JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 SAMANDRAG Kunnskapsløftet er no innført på alle dei tre årsstega i vidaregåande skule. Kurstilbodet, og talet på plassar i den vidaregåande skulen, er godt tilpassa søkjargrunnlaget. Ved 1.inntaksomgang i 2008 fekk nær 96% av søkjarane frå ungdomsskulen tilbod om plass ved sitt 1.kursønskje. På bakgrunn av dette er det naturleg at skulane i år har sendt inn vesentleg færre søknader om endringar i tilbodstrukturen enn tidlegare år. På dette tidspunktet har heller ikkje fylkesrådmannen framlegg om mange endringar i tilbodstrukturen. På den andre sida må ein vere budd på at søkjargrunnlaget til yrkesfaglege kurs til neste skuleår kan få store endringar dersom den internasjonale finansuroa fører til strukturendringar i det norske næringslivet. Etter elevteljinga hausten 2008 er det innan helsefaga ein nedgang på om lag 14 % (207), for restaurant og matfag om lag 18 % (95), og byggfag om lag 5 % (37). For elektro er det ein auke på omlag 9 % (84) og teknikk og industriell produksjon er det ein auke på omlag 7 % (75). Total auke i elevteljinga er omlag 300 elevar (2%) For studiespesialisering er det ein auke på omlag 400 elevar (6 %). Veksten i årgangskullet frå ungdomsskulen har no flata ut, og talet på førstegangsøkjarar til neste skuleår er venta ei auke på om lag 86 elevar. Klasseomgrepet er no borte frå den vidaregåande skulen i Hordaland. I denne saka vil ein tilrå oppretting, eller nedlegging, av tilbod og vise til aktuelle elevtal (basisgrupper). Totalt i denne saka er det gjort framlegg om oppretting av 545 elevplassar og nedlegging av 249 elevplassar. Det er ein auke på 296 elevplassar. Dette utgjer ein totalkostnad på kroner ,- for hausten Fylkerådmannen reknar ikkje med at alle desse gruppene kjem i gang.

2 Saka har vore ute på høyring til skulane, og dei fleste tilrådingane er i samsvar med skulane sine ønskje. Dersom skulane har søkt om auka elevtal innanfor eit kurstilbod dei alt har, er dette som hovudregel ikkje teke med i denne saka. Resultatet av prognoseinntaket i mars 2009 vil avgjere om det er grunnlag for å auke/redusere elevtalet. Det viktigaste no er at skular som får nye tilbod får dette med i søkjarkatalogen for Mange skular har søkt om oppretting av TAF-tilbod. I sak til fylkesutvalet vart det gjort ei analytisk og økonomisk utgreiing om TAF-tilbodet. Fylkesutvalet gjorde m.a. vedtak om at Før utdanningsdirektoratet si utgreiing ligg føre bør det opprettast nye TAF-linjer berre i eit lite omfang. Utgreiinga frå Utdanningsdirektoratet ligg pr. d.d. ikkje føre. Fylkesrådmannen tilrår difor i denne saka at det ikkje blir oppretta nye TAF-tilbod i Hordaland frå skuleåret 2009/10. Det er berre dei skulane som har søkt om justeringar i tilbodstrukturen som blir omtala i denne saka. FORSLAG TIL INNSTILLING Oppretting hausten 2009 Elevar Utd Årssteg Kode Kurs Org.sted Skulenamn 15 AO STFOR3---- St,spesialiserende Formgjeving 630 Kvinnherad v.g. skule 15 ST Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 630 Kvinnherad v.g. skule 12 EL ELAUT3---- Automatisering 631 Rubbestadneset vgs 15 EL Vg1 ELELE1---- Elektrofag 648 Austevoll vgs 12 HS Vg2 HSHEA2---- Helsefagarbeidar 628 Odda vidaregåande skule 5 MD Vg1 MDDDR1--1- Musikk/dans/drama 614 Voss gymnas 27 ID Vg2 IDRET2---- Idrett 614 Voss gymnas 12 AO Vg1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 632 Voss vgs 12 NA VG1 NANAB2--NR Naturbruk, Naturbasert reiseliv 657 Hjeltnes gartnarskule 8 AO VG1 AOLOV1S-8- Innledende VG1 NA 659 Voss jordbruksskule 12 NA Vg2 NAAID2--SH Idrettanleggsfag drift av ski og hytteanlegg 659 Voss jordbruksskule 12 AO VG1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 615 Øystese gymnas 27 ST STUSP3---- St,spesialiserende Undervisning 611 Os gymnas 12 TP Vg2 ELELE2---- Elenergi 633 Slåtthaug videregående skole 15 DH Vg2 DHDTR2---- Design og treabeid 633 Slåtthaug videregående skole 6 HS HSHSF3P--- (TAF) HS 4 årig (3) 644 Fusa vidaregåande skule 12 TP Vg2 TPPIN2---- Produksjons- og industriteknikk 644 Fusa vidaregåande skule 27 ST PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 644 Fusa vidaregåande skule 4 AO Vg1 AOLOV1R-A- Arbeidstrening 644 Fusa vidaregåande skule 15 ST Vg2 STFOR2---- Studiespesialisering-formgjevingsfag 664 Garnes vidaregåande skule 15 SS Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 617 Tertnes vgs 15 ST STFOR3---- Studiespesialisering-formgjevingsfag 617 Tertnes vgs 15 EL VG2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 625 Osterøy vidaregåande skule 27 ST Vg2 STUSP2---- Studiespesialisering 625 Osterøy vidaregåande skule 15 ST Vg1 STUSP1--1- Studiespesialisering-formgjevingsfag 634 Knarvik vidaregåande skule 12 HS HSHSF3P--- (TAF) HS 4 årig (3) 634 Knarvik vidaregåande skule 15 DH Vg2 DHDTR2---- Design- og trearbeid (Vg2) 637 Arna yrkesskule 12 TP Vg2 TPTIP2P--- Taf 4-årig TP (Vg2) 641 Austrheim vidaregåande skule 12 TP Vg2 TPPIN2---- Produksjons- og industriteknikk 639 Årstad videregående skole 12 TP Vg2 ELELE2---- Elenergi 639 Årstad videregående skole 27 ST PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 639 Årstad videregående skole 27 DH Vg1 STUSP1--1- Studiespesialisering-formgjevingsfag 639 Årstad videregående skole 12 DH DHUTS3---- Utstillingsdesign 639 Årstad videregående skole 4 ST STUSP2---- Studiespesialisering 647 Fyllingsdalen videregående skole 545 Oppretting hausten

3 Nedlegging hausten SS Vg2 SSRLV2---- Reiseliv 630 Kvinnherad v.g. skule -15 TP Vg1 TPTIP1---- Teknikk og industriell prod 648 Austevoll vgs -27 ST PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 611 Os gymnas -15 ST Vg2 STFOR2---- Studiespesialiseringformgjevingsfag 633 Slåtthaug videregående skole -27 ST STUSP3---- Studiespesialisering 664 Garnes vidaregåande skule -27 ST STUSP3---- Studiespesialisering 625 Osterøy vidaregåande skule -15 ST Vg2 STFOR2---- Studiespesialiseringformgjevingsfag 634 Knarvik vidaregåande skule -27 ST STUSP3---- Studiespesialisering 641 Austrheim vidaregåande skule -27 ST STUSP3---- Studiespesialisering 636 Laksevåg videregående skole -54 ST STUSP3---- Studiespesialisering 647 Fyllingsdalen videregående skole -249 Nedlegging hausten Endring hausten 2009 Paul M. Nilsen Svein-Erik Fjeld Vedlegg: 3

4 FYLKESRÅDMANNEN, : Fylkesrådmannen legg med dette fram sak om justering av tilbodet ved dei vidaregåande skulane for skuleåret 2009/10. Skulane, kommunane og organisasjonar har fått tilsendt brev med innbyding til å kome med framlegg til endringar i utdanningstilbodet i Hordaland. Kunnskapsløftet er no innført for alle tre opplæringsåra. Talet på framlegg om endringar i tilbodstrukturen er vesentleg mindre enn tidlegare. Dette er ikkje uventa. Mange endringar dei siste åra fører til at skulane no ønskjer å få meir ro kring tilbodstrukturen. Elevauken har flata ut, og tilbodstrukturen er svært godt tilpassa søkjarane sine kursønskje i heile fylket. Fylkesrådmannen viser til at nær 96% av søkjarane frå ungdomsskulen fekk tilbod om plass ved sitt 1.kursønskje ved inntaket i sommar. Dette er også svært høgt i landssamanheng. Det er alltid vanskeleg å vurdere søkjarane sine kursønskje opp mot behovet for arbeidskraft, og tilgang på læreplassar to år fram i tid. På den eine sida har søkjarane frå ungdomsskulen ein lovfesta rett til å få plass på eitt av tre kursønskje. På den andre sida kan det vere at tilgangen på læreplassar er større i fag og bransjar enn det som ungdomen søkjer. Etter elevteljinga hausten 2008 er det innan helsefaga ein nedgang på om lag 14 % (207), for restaurant og matfag om lag 18 % (95), og byggfag om lag 5 % (37). For elektro er det ein auke på omlag 9 % (84) og teknikk og industriell produksjon er det ein auke på omlag 7 % (75). Total auke i elevteljinga er omlag 300 elevar (2%) For studiespesialisering er det ein auke på omlag 400 elevar (6 %). Dei siste åra har det vore rimeleg godt samsvar mellom talet på læreplassar og det som ungdommen søkjer. Mellom anna har det ikkje vore aktuelt å opprette klassar i skule for grupper av søkjarar utan tilbod om læreplass. Fagopplæringskontoret sendte tidlegare i haust ut brev til dei læreplasssøkjarane som pr. 1. september stod utan tilbod om læreplass. Det var særleg søkjarar til læreplass innanfor tømrarfaget som var registrerte utan tilbod. Både i denne gruppa, og søkjarar til andre fag, var det likevel lita interesse for å ta alternativ opplæring i skule. Interessa for Allmennfagleg påbyggingskurs var nesten fråverande i denne søkjargruppa. I fjor var det fleire skular som søkte om oppretting av TAF-tilbod. Med eitt unntak (Austrheim vidaregåande skule) vart desse søknadane ikkje vedtekne. Grunngjevinga var at ein ønskte ei breiare gjennomgang av tilbodet både på generelt grunnlag, og dei økonomiske sidene av tilbodet samanlikna med ordinære klassar. Hovudkonklusjonen vart at TAF-tilbod skulle vere unntaket i den vidaregåande skulen, men at det også var viktig at tilbodet skulle vere i fylket. På den andre sida vart det også konkludert med at ein burde vente med oppretting av nye tilbod inntil ein rapport frå Utdanningsdirektoratet var ferdig. Denne rapporten har ikkje kome til no. Fylkesrådmannen vil difor, inntil vidare, ikkje tilrå oppretting av fleire TAF-tilbod. Fylkesrådmannen har også vurdert kor mange skular som bør ha Vg1 Studiespesialisering med Formgjevingsfag, særleg i Bergensområdet. Inntil 2006 var Formgjevingsfag ein eigen studieretning med godt søkjargrunnlag. I Kunnskapsløftet vart dette tilbodet delt mellom Design og handverk og studiespesialiserande med Formgjevingsfag. Søkjartalet var lågt i 2006, og har blitt lågare dei to neste åra. Ved innføringa av Kunnskapsløftet fekk i utgangspunktet alle skular som hadde tilbydd Formgjevingsfag det nye utdanningsprogrammet studiespesialiserande med Formgjevingsfag. Det viser seg at dei fleste skulane som framleis har tilbodet også gir tilbod om ordinær studiespesialisering. Fylkesrådmannen tilrår no å gjenopprette tilbodet ved Årstad videregående skule som i tida med Reform 94 var fagleg sterke på dette fagområde. Målet må vere at ein kan få inntil ei full gruppe elevar her (27 elevar) for på den måten å styrke fagmiljøet rundt dette utdanningsprogrammet. Dersom søkjartalet til skulane i Bergensområdet framleis er lågt vil fylkesrådmannen vurdere om tilbodet skal samlast ved færre skular frå hausten

5 Økonomi/elevtal I denne saka er det ein auke på 296 elevplassar Kostnad pr kr for hausten 2009, med årsverknad på kr Det er ikkje sett av midlar til elevauke hausten 2009 på dette tidspunktet. Ein reknar med at elevplasstalet vert justert ned ved prognoseinntaket, jamnfør elevvekst på 86. 5

6 Region Sunnhordland Org Skole/utd Programomr. UTD. E.p.tal V.'E.tal Ikkje Tilrådd Kursnavn Prg.omr. UTD E.p.tal V.'E.tal Ikkje Tilrådd 623 Bømlo v.g. skule Vg2 St,spesialiserende Undervisning STUSP1---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP2---- ST St,spesialiserende Fomgjeving STUSP1-1 ST 10 St,spesialiserende Formgjeving STFOR2---- ST 15 Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarb. HSBUA2--- HS Kvardagslivstrening AOLOVR-K- AO 4 3 Service- og samferdsel SSSSF1---- SA 15 8 St,spesialiserende Undervisning St,spesialiserende Formgjeving 15 Allmenne fag Påbygg Helsefagarbeidar HSHEA2---- HS 12 Ikkje tilrådd Drama (Vg2) MDDDR2 12 Ikkje tilrådd 627 Stord vidaregåande skule Vg2 St,spesialiserende Undervisning STUSP1---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP2---- ST St,spesialiserende Formgjeving STUSP1-1 ST 15 Idrettsfag IDRET1---- ID St,spesialiserende Formgjeving STFOR2---- ST Idrettsfag M/golf IDRET1---- ID 27 9 Idrettsfag IDIDR2---- ID Musikk, dans, drama MUDDR1--1- MU Idrettsfag m/golf IDIDR2---- ID 15 4 Medier og kommunikasjon MKMED1---- MK Musikk MDMUS2---- MD Medier og kommunikasjon MKMED2---- MK Kvardagslivstrening AOLOVR-K- AO 4 4 Frisør DHFR DH Arbeidstrening AOLOV1R-A- AO 8 8 Innleiande BA-TP AOLOV1S-4- AO 16 8 Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Klima-enegi- og miljøteknikk BAKEM2---- BA Elektrofag ELELE1---- EL Automatisering ELAUT2---- EL Elenergi ELELE2---- EL Service og samferdsel SSSSF1--- ST Sal, service og sikkerhet SSSSS2---- SA 15 8 IKT-servicefag SSISF2---- SA Teknikk og industriell prod TPTIP1---- TP Produksjon- og industriteknikk TPPIN2--- TP Køyrety TPKJØ2---- TP St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST St,spesialiserende Undervisning (m/golf) 15 St,spesialiserende Formgjeving 15 Idrettsfag IDIDR3---- ID Musikk MDMUS3---- MD Medier og kommunikasjon MKMED3---- MK 12 8 Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Automatisering ELAUT3---- EL 12 12

7 Søknad (Vg1) Taf 4-årig Elektro ELELE1P--- EL 6 Ikkje tilrådd Taf 4-årig Teknik- og ind.prod TPTIP1P--- TP 6 Ikkje tilrådd Musikk/dans/drama-Drama MDMDD1---- MD 15 Ikkje tilrådd Nedlegging Teknikk og industriell prod TPTIP1---- TP -6 Ikkje tilrådd Elektrofag ELELE1---- EL -6 Ikkje tilrådd Søknad (Vg2 og ) 630 Kvinnherad v.g. skule St,spesialiserende Undervisning STUSP1---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP2---- ST St,spesialiserende Fomgjeving STUSP1--1- ST 15 St,spesialiserende Formgjeving STFOR2---- ST Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Elektrofag ELELE1---- EL Elenergi ELELE2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarb. HSBUA2--- HS 12 9 Helsefagarbeidar HSHEA2---- HS 12 6 Restaurant- og matfag RMRMF1---- RM Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM 12 7 Service og samferdsel SSSSF1---- ST Reiseliv SSRLV2---- SS 15 7 Teknikk og industriell prod TPTIP1---- TP Produksjon- og industriteknikk TPPIN2---- TP Arbeidstrening AOLOV1R-A- AO 4 4 Innleiande HS/NA/RM/TP AOLOV1S-6- AO 8 9 Studiespesialisering STUSP3---- ST Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Taf 4-årig Elektro ELELE1P--- EL 6 Ikkje tilrådd St,spesialiserende Formgjeving STFOR3---- ST 15 Tilrådd Taf 4-årig Teknik- og ind.prod TPTIP1P--- TP 6 Ikkje tilrådd NED Reiseliv SSRLV2---- SS -15 Tilrådd Salg, service og sikkerhet SSSSS2---- SS 15 Tilrådd 631 Rubbestadneset VGS Teknikk og industriell prod TPTIP1---- TP Produksjon- og industriteknikk TPPIN2---- TP Maritime fag TPMAR2---- TP Elektrofag ELELE1-- EL Automatisering ELAUT2---- EL Innleiande TP AOLOV1S-3- AO 8 6 Elenergi ELELE2---- EL Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Maritime fag TPMAR2---- TP 15 Ikkje tilrådd Automatisering ELAUT3---- EL 12 Tilrådd 7

8 648 Austevoll vgs Vg2 Teknikk og industriell prod TPTIP1---- TP Maritime fag TPMAR2---- TP Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS 8 9 Naturbruk NANAB1---- NA Akvakultur NAAKV2---- NA St,spesialiserende Undervisning STUSP1---- ST Fiske og fangst NAFFA2---- NA Innleiande HS-NA-RM-TP AOLOV1S-6- AO 8 Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Restaurant- og matfag RMRMF1---- RM 12 Ikkje tilrådd Helsefagarbeidar HSHEA2---- HS 12 Ikkje tilrådd NED:Teknikk og industriell prod TPTIP1---- TP -15 Tilrådd Elektrofag ELELE1---- EL 15 Tilrådd 652 Fitjar vidaregåande skule Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarb. HSBUA2--- HS Helsefagarbeidar HSHEA2---- HS Restaurant- og matfag RMRMF1---- RM Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM Matfag RMMFG2---- RM 12 6 Design og handverksfag DHDHV1---- DH Interiør og utstillingsdesign DHIUD2---- DH 12 9 Design og tekstil DHDTE2--- DH 12 5 Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Søknad (Vg1) Ikkje ønskje om endringar Søknad (Vg2 og ) Ikkje ønskje om endringar 660 Etne vidaregåande skule Teknikk og industriell prod TPTIP1---- TP Køyrety TPKJØ2---- TP 6 2 Arbeidsmaskiner TPAMK2---- TP 6 10 Design og handverksfag DHDHV1---- DH Interiør og utstillingsdesign DHIUD2---- DH 6 7 Medier og kommunikasjon MKMED1---- MK 8 6 Medier og kommunikasjon MKMED2---- MK 14 6 Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST 9 Medier og kommunikasjon MKMED3---- MK 12 3 Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Ingen søknad Ingen søknad Totale TILRÅDD grupper/elevplasser i regionen 27 Totale IKKJE TILRÅDD grp/elevpl. i regionen

9 Bømlo vidaregåande skule Skulen har søkt om oppretting av følgjande tilbod Vg2 Helsearbeidarfaget (12 elevplassar) Vg2 Drama Skulen har grunngjeve søknaden om Vg2 Helsearbeidarfaget med at det er stort behov for arbeidskraft innanfor dette faget. Dette er også dokumentert frå Bømlo kommune. Skulen har i år 14 elevar på Vg1 Helse-og sosialfag. Dette er som hovudregel for lite til at det kan opprettast to ulike Vg2 tilbod som i utgangspunktet skal ha elevar til kvart tilbod. Ein har tidlegare prøvd å utlyse to ulike tilbod ved skulen, men berre hatt søkjargrunnlag til eitt. Generelt er det også slik at det er vesentleg mindre søknad til Vg2 Helsearbeidarfaget enn til Vg2 Barne-og ungdomsarbeidarfaget. Dette ser ein i heile Hordaland, og i landet elles. Før det kan opprettast eit breiare kurstilbod på Vg2 må det såleis arbeidast for eit større søkjargrunnlag frå Vg1 ved skulen. Skulen har søkt om oppretting av 12 elevplassar innanfor Vg2 Drama. Skulen har ikkje Vg1 Musikk/Dans/Drama og har såleis ikkje naturleg søkjargrunnlag til denne klassen. Aktuelle søkjarar må difor hentast frå andre skular med slikt Vg1 kurs, i praksis frå Stord vidaregåande skule. Fylkesrådmannen ser det lite ønskjeleg å svekke elevgrunnlaget ved Stord vidaregåande skule for å opprette tilbod på Bømlo vidaregåande skule. Tilbodet på Stord har 27 elevar i Vg1. I Hordaland er det berre Fyllingsdalen videregående skule som har vektlegging på Drama i utdanningsprogrammet Musikk/Dans/Drama. Fylkesrådmannen ser det som lite ønskjeleg å spreie dette tilbodet til fleire skular fordi det er trong for mykje og dyrt utstyr. Stord vidaregåande skule Skulen har søkt om oppretting av følgjande tilbod: Vg1 TAF-Elektro Vg1 TAF Teknikk og industriell produksjon Vg1 Musikk/Dans/Drama med vekt på Drama Som opplyst tidlegare i denne saka vil fylkesrådmannen ikkje tilrå oppretting av nye TAF-tilbod før utgreiinga frå Utdanningsdirektoratet ligg føre. Fylkesrådmannen vil av økonomiske årsaker ikkje tilrå oppretting av Vg1 Musikk/Dans/Drama med hovudvekt på Drama i Vg2 og. Sjå også omtale for Bømlo vidaregåande skule ovanfor. Kvinnherad vidaregåande skule Skulen har søkt om oppretting av følgjande tilbod: Vg1 TAF-Elektro Vg1 TAF Teknikk og industriell produksjon Som opplyst i den generelle omtalen ovanfor vil fylkesrådmannen ikkje vurdere oppretting av nye TAF-tilbod før utgreiinga frå Utdanningsdirektoratet ligg føre. Skulen har også søkt om at Vg2 Reiseliv blir omgjort til Vg2 Sal, service og tryggleik. Fylkesrådmannen vil tilrå denne søknaden på bakgrunn av erfaring med lågt søkjartal til Vg2 Reiseliv, og til elevane sitt ønskje om omgjering av tilbodet ved skulen. Ved inntaket til skuleåret 2008/09 vart det oppretta ei basisgruppe Vg2 Formgjevingsfag ved skulen. Denne gruppa må vidareførast til for komande skuleår.

10 Rubbestadnes vidaregåande skule Skulen har søkt om oppretting av Vg2 Maritime fag Automatisering Skulen har tilbod om Vg2 Maritime fag. Eventuell auke i elevtalet må vurderast ved prognoseinntaket i mars-09. Skulen har i år 14 elevar ved Vg2 Automatisering. Dette faget er eit såkalla særløp, dvs. at elevane går tre år på skule. Ut frå elevtalet i Vg2 er det naturleg at det blir oppretta eit tilbod i Automatiseringsfaget frå neste skuleår. Austevoll vidaregåande skule Skulen søkjer om opppretting av: Vg1 Elektrofag Vg1 Restaurant-og matfag Vg2 Helsearbeidarfag Skulen søkjer, under føresetnad av at det blir oppretta Vg1 Elektrofag, at det elevtalet ved Vg1 Teknikk og industriell produksjon blir redusert frå 30 til 15. Fylkesrådmannen tilrår denne endringa. Det er stor etterspurnad etter denne type arbeidskarft i Austevoll. Verksemder i kommunen har tilbode seg å stilla utstyr til disposisjon for denne klassen. Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av Vg1 restaurant-og matfag. Det har vist seg frå tidlegare at det ikkje er elevgrunnlag til fulle grupper både innanfor Restaurant-og matfag og Helse-og sosialfag. Slike "kombi-tilbod" er dyre, og prinsipielt ønskjer fylkesrådmannen minst mogleg av denne typen tilbod. Søknaden blir ikkje tilrådd. Skulen har ni elevar i inneverande skuleår på Vg1 Helse-og sosialfag. Søkjargrunnlaget til Vg2 Helsearbeidarfaget er diverre lite i heile fylket. Med elevgrunnlaget i Vg1 blir ei evt. gruppe i Vg2 Helsearbeidarfaget truleg svært liten. På bakgrunn av god kapasitet i dette faget både på Fitjar og i Bergensområdet tilrår fylkesrådemannen ikkje oppretting av Vg2 Helsearbeidarfaget 10

11 Region Voss-Hardanger 614 Voss gymnas Vg2 St,spesialiserende Undervisning STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP1---- ST Idrettsfag IDRET1---- ID Idrettsfag IDIDR2---- ID Toppidrett IDRET1---- ID Musikk MDMUS2---- MD Musikk/dans/drama MDDDR1--1- MD Studiespesialisering STUSP3---- ST Idrettsfag + toppidrett IDIDR3---- ID Musikk MDMUS3---- MD 21 Søknad (Vg1) Musikk/dans/drama (auke i elevtal) MDDDR1--1- MD 5 Tilrådd Søknad (Vg2 og ) Idrettsfag IDIDR2---- ID 27 Tilrådd 615 Øystese gymnas Arbeidstrening AOLOV1R-A- AO 4 5 Kvardagslivstrening AOLOV1R-K- AO 4 4 Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST Innføring minspr. AOLOV0J--- AO 12 8 St,spesialiserende Undervisning (USA) ST St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Søknad (Vg1) Innleiande studiespes. AOLOV1S-12- ST 12 Tilrådd Søknad (Vg2 og ) 628 Odda vidaregåande skule Kvardagslivstrening AOLOV1R-K- AO 4 3 Arbeidstrening AOLOV1R-A- AO 4 3 Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA 14 9 Elektrofag ELELE1---- EL Elenergi ELELE2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Idrettsfag IDRET1---- ID Idrettsfag IDIDR2---- ID Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Kjøretøy TPKJØ2---- TP 6 6 Innføring minspr. AOLOV0J--- AO 12 8 Kjemiprosess TPKJP2---- TP Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP 6 13 St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Idrettsfag IDIDR2---- ID Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Ikkje ønskje om endringar Helsefagarbeidar HSHEA2---- HS 12 Tilrådd

12 632 Voss vgs skole Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Design og Håndverk DHDHV1---- DH Frisør DHFRI2---- DH Elektrofag ELELE1---- EL Elenergi ELELE2---- EL IKT-Servicefag SSISF2---- SA Service og samferdsel SSSSF1---- SA Reiseliv SSRLV2---- SA 15 8 Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Arbeidsmaskiner TPAMK2---- TP Kjøretøy TPKJØ2---- TP Landbruksmaskinmek.faget TPLMM3---- TP Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Innføring minspr. AOLOV0J--- AO 12 Tilrådd 635 Norheimsund vidaregåande Innledende VG1 TP AOLOV1S-3- AO 8 6 Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Design og Håndverk DHDHV1---- DH Elektrofag ELELE1---- EL Elenergi ELELE2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS 15 8 Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Kjøretøy TPKJØ2---- TP 12 7 Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Taf 4-årig Elektro ELELE1P--- EL 6 Ikkje tilrådd Taf 4-årig Helse- og sosialfag HSHSF1P--- TP 6 Ikkje tilrådd 650 Voss husflidskule St,spesialiserende Fomgjeving STUSP1-1 SU St,spesialiserende Fomgjeving STFOR2---- ST 15 9 Medier og kommunikasjon MKMED1-- MK Medier og kommunikasjon MKMED2---- MK St,spesialiserende Formgjeving STFOR3---- ST Medier og kommunikasjon MKMED3---- MK Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Ikkje ønskje om endringar Ikkje ønskje om endringar 653 Rogne vidaregåande skule Kvardagslivstrening AOLOV1R-K- AO 4 5 Innledende VG1 HS-RM AOLOV1S-4- AO 8 5 Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS Restaurant og matfag RMRMF1---- RM Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST 27 Ikkje tilrådd 12

13 657 Hjeltnes gartnarskule Naturbruk, Naturbasert reiseliv NANAB1---- NA Blomsterdekoratør DHBLD2---- DH Anleggsgartnar og driftsoperatør NAADi2---- NA idrettsanlegg Landbruk og gartneri NALGA2---- NA 12 3 Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Naturbruk, Naturbasert reiseliv NANAB2-- NR NA 12 Tilrådd 659 Voss jordbruksskule Innledende VG1 NA AOLOV1S-8- NA Naturbruk NANAB1---- NA Landbruk og gartneri NALGA2---- NA 12 7 Naturbruk(friluftsliv) NANAB1--2- NA Landbruk og gartneri, friluftsliv NALGA2--2- NA 12 5 Naturbruk - Hest NANAB1--3- NA Heste- og hovslagerfaget NAHHO2---- NA Naturbruk, drift av ski og hytteanlegg Skogbruk NASBR2---- NA 6 4 Naturbruk Stud.spes. NANAB3---- NA Landbruk og husdyrhald NALBH3---- NA 12 6 Søknad (Vg1) Søknad (Vg2 og ) Innledende VG1 NA AOLOV1S-8- NA 8 Tilrådd Idrettanleggsfag drift av ski og hytteanlegg NAAID2--SH NA 12 Tilrådd Totale TILRÅDD grupper/elevplasser i regionen Totale IKKJE TILRÅDD grp/elevpl. i regionen

14 Voss gymnas Skulen søkjer om å auke elevtalet ved Vg1 Musikk/Dans/Drama frå 15 til 20 elevar. Ut frå søkjargrunnlaget til dette tilbodet tilrår fylkesrådmannen ein slik auke. Skulen vektlegg Musikk i Vg2 og. I 2008 vart det oppretta 27 ekstra elevplassar ved Vg1 Idrettsfag ved skulen. Dette vart gjort for å auke tilbodet innanfor breddeidrett sidan halvparten av dei ordinære plassane var innanfor toppidrett (samarbeid med Olympiatoppen) Auke i Vg1 plassar medfører at ein må opprette tilsvarande nye elevplassar på Vg2 for neste skuleår. Odda vidaregåande skule Skulen søkjer om oppretting av inntil 12 elevplassar ved Vg2 Helsearbeidafaget. Fylkesrådmannen tilrår at dette tilbodet blir oppretta. Skulen har Vg1 Helse- og sosialfag, men har ikkje Vg2 tilbod i inneverande skuleår. Øystese gymnas Skulen har søkt om at det blir oppretta ei gruppe med 8 elevar til Vg1 Innleiande studiespesialiserande utdanningsprogram. Dette tilbodet finst berre ved Tertnes videregående skule. Det har vist seg at dette er eit godt tilbod til søkjarar med interesse for teoretiske fag, men som treng noko lenger tid på opplæringa si. Fylkesrådmannen tilrår at dette tilbodet blir oppretta ved skulen. Voss vidaregåande skule Skulen søkjer om å få oppretta ei gruppe med inntil 15 elevar ved Vg1 Innleiande kurs for minoritetspråklege elevar. Ved inntaket i 2008 vart det oppretta eit tilsvarande tilbod i Øystese og i Odda. Tidlegare har desse tilboda stort sett vore lokalisert til Bergens-området. Det er særleg tilflytting av familiar frå Aust-Europa som gjer det naudsynt å opprette slike tilbod. Dette er ungdom der familefaren ofte har arbeidd i Norge nokre år og no tek med seg familien. Om denne utviklinga held fram når det til dømes blir mindre byggeaktivitet gjenstår å sjå, men fylkesrådmannen tilrår oppretting av tilbodet, så får prognoseinntaket avgjere om det er søkjargrunnlag til tilbodet. Norheimsund vidaregåande skule Skulen har søkt om oppretting av følgjande tilbod: Vg1 TAF- Elektrofag Vg1 TAF Helse- og sosialafg Som opplyst i den generelle omtalen ovanfor vil fylkesrådmannen ikkje vurdere oppretting av nye TAF-tilbod før utgreiinga frå Utdanningsdirektoratet ligg føre. Rogne vidaregåande skule Skulen har søkt om oppretting av Allmennfagleg påbyggingskurs. Grunngjevinga for dette er at skulen har mista fleire klassar dei siste åra på grunn av mindre søkning til skulen sine kurstilbod. På Voss er det Voss vidaregåande skule som tilbyr Allmennfagleg påbyggingskurs - 81 elevplassar. Fylkesrådmannen ser det som viktig i høve til fagtilbodet at dette kurset er samla på ein skule i området. Ved å spreie tilbodet på fleire skular vil elevane få mindre høve til å velgje fordjupningsfag, m.a. i høve til spesiell studiekompetanse

15 Fylkesrådmannen ser det likevel som viktig at skulen får eit utvida elevtal. Dersom det blir behov for å utvide elevtalet ved Allmennfagleg påbyggingskurs vil fylkesrådmannen vurdere om Rogne vidaregåande skule skal få opprette dette tilbodet. Den konkrete søknaden om å opprette Allmennfagleg påbyggingskurs blir ikkje tilrådd. Hjeltnes gartnarskule Skulen søkjer om å få oppretta Vg2 tilbod innanfor Naturbasert reiseliv. Dette er ein konsekvens av oppretting av Vg1 tilbod frå skuleåret 2008/09, og søknaden blir tilrådd. Voss jordbruksskule Skulen søkjer om å få oppretta Vg2 tilbod Naturbruk - drift av ski-og hytteanlegg. Dette er ein konsekvens av oppretting av Vg1 tilbod innanfor dette faget frå skuleåret 2008/09, og søknaden blir tilrådd. Skulen søkjer også om oppretting av 2. år Vg1 Innleiande Naturbruk/Teknikk og industriell produksjon/bygg-og anleggsfag. Formelt sett er det ikkje noko som heiter 2. år innanfor Vg1 kurs. Som hovudregel skal elevar som går Vg1 vurderast for inntak i ordinære Vg1 klassar. Elevar som ikkje er modne for dette skal kunne halde fram i innleiande Vg1 kurs. På bakgrunn av det høge søkjartalet til dette tilbodet i 2008 tilrår fylkesrådmannen at talet på elevar i gruppa blir auka frå åtte til 16. På den måten vil det bli plass til nye søkjarar samtidig som elevar frå noverande Vg1 kan vurderast eitt år til innanfor dette tilbodet. 15

16 Region Bergen sør 611 Os gymnas Vg2 St,spesialiserende Undervisning STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST 27 Tilrådd NED Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST -27 Tilrådd 612 Fana gymnas Vg2 St,spesialiserende Undervisning STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST Minoritetspråkleg Studiespesialisering STUSP3---- ST Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Ikkje ønskje om endringar Ikkje ønskje om endringar 620 Langhaugen vgs Vg2 Musikk/dans/drama-Musikk MDDDR1--1- MD Dans MDDRA2---- MD Musikk/dans/drama - Dans MDDDR1--4- MD Musikk MDMUS2---- MD Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Musikk MDMUS3---- MD Dans MDDRA3---- MD Ikkje ønskje om endrngar Ikkje ønskje om endrngar 626 Sandsli videregåande skole Innledende VG1 RM AOLOV2S-10 RM 8 5 Restaurant og matfag RMRMF1---- RM Matfag RMMFG2---- RM Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM Service og samferdsel SSSSF1---- SA Salg, service og sikkerhet SSSSS2---- SA Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Restaurant og matfag RMRMF1---- RM 15 Ikkje tilrådd Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM 30 Ikkje tilrådd

17 633 Slåtthaug videregående skole Arbeidstrening AOLOV1R-A- AO 8 1 Kvardagslivstrening AOLOV1R-K- AO 4 2 Innledende VG1 BA-EL-TP AOLOV1S-1- AO Innledende VG1 HS-RM AOLOV1S-4- AO 8 4 Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Design og Håndverk DHDHV1---- DH Design og tekstil DHDTE2---- DH Elektrofag ELELE1---- EL Automatisering ELAUT2---- EL Elenergi ELELE2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS Medier og kommunikasjon MKMED1---- MK 10 2 Studiespesialiseringformgjevingsfag STFOR2---- FO Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Kjøretøy TPKJØ2---- TP Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP Bilskade, lakk og karosseri TPBLK2---- TP Automatisering ELAUT3---- EL Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Studiespesialiseringformgjevingsfag STFOR3---- FO Elenergi ELELE2---- EL 12 Tilrådd Design- og trearbeid DHDTR2---- DH 15 Tilrådd Nedlegging Studiespesialiseringformgjevingsfag STFOR2---- FO -15 Tilrådd 17

18 644 Fusa vidaregåande skule Kvardagslivstrening AOLOV1R-K- AO 4 4 Innledende VG1 HS-NA-RM AOLOV1S-5- AO 8 Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS 15 2 Taf 4-årig HSHSF1P--- HS 6 1 Naturbruk NANAB1---- NA 7 6 Akvakultur NAAKV2---- NA 7 7 Taf 4-årig (marine fag) NANAB1P-M- NA 8 6 Taf 4 årig (2) Marine fag NANAB2P-M- NA 12 6 Restaurant og matfag RMRMF1---- RM Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM Studiespesialiseringformgjevingsfaformgjevingsfag STUSP1--1- ST Studiespesialisering- STFOR2---- ST 15 8 Taf 4-årig TPTIP1P--- TP Taf 4-årig (2) TPTIP2P--- TP Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST 16 Marin/Akvakultur TAF NANAB3P-M- NA 6 3 Produksjon- og industriteknikk TPTIP3P--- TP (TAF) Studiespesialiseringformgjevingsfag STFOR3---- ST 4 Vg4 (omlegging nye koder) Marin/Akvakultur TAF NANAB4P-M- NA 3 Produksjon- og industriteknikk TPTIP3P--- TP 12 9 (TAF) Arbeidstrening AOLOV1R-A- AO 4 Tilrådd Taf 4-årig HS(3 år.) HSHSF3P--- HS 6 Tilrådd Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP 12 Tilrådd Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST 27 Tilrådd 646 Os vidaregåande skule Kvardagslivstrening AOLOV1R-K- AO 4 3 Innledende VG1 BA-EL-TP AOLOV1S-1- AO 8 8 Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Anleggsteknikk BAANL2---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Elektrofag ELELE1---- EL Elenergi ELELE2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Ambulansefag HSAMB2---- HS Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS Service og samferdsel SSSSF1---- SA Salg, service og sikkerhet SSSSS2---- SA Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Transport og logistikk SSTRL2---- SA Arbeidsmaskiner TPAMK2---- TP Kjøretøy TPKJØ2---- TP Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Anleggmaskinmekanikar TPAMM3L--- TP 12,0 12 Ikkje ønskje om endringar Ikkje ønskje om endringar 18

19 658 Stend jordbruksskule Arbeidstrening AOLOV1R-A- AO 8 9 Idrettsfag IDIDR2---- NA Kvardagslivstrening AOLOV1R-K- AO Heste- og hovslagerfaget NAHHO2---- NA Innledende VG1 NA AOLOV1S-8- AO Landbruk og gartneri NALGA2---- NA Idrettsfag IDRET1---- ID Naturbruk NANAB1---- NA Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Naturbruk - Hest NANAB1--3- NA Naturbruk Stud.spes. NANAB3--- NA Landbruk og husdyrhald NALBH3---- NA Idrettsfag IDIDR3---- NA Idrettsfag IDRET1---- ID 27 Ikkje tilrådd Anleggsgartnar og driftsoperatør idrettsanlegg NAADI2---- NA 15 Ikkje tilrådd Totale TILRÅDD grupper/elevplasser i regionen 4 57 Totale IKKJE TILRÅDD grp/elevpl. i regionen

20 Os gymnas Skolen søkjer om å få oppretta 27 fleire elevplassar ved Studiespesialiserande utdanningsprogram. Dette skuldast auke i elevtalet ved Vg2 i inneverande skoleår. Skolen søkjer også om å leggje ned tilbodet ved Allmennfagleg påbyggingskurs. Dette kurset vart oppretta til skoleåret 2007/08, men søkjargrunnlaget var svakt. Av plassomsyn, og auke i elevtalet til Studiespesialiserande utdanningsprogram, rår difor skolen til at påbyggingskurset blir lagt ned. Fylkesrådmannen tilrår begge søknadane ovanfor. Dette er ei praktisk tilpassing til elevgrunnlaget. Dei aktuelle elevane til Allmennfagleg påbyggingskurs får dette tilbodet ved Os vidaregåande skule. Jfr. også fylkesrådmannen sitt framlegg om oppretting av dette tilbodet ved Fusa vidaregåande skule nedanfor. Sandsli videregående skole Skolen søkjer om oppretting av fleire elevplassar ved Vg1 og Vg2 innanfor utdanningsprogrammet Restaurant-og matfag. Søkjargrunnlaget til Restaurant-og matfag har gått mykje ned samanlikna med nokre år tilbake. Dei to siste åra har ein såleis redusert elevtalet ved fleire skolar. Det er sjølvsagt ønskjeleg at fleire søkjer seg til dette utdanningsprogrammet, der det no er mangel på lærlingeplassar. På den andre sida kan ein ikkje auke talet på elevplassar før ein ser at søkjarane vender tilbake til Restaurant-og matfag. Fylkesrådmannen tilrår difor ikkje søknaden frå skolen no, men vil vurdere auke av elevplassar når ein ser søkjartalet ved prognoseinntaket. Slåtthaug videregående skole Skolen har søkt om at tilbodet på elevplassar ved Vg2 Elenergi ved skolen blir auka med 12 elevplassar. Sjølv om skolen har dette tilbodet frå før ser fylkesrådmannen at det vil bli behov for elevplassar til dette kurset frå neste skoleår. Det blir difor tilrådd at elevtalet ved Vg2 Elenergi blir auka frå 12 til 24 plassar. Skolen søkjer også om å få oppretta inntil 15 elevplassar ved Vg2 Design og trearbeid. Dette kurstilbodet finst ikkje i Hordaland. Det har fleire gonger blitt prøvd oppretta ved Arna yrkesskule, både etter Reform 94, når faget hadde nemninga snikkar-linje, og i Kunnskapsløftet. Slåtthaug videregående skole har 45 elevplassar ved Vg1 Design og handverk. Etter skolen si meining er det interesse for Vg2 Design og trearbeid både innanfor skolen sin elevmasse, og frå elevar ved andre skolar. Sjølv om V2 Design og trearbeid ikkje har hatt søkjargrunnlag ved Arna yrkesskule dei seinaste åra, vil fylkesrådmannen tilrå oppretteing ved Slåtthaug videregående skole. Det er viktig at elevane ved Vg1 Design og handverk får eit rimeleg breitt Vg2 tilbod. Skolen fekk også i samband med samanslåinga med Bjørkåsen videregående skole eit rom spesielt innreia til dette faget. Det er viktig at elevane får eit breiare fagval etter Vg1 Design og handverk. Skolen har ikkje Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram med Formgjevingsfag i år. Dette medfører at det heller ikkje er behov for Vg2 Formgjeving frå skoleåret 2009/10. Fylkesrådmannen tilrår difor nedlegging av tilbodet. Fusa vidaregåande skule Skolen har søkt om oppretting av følgjande tilbod: Innleiande Vg1 Arbeidstreningsklasse, inntil fire elevar TAF-Helse-og sosialfag Vg2 Teknikk og industriell produksjon Allmennfagleg påbyggingskurs

21 Fylkesrådmannen tilrår oppretting av ovannemnde tilbod med slik grunngjeving: TAF-Helse-og sosialfag er ei vidareføring av tidlegare oppretta TAF-tilbod. Vg2 Teknikk og industriell produksjon er ei vidareføring av oppretting av Vg1 Teknikk og industriell produksjon frå skoleåret 2008/09 Vg1 Innleiande Arbeidstreningsklasser er på grunnlag av forventa søkjartal. Allmennfagleg påbyggingskurs. Skolen har gjennom mange år gitt tilbod til elevar som ønskjer å ta einskildfag for å kunne oppnå studiekompetanse. Skolen har også tidlegare søkt om å få oppretta dette tilbodet. På bakgrunn av at skolen er ein god tenesteytar i lokalsamfunnet for denne elevgruppa, og at det er gjort framlegg i denne saka om å leggje ned ein klasse på Os gymnas, blir klassen tilrådd oppretta. Stend vidaregåande skule Skolen har søkt om oppretting av følgjande tilbod: Vg2 Anleggsgartnar og driftsoperatør idrettsanlegg Vg1 Idrettsfag - auke i elevtalet frå 27 til 54 elevar Dei to siste åra har fylkesutvalet, etter framlegg frå bransjen, gjort vedtak om oppretting av Vg2 Anleggsgartnar og driftsoperatør idrettsanlegg ved skolen.. Føresetnaden for oppretting har likevel vore at det var elevgrunnlag til tilbodet utan at det førte til nedlegging ved Hjeltnes gartnarskule. Tilbodet har ikkje kome i gong ved Stend vidaregåande skule fordi det ikkje har vore søkjargrunnlag til begge skolane. Det er verdt å merke seg at søkjartalet samla sett ikkje har blitt større sjølv om tilbodet har vorte utlyst både ved Stend vidaregåande skule og Hjeltnes gartnarskule. Sistnemnde skole har dei to siste skoleåra hatt 15 elevar ved Vg2 Anleggsgartnar og driftsoperatør idrettsanlegg. Bransjen har også i haust, gjort framlegg om oppretting av dette tilbodet på Stend hausten På bakgrunn av at det samla søkjartalet dei to siste åra ikkje har auka, og at det difor kan sjå ut som om det berre er søkjargrunnlag til ein klasse, vil fylkesrådmannen rå til at denne eine klassen blir lokalisert ved Hjeltnes gartnarskule. Fylkesrådmannen vil difor ikkje tilrå oppretting av Vg2 Anleggsgartnar og driftsoperatør idrettsanlegg ved Stend vidaregåande skule. Av økonomiske grunnar vil fylkerådmannen ikkje tilrå auke i elevtalet ved Vg1 Idrettsfag. Auke i elevtalet vil krevje store ombyggingar ved skolen. Veksten i elevtalet frå ungdomsskolen er no lågare enn dei siste åra, og det er difor heller ikkje behov for å auke elevtalet i Vg1 kurs i Bergensområdet. Auke i elevtalet ved Vg1 Idrettsfag vil også kunne føre til redusert elevtal ved studiespesialiserande utdanningsprogram i området. 21

22 Region Bergen nord 664 Garnes vidaregåande skule Medier og kommunikasjon MKMED1---- MK Medier og kommunikasjon MKMED2---- MK Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST Studiespesialiseringformgjevingsfag STUSP1--1- ST 10 7 St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Medier og kommunikasjon MKMED3---- MK Studiespesialisering STUSP2---- ST 27 Ikkje tilrådd Medier og kommunikasjon MKMED3---- MK 15 Ikkje tilrådd m/studiekomp Studiespesialiseringformgjevingsfag STFOR2---- ST 15 Tilrådd NED St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST -27 Tilrådd 617 Tertnes vgs Design og Håndverk DHDHV1---- DH Studiespesialiseringformgjevingsfag STFOR2---- ST 15 Studiespesialisering STUSP1---- ST (Inkl Formgj) Studiespesialisering STUSP2---- ST (Inkl Formgj) Studiespesialisering-Toppidrett STSPR--T- ST St,spesials. Undervisning STSPR2--T- ST m/toppidrett Studiespesialiseringformgjevingsfag STUSP1--1- ST 10 Interiør og utstillingsdesign DHIHU2---- DH 15 8 Service og samferdsel SSSSF1---- ST Innleiande studiespes. AOLOV1S-12 ST 12 5 St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST St,spesials. Undervisning STSPR3--T- ST m/toppidrett Reiseliv (Vg2) SSRLV2---- SS 15 Ikkje tilrådd Interiør () DHINT3---- DH 15 Ikkje tilrådd Studiespesialiseringformgjevingsfag STFOR3---- ST 15 Tilrådd Salg, service og sikkerhet (Vg2) SSSSS2---- SA 15 Tilrådd 619 U. Pihl vgs Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST Idrettsfag IDRET1---- ID Idrettsfag IDIDR2---- NA Kvardagslivstrening AOLOV1R- K- AO 4 6 Studiespesialisering STUSP3---- ST Idrettsfag IDIDR3---- NA Ingen søknad Ingen søknad

23 Allmenne fag Påbygg () PBPBY3---- ST 27 Ikkje tilrådd Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS 15 Tilrådd NED:Studiespesialisering () STUSP3---- ST -27 Tilrådd Studiespesialisering (Vg2) STUSP2---- ST 27 Tilrådd 625 Osterøy vidaregåande skule Vg2 Arbeidstrening AOLOV1R- AO 4 4 A- Elektrofag ELELE1---- EL Elenergi ELELE2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- HS Studiespesialisering STUSP1---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Knarvik vgs Arbeidstrening AOLOV1R- AO 8 4 A- Kvardagslivstrening AOLOV1R- AO 8 4 K- Innledende VG1 BA-EL-TP AOLOV1S-1- AO Innledende VG1 HS-RM-SS AOLOV1S-7- AO 8 8 Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Taf 4-årig BABAT1P--- BA Taf 4-årig (2) BABAT2P--- BA Design og Håndverk DHDHV1---- DH Design og tekstil DHDTE2---- DH 12 7 Interiør og utstillingsdesign DHIUD2---- DH 12 8 Elektrofag ELELE1---- EL Data og elektronikk ELDEL2---- EL Elenergi ELELE2---- EL Taf 4-årig ELELE1P--- EL Taf 4-årig (2) ELELE2P--- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS Taf 4-årig HSHSF1P--- HS Taf 4-årig (2) HSHSF2P--- HS Service og samferdsel SSSSF1---- SA Salg, service og sikkerhet SSSSS2---- SA 15 7 Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST Studiesp.Formgivingsfag STFOR2---- ST 15 Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP Kjemiprosess TPKJP2---- TP Taf 4-årig TPTIP1P--- TP Taf 4-årig (2) TPTIP2P--- TP International High School ST Taf 4-årig (3) BA BABAT3P--- BA Taf 4-årig (3) EL ELELE2P--- EL Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Studiesp.Formgivingsfag STFOR3---- ST Taf 4-årig (3) TP TPTIP3P--- TP Studiespesialisering STUSP3---- ST

24 637 Arna yrkesskule Innledende VG1 BA-TP AOLOV1S-2- AO 8 10 Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Design og Håndverk DHDHV1---- DH Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS Restaurant og matfag RMRMF1---- RM Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP Design- og trearbeid (Vg2) DHDTR2---- DH 15 Tilrådd Treteknikk Kombi BATRT2---- BA 6 Ikkje tilrådd Klima-, energi-, og miljøteknikk BAKEM2---- BA 12 Ikkje tilrådd Vg4 (omlegging nye koder) Taf 4-årig (4) BA BABAT4P--- BA 15 9 Taf 4-årig (4) EL ELELE4P--- EL 14 8 Taf 4-årig (4) TP TPTIP4P--- TP Studiespesialiseringformgjevingsfag STUSP1--1- ST 15 Tilrådd Taf 4-årig (3)HS HSHSF3P--- HS 12 Tilrådd Transport og logistikk (Vg2) SSTRL2---- SS 12 Ikkje tilrådd Design og tekstil DHDTE3--- DH 12 Ikkje tilrådd Nedlegging Studiesp.Formgivingsfag STFOR2---- ST -15 Tilrådd 638 Åsane videregående skole Kvardagslivstrening AOLOV1R- AO 8 7 K- Innledende VG1 HS-RM AOLOV1S-4- AO 8 7 Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- BA Byggteknikk BABYG2---- BA Klima-, energi-, og miljøteknikk BAKEM2---- BA 12 7 Elektrofag ELELE1---- EL Data og elektronikk ELDEL2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Helseservicefag HSHES2---- HS Restaurant og matfag RMRMF1---- RM Matfag RMMFG2---- RM 15 7 Service og samferdsel SSSSF1---- SA Salg, service og sikkerhet SSSSS2---- SA Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Apotektekniker HSAPO3---- HS Tannhelsesekretær HSTAN3 HS Transport og logistikk (Vg2) SSTRL2---- SS 12 Ikkje tilrådd Reiseliv (Vg2) SSRLV2---- SS 15 Ikkje tilrådd 24

25 641 Austrheim vgs Vg2 Kvardagslivstrening AOLOV1R- AO 4 3 K- Innleiande BA TP+ RM AOLOV1S-2- AO 8 7 (endring) Bygg og anleggsteknikk BABAT1---- AO 12 9 Elektrofag ELELE1---- EL Automatisering ELAUT2---- EL Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS 15 8 Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS Restaurant og matfag RMRMF1---- RM 15 6 Kokk og servitørfag RMKOS2---- RM 12 6 Studiespesialisering STUSP1---- ST Studiespesialisering STUSP2---- ST Teknikk og ind.produksjon TPTIP1---- TP Kjøretøy TPKJØ2---- TP Taf 4-årig (1) TPTIP1P--- TP 12 8 Produksjons- og industriteknikk TPPIN2---- TP Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST Automatisering ELAUT3---- EL 12 9 Taf 4-årig TP (Vg2) TPTIP2P--- TP 12 Tilrådd Nedlegging St,spesialiserende Undervisning STUSP3---- ST -27 Tilrådd 656 Lønborg videregående skole Helse- og sosialfag HSHSF1---- HS Barne- og ungdomsarbeidarfaget HSBUA2---- HS Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS 30 9 Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST Innføring minspr. AOLOV0J--- AO 12 Ikkje tilrådd Helsearbeidarfaget HSHEA2---- HS 15 Ikkje tilrådd Allmenne fag Påbygg PBPBY3---- ST 27 Ikkje tilrådd Totale TILRÅDD grupper/elevplasser i regionen Totale IKKJE TILRÅDD grp/elevpl. i regionen

26 Garnes vidaregåande skule Skolen søkjer om auke i elevtalet ved følgjande tilbod ved skolen: Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram frå 54 til 81 elevar Media og kommunikasjon frå 15 til 30 elevar Fylkesrådmannen tilrår at ein vurderer eventuell auke i elevtalet når ein ser prognoseinntaket i mars-09. Skolen søkjer også om oppretting av Vg2 Formgjevingsfag. Fylkesrådmannen tilrår dette sidan skolen fekk oppretta Vg1 innanfor dette tilbodet frå hausten I samsvar med elevtalet på Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram inneverande skoleår, tilrår fylkesrådmannen, i samsvar med innstilling frå skolen, å redusere elevtalet frå 81 til 54 ved Studiespesialiserande utdanningsprogram. Tertnes videregående skole Skolen søkjer om oppretting av følgjande tilbod: Vg2 Reiseliv Interiør Fylkesrådmannen tilrår oppretting av 15 elevplassar ved Vg2 Sal, Service og sikkerhet. Dette er vidareføring av tilbodet som skolen har i dette utdanningsprogrammet i Vg1. I Bergen har Bergen Handelsgymnasium (BHG) tilbod om Vg2 Reiseliv. Søkjartalet til dette tilbodet er ikkje meir enn det må vere for å oppretthalde elevtalet ved Bergen Handelsgymnasium. Også elles i fylket er søkjartalet relativt lågt, og i denne saka blir det m.a. tilrådd at Vg2 Reiseliv i Kvinnherad vidaregåande skule blir lagt ned frå hausten Fagopplæringskontoret melder at det er svært vanskeleg å få læreplassar i dette faget. Fylkesmannen tilrår ikkje oppretting av Vg2 reiseliv. Søkjargrunnlaget til Interiør er etter fylkerådmannen si meining for lågt til at det er grunnlag for oppretting. Fylkesrådmannen tilrår oppretting av inntil 15 elevplassar ved Formgjevingsfag. Dette er ei vidareføring av tilbodet som skolen har i dette utdanningsprogrammet i Vg2. Osterøy vidaregåande skule Skolen søkjer om oppretting av følgjande tilbod: Vg2 Barne-og ungdomsarbeidar Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram Allmennfagleg påbyggingskurs Skolen har i år ikkje elevar på Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram. Dette medfører at skolen sitt godkjente tilbod på må leggjast ned frå skoleåret 09/10. I inneverande skoleår er det 10 elevar ved Vg1 Helse-og sosialfag. Dette kan vere i minste laget til å få elevgrunnlag til Vg2 Barne-og ungdomsarbeidar neste skoleår. Fylkesrådmannen vil likevel rå til at tilbodet blir oppretta, så får ein sjå om det er søkjargrunnlag til kurset i samband med prognoseinntaket i mars-09. Inneverande skoleår har Osterøy vgs. 19 elevar på Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram. Fylkerådmannen tilrår difor oppretting av Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram frå neste skoleår. Skolen har lite naturleg elevgrunnlag for oppretting av Allmennfagleg påbyggingskurs.dette tilbodet har ein i regionen både ved Garnes vidaregåande skule og Åsane videregående skole. Fylkesrådmannen tilrår difor ikkje oppretting av dette tilbodet ved Osterøy vidaregåande skule

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Skole- og tilbudsstruktur for framtida

Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skole- og tilbudsstruktur for framtida Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012 2025 Høyringsutkast Mai 2012 Innhald Forord 4 Samandrag 5 1 Innleiing 12 1.1 Om planarbeidet 13 1.2 Kva er gjort dei siste

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Modellar for organisering av vidaregåande opplæring 2012-10-22 Rev. 0 Dato:22.10. 2012 Omtale: Prosjektrapport Utarbeidet TEKR Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMDA 2008

RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMDA 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200904837-1 Arkivnr. 106 Saksh. Viken, Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.06.2009 18.06.2009 RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMDA

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Lærlingplan og lærlingprognose

Lærlingplan og lærlingprognose OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4261-1 Saksbehandlar: Torbjørn Mjelstad/Anne Sara Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 23. november 2011 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 43/11-54/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt

Detaljer