Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Studenttingsmøte 2012/2013"

Transkript

1 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen AHL: Astrid S. Hagen, Elisa Mariana Hessen, Kristoffer Åreskjold (kun stemmerett t.o.m sak 26, sjå sak 26.) AKF: Alexa-Kristin Camire, Christine Støre, Niclas Skinlo ASH: Lisa Marie Langstein, Haroon Butt, Jonas Østvik STiV-styret: Margrete Holøyen, Camilla Nanditha Jensen, Trine V. Kolbustuen, Thomas Marriaga Olsen, Alexander F. Ingulfsen Andre: Marianne Goksøyr (organisasjonskonsulent/referent), Mari F. Kihle (kontrollkomité), Kristian Fredheim (ordstyrar), Hanne Hoel, Jan Henning Egset (t.o.m. sak 29 12/13), Nikolay Dimov, Natasza Bogacz (t.o.m. sak 30 12/13), Eskild Valsø Lied (f.o.m sak 27 t.o.m. sak 30) Sak: 00-12/13 Val av ordstyrar Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Sak: 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: Innkallinga

2 Referatet Innvending til referatet: Det er ein feil i referatet frå møtet den Vedtaket på sak 21 12/13 Revidering av NSO si velferdspolitiske plattform skulle vere LS-representanten tek synspunkta til Studenttinget til vitande. Innvending til innkalling: Foreslår at saka om rapportering frå styre, råd og utval vert ny sak 32. Styret hadde planlagt å ta det opp på eventuelt. Etterspør om styret har funne ut om det er gjort eit vedtak på at studenttingmøta ikkje kan vare lenger enn til kl 21. Styret har ikkje funne vedtak på det, og seier at vi ikkje har reservert romet lenger. Det er uheldig at det i sakspapira, sak 27-12/13 Val av hovudrepresentant til LMU er forslag til vedtak om å velje ein bestemt kandidat. Det kan hindre andre kandidatar frå å stille. Styret svarer at dei har tenkt på saka, men har sett at liknande har vore gjort før og vurderte det derfor som greitt. Presiserer også at Studenttinget kan kome med nytt forslag til vedtak. Vedtak: Innkallinga og referatet er godkjend. Sak: 02-12/13 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3 eventueltsaker vert innmeldt. Vedtak: Saklista er godkjend med endringar. Sak: 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. Styret ønskjer å endre litt på dagsordenen: Flytte sak 26 12/13 Suppleringsval til kontrollkomiteen først. Flytte sak 29 12/13 Val til SfS-styret til rett etter sak 26.

3 Flytte pausen til kl og ta sak 28 12/13 Revidering av NSO sitt prinsipprogram rett etter pausen. Vedtak: Dagsordenen er godkjend med endringar. Sak: 04-12/13 Orienteringar STiV-styret Margrete har vore på møte med StudiebygdA. Dei treng representantar til arbeidsgrupper: sosial integrasjon og entreprenørskap. Det trengs også personar som kan utarbeide kommunikasjonsplan, og det er ønskjeleg at det er ein student som går PR, kommunikasjon og media. De kan melde interesse for dette. Planlegging av juleverkstad og buddyweek (Camilla). To studentsaker innanfor fagansvarleg sitt ansvarsområde (Alexander). Møte i strategisk studienemnd der det vart snakka mykje om StudiebygdA og digital eksamen (Alexander og Margrete). Rekruttering til nytt faddervekestyre. Infomøte og plakatar (Trine og Thomas). Studentrådmøte i går. Har byrja på å utarbeide ein kommunikasjonsstrategi for både intern og ekstern kommunikasjon. Denne vil ferdigstillast etter nyttår. Spørsmål til styret: Under sak 18 12/13 Innspel på høyringsutkast vart det spurt kvifor det var søknadsfrist på 3 veker etter motteke tilbod, har styret ei tilbakemelding på det? Svar: Vi har spurt om det, men ikkje fått tilbakemelding på det enno. Kvalitetssikring, når høyring til Studenttinget? Revisjon av kvalitetssystemet. Svar: Fristen har gått ut eller gjer det snart. Utvalet har gått igjennom den på vegne av Studenttinget. Det er veldig synd, styret burde i det minste ha informert Studenttinget. Det burde hengast opp plakatar ang. nytt faddervekestyre på Kaarstad og Aasen også, ikkje berre BK. Svar: Vi har tenkt å gjere det, men har ikkje fått tid til det. LS-representant Jonas Østvik Har vore på møte i Landsstyret Velferdspolitisk plattform vart vedtatt. Studenttinget får den på e-post når den er ferdig. Det kom inn mange forslag, og Jonas sat i redaksjonskomiteen.

4 Midlertidig budsjett for 2013 Vedtatt sakliste for LM landsmøtet Statsbudsjett prioritering Har også vore på møte i Trondheim og har mykje han ønskjer å diskutere med Studenttinget. Vil ha eit møte er i Volda og ønskjer at mange vil kome. Råd og utval LMU v/ Trine V. Kolbustuen Personaldirektøren snakka om rapportering, klager og varslar og korleis dette skal dokumenterast. Eksamenskoordinator var også på møtet og snakka om digital eksamen. Det er sett ned ei arbeidsgruppe som vil arbeide med det. STiV er representert i gruppa gjennom Alexander og Thomas. Det vart ikkje søkt om midlar frå LMU til digital eksamen med investeringsmidlane, så det vert ikkje i 2013, men det kan vere prøve med små klasser i 2013 som også har vore gjort i vår. Strategisk studienemnd v/ Margrete Holøyen og Alexander Ingulfsen Fortalte litt om møtet under orientering frå styret. Vil også tilføye at avdeling for kulturfag ønskjer å opprette ei 3-årig faglærarutdanning i kunst og handverk. Det var vedteke at dei kan setje i gong med arbeidet med dette studiet, men at det går på avdelinga sitt eige ansvar. Internasjonalt utval: Har ikkje hatt møte sidan sist. International Student Union v/ Nikolay Dimov og Natasza Bogacz Orienterte om at International Student Union skal starte lokallag i Volda, og at målet med ISU er å gjere stemmene til dei internasjonale studentane større/sterkare. Det er mange internasjonale studentar i Volda, og det er viktig at dei vert høyrt. ISU er ope for alle studentar, ikkje berre internasjonale. ISU vil ha eit godt samarbeid med STiV og kunne ta saker frå ISU til STiV og omvendt. Høgskulestyret v/ Kristian Fredheim Har hatt eitt møte, i september. Det var for det meste diskusjonssaker. Økonomirapport 2012 Eksternregnskap Studietilboda ved HVO. Dekanane hadde skrive rapport med oversikt over planlagde studietilbod.

5 Satsingsforslag 2014: 1) Investeringsbehov mediefag 2) Nye stipendiatstillingar 3) Ventilasjon i Kaarstad-huset 4) Fleirbruksbygg 5) Forsøksprosjekt med kulturpedagogutdanning (i samband med kulturskulesatsing) Forskingsmelding Gav eit generelt positivt bilde av forsking og utvikling ved HVO. Vedtektssak: Forskingsutvalet. Det var snakk om å få fleire posisjonar, mellom anna auke til to studentar der ein må vere masterstudent. Kristian var ueinig i at eine måtte vere masterstudent. Saka vart utsett til neste møte. Utfordring med kostnadar på lærarutdanningane. AHL fekk ros for innsatsen med å kutte kostnadar. Sak: 26-12/13 Suppleringsval til kontrollkomiteen Camilla Jensen orienterer: Sidan vi berre har ein medlem i kontrollkomiteen må vi velje inn ein til. Innstilling av teljekorps: Styret innstiller Mari F. Kihle (kontrollkomité) og Marianne Goksøyr (org.kons/referent) til teljekorps ved dette valet. Vedtak: Mari F. Kihle og Marianne Goksøyr er godkjent som teljekorps. Kandidat: Kristoffer Åreskjold Votering: urneval Vedtak: Kristoffer Åreskjold er valt til kontrollkomiteen. Kristoffer miste med dette vervet som hovudrepresentant i Studenttinget. Då vara for AHL ikkje er til stade held møtet fram med berre 11 representantar i Studenttinget. Sak: 29-12/13 Val til SfS-styret Jan Henning Egset orienterer om SfS-styret. Innstilling av teljekorps: Styret innstiller Mari F. Kihle (kontrollkomité) og Kristoffer Åreskjold (kontrollkomité) til teljekorps ved dette valet. Vedtak: Mari F. Kihle og Kristoffer Åreskjold er godkjent som teljekorps.

6 Kandidatar: Runa Røed, Arne Christian Ingvaldsen, Nataniel Kristoffersen, Siri Rygh Jerndahl, Tiril Asbøll, Eivind Nævdal-Bolstad. Runa Røed held valtale. Dei andre kandidatane er ikkje til stade, men har fått andre til å halde valtale på sine vegne. Votering: Urneval. Vedtak: Eivind Nævdal-Bolstad, Nataniel Kristoffersen og Arne Christian Ingvaldsen er valt til hovudrepresentantar i SfS-styret. Vara, i prioritert rekkefølgje: 1. vara: Siri Rygh Jerndahl 2. vara: Runa Røed 3. vara: Tiril Asbøll Sak: 19-12/13 Entreprenør- og næringslivskoordinator Margrete Holøyen orienterer: Saka vart diskutert på førre studenttingmøte. Styret stiller no med forslag til stillingsbeskriving, foreslår at vervet vert utlyst etter jul og at prøveperioden er på 6 månader frå vervet vert fylt. Margrete går igjennom stillingsbeskrivinga styret har kome med forslag om. Innspel frå Studenttinget: - Det framstår som ei 100% stilling. Vil kutte ned. - Kvifor ikkje ha 12 månader prøveperiode? - Med 12 månader prøveperiode kan ein miste kandidatar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner vervet og stillingsbeskrivelsen, og vedtar en prøveperiode på seks måneder. Det vert gjort vedtak i to delar, då det kjem nytt forslag til både stillingsbeskriving og prøveperiode. Stillingsbeskrivinga

7 Forslag 1 (frå sakspapira): Entreprenør- og næringslivskoordinator er et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med leder som nærmeste overordnede. Dette vervet innebærer ingen stemmerett i STiV-styret eller i Studenttinget. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Entreprenør- og næringslivskoordinator skal Samarbeide med prosjektleder for StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage og Volda Næringsforum. Disse vil kunne tilrettelegge for kontakt ut mot næringslivet og være av de viktigste samarbeidspartnerne for videre arbeid. Skal også ha en god dialog og samarbeide med Volda Kommune og Høgskolen i Volda Arbeide aktivt ut mot næringslivet for å sikre studentene praksisplasser og gjøre det lettere å få jobb og etablere seg i Volda og omegn etter endt studietid. Bygge kontakt mellom studenter og næringslivet i regionen, og informere studentene ved HVO om hvilke muligheter det finnes i regionen. Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til en gruppe som kan jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg) Kartlegge interessen blant studenter for arrangement som Venture Cup, og kartlegge behovet for entreprenørskap-kurs o.l. Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til å starte et Start Norge lokallag, og sørge for/oppfordre til at det blir arrangert Venture Cup. Arrangere entreprenørskap-kurs i samarbeid med blant annet Sunnmøre Kulturnæringshage Arrangere arbeidslivsdager Forslag 2: Entreprenør- og næringslivskoordinator er et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med leder som nærmeste overordnede. Dette vervet innebærer ingen stemmerett i STiV-styret eller i Studenttinget. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Entreprenør- og næringslivskoordinator skal Samarbeide med og opprette et godt samarbeid med StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage, Volda Næringsforum, Volda kommune og Høgskulen i Volda. Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til en gruppe som kan jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg).

8 Kartlegge interessen blant studenter for arrangement som Venture Cup, og behovet for entreprenørskapskurs o.l. Votering: Handsopprekning. Forslag 2: 11 stemmer for. Forslag 1 fell. Vedtak: Vervet entreprenør- og næringslivskoordinator skal ha denne stillingsbeskrivinga: Entreprenør- og næringslivskoordinator er et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med leder som nærmeste overordnede. Dette vervet innebærer ingen stemmerett i STiV-styret eller i Studenttinget. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Entreprenør- og næringslivskoordinator skal Samarbeide med og opprette et godt samarbeid med StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage, Volda Næringsforum, Volda kommune og Høgskulen i Volda Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til en gruppe som kan jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg) Kartlegge interessen blant studenter for arrangement som Venture Cup, og behovet for entreprenørskapskurs o.l. Prøveperiode: Forslag 1 (frå sakspapira): 6 månader. Forslag 2: 12 månader. Votering: handsopprekning. Forslag 1: 10 stemmer for. Forslag 2: 1 stemme for. Forslag 2 fell. Vedtak: Vervet skal ha ein prøveperiode på 6 månader. (Sak 26 vart flytta fram til rett etter orienteringar) Sak: 27-12/13 Val av hovudrepresentant til LMU Trine V. Kolbustuen orienterer: Då det skal vere fire hovudrepresentantar i LMU må vi velje den fjerde representanten. Vi har ein kandidat, Eskild Valsø Lied, som ønskjer å stille. Han har vore representant i LMU og i Studenttinget før, og har derfor god erfaring. Ønskjer fleire å stille, er dette sjølvsagt mogleg. Eskild held valtale. Ingen andre kandidatar stiller. Forslag til vedtak: Studenttinget velger Eskild Valsø Lied til hovedrepresentant i LMU.

9 Votering: Akklamasjon Vedtak: Eskild Valsø Lied er valt til hovudrepresentant i LMU Sak: 28-12/13 Revidering av NSO sitt prinsipprogram Margrete Holøyen og Jonas Østvik orienterer: På landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) i 2013 skal nytt prinsipprogram verte vedtatt. Prinsipprogramkomiteen ønskjer innspel på andre høyring. Vedlagt sakspapira er eit utkast til høyringssvar frå STiV. Vi ønskjer diskusjon kring prinsipprogrammet og innspel på utkastet til høyringssvar. Jonas går igjennom utkastet til høyringssvar. Det vert stilt spørsmål og Jonas forklarer kva som er meint. Diskusjon om kvotering. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar et endelig høringssvar. Studenttinget vert dermed spurt om dei har innvendingar til utkastet til høyringssvar avsnitt for avsnitt. Avsnitt 1: Innleiing Innvendingar? Nei, Avsnittet står som det er. Avsnitt 2: Språk Innvendingar? Nei, Avsnittet står som det er. Avsnitt 3: Nytte Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Avsnitt 4: Velferd Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Avsnitt 5: Formell likhet Innvendingar? Ja Ei innvending: Ønskjer å føye til at grunnen til innføring av fast karakterkrav er eit ønskje om å unngå kjønnskvotering / kvotering generelt. Ikkje alle i Studenttinget er einige i det.

10 Avstemming: Forslag 1: nemne kjønnskvotering Votering: handsopprekning: 3 stemmer for, 8 stemmer mot. Vedtak: Kjønnskvotering vert ikkje nemnt. Forslag 2: nemne generell kvotering Votering: handsopprekning: 3 stemmer for, 6 stemmer mot. 2 avhaldne. Vedtak: Generell kvotering vert ikkje nemnt. Sidan begge foreslegne innvendingar vart nedstemt står avsnittet som det er. Det var ingen fleire innvendingar. Avsnitt 6: Reell likhet Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Avsnitt 7: Dissensene under 2.2. Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Tilleggsforslag til vedtak: Styret og LS gis fullmakt til redaksjonelle endringer. Høringssvar sendes NSOs prinsipprogramkomité med kopi til NSO-AU. Votering: Handsopprekning Vedtak: Utkastet til høringssvar som var lagt ved sakspapira er vedtatt. Styret og LS gis fullmakt til redaksjonelle endringer. Høringssvar sendes NSOs prinsipprogramkomité med kopi til NSO-AU. (Sak 29 Val til SfS-styret vart flytta fram til før sak 19) Sak: 30-12/13 Obligatorisk oppmøte Alexander F. Ingulfsen orienterer: Styret vil gjerne høyre Studenttinget sine meiningar om obligatorisk oppmøte. Studenttinget diskuterer. Nokre av innspela som kom fram er her sortert etter kva dei handlar om. - Kvifor obligatorisk oppmøte? o Fordi det trengs, t.d. praksis.

11 o Forelesarane er menneske dei også, skal ha motivasjon. Viktig å ha riktig motivasjon. Skal du på forelesing for at forelesaren skal føle seg bra eller for å lære noko? o Folk kjem ikkje om det ikkje er obligatorisk. Sjølv om det kanskje er bra. o Det bidreg til at fleire består eksamen. Men ein bør heller sjå innover på kva ein kan gjere betre, heller enn å byrje med obligatorisk oppmøte om få fullfører studiet. o Mange treng å verte pusha litt. o Kan lære noko av å gå på forelesing som ein trur ein kan lære i boka. o På ein del studium er skikkavurdering viktig. Studentar som ikkje er skikka til studiet og yrket skal verte rettleia ut av studiet. Det kan vere lettare å få gjort om det er obligatorisk oppmøte. Det vert argumentert at det ikkje vert gjort fortløpande skikkavurdering i forelesingstimar i store klasser. Då er det heller arbeidskrav, eksamen og plettfri vandel som avgjer om ein får gå i praksis, og evt. tvilsmeldingar frå medstudentar. Det vert sagt at det er eksempel på store klasser der forelesar har god kontakt med studentane og at studentar har vore rettleia bort frå studiet. - Kvalitet. Obligatorisk oppmøte heng mykje saman med kvalitet. o Med dårlege forelesarar vert obligatorisk oppmøte frustrerande. Kan føre til at fleire studentar gjer andre ting på forelesing som forstyrrar andre. o Skal det vere obligatorisk oppmøte må kvaliteten på forelesingane sikrast. Studentane må få meir ut av å vere der enn å sitje heime og lese i boka. o Foredragshaldarar må ha eit indre ønske og behov for tilbakemelding. Det må vere eit samarbeid mellom studentar og forelesarar. Om ein får til dette slepp ein diskusjonen om obligatorisk oppmøte. o Kor mykje kan vi påverke? - Noko obligatorisk og noko valfritt o Praksis, diskusjon og praktiske ferdigheiter (t.d. setje sprøyte) vert nemnt som døme på ting som må vere obligatorisk. Men forelesingar der kunnskapen kan lærast utan å vere til stade kan vere valfritt. o Kven tek vurderinga på kva du kan lese deg til og kva du må vere til stade for å lære? Det må vere nasjonale føringar for kva ein ikkje kan lese seg til. o Ting med kvalitet, essensielle ting bør vere obligatorisk. - Ansvar for eiga læring

12 o Når du har valt å studere bør det ikkje vere slik at skulen tek ansvar for at du kjem på skulen. Det bør vere ditt val. o Det er feil å krevje oppmøte. Vi bør sjølv sjå verdien av å møte opp. Det er demotiverande om ein er på tre dårlege forelesingar og vert tvungen til å gå på ti til. o Vi har sjølv ansvar for at vi kan det vi skal til eksamen og bør få lære det på den måten vi ønskjer. o Forstår grunnar til obligatorisk oppmøte. Kvar går grensa for ansvar for eiga læring? Skulen skal legge til rette. o Folk lærer på ulike måtar. I mange studie er det kun eksamen du blir målt opp mot. Korleis du skaffar kunnskapen bør du få bestemme sjølv. o Det er ikkje frivillig oppmøte for at vi skal sove lenge, men for at vi skal planlegge dagen vår sjølv. Folk lærer på forskjellige måtar. Tilpasse eigen studiekvardag, ta ansvar for eiga læring. Det ser ut til å vere ei einigheit om at noko må vere obligatorisk. Det vert foreslått å spørje om mindre obligatorisk oppmøte, eller ta debatt om omfang i staden for enten eller, og å arrangere paneldebatt i vårsemesteret. Sak: 31-12/13 Vedtektsdiskusjon Alexander F. Ingulfsen orienterer: Her kan Studenttinget kome med innspel på punkt som kan være uforståelege, misvisande eller ikkje konkrete nok i vedtektene. Det er mogleg å kome med nye punkt eller endringar til allereie eksisterande punkt. Innspel: - Vil foreslå endring på når styret vert valt. I dei gjeldande vedtektene står det at fagansvarleg og web- og kommunikasjonsansvarleg skal veljast på det andre møtet i haustsemesteret, medan leiar, internasjonalt ansvarleg og velferdsansvarleg skal veljast på det andre møtet i vårsemesteret. Foreslår å endre det til at heile styret skal veljast på det andre møtet i vårsemesteret. - Vedtekter bør vere vedtekter. Møtereglement og valreglement bør vere skilt ut eller slått saman. - I dei gjeldande vedtektene står det ingenting om kor stort fleirtal ein må ha i Studenttinget for å verte valt inn i STiV-styret. Det bør vere over 50% som ønskjer at vedkomande skal ha det tillitsvervet. - Foreslår at paragraf 13.4 a strykast. Det går imot det demokratiske prinsipp at ein kan verte kasta av andre enn dei ein vert valt av. - Foreslår at paragraf 13.2 b strykast. Det går også imot det demokratiske prinsipp.

13 Sak: 32-12/13 Eventuelt /13 Orienteringsrapportar Margrete Holøyen informerer: På sist studenttingmøte vart det foreslått at råd og utval, høgskulestyret, SfS-styret og STiVstyret skal gi månadleg rapport i sakspapira om kva som har skjedd sidan sist. I dag tok vi det munnleg under orienteringar. Kva er den beste løysinga? Innspel: - Skriftleg orientering/rapport er best, då ein kan få ein grundigare rapport. Studenttingmøta vert også lettare og ein får meir tid til studentpolitiske saker. Det kan vere ope for å stille spørsmål til skriftlege orienteringar på møta. - Det kan verte litt vel omfattande med skriftlege rapportar. o Det treng ikkje vere omfattande, ein kan bruke 5-10 min etter eit møte der ein skriv i hovudtrekk kva som har skjedd. Kva vart tatt opp og evt. vedtatt. - Kva er annleis mellom ein slik rapport og styrereferatet (STiV)? Det kan evt. sendast ut til vararepresentantar også. - Kan vi krevje det av SfS-styret og høgskulestyret? o Studenttinget vel studentrepresentantane til SfS-styret, så då kan vi krevje det. Høgskulestyret er valt av studentane, og vi som studentar skal kunne stille krav til dei. - Til dømes LMU har møte siste måndagen i månaden, det vert altså etter at sakspapira er sendt ut. Det vert dumt med ein månad gamle nyheiter om kva som vart tatt opp på møte om det skal sendast med sakspapira til neste møte. o Kan få rapport frå slike møter på studenttingmøtet i staden for i sakspapira, eller på e-post. Evt. flytte møtet. - Det vert skrive referat frå stort sett alle møter i råd / utval og styre. Vi kan sile igjennom det viktigaste og sende det ut til Studenttinget. Kan sendast på e-post. - Vi bør ha rapport på tingmøtet rett etterpå. Kan godt sende heile referatet der det likevel vert skrive referat. På neste studenttingmøte må styret legge fram ei sak med vedtak på dette /13 Kommunikasjonsplan i StudiebygdA: Margrete Holøyen orienterer: Som nemnt under orienteringar treng StudiebygdA representantar til arbeidsgrupper: sosial integrasjon og entreprenørskap. Det trengs også personar som kan vere med på å utarbeide kommunikasjonsplan.

14 Interesserte melder seg. Diskusjon kring korleis representantane skal verte valt, og kven som bestemmer. Margrete vil snakke med prosjektleiar om korleis det bør gjerast. I Studenttinget verkar det å vere stemning for at representantane skal vere studentvalde /13 Sakspapir Jonas Østvik orienterer: Slik situasjonen er no vert sakspapira sendt ut på e-post ei veke før møtet og alle får papirutskrift på møtet. Det er ønskjeleg at sakspapira vert sendt ut i PDF-format i staden for docx. Det er lite miljøvennleg å skrive ut mykje papir om nokon ønskjer å bruke i-pad. For dei som ønskjer papirutskrift kan det også vere nyttig å ha utskrifta tidlegare, slik at ein kan notere direkte i papira. Papira kan til dømes gjerast tilgjengeleg på kontoret ei veke før møtet, eller dei kan sendast i posten til dei som ynskjer det. Etter ein kort diskusjon vert det einigheit om ei prøveordning til neste møte: Dei som vil ha papirutskrift før møtet kan kome innom STiV-kontoret og hente det der. Møteslutt kl 21.10

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) sr@stud.mf.no 8. september 2014 kl. 17.49 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer