Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Studenttingsmøte 2011/2012"

Transkript

1 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen (stemmerett til sak 23 11/12) AHL: Eskild V. Lied, Jo Fredrik Øiamo, Kristoffer Åreskjold (frå 17.30) AKF: Trine V. Kolbustuen, Linn Sørvig, Margrete Holøyen ASH: Tiril Asbøll, Jan Torstein Ovidth, Alexander F. Ingulfsen STiV-styret: Amanda Isaksen, Alexander Slotten, Kristian K. Fredheim, Nataniel Kristoffersen, Becky Bakr Andre: Mona Rossetvik (organisasjonskonsulent/referent), Eivind Nævdal-Bolstad (ordstyrar)(til 19.20), Jonas Østvik (KK)(til 19.20), Christina Krogstad (KK), Finn Litzheim Sak: 00 11/12 Val av ordstyrar Styret innstiller Eivind Nævdal-Bolstad som ordstyrar. Vedtak: Innstillinga godkjent av Studenttinget Sak: 01 11/12 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Referatet - Innkallinga Vedtak: Referat og innkalling vert godkjent av Studenttinget

2 Sak: 02 11/12 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista. Det vert diskutert om sak 17 og 18 skal slåast saman, men STiV-leiar Kristian meiner desse bør skiljast. Sak 17 bør vere obligatorisk i kvar enkelt klasse, medan sak 18 er eit tilbod som er frivillig å vere med på. Nytt forslag til vedtak: Saklista vert godkjent med fylgjande eventueltsaker: - Investeringsmidlar Vedtektsendringar - Tillitsvaltsak PR - Peikestokken Vedtak: Saklista godkjent med tilleggssaker. Sak: 03 11/12 Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. Ordstyrar må gå før Kristian Fredheim vil då ta over som ordstyrar. Vedtak: Dagsorden godkjent av Studenttinget Sak: 04-11/12 Orienteringar STiV-styret v/kristian K. Fredheim: Ved neste møte vert det val av ny leiar. Læringsmiljøutvalet v/ Amanda Isaksen: Studentane har i år leiarvervet i LMU. Eskild V. Lied er valt som ny leiar.

3 StudiebygdA v/ Jonas Østvik: Det har no vore nytt møte vedk. StudiebygdA. Her møtte Jonas Østvik, to representantar frå fylket, tre frå kommuna og Jørgen Amdam frå HVO. Tidligare ordførar Ragnhild Aa. Kalland er ansatt i midlertidig stilling som prosjektleiar. Dei tiltaka fylket ynskjer ein skal fokusere på, er dei som er mest studentretta. Prosjektet vert dermed meir positivt for studentane enn tidlegare antatt. Medlemskonferansen v/ Linn Sørvig: Det vart veldig mykje informasjon for dei som er heilt nye, men det var ei spennande konferanse. Høgskulestyret v/ Eivind Nævdal-Bolstad: Som avtroppande studentrepresentant i høgskulestyret, informerer Eivind om det nye valet. Eirin S. Røkke og Joakim Rødven er no studentrepresentantar. I fylgje vedtektene, har desse møteplikt på studenttingsmøta. Sak: 15-11/12 Lønnsforhøyelse for STiV-styret Kristian Fredheim orienterer. Styremedlemane har for lite betalt i forhold til tid og arbeid som vert lagt ned. Styret ynskjer dermed å doble den noverande godtgjersla. Det vert stilt spørsmål ved om godtgjerslene er riktig proporsjonert i forhold til kvarandre. Gjer leiar så mykje meir enn dei andre styremedlemane? Studenttinget ynskjer at organisasjonskonsulenten uttalar seg vedk. dette. Org.kons. synes det er vanskeleg å gi eit godt svar då det er veldig individuelt kor mykje dei enkelte gjer, men leiar gjer meir og har meir ansvar enn dei andre. Eit innspel er at det kan vere lettare å få gjennomslag for ei lønnsauke dersom ein har registrerte timeantal. Kristian påpeikar at heile styret er samla om forslaget. Det vert elles kommentert at noverande leiar ikkje kjem til å nyte godt av ei eventuell auke då han kjem til å «gå av» ved neste møte.

4 Det vert fremma eit nytt forslag til vedtak der godtgjersla til styremedlemane er jamnare. STiV-styret sitt forslag står. Forslag til vedtak (1): Leiar: 6000 kr/pr.mnd. Øvrige styremedlemmer: 2200 kr/pr.mnd. Nytt forslag til vedtak (2): Leiar: 5000,- pr. mnd Øvrige styremedlem: 2500,- pr. mnd Votering: Handsopprekning. Forslag 1: 4 for. Forslag 2: 7 for. Ingen avholdne. Vedtak: Studenttinget ynskjer at ein skal kjempe for at styremedlemane får denne godtgjersla per månad: 5000,- til leiar og 2500,- til øvrige styremedlem. Sak: 16 11/12 Krav om pedagogikk Nataniel Kristoffersen orienterar. Nataniel har fått fleire klager frå studentar som er misfornøgde med at forelesarane ikkje er i stand til å formidle pensum. Mange forelesarar er sterke innan sitt felt, men kan ikkje å lære frå seg. Per i dag er det ingen krav til pedagogikk for forelesarar ved HVO, og Nataniel ynskjer no ein diskusjon på om ein bør kome med krav om dette. Innspel frå Studenttinget: - Dette kjem heilt an på kva studium det gjeld. Det er mest behov for på teoretiske fag. - Synes ikkje det skal skilje på fag. Studentane kan ha vanskeleg for å forstå uansett. Det bør vere ei viss opplæring, eit generelt pedagogikk-kurs.

5 - Vil ikkje dette koste meir enn det smakar? Kva lærer ein på eit lite kurs? Blir ein betre forelesar av eit dagskurs? Det finnast også dårlege forelesarar i pedagogikk. - Eit lite kurs er betre enn ingenting. Det vil skape merksemd rundt kor viktig det er. Det virkar som enkelte forelesarar gløymer at dei står foran nye studentar kvart år. - Alle nytilsette bør få innføring i pedagogikk. Då er prosessen i alle fall i gang. - Dumt viss ein går glipp av forelesarar som er flinke innanfor sitt felt. Sjølv om dei ikkje har pedagogikk, kan dei likevel formidle mykje viktig erfaring og informasjon. - HVO slit allereie med å få tak i nok fagpersonar. - Dersom alle eksisterande forelesarar vert påtvunge eit kurs vil det fort verte motvilje, betre at dei nytilsette får tilbod om kurs. - Kva med ei evaluering av dei enkelte? - Nokre av dei beste forelesarane har ikkje hatt pedagogikk. Dette har like mykje med personlegheit, som papir, å gjere. - Studentar som har klaga til Nataniel, er så oppgidde at dei har trua med å slutte. Litt pedagogikk hadde kanskje forhindra at det kjem så langt. - Hensikta er å sikre at kvaliteten på forelesarar går opp. Ein må sjå på andre løysingar. Kva med ei rettleiingsordning? Dersom nokon får gjentatte klager fordi førelesningane for dårleg, må det vere mogleg at nokon andre går inn å rettleier denne. - Ved AMF har mange av dei nytilsette prøveforelesingar der fleire klasser er invitert. Alle lærarane frå faget er også til stades. Dette burde vere standard for alle nye. - Det er ikkje alle avdelingar som har slik luksus. Enkelte må tilnærma ta det dei får. - Ei direkte tilbakemelding kan gjere mykje. Det er viktig å bruke fagutvala. - På vidaregåande evaluerte ein alle lærarane ein gong i semesteret, ved hjelp av eit skjema. - I Skottland vert lærarane filma ein gong i året. Dette vert evaluert av studentar og overordna. - Mange vil oppføre seg heilt annleis når ein vert filma. Då er det nesten betre at kamera er der heile tida.

6 Nataniel vil ta med seg forslaga vidare og ta det opp med den som tek over vervet etter han. Det er ikkje tvil i at det bør bli betre pedagogkunnskap blant førelesarar, men det må gjerast på rett måte. Sak: 17-11/12 Eksamensskriving Kristian Fredheim orienterer. Mange saknar eit kurs i korleis ein skal legge opp eksamen. Det bør vere obligatorisk i første semester at læraren viser til forskjellige spørsmål, tilnærming o.s.v. Innspel frå Studenttinget: - Dette er essensielt. Vanskeleg å vite korleis ein skal gjere det når ein går første året. Alle bør få utdelt tidlegare eksamensoppgåver og besvarelser. - På IPA har lærarane tatt initiativ til dette sjølv. Dei har ei økt i forkant av eksamen. - Korleis vektlegger sensorane det ein skriv? Kan ein skrive utanfor tema? - Vil vite meir om korleis ein refererer til pensum. Oppbygging, kor mykje drøfting og egne tankar bør vere med. - Tidl. eksamensoppgåver bør leggast ut på fronter, både gode og dårlege. - På barnevernpedagogstudiet har forelesarane vist til fleire eksamensoppgåver frå første stund. - Bør få utdelt sensorinstruksjonane. Kva som tilsvarar dei forskjellige karakterane. Ikkje dei generelle reglane, men konkret for faget. - Alle andre høgskular og universitet legg ut eksamensbesvarelsar frå fem år tilbake. Kristian tek med seg innspela og vil ta dette opp med leiinga.

7 Sak: 18-11/12 Kurs i akademisk skriving og studieteknikk Eskild V. Lied orienterar. Dette har vore diskutert hjå Pedagogstudentane fleire gonger og bør innførast. At leiinga meiner dette er opp til dei enkelte avdelingane å ordne sjølv, er berre tull. Han kjem med eit eksempel: Den første akademiske teksten dei skreiv på hans studie var ei mappeoppgåve som seinare kunne bli trekt ut til eksamen. Dette utan å få noko opplæring i bruk av referansar o.l. på førehand. Det var ikkje mogleg å endre på eller forsvare oppgåva i etterkant. Dersom noko er gjort feil kan ein i verste konsekvens kan ein bli tatt for juks og bli utestengt eit år frå HVO. Eskild har snakka med ein forelesar som tidlegare har halde eit slikt kurs, og som gjerne kan gjere det igjen. Innspel frå Studenttinget: - Dramaklassa hadde eit liknande kurs heile første veka. Dei leverte ei oppgåve som dei fekk vurdert, med tett oppfølging. - IPA har også slike kurs der dei brukar fagtekstar. - Burde vore pålagt kvar avdeling å gjennomføre dette. - Bør vere innanfor kvart fag, slik at ein kan få eksempel frå pensum. - Kvar student bør ha krav til dette. Sett heller inn ekstra ressursar med å gi tilbakemelding og rettleiing. - Kva med å ha eit slik kurs i løpet av fadderveka? I store grupper på tvers av linjene for å gjere noko sosialt ut av det. - I fadderveka tenker ein ikkje på studie, då vil ein finne seg vener. Kva med når det nærmar seg å skulle skrive den første akademiske oppgåva? - Fort gjort at ein gløymer dette om ein tek det for tidleg. Heller dele opp over fleire kurs, enn å ta alt i starten. - Det viktigaste er at alle får tilbodet, opp til kvar enkelt om dei gidd å stille. - Dei som har tatt eit slik kurs har gjennomgåande betre resultat.

8 Kristian ynskjer å få informasjon om kven som kan halde eit slikt kurs, slik at han kan det med seg vidare til leiinga. Forslag til vedtak: Studenttinget ønsker at høyskolen skal tilby kurs i akademisk skriving og studieteknikk fra høsten Votering: Handsopprekning. Alle for. Vedtak: Forslag vedtatt av Studenttinget! Sak: 19-11/12 Endring i forskriftene for HVO Nataniel Kristoffersen orienterer. Slik det er no kan ein student bli nekta å ta eksamen dersom han har for mykje fråvær. Dette er eit enkeltvedtak, underlagt Forvaltningslova. Studentar kan påleggjast eit arbeidskrav som kompensasjon for fråveret og dermed få gå opp til eksamen. Vanlegvis skal dette gjerast før eksamen, men institutt for sosialfag har gjort det annleis. På sosionom-/barnevernspedagogstudiet fekk studentar med for mykje fråvær gå opp til eksamen, sjølv om dei ikkje hadde fullført eit arbeidskrav på førehand. Men sensuren vart haldt att, til arbeidskravet var gjort. Det som er ynskjeleg å endre i forskriftene er at benemninga «arbeidskrav» skal byttast til «fagleg arbeid.» Då vil avdelingane/institutta stå friare til kva dei vil pålegge studentane. Det kan også då takast etter eksamen. Dette er til fordel for studentane, i og med at det lettare kan tilpassast kvart enkelt tilfelle. Nataniel har undersøkt nærmare at uansett kva dei hadde skrive i endringa, så er dette underlagt Forvaltningslova. Han vil dermed trekkje forslag til vedtak frå sakspapira, og heller foreslå at endringa bør verte vedtatt.

9 Kommentarar frå Studenttinget: - Spørsmål til sakspapira: Kvifor er ikkje siste setning med i endringa? Vil dette få konsekvensar? - Regelen om 80 % oppmøte står. Er ein god nok til å gå opp til eksamen dersom ein har alt for mykje fråvær? - Dette gjer kun at regelverket vert litt rundare i kantane. Studentane kjem ikkje lettare unna. - Skal vi akseptere at studentane får ta eksamen når dei ikkje møter opp? Her startar ein i feil ende. Bør heller diskutere om ein har bør 80 % oppmøte. - Kva med ei pensumprøve? Dei som ikkje har nok oppmøte bør få dette. - Blir feil å bøye regelverket for at folk sluntrar unna. Problemet ligg i 80 % fråver. - Denne diskusjonen dreiar seg for mykje om unnasluntrarar. Her er det snakk om særskilte grunnar, altså dei som har dokumentasjon. Det kan vere langtidssjukdom og liknande. - Husk at HVO frå økonomisk stønad for alle som består. - Siste setning bør vere med: «Slike søknader skal vere dokumenterte med attest frå lege eller anna sakkunnig.» Forslag til vedtak frå sakspapira er trekt. Nytt forslag til vedtak: Studenttinget støttar endringsforslaget til HVO, men ynskjer at dette skal leggast til på slutten: «Slike søknader skal vere dokumenterte med attest frå lege eller anna sakkunnig.» Votering: Handsopprekning. 9 er for nytt forslag til vedtak. 3 avholdne. Vedtak: Forslag vedtatt av Studenttinget!

10 Sak: 20-11/12 Internasjonalisering Internasjonalt ansvarleg Becky Bakr i STiV og Dunia Celma frå Pangaia informerer om arbeidet sitt. Dunia: Det er no omlag 150 internasjonale studentar ved HVO. Pangaia skal vere a home away from home. Det vert arrangert grillkveldar, filmkvelder, fjellturar, overnatting og liknande sosiale aktivitetar. Annankvar fredag har ein internasjonale kveldar, der dei forskjellige presenterar heimlanda sine med filmar, musikk og litt mat. Dunia driv Pangaia til dagleg og jobben hennar er å få studentane til å føle seg heime, integrere dei norske med dei internasjonale, arbeide tett med STiV, hente og bringe til flyplassen, informere på sosiale media, og organisere alle aktivitetane og internasjonal dag. Becky: Becky sitt hovudfokus er å integrere dei norske og internasjonale studentane. På Høgskolelekene i Molde lykkast dei veldig godt. Ho og Dunia planlegg juleverkstad 8. november, der ein skal lære tradisjonar av kvarandre. Dei vil også arrangere basketballturnering og skidag. I første veka i januar kjem det nye internasjonale studentar. For at også desse skal få ein varm velkomst, vert det arrangert ei lita fadderveke. Dei internasjonale studentane er ofte veldig engasjerte og vil bli kjent med norske, derfor må fleire norske stille opp. Eit tips frå Studenttinget er å leige den nye hytta til SfS, og ta med både norske og internasjonale studentar. Sak: 21-11/12 Den store klassekampen Nataniel Kristoffersen orienterar. I fjor planla STiV ein klassekamp ved HVO for å skape betre samhald i klassene. Det vart ikkje tid til å fullføre arrangementet då, derfor ynskjer ein no ei arbeidsgruppe som kan ta opp trådane og gjennomføre i år.

11 Forslag til vedtak: Det blir opprettet en arbeidsgruppe med medlemmer fra studenttinget og andre som ønsker å være med. De begynner å jobbe med å lage en konkurranse for studentene ved Høgskolen i Volda. Desse melder seg til arbeidsgruppa: Trine V. Kolbustuen, Margrete Holøyen og Runa Røed. Vedtak: Arbeidsgruppa tek kontakt med Nataniel og Alexander, og jobbar vidare med planane for den store klassekampen. Sak: 22-11/12 Refleksjon Amanda Isaksen ynskjer at Studenttinget skal reflektere rundt det komande året. Studenttinget kjem med fylgjande kommentarar: - Vi vil vere eit talerør for studentane, fremme studentane si sak. Drøfte og sjå ting frå fleire synspunkt. - Vere ein medhjelpar og ikkje minst ei vaktbikkje overfor skulen. Vere pådrivar for at HVO yt sitt til at studentane skal ha det best mogleg. - Vi må vere ein sosial gjeng, og på den måten få gjort det ein vil. - Viktig å få fram forskjellige syn og ha heftige diskusjonar, men likevel vere vener etterpå. - Styret har jobba mykje med å gjere Studenttinget meir kjent og skape eit positivt inntrykk. Viktig at vi gjer det same. Har dykk nokon kampsaker for det komande året? - Det viktigaste er at studentane blir hørt og at det faktisk kjem vidare. - Bli betre til å informere studentane om oss. - Få studentane til å bli flinkare til å seie frå.

12 Kva inntrykk fikk dykk av STiV i starten? - I starten forstod vi ikkje heilt kva STiV var. - Positivt at Dykk kom innom i klassa, men vi forstod likevel ikkje kva dykk gjorde. - La merke til logoen og kontoret. Burde vist til meir konkrete saker som er utført, ikkje berre generell informasjon. Lettare å bli engasjert når ein ser at det blir gjort noko. - Ein får litt inntrykk av at styret er litt «over» dei andre studentane. Men det vert nok slik ubevisst då alle veit kven styret er. - Det var vanskeleg å forstå forskjellen mellom STiV, tillitsvalgt og høgskulestyret. - STiV bør også frontast av lærarane. Ikkje at dei berre viser til fagutval. - Amanda fortel om vaffeldagen som styret planlegg. I løpet av november skal steike vafler på STiV-kontoret og invitere alle inn. Dette for å «ufarleggjere» kontoret og STiV. Kva kan gjerast betre? - Vi må informer studentane betre om kva saker som blir tatt opp, ikkje berre at det skal vere studenttingsmøte. T.d. er det nok mange som er interessert i eksamensskriving-saka. - Vi må tørre å tenke annleis for å bli lagt merke til. - Studentpolitikk høres skummelt ut. Mange veit ikkje at dei kan kome på desse møta å seie si mening. Viktig å få fram dette. - Vi må ikkje nødvendigvis få studentar til å kome på møta, men vi må få ut av dei kva dei brenn for. Kva forventar Studenttinget av styret: - Ein må få tilbakemelding dersom ein har fremma ei sak. Viktig med ein god dialog der ein får vite utviklinga. Kva forventar styret av Studenttinget: - Ver engasjerte, saklege og seriøse.

13 - Ta initiativ. Snakk med studentane om kva dei meiner, kom gjerne med saker. - Ha øre i forhold til kva studentmassa snakkar om. Er ikkje automatikk i at dette kjem til STiV. - Sit dykk inne med ei meining, sei det! - Ikkje ver redde for å kome med innspel, både ris og ros. Sak: 23 11/12 Valg av fagansvarlig Nataniel Kristoffersen orienterer om vervet. Arne Christian Ingvaldsen er einaste kandidat. Christina Krogstad og Amanda Isaksen innstilt som teljekorps. Votering: Urneval. Vedtak: Arne Christian Ingvaldsen valt til ny fagansvarleg i STIV-styret. Sak: 24 11/12 Valg av web- og kommunikasjonsansvarlig Alexander Slotten orienterer om vervet. Alexander F. Ingulfsen og Ståle Grut stiller til val. Sistnemnde er ikkje tilstades, men har sendt inn ei søknadstekst som vert opplest av STiV-leiar Kristian Fredheim. Christina Krogstad og Amanda Isaksen innstilt som teljekorps. Votering: Urneval. Vedtak: Ståle Grut valt til ny web- og kommunikasjonsansvarleg i STiV-styret. Sak: 25-11/12 Eventuelt /12 Investeringsmidler 2012 Studenttinget stemmer fram ei prioritert liste over kva dei ynskjer HVO skal investere i: Dette er oversikta: 1. Betre ventilasjonsanlegg, spesielt på Kårstad og i undervisningsrom med PC ar. 2. Fleire straumkontakter i forelsningssalane 3. Pusse opp toalettet på Aasen-bygget 4. Investere i PC ar til bruk på eksamen 5. Justerbare stolar og bord i undervisningsrom

14 6. Betre tilbod i kantina 7. Vanndispensarar på campus 8. Fornye møblementet i gangane på Aasen og Strøm 9. Betre plass i forelesningssalar /12 Forslag til vedtektsendringar Ved neste møte skal vedtektsendringane diskuterast. Dersom nokon har store vedtektsendringar bør dei overleverast styret innan 16. november. Det er sjølvsagt lov å kome med endringar også under møtet, men helst då mindre endringar. Vedtaka skal gjerast på første møtet i vårsemesteret /12 Tillitsvalt, fagutvalsmøte PR-studentane sit ikkje i fagutval for journalistikk og har dermed ikkje eit forum å ta opp saker som gjeld journalistikkemnet. Kristian vil dette opp med leiinga. Det kan også takast opp i LMU. Møteslutt

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 30. november 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Julie A. L. Pau

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 25.1.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 26.10.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.3.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Læringsmiljøutvalet. Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: Tid: 11:00

Læringsmiljøutvalet. Møteprotokoll. Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalet Utval: Møtestad: Møterom SR 307 Dato: 21.01.2014 Tid: 11:00 Møtt: Navn Funksjon Representerer Erlend Kvernmo Langset Leiar STR Joanna Antoniak Nestleiar STR Benedikte

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: voldastudentting.no Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 24. april 2013, klokka 17.00 Stad Berte Kanutte 220 - VIP-romet Til stades

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15 Tid 04. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa AMF: Halvard Roald Kvamme AKF:

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 7. møte, 25.03.15 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Protokoll frå studenttingsmøtet

Protokoll frå studenttingsmøtet Protokoll frå studenttingsmøtet 19.04.17 Tid 19. april 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), AKF: Herman Bjørneset Jensen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 7. møte, 29.03.17 Sak 48-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 49-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 50-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15 Tid 29. april 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, David Fiskaa, Maria Kaldhussæter AMF: Halvard Roald Kvamme, Jose Eduardo

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Tid 30. november 2016 kl.17.00 19.05 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Sindre Reinholt, Bernt Inge

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

GJENNOMGANG AV SPØRSMÅL FRÅ LÆRINGSMILJØUTVALET TIL AVDELING FOR HUMANISTISKE FAG OG LÆRARUTDANNING

GJENNOMGANG AV SPØRSMÅL FRÅ LÆRINGSMILJØUTVALET TIL AVDELING FOR HUMANISTISKE FAG OG LÆRARUTDANNING Læringsmiljøutvalet REFERAT FRÅ MØTE MELLOM AVDELING FOR HUMANISTISKE FAG OG LÆRARUTDANNING OG LÆRINGSMILJØUTVALET Tid: Måndag 16. januar 2012 kl 9.00 11.00 Stad: Møterom Berte Kanutte 220 (VIP) Til stades

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Tid 26. oktober 2016 kl.17.00 19.45 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Bernt Inge Berge, Sindre Reinholt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer