Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Studenttingsmøte 2011/2012"

Transkript

1 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen (stemmerett til sak 23 11/12) AHL: Eskild V. Lied, Jo Fredrik Øiamo, Kristoffer Åreskjold (frå 17.30) AKF: Trine V. Kolbustuen, Linn Sørvig, Margrete Holøyen ASH: Tiril Asbøll, Jan Torstein Ovidth, Alexander F. Ingulfsen STiV-styret: Amanda Isaksen, Alexander Slotten, Kristian K. Fredheim, Nataniel Kristoffersen, Becky Bakr Andre: Mona Rossetvik (organisasjonskonsulent/referent), Eivind Nævdal-Bolstad (ordstyrar)(til 19.20), Jonas Østvik (KK)(til 19.20), Christina Krogstad (KK), Finn Litzheim Sak: 00 11/12 Val av ordstyrar Styret innstiller Eivind Nævdal-Bolstad som ordstyrar. Vedtak: Innstillinga godkjent av Studenttinget Sak: 01 11/12 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Referatet - Innkallinga Vedtak: Referat og innkalling vert godkjent av Studenttinget

2 Sak: 02 11/12 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista. Det vert diskutert om sak 17 og 18 skal slåast saman, men STiV-leiar Kristian meiner desse bør skiljast. Sak 17 bør vere obligatorisk i kvar enkelt klasse, medan sak 18 er eit tilbod som er frivillig å vere med på. Nytt forslag til vedtak: Saklista vert godkjent med fylgjande eventueltsaker: - Investeringsmidlar Vedtektsendringar - Tillitsvaltsak PR - Peikestokken Vedtak: Saklista godkjent med tilleggssaker. Sak: 03 11/12 Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. Ordstyrar må gå før Kristian Fredheim vil då ta over som ordstyrar. Vedtak: Dagsorden godkjent av Studenttinget Sak: 04-11/12 Orienteringar STiV-styret v/kristian K. Fredheim: Ved neste møte vert det val av ny leiar. Læringsmiljøutvalet v/ Amanda Isaksen: Studentane har i år leiarvervet i LMU. Eskild V. Lied er valt som ny leiar.

3 StudiebygdA v/ Jonas Østvik: Det har no vore nytt møte vedk. StudiebygdA. Her møtte Jonas Østvik, to representantar frå fylket, tre frå kommuna og Jørgen Amdam frå HVO. Tidligare ordførar Ragnhild Aa. Kalland er ansatt i midlertidig stilling som prosjektleiar. Dei tiltaka fylket ynskjer ein skal fokusere på, er dei som er mest studentretta. Prosjektet vert dermed meir positivt for studentane enn tidlegare antatt. Medlemskonferansen v/ Linn Sørvig: Det vart veldig mykje informasjon for dei som er heilt nye, men det var ei spennande konferanse. Høgskulestyret v/ Eivind Nævdal-Bolstad: Som avtroppande studentrepresentant i høgskulestyret, informerer Eivind om det nye valet. Eirin S. Røkke og Joakim Rødven er no studentrepresentantar. I fylgje vedtektene, har desse møteplikt på studenttingsmøta. Sak: 15-11/12 Lønnsforhøyelse for STiV-styret Kristian Fredheim orienterer. Styremedlemane har for lite betalt i forhold til tid og arbeid som vert lagt ned. Styret ynskjer dermed å doble den noverande godtgjersla. Det vert stilt spørsmål ved om godtgjerslene er riktig proporsjonert i forhold til kvarandre. Gjer leiar så mykje meir enn dei andre styremedlemane? Studenttinget ynskjer at organisasjonskonsulenten uttalar seg vedk. dette. Org.kons. synes det er vanskeleg å gi eit godt svar då det er veldig individuelt kor mykje dei enkelte gjer, men leiar gjer meir og har meir ansvar enn dei andre. Eit innspel er at det kan vere lettare å få gjennomslag for ei lønnsauke dersom ein har registrerte timeantal. Kristian påpeikar at heile styret er samla om forslaget. Det vert elles kommentert at noverande leiar ikkje kjem til å nyte godt av ei eventuell auke då han kjem til å «gå av» ved neste møte.

4 Det vert fremma eit nytt forslag til vedtak der godtgjersla til styremedlemane er jamnare. STiV-styret sitt forslag står. Forslag til vedtak (1): Leiar: 6000 kr/pr.mnd. Øvrige styremedlemmer: 2200 kr/pr.mnd. Nytt forslag til vedtak (2): Leiar: 5000,- pr. mnd Øvrige styremedlem: 2500,- pr. mnd Votering: Handsopprekning. Forslag 1: 4 for. Forslag 2: 7 for. Ingen avholdne. Vedtak: Studenttinget ynskjer at ein skal kjempe for at styremedlemane får denne godtgjersla per månad: 5000,- til leiar og 2500,- til øvrige styremedlem. Sak: 16 11/12 Krav om pedagogikk Nataniel Kristoffersen orienterar. Nataniel har fått fleire klager frå studentar som er misfornøgde med at forelesarane ikkje er i stand til å formidle pensum. Mange forelesarar er sterke innan sitt felt, men kan ikkje å lære frå seg. Per i dag er det ingen krav til pedagogikk for forelesarar ved HVO, og Nataniel ynskjer no ein diskusjon på om ein bør kome med krav om dette. Innspel frå Studenttinget: - Dette kjem heilt an på kva studium det gjeld. Det er mest behov for på teoretiske fag. - Synes ikkje det skal skilje på fag. Studentane kan ha vanskeleg for å forstå uansett. Det bør vere ei viss opplæring, eit generelt pedagogikk-kurs.

5 - Vil ikkje dette koste meir enn det smakar? Kva lærer ein på eit lite kurs? Blir ein betre forelesar av eit dagskurs? Det finnast også dårlege forelesarar i pedagogikk. - Eit lite kurs er betre enn ingenting. Det vil skape merksemd rundt kor viktig det er. Det virkar som enkelte forelesarar gløymer at dei står foran nye studentar kvart år. - Alle nytilsette bør få innføring i pedagogikk. Då er prosessen i alle fall i gang. - Dumt viss ein går glipp av forelesarar som er flinke innanfor sitt felt. Sjølv om dei ikkje har pedagogikk, kan dei likevel formidle mykje viktig erfaring og informasjon. - HVO slit allereie med å få tak i nok fagpersonar. - Dersom alle eksisterande forelesarar vert påtvunge eit kurs vil det fort verte motvilje, betre at dei nytilsette får tilbod om kurs. - Kva med ei evaluering av dei enkelte? - Nokre av dei beste forelesarane har ikkje hatt pedagogikk. Dette har like mykje med personlegheit, som papir, å gjere. - Studentar som har klaga til Nataniel, er så oppgidde at dei har trua med å slutte. Litt pedagogikk hadde kanskje forhindra at det kjem så langt. - Hensikta er å sikre at kvaliteten på forelesarar går opp. Ein må sjå på andre løysingar. Kva med ei rettleiingsordning? Dersom nokon får gjentatte klager fordi førelesningane for dårleg, må det vere mogleg at nokon andre går inn å rettleier denne. - Ved AMF har mange av dei nytilsette prøveforelesingar der fleire klasser er invitert. Alle lærarane frå faget er også til stades. Dette burde vere standard for alle nye. - Det er ikkje alle avdelingar som har slik luksus. Enkelte må tilnærma ta det dei får. - Ei direkte tilbakemelding kan gjere mykje. Det er viktig å bruke fagutvala. - På vidaregåande evaluerte ein alle lærarane ein gong i semesteret, ved hjelp av eit skjema. - I Skottland vert lærarane filma ein gong i året. Dette vert evaluert av studentar og overordna. - Mange vil oppføre seg heilt annleis når ein vert filma. Då er det nesten betre at kamera er der heile tida.

6 Nataniel vil ta med seg forslaga vidare og ta det opp med den som tek over vervet etter han. Det er ikkje tvil i at det bør bli betre pedagogkunnskap blant førelesarar, men det må gjerast på rett måte. Sak: 17-11/12 Eksamensskriving Kristian Fredheim orienterer. Mange saknar eit kurs i korleis ein skal legge opp eksamen. Det bør vere obligatorisk i første semester at læraren viser til forskjellige spørsmål, tilnærming o.s.v. Innspel frå Studenttinget: - Dette er essensielt. Vanskeleg å vite korleis ein skal gjere det når ein går første året. Alle bør få utdelt tidlegare eksamensoppgåver og besvarelser. - På IPA har lærarane tatt initiativ til dette sjølv. Dei har ei økt i forkant av eksamen. - Korleis vektlegger sensorane det ein skriv? Kan ein skrive utanfor tema? - Vil vite meir om korleis ein refererer til pensum. Oppbygging, kor mykje drøfting og egne tankar bør vere med. - Tidl. eksamensoppgåver bør leggast ut på fronter, både gode og dårlege. - På barnevernpedagogstudiet har forelesarane vist til fleire eksamensoppgåver frå første stund. - Bør få utdelt sensorinstruksjonane. Kva som tilsvarar dei forskjellige karakterane. Ikkje dei generelle reglane, men konkret for faget. - Alle andre høgskular og universitet legg ut eksamensbesvarelsar frå fem år tilbake. Kristian tek med seg innspela og vil ta dette opp med leiinga.

7 Sak: 18-11/12 Kurs i akademisk skriving og studieteknikk Eskild V. Lied orienterar. Dette har vore diskutert hjå Pedagogstudentane fleire gonger og bør innførast. At leiinga meiner dette er opp til dei enkelte avdelingane å ordne sjølv, er berre tull. Han kjem med eit eksempel: Den første akademiske teksten dei skreiv på hans studie var ei mappeoppgåve som seinare kunne bli trekt ut til eksamen. Dette utan å få noko opplæring i bruk av referansar o.l. på førehand. Det var ikkje mogleg å endre på eller forsvare oppgåva i etterkant. Dersom noko er gjort feil kan ein i verste konsekvens kan ein bli tatt for juks og bli utestengt eit år frå HVO. Eskild har snakka med ein forelesar som tidlegare har halde eit slikt kurs, og som gjerne kan gjere det igjen. Innspel frå Studenttinget: - Dramaklassa hadde eit liknande kurs heile første veka. Dei leverte ei oppgåve som dei fekk vurdert, med tett oppfølging. - IPA har også slike kurs der dei brukar fagtekstar. - Burde vore pålagt kvar avdeling å gjennomføre dette. - Bør vere innanfor kvart fag, slik at ein kan få eksempel frå pensum. - Kvar student bør ha krav til dette. Sett heller inn ekstra ressursar med å gi tilbakemelding og rettleiing. - Kva med å ha eit slik kurs i løpet av fadderveka? I store grupper på tvers av linjene for å gjere noko sosialt ut av det. - I fadderveka tenker ein ikkje på studie, då vil ein finne seg vener. Kva med når det nærmar seg å skulle skrive den første akademiske oppgåva? - Fort gjort at ein gløymer dette om ein tek det for tidleg. Heller dele opp over fleire kurs, enn å ta alt i starten. - Det viktigaste er at alle får tilbodet, opp til kvar enkelt om dei gidd å stille. - Dei som har tatt eit slik kurs har gjennomgåande betre resultat.

8 Kristian ynskjer å få informasjon om kven som kan halde eit slikt kurs, slik at han kan det med seg vidare til leiinga. Forslag til vedtak: Studenttinget ønsker at høyskolen skal tilby kurs i akademisk skriving og studieteknikk fra høsten Votering: Handsopprekning. Alle for. Vedtak: Forslag vedtatt av Studenttinget! Sak: 19-11/12 Endring i forskriftene for HVO Nataniel Kristoffersen orienterer. Slik det er no kan ein student bli nekta å ta eksamen dersom han har for mykje fråvær. Dette er eit enkeltvedtak, underlagt Forvaltningslova. Studentar kan påleggjast eit arbeidskrav som kompensasjon for fråveret og dermed få gå opp til eksamen. Vanlegvis skal dette gjerast før eksamen, men institutt for sosialfag har gjort det annleis. På sosionom-/barnevernspedagogstudiet fekk studentar med for mykje fråvær gå opp til eksamen, sjølv om dei ikkje hadde fullført eit arbeidskrav på førehand. Men sensuren vart haldt att, til arbeidskravet var gjort. Det som er ynskjeleg å endre i forskriftene er at benemninga «arbeidskrav» skal byttast til «fagleg arbeid.» Då vil avdelingane/institutta stå friare til kva dei vil pålegge studentane. Det kan også då takast etter eksamen. Dette er til fordel for studentane, i og med at det lettare kan tilpassast kvart enkelt tilfelle. Nataniel har undersøkt nærmare at uansett kva dei hadde skrive i endringa, så er dette underlagt Forvaltningslova. Han vil dermed trekkje forslag til vedtak frå sakspapira, og heller foreslå at endringa bør verte vedtatt.

9 Kommentarar frå Studenttinget: - Spørsmål til sakspapira: Kvifor er ikkje siste setning med i endringa? Vil dette få konsekvensar? - Regelen om 80 % oppmøte står. Er ein god nok til å gå opp til eksamen dersom ein har alt for mykje fråvær? - Dette gjer kun at regelverket vert litt rundare i kantane. Studentane kjem ikkje lettare unna. - Skal vi akseptere at studentane får ta eksamen når dei ikkje møter opp? Her startar ein i feil ende. Bør heller diskutere om ein har bør 80 % oppmøte. - Kva med ei pensumprøve? Dei som ikkje har nok oppmøte bør få dette. - Blir feil å bøye regelverket for at folk sluntrar unna. Problemet ligg i 80 % fråver. - Denne diskusjonen dreiar seg for mykje om unnasluntrarar. Her er det snakk om særskilte grunnar, altså dei som har dokumentasjon. Det kan vere langtidssjukdom og liknande. - Husk at HVO frå økonomisk stønad for alle som består. - Siste setning bør vere med: «Slike søknader skal vere dokumenterte med attest frå lege eller anna sakkunnig.» Forslag til vedtak frå sakspapira er trekt. Nytt forslag til vedtak: Studenttinget støttar endringsforslaget til HVO, men ynskjer at dette skal leggast til på slutten: «Slike søknader skal vere dokumenterte med attest frå lege eller anna sakkunnig.» Votering: Handsopprekning. 9 er for nytt forslag til vedtak. 3 avholdne. Vedtak: Forslag vedtatt av Studenttinget!

10 Sak: 20-11/12 Internasjonalisering Internasjonalt ansvarleg Becky Bakr i STiV og Dunia Celma frå Pangaia informerer om arbeidet sitt. Dunia: Det er no omlag 150 internasjonale studentar ved HVO. Pangaia skal vere a home away from home. Det vert arrangert grillkveldar, filmkvelder, fjellturar, overnatting og liknande sosiale aktivitetar. Annankvar fredag har ein internasjonale kveldar, der dei forskjellige presenterar heimlanda sine med filmar, musikk og litt mat. Dunia driv Pangaia til dagleg og jobben hennar er å få studentane til å føle seg heime, integrere dei norske med dei internasjonale, arbeide tett med STiV, hente og bringe til flyplassen, informere på sosiale media, og organisere alle aktivitetane og internasjonal dag. Becky: Becky sitt hovudfokus er å integrere dei norske og internasjonale studentane. På Høgskolelekene i Molde lykkast dei veldig godt. Ho og Dunia planlegg juleverkstad 8. november, der ein skal lære tradisjonar av kvarandre. Dei vil også arrangere basketballturnering og skidag. I første veka i januar kjem det nye internasjonale studentar. For at også desse skal få ein varm velkomst, vert det arrangert ei lita fadderveke. Dei internasjonale studentane er ofte veldig engasjerte og vil bli kjent med norske, derfor må fleire norske stille opp. Eit tips frå Studenttinget er å leige den nye hytta til SfS, og ta med både norske og internasjonale studentar. Sak: 21-11/12 Den store klassekampen Nataniel Kristoffersen orienterar. I fjor planla STiV ein klassekamp ved HVO for å skape betre samhald i klassene. Det vart ikkje tid til å fullføre arrangementet då, derfor ynskjer ein no ei arbeidsgruppe som kan ta opp trådane og gjennomføre i år.

11 Forslag til vedtak: Det blir opprettet en arbeidsgruppe med medlemmer fra studenttinget og andre som ønsker å være med. De begynner å jobbe med å lage en konkurranse for studentene ved Høgskolen i Volda. Desse melder seg til arbeidsgruppa: Trine V. Kolbustuen, Margrete Holøyen og Runa Røed. Vedtak: Arbeidsgruppa tek kontakt med Nataniel og Alexander, og jobbar vidare med planane for den store klassekampen. Sak: 22-11/12 Refleksjon Amanda Isaksen ynskjer at Studenttinget skal reflektere rundt det komande året. Studenttinget kjem med fylgjande kommentarar: - Vi vil vere eit talerør for studentane, fremme studentane si sak. Drøfte og sjå ting frå fleire synspunkt. - Vere ein medhjelpar og ikkje minst ei vaktbikkje overfor skulen. Vere pådrivar for at HVO yt sitt til at studentane skal ha det best mogleg. - Vi må vere ein sosial gjeng, og på den måten få gjort det ein vil. - Viktig å få fram forskjellige syn og ha heftige diskusjonar, men likevel vere vener etterpå. - Styret har jobba mykje med å gjere Studenttinget meir kjent og skape eit positivt inntrykk. Viktig at vi gjer det same. Har dykk nokon kampsaker for det komande året? - Det viktigaste er at studentane blir hørt og at det faktisk kjem vidare. - Bli betre til å informere studentane om oss. - Få studentane til å bli flinkare til å seie frå.

12 Kva inntrykk fikk dykk av STiV i starten? - I starten forstod vi ikkje heilt kva STiV var. - Positivt at Dykk kom innom i klassa, men vi forstod likevel ikkje kva dykk gjorde. - La merke til logoen og kontoret. Burde vist til meir konkrete saker som er utført, ikkje berre generell informasjon. Lettare å bli engasjert når ein ser at det blir gjort noko. - Ein får litt inntrykk av at styret er litt «over» dei andre studentane. Men det vert nok slik ubevisst då alle veit kven styret er. - Det var vanskeleg å forstå forskjellen mellom STiV, tillitsvalgt og høgskulestyret. - STiV bør også frontast av lærarane. Ikkje at dei berre viser til fagutval. - Amanda fortel om vaffeldagen som styret planlegg. I løpet av november skal steike vafler på STiV-kontoret og invitere alle inn. Dette for å «ufarleggjere» kontoret og STiV. Kva kan gjerast betre? - Vi må informer studentane betre om kva saker som blir tatt opp, ikkje berre at det skal vere studenttingsmøte. T.d. er det nok mange som er interessert i eksamensskriving-saka. - Vi må tørre å tenke annleis for å bli lagt merke til. - Studentpolitikk høres skummelt ut. Mange veit ikkje at dei kan kome på desse møta å seie si mening. Viktig å få fram dette. - Vi må ikkje nødvendigvis få studentar til å kome på møta, men vi må få ut av dei kva dei brenn for. Kva forventar Studenttinget av styret: - Ein må få tilbakemelding dersom ein har fremma ei sak. Viktig med ein god dialog der ein får vite utviklinga. Kva forventar styret av Studenttinget: - Ver engasjerte, saklege og seriøse.

13 - Ta initiativ. Snakk med studentane om kva dei meiner, kom gjerne med saker. - Ha øre i forhold til kva studentmassa snakkar om. Er ikkje automatikk i at dette kjem til STiV. - Sit dykk inne med ei meining, sei det! - Ikkje ver redde for å kome med innspel, både ris og ros. Sak: 23 11/12 Valg av fagansvarlig Nataniel Kristoffersen orienterer om vervet. Arne Christian Ingvaldsen er einaste kandidat. Christina Krogstad og Amanda Isaksen innstilt som teljekorps. Votering: Urneval. Vedtak: Arne Christian Ingvaldsen valt til ny fagansvarleg i STIV-styret. Sak: 24 11/12 Valg av web- og kommunikasjonsansvarlig Alexander Slotten orienterer om vervet. Alexander F. Ingulfsen og Ståle Grut stiller til val. Sistnemnde er ikkje tilstades, men har sendt inn ei søknadstekst som vert opplest av STiV-leiar Kristian Fredheim. Christina Krogstad og Amanda Isaksen innstilt som teljekorps. Votering: Urneval. Vedtak: Ståle Grut valt til ny web- og kommunikasjonsansvarleg i STiV-styret. Sak: 25-11/12 Eventuelt /12 Investeringsmidler 2012 Studenttinget stemmer fram ei prioritert liste over kva dei ynskjer HVO skal investere i: Dette er oversikta: 1. Betre ventilasjonsanlegg, spesielt på Kårstad og i undervisningsrom med PC ar. 2. Fleire straumkontakter i forelsningssalane 3. Pusse opp toalettet på Aasen-bygget 4. Investere i PC ar til bruk på eksamen 5. Justerbare stolar og bord i undervisningsrom

14 6. Betre tilbod i kantina 7. Vanndispensarar på campus 8. Fornye møblementet i gangane på Aasen og Strøm 9. Betre plass i forelesningssalar /12 Forslag til vedtektsendringar Ved neste møte skal vedtektsendringane diskuterast. Dersom nokon har store vedtektsendringar bør dei overleverast styret innan 16. november. Det er sjølvsagt lov å kome med endringar også under møtet, men helst då mindre endringar. Vedtaka skal gjerast på første møtet i vårsemesteret /12 Tillitsvalt, fagutvalsmøte PR-studentane sit ikkje i fagutval for journalistikk og har dermed ikkje eit forum å ta opp saker som gjeld journalistikkemnet. Kristian vil dette opp med leiinga. Det kan også takast opp i LMU. Møteslutt

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Protokoll studenttingsmøter 2014-2015

Protokoll studenttingsmøter 2014-2015 Protokoll studenttingsmøter 2014-2015 Tid 29. oktober 2014 kl 17.00 Stad Til stades med stemmerett Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa, Valentin Gatlan (vara) AMF: Halvard

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 29.2.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Læring i nettbasert undervisning

Læring i nettbasert undervisning Læring i nettbasert undervisning Analyse og vurdering av nettbasert kurs i generell kjemi Prosjektoppgåve i praktisk pedagogisk utdanning av Asbjørn Aarflot Praktisk pedagogisk institutt Hausten 2003 Innhald

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 DATO : 18.mai 2006 KANDIDATNR. : 26 og 57 NAMN: : Anja-Therese Fardal og Katrin

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Referat Forum: StorHk-styret

Referat Forum: StorHk-styret Blæstad: Hamar: Elverum: 1. Mangel på rimelege treningstilbod. Har retta spørsmål til SIH om dei kan drifte treningssenter for studentar, med negativ tilbakemelding. 2. Tillitsvalt møte: Godt oppmøte på

Detaljer

To speke -or not to speke

To speke -or not to speke Arbeidsrapport nr. 229 Susanne Moen Ouff To speke -or not to speke Ei forstudie om utfordringar i rekruttering til utdanning og arbeid innan spekematproduksjonen i Stranda kommune, samt vurdering av mogleg

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Eg sit overfor ei ung kvinne, eg kallar henne Anna, som nett har mottatt beskjeden om at ho ikkje har bestått i norsk det

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 30.01.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Saksframlegg Dato Referanse 09.11.2011 2011/924-5277/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret 17.11.2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer