Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda."

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008: Planlegg utbygging til 70 mill. kr ved Austevoll vidaregåande skule Hordaland fylkeskommune planlegg utbygging ved Austevoll vidaregåande skule til 70 mill. kr. Fylkesutvalet rår til at fylkestinget skal godkjenna forprosjektet for utbygginga. Tilbygget skal ha eit brutto areal på 1413 m 2 og prosjektet omfattar også ombygging av 650 m 2 av eksisterande lokale. Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Utbygginga skal vera ferdig til skulestart hausten Tidsplanen for utbygginga legg opp til start på grunnarbeidet i oktober i år. Fylkestinget skal handsama saka på møte juni. Tilrår revidert bompengsøknad for E39 Svegatjørn-Rådal Hordaland fylkesutval rår samrøystes fylkestinget til å gå inn for den reviderte bompengesøknaden for E39 Svegatjørn-Rådal etter alternativ P2. Totalkostnaden med alternativ P2 er mill. kr (2007) og inneber at bompengar skal dekka mill. kr og staten I høve til statsløyvinga på 1060 mill. kr som er sett opp i forslaget til nasjonal transportplan , føreset dette 300 mill. kr meir frå staten. For å halda bompengetaksten nede på eit lågast mogeleg nivå ber fylkesutvalet om at dei statlege løyvingane må koma så tidleg som råd er i perioden Trafikkantane dekkjer med dette 60 % av investeringskostnaden og staten 40 %.

2 Fylkestinget skal handsama saka juni. Bompengeopplegget det vert søkt om vil gje eit takstnivå på kr 30,- (snitt pr. køyrety) kvar veg med innkrevjing i 4+14 år (4 år parallellinnkrevjing på eksisterande vegar frå 2010 og innkrevjing etterskotsvis i 14 år (tom. 2027) på ny og gamal E39 og Fv163). Vil ha meir bompengar til E39 over Stord Fylkesutalet i Hordaland går inn for at bompengeinnkrevjing a til opprusting av E39 over Stord vert lengd med fire år til Fylkesutvalet peikar på tidlegare opplegg med 50/50 deling mellom bompengar og statlege midlar for opprusting av E39 Jektevik Sandvikvåg, og ber om at dette også vert lagt til grunn i vidareføringa av opprustingsarbeidet. Tilrådinga er gjort med 12 mot tre (Frp) røyster. Fylkestinget skal handsama saka juni. Innkrevjingsperioden som er vedteken kom i gang og skal avsluttast Innkomne midlar har vore nytta til å finansiere utbetring av vegen mellom Jektevik sør og Vistvik, mellom anna med tunnel forbi flaskehalsen Uføro og gang- og sykkelsti langs store deler av vegen. På nemnde strekning gjenstår ein del arbeid som bør prioriterast før ein tek til med arbeidet for å utbetre nordover på strekninga Vistvik Sandvikvåg. Fullgod standard på arbeidet som står att er stipulert til å ha ei kostnadsramme på 160 mill kr. Dette inneber at perioden for innkrevjing av bompengar må forlengast fram til Det er berekna at bompengepotensialet i denne perioden vil bli på om lag 90 mill.kr. Det er usikkert om staten vil forplikta seg til å dekka halvparten eller resten av dei 160 mill. kr. som er naudsynt for å fullfinansiere prosjektet. Dersom staten ikkje følgjer opp vil det stå att eit finansieringsbehov på rundt 70 mill kr. for utbetringsarbeidet på E39 fram mot Sandvikvåg. Kommunane Stord og Fitjar går inn for å forlenge innkrevjingsperioden med 4 år fram til Os kommune har fram til no ikkje hatt saka oppe til politisk handsaming. Eventuelt vedtak frå Os kommune vil bli lagt ved saka fram mot handsaminga i fylkestinget i juni.

3 6,1 mill. kr til betre inneklima Fylkesutvalet i Hordaland fordelte 22. mai 6,1 mill. kr til inneklimatiltak ved to vidaregåande skular. Største løyvinga er 5 mill. kr til tiltak ved Tertnes videregående skole. Til prosjekt ved Bergen maritime videregående skole er det løyvd 1,1 mill. kr skifting av ventilar og kanalar i ventilasjonsanlegget. Ved Tertenes vgs. skal varmeanlegget i den eine fasaden skiftast ut. Fylkesutvalet løyvde også kr til brannsikringstiltak fordelt på desse skulane: Fitjar vidaregåande skule kr, Bjørgvin videregående skole kr, Årstad videregående skole kr og Rubbstadnes vidaregåande skule kr. Hordaland vil verta pilotfylke for universell utforming Hordaland fylke, i eit samarbeid mellom fylkesmannen og fylkeskommunen, ønskjer å verta eit pilotfylke for universell utforming. Miljøverndepartementet har bede fylke som ønskjer å ta del i utvikling av ei pilotfylkesatsing om å melda seg innan 1. juni i år. Departementet legg opp til å intensivera innsatsen for å integrera universell utforming som strategi for kvalitet og likeverd i alle kommunar. Med styrkt plandel av plan- og bygningslova vil regionalt nivå stå heilt sentralt i eit slikt arbeid. Fylkesutvalet i Hordaland meiner at arbeidet med universell utforming er viktig. For å oppnå gode resultat er det trong for langsiktig satsing i eit breitt samarbeid. Hordaland har til no vore eit føregangsfylke på feltet, og ønskjer framleis å vera det, seier fylkesutvalet. Etne kan få Vg1 elektro Hordaland fylkeskommune vurderer å oppretta ein klasse Vg1 elektro ved Etne vidaregåande skule frå hausten Det er ein føresetnad for opprettinga at det ikkje krevst vesentlege investeringskostnader ved skulebygningen i Tesdal, seier fylkesutvalet i vedtaket sitt.

4 140 fleire elevplassar enn i fjor Ved dei vidaregåande skulane til Hordaland fylkeskommune vil det hausten 2008 vera 140 fleire elevplassar enn for eitt år sidan. Dette er klart etter at fylkesutvalet 22. mai vedtok justeringar i klassetilbodet. Opprettinga av dei nye elevplassane vil kosta fylkeskommunen 3,3 mill. kr for hausten 2008 og nær 8 mill. kr på heilårsbasis i Skuleåret 2008/09 vert Kunnskapsløftet også innført i Vg3, og omfattar då alle dei tre årsstega i vidaregåande skule. Talet på Vg3 klassar er færre enn tidlegare VKII fordi fleire fag er slått saman og fordi nye fag vert omfatta av lærlingordninga. Dette gjeld til dømes det nye helsearbeidarfaget, tidlegare hjelpepleiarutdanning. Med den vedtekne justeringa reknar fylkeskommunen med at trongen for elevplassar langt på veg vil vere oppfylt for komande skoleår, og at dei aktuelle klassane vil verta rimeleg godt oppfylte. Det vert likevel tatt atterhald om at det må gjerast justeringar til sommaren når dei offisielle søkjartala er klåre, og når ein ser om søkjarane tek imot plassane sine. Magnar Lussand fermja slik protokollmerknad på vegner av Sp, Ap, SV og V: «Anleggsgartnar/driftsoperatør-utdanning må også i framtida liggja til Hjeltnes gartnarskule, Ulvik. Båtbyggjarfaget bør framleis liggja til Norheimsund.» OBS: For oversikt over endringar ved den einskilde skule, sjå opplisting nedanfor under andre saker, sak 122/08 Prognoseinntaket 2008/2009. Justering av tilbod og elevtal. Fylkes-ja til Eikemo kraftverk Fylkesutvalet i Hordaland går inn for at Eikemo Kraft AS får konsesjon til å byggja kraftverk i Eikemoelva i Etne. Vedtaket vart gjot med ni (H, Frp, KrF, Sp) mot seks (Ap, SV, V) røyster. Forslaget som vart vedteke vart sett fram av Magnar Lussand (Sp). Grunneigarar og fallrettseigarar i Eikemo i Etne søkjer saman med selskapet Tyngdekraft å byggja Eikemo kraftverk i Eikemoeleva. Det må sprengjast ein korridor for veg og røyrtrase frå inntaket og eit stykke nedover. Kraftstasjonen vert liggjande i dagen ved elva på Eikemo på kote 185. Utbygginga kan gje 11,5 GWh ny kraft og er kostnadsrekna til 22,5 mill kr, noko som gjev ein utbyggingspris på 1,94 kr/kwh.

5 I fylkesutvalet sitt vedtak heiter det at minstevassføringa i elva må vurderast. Hordaland fylkeskommune som sektormynde innan kulturminnevernet ser at anlegget må vurderast i høve til Kulturminnelova 9 om undersøkingsplikt. Dersom det då vert gjort funn av automatisk freda kulturminne, må tiltaket endrast eller sendast til Riksantikvaren som dispensasjon etter Kulturminnelova. Mindretalet i fylkesutvalet gjekk inn for fylkesrådmannen sitt forslag om at konsesjonshandsaming av Eikemo kraftverk vert utsett til fylkesdelplan for små vasskraftverk ligg føre. Nytt drosjereglement for Bergen køyreområde Fylkesutvalet i Hordaland er oppteke av at det skal vera reell konkurranse innan drosjenæringa i Bergen køyreområde. Ingen drosjesentral i Bergen køyreområde kan ha meir enn 65 % av det totale løyvetalet i området. Fylkesutvalet vil difor signalisera at ein ved seinare evaluering av reglement vil vurdera ein lågare prosentsats for maksimalt tal løyve som kan nytast til ein drosjesentral. Dette er klart etter at fylkesutvalet i Hordaland 22. mai vedtok nytt reglement for drosjane i Bergen køyreområde som omfattar Bergen, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Føremålet med det justerte reglementet er å stimulera til konkurranse mellom drosjesentralane, betra kvaliteten på drosjetenester, sikra alle delar av køyreområdet eit tenleg drosjetilbod og sikra kvalitet i behovsprøvinga i høve tal løyve i køyreområdet. Det nye reglementet inneber på fleire punkt vesentlege endringar når det gjeld råmevilkåra for løyvehavarar og drosjesentralar i køyreområdet. Dette gjeld mellom anna: - Årlege justeringar av løyvetalet i Bergen køyreområde - Rutinar for vurdering av behovet for tal drosjeløyve - Rett for løyvehavarane til sjølv å velje kva sentral dei skal vera tilknytt - Stasjoneringsplikt i Arna bydel og kommunane Askøy og Øygarden - Prisopplysning på haldeplassar og prisopplysning som er synleg både på utsida og innsida av køyretøyet I Bergen køyreområde er det i dag tre drosjesentralar; Taxisentralen i Bergen med 450 løyve, Norgestaxi Bergen AS med 178 løyve og Taxi 1 AS med 67 løyve. I dei to førstnemnde sentralane er det tale om personlege løyvehavarar som har formidlingsavtale med sentralane. I Taxi 1 er selskapet sjølv løyvehavar for alle løyva.

6 10-års konsesjon til Geitanger Transport Fylkesutvalet i Hordaland har tildelt Geitanger Transport AS båtruteløyve for strekninga Geitanger- Knappskog, gjeldande for 10 år frå 1. juni Det melde seg 3 løyvesøkjarar til ruta Geitanger-Knappskog. Etter å ha vurdert søknadene med omsyn til materiell, rutetilbod og årleg tilskot rådde fylkesrådmannen til at Geitanger Transport AS vert tildelt løyvet. Rustar opp «fylkesgardar» for 1 mill. kr Hordaland fylkesutval har fordelt 1 mill. kr til opprusting av fylkeskommunale gardsbruk i Til opprusting av driftsbygningane ved Stend jordbruksskulegard er løyvd kr. Voss jordbruksskule får kr til opprusting av diverse bygningar og utstyr. Hjeltnes gartnarskule får kr til nye plenklypparar og Valen og Handeland gard får kr til nytt hydraulisk måkeanlegg i kufjøset. Andre saker: 112/08 Godkjenning av årsrekneskap 2007 for Hordaland fylkeskommune Innstilling til fylkestinget ( ) 1. Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2007 vert godkjend. 2. Disponering / budsjettendring: Avsetjing til disp.fond Disponering av tidlegare års overskot /08 Finansforvaltninga i 2007 Innstilling til fylkestinget ( ) Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2007 til orientering. 120/08 Reglement for kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg revisjon Innstilling til fylkestinget ( )

7 Fylkestinget godkjenner det vedlagte reglementet for Kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg med tillegg under punkt KUNSTUTVALET : 1 representant for elevane (ved utsmykking av skolebygg). Fylkestinget godkjenner prosedyren for sakshandsaming av kunstnarisk utsmykking. Fylkestinget meinar at forutan nybygg og større tilbygg, må også etablerte, eldre fylkeskommunale bygg kunne få kunstnarisk utsmykking. Fylkestinget ber administrasjonen om eiga sak der ein ser på ulike ordningar, til dømes fond, som kan opprettast for utsmykking av eldre fylkeskommunale bygg. 121/08 Vidareutvikling av opplæringstilbod til elevar ved Knarvik vidaregåande skule med utgangspunkt i erfaringar ved Vibemyr skuleverkstad Skuleåret 08/09 skal Knarvik vidaregåande skule gjennomføre eit prosjekt med tanke på å opprette eit tilbod i tråd med Vibemyrmodellen. 122/08 Prognoseinntaket 2008/2009. Justering av tilbod og elevtal. Oppretting Vg1, Vg2 og Vg3 hausten 2008 Oppretting Stud. Års- Tal kl. Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn AOLOV1R- 1,0 4AO VG1 A- Arbeidstrening 665 Stord vidaregåande skule 1,0 12EL VG2 ELAUT2---- Automatisering 665 Stord vidaregåande skule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-2- Innledende VG1 BA-TP 665 Stord vidaregåande skule 1,0 27ID VG1 IDRET1---- Idrettsfag 614 Voss gymnas 1,0 27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 632 Voss vidaregåande skule 1,0 15SS VG2 SSISF2---- IKT-Servicefag 632 Voss vidaregåande skule 1,0 15EL VG1 ELELE1---- Elektrofag 635 Norheimsund vidaregåande skule 1,0 12MK VG1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 650 Voss Husflidskule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-8- Innledende VG1 NA 659 Voss jordbruksskule 1,0 15ST VG3 STFOR3---- Formgivingsfag 644 Fusa vidaregåande skule 1,0 15TP VG3 TPAMM3L--- Anleggsmaskinmekaniker 646 Os vidaregåande skule 1,0 12EL VG2 ELELE2---- Elenergi 625 Osterøy vidaregåande skule 1,0 15BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 633 Slåtthaug videregående skole 1,0 15DH VG1 DHDHV1---- Design og Håndverk 633 Slåtthaug videregående skole 0,0 12ST VG3 STFOR3---- Formgivingsfag 633 Slåtthaug videregående skole 1,0 27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 638 Åsane vidaregåande skule 1,0 12BA VG2 BAOFT2---- Overflateteknikk 639 Årstad videregående skole 1,0 12DH VG2 DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 639 Årstad videregående skole 0,0 12ST VG3 STFOR3---- Formgivingsfag 639 Årstad videregående skole 1,0 12TP VG2 TPKJØ2---- Kjøretøy 639 Årstad videregående skole 1,0 15EL VG1 ELELE1---- Elektrofag 645 Sotra vidaregåande skule 1,0 27ST VG1 STUSP1---- Studiespesialisering 645 Sotra vidaregåande skule 0,0 12ST VG1 STUSP1-1 Stud.spes m/formgiving 645 Sotra vidaregåande skule avd. Sund

8 1,0 27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 647 Fyllingsdalen videregående skole 1,0 15TP VG1 TPTIP1---- Teknikk og ind.produksjon 648 Austevoll vidaregåande skule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-9- Innledende SS 654 Bjørgvin videregående skole AOLOV1R- 1,0 4AO VG1 A- Arbeidstrening 658 Stend vidaregåande skule 1,0 8AO VG1 AOLOV1S-8- Innledende VG1 NA 658 Stend vidaregåande skule 1,0 18NA VG3 NANAB3---- studieforb vg3 naturbruk 658 Stend vidaregåande skule 1,0 12HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 634 Knarvik vidaregåande skule 1,0 27ST VG3 STUSP3---- Studiespesielisering 641 Austrheim vidaregåande skule 1,0 12TP VG2 TPPIN2---- Produksjons- og industriteknikk 641 Austrheim vidaregåande skule 29,0 472 Oppretting Vg1, Vg2 og Vg3 hausten 2008 Nedlegging Vg1, Vg2 og Vg3 hausten ,0-27ST VG3 PBPBY3---- Allmennfagleg påbygg 623 Bømlo v.g. skule -1,0-8AO VG1 AOLOV1S-4- Innledende VG1 HS-RM 623 Bømlo v.g. skule -1,0-12DH VG2 DHDTE2---- Design og tekstil 652 Fitjar vidaregåande skule -1,0-15HS VG2 HSHEA2---- Helsearbeidarfaget 628 Odda vidaregåande skule 0,0-10ST VG2 STFOR2---- Formgivingsfag 630 Kvinnherad v.g. skule -1,0-27ST VG1 STUSP1-1-- Stud.spes m/formgiving 630 Kvinnherad v.g. skule -1,0-27ST VG1 STUSP1---- Studiespesialisering 614 Voss gymnas -1,0-27ST VG2 STUSP2---- Studiespesialisering 614 Voss gymnas -1,0-15SS VG2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 632 Voss vidaregåande skule -1,0-15BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 635 Norheimsund vidaregåande skule -1,0-12DH VG2 DHBÅT2---- Båtbyggerfaget 635 Norheimsund vidaregåande skule -0,5-7HS VG2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 635 Norheimsund vidaregåande skule -0,5-7HS VG2 HSHEA2---- Helsearbeidarfaget 635 Norheimsund vidaregåande skule -1,0-12DH VG2 DHAKT2---- Aktivitør 650 Voss Husflidskule -1,0-15RM VG2 RMKOS2---- Kokk og servitørfag 653 Rogne vidaregåande skule -0,5-6DH VG1 DHDHV1---- Design og Håndverk 625 Osterøy vidaregåande skule -1,0-15EL VG1 ELELE1---- Elektrofag 625 Osterøy vidaregåande skule -1,0-15HS VG2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 625 Osterøy vidaregåande skule -0,5-7HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 625 Osterøy vidaregåande skule -2,0-30RM VG2 RMKOS2---- Kokk og servitørfag 626 Sandsli videregående skole -1,0-15BA VG2 BABYG2---- Byggteknikk 633 Slåtthaug videregående skole -1,0-15MK VG2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 636 Laksevåg videregående skole -1,0-15DH VG2 DHDTR2---- Design og treabeid 637 Arna yrkesskule -1,0-4AO VG1 AOLOV1R-K- Kvardagslivstrening 638 Åsane vidaregåande skule -1,0-12HS VG3 HSAPO3---- Apotektekniker 638 Åsane vidaregåande skule -1,0-15SS VG1 SSSSF1---- Service og samferdsel 638 Åsane vidaregåande skule -1,0-15BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 639 Årstad videregående skole -1,0-12EL VG3 ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 639 Årstad videregående skole -1,0-15HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 639 Årstad videregående skole -1,0-15RM VG2 RMMFG2---- Matfag 639 Årstad videregående skole -1,0-15RM VG1 RMRMF1---- Restaurant og matfag 639 Årstad videregående skole -1,0-12DH VG2 DHBÅT2---- Båtbyggerfaget 643 Askøy videregående skole -1,0-15TP VG2 TPPIN2---- Produksjons- og industriteknikk 643 Askøy videregående skole

9 -1,0-12BA VG1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 645 Sotra vidaregåande skule avd. Sund -1,0-15SS VG1 SSSSF1---- Service og samferdsel 645 Sotra vidaregåande skule -1,0-27ST VG1 STUSP1--N- Studiespesialisering - internasjonalisering 645 Sotra vidaregåande skule -2,0-54ST VG2 STUSP2---- Studiespesialisering 647 Fyllingsdalen videregående skole -1,0-14NA VG1 NANAB1---- Naturbruk 648 Austevoll vidaregåande skule -0,5-6RM VG1 RMRMF1---- Restaurant og matfag 648 Austevoll vidaregåande skule -1,0-15SS VG2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 654 Bjørgvin videregående skole -1,0-15HS VG2 HSHEA2---- Helsearbeidarfaget 656 Lønborg videregående skole -1,0-15HS VG1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 656 Lønborg videregående skole Anleggsgartnar og driftsoperatør -1,0-12NA VG2 NAADI2---- idrettsanlegg 658 Stend vidaregåande skule -1,0-16NA VG2 NALGA2---- Landbruk og gartneri 658 Stend vidaregåande skule -1,0-12DH VG3 DHINT3---- Interiør 634 Knarvik vidaregåande skule -1,0-12EL VG3 ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 634 Knarvik vidaregåande skule -1,0-15ST VG1 STUSP1-1-- Formgivingsfag 634 Knarvik vidaregåande skule -1,0-12BA VG2 BABYG2---- Byggteknikk 641 Austrheim vidaregåande skule -1,0-27ST VG1 STUSP1---- Studiespesialisering 641 Austrheim vidaregåande skule -1,0-27ST VG2 STUSP2---- Studiespesialisering 641 Austrheim vidaregåande skule -48,5-790 Nedlegging Vg1, Vg2 og Vg3 hausten ,5-318 Endring Vg1, Vg2 og Vg3 hausten 2008 Med den føresetnad at ein slepp vesentlege investeringskostnader på avdeling Tesdal, vert det vurdert å oppretta ein klasse VG1 Elektro i Etne kommune. 124/08 Forslag om endring i odelslova, konsesjonslova og jordlova - reglar for bu- og driveplikt høyring 1 Fylkesutvalet har ingen vesentlege merknader til forslag til endringar i jordlova, konsesjonslova og odelslova slik Landbruks- og matdepartementet har lagt fram. (Samrøystes.) 2 Fylkesutvalet ber om at arbeidet med forenkling og modernisering av lovverk innan landbruksområdet vert vidareført med sikte på større grad av samordning og forenkling. (Samrøystes.) 3 Fylkesutvalet meiner at pålegg om buplikt må opphevast og at konsesjon for bustadtomt ikkje er realistisk å gjennomføra med naudsynt krav til oppfølging og kontroll. (Vedteke med 9 (H, KrF, Frp, V) mot 6 (Ap, Sv, Sp).) 4 Fylkesutvalet meiner det er trong for å modernisera delingslova slik at det vert enklare å etablera meir robuste driftseiningar framfor at aktive bønder må leiga tilleggsjord. (Vedteke med 9 (H, KrF, Frp, V) mot 6 (Ap, Sv, Sp).) 5 Bu og driveplikt bør i større grad knytast opp til regional og lokal busetjings- og arealpolitikk. (Samrøystes.)

10 6 Lovverket knytt til delingsforbodet for landbrukseigedomar bør gje rom for differensiering mellom landsdelane. (Vedteke mot 1 (Sp) røyst.) 125/08 Fråsegn til kommunedelplan for Radøy sør 1 Kommunedelplan for Radøy Sør er eit godt gjennomarbeid plandokument. Planframlegget stettar i stor grad fylkesplanen sine mål og retningsliner for arealforvaltninga i fylket. Planen er banebrytande når det gjeld å ta omsyn til universell utforming på kommunedelplan nivå. 2 Konsekvensutgreiinga er mangelfull, då ei samanstilling og konklusjon manglar. Konsekvensutgreiinga er og ufullstendig når det gjeld omsynet til kulturminneinteressene. Fylkesutvalet ber om at dette vert innpassa før planen vert vedteken. 4 Hordaland fylkeskommune tek atterhald om utbyggingsområda i planen inntil undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminneloven er oppfylt. 5 Fylkesutvalet saknar ein dokumentasjon på trongen for så store bustadområde som planen legg opp til og meiner delar av planframlegget strir mot omsynet til samordnaareal og transportplanlegging og det regionale utbyggingsmønsteret. - Fylkesutvalet rår i frå bustadområde b5 på Vettås. - Fylkesutvalet ber om at bustadområde B3 på Storheim Kalnes vert vurdert på nytt, jamfør negative moment i konsekvensutgreiinga. 6 Fylkesutvalet viser til at planen legg til rette for omfattande næringsareal, også med tilknyting til sjø, dette er i samsvar med Fylkesplanen. (Vedtekte med 14 mot 1 (Sp) røyst.) Fylkesutvalet har likevel følgjande merknader: - Føresegnene må presisere kva type næringsverksemd som kan tillatast innafor næringsareala i planen. - Område F2 bør revurderast med bakgrunn i lokalisering utanfor senterområdet ved Austmarka og den nære tilknytinga til naturparken ved Tjorehagen. - For næringsareale i1 i5 saknar vi ein fullverdig landskapsanalyse. Vi tek atterhald om vidare utvikling i desse områda inntil det er laga til slike landsklapsanalysar. 126/08 Orientering om kommuneplanlegging i Hordaland 2007 Fylkesutvalet tek rapporten om Kommuneplanlegging i Hordaland 2007 til orientering. 127/08 AS Storeholmen VTA - forslag til generalforsamlinga

11 1. Hordaland fylkeskommune viser til aksjelova 6-4 og gjeldande vedtekter for AS Storeholmen VTA og stør styret sitt framlegg til vedtak på generalforsamlinga 2008 om representasjon for tilsette i styret. 2. Hordaland fylkeskommune ønskjer å vera representert i styret for AS Storeholmen VTA og foreslår Gudrun Skeie Langeland som medlem. 128/08 Delegasjonsregelmentet justeringar Innstilling til fylkestinget ( juni): Delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune C Delegasjon etter særlov pkt. 23 Lov om opplæring av nr 61 4A-3 skal lyda: 4A-3 Fylkesrådmannen har fullmakt til å ta inn vaksne elevar til vidaregåande opplæring. Opplærings- og helseutvalet kan påleggja vaksne som får vidaregåande opplæring å dekkja utgifter så langt det følgjer av forskrift, og å halda seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplæringsnivå. 129/08 Reglement for drosjeverksemda i Bergen køyreområde 1. Fylkesutvalet godkjenner drosjereglement for Bergen køyreområde. (Samrøystes.) 2. Fylkesutvalet legg til grunn at spørsmålet om å opprette nye løyve først vert teke stilling til i samband med evalueringa, jf. reglementet pkt. 6. (Samrøystes.) 3. Fylkesutvalet er opptatt av reell konkurranse innan drosjenæringa i Bergen kjøreområde. Fylkesutvalet vil difor signalisera at ein ved seinare evaluering av reglement vil vurdera ein lågare prosentsats for maksimalt tal løyve som kan nytast til ein drosjesentral, ref. pkt. 4 i reglementet om maks 65 % av løyva knytt til ein sentral. (Vedteke med 11 (H, KrF, Frp, V, SV, Sp) mot 4 (Ap) røyster.) 4. Drosjereglementet skal evaluerast kvart år i 3 år. (Samrøystes.) 5. Reglementet pkt. 10 siste setning skal lyda: Gjennom endring av reglementet kan fylkesutvalet vede behov også innføra stasjoneringsplikt i andre område. (Samrøystes.) 132/08 "FRAM-BERGEN" - forslag til tiltak for å betre framkomsten for buss i Bergen 1. Fylkesutvalet sluttar seg til vurderingar og prioriteringar som er gjort i rapporten FRAM Bergen, datert 4. mars For å styrke kollektivtrafikken si

12 konkurransekraft ytterlegare må arbeidet med å sikre kollektivtrafikken betre framkomst halde fram. 2. Fylkesutvalet legg til grunn at kortsiktige tiltak for å betra framkomsten til bussen blir prioritert og finansiert over Bergensprogrammet. I samband med framlegging av dei årlege riksvegbudsjetta ber fylkesutvalet om å få rapportert på status for framdrift i gjennomføring av tiltak for å betre framkomsten til kollektivtrafikken. 3. For å oppnå ambisjonen om full framkomst for kollektivtrafikken på alle hovudtrasear innan 2020 ber fylkesutvalet om at tiltak på stamlinene blir prioritert. 4. Fylkesutvalet vil peika på at ein må føreta grundige vurderingar og visa aktsemd, før ein går inn for å fjerna eksisterande busstopp. 134/08 Busstilbod i bybanens anleggsfase Fylkesutvalet sluttar seg til at rutetilbodet i sørkorridoren vert styrka i bybanen sin anleggsperiode. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram eit erstatningstilbod med buss i samsvar med dei tiltak som er omtala i saka, samt koma attende med forslag til finansiering. 135/08 Høgfartsbaner - søknad frå Norsk Bane AS om støtte til utgreiing Fylkesutvalet viser til fylkestinget si handsaming av forslaget til Nasjonal transportplan den 24. april 2008, som på jernbanesektoren syner ei klar prioritering av naudsynte tiltak for å utbetre Bergensbana. Med omsyn til høgfartsbaner, slutta fylkestinget seg til Jernbaneverket si tilråding om det vidare arbeidet med høgfartsbaner i Noreg. Fylkesutvalet finn på denne bakgrunn å måtte avslå søknaden om støtte til utgreiingar i regi av Norsk Bane AS og Deutsche Bahn AG. (Vedteke mot 1 røyst (SV som ville gje tilskot).) 136/08 Omklassifisering av vegar etter nytt veganlegg på Rv 57 ved Herland i Lindås 1. Fylkesutvalet tilrår at Rv 57 frå kryss med ny veg til avkjørsle på Espeland, lengde 280 meter, blir oppretthalden som statens eigedom og inngår som ein del av gang- og sykkelvegen langs Rv Fylkesutvalet tilrår at Rv 57 frå avkjørsle på Espeland til kryss med veg til Seim, lengde ca meter, blir omklassifisert til kommunal veg. 137/08 Uttale - Søknad om takstauke på Osterøybrua Fylkesutvalet rår til at søknaden frå Osterøy bruselskap frå om nye takstar vert godkjent. (Vedteke med 12 mot tre (Frp) røyster.)

13 138/08 Framtidig ferjeleie på Varaldsøy i Kvinnherad kommune 1. Fylkesutvalet tek utgreiinga og brevet frå Statens vegvesen frå 30. april 2008 om framtidig ferjeleie på Varaldsøy til orientering. 2. Vidare planlegging og finansiering av eit nytt ferjeleie på Varaldsøy vert å koma attende til i samband med fastsetjinga av handlingsprogrammet for regionvegnettet for Fylkesutvalet ber Kvinnherad kommune ta utgreiinga frå Statens vegvesen inn i arbeidet med kommuneplan for Varaldsøy. 139/08 Tilgang til bussanlegg - Behov og status Innstilling til fylkestinget ( juni.) 1. Fylkestinget tek saka om behov og status for tilgong til bussanlegg til orientering. 2. Fylkestinget ber om at det seinast til budsjetthandsaminga for 2009 vert fremja ajourført budsjett for verksemda til Skyss/fylkeskommunen, innehaldande både driftsog investeringskostnader i samband med konkurranseutsetjinga. 140/08 Konkurranseutsetting av ferjesamband i Hordaland og høyring av ruteoppsett 1. Fylkesutvalet tilrår at det i ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg vert nytta rutealternativ 2 og at ein i anbodsgrunnlaget for sambandet Dusesund-Masfjordnes legg inn ein opsjon om avgang frå Duesund kl og Masfjordnes kl Elles er det ikkje merknader til dei andre framlagde ruteoppsetta. 2. Fylkesutvalet etterlyser status på forsøksordninga med gratisferjer. 141/08 Retningsliner for personaldokumentasjon Fylkesutvalet godkjenner forslaget til retningsliner for personaldokumentasjon. 142/08 Godkjenning av nytt reglement om fleksibel arbeidstid i Hordaland fylkeskommune Fylkesutvalet godkjenner nytt reglement om fleksibel arbeidstid i Hordaland fylkeskommune. 143/08 Forslag til retningsliner for godtgjersle av utgifter ved dagsreiser Retningsliner for godtgjersle av utgifter på yrkesreiser og tenestereiser i regi av Hordaland fylkeskommune blir godkjent og blir gjort gjeldande frå 1. juni /08 Rekruttering til Hordaland fylkeskommune. Profiler og moglege tiltak. Fylkesutvalet tek saka om rekruttering i Hordaland fylkeskommune til etterretning.

14 145/08 Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune Innstilling til fylkestinget ( juni): 1. Fylkesutvalet sluttar seg til Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune i samsvar med fylkesrådmannen sine merknader i saka. 2. Tiltak som føreset økonomiske løyvingar må sjåast i samanheng med årsbudsjett og økonomiplan. 3. Deltidsarbeidande arbeidstakarar som ønskjer å gå over på heiltid eller auka stillingsstorleik bør få høve til det ved ledige stillingar. Fylkesrådmannen vert beden om å registrera tilhøvet mellom heil- og deltidsstillingar, interessa for å gå over i heil/auka stillingar samt leggja fram strategi for iverksetjing. 146/08 Retningslinjer for bruk av e-post og internett for tilsette i Hordaland fylkeskommune Fylkesutvalet vedtek forslag til retningslinjer for e-post og internett for tilsette i Hordaland fylkeskommune. 147/08 Trainée Vest: Trainée i vidaregåande skule 1. Fylkesutvalet ser positivt på at Hordaland fylkeskommune deltek i trainee-program for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til fylkeskommunen. 2. Fylkesutvalet legg til grunn at tiltaket vert finansiert innan løyvde midlar, og at traineeordninga vert evaluert. 148/08 Tertialrapport pr. 30. april 2008 rekneskapsprognose Innstilling til fylkestinget ( juni): Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering.

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Os 20. november 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte på Os 20. november 2008:

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Skole- og tilbudsstruktur for framtida

Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012 2025 Høyringsutkast Mai 2012 Innhald Forord 4 Samandrag 5 1 Innleiing 12 1.1 Om planarbeidet 13 1.2 Kva er gjort dei siste

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 23. november 2011 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 43/11-54/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 16. desember 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 16. desember 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 16. desember 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte på Bergen 16. desember

Detaljer

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni 2009 10. juni 2009 Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer