Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Studenttingmøter 2013/2014"

Transkript

1 Studenttinget i Volda Tlf: E-post: Nettstad: Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Ingrid Rui (t.o.m. sak 39) Heidi W. Rasmussen, Anne Mali Thyrum AHL: David Fiskaa, Erica Lunde, Kai Are Kristiansen AKF: Astrid S. Hagen, Karl August Swanstrøm, Jens Haumann ASH: Tormod D. Smedvig, Erlend K. Langset, Nicolai S. Szewczyk STiV-styret: Trine V. Kolbustuen, Joanna Antoniak, Silje Helene Vågen, Benedikte E. Wahlquist, Stian Raa Andre: Mona Rossetvik (organisasjonskonsulent/referent), Thomas Vike (kontrollkomité), Eskild Valsø Lied (ordstyrar), Karoline Strand (LS-representant), Lars Vidar Gullestad (entreprenør- og næringslivsansvarleg) Sak: 00-13/14 Konstituering Ordstyrar: Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Eskild Valsø Lied som ordstyrar. Votering: Vedtatt Teljekorps: Styret trekker forslaget til vedtak frå sakspapira og kjem med nytt forslag til vedtak: Styret godkjenner Tomas Vike og Karoline Strand som teljekorps. Votering: Vedtatt

2 Sak: 01-13/14 Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: Innkallinga Referatet Votering: Vedtatt Sak: 02-13/14 Godkjenning av sakliste og dagsorden Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista. Votering: Vedtatt Sak: 03-13/14 Orienteringar STiV-styret v/trine Vammervold Kolbustuen Orientering om kva STiV-styret har jobba med sidan sist. Sak: 33-13/14 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen Forslag til vedtak: Studenttinget velger ett medlem til Kontrollkomiteen. Ingen kandidatar. Studenttingsrepresentantane vil prøve å verve kandidatar til neste møte. Saka utsett til studenttingsmøtet 26. februar. Sak: 34-13/14 Regnskap for 2013 Organisasjonskonsulent Mona Rossetvik orienterar om rekneskapen for Studenttinget har ingen innvendingar.

3 Sak: 35-13/14 Budsjett for 2014 Trine Vammervold Kolbustuen orienterar om forslaget til nytt budsjett. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar styrets forslag til budsjett for 2014 Studenttingsrepresentantane har endringsforslag og har fem nye forslag til vedtak: Forslag til vedtak 2: Med utgangspunkt i styret sitt forslag skal 5000,- flyttast frå «lag/organisasjonar» og 5000,- flyttast frå «sosialt,» og overførast til «fadderveka.» Forslag til vedtak 3: Med utgangspunkt i styret sitt forslag skal 5000,- frå «møtegjennomføring» flyttast til «fadderveka.» Forslag til vedtak 4: Med utgangspunkt i styret sitt forslag skal 5000,- frå «lag/organisasjonar» flyttast til «fadderveka.» Forslag til vedtak 5: Med utgangspunkt i styret sitt forslag skal 5000,- flyttast frå «møtegjennomføring,» 3500,- frå «sosialt» og 2500,- frå «seminar.» Av dette skal 7500,- gå til «fadderveka» og 3500,- til «lag/organisasjonar.» Forslag til vedtak 6: Med utgangspunkt i styret sitt forslag skal 5000,- frå «seminar/kurs» og 5000,- frå «sosialt» overførast slik: 5000,- til «fadderveka» og 5000,- til «lag/organisasjonar.» Votering: Handsopprekking. Forslag 5: 2 stemmer, forslaget fell Forslag 6: 2 stemmer, forslaget fell Forslag 2: 3 stemmer, forslaget fell Forslag 4: 3 stemmer, forslaget fell Forslag 3: 6 stemmer, forslaget fell Styret sitt forslag 8 stemmer, vedtatt. Vedtak: Studenttinget vedtar styrets forslag til budsjett for 2014

4 Forslag til budsjett for 2014 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Totalt kr Utgifter Drift Seminar, kurs o.l kr Møtegjennomføring kr Informasjon/profilering kr Sosialt kr Anna kr Totalt kr Støtte Lag/organisasjonar kr Fadderveka kr Totalt kr kr 200 Sum 000 Sak: 36-13/14 Oppnemning av jurymedlem til Studentprisen Silje Helene Vågen orienterar om val av jurymedlem til Studentprisen. Forslag til vedtak: Studenttinget velger Nataniel K. Kristoffersen som studentrepresentant fra SfS-styret, til studentprisjuryen. Vedtak: Studenttinget velger Nataniel K. Kristoffersen som studentrepresentant fra SfSstyret, til studentprisjuryen.

5 Sak: 37-13/14 Valg av delegater til Landsmøtet i NSO Joanna Antoniak orienterar. LS-vara Karoline Strand kjem med utfyllande informasjon. Desse ynskjer å reise til landsmøtet: Erlend K. Langset, Karl August Swanstrøm, Tormod Smedsvig, David Fiskaa og Joanna Antoniak. Forslag til vedtak: Studenttinget velger fire delegater som skal representere Studenttinget i Volda under landsmøtet. Votering: Urneval Røystelikskap mellom David Fiskaa og Karl August Swanstrøm. Nytt val mellom desse. Vedtak: Joanna Antoniak, Erlend K. Langset, Tormod Smedsvig og Karl August Swanstrøm skal representere Studenttinget i Volda under landsmøtet. Sak: 38-13/14 Valg av observatør/vara til Landsmøtet Joanna Antoniak orienterar. Det må først røystast over om ein skal sende ein observatør på STiV si rekning. Om dette vert vedteke, skal det vere val mellom aktuelle kandidatar. Forslag til vedtak: Studenttinget velger en observatør til landsmøtet, som også kan fungere som vara. Studenttinget ynskjer å sende ein observatør/vara. To kandidatar stiller: Karoline Strand og David Fiskaa. Vedtak: Studenttinget sender David Fiskaa som observatør og vara til landsmøtet.

6 Sak: 39-13/14 Revidering av vedtektene Endringsforslag 1: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 2 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Kapittel 2 - Klassetillitsvald Endring/tillegg/strykning Endre betegnelsen «klassetillitsvald» til «tillitsvald.» Denne endringen skal gjøres i hele dokumentet hvor betegnelsen «klassetillitsvald» er brukt. Ny tekst Kapittel 2 - Tillitsvald Vedtak Vedtatt

7 Endringsforslag 2: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 2.1 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst 2.1 Generelle vedtak a) Det skal veljast klassetillitsvald og vara i alle klasser som gir 30 studiepoeng eller meir. Endring/tillegg/strykning Endre betegnelsen «klasser» til «studier» Denne endringen skal gjøres i hele dokumentet hvor betegnelsen «klasser» er brukt. Ny tekst 2.1 Generelle vedtak a) Det skal veljast klassetillitsvald og vara i alle studier som gir 30 studiepoeng eller meir. Vedtak Vedtatt

8 Endringsforslag 3: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 2.1 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG TILLEGGSFORSLAG X STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Ingen Endring/tillegg/strykning Ny bokstav: C 2.1 Generelle vedtak c) Tillitsvald har rett på å få attest dersom ein har møtt på minst 3/4 studentråd. Ny tekst 2.1 Generelle vedtak c) Tillitsvald har rett på å få attest dersom ein har møtt på minst 3/4 studentråd. Vedtak Fell

9 Motforslag til endringsforslag 3: Forslagsstiller: Jens Haumann Kapittel: 2.1 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG TILLEGGSFORSLAG X STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Ingen Endring/tillegg/strykning Ny bokstav: C 2.1 Generelle vedtak c) Tillitsvald har rett på attest dersom ein har møtt på minst 75 % av studentrådsmøta. Ny tekst 2.1 Generelle vedtak c) Tillitsvald har rett på attest dersom ein har møtt på minst 75 % av studentrådsmøta. Vedtak Vedtatt

10 Endringsforslag 4: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 12.3 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG X Opprinnelig tekst Kapittel 12 - Styredokumentendringar Budsjett Budsjettet er STiV sine retningslinjer for den økonomiske drifta det komande året. Budsjettet skal vedtakast årleg ved første studenttingsmøtet på vårsemesteret og trer i kraft 1.januar det påfølgjande året. Budsjettet skal reviderast på det siste studenttingsmøtet i vårsemesteret. Endring/tillegg/strykning Fjerne: «... det påfølgjande året.» Ny tekst 12.3 Budsjett Budsjettet er STiV sine retningslinjer for den økonomiske drifta det komande året. Budsjettet skal vedtakast årleg ved det første studenttingsmøtet på vårsemesteret og trer i kraft 1.januar. Budsjettet skal reviderast på det siste studenttingsmøtet i vårsemesteret. Vedtak Vedtatt

11 Endringsforslag 5: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 21.4 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Kapittel 21 STiV-styret Valgjennomføring og fristar a) Alle styreverv vert valt på andre møte i vårsemesteret. Endring/tillegg/strykning Endring av valgtidspunkt for styret fra andre møtet i vårsemesteret til siste møtet i vårsemesteret. Ny tekst 21.4 Valgjennomføring og fristar a) Alle styreverv vert valt på siste møtet i vårsemesteret. Vedtak Vedtatt Etter at vedtektene er endra, må heile dokumentet godkjennast i si heilheit! Vedtak: Vedtektene må Sak: 40-13/14 Eventuelt /14 Sentrumsutviklingsprosjekt: «Mellom menneska i Volda» Karoline Strand orienterar. Prosjektleiarane ynskjer ein studentrepresentant til prosjektmedarbeidar, og ein vara. Studenttinget ynskjer at fleire skal få tilbodet om å vere med på dette. Forslag til vedtak 1: Det skal veljast studentrepresentant og vara ved dette møtet.

12 Forslag til vedtak 2: Erlend K. Langset vert valt som midlertidig representant. Ved neste møte skal det haldast nytt val. Votering: Alle for forslag 2. Vedtak: Erlend K. Langset vert valt som midlertidig representant. Ved neste møte skal det haldast nytt val /14 Seminar om digitalisering i Bergen Dei som skal vere med til seminaret i Bergen må melde seg på. Dei som er påmeldt innan utgangen av veka får dekt reise. Møteslutt 20.00

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke.

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke. REFERAT FRÅ STYREMØTE 4. NOVEMBER Tilstede: Mailin, Kristin, Hans Petter og Lidun SAKLISTE: Frå sist: Sak: 81/08: Julebord Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer