Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Studenttingsmøte 2012/2013"

Transkript

1 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik Arnesen AHL: Astrid S. Hagen, Kristoffer Aareskjold, Elisa Mariana de Lima Hessen AKF: Alexa-Kristin Camire, Christine Støre, Niclas Skinlo ASH: Karoline Strand, Lisa Marie Langstein, Haroon Butt STiV-styret: Arne Christian Ingvaldsen, Margrete Holøyen, Matias Lie- Nielsen, Camilla Nanditha Jensen, Trine V. Kolbustuen Andre: Marianne Goksøyr (organisasjonskonsulent/referent), Mari F. Kihle (kontrollkomité), Kristian Fredheim (ordstyrar), Jonas Østvik, Alexander Fagerli Ingulfsen, Joanna Antoniak (t.o.m. sak 18 12/13), Karoline Evju, Sondre Styrkson, Thomas Marriaga Olsen (f.o.m. sak 19 12/13) Sak: 00-12/13 Val av ordstyrar Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. Sak: 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: Innkallinga Referatet

2 Vedtak: Innkallinga og referatet er godkjend. Sak: 02-12/13 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista Det kjem ønske om å flytte sak 17 slik at den kjem etter sak 19. Fem eventueltsaker vert innmeldt. Vedtak: Saklista er godkjend med endringar. Sak: 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. Margrete foreslår pause etter sak 17, som etter den nye dagsordenen vert etter sak nr 18. Vedtak: Dagsordenen er godkjend med endringar. Sak: 04-12/13 Orienteringar STiV-styret v/ Margrete Holøyen: - Alexander F. Ingulfsen har trekt seg frå vervet sitt i kontrollkomiteen. Om nokon vil stille er det berre å seie ifrå. - Arne Christian og Matias går av i dag, og det skal veljast ny fagansvarleg, samt og web- og kommunikasjonsansvarleg. - Velferdsansvarleg og leiar har vore på NSO-seminar med tema gjennomslagskraft. - Internasjonalt ansvarleg har vore på årsmøte i SAIH saman med Lisa Marie Langstein. LS-representant Jonas Østvik har vore på haustkonferanse og orienterer om det og om LS1. - Nesten heile konferansen kan sjåast på nett, Jonas vil legge ut lenkje på facebook. - Revideringa av prinsipprogrammet vart diskutert på LS1. Studenttinget får kome med innspel på neste studenttingmøte.

3 - Velferdspolitisk plattform skal vi diskutere i dag. - Den 20. november vert det lokalt formøte i Volda. - Skal vedta utdanningspolitisk plattform på LS3. - Høyring om lærarutdanning 8-13: Om nokon vil ha noko å seie, så ta kontakt. - Ber Studenttinget tenkje på om det er noko vi ønskjer å gjere lokalt i løpet av våren for å sette fokus på utdanningspolitikk. Sak: 13-12/13 Studentoversikt på nett Trine V. Kolbustuen orienterer: I læringsmiljøutvalet har det blitt ytra ønskje om å lage skulealbum i form av ei sikra nettside, der ein loggar inn med brukarnamn og passord. Her vil det vere bilde, enkel kontaktinfo til alle studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda. Før fantes det ei slik oversikt i bokformat. Det er meint som ei hjelp til lærarar for å lære namn til studentane og til studentane for å lettare kunne finne ut kven ein skal henvende seg til i ulike høve. Ein bruker bileta frå første skuledag, men det må godkjennast. Ein må også søke datatilsynet om godkjenning for å kunne legge det ut på Internett. Vi lurer på kva tinget meiner om dette. - Personvern er viktig. Alle må aktivt godta at det skjer. - Har vi nytte av det? Vi har både facebook og fronter. Moglegheitene for å finne ut kven folk er, er allereie til stades. - Det er oversikt over lærarar på hivolda.no. Bildedatabasen til lærarane kan oppdaterast. På fronter kan ein legge ut bilete sjølv, det er valfritt om ein vil legge ut. - Det bør bli ein del av det som er fronter. Noko nytt er kanskje tungvindt. - Når ein starter på skulen må alle registrere seg. Informasjonen kan verte gitt til læraren når ein registrerer seg på skulen. Kvar student kan godkjenne at forelesaren får den informasjonen. Forslaget vil kanskje koste mykje pengar og gi lite nytte. - Vert det tidkrevjande? Vil det koste ekstra å gjere det, eller ikkje? - Vil dette skje i år med dei bilda som allereie er tekne? Mange ville ikkje ha likt at kven som helst på skulen skulle kunne sjå det bildet på Internett. - Det må nesten vere opp til kvar enkelt. Hemmelege opplysningar kan ikkje leggast ut. Saka er allereie sett i gang. Alle studentar vil få ein e-post med informasjon. Studenttinget ber styret sjekke opp kostnadane knytt til prosjektet.

4 Sak: 14-12/13 Fadderveke-styret Trine V. Kolbustuen orienterer: Fadderveka vert arrangert av STiV, og vi ønskjer at styret skal vere satt før desember. I tillegg til plakatar, stands og sosiale mediar, lurer vi på om Studenttinget har innspel til korleis vi kan promotere dette. - Send e-post til alle studentar. Mange les ikkje frontermailen. Ta det opp med alle tillitsvalde og få dei til å ta det opp i klassa. Tinget kan hjelpe til med å stå på stand. - Tinget bør også reklamere - Besøk i klassene - Bestille fadderveke-kostyme og lag stunt! - Send e-post til alle klasserepresentantane ta opp på vekemøte Sak: 15-12/13 Fotgjengarfelt til SfS Matias Lie-Nielsen orienterer: Dette er ei problemstilling som har vore oppe i Studenttinget tidlegare, og har blitt diskutert med både Høgskulen, kommunen og vegvesenet. Trafikken i sentrum vil sannsynligvis auke framover, etter opninga av Kvivsvegtunnelen. Derfor meiner vi at det bør gjerast noko drastisk for å få laga eit fotgjengarfelt, før det eventuelt skulle skje ei ulykke. Vi ønskjer innspel frå Studenttinget til alternative måtar å få etablert en trygg overgang. Forslag: Studenttinget diskuterer saka og kjem fram til en løysing styret kan ta vidare til leiinga - Saka har vore oppe fleire gongar også i SfS-styret. Vegvesenet seier at fotgjengarfelt der vil berre bidra til falsk tryggleik. Det er for kort avstand frå svingen til fotgjengarfeltet. Trur ikkje det vil gå. For liten plass til over/undergang, og det vil dessutan koste mykje. - Kanskje studentane kan bruke stien nedanfor om det vert laga trapp opp til SfS derifrå. - Trapp vil ikkje fungere for t.d. rullestolbrukarar, og situasjonen no med å gå opp til kiwi og over vegen hjelp heller ikkje, for det er ikkje gangfelt på den andre sida av vegen. - Flytte SfS til ein anna stad - Vil ikkje stille seg bak eit alternativ som gir falsk tryggleik. Å finne eit anna bygg som er godt nok blir nok ikkje enkelt. Mykje kostnadar. Trur det ikkje er hensiktsmessig.

5 - Få vegvesenet til å sette opp eit varsel om fotgjengarfelt før svingen om at det kjem eit fotgjengarfelt etter svingen. Sak: 16-12/13 Investeringsmidlar Margrete Holøyen orienterer: Høgskulen ønskjer at Studenttinget skal kome med ei innstilling til kva investeringsmidlane til HVO skal gå til i Det er snakk om reint materielle ting. Tenk kreativt, og tenk stort! Studenttinget kjem fram til ni alternativ som det skal stemmast over. Kvar studenttingrepresentant skriv tre av alternativa i prioritert rekkefølgje. a) Bilar/minibuss + tilhengar b) Høgskulen lagar treningsrom c) Fleire grupperom med datamaskiner d) Fleire straumuttak på auditorium og i kantina e) Lyddemping i kantina f) Videokanon i kantina g) Betring av bygg Strøm/Aasen h) Kaffimaskiner i) Datamaskiner øyremerka til digital eksamen Innstilling av teljekorps: Styret innstiller Mari F. Kihle (kontrollkomité) og Marianne Goksøyr (org.kons/referent) til teljekorps ved dagens val. Vedtak: Mari F. Kihle og Marianne Goksøyr er godkjent som teljekorps. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner og vedtek dei gjeldande prioriteringane Votering: urneval. Vedtak: Studenttinget ønskjer at investeringsmidlane skal gå til (i prioritert rekkefølgje): 1. alternativ B) At Høgskulen lagar treningsrom 2. alternativ C) Fleire grupperom med datamaskiner 3. alternativ I) Datamaskiner øyremerka digital eksamen Sak 17 vart flytta til etter sak 19. Sak: 18-12/13 Innspel på høyringsutkast Arne Christian Ingvaldsen orienterer:

6 Det er sendt ut høyringsutkast til ny forskrift om opptak til Høgskulen i Volda. Studieadministrasjonen ønskjer å få synspunkt frå Studenttinget på kommentarsettet eller til andre punkt i forskrifta. Studenttinget går igjennom utkastet til ny forskrift punkt for punkt og stoppar der nokon har innvendingar. 2 Punkt 3: Kva står spørsmålsteiknet for? 8 Punkt 4: Søknadsfristen er 3 veker etter motteke tilbod. Det hadde vore fint med lenger frist (med tanke på ferie, innkalling til førstegangsteneste), til dømes til studiestart. Ønskjer at styret skal sjekke om fristen på tre veker er forankra i UH-lova, om det er vanleg praksis, eller ein frist som vart bestemt i arbeidet med revideringa av forskrifta. 13 Ønskjer å ha inn nytt punkt 3 som står i Ønskjer å ha inn nytt punkt 3 som står i 12 Forslag til vedtak Studenttinget stiller seg bak dei synspunkta som kjem fram på møtet. Vedtak: Studenttinget stiller seg bak dei synspunkta som kom fram på møtet. (Pause med mat) Sak: 19-12/13 Entreprenør- og næringslivskoordinator Margrete Holøyen orienterer: Styret i Studenttinget har snakka med Sunnmøre Kulturnæringshage og leiinga ved Høgskulen i Volda om å etablere ei stilling underlagt STiV kalla entreprenør- og næringslivkoordinator. Det er tenkt for å etablere kontakt mellom studentane ved høgskulen og næringslivet for at det t.d. skal vere lettare å få praksisplassar. Vi ønskjer å høyre kva de meiner om å etablere ei slik stilling, og kva som eventuelt bør stå i stillingsbeskrivinga. Forslag: Studenttinget diskuterer kva som bør stå i stillingsbeskrivinga og kor lang prøveperioden bør vere. - Fantastisk ide! Prøveperiode: Gjerne frå januar til desember.

7 - Meget positiv, men må det ligge under STiV? Kvifor ikkje opprette karrieresenter med denne stillinga? Gjerne tett samarbeid med høgskulen, SfS, kommunen, StudiebygdA, næringslivet, STiV osv. - Kva bør arbeidsoppgåvene vere? - Målet med stillinga: etablere kontakt med StudiebygdA og næringslivet. Skape god kommunikasjon. Evt. kan denne personen få til eit karrieresenter. Ein kan evaluere etter prøveperioden, korleis har det gått? - Utfordringar: Ei ny stilling i STiV vil kunne gjere det vanskelig å be om meir pengar til STiV. - Det vert presisert frå styret at det ikkje vert eit lønna verv no. Slik er vervet tenkt: Entreprenør- og næringslivskoordinator er underlagt leiaren i STiV og har kun rapporteringsfunksjon, ikkje stemmerett. Det kan diskuterast om det bør vere noko honorar/godtgjersle tillagt vervet. Styret meiner det bør vere ein student, fordi det skal vere herifrå og ut, mellom studentane og næringslivet med initiativ frå studentane. Vi tenker smått fordi det kan gjerast no med ein gong! Det vert som eit grep for å setje i gang. - Kor hensiktsmessig er det med ei så tett tilknyting til STiV? Heller nær tilknyting til kulturnæringshagen. - Det positive med å ha det underlagt STiV er at vi har kontroll over kva vi vil nytte stillinga til. - Ved høgskulen i Ålesund har dei næringslivsutval på fleire personar som driv med brubygging mellom studentane og næringslivet. Eit næringsutval kan få gjort mykje meir. - Det kan vere eit forslag å skrive i stillingsbeskrivinga at personen skal jobbe mot å få til eit næringslivsutval. Det er ikkje så lett å rekruttere. Det er lettare å få tak i ein person som kan jobbe vidare med det. - Næringslivsutvalet kan då opprette Start Norge i Volda. Sjølv om Start Volda er bra, er det viktigare med brubygging med næringslivet. Eit næringslivsutval kan samarbeide med Ålesund også. - Opprette utval på sikt. No skal vi opprette ei stilling til en person. - Ønskjer at det skal stå i stillingsbeskrivinga at denne personen startar Start Volda. - Det er mange fagområder på skulen. Det verkar som veldig mykje jobb. Vanskelig å finne den eine personen. Utvalet er betre sånn sett. - Evaluere etter prøveperioden. Det må takast omsyn til at det er eit frivillig verv. - Personen bør ha eit mål: Opprette næringslivsutval. For det vert mykje arbeid. Det første personen bør gjere er å få fleire med seg. Mykje lettare å jobbe saman. Vil at det skal vere første punktet. - Kvar kan vi finne desse menneska? Kvar skal vi leite? Det bør vere nokon som har interesse/kompetanse innanfor området.

8 - Peikestokken, Næravisa, Hivolda nettside, tinget osv: få ut saka: styret må skrive ei sak og publisere den overalt. Få tak i folk. Alle i STiV kjenner mange, men kanskje ingen kjenner den rette. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtek stillinga med dei endringane som måtte komme opp på møtet. Studenttinget kjem ikkje fram til ei stillingsbeskriving på dette møtet. Styret bør etablere ei stillingsbeskriving til neste møte slik at det vert noko meir handfast for Studenttinget å ta stilling til. Ta med innspela som har kome fram på dette møtet. Legg ved anslag på framdriftsplan og tidsramme, kva målet er og litt ekstra informasjon, gjer det kort og enkelt. Legg ved forslag på prøveperiode. Tal på mnd. er lurt, då slepp ein å låse seg til bestemte månader. Nytt forslag til vedtak: Studenttinget gjer ikkje vedtak på denne saka no. Votering: handsopprekning Vedtak: Studenttinget gjer ikkje vedtak på denne saka no. Sak: 17-12/13 Start Volda Arne Christian Ingvaldsen orienterer: STiV-styret ønskjer å vere ein pågangsdrivar til at HVO skal satse meir på innovativitet og gründerverksemd, då dette kan vere positivt for både omdømet til HVO og vere med på å auke rekrutteringa. I den forbindelse kan styret i Studenttinget vere med på å opprette eit eige lokallag for Start Norge i Volda. Forslag til vedtak: Studenttinget stiller seg positive til oppstart av Start Volda. Det vert presisert at Studenttinget ikkje skal vere pågangsdrivar, men tilretteleggjar for oppstart av Start Volda. Votering: handsopprekning Vedtak: Studenttinget stiller seg positive til oppstart av Start Volda. Sak: 20-12/13 SAIH - Interesse for lokallag? Camillia Jensen orienterer: SAIH står for Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond. SAIH er ein organisasjon som jobbar med utdanningsbistand, informasjon og politisk påverking. Viss ein er med i eit lokallag har ein moglegheit til å jobbe med mange spennande tema, og ikkje minst tileigne seg nyttig kunnskap om bistand og internasjonal politikk.

9 Trur Studenttinget at det kan være interesse for å starte eit lokallag i Volda? Korleis kan vi evt. finne ut om nokon har interesse for å starte et slikt lag? - SAIH ser bra ut, men det fins allereie to lokallag i Volda som driv med bistand. Dei slit allereie med rekruttering, så det er positivt men kanskje vanskelig å starte lokallag i SAIH i Volda. - Fantastisk organisasjon som gjer mykje bra, men er det miljø for det i Volda, sidan det er lokallag som held på med det same allereie? Det kan verte ei utfordring. - Kanskje betre å jobbe for dei laga som allereie er i Volda? - Gå breitt ut, lag sak, medieoppslag på det. Om nokon melder interesse kan dei starte opp. Kanskje kan nokon ta kontakt med Amnesty lokallag, kanskje nokon der vil starte opp SAIH. - Unødvendig å starte opp noko nytt med mindre det er nokon som brenn for det. Sak: 21-12/13 Revidering av NSO si velferdspolitiske plattform Jonas Østvik orienterer: Norsk Studentorganisasjon (NSO) skal revidere den velferdspolitiske plattforma(vpp). Den nye plattforma skal vedtakast på LS 2, november. VPP er det politiske dokumentet som utdjupar prinsippa om velferdspolitikken til NSO. Varigheita til plattforma er to år. Dette betyr at STiV har ei reell moglegheit til å påverke kva velferdspolitikk NSO skal arbeide med dei neste to åra. Revideringa som er foreslått er omfattande. Tenk prioriteringar. Oppmodar alle til å diskutere! - Bustad framfor støtte. Bustadprisane bør vere lave i volda. Det står ikkje i stil med korleis det burde vere. Bustadar når få, studiestøtte når alle. 100% dekning er utopisk. Vi viser at vi står imot bustadprisane. Vil ha fleire studentbustadar, men er også for auka studiestøtte. No har aldri studentar vore så fattige. Dess fleire studentbustadar vi har, dess lågare vert bustadprisane generelt. Einig i fleire bustadar framfor auka støtte fordi det vil balansere det. Mange samskipnadar tilbyr billig leige også i storbyar. Er det ikkje lurt med auka studiestøtte for dei som må bo privat?

10 Det tek lang tid å få ned bustadprisar - Norske studentar bør ha førsterett på bustadar frå studentsamskipnadane. Men det kan vere vanskelegare for internasjonale studentar å få tak i bustad. Det bør iallfall vere lik rett. Internasjonale studentar bør ha førsterett. Vanskelig pengesituasjon for mange. Internasjonale treng eit trygt sted å komme til, at dei har ein bustad å komme til. Vi treng fleire bustadar. Dei internasjonale her sette stor pris på at dei hadde ein plass å kome til, det er viktig at dei har en plass som venter på dei. Men er for at det vert likestilt. Hovudproblemet er at vi ikkje har nok studentbustadar. Ved studiestart var det tome studentbustadar som var sett av til internasjonale, medan norske studentar ikkje hadde fått plass å bu. Studentar utanfor EU/EØS får ikkje visum utan å ha ei adresse å vise til. Det er spesielt vanskeleg å leite etter bustad utan å snakke språket eller vere i landet. - Har kommunen ansvar for å stille tomter til rådighet? Ja, dei får mykje igjen for å ha studentar i kommunen. Har ikkje ansvar for det, men interesse for det. - KD fordeler tilskot med tanke på pris og tilgjenge + ant internasjonale osv. Store byar skal verte prioritert først. Volda ligg langt bak på lista. Kva meiner vi om det? Forstår det. Einig i at dei store byene bør prioriterast først. Her i Volda bør vi heller pushe på SfS for fleire studentbustadar. Å gå nasjonalt og så ned igjen er kanskje ikkje så effektivt for vår del? Samskipnadane bygger med pengar frå staten KD. I Oslo slit dei med bygging, dei klarer ikkje å bygge billig nok til å få støtte. Vi treng det også, men forstår at andre treng det meir enn oss. Godtek at det er større behov og tenker på fellesskapet, men opp på lista vil vi. På grunn av tidsramma rakk ikkje tinget å diskutere fleire av punkta lista opp i sakspapira.

11 Forslag til vedtak: Studenttinget stiller seg bak de synspunktene som kommer frem på møtet. Sidan det kom fram ganske til dels motstridande synspunkt på møtet vert det vanskeleg å stille seg bak dei. Nytt forslag til vedtak: LS-representanten tek synspunkta til Studenttinget til vitande. Votering: handsopprekning Vedtak: LS-representanten tek synspunkta til Studenttinget til vitande. Sak: 22-12/13 Ettergodkjenning av vararepresentantar til råd og utval Camilla Jensen orienterer: På førre studenttingmøte vart det vedteke at dei resterande plassane i ledige verv skulle verte ettergodkjent på førstkomande studenttingmøte. Studenttingstyret har fått inn ein kandidat, så det er ønskeleg at fleire melder interessa si under møtet. Forslag til vedtak: Studenttinget ettergodkjenner de kandidatane som blir valgt inn under møtet. Sidan styret berre har funne ein kandidat vert det ikkje ettergodkjenning, men val av representantar. Nytt forslag til vedtak: Studenttinget vel representantar. Internasjonalt utval: 2. vara Internasjonalt utval: Kandidat: Marthe Njåstad Vedtak: Marthe Njåstad er valt til andre vara i internasjonalt utval. Læringsmiljøutvalet: 1. vara LMU Kandidat: Margrete Holøyen Vedtak: Margrete Holøyen er valt til første vara i læringsmiljøutvalet. 2. vara LMU

12 Kandidat: Camilla Nanditha Jensen Vedtak: Camilla Nanditha Jensen er valt til andre vara i læringsmiljøutvalet. 3. vara LMU Kandidat: Lisa Marie Langstein Vedtak: Lisa Marie Langstein er valt til tredje vara i læringsmiljøutvalet. Tilsetjingsrådet: 1. vara tilsetjingsrådet Kandidat: Kristoffer Aareskjold Vedtak: Kristoffer Aareskjold er valt til første vara i tilsetjingsrådet. 2. vara tilsetjingsrådet Kandidat: Alexander F. Ingulfsen Vedtak: Alexander F. Ingulfsen er valt til andre vara i tilsetjingsrådet. Skikkanemnda: 1. vara skikkanemnda Kandidat: Alexander F. Ingulfsen Vedtak: Alexander F. Ingulfsen er valt til første vara i skikkanemnda. 2. vara skikkanemnda Kandidat: Matias Lie-Nielsen Vedtak: Matias Lie-Nielsen er valt til andre vara i skikkanemnda. Fordi vala vart gjennomført fort vert det spurt om Studenttinget ønskjer å ta om igjen vala, men det var det ikkje ønske om. Sak: 23-12/13 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg Margrete Holøyen orienterer:

13 I følgje vedtektene skal det veljast web- og kommunikasjonsansvarlig til styret for Studenttinget på det andre tingmøtet i haustsemesteret. Vi har promotert valet gjennom plakatar og sosiale mediar og snakkis. Kandidatane kan halde ein appell på 3 minutt. Etter spørsmål frå salen vert det klargjort at det er moglegheit for å stille spørsmål til kandidatane etter appellen. Kandidat: Thomas Marriaga Olsen Votering: Urneval Vedtak: Thomas Marriaga Olsen er valt til web- og kommunikasjonsansvarleg i STiV. Sak: 24-12/13 Val av fagansvarleg Margrete Holøyen orienterer: I følgje vedtektene skal det veljast fagansvarleg til styret for Studenttinget på det andre tingmøtet i haustsemesteret. Vi har promotert valet gjennom plakatar og sosiale mediar. Kandidatane kan halde ein appell på 3 minutt og det er mogleg å stille spørsmål til kandidatane etter appellen. Kandidatar: Alexander Fagerli Ingulfsen og Karoline Strand Votering: Urneval. Etter to val med røystelikskap fekk, i samsvar med vedtektene, alle tilstadeverande studentar forutan STiV-styret, kontrollkomiteen, sekretariat og ordstyrar stemmerett. Vedtak: Alexander Fagerli Ingulfsen er valt til fagansvarleg i STiV. Sak: 25-12/13 Eventuelt /13 Orienteringsrapportar i forkant av studenttingmøta Forslag: STiV-styret, LS-representant, tillitsvalde i råd og utval, SfS-styret og høgskulestyrerepresentantane leverer orienteringsrapport om kva som har skjedd sidan sist til kvar studenttingmøte. Forslag: Avslutte kvart studenttingmøte med at tinget ytrar ønskjer om saker som skal opp på neste møte. - Tinget ber alle tillitsvalde i råd og utval, SfS-styret, LS og STiV-styret å legge fram rapport til kvart studenttingmøte og oppmodar representantane i høgskulestyret til å gjere det same. - Set pris på om dei vil gjere det. Tilby det. Ønske at det skal vere ei moglegheit /13 Stemning for valvake?

14 Natt til neste onsdag er det presidentval i USA. Er det stemning i Studenttinget for å arrangere valvake? Rokken, amerikansk mat, kommentator: Alf Thomas Tønnesen. Vil nokon ta seg av det? Interesserte melder seg og tek vidare planlegging etter møtet /13 Utdanningsdagane Det skal vere utdanningsdagane november. STiV er medansvarleg for posten «studentliv». Skal presentere studentlivet i Volda på 15 minutt, 8 gongar dagleg. Ein får betalt for å gjere det. Interesserte melder seg til styret snarast /13 Røykeplassar Problemet med røyking ved inngangspartia har vore sak i LMU. Kva må til for at røyking skal skje på røykeplassar? Studenttinget vert oppmoda om å kome til Trine med forslag /13 Biblioteksaka Bibliotekpersonalet har spurt STiV om hjelp til å løyse problemet med mat og manglande opprydding på biblioteket. Styret ber Studenttinget formidle vidare at alle må rydde opp etter seg og lurer på om Studenttinget har innspel til saka. - I staden for slutt å ete her, så kan ein ha beskjed om å rydde opp etter seg. - Opne opp for kva som er greitt og kva som ikkje er greitt, slik at det ikkje vert slik sniking. Møteslutt kl 21.

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer