Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Studenttingsmøte 2012/2013"

Transkript

1 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik Arnesen AHL: Astrid S. Hagen, Kristoffer Aareskjold, Elisa Mariana de Lima Hessen AKF: Alexa-Kristin Camire, Christine Støre, Niclas Skinlo ASH: Karoline Strand, Lisa Marie Langstein, Haroon Butt STiV-styret: Arne Christian Ingvaldsen, Margrete Holøyen, Matias Lie- Nielsen, Camilla Nanditha Jensen, Trine V. Kolbustuen Andre: Marianne Goksøyr (organisasjonskonsulent/referent), Mari F. Kihle (kontrollkomité), Kristian Fredheim (ordstyrar), Jonas Østvik, Alexander Fagerli Ingulfsen, Joanna Antoniak (t.o.m. sak 18 12/13), Karoline Evju, Sondre Styrkson, Thomas Marriaga Olsen (f.o.m. sak 19 12/13) Sak: 00-12/13 Val av ordstyrar Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Sak: 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: Innkallinga Referatet

2 Vedtak: Innkallinga og referatet er godkjend. Sak: 02-12/13 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista Det kjem ønske om å flytte sak 17 slik at den kjem etter sak 19. Fem eventueltsaker vert innmeldt. Vedtak: Saklista er godkjend med endringar. Sak: 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. Margrete foreslår pause etter sak 17, som etter den nye dagsordenen vert etter sak nr 18. Vedtak: Dagsordenen er godkjend med endringar. Sak: 04-12/13 Orienteringar STiV-styret v/ Margrete Holøyen: - Alexander F. Ingulfsen har trekt seg frå vervet sitt i kontrollkomiteen. Om nokon vil stille er det berre å seie ifrå. - Arne Christian og Matias går av i dag, og det skal veljast ny fagansvarleg, samt og web- og kommunikasjonsansvarleg. - Velferdsansvarleg og leiar har vore på NSO-seminar med tema gjennomslagskraft. - Internasjonalt ansvarleg har vore på årsmøte i SAIH saman med Lisa Marie Langstein. LS-representant Jonas Østvik har vore på haustkonferanse og orienterer om det og om LS1. - Nesten heile konferansen kan sjåast på nett, Jonas vil legge ut lenkje på facebook. - Revideringa av prinsipprogrammet vart diskutert på LS1. Studenttinget får kome med innspel på neste studenttingmøte.

3 - Velferdspolitisk plattform skal vi diskutere i dag. - Den 20. november vert det lokalt formøte i Volda. - Skal vedta utdanningspolitisk plattform på LS3. - Høyring om lærarutdanning 8-13: Om nokon vil ha noko å seie, så ta kontakt. - Ber Studenttinget tenkje på om det er noko vi ønskjer å gjere lokalt i løpet av våren for å sette fokus på utdanningspolitikk. Sak: 13-12/13 Studentoversikt på nett Trine V. Kolbustuen orienterer: I læringsmiljøutvalet har det blitt ytra ønskje om å lage skulealbum i form av ei sikra nettside, der ein loggar inn med brukarnamn og passord. Her vil det vere bilde, enkel kontaktinfo til alle studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda. Før fantes det ei slik oversikt i bokformat. Det er meint som ei hjelp til lærarar for å lære namn til studentane og til studentane for å lettare kunne finne ut kven ein skal henvende seg til i ulike høve. Ein bruker bileta frå første skuledag, men det må godkjennast. Ein må også søke datatilsynet om godkjenning for å kunne legge det ut på Internett. Vi lurer på kva tinget meiner om dette. - Personvern er viktig. Alle må aktivt godta at det skjer. - Har vi nytte av det? Vi har både facebook og fronter. Moglegheitene for å finne ut kven folk er, er allereie til stades. - Det er oversikt over lærarar på hivolda.no. Bildedatabasen til lærarane kan oppdaterast. På fronter kan ein legge ut bilete sjølv, det er valfritt om ein vil legge ut. - Det bør bli ein del av det som er fronter. Noko nytt er kanskje tungvindt. - Når ein starter på skulen må alle registrere seg. Informasjonen kan verte gitt til læraren når ein registrerer seg på skulen. Kvar student kan godkjenne at forelesaren får den informasjonen. Forslaget vil kanskje koste mykje pengar og gi lite nytte. - Vert det tidkrevjande? Vil det koste ekstra å gjere det, eller ikkje? - Vil dette skje i år med dei bilda som allereie er tekne? Mange ville ikkje ha likt at kven som helst på skulen skulle kunne sjå det bildet på Internett. - Det må nesten vere opp til kvar enkelt. Hemmelege opplysningar kan ikkje leggast ut. Saka er allereie sett i gang. Alle studentar vil få ein e-post med informasjon. Studenttinget ber styret sjekke opp kostnadane knytt til prosjektet.

4 Sak: 14-12/13 Fadderveke-styret Trine V. Kolbustuen orienterer: Fadderveka vert arrangert av STiV, og vi ønskjer at styret skal vere satt før desember. I tillegg til plakatar, stands og sosiale mediar, lurer vi på om Studenttinget har innspel til korleis vi kan promotere dette. - Send e-post til alle studentar. Mange les ikkje frontermailen. Ta det opp med alle tillitsvalde og få dei til å ta det opp i klassa. Tinget kan hjelpe til med å stå på stand. - Tinget bør også reklamere - Besøk i klassene - Bestille fadderveke-kostyme og lag stunt! - Send e-post til alle klasserepresentantane ta opp på vekemøte Sak: 15-12/13 Fotgjengarfelt til SfS Matias Lie-Nielsen orienterer: Dette er ei problemstilling som har vore oppe i Studenttinget tidlegare, og har blitt diskutert med både Høgskulen, kommunen og vegvesenet. Trafikken i sentrum vil sannsynligvis auke framover, etter opninga av Kvivsvegtunnelen. Derfor meiner vi at det bør gjerast noko drastisk for å få laga eit fotgjengarfelt, før det eventuelt skulle skje ei ulykke. Vi ønskjer innspel frå Studenttinget til alternative måtar å få etablert en trygg overgang. Forslag: Studenttinget diskuterer saka og kjem fram til en løysing styret kan ta vidare til leiinga - Saka har vore oppe fleire gongar også i SfS-styret. Vegvesenet seier at fotgjengarfelt der vil berre bidra til falsk tryggleik. Det er for kort avstand frå svingen til fotgjengarfeltet. Trur ikkje det vil gå. For liten plass til over/undergang, og det vil dessutan koste mykje. - Kanskje studentane kan bruke stien nedanfor om det vert laga trapp opp til SfS derifrå. - Trapp vil ikkje fungere for t.d. rullestolbrukarar, og situasjonen no med å gå opp til kiwi og over vegen hjelp heller ikkje, for det er ikkje gangfelt på den andre sida av vegen. - Flytte SfS til ein anna stad - Vil ikkje stille seg bak eit alternativ som gir falsk tryggleik. Å finne eit anna bygg som er godt nok blir nok ikkje enkelt. Mykje kostnadar. Trur det ikkje er hensiktsmessig.

5 - Få vegvesenet til å sette opp eit varsel om fotgjengarfelt før svingen om at det kjem eit fotgjengarfelt etter svingen. Sak: 16-12/13 Investeringsmidlar Margrete Holøyen orienterer: Høgskulen ønskjer at Studenttinget skal kome med ei innstilling til kva investeringsmidlane til HVO skal gå til i Det er snakk om reint materielle ting. Tenk kreativt, og tenk stort! Studenttinget kjem fram til ni alternativ som det skal stemmast over. Kvar studenttingrepresentant skriv tre av alternativa i prioritert rekkefølgje. a) Bilar/minibuss + tilhengar b) Høgskulen lagar treningsrom c) Fleire grupperom med datamaskiner d) Fleire straumuttak på auditorium og i kantina e) Lyddemping i kantina f) Videokanon i kantina g) Betring av bygg Strøm/Aasen h) Kaffimaskiner i) Datamaskiner øyremerka til digital eksamen Innstilling av teljekorps: Styret innstiller Mari F. Kihle (kontrollkomité) og Marianne Goksøyr (org.kons/referent) til teljekorps ved dagens val. Vedtak: Mari F. Kihle og Marianne Goksøyr er godkjent som teljekorps. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner og vedtek dei gjeldande prioriteringane Votering: urneval. Vedtak: Studenttinget ønskjer at investeringsmidlane skal gå til (i prioritert rekkefølgje): 1. alternativ B) At Høgskulen lagar treningsrom 2. alternativ C) Fleire grupperom med datamaskiner 3. alternativ I) Datamaskiner øyremerka digital eksamen Sak 17 vart flytta til etter sak 19. Sak: 18-12/13 Innspel på høyringsutkast Arne Christian Ingvaldsen orienterer:

6 Det er sendt ut høyringsutkast til ny forskrift om opptak til Høgskulen i Volda. Studieadministrasjonen ønskjer å få synspunkt frå Studenttinget på kommentarsettet eller til andre punkt i forskrifta. Studenttinget går igjennom utkastet til ny forskrift punkt for punkt og stoppar der nokon har innvendingar. 2 Punkt 3: Kva står spørsmålsteiknet for? 8 Punkt 4: Søknadsfristen er 3 veker etter motteke tilbod. Det hadde vore fint med lenger frist (med tanke på ferie, innkalling til førstegangsteneste), til dømes til studiestart. Ønskjer at styret skal sjekke om fristen på tre veker er forankra i UH-lova, om det er vanleg praksis, eller ein frist som vart bestemt i arbeidet med revideringa av forskrifta. 13 Ønskjer å ha inn nytt punkt 3 som står i Ønskjer å ha inn nytt punkt 3 som står i 12 Forslag til vedtak Studenttinget stiller seg bak dei synspunkta som kjem fram på møtet. Vedtak: Studenttinget stiller seg bak dei synspunkta som kom fram på møtet. (Pause med mat) Sak: 19-12/13 Entreprenør- og næringslivskoordinator Margrete Holøyen orienterer: Styret i Studenttinget har snakka med Sunnmøre Kulturnæringshage og leiinga ved Høgskulen i Volda om å etablere ei stilling underlagt STiV kalla entreprenør- og næringslivkoordinator. Det er tenkt for å etablere kontakt mellom studentane ved høgskulen og næringslivet for at det t.d. skal vere lettare å få praksisplassar. Vi ønskjer å høyre kva de meiner om å etablere ei slik stilling, og kva som eventuelt bør stå i stillingsbeskrivinga. Forslag: Studenttinget diskuterer kva som bør stå i stillingsbeskrivinga og kor lang prøveperioden bør vere. - Fantastisk ide! Prøveperiode: Gjerne frå januar til desember.

7 - Meget positiv, men må det ligge under STiV? Kvifor ikkje opprette karrieresenter med denne stillinga? Gjerne tett samarbeid med høgskulen, SfS, kommunen, StudiebygdA, næringslivet, STiV osv. - Kva bør arbeidsoppgåvene vere? - Målet med stillinga: etablere kontakt med StudiebygdA og næringslivet. Skape god kommunikasjon. Evt. kan denne personen få til eit karrieresenter. Ein kan evaluere etter prøveperioden, korleis har det gått? - Utfordringar: Ei ny stilling i STiV vil kunne gjere det vanskelig å be om meir pengar til STiV. - Det vert presisert frå styret at det ikkje vert eit lønna verv no. Slik er vervet tenkt: Entreprenør- og næringslivskoordinator er underlagt leiaren i STiV og har kun rapporteringsfunksjon, ikkje stemmerett. Det kan diskuterast om det bør vere noko honorar/godtgjersle tillagt vervet. Styret meiner det bør vere ein student, fordi det skal vere herifrå og ut, mellom studentane og næringslivet med initiativ frå studentane. Vi tenker smått fordi det kan gjerast no med ein gong! Det vert som eit grep for å setje i gang. - Kor hensiktsmessig er det med ei så tett tilknyting til STiV? Heller nær tilknyting til kulturnæringshagen. - Det positive med å ha det underlagt STiV er at vi har kontroll over kva vi vil nytte stillinga til. - Ved høgskulen i Ålesund har dei næringslivsutval på fleire personar som driv med brubygging mellom studentane og næringslivet. Eit næringsutval kan få gjort mykje meir. - Det kan vere eit forslag å skrive i stillingsbeskrivinga at personen skal jobbe mot å få til eit næringslivsutval. Det er ikkje så lett å rekruttere. Det er lettare å få tak i ein person som kan jobbe vidare med det. - Næringslivsutvalet kan då opprette Start Norge i Volda. Sjølv om Start Volda er bra, er det viktigare med brubygging med næringslivet. Eit næringslivsutval kan samarbeide med Ålesund også. - Opprette utval på sikt. No skal vi opprette ei stilling til en person. - Ønskjer at det skal stå i stillingsbeskrivinga at denne personen startar Start Volda. - Det er mange fagområder på skulen. Det verkar som veldig mykje jobb. Vanskelig å finne den eine personen. Utvalet er betre sånn sett. - Evaluere etter prøveperioden. Det må takast omsyn til at det er eit frivillig verv. - Personen bør ha eit mål: Opprette næringslivsutval. For det vert mykje arbeid. Det første personen bør gjere er å få fleire med seg. Mykje lettare å jobbe saman. Vil at det skal vere første punktet. - Kvar kan vi finne desse menneska? Kvar skal vi leite? Det bør vere nokon som har interesse/kompetanse innanfor området.

8 - Peikestokken, Næravisa, Hivolda nettside, tinget osv: få ut saka: styret må skrive ei sak og publisere den overalt. Få tak i folk. Alle i STiV kjenner mange, men kanskje ingen kjenner den rette. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtek stillinga med dei endringane som måtte komme opp på møtet. Studenttinget kjem ikkje fram til ei stillingsbeskriving på dette møtet. Styret bør etablere ei stillingsbeskriving til neste møte slik at det vert noko meir handfast for Studenttinget å ta stilling til. Ta med innspela som har kome fram på dette møtet. Legg ved anslag på framdriftsplan og tidsramme, kva målet er og litt ekstra informasjon, gjer det kort og enkelt. Legg ved forslag på prøveperiode. Tal på mnd. er lurt, då slepp ein å låse seg til bestemte månader. Nytt forslag til vedtak: Studenttinget gjer ikkje vedtak på denne saka no. Votering: handsopprekning Vedtak: Studenttinget gjer ikkje vedtak på denne saka no. Sak: 17-12/13 Start Volda Arne Christian Ingvaldsen orienterer: STiV-styret ønskjer å vere ein pågangsdrivar til at HVO skal satse meir på innovativitet og gründerverksemd, då dette kan vere positivt for både omdømet til HVO og vere med på å auke rekrutteringa. I den forbindelse kan styret i Studenttinget vere med på å opprette eit eige lokallag for Start Norge i Volda. Forslag til vedtak: Studenttinget stiller seg positive til oppstart av Start Volda. Det vert presisert at Studenttinget ikkje skal vere pågangsdrivar, men tilretteleggjar for oppstart av Start Volda. Votering: handsopprekning Vedtak: Studenttinget stiller seg positive til oppstart av Start Volda. Sak: 20-12/13 SAIH - Interesse for lokallag? Camillia Jensen orienterer: SAIH står for Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond. SAIH er ein organisasjon som jobbar med utdanningsbistand, informasjon og politisk påverking. Viss ein er med i eit lokallag har ein moglegheit til å jobbe med mange spennande tema, og ikkje minst tileigne seg nyttig kunnskap om bistand og internasjonal politikk.

9 Trur Studenttinget at det kan være interesse for å starte eit lokallag i Volda? Korleis kan vi evt. finne ut om nokon har interesse for å starte et slikt lag? - SAIH ser bra ut, men det fins allereie to lokallag i Volda som driv med bistand. Dei slit allereie med rekruttering, så det er positivt men kanskje vanskelig å starte lokallag i SAIH i Volda. - Fantastisk organisasjon som gjer mykje bra, men er det miljø for det i Volda, sidan det er lokallag som held på med det same allereie? Det kan verte ei utfordring. - Kanskje betre å jobbe for dei laga som allereie er i Volda? - Gå breitt ut, lag sak, medieoppslag på det. Om nokon melder interesse kan dei starte opp. Kanskje kan nokon ta kontakt med Amnesty lokallag, kanskje nokon der vil starte opp SAIH. - Unødvendig å starte opp noko nytt med mindre det er nokon som brenn for det. Sak: 21-12/13 Revidering av NSO si velferdspolitiske plattform Jonas Østvik orienterer: Norsk Studentorganisasjon (NSO) skal revidere den velferdspolitiske plattforma(vpp). Den nye plattforma skal vedtakast på LS 2, november. VPP er det politiske dokumentet som utdjupar prinsippa om velferdspolitikken til NSO. Varigheita til plattforma er to år. Dette betyr at STiV har ei reell moglegheit til å påverke kva velferdspolitikk NSO skal arbeide med dei neste to åra. Revideringa som er foreslått er omfattande. Tenk prioriteringar. Oppmodar alle til å diskutere! - Bustad framfor støtte. Bustadprisane bør vere lave i volda. Det står ikkje i stil med korleis det burde vere. Bustadar når få, studiestøtte når alle. 100% dekning er utopisk. Vi viser at vi står imot bustadprisane. Vil ha fleire studentbustadar, men er også for auka studiestøtte. No har aldri studentar vore så fattige. Dess fleire studentbustadar vi har, dess lågare vert bustadprisane generelt. Einig i fleire bustadar framfor auka støtte fordi det vil balansere det. Mange samskipnadar tilbyr billig leige også i storbyar. Er det ikkje lurt med auka studiestøtte for dei som må bo privat?

10 Det tek lang tid å få ned bustadprisar - Norske studentar bør ha førsterett på bustadar frå studentsamskipnadane. Men det kan vere vanskelegare for internasjonale studentar å få tak i bustad. Det bør iallfall vere lik rett. Internasjonale studentar bør ha førsterett. Vanskelig pengesituasjon for mange. Internasjonale treng eit trygt sted å komme til, at dei har ein bustad å komme til. Vi treng fleire bustadar. Dei internasjonale her sette stor pris på at dei hadde ein plass å kome til, det er viktig at dei har en plass som venter på dei. Men er for at det vert likestilt. Hovudproblemet er at vi ikkje har nok studentbustadar. Ved studiestart var det tome studentbustadar som var sett av til internasjonale, medan norske studentar ikkje hadde fått plass å bu. Studentar utanfor EU/EØS får ikkje visum utan å ha ei adresse å vise til. Det er spesielt vanskeleg å leite etter bustad utan å snakke språket eller vere i landet. - Har kommunen ansvar for å stille tomter til rådighet? Ja, dei får mykje igjen for å ha studentar i kommunen. Har ikkje ansvar for det, men interesse for det. - KD fordeler tilskot med tanke på pris og tilgjenge + ant internasjonale osv. Store byar skal verte prioritert først. Volda ligg langt bak på lista. Kva meiner vi om det? Forstår det. Einig i at dei store byene bør prioriterast først. Her i Volda bør vi heller pushe på SfS for fleire studentbustadar. Å gå nasjonalt og så ned igjen er kanskje ikkje så effektivt for vår del? Samskipnadane bygger med pengar frå staten KD. I Oslo slit dei med bygging, dei klarer ikkje å bygge billig nok til å få støtte. Vi treng det også, men forstår at andre treng det meir enn oss. Godtek at det er større behov og tenker på fellesskapet, men opp på lista vil vi. På grunn av tidsramma rakk ikkje tinget å diskutere fleire av punkta lista opp i sakspapira.

11 Forslag til vedtak: Studenttinget stiller seg bak de synspunktene som kommer frem på møtet. Sidan det kom fram ganske til dels motstridande synspunkt på møtet vert det vanskeleg å stille seg bak dei. Nytt forslag til vedtak: LS-representanten tek synspunkta til Studenttinget til vitande. Votering: handsopprekning Vedtak: LS-representanten tek synspunkta til Studenttinget til vitande. Sak: 22-12/13 Ettergodkjenning av vararepresentantar til råd og utval Camilla Jensen orienterer: På førre studenttingmøte vart det vedteke at dei resterande plassane i ledige verv skulle verte ettergodkjent på førstkomande studenttingmøte. Studenttingstyret har fått inn ein kandidat, så det er ønskeleg at fleire melder interessa si under møtet. Forslag til vedtak: Studenttinget ettergodkjenner de kandidatane som blir valgt inn under møtet. Sidan styret berre har funne ein kandidat vert det ikkje ettergodkjenning, men val av representantar. Nytt forslag til vedtak: Studenttinget vel representantar. Internasjonalt utval: 2. vara Internasjonalt utval: Kandidat: Marthe Njåstad Vedtak: Marthe Njåstad er valt til andre vara i internasjonalt utval. Læringsmiljøutvalet: 1. vara LMU Kandidat: Margrete Holøyen Vedtak: Margrete Holøyen er valt til første vara i læringsmiljøutvalet. 2. vara LMU

12 Kandidat: Camilla Nanditha Jensen Vedtak: Camilla Nanditha Jensen er valt til andre vara i læringsmiljøutvalet. 3. vara LMU Kandidat: Lisa Marie Langstein Vedtak: Lisa Marie Langstein er valt til tredje vara i læringsmiljøutvalet. Tilsetjingsrådet: 1. vara tilsetjingsrådet Kandidat: Kristoffer Aareskjold Vedtak: Kristoffer Aareskjold er valt til første vara i tilsetjingsrådet. 2. vara tilsetjingsrådet Kandidat: Alexander F. Ingulfsen Vedtak: Alexander F. Ingulfsen er valt til andre vara i tilsetjingsrådet. Skikkanemnda: 1. vara skikkanemnda Kandidat: Alexander F. Ingulfsen Vedtak: Alexander F. Ingulfsen er valt til første vara i skikkanemnda. 2. vara skikkanemnda Kandidat: Matias Lie-Nielsen Vedtak: Matias Lie-Nielsen er valt til andre vara i skikkanemnda. Fordi vala vart gjennomført fort vert det spurt om Studenttinget ønskjer å ta om igjen vala, men det var det ikkje ønske om. Sak: 23-12/13 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg Margrete Holøyen orienterer:

13 I følgje vedtektene skal det veljast web- og kommunikasjonsansvarlig til styret for Studenttinget på det andre tingmøtet i haustsemesteret. Vi har promotert valet gjennom plakatar og sosiale mediar og snakkis. Kandidatane kan halde ein appell på 3 minutt. Etter spørsmål frå salen vert det klargjort at det er moglegheit for å stille spørsmål til kandidatane etter appellen. Kandidat: Thomas Marriaga Olsen Votering: Urneval Vedtak: Thomas Marriaga Olsen er valt til web- og kommunikasjonsansvarleg i STiV. Sak: 24-12/13 Val av fagansvarleg Margrete Holøyen orienterer: I følgje vedtektene skal det veljast fagansvarleg til styret for Studenttinget på det andre tingmøtet i haustsemesteret. Vi har promotert valet gjennom plakatar og sosiale mediar. Kandidatane kan halde ein appell på 3 minutt og det er mogleg å stille spørsmål til kandidatane etter appellen. Kandidatar: Alexander Fagerli Ingulfsen og Karoline Strand Votering: Urneval. Etter to val med røystelikskap fekk, i samsvar med vedtektene, alle tilstadeverande studentar forutan STiV-styret, kontrollkomiteen, sekretariat og ordstyrar stemmerett. Vedtak: Alexander Fagerli Ingulfsen er valt til fagansvarleg i STiV. Sak: 25-12/13 Eventuelt /13 Orienteringsrapportar i forkant av studenttingmøta Forslag: STiV-styret, LS-representant, tillitsvalde i råd og utval, SfS-styret og høgskulestyrerepresentantane leverer orienteringsrapport om kva som har skjedd sidan sist til kvar studenttingmøte. Forslag: Avslutte kvart studenttingmøte med at tinget ytrar ønskjer om saker som skal opp på neste møte. - Tinget ber alle tillitsvalde i råd og utval, SfS-styret, LS og STiV-styret å legge fram rapport til kvart studenttingmøte og oppmodar representantane i høgskulestyret til å gjere det same. - Set pris på om dei vil gjere det. Tilby det. Ønske at det skal vere ei moglegheit /13 Stemning for valvake?

14 Natt til neste onsdag er det presidentval i USA. Er det stemning i Studenttinget for å arrangere valvake? Rokken, amerikansk mat, kommentator: Alf Thomas Tønnesen. Vil nokon ta seg av det? Interesserte melder seg og tek vidare planlegging etter møtet /13 Utdanningsdagane Det skal vere utdanningsdagane november. STiV er medansvarleg for posten «studentliv». Skal presentere studentlivet i Volda på 15 minutt, 8 gongar dagleg. Ein får betalt for å gjere det. Interesserte melder seg til styret snarast /13 Røykeplassar Problemet med røyking ved inngangspartia har vore sak i LMU. Kva må til for at røyking skal skje på røykeplassar? Studenttinget vert oppmoda om å kome til Trine med forslag /13 Biblioteksaka Bibliotekpersonalet har spurt STiV om hjelp til å løyse problemet med mat og manglande opprydding på biblioteket. Styret ber Studenttinget formidle vidare at alle må rydde opp etter seg og lurer på om Studenttinget har innspel til saka. - I staden for slutt å ete her, så kan ein ha beskjed om å rydde opp etter seg. - Opne opp for kva som er greitt og kva som ikkje er greitt, slik at det ikkje vert slik sniking. Møteslutt kl 21.

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: voldastudentting.no Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 24. april 2013, klokka 17.00 Stad Berte Kanutte 220 - VIP-romet Til stades

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 30. november 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Julie A. L. Pau

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15 Tid 29. april 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, David Fiskaa, Maria Kaldhussæter AMF: Halvard Roald Kvamme, Jose Eduardo

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15 Tid 04. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa AMF: Halvard Roald Kvamme AKF:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.3.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 25.1.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 30.01.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 26.2.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer