Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda."

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008: Planlegg utbygging til 70 mill. kr ved Austevoll vidaregåande skule Hordaland fylkeskommune planlegg utbygging ved Austevoll vidaregåande skule til 70 mill. kr. Fylkesutvalet rår til at fylkestinget skal godkjenna forprosjektet for utbygginga. Tilbygget skal ha eit brutto areal på 1413 m 2 og prosjektet omfattar også ombygging av 650 m 2 av eksisterande lokale. Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Utbygginga skal vera ferdig til skulestart hausten Tidsplanen for utbygginga legg opp til start på grunnarbeidet i oktober i år. Fylkestinget skal handsama saka på møte juni. Tilrår revidert bompengsøknad for E39 Svegatjørn-Rådal Hordaland fylkesutval rår samrøystes fylkestinget til å gå inn for den reviderte bompengesøknaden for E39 Svegatjørn-Rådal etter alternativ P2. Totalkostnaden med alternativ P2 er mill. kr (2007) og inneber at bompengar skal dekka mill. kr og staten I høve til statsløyvinga på 1060 mill. kr som er sett opp i forslaget til nasjonal transportplan , føreset dette 300 mill. kr meir frå staten. For å halda bompengetaksten nede på eit lågast mogeleg nivå ber fylkesutvalet om at dei statlege løyvingane må koma så tidleg som råd er i perioden Trafikkantane dekkjer med dette 60 % av investeringskostnaden og staten 40 %.

2 Fylkestinget skal handsama saka juni. Bompengeopplegget det vert søkt om vil gje eit takstnivå på kr 30,- (snitt pr. køyrety) kvar veg med innkrevjing i 4+14 år (4 år parallellinnkrevjing på eksisterande vegar frå 2010 og innkrevjing etterskotsvis i 14 år (tom. 2027) på ny og gamal E39 og Fv163). Vil ha meir bompengar til E39 over Stord Fylkesutalet i Hordaland går inn for at bompengeinnkrevjing a til opprusting av E39 over Stord vert lengd med fire år til Fylkesutvalet peikar på tidlegare opplegg med 50/50 deling mellom bompengar og statlege midlar for opprusting av E39 Jektevik Sandvikvåg, og ber om at dette også vert lagt til grunn i vidareføringa av opprustingsarbeidet. Tilrådinga er gjort med 12 mot tre (Frp) røyster. Fylkestinget skal handsama saka juni. Innkrevjingsperioden som er vedteken kom i gang og skal avsluttast Innkomne midlar har vore nytta til å finansiere utbetring av vegen mellom Jektevik sør og Vistvik, mellom anna med tunnel forbi flaskehalsen Uføro og gang- og sykkelsti langs store deler av vegen. På nemnde strekning gjenstår ein del arbeid som bør prioriterast før ein tek til med arbeidet for å utbetre nordover på strekninga Vistvik Sandvikvåg. Fullgod standard på arbeidet som står att er stipulert til å ha ei kostnadsramme på 160 mill kr. Dette inneber at perioden for innkrevjing av bompengar må forlengast fram til Det er berekna at bompengepotensialet i denne perioden vil bli på om lag 90 mill.kr. Det er usikkert om staten vil forplikta seg til å dekka halvparten eller resten av dei 160 mill. kr. som er naudsynt for å fullfinansiere prosjektet. Dersom staten ikkje følgjer opp vil det stå att eit finansieringsbehov på rundt 70 mill kr. for utbetringsarbeidet på E39 fram mot Sandvikvåg. Kommunane Stord og Fitjar går inn for å forlenge innkrevjingsperioden med 4 år fram til Os kommune har fram til no ikkje hatt saka oppe til politisk handsaming. Eventuelt vedtak frå Os kommune vil bli lagt ved saka fram mot handsaminga i fylkestinget i juni.

3 6,1 mill. kr til betre inneklima Fylkesutvalet i Hordaland fordelte 22. mai 6,1 mill. kr til inneklimatiltak ved to vidaregåande skular. Største løyvinga er 5 mill. kr til tiltak ved Tertnes videregående skole. Til prosjekt ved Bergen maritime videregående skole er det løyvd 1,1 mill. kr skifting av ventilar og kanalar i ventilasjonsanlegget. Ved Tertenes vgs. skal varmeanlegget i den eine fasaden skiftast ut. Fylkesutvalet løyvde også kr til brannsikringstiltak fordelt på desse skulane: Fitjar vidaregåande skule kr, Bjørgvin videregående skole kr, Årstad videregående skole kr og Rubbstadnes vidaregåande skule kr. Hordaland vil verta pilotfylke for universell utforming Hordaland fylke, i eit samarbeid mellom fylkesmannen og fylkeskommunen, ønskjer å verta eit pilotfylke for universell utforming. Miljøverndepartementet har bede fylke som ønskjer å ta del i utvikling av ei pilotfylkesatsing om å melda seg innan 1. juni i år. Departementet legg opp til å intensivera innsatsen for å integrera universell utforming som strategi for kvalitet og likeverd i alle kommunar. Med styrkt plandel av plan- og bygningslova vil regionalt nivå stå heilt sentralt i eit slikt arbeid. Fylkesutvalet i Hordaland meiner at arbeidet med universell utforming er viktig. For å oppnå gode resultat er det trong for langsiktig satsing i eit breitt samarbeid. Hordaland har til no vore eit føregangsfylke på feltet, og ønskjer framleis å vera det, seier fylkesutvalet. Etne kan få Vg1 elektro Hordaland fylkeskommune vurderer å oppretta ein klasse Vg1 elektro ved Etne vidaregåande skule frå hausten Det er ein føresetnad for opprettinga at det ikkje krevst vesentlege investeringskostnader ved skulebygningen i Tesdal, seier fylkesutvalet i vedtaket sitt.

4 140 fleire elevplassar enn i fjor Ved dei vidaregåande skulane til Hordaland fylkeskommune vil det hausten 2008 vera 140 fleire elevplassar enn for eitt år sidan. Dette er klart etter at fylkesutvalet 22. mai vedtok justeringar i klassetilbodet. Opprettinga av dei nye elevplassane vil kosta fylkeskommunen 3,3 mill. kr for hausten 2008 og nær 8 mill. kr på heilårsbasis i Skuleåret 2008/09 vert Kunnskapsløftet også innført i Vg3, og omfattar då alle dei tre årsstega i vidaregåande skule. Talet på Vg3 klassar er færre enn tidlegare VKII fordi fleire fag er slått saman og fordi nye fag vert omfatta av lærlingordninga. Dette gjeld til dømes det nye helsearbeidarfaget, tidlegare hjelpepleiarutdanning. Med den vedtekne justeringa reknar fylkeskommunen med at trongen for elevplassar langt på veg vil vere oppfylt for komande skoleår, og at dei aktuelle klassane vil verta rimeleg godt oppfylte. Det vert likevel tatt atterhald om at det må gjerast justeringar til sommaren når dei offisielle søkjartala er klåre, og når ein ser om søkjarane tek imot plassane sine. Magnar Lussand fermja slik protokollmerknad på vegner av Sp, Ap, SV og V: «Anleggsgartnar/driftsoperatør-utdanning må også i framtida liggja til Hjeltnes gartnarskule, Ulvik. Båtbyggjarfaget bør framleis liggja til Norheimsund.» OBS: For oversikt over endringar ved den einskilde skule, sjå opplisting nedanfor under andre saker, sak 122/08 Prognoseinntaket 2008/2009. Justering av tilbod og elevtal. Fylkes-ja til Eikemo kraftverk Fylkesutvalet i Hordaland går inn for at Eikemo Kraft AS får konsesjon til å byggja kraftverk i Eikemoelva i Etne. Vedtaket vart gjot med ni (H, Frp, KrF, Sp) mot seks (Ap, SV, V) røyster. Forslaget som vart vedteke vart sett fram av Magnar Lussand (Sp). Grunneigarar og fallrettseigarar i Eikemo i Etne søkjer saman med selskapet Tyngdekraft å byggja Eikemo kraftverk i Eikemoeleva. Det må sprengjast ein korridor for veg og røyrtrase frå inntaket og eit stykke nedover. Kraftstasjonen vert liggjande i dagen ved elva på Eikemo på kote 185. Utbygginga kan gje 11,5 GWh ny kraft og er kostnadsrekna til 22,5 mill kr, noko som gjev ein utbyggingspris på 1,94 kr/kwh.

5 I fylkesutvalet sitt vedtak heiter det at minstevassføringa i elva må vurderast. Hordaland fylkeskommune som sektormynde innan kulturminnevernet ser at anlegget må vurderast i høve til Kulturminnelova 9 om undersøkingsplikt. Dersom det då vert gjort funn av automatisk freda kulturminne, må tiltaket endrast eller sendast til Riksantikvaren som dispensasjon etter Kulturminnelova. Mindretalet i fylkesutvalet gjekk inn for fylkesrådmannen sitt forslag om at konsesjonshandsaming av Eikemo kraftverk vert utsett til fylkesdelplan for små vasskraftverk ligg føre. Nytt drosjereglement for Bergen køyreområde Fylkesutvalet i Hordaland er oppteke av at det skal vera reell konkurranse innan drosjenæringa i Bergen køyreområde. Ingen drosjesentral i Bergen køyreområde kan ha meir enn 65 % av det totale løyvetalet i området. Fylkesutvalet vil difor signalisera at ein ved seinare evaluering av reglement vil vurdera ein lågare prosentsats for maksimalt tal løyve som kan nytast til ein drosjesentral. Dette er klart etter at fylkesutvalet i Hordaland 22. mai vedtok nytt reglement for drosjane i Bergen køyreområde som omfattar Bergen, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Føremålet med det justerte reglementet er å stimulera til konkurranse mellom drosjesentralane, betra kvaliteten på drosjetenester, sikra alle delar av køyreområdet eit tenleg drosjetilbod og sikra kvalitet i behovsprøvinga i høve tal løyve i køyreområdet. Det nye reglementet inneber på fleire punkt vesentlege endringar når det gjeld råmevilkåra for løyvehavarar og drosjesentralar i køyreområdet. Dette gjeld mellom anna: - Årlege justeringar av løyvetalet i Bergen køyreområde - Rutinar for vurdering av behovet for tal drosjeløyve - Rett for løyvehavarane til sjølv å velje kva sentral dei skal vera tilknytt - Stasjoneringsplikt i Arna bydel og kommunane Askøy og Øygarden - Prisopplysning på haldeplassar og prisopplysning som er synleg både på utsida og innsida av køyretøyet I Bergen køyreområde er det i dag tre drosjesentralar; Taxisentralen i Bergen med 450 løyve, Norgestaxi Bergen AS med 178 løyve og Taxi 1 AS med 67 løyve. I dei to førstnemnde sentralane er det tale om personlege løyvehavarar som har formidlingsavtale med sentralane. I Taxi 1 er selskapet sjølv løyvehavar for alle løyva.

6 10-års konsesjon til Geitanger Transport Fylkesutvalet i Hordaland har tildelt Geitanger Transport AS båtruteløyve for strekninga Geitanger- Knappskog, gjeldande for 10 år frå 1. juni Det melde seg 3 løyvesøkjarar til ruta Geitanger-Knappskog. Etter å ha vurdert søknadene med omsyn til materiell, rutetilbod og årleg tilskot rådde fylkesrådmannen til at Geitanger Transport AS vert tildelt løyvet. Rustar opp «fylkesgardar» for 1 mill. kr Hordaland fylkesutval har fordelt 1 mill. kr til opprusting av fylkeskommunale gardsbruk i Til opprusting av driftsbygningane ved Stend jordbruksskulegard er løyvd kr. Voss jordbruksskule får kr til opprusting av diverse bygningar og utstyr. Hjeltnes gartnarskule får kr til nye plenklypparar og Valen og Handeland gard får kr til nytt hydraulisk måkeanlegg i kufjøset. Andre saker: 112/08 Godkjenning av årsrekneskap 2007 for Hordaland fylkeskommune Innstilling til fylkestinget ( ) 1. Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2007 vert godkjend. 2. Disponering / budsjettendring: Avsetjing til disp.fond Disponering av tidlegare års overskot /08 Finansforvaltninga i 2007 Innstilling til fylkestinget ( ) Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2007 til orientering. 120/08 Reglement for kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg revisjon Innstilling til fylkestinget ( )

7 Fylkestinget godkjenner det vedlagte reglementet for Kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg med tillegg under punkt KUNSTUTVALET : 1 representant for elevane (ved utsmykking av skolebygg). Fylkestinget godkjenner prosedyren for sakshandsaming av kunstnarisk utsmykking. Fylkestinget meinar at forutan nybygg og større tilbygg, må også etablerte, eldre fylkeskommunale bygg kunne få kunstnarisk utsmykking. Fylkestinget ber administrasjonen om eiga sak der ein ser på ulike ordningar, til dømes fond, som kan opprettast for utsmykking av eldre fylkeskommunale bygg. 121/08 Vidareutvikling av opplæringstilbod til elevar ved Knarvik vidaregåande skule med utgangspunkt i erfaringar ved Vibemyr skuleverkstad Skuleåret 08/09 skal Knarvik vidaregåande skule gjennomføre eit prosjekt med tanke på å opprette eit tilbod i tråd med Vibemyrmodellen. 122/08 Prognoseinntaket 2008/2009. Justering av tilbod og elevtal. Oppretting Vg1, Vg2 og Vg3 hausten 2008 Oppretting Stud. Års- Tal kl. Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn AOLOV1R- 1,0 4AO VG1 A- Arbeidstrening 665 Stord vidaregåande skule 1,0 12EL VG2 ELAUT2---- Automatisering 665 Stord vidaregåande skule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-2- Innledende VG1 BA-TP 665 Stord vidaregåande skule 1,0 27ID VG1 IDRET1---- Idrettsfag 614 Voss gymnas 1,0 27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 632 Voss vidaregåande skule 1,0 15SS VG2 SSISF2---- IKT-Servicefag 632 Voss vidaregåande skule 1,0 15EL VG1 ELELE1---- Elektrofag 635 Norheimsund vidaregåande skule 1,0 12MK VG1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 650 Voss Husflidskule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-8- Innledende VG1 NA 659 Voss jordbruksskule 1,0 15ST VG3 STFOR3---- Formgivingsfag 644 Fusa vidaregåande skule 1,0 15TP VG3 TPAMM3L--- Anleggsmaskinmekaniker 646 Os vidaregåande skule 1,0 12EL VG2 ELELE2---- Elenergi 625 Osterøy vidaregåande skule 1,0 15BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 633 Slåtthaug videregående skole 1,0 15DH VG1 DHDHV1---- Design og Håndverk 633 Slåtthaug videregående skole 0,0 12ST VG3 STFOR3---- Formgivingsfag 633 Slåtthaug videregående skole 1,0 27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 638 Åsane vidaregåande skule 1,0 12BA VG2 BAOFT2---- Overflateteknikk 639 Årstad videregående skole 1,0 12DH VG2 DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 639 Årstad videregående skole 0,0 12ST VG3 STFOR3---- Formgivingsfag 639 Årstad videregående skole 1,0 12TP VG2 TPKJØ2---- Kjøretøy 639 Årstad videregående skole 1,0 15EL VG1 ELELE1---- Elektrofag 645 Sotra vidaregåande skule 1,0 27ST VG1 STUSP1---- Studiespesialisering 645 Sotra vidaregåande skule 0,0 12ST VG1 STUSP1-1 Stud.spes m/formgiving 645 Sotra vidaregåande skule avd. Sund

8 1,0 27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 647 Fyllingsdalen videregående skole 1,0 15TP VG1 TPTIP1---- Teknikk og ind.produksjon 648 Austevoll vidaregåande skule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-9- Innledende SS 654 Bjørgvin videregående skole AOLOV1R- 1,0 4AO VG1 A- Arbeidstrening 658 Stend vidaregåande skule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-8- Innledende VG1 NA 658 Stend vidaregåande skule 1,0 18NA VG3 NANAB3---- studieforb vg3 naturbruk 658 Stend vidaregåande skule 1,0 12HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 634 Knarvik vidaregåande skule 1,0 27ST VG3 STUSP3---- Studiespesielisering 641 Austrheim vidaregåande skule 1,0 12TP VG2 TPPIN2---- Produksjons- og industriteknikk 641 Austrheim vidaregåande skule 29,0 472 Oppretting Vg1, Vg2 og Vg3 hausten 2008 Nedlegging Vg1, Vg2 og Vg3 hausten ,0-27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 623 Bømlo v.g. skule -1,0-8AO VG1 AOLOV1S-4- Innledende VG1 HS-RM 623 Bømlo v.g. skule -1,0-12DH VG2 DHDTE2---- Design og tekstil 652 Fitjar vidaregåande skule -1,0-15HS VG2 HSHEA2---- Helsearbeidarfaget 628 Odda vidaregåande skule 0,0-10ST VG2 STFOR2---- Formgivingsfag 630 Kvinnherad v.g. skule -1,0-27ST VG1 STUSP1-1-- Stud.spes m/formgiving 630 Kvinnherad v.g. skule -1,0-27ST VG1 STUSP1---- Studiespesialisering 614 Voss gymnas -1,0-27ST VG2 STUSP2---- Studiespesialisering 614 Voss gymnas -1,0-15SS VG2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 632 Voss vidaregåande skule -1,0-15BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 635 Norheimsund vidaregåande skule -1,0-12DH VG2 DHBÅT2---- Båtbyggerfaget 635 Norheimsund vidaregåande skule -0,5-7HS VG2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 635 Norheimsund vidaregåande skule -0,5-7HS VG2 HSHEA2---- Helsearbeidarfaget 635 Norheimsund vidaregåande skule -1,0-12DH VG2 DHAKT2---- Aktivitør 650 Voss Husflidskule -1,0-15RM VG2 RMKOS2---- Kokk og servitørfag 653 Rogne vidaregåande skule -0,5-6DH VG1 DHDHV1---- Design og Håndverk 625 Osterøy vidaregåande skule -1,0-15EL VG1 ELELE1---- Elektrofag 625 Osterøy vidaregåande skule -1,0-15HS VG2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 625 Osterøy vidaregåande skule -0,5-7HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 625 Osterøy vidaregåande skule -2,0-30RM VG2 RMKOS2---- Kokk og servitørfag 626 Sandsli videregående skole -1,0-15BA VG2 BABYG2---- Byggteknikk 633 Slåtthaug videregående skole -1,0-15MK VG2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 636 Laksevåg videregående skole -1,0-15DH VG2 DHDTR2---- Design og treabeid 637 Arna yrkesskule -1,0-4AO VG1 AOLOV1R-K- Kvardagslivstrening 638 Åsane vidaregåande skule -1,0-12HS VG3 HSAPO3---- Apotektekniker 638 Åsane vidaregåande skule -1,0-15SS VG1 SSSSF1---- Service og samferdsel 638 Åsane vidaregåande skule -1,0-15BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 639 Årstad videregående skole -1,0-12EL VG3 ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 639 Årstad videregående skole -1,0-15HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 639 Årstad videregående skole -1,0-15RM VG2 RMMFG2---- Matfag 639 Årstad videregående skole -1,0-15RM VG1 RMRMF1---- Restaurant og matfag 639 Årstad videregående skole -1,0-12DH VG2 DHBÅT2---- Båtbyggerfaget 643 Askøy videregående skole -1,0-15TP VG2 TPPIN2---- Produksjons- og industriteknikk 643 Askøy videregående skole

9 -1,0-12BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 645 Sotra vidaregåande skule avd. Sund -1,0-15SS VG1 SSSSF1---- Service og samferdsel 645 Sotra vidaregåande skule -1,0-27ST VG1 STUSP1--N- Studiespesialisering - internasjonalisering 645 Sotra vidaregåande skule -2,0-54ST VG2 STUSP2---- Studiespesialisering 647 Fyllingsdalen videregående skole -1,0-14NA VG1 NANAB1---- Naturbruk 648 Austevoll vidaregåande skule -0,5-6RM VG1 RMRMF1---- Restaurant og matfag 648 Austevoll vidaregåande skule -1,0-15SS VG2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 654 Bjørgvin videregående skole -1,0-15HS VG2 HSHEA2---- Helsearbeidarfaget 656 Lønborg videregående skole -1,0-15HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 656 Lønborg videregående skole Anleggsgartnar og driftsoperatør -1,0-12NA VG2 NAADI2---- idrettsanlegg 658 Stend vidaregåande skule -1,0-16NA VG2 NALGA2---- Landbruk og gartneri 658 Stend vidaregåande skule -1,0-12DH VG3 DHINT3---- Interiør 634 Knarvik vidaregåande skule -1,0-12EL VG3 ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 634 Knarvik vidaregåande skule -1,0-15ST VG1 STUSP1-1-- Formgivingsfag 634 Knarvik vidaregåande skule -1,0-12BA VG2 BABYG2---- Byggteknikk 641 Austrheim vidaregåande skule -1,0-27ST VG1 STUSP1---- Studiespesialisering 641 Austrheim vidaregåande skule -1,0-27ST VG2 STUSP2---- Studiespesialisering 641 Austrheim vidaregåande skule -48,5-790 Nedlegging Vg1, Vg2 og Vg3 hausten ,5-318 Endring Vg1, Vg2 og Vg3 hausten 2008 Med den føresetnad at ein slepp vesentlege investeringskostnader på avdeling Tesdal, vert det vurdert å oppretta ein klasse VG1 Elektro i Etne kommune. 124/08 Forslag om endring i odelslova, konsesjonslova og jordlova - reglar for bu- og driveplikt høyring 1 Fylkesutvalet har ingen vesentlege merknader til forslag til endringar i jordlova, konsesjonslova og odelslova slik Landbruks- og matdepartementet har lagt fram. (Samrøystes.) 2 Fylkesutvalet ber om at arbeidet med forenkling og modernisering av lovverk innan landbruksområdet vert vidareført med sikte på større grad av samordning og forenkling. (Samrøystes.) 3 Fylkesutvalet meiner at pålegg om buplikt må opphevast og at konsesjon for bustadtomt ikkje er realistisk å gjennomføra med naudsynt krav til oppfølging og kontroll. (Vedteke med 9 (H, KrF, Frp, V) mot 6 (Ap, Sv, Sp).) 4 Fylkesutvalet meiner det er trong for å modernisera delingslova slik at det vert enklare å etablera meir robuste driftseiningar framfor at aktive bønder må leiga tilleggsjord. (Vedteke med 9 (H, KrF, Frp, V) mot 6 (Ap, Sv, Sp).) 5 Bu og driveplikt bør i større grad knytast opp til regional og lokal busetjings- og arealpolitikk. (Samrøystes.)

10 6 Lovverket knytt til delingsforbodet for landbrukseigedomar bør gje rom for differensiering mellom landsdelane. (Vedteke mot 1 (Sp) røyst.) 125/08 Fråsegn til kommunedelplan for Radøy sør 1 Kommunedelplan for Radøy Sør er eit godt gjennomarbeid plandokument. Planframlegget stettar i stor grad fylkesplanen sine mål og retningsliner for arealforvaltninga i fylket. Planen er banebrytande når det gjeld å ta omsyn til universell utforming på kommunedelplan nivå. 2 Konsekvensutgreiinga er mangelfull, då ei samanstilling og konklusjon manglar. Konsekvensutgreiinga er og ufullstendig når det gjeld omsynet til kulturminneinteressene. Fylkesutvalet ber om at dette vert innpassa før planen vert vedteken. 4 Hordaland fylkeskommune tek atterhald om utbyggingsområda i planen inntil undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminneloven er oppfylt. 5 Fylkesutvalet saknar ein dokumentasjon på trongen for så store bustadområde som planen legg opp til og meiner delar av planframlegget strir mot omsynet til samordnaareal og transportplanlegging og det regionale utbyggingsmønsteret. - Fylkesutvalet rår i frå bustadområde b5 på Vettås. - Fylkesutvalet ber om at bustadområde B3 på Storheim Kalnes vert vurdert på nytt, jamfør negative moment i konsekvensutgreiinga. 6 Fylkesutvalet viser til at planen legg til rette for omfattande næringsareal, også med tilknyting til sjø, dette er i samsvar med Fylkesplanen. (Vedtekte med 14 mot 1 (Sp) røyst.) Fylkesutvalet har likevel følgjande merknader: - Føresegnene må presisere kva type næringsverksemd som kan tillatast innafor næringsareala i planen. - Område F2 bør revurderast med bakgrunn i lokalisering utanfor senterområdet ved Austmarka og den nære tilknytinga til naturparken ved Tjorehagen. - For næringsareale i1 i5 saknar vi ein fullverdig landskapsanalyse. Vi tek atterhald om vidare utvikling i desse områda inntil det er laga til slike landsklapsanalysar. 126/08 Orientering om kommuneplanlegging i Hordaland 2007 Fylkesutvalet tek rapporten om Kommuneplanlegging i Hordaland 2007 til orientering. 127/08 AS Storeholmen VTA - forslag til generalforsamlinga

11 1. Hordaland fylkeskommune viser til aksjelova 6-4 og gjeldande vedtekter for AS Storeholmen VTA og stør styret sitt framlegg til vedtak på generalforsamlinga 2008 om representasjon for tilsette i styret. 2. Hordaland fylkeskommune ønskjer å vera representert i styret for AS Storeholmen VTA og foreslår Gudrun Skeie Langeland som medlem. 128/08 Delegasjonsregelmentet justeringar Innstilling til fylkestinget ( juni): Delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune C Delegasjon etter særlov pkt. 23 Lov om opplæring av nr 61 4A-3 skal lyda: 4A-3 Fylkesrådmannen har fullmakt til å ta inn vaksne elevar til vidaregåande opplæring. Opplærings- og helseutvalet kan påleggja vaksne som får vidaregåande opplæring å dekkja utgifter så langt det følgjer av forskrift, og å halda seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplæringsnivå. 129/08 Reglement for drosjeverksemda i Bergen køyreområde 1. Fylkesutvalet godkjenner drosjereglement for Bergen køyreområde. (Samrøystes.) 2. Fylkesutvalet legg til grunn at spørsmålet om å opprette nye løyve først vert teke stilling til i samband med evalueringa, jf. reglementet pkt. 6. (Samrøystes.) 3. Fylkesutvalet er opptatt av reell konkurranse innan drosjenæringa i Bergen kjøreområde. Fylkesutvalet vil difor signalisera at ein ved seinare evaluering av reglement vil vurdera ein lågare prosentsats for maksimalt tal løyve som kan nytast til ein drosjesentral, ref. pkt. 4 i reglementet om maks 65 % av løyva knytt til ein sentral. (Vedteke med 11 (H, KrF, Frp, V, SV, Sp) mot 4 (Ap) røyster.) 4. Drosjereglementet skal evaluerast kvart år i 3 år. (Samrøystes.) 5. Reglementet pkt. 10 siste setning skal lyda: Gjennom endring av reglementet kan fylkesutvalet vede behov også innføra stasjoneringsplikt i andre område. (Samrøystes.) 132/08 "FRAM-BERGEN" - forslag til tiltak for å betre framkomsten for buss i Bergen 1. Fylkesutvalet sluttar seg til vurderingar og prioriteringar som er gjort i rapporten FRAM Bergen, datert 4. mars For å styrke kollektivtrafikken si

12 konkurransekraft ytterlegare må arbeidet med å sikre kollektivtrafikken betre framkomst halde fram. 2. Fylkesutvalet legg til grunn at kortsiktige tiltak for å betra framkomsten til bussen blir prioritert og finansiert over Bergensprogrammet. I samband med framlegging av dei årlege riksvegbudsjetta ber fylkesutvalet om å få rapportert på status for framdrift i gjennomføring av tiltak for å betre framkomsten til kollektivtrafikken. 3. For å oppnå ambisjonen om full framkomst for kollektivtrafikken på alle hovudtrasear innan 2020 ber fylkesutvalet om at tiltak på stamlinene blir prioritert. 4. Fylkesutvalet vil peika på at ein må føreta grundige vurderingar og visa aktsemd, før ein går inn for å fjerna eksisterande busstopp. 134/08 Busstilbod i bybanens anleggsfase Fylkesutvalet sluttar seg til at rutetilbodet i sørkorridoren vert styrka i bybanen sin anleggsperiode. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram eit erstatningstilbod med buss i samsvar med dei tiltak som er omtala i saka, samt koma attende med forslag til finansiering. 135/08 Høgfartsbaner - søknad frå Norsk Bane AS om støtte til utgreiing Fylkesutvalet viser til fylkestinget si handsaming av forslaget til Nasjonal transportplan den 24. april 2008, som på jernbanesektoren syner ei klar prioritering av naudsynte tiltak for å utbetre Bergensbana. Med omsyn til høgfartsbaner, slutta fylkestinget seg til Jernbaneverket si tilråding om det vidare arbeidet med høgfartsbaner i Noreg. Fylkesutvalet finn på denne bakgrunn å måtte avslå søknaden om støtte til utgreiingar i regi av Norsk Bane AS og Deutsche Bahn AG. (Vedteke mot 1 røyst (SV som ville gje tilskot).) 136/08 Omklassifisering av vegar etter nytt veganlegg på Rv 57 ved Herland i Lindås 1. Fylkesutvalet tilrår at Rv 57 frå kryss med ny veg til avkjørsle på Espeland, lengde 280 meter, blir oppretthalden som statens eigedom og inngår som ein del av gang- og sykkelvegen langs Rv Fylkesutvalet tilrår at Rv 57 frå avkjørsle på Espeland til kryss med veg til Seim, lengde ca meter, blir omklassifisert til kommunal veg. 137/08 Uttale - Søknad om takstauke på Osterøybrua Fylkesutvalet rår til at søknaden frå Osterøy bruselskap frå om nye takstar vert godkjent. (Vedteke med 12 mot tre (Frp) røyster.)

13 138/08 Framtidig ferjeleie på Varaldsøy i Kvinnherad kommune 1. Fylkesutvalet tek utgreiinga og brevet frå Statens vegvesen frå 30. april 2008 om framtidig ferjeleie på Varaldsøy til orientering. 2. Vidare planlegging og finansiering av eit nytt ferjeleie på Varaldsøy vert å koma attende til i samband med fastsetjinga av handlingsprogrammet for regionvegnettet for Fylkesutvalet ber Kvinnherad kommune ta utgreiinga frå Statens vegvesen inn i arbeidet med kommuneplan for Varaldsøy. 139/08 Tilgang til bussanlegg - Behov og status Innstilling til fylkestinget ( juni.) 1. Fylkestinget tek saka om behov og status for tilgong til bussanlegg til orientering. 2. Fylkestinget ber om at det seinast til budsjetthandsaminga for 2009 vert fremja ajourført budsjett for verksemda til Skyss/fylkeskommunen, innehaldande både driftsog investeringskostnader i samband med konkurranseutsetjinga. 140/08 Konkurranseutsetting av ferjesamband i Hordaland og høyring av ruteoppsett 1. Fylkesutvalet tilrår at det i ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg vert nytta rutealternativ 2 og at ein i anbodsgrunnlaget for sambandet Dusesund-Masfjordnes legg inn ein opsjon om avgang frå Duesund kl og Masfjordnes kl Elles er det ikkje merknader til dei andre framlagde ruteoppsetta. 2. Fylkesutvalet etterlyser status på forsøksordninga med gratisferjer. 141/08 Retningsliner for personaldokumentasjon Fylkesutvalet godkjenner forslaget til retningsliner for personaldokumentasjon. 142/08 Godkjenning av nytt reglement om fleksibel arbeidstid i Hordaland fylkeskommune Fylkesutvalet godkjenner nytt reglement om fleksibel arbeidstid i Hordaland fylkeskommune. 143/08 Forslag til retningsliner for godtgjersle av utgifter ved dagsreiser Retningsliner for godtgjersle av utgifter på yrkesreiser og tenestereiser i regi av Hordaland fylkeskommune blir godkjent og blir gjort gjeldande frå 1. juni /08 Rekruttering til Hordaland fylkeskommune. Profiler og moglege tiltak. Fylkesutvalet tek saka om rekruttering i Hordaland fylkeskommune til etterretning.

14 145/08 Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune Innstilling til fylkestinget ( juni): 1. Fylkesutvalet sluttar seg til Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune i samsvar med fylkesrådmannen sine merknader i saka. 2. Tiltak som føreset økonomiske løyvingar må sjåast i samanheng med årsbudsjett og økonomiplan. 3. Deltidsarbeidande arbeidstakarar som ønskjer å gå over på heiltid eller auka stillingsstorleik bør få høve til det ved ledige stillingar. Fylkesrådmannen vert beden om å registrera tilhøvet mellom heil- og deltidsstillingar, interessa for å gå over i heil/auka stillingar samt leggja fram strategi for iverksetjing. 146/08 Retningslinjer for bruk av e-post og internett for tilsette i Hordaland fylkeskommune Fylkesutvalet vedtek forslag til retningslinjer for e-post og internett for tilsette i Hordaland fylkeskommune. 147/08 Trainée Vest: Trainée i vidaregåande skule 1. Fylkesutvalet ser positivt på at Hordaland fylkeskommune deltek i trainee-program for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til fylkeskommunen. 2. Fylkesutvalet legg til grunn at tiltaket vert finansiert innan løyvde midlar, og at traineeordninga vert evaluert. 148/08 Tertialrapport pr. 30. april 2008 rekneskapsprognose Innstilling til fylkestinget ( juni): Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering.

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200807991-69 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 04. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 04. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 04. mai 2010 Kl.: 08.30 10.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR Hatlem, Svein (NHO) DESSE MØTTE

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 20100926184 Arkivnr. 807 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL.

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202836-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR.

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200804221-7 Arkivnr. 015 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2008 INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE, SKOLEÅRET 2010/2011

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE, SKOLEÅRET 2010/2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200907698-68 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Haugen Birthe Saksgang Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 201303576-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen.

Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen. Saksprotokoll i fylkestinget - 04.10.2016 Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen. Roald Kvamme (A) sette på vegner av gruppeleiarane fram slikt

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Pressemelding 5. desember 2013

Pressemelding 5. desember 2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 5. desember 2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 5. desember 2013 i Bergen: Justert klassetilbod følgjer opp skulebruksplanen Hordaland fylkesutval

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post: informasjon@post.hfk.no Bergen 21. september 2011 Hordaland fylkesutval sitt møte

Detaljer

Dato: 18. april 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12

Dato: 18. april 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 18. april 2012 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Marte Malones. Medlem Medlem. FRP A Tom Knudsen Edel Teige

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Marte Malones. Medlem Medlem. FRP A Tom Knudsen Edel Teige Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 8.etg. Forskjønnelsen, Wigandgården Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 10:00-11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roger Pilskog

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201308340-1 Arkivnr. 100 Saksh. Kirkevik, Svein. Skavhellen, Nils. Andersen, Birthe Haugen. Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket

Justering av tilbodsstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15568-1 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Svein Kirkevik, Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Saknr. Møtedato Utval Yrkesopplæringsnemnda 06.05.2014 Opplærings-

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Ein by under utvikling Fase 1: Transformasjon av Straume- området Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Akvariet på Nordnes 3.000 boliger Flere skoler, herunder høyskoleavdelinger Flere barnehager

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET 2009/2010. JUSTERING AV TILBODSTUKTUR OG ELEVTAL VED EINSKILDE SKOLAR

PROGNOSEINNTAKET 2009/2010. JUSTERING AV TILBODSTUKTUR OG ELEVTAL VED EINSKILDE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200903406-1 Arkivnr. 528 Saksh. Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Øvsthus-Tønder Inger Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET 2010/2011. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL

PROGNOSEINNTAKET 2010/2011. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200910079-54 Arkivnr. 526 Saksh. Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Tønder Inger Øvsthus, Viken Karl Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings-

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset

Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset Møteinnkalling Utval: Møtestad: Yrkesopplæringsnemnda Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tid: 10:00 Innkallinga gjeld valde medlemer i Yrkesopplæringsnemnda, og varamedlem

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Vedtak og tilrådingar frå fylkesutvalet sitt møte i Bekkjarvik 26. april 2012

Vedtak og tilrådingar frå fylkesutvalet sitt møte i Bekkjarvik 26. april 2012 Pressemelding Organis as jons avdelinga Infor masjonss ek sjonen 5020 Bergen Telef on E -p ost 55 23 99 42 inf ormasjon@hfk.no og tilrådingar frå fylkesutvalet sitt møte i Bekkjarvik 26. april 2012 Bekkjarvik

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer