Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Studenttingsmøte 2012/2013"

Transkript

1 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen AHL: Astrid S. Hagen, Elisa Mariana Hessen, Kristoffer Åreskjold (kun stemmerett t.o.m sak 26, sjå sak 26.) AKF: Alexa-Kristin Camire, Christine Støre, Niclas Skinlo ASH: Lisa Marie Langstein, Haroon Butt, Jonas Østvik STiV-styret: Margrete Holøyen, Camilla Nanditha Jensen, Trine V. Kolbustuen, Thomas Marriaga Olsen, Alexander F. Ingulfsen Andre: Marianne Goksøyr (organisasjonskonsulent/referent), Mari F. Kihle (kontrollkomité), Kristian Fredheim (ordstyrar), Hanne Hoel, Jan Henning Egset (t.o.m. sak 29 12/13), Nikolay Dimov, Natasza Bogacz (t.o.m. sak 30 12/13), Eskild Valsø Lied (f.o.m sak 27 t.o.m. sak 30) Sak: 00-12/13 Val av ordstyrar Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Sak: 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: Innkallinga

2 Referatet Innvending til referatet: Det er ein feil i referatet frå møtet den Vedtaket på sak 21 12/13 Revidering av NSO si velferdspolitiske plattform skulle vere LS-representanten tek synspunkta til Studenttinget til vitande. Innvending til innkalling: Foreslår at saka om rapportering frå styre, råd og utval vert ny sak 32. Styret hadde planlagt å ta det opp på eventuelt. Etterspør om styret har funne ut om det er gjort eit vedtak på at studenttingmøta ikkje kan vare lenger enn til kl 21. Styret har ikkje funne vedtak på det, og seier at vi ikkje har reservert romet lenger. Det er uheldig at det i sakspapira, sak 27-12/13 Val av hovudrepresentant til LMU er forslag til vedtak om å velje ein bestemt kandidat. Det kan hindre andre kandidatar frå å stille. Styret svarer at dei har tenkt på saka, men har sett at liknande har vore gjort før og vurderte det derfor som greitt. Presiserer også at Studenttinget kan kome med nytt forslag til vedtak. Vedtak: Innkallinga og referatet er godkjend. Sak: 02-12/13 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3 eventueltsaker vert innmeldt. Vedtak: Saklista er godkjend med endringar. Sak: 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. Styret ønskjer å endre litt på dagsordenen: Flytte sak 26 12/13 Suppleringsval til kontrollkomiteen først. Flytte sak 29 12/13 Val til SfS-styret til rett etter sak 26.

3 Flytte pausen til kl og ta sak 28 12/13 Revidering av NSO sitt prinsipprogram rett etter pausen. Vedtak: Dagsordenen er godkjend med endringar. Sak: 04-12/13 Orienteringar STiV-styret Margrete har vore på møte med StudiebygdA. Dei treng representantar til arbeidsgrupper: sosial integrasjon og entreprenørskap. Det trengs også personar som kan utarbeide kommunikasjonsplan, og det er ønskjeleg at det er ein student som går PR, kommunikasjon og media. De kan melde interesse for dette. Planlegging av juleverkstad og buddyweek (Camilla). To studentsaker innanfor fagansvarleg sitt ansvarsområde (Alexander). Møte i strategisk studienemnd der det vart snakka mykje om StudiebygdA og digital eksamen (Alexander og Margrete). Rekruttering til nytt faddervekestyre. Infomøte og plakatar (Trine og Thomas). Studentrådmøte i går. Har byrja på å utarbeide ein kommunikasjonsstrategi for både intern og ekstern kommunikasjon. Denne vil ferdigstillast etter nyttår. Spørsmål til styret: Under sak 18 12/13 Innspel på høyringsutkast vart det spurt kvifor det var søknadsfrist på 3 veker etter motteke tilbod, har styret ei tilbakemelding på det? Svar: Vi har spurt om det, men ikkje fått tilbakemelding på det enno. Kvalitetssikring, når høyring til Studenttinget? Revisjon av kvalitetssystemet. Svar: Fristen har gått ut eller gjer det snart. Utvalet har gått igjennom den på vegne av Studenttinget. Det er veldig synd, styret burde i det minste ha informert Studenttinget. Det burde hengast opp plakatar ang. nytt faddervekestyre på Kaarstad og Aasen også, ikkje berre BK. Svar: Vi har tenkt å gjere det, men har ikkje fått tid til det. LS-representant Jonas Østvik Har vore på møte i Landsstyret Velferdspolitisk plattform vart vedtatt. Studenttinget får den på e-post når den er ferdig. Det kom inn mange forslag, og Jonas sat i redaksjonskomiteen.

4 Midlertidig budsjett for 2013 Vedtatt sakliste for LM landsmøtet Statsbudsjett prioritering Har også vore på møte i Trondheim og har mykje han ønskjer å diskutere med Studenttinget. Vil ha eit møte er i Volda og ønskjer at mange vil kome. Råd og utval LMU v/ Trine V. Kolbustuen Personaldirektøren snakka om rapportering, klager og varslar og korleis dette skal dokumenterast. Eksamenskoordinator var også på møtet og snakka om digital eksamen. Det er sett ned ei arbeidsgruppe som vil arbeide med det. STiV er representert i gruppa gjennom Alexander og Thomas. Det vart ikkje søkt om midlar frå LMU til digital eksamen med investeringsmidlane, så det vert ikkje i 2013, men det kan vere prøve med små klasser i 2013 som også har vore gjort i vår. Strategisk studienemnd v/ Margrete Holøyen og Alexander Ingulfsen Fortalte litt om møtet under orientering frå styret. Vil også tilføye at avdeling for kulturfag ønskjer å opprette ei 3-årig faglærarutdanning i kunst og handverk. Det var vedteke at dei kan setje i gong med arbeidet med dette studiet, men at det går på avdelinga sitt eige ansvar. Internasjonalt utval: Har ikkje hatt møte sidan sist. International Student Union v/ Nikolay Dimov og Natasza Bogacz Orienterte om at International Student Union skal starte lokallag i Volda, og at målet med ISU er å gjere stemmene til dei internasjonale studentane større/sterkare. Det er mange internasjonale studentar i Volda, og det er viktig at dei vert høyrt. ISU er ope for alle studentar, ikkje berre internasjonale. ISU vil ha eit godt samarbeid med STiV og kunne ta saker frå ISU til STiV og omvendt. Høgskulestyret v/ Kristian Fredheim Har hatt eitt møte, i september. Det var for det meste diskusjonssaker. Økonomirapport 2012 Eksternregnskap Studietilboda ved HVO. Dekanane hadde skrive rapport med oversikt over planlagde studietilbod.

5 Satsingsforslag 2014: 1) Investeringsbehov mediefag 2) Nye stipendiatstillingar 3) Ventilasjon i Kaarstad-huset 4) Fleirbruksbygg 5) Forsøksprosjekt med kulturpedagogutdanning (i samband med kulturskulesatsing) Forskingsmelding Gav eit generelt positivt bilde av forsking og utvikling ved HVO. Vedtektssak: Forskingsutvalet. Det var snakk om å få fleire posisjonar, mellom anna auke til to studentar der ein må vere masterstudent. Kristian var ueinig i at eine måtte vere masterstudent. Saka vart utsett til neste møte. Utfordring med kostnadar på lærarutdanningane. AHL fekk ros for innsatsen med å kutte kostnadar. Sak: 26-12/13 Suppleringsval til kontrollkomiteen Camilla Jensen orienterer: Sidan vi berre har ein medlem i kontrollkomiteen må vi velje inn ein til. Innstilling av teljekorps: Styret innstiller Mari F. Kihle (kontrollkomité) og Marianne Goksøyr (org.kons/referent) til teljekorps ved dette valet. Vedtak: Mari F. Kihle og Marianne Goksøyr er godkjent som teljekorps. Kandidat: Kristoffer Åreskjold Votering: urneval Vedtak: Kristoffer Åreskjold er valt til kontrollkomiteen. Kristoffer miste med dette vervet som hovudrepresentant i Studenttinget. Då vara for AHL ikkje er til stade held møtet fram med berre 11 representantar i Studenttinget. Sak: 29-12/13 Val til SfS-styret Jan Henning Egset orienterer om SfS-styret. Innstilling av teljekorps: Styret innstiller Mari F. Kihle (kontrollkomité) og Kristoffer Åreskjold (kontrollkomité) til teljekorps ved dette valet. Vedtak: Mari F. Kihle og Kristoffer Åreskjold er godkjent som teljekorps.

6 Kandidatar: Runa Røed, Arne Christian Ingvaldsen, Nataniel Kristoffersen, Siri Rygh Jerndahl, Tiril Asbøll, Eivind Nævdal-Bolstad. Runa Røed held valtale. Dei andre kandidatane er ikkje til stade, men har fått andre til å halde valtale på sine vegne. Votering: Urneval. Vedtak: Eivind Nævdal-Bolstad, Nataniel Kristoffersen og Arne Christian Ingvaldsen er valt til hovudrepresentantar i SfS-styret. Vara, i prioritert rekkefølgje: 1. vara: Siri Rygh Jerndahl 2. vara: Runa Røed 3. vara: Tiril Asbøll Sak: 19-12/13 Entreprenør- og næringslivskoordinator Margrete Holøyen orienterer: Saka vart diskutert på førre studenttingmøte. Styret stiller no med forslag til stillingsbeskriving, foreslår at vervet vert utlyst etter jul og at prøveperioden er på 6 månader frå vervet vert fylt. Margrete går igjennom stillingsbeskrivinga styret har kome med forslag om. Innspel frå Studenttinget: - Det framstår som ei 100% stilling. Vil kutte ned. - Kvifor ikkje ha 12 månader prøveperiode? - Med 12 månader prøveperiode kan ein miste kandidatar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner vervet og stillingsbeskrivelsen, og vedtar en prøveperiode på seks måneder. Det vert gjort vedtak i to delar, då det kjem nytt forslag til både stillingsbeskriving og prøveperiode. Stillingsbeskrivinga

7 Forslag 1 (frå sakspapira): Entreprenør- og næringslivskoordinator er et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med leder som nærmeste overordnede. Dette vervet innebærer ingen stemmerett i STiV-styret eller i Studenttinget. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Entreprenør- og næringslivskoordinator skal Samarbeide med prosjektleder for StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage og Volda Næringsforum. Disse vil kunne tilrettelegge for kontakt ut mot næringslivet og være av de viktigste samarbeidspartnerne for videre arbeid. Skal også ha en god dialog og samarbeide med Volda Kommune og Høgskolen i Volda Arbeide aktivt ut mot næringslivet for å sikre studentene praksisplasser og gjøre det lettere å få jobb og etablere seg i Volda og omegn etter endt studietid. Bygge kontakt mellom studenter og næringslivet i regionen, og informere studentene ved HVO om hvilke muligheter det finnes i regionen. Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til en gruppe som kan jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg) Kartlegge interessen blant studenter for arrangement som Venture Cup, og kartlegge behovet for entreprenørskap-kurs o.l. Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til å starte et Start Norge lokallag, og sørge for/oppfordre til at det blir arrangert Venture Cup. Arrangere entreprenørskap-kurs i samarbeid med blant annet Sunnmøre Kulturnæringshage Arrangere arbeidslivsdager Forslag 2: Entreprenør- og næringslivskoordinator er et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med leder som nærmeste overordnede. Dette vervet innebærer ingen stemmerett i STiV-styret eller i Studenttinget. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Entreprenør- og næringslivskoordinator skal Samarbeide med og opprette et godt samarbeid med StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage, Volda Næringsforum, Volda kommune og Høgskulen i Volda. Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til en gruppe som kan jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg).

8 Kartlegge interessen blant studenter for arrangement som Venture Cup, og behovet for entreprenørskapskurs o.l. Votering: Handsopprekning. Forslag 2: 11 stemmer for. Forslag 1 fell. Vedtak: Vervet entreprenør- og næringslivskoordinator skal ha denne stillingsbeskrivinga: Entreprenør- og næringslivskoordinator er et frivillig verv underlagt Studenttinget i Volda (STiV), med leder som nærmeste overordnede. Dette vervet innebærer ingen stemmerett i STiV-styret eller i Studenttinget. I rollen som entreprenør- og næringslivskoordinator skal man fungere som STiV sin kontakt og talerør utad til næringslivet, og skal rapportere ukentlig til leder for STiV. Entreprenør- og næringslivskoordinator skal Samarbeide med og opprette et godt samarbeid med StudiebygdA, Sunnmøre Kulturnæringshage, Volda Næringsforum, Volda kommune og Høgskulen i Volda Skal i løpet av perioden forsøke å rekruttere studenter til en gruppe som kan jobbe mot næringslivet (næringslivsutvalg) Kartlegge interessen blant studenter for arrangement som Venture Cup, og behovet for entreprenørskapskurs o.l. Prøveperiode: Forslag 1 (frå sakspapira): 6 månader. Forslag 2: 12 månader. Votering: handsopprekning. Forslag 1: 10 stemmer for. Forslag 2: 1 stemme for. Forslag 2 fell. Vedtak: Vervet skal ha ein prøveperiode på 6 månader. (Sak 26 vart flytta fram til rett etter orienteringar) Sak: 27-12/13 Val av hovudrepresentant til LMU Trine V. Kolbustuen orienterer: Då det skal vere fire hovudrepresentantar i LMU må vi velje den fjerde representanten. Vi har ein kandidat, Eskild Valsø Lied, som ønskjer å stille. Han har vore representant i LMU og i Studenttinget før, og har derfor god erfaring. Ønskjer fleire å stille, er dette sjølvsagt mogleg. Eskild held valtale. Ingen andre kandidatar stiller. Forslag til vedtak: Studenttinget velger Eskild Valsø Lied til hovedrepresentant i LMU.

9 Votering: Akklamasjon Vedtak: Eskild Valsø Lied er valt til hovudrepresentant i LMU Sak: 28-12/13 Revidering av NSO sitt prinsipprogram Margrete Holøyen og Jonas Østvik orienterer: På landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) i 2013 skal nytt prinsipprogram verte vedtatt. Prinsipprogramkomiteen ønskjer innspel på andre høyring. Vedlagt sakspapira er eit utkast til høyringssvar frå STiV. Vi ønskjer diskusjon kring prinsipprogrammet og innspel på utkastet til høyringssvar. Jonas går igjennom utkastet til høyringssvar. Det vert stilt spørsmål og Jonas forklarer kva som er meint. Diskusjon om kvotering. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar et endelig høringssvar. Studenttinget vert dermed spurt om dei har innvendingar til utkastet til høyringssvar avsnitt for avsnitt. Avsnitt 1: Innleiing Innvendingar? Nei, Avsnittet står som det er. Avsnitt 2: Språk Innvendingar? Nei, Avsnittet står som det er. Avsnitt 3: Nytte Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Avsnitt 4: Velferd Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Avsnitt 5: Formell likhet Innvendingar? Ja Ei innvending: Ønskjer å føye til at grunnen til innføring av fast karakterkrav er eit ønskje om å unngå kjønnskvotering / kvotering generelt. Ikkje alle i Studenttinget er einige i det.

10 Avstemming: Forslag 1: nemne kjønnskvotering Votering: handsopprekning: 3 stemmer for, 8 stemmer mot. Vedtak: Kjønnskvotering vert ikkje nemnt. Forslag 2: nemne generell kvotering Votering: handsopprekning: 3 stemmer for, 6 stemmer mot. 2 avhaldne. Vedtak: Generell kvotering vert ikkje nemnt. Sidan begge foreslegne innvendingar vart nedstemt står avsnittet som det er. Det var ingen fleire innvendingar. Avsnitt 6: Reell likhet Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Avsnitt 7: Dissensene under 2.2. Innvendingar? Nei Avsnittet står som det er. Tilleggsforslag til vedtak: Styret og LS gis fullmakt til redaksjonelle endringer. Høringssvar sendes NSOs prinsipprogramkomité med kopi til NSO-AU. Votering: Handsopprekning Vedtak: Utkastet til høringssvar som var lagt ved sakspapira er vedtatt. Styret og LS gis fullmakt til redaksjonelle endringer. Høringssvar sendes NSOs prinsipprogramkomité med kopi til NSO-AU. (Sak 29 Val til SfS-styret vart flytta fram til før sak 19) Sak: 30-12/13 Obligatorisk oppmøte Alexander F. Ingulfsen orienterer: Styret vil gjerne høyre Studenttinget sine meiningar om obligatorisk oppmøte. Studenttinget diskuterer. Nokre av innspela som kom fram er her sortert etter kva dei handlar om. - Kvifor obligatorisk oppmøte? o Fordi det trengs, t.d. praksis.

11 o Forelesarane er menneske dei også, skal ha motivasjon. Viktig å ha riktig motivasjon. Skal du på forelesing for at forelesaren skal føle seg bra eller for å lære noko? o Folk kjem ikkje om det ikkje er obligatorisk. Sjølv om det kanskje er bra. o Det bidreg til at fleire består eksamen. Men ein bør heller sjå innover på kva ein kan gjere betre, heller enn å byrje med obligatorisk oppmøte om få fullfører studiet. o Mange treng å verte pusha litt. o Kan lære noko av å gå på forelesing som ein trur ein kan lære i boka. o På ein del studium er skikkavurdering viktig. Studentar som ikkje er skikka til studiet og yrket skal verte rettleia ut av studiet. Det kan vere lettare å få gjort om det er obligatorisk oppmøte. Det vert argumentert at det ikkje vert gjort fortløpande skikkavurdering i forelesingstimar i store klasser. Då er det heller arbeidskrav, eksamen og plettfri vandel som avgjer om ein får gå i praksis, og evt. tvilsmeldingar frå medstudentar. Det vert sagt at det er eksempel på store klasser der forelesar har god kontakt med studentane og at studentar har vore rettleia bort frå studiet. - Kvalitet. Obligatorisk oppmøte heng mykje saman med kvalitet. o Med dårlege forelesarar vert obligatorisk oppmøte frustrerande. Kan føre til at fleire studentar gjer andre ting på forelesing som forstyrrar andre. o Skal det vere obligatorisk oppmøte må kvaliteten på forelesingane sikrast. Studentane må få meir ut av å vere der enn å sitje heime og lese i boka. o Foredragshaldarar må ha eit indre ønske og behov for tilbakemelding. Det må vere eit samarbeid mellom studentar og forelesarar. Om ein får til dette slepp ein diskusjonen om obligatorisk oppmøte. o Kor mykje kan vi påverke? - Noko obligatorisk og noko valfritt o Praksis, diskusjon og praktiske ferdigheiter (t.d. setje sprøyte) vert nemnt som døme på ting som må vere obligatorisk. Men forelesingar der kunnskapen kan lærast utan å vere til stade kan vere valfritt. o Kven tek vurderinga på kva du kan lese deg til og kva du må vere til stade for å lære? Det må vere nasjonale føringar for kva ein ikkje kan lese seg til. o Ting med kvalitet, essensielle ting bør vere obligatorisk. - Ansvar for eiga læring

12 o Når du har valt å studere bør det ikkje vere slik at skulen tek ansvar for at du kjem på skulen. Det bør vere ditt val. o Det er feil å krevje oppmøte. Vi bør sjølv sjå verdien av å møte opp. Det er demotiverande om ein er på tre dårlege forelesingar og vert tvungen til å gå på ti til. o Vi har sjølv ansvar for at vi kan det vi skal til eksamen og bør få lære det på den måten vi ønskjer. o Forstår grunnar til obligatorisk oppmøte. Kvar går grensa for ansvar for eiga læring? Skulen skal legge til rette. o Folk lærer på ulike måtar. I mange studie er det kun eksamen du blir målt opp mot. Korleis du skaffar kunnskapen bør du få bestemme sjølv. o Det er ikkje frivillig oppmøte for at vi skal sove lenge, men for at vi skal planlegge dagen vår sjølv. Folk lærer på forskjellige måtar. Tilpasse eigen studiekvardag, ta ansvar for eiga læring. Det ser ut til å vere ei einigheit om at noko må vere obligatorisk. Det vert foreslått å spørje om mindre obligatorisk oppmøte, eller ta debatt om omfang i staden for enten eller, og å arrangere paneldebatt i vårsemesteret. Sak: 31-12/13 Vedtektsdiskusjon Alexander F. Ingulfsen orienterer: Her kan Studenttinget kome med innspel på punkt som kan være uforståelege, misvisande eller ikkje konkrete nok i vedtektene. Det er mogleg å kome med nye punkt eller endringar til allereie eksisterande punkt. Innspel: - Vil foreslå endring på når styret vert valt. I dei gjeldande vedtektene står det at fagansvarleg og web- og kommunikasjonsansvarleg skal veljast på det andre møtet i haustsemesteret, medan leiar, internasjonalt ansvarleg og velferdsansvarleg skal veljast på det andre møtet i vårsemesteret. Foreslår å endre det til at heile styret skal veljast på det andre møtet i vårsemesteret. - Vedtekter bør vere vedtekter. Møtereglement og valreglement bør vere skilt ut eller slått saman. - I dei gjeldande vedtektene står det ingenting om kor stort fleirtal ein må ha i Studenttinget for å verte valt inn i STiV-styret. Det bør vere over 50% som ønskjer at vedkomande skal ha det tillitsvervet. - Foreslår at paragraf 13.4 a strykast. Det går imot det demokratiske prinsipp at ein kan verte kasta av andre enn dei ein vert valt av. - Foreslår at paragraf 13.2 b strykast. Det går også imot det demokratiske prinsipp.

13 Sak: 32-12/13 Eventuelt /13 Orienteringsrapportar Margrete Holøyen informerer: På sist studenttingmøte vart det foreslått at råd og utval, høgskulestyret, SfS-styret og STiVstyret skal gi månadleg rapport i sakspapira om kva som har skjedd sidan sist. I dag tok vi det munnleg under orienteringar. Kva er den beste løysinga? Innspel: - Skriftleg orientering/rapport er best, då ein kan få ein grundigare rapport. Studenttingmøta vert også lettare og ein får meir tid til studentpolitiske saker. Det kan vere ope for å stille spørsmål til skriftlege orienteringar på møta. - Det kan verte litt vel omfattande med skriftlege rapportar. o Det treng ikkje vere omfattande, ein kan bruke 5-10 min etter eit møte der ein skriv i hovudtrekk kva som har skjedd. Kva vart tatt opp og evt. vedtatt. - Kva er annleis mellom ein slik rapport og styrereferatet (STiV)? Det kan evt. sendast ut til vararepresentantar også. - Kan vi krevje det av SfS-styret og høgskulestyret? o Studenttinget vel studentrepresentantane til SfS-styret, så då kan vi krevje det. Høgskulestyret er valt av studentane, og vi som studentar skal kunne stille krav til dei. - Til dømes LMU har møte siste måndagen i månaden, det vert altså etter at sakspapira er sendt ut. Det vert dumt med ein månad gamle nyheiter om kva som vart tatt opp på møte om det skal sendast med sakspapira til neste møte. o Kan få rapport frå slike møter på studenttingmøtet i staden for i sakspapira, eller på e-post. Evt. flytte møtet. - Det vert skrive referat frå stort sett alle møter i råd / utval og styre. Vi kan sile igjennom det viktigaste og sende det ut til Studenttinget. Kan sendast på e-post. - Vi bør ha rapport på tingmøtet rett etterpå. Kan godt sende heile referatet der det likevel vert skrive referat. På neste studenttingmøte må styret legge fram ei sak med vedtak på dette /13 Kommunikasjonsplan i StudiebygdA: Margrete Holøyen orienterer: Som nemnt under orienteringar treng StudiebygdA representantar til arbeidsgrupper: sosial integrasjon og entreprenørskap. Det trengs også personar som kan vere med på å utarbeide kommunikasjonsplan.

14 Interesserte melder seg. Diskusjon kring korleis representantane skal verte valt, og kven som bestemmer. Margrete vil snakke med prosjektleiar om korleis det bør gjerast. I Studenttinget verkar det å vere stemning for at representantane skal vere studentvalde /13 Sakspapir Jonas Østvik orienterer: Slik situasjonen er no vert sakspapira sendt ut på e-post ei veke før møtet og alle får papirutskrift på møtet. Det er ønskjeleg at sakspapira vert sendt ut i PDF-format i staden for docx. Det er lite miljøvennleg å skrive ut mykje papir om nokon ønskjer å bruke i-pad. For dei som ønskjer papirutskrift kan det også vere nyttig å ha utskrifta tidlegare, slik at ein kan notere direkte i papira. Papira kan til dømes gjerast tilgjengeleg på kontoret ei veke før møtet, eller dei kan sendast i posten til dei som ynskjer det. Etter ein kort diskusjon vert det einigheit om ei prøveordning til neste møte: Dei som vil ha papirutskrift før møtet kan kome innom STiV-kontoret og hente det der. Møteslutt kl 21.10

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: voldastudentting.no Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 24. april 2013, klokka 17.00 Stad Berte Kanutte 220 - VIP-romet Til stades

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 30. november 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Julie A. L. Pau

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15 Tid 29. april 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, David Fiskaa, Maria Kaldhussæter AMF: Halvard Roald Kvamme, Jose Eduardo

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Protokoll frå studenttingsmøtet

Protokoll frå studenttingsmøtet Protokoll frå studenttingsmøtet 19.04.17 Tid 19. april 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), AKF: Herman Bjørneset Jensen

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 7. møte, 25.03.15 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Protokoll til 7. møte, 29.03.17 Tid 29. mars 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), Henny Elisabeth Sandvik (V) AKF: Christian

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 25.1.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15 Tid 04. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa AMF: Halvard Roald Kvamme AKF:

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte Tid 28. september 2016 kl.17.25 19.00 Stad BK 157 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Sindre Reinholt, Bernt Inge

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.3.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 7. møte, 29.03.17 Sak 48-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 49-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 50-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 1. møte, 30.09.15. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 03-15/16:

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september

Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september Tid 30. september 2015 kl 17.00 20.20 Stad Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerettt Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes,

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Læringsmiljøutvalet. Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: Tid: 11:00

Læringsmiljøutvalet. Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalet Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: 21.01.2014 Tid: 11:00 Møtt: Navn Funksjon Representerer Erlend Kvernmo Langset Leiar STR Joanna Antoniak Nestleiar STR Benedikte

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 30.01.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Tid 30. november 2016 kl.17.00 19.05 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Sindre Reinholt, Bernt Inge

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Tid 26. oktober 2016 kl.17.00 19.45 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Bernt Inge Berge, Sindre Reinholt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 26.10.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 26.2.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Frå administrasjonen møtte: Ingunn Welle Nina Cathrin Garshol Gonnie Smit

Frå administrasjonen møtte: Ingunn Welle Nina Cathrin Garshol Gonnie Smit E21 HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 4/2014 Utval: Høgskulestyret Dato: 04.06.2014 kl. 12:00-17:35 Møtested: Quality Hotel Ulstein Arkivsak: 14/00446 Varamedlemmer Navn som møtte: Forfall Jorunn

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Protokoll 6/ Studenttinget Protokoll nr 6/16-17 Møtedato Tid 21. januar 2017 kl Stad Strøm 243

Protokoll 6/ Studenttinget Protokoll nr 6/16-17 Møtedato Tid 21. januar 2017 kl Stad Strøm 243 Protokoll 6/16-17 Tid 21. januar 2017 kl 16.30-18.15 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H) AKF: Herman Bjørneset Jensen (H), Bettina Indgjerd

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Sogndal, 3. mai 2016 Vår ref: CV Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll

Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 7/2014 Utval: Dato: Møtestad: Arkivsak: Høgskulestyret 29.10.2014 kl. 09:30-14:50 Sagafjord Hotel Sæbø 14/00446 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Jacob

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 6/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 30.10.2015 kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Janne Heggvoll

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakspapir ekstraordinært møte, 12.10.16. Sak 00-16/17: Konstituering... 2 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer