JUS5701 Menneskerettigheter. Høst 2016 SENSORVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUS5701 Menneskerettigheter. Høst 2016 SENSORVEILEDNING"

Transkript

1 JUS5701 Menneskerettigheter Høst 2016 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Tema: Prinsippet om barnets beste på utlendingsfeltet Prinsippet om at barnets beste skal være et «grunnleggende hensyn» følger både av FNs barnekonvensjon artikkel 3 og av Grunnloven 104. Retten til familieliv følger både av EMK artikkel 8 og av Grunnloven 102. Oppgave: Bruk eksempler fra rettspraksis til å beskrive og vurdere: 1) Metoden Høyesterett anlegger når den tolker innholdet i norsk rett i saker om utvisning av en forelder, der barn er berørt. 2) Bruk praksisen til å diskutere betydningen nasjonale, regionale og internasjonale domstoler og håndhevingsorganer har i å ivareta individers rettigheter, sett opp mot hensynet til handlingsrom for nasjonal lovgiver og forvaltning. Begge spørsmål skal besvares.» Studentene har under eksamen hatt tilgjengelig en doms- og kjennelsessamling. Denne inneholder høyesterettspraksis og internasjonal håndhevingspraksis som er relevant for oppgaven. I tillegg er problemstillinger knyttet til oppgaven behandlet flere steder i hovedlitteraturen, se særlig: Kirsten Sandberg: The role of national courts in promoting children's rights: The case of Norway. i The International Journal of Children's Rights Vol. 22, No. 1 (2014) s Merete Havre Meidell: Brutte bånd ved utvisning av foreldre rettferdig for hvem? s i Beatrice Halsaa og Anne Hellum (red.) Rettferdighet, Universitetsforlaget 2010 Vibeke Blaker Strand: Ikke kun en Grunnlov på papiret Barns menneskerettigheter er styrket i Morgenbladet 2015 Ingrid Egeland Thorsnes: Klageordning til FNs barnekonvensjon nei takk?» i Kritisk Juss

2 Det har ikke vært gitt undervisning i faget dette semesteret. Dette er en faktor som bør tas høyde for ved sensur. Kommentarer til spørsmål 1: Det er særlig to dommer i domssamlingen som er relevante: Rt s. 534 (Nunez) og Rt s. 93 (Maria). I tillegg kan også Rt s. 155 (Rwanda) trekkes inn. Også denne er inntatt i domssamlingen. I sentrum for oppgaven står spørsmålet om hvordan Høyesterett metodisk tilnærmer seg internasjonale menneskerettskonvensjoner og tilhørende praksis ved tolkning av norsk rett på utlendingsfeltet. Stridens kjerne i Nunez-saken var om vedtak om utvisning av en tobarnsmor var uforholdsmessig etter daværende 29 (2) i utlendingsloven. I så fall ville utvisningsvedtaket som var ledsaget av et to års innreiseforbud være ugyldig. Høyesterett delte seg 3-2, og flertallet kom frem til at vedtaket var forholdsmessig og dermed gyldig. Det er vesentlige forskjeller i flertallets og mindretallets metode når de tar stilling til spørsmålet om forholdsmessighet, og kandidatene skal i følge oppgaven både «beskrive» og «vurdere» metodebruken. Forskjellen kommer særlig til uttrykk ved at flertallet og mindretallet har ulike tilnærminger når de fastlegger innholdet i prinsippet om barnets beste slik dette er forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1. Kandidater som evner å utdype og analysere forskjellene i flertallets og mindretallets metodebruk, bør få god uttelling for dette. Dommen i Høyesterett ble klaget inn for EMD, som i saken Nunez mot Norge konkluderte med at vedtaket om utvisning og 2 års innreiseforbud krenket EMK artikkel 8. Selv om oppgaven strengt tatt kun ber kandidatene om å belyse «Høyesteretts metodebruk», vil det være et pluss å også vise til EMD-saken. EMD bygget i stor grad sin konklusjon på argumentasjonen til Høyesteretts mindretall. Dermed er EMD-saken egnet til å kaste nytt lys over Høyesteretts både flertallets og mindretallets metodebruk i Rt s. 534 (Nunez). Med grunnlovsreformen i 2014 ble både retten til privat- og familieliv og prinsippet om barnets beste inkludert i Grunnloven, i tillegg til at dette er rettigheter som blant annet følge av EMK og FNs barnekonvensjon. Den formelle rettslige rammen som omgir problemstillinger om adgang til å utvise utlendinger med barn, ble dermed endret. Dette førte til at det oppstod spørsmål om hvordan Høyesterett skal forholde seg til parallelle rettighetsbestemmelser når den tar stilling til om et vedtak om utvisning er forholdsmessig og dermed gyldig eller ikke, jf. utlendingsloven 70. Problemstillingen kom på spissen i Rt s. 93 (Maria). En enstemmig Høyesterett opererte med en metodisk tilnærming der Grunnloven 102 og 104 (2) ble tolket «i lys av de folkerettslige forbildene», jf. premiss 57. Samtidig presiserte Høyesterett at 2

3 fremtidig praksis fra de internasjonale håndhevingsorganene ikke skulle ha «samme prejudikatsvirkning ved grunnlovstolkningen som ved tolkningen av de parallelle konvensjonsbestemmelsene.», jf. premiss 57. Dette utgangspunktet bør kandidatene få frem og knytte kommentarer til. Ved tolkning av prinsippet om barnets beste ble Barnekomiteens generelle kommentar nr. 14 ansett som «et naturlig utgangspunkt ved tolkningen av artikkel 3 nr. 1 og dermed også ved tolkningen av Grunnloven 104 annet ledd.», se premiss 64. Etter å ha tolket innholdet i den generelle kommentaren kom Høyesterett til at prinsippet om barnets beste innebærer at: «Barnets interesser skal danne utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i forgrunnen.», se premiss 65. Dette fikk direkte betydning for måten spørsmålet om forholdsmessighet ble vurdert på. Betydningen av den generelle kommentaren ved tolkning av BK artikkel 3 er noe kandidatene bør knytte kommentarer til. Høyesterett startet sin forholdsmessighetsvurdering med en konkret vurdering av barnets interesser. Det ble særlig lagt vekt på at barnet var norsk statsborger, samt at fremtiden for barnet i Kenya trolig ville bli «barsk, risikofylt og i alle fall høyst uviss.», se premiss 78. I premiss 79 uttrykte Høyesterett at «Bs interesser taler etter mitt syn klart og med stor tyngde for at B må bli værende i Norge og at moren, som hennes eneste omsorgsperson, ikke kan utvises. Det skal svært gode og tungtveiende grunner til for å oppveie dette.» Dermed tydeliggjøres at det å ta utgangspunkt i barnets interesser, får betydning for forholdsmessighetsvurderingens struktur: Tyngden av barnets interesser definerer hva mothensynene må veies opp mot når det tas stilling til om et vedtak om utvisning er forholdsmessig eller ikke. Mothensynene ble ikke ansett som tungtveiende nok i dette tilfellet, se premiss 81. Kandidater som evner å tekke ut de viktigste rettskildemessige poengene og å komme med selvstendige vurderinger, bør gis god uttelling. For å få beste karakter, bør kandidatene trekke linjer mellom Nunez-dommen og Maria-dommen og å knytte kommentarer til at det som følge av grunnlovsreformen har skjedd en endring i både tilnærming til og vektlegging av prinsippet om barnets beste i saker på utlendingsfeltet. Det vil også kunne være aktuelt å trekke inn Rt s. 155 (Rwanda) for å vise at Høyesterett ved tolkning av Grunnloven 102 og 104 (2) bygget på den samme metodiske tilnærmingen som i Maria-dommen, se dommens premiss 40 og 47. Kommentarer til spørsmål 2: 3

4 Spørsmål 2 er formulert relativt åpent. Oppgaven gir derfor mulighet til å vise selvstendighet. Det er en fordel om kandidatene evner å bruke praksisen fra oppgave 1 til å besvare oppgave 2. Samtidig vil det kunne være flere måter å besvare oppgave 2 på. Noen poenger kan nevnes: Maria-dommen er et eksempel på hvordan nasjonale domstoler fungerer som garantist for ivaretakelse av individvernet i møte med forvaltningspraksis. Det var på det rene at barnets interesser ikke i tilstrekkelig grad var fanget opp i utlendingsforvaltningens behandling av saken. EMDs behandling av Nunez-saken viser hvordan en regional menneskerettighetsdomstol bidrar til å ivareta individers rettigheter i et tilfelle der først utlendingsforvaltningen og dernest Høyesteretts flertall ikke hadde foretatt en forholdsmessighetsvurdering som var konvensjonsmessig. Praksis fra FNs Barnekomité trekkes inn både av Høyesteretts mindretall i Nunez-saken og av Høyesterett samlet i Maria-dommen. Dette viser hvordan tolkningspraksis fra Barnekomiteen et internasjonalt håndhevingsorgan bidrar til å utpensle innholdet i prinsippet om barnets beste på en måte som er relevant for norske domstoler. Ved sin tolkningspraksis bidrar Barnekomiteen til å utpensle innholdet i individvernet. Både Nunez-dommen og Maria-dommen omhandlet menneskerettsstridige forvaltningsvedtak. Menneskerettighetene retter seg imidlertid mot alle offentlige myndigheter. Blant annet etablerer menneskerettighetene skranker for lovgiver: Et demokratisk valgt flertall kan ikke vedta lover som krenker mindretallets menneskerettigheter. På nasjonalt plan følger dette av forrangsregelen i menneskerettsloven 3 og for Grunnlovens menneskerettigheter av Grunnloven 89 om domstolenes prøvelsesrett. Det følger også av den kompetanse regionale og internasjonale domstoler og håndhevingsorganer innehar til å håndheve menneskerettighetskonvensjoner overfor konvensjonspartene, herunder i spørsmål om hvorvidt lover er konvensjonsstridige. Det vil være en fordel om kandidatene knytter kommentarer til denne grunnleggende spenningen mellom flertallsmakt og mindretallsvern som aktualiseres ved spørsmål om hvorvidt lover er i strid med menneskerettighetene. Kandidater som får frem at det er forskjeller mellom saker som handler om forholdet mellom menneskerettigheter og forvaltningspraksis og saker som handler om forholdet mellom menneskerettigheter og lovgivers frihet, bør få meget god uttelling. Avsluttende kommentarer: Oppgaven er relativt vidt formulert. Kandidater som ikke bare beskriver hvordan Høyesterett går frem, men også vurderer Høyesteretts fremgangsmåte, bør få god 4

5 uttelling. Fornuftige og selvstendige betraktninger bør tillegges stor vekt og kan kompensere for eventuelle andre svakheter. Vibeke Blaker Strand Oslo, desember

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

NOU 2003:19 Makt og demokrati s Særuttalelse fra utvalgsmedlem Hege Skjeie (14 s.) Tilgjengelig på nett

NOU 2003:19 Makt og demokrati s Særuttalelse fra utvalgsmedlem Hege Skjeie (14 s.) Tilgjengelig på nett JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter LESEPLAN 31. aug. Vibeke Blaker Strand Introduksjon Utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt. Rettskildebildet. Nasjonale og internasjonale håndhevingsorganer.

Detaljer

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10.

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. juni 2013 INNLEDNING Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 I 2003 ble

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd.

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 Oppgaveteksten lyder: «1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. 2.

Detaljer

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo Oppgave gjennomgang metode 12 mars 2014 Tor-Inge Harbo Oppgavetekst «Fra rettskildelæren (metodelæren): 1. Analysér og vurdér rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurdér rekkeviden av kjennelsen.»

Detaljer

Internasjonale menneskeretter KURSOPPGAVER

Internasjonale menneskeretter KURSOPPGAVER JUS1211 - Privatrett II Høst 2016 Internasjonale menneskeretter Om kursopplegget: KURSOPPGAVER I kursundervisningen går vi i dybden på noen menneskerettigheter. Opplegget skal bidra til studentenes læring

Detaljer

Barnets beste i skolen

Barnets beste i skolen Kirsten Sandberg Barnets beste i skolen Skolederdagen 2016 Barnekonvensjonen i Norge Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 og gjorde den til norsk lov i 2003 Den går foran andre lover Barns rettigheter

Detaljer

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng. Bodil Kristine Høstmælingen Utkast til sensorveiledning, del II Metode (antatt tidsforbruk 2 timer) Jus 4111 Vår 2012 Eksamensdag: 30. mai 2012 Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse

Detaljer

Den internasjonale rettens innflytelse i Norge

Den internasjonale rettens innflytelse i Norge 1 Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen Den internasjonale rettens innflytelse i Norge Foredrag på åpen dag 1. juli 2015 i anledning Norges Høyesteretts 200-års jubileum 1. Ingenting er uforanderlig.

Detaljer

Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning av utlendinger med barn i Norge

Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning av utlendinger med barn i Norge Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning av utlendinger med barn i Norge Særlig om hvilke momenter rettspraksis legger til grunn i vurderingen av om utvisningsvedtaket er et uforholdsmessig tiltak.

Detaljer

Sensorveiledning, JUR4000 høst 2012

Sensorveiledning, JUR4000 høst 2012 Sensorveiledning, JUR4000 høst 2012 Oppgavetekst «Sammenlign rettskildesituasjonen i betydningen tilfanget av rettskildefaktorer og bruken av dem i saker om brudd på menneskerettighetene og i andre saker

Detaljer

Høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker)

Høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker) Justis og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Dato: 1. september 2017 Vår referanse: 2017/00055 Deres referanse: 17/2681 Høring forslag til endringer i utlendingsloven

Detaljer

Hensynet til barnets beste i EMD sin vurdering av utvisning etter EMK art. 8

Hensynet til barnets beste i EMD sin vurdering av utvisning etter EMK art. 8 Hensynet til barnets beste i EMD sin vurdering av utvisning etter EMK art. 8 En fremstilling av de momenter domstolen finner relevant i vurderingen av inngrepets styrke overfor barnet. Kandidatnummer:

Detaljer

Foreta en på begge punkter i lys av FNs barnekonvensjon og eventuelle andre hensyn. Alle spørsmål skal besvares.

Foreta en på begge punkter i lys av FNs barnekonvensjon og eventuelle andre hensyn. Alle spørsmål skal besvares. 1 Kirsten Sandberg, kirsten.sandberg@jus.uio.no Sensorveiledning i barnerett våren 2017 1. Oppgavens ordlyd JUS 5970 Barnerett (JUR 1970 nedenfor) 1. Gjør rede for hvem av foreldrene som har foreldreansvaret

Detaljer

Grunnlovsforslag 8 ( ) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe

Grunnlovsforslag 8 ( ) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe Grunnlovsforslag 8 (2015 2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe Dokument 12:8 (2015 2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i HR-2016-00935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Sjumilssteget i Østfold- Et krafttak for barn og unge Lena R. L. Bendiksen Det juridiske fakultet Barns menneskerettigheter Beskyttelse av barn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I NG:

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I NG: NORGES HØYESTERETT Den 29. januar 2015 avsa Høyesterett dom og kjennelse i HR-2015-00206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, anke over dom, A B SEIF (partshjelper) (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten

Detaljer

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige Justis - og politidepartementet Politiavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 30.april 2008 Deres ref.: 200504909-/IBF Vår ref.: 2008/187

Detaljer

Samværsrett for barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Nærmere om nektelse av samvær av hensyn til barnets beste.

Samværsrett for barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Nærmere om nektelse av samvær av hensyn til barnets beste. Samværsrett for barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Nærmere om nektelse av samvær av hensyn til barnets beste. Kandidatnummer: 685 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 897 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skal barnet lastes for at forelderen oppgir uriktige opplysninger til myndighetene?

Skal barnet lastes for at forelderen oppgir uriktige opplysninger til myndighetene? Skal barnet lastes for at forelderen oppgir uriktige opplysninger til myndighetene? En analyse av hensynet til barnets beste ved utvisning av forelderen Kandidatnummer: 69 Antall ord: 14940 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Innhold. kapittel 1 HVA ER MENNESKERETTIGHETER?... 15

Innhold. kapittel 1 HVA ER MENNESKERETTIGHETER?... 15 Innhold FORORD... 11 FORKORTELSER... 13 kapittel 1 HVA ER MENNESKERETTIGHETER?... 15 1.1 Definisjon... 15 1.2 Historisk utvikling... 16 1.2.1 Tiden før 1945... 16 1.2.2 Idealisering, positivisering, realisering...

Detaljer

JUS 1211 INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER. 1. gang Professor Vibeke Blaker Strand

JUS 1211 INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER. 1. gang Professor Vibeke Blaker Strand JUS 1211 INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER 1. gang 7.11.2016 Professor Vibeke Blaker Strand MR setter grenser/rammer for hva offentlige myndigheter kan gjøre. Med «offentlige myndigheter» menes:

Detaljer

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA Grunnloven 104 En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA 1. Opplegg Barns menneskerettigheter 104 Elementene i bestemmelsen Barns integritetsvern Barnets beste Retten til å bli hørt

Detaljer

Mads Andenæs og Kåre Lilleholt. Plikt for domstolane til å bruke internasjonale kjelder

Mads Andenæs og Kåre Lilleholt. Plikt for domstolane til å bruke internasjonale kjelder Mads Andenæs og Kåre Lilleholt Plikt for domstolane til å bruke internasjonale kjelder Domstolenes plikt til å anvende internasjonale rettskilder og særlig om plikten til å anvende dem av eget tiltak Utgangspunktet

Detaljer

Kurset gir en anledning til å stille spørsmål til kursleder om faget og pensum.

Kurset gir en anledning til å stille spørsmål til kursleder om faget og pensum. Kurs i menneskeretter, første studieår, våren 2013 OPPGAVER Innledende kommentarer for kursdeltakerne: Her er det viktig å være aktiv. Alle må ha gjort seg kjent med lovtekstene og dommene. Det innebærer

Detaljer

Barns rett til personvern i sosiale medier

Barns rett til personvern i sosiale medier Barns rett til personvern i sosiale medier Gir dagens regelverk tilstrekkelig beskyttelse? Kandidatnummer: 558 Leveringsfrist: 25.november 2016 Antall ord: 16884 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1

Detaljer

HENSYNET TIL BARNETS BESTE I UTVISNINGSSAKER

HENSYNET TIL BARNETS BESTE I UTVISNINGSSAKER HENSYNET TIL BARNETS BESTE I UTVISNINGSSAKER Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 644 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen X* ord 25.11.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2017

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2017 Svein Eng 5. juni 2017 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2017 1. Oppgaveteksten Fra pensumdel A: Rettsfilosofien 1. Om rett og normativitet a) Gjør rede for begrepene avveiningsnorm og retningslinjer. Knytt

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 17/ Anders Prydz Cameron 15. august 2017

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 17/ Anders Prydz Cameron 15. august 2017 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 17/00603-2 Anders Prydz Cameron 15. august 2017 Høringsbrev - forslag til endringer

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

etter omsorgsovertakelse - Refleksjoner over barnevernsaker som står mot Norge for EMD

etter omsorgsovertakelse - Refleksjoner over barnevernsaker som står mot Norge for EMD Avskjæring UNIVERSITETET av I familiebånd BERGEN etter omsorgsovertakelse - Refleksjoner over barnevernsaker som står mot Norge for EMD Professor Karl Harald Søvig Foredrag på Barnevern17 10. november

Detaljer

Barnets beste i asylsaker

Barnets beste i asylsaker Barnets beste i asylsaker Avveiningen mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn i saker om opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven 38 Undersøkelse av rettspraksis fra tre instanser

Detaljer

Menneskerettigheter i norsk forvaltningsrett

Menneskerettigheter i norsk forvaltningsrett Menneskerettigheter i norsk forvaltningsrett Nordisk forvaltningsrettsseminar i Bergen 23. august 2012 Professor dr. juris Karl Harald Søvig Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Noen rettslige

Detaljer

Fakultetsoppgave i rettskildelære JUS1211, våren 2017 Gjennomgang v/ Markus Jerkø

Fakultetsoppgave i rettskildelære JUS1211, våren 2017 Gjennomgang v/ Markus Jerkø Fakultetsoppgave i rettskildelære JUS1211, våren 2017 Gjennomgang v/ Markus Jerkø Et præjudikat er en høiesteretsdom - stort mere man kan ikke sige derom. Peter Wessel Zappfe, (Eksamensbesvarelse, 1923)

Detaljer

Mal for opprettelse av nye emner ved Det juridiske fakultet

Mal for opprettelse av nye emner ved Det juridiske fakultet Mal for opprettelse av nye emner ved Det juridiske fakultet For saksforberedning og fremlegg til programråd/vedtaksorgan Emnenavn: Behov, økonomi og ressurser. Begrunnelse for opprettelse av emnet Tekst

Detaljer

SENSORVEILEDNING JURIDISK FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO EKSAMEN JUR 1000 OG JUS 1111-2011 HØST DAG 1, OPPGAVE 2 (TEORI)

SENSORVEILEDNING JURIDISK FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO EKSAMEN JUR 1000 OG JUS 1111-2011 HØST DAG 1, OPPGAVE 2 (TEORI) Eksamen, Jur 1000/1111 2011 Høst. Dag 1, oppg. 2. Sensorveiledning. s. 1 SENSORVEILEDNING JURIDISK FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO EKSAMEN JUR 1000 OG JUS 1111-2011 HØST DAG 1, OPPGAVE 2 (TEORI) OPPGAVE:

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Helse- og omsorgsdepartementet P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 Telefon: +47

Detaljer

KURS I RETTSKILDELÆRE for Privatrett I - V 2012 Spørsmål til bruk under kursene

KURS I RETTSKILDELÆRE for Privatrett I - V 2012 Spørsmål til bruk under kursene Kursopplegg for Rettskildekurs V 2012 - Spørsmål til bruk under kursene. s. 1 KURS I RETTSKILDELÆRE for Privatrett I - V 2012 Spørsmål til bruk under kursene Lovtekster, avgjørelser og annet materiale

Detaljer

FORHOLDSMESSIGHETSVURDERINGEN VED UTVISNING AV FORELDRE Hensynet til utlendingens barn i lys av Rt s. 948 og Nunez v. Norway

FORHOLDSMESSIGHETSVURDERINGEN VED UTVISNING AV FORELDRE Hensynet til utlendingens barn i lys av Rt s. 948 og Nunez v. Norway FORHOLDSMESSIGHETSVURDERINGEN VED UTVISNING AV FORELDRE Hensynet til utlendingens barn i lys av Rt. 2011 s. 948 og Nunez v. Norway Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 681 Leveringsfrist:

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Det vises til høringsbrev om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov,

Detaljer

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Gjennomgang 3. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Typisk oppgave i rettskildelære. Sentralt tema. Godt dekket i pensumlitteratur

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Fakultetsoppgave i rettskildelære, innlevering 16. februar Gjennomgang 5. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i rettskildelære, innlevering 16. februar Gjennomgang 5. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i rettskildelære, innlevering 16. februar 2009 Gjennomgang 5. mars 2009 v/jon Gauslaa 1. Analyser og vurder rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurder rekkevidden av kjennelsen.

Detaljer

Gjennomgang av fakultetsoppgave i metode. Jus 4111, Høsten Opplegget for gjennomgangen. Domsanalyse

Gjennomgang av fakultetsoppgave i metode. Jus 4111, Høsten Opplegget for gjennomgangen. Domsanalyse Gjennomgang av fakultetsoppgave i metode Jus 4111, Høsten 2017 Nils Gunnar Skretting universitetsstipendiat, Institutt for offentlig rett n.g.skretting@jus.uio.no Opplegget for gjennomgangen 1. Noen ord

Detaljer

Hensynet til Barnets Beste ved utvisningen av foreldrene

Hensynet til Barnets Beste ved utvisningen av foreldrene < Hensynet til Barnets Beste ved utvisningen av foreldrene Kandidatnummer: 723 Leveringsfrist: 25 november 2013 Antall ord: 15709 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Terminologi... 2 1.2 Videre fremstilling....

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013

Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013 Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013 «Forarbeiders betydning ved tolkning av lover» 1. Om oppgaven, kunnskapskrav, pensum og denne veiledningen Oppgaven er sentral i metodelæren og er vel hva man kan kalle

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Hensynet til barnets beste ved spørsmål om opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven 38

Hensynet til barnets beste ved spørsmål om opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven 38 Hensynet til barnets beste ved spørsmål om opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven 38 Av Lisa Moon Mikkelsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

KURS I RETTSKILDELÆRE for Jus 1211 /Privatrett II - V 2015 Spørsmål til bruk under kursene

KURS I RETTSKILDELÆRE for Jus 1211 /Privatrett II - V 2015 Spørsmål til bruk under kursene Malt: Jus 1211 - Rettskildelære V 2015 - Spørsmål til kursbruk s. 1 KURS I RETTSKILDELÆRE for Jus 1211 /Privatrett II - V 2015 Spørsmål til bruk under kursene Noe, men ikke alt av lovtekster, avgjørelser

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2016 Kirsten Kolstad Kvalø og Julia Köhler-Olsen

Forord. Oslo, juni 2016 Kirsten Kolstad Kvalø og Julia Köhler-Olsen Forord Denne boken gir en innføring i sentrale rettsområder som berører barn i norsk rett. Den har særlig vekt på hovedtemaene barns menneskerettigheter, forholdet mellom barn og foreldre og det offentlige

Detaljer

Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter

Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter Vår 2017 av Benedikte Moltumyr Høgberg Professor ved Det juridiske fakultet, UiO Oversikt over dagens tema 1. Hvor finner vi rettigheter?

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen opphavsrett, JUR 1810 og JUS 5810 Høsten 2011

Sensorveiledning Eksamen opphavsrett, JUR 1810 og JUS 5810 Høsten 2011 Sensorveiledning Eksamen opphavsrett, JUR 1810 og JUS 5810 Høsten 2011 1 Om oppgaven Oppgaven er en praktisk oppgave i tre deler som omhandler sentrale spørsmål i faget, kanskje bortsett fra del III som

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Objektivt ansvar ved ugyldig vedtak om utvisning

Objektivt ansvar ved ugyldig vedtak om utvisning Objektivt ansvar ved ugyldig vedtak om utvisning Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 589 Leveringsfrist: 25.april 2012 Til sammen 14963 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd., Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Velferdsstatens dilemmaer

Detaljer

Barnets beste ved forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker

Barnets beste ved forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker Barnets beste ved forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 573 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 982 1 Forord Jeg valgte dette

Detaljer

For masterstudenter oppgave 1 og 2. Bachelorstudenter kun oppgave 1

For masterstudenter oppgave 1 og 2. Bachelorstudenter kun oppgave 1 EKSAMENSOPPGAVEN For masterstudenter oppgave 1 og 2. Bachelorstudenter kun oppgave 1 Oppgave 1: Ekteparet Selam og Samuel er etiopiske statsborgere født i 1973. De giftet seg i Etiopia i 1999. Samuel søkte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Domsanalyseoppgaver. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

Domsanalyseoppgaver. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang Domsanalyseoppgaver Oppgavetypen generelt om domsanalyseoppgaver Les oppgaveteksten nøye og finn ut hva oppgaven spør om. Ved tvil, må en innledende presisering av hvordan oppgaveteksten forstås, gjøres.

Detaljer

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften regler om partsstatus i utlendingssaker

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften regler om partsstatus i utlendingssaker Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 26.04.17 Saksnr: 17/2681 Høringsfrist 28. august 2017 Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften regler om partsstatus i utlendingssaker

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013

Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013 Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013 Pensum og læringskrav Pensum i metodelære er Torstein Eckhoff, Rettskildelære (5. utgave ved Jan Helgesen). Følgende deler av boken er ikke pensum: Kapittel 3 IX, 9,

Detaljer

Høringsuttalelse - utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

Høringsuttalelse - utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme Byrådssak 211/13 Høringsuttalelse - utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme SANO ESARK-03-201300090-34 Hva saken gjelder: Utenriksdepartementet har sendt utredningsrapport

Detaljer

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett)

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Høsten 2010 første dobbeltime Stipendiat Lars Magnus Bergh 1. begrepene konstitusjon og konstitusjonell rett 1.1. materiell konstitusjonell

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4111 metode (innlevering 13. september 2013)

Fakultetsoppgave JUS 4111 metode (innlevering 13. september 2013) Fakultetsoppgave JUS 4111 metode (innlevering 13. september 2013) Gjennomgang, Misjonssalen 4. oktober 2013 kl 10:15 v/jon Gauslaa Oppgavens ordlyd: Drøft hvorvidt domstolene bør skape generelle rettsprinsipper/rettsregler.

Detaljer

Domstolskontroll av vedtak i saker om lengeværende asylbarn

Domstolskontroll av vedtak i saker om lengeværende asylbarn Domstolskontroll av vedtak i saker om lengeværende asylbarn Kandidatnummer: 243 Antall ord: 14957 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 01.06.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2008

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2008 Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2008 1. Oppgaveteksten Eksamenstid: 10:00 15:00 I Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (1) Gjør rede for forskjellige typer av normer i retten og for sammenhengene mellom dem.

Detaljer

Er det viktigere å bli kvitt én kriminell enn å frata et barn sin far eller mor? -Om forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker

Er det viktigere å bli kvitt én kriminell enn å frata et barn sin far eller mor? -Om forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker Er det viktigere å bli kvitt én kriminell enn å frata et barn sin far eller mor? -Om forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 603 Leveringsfrist:

Detaljer

«I dommen inntatt i Rt s. 306 i avsnitt 70, uttaler førstvoterende følgende: Den juridiske teori underbygger det jeg her har kommet til.

«I dommen inntatt i Rt s. 306 i avsnitt 70, uttaler førstvoterende følgende: Den juridiske teori underbygger det jeg her har kommet til. JUS4111, DAG 2: TEORI-OPPGAVE Revidert etter sensormøtet den 17. desember 2014 Innledende bemerkninger Oppgaven lyder: «I dommen inntatt i Rt. 2010 s. 306 i avsnitt 70, uttaler førstvoterende følgende:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje)

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje) NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) mot C X kommune D (advokat Eivor Øen til prøve)

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Lengeværende asylbarns rettsstilling i Norge

Lengeværende asylbarns rettsstilling i Norge Lengeværende asylbarns rettsstilling i Norge Er vurderingen av barnets beste etter utlendingsloven 38 tredje ledd i samsvar med barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1? Kandidatnummer: 717 Leveringsfrist:

Detaljer

Sensorveiledning Examen facultatum, jus, høst 2011

Sensorveiledning Examen facultatum, jus, høst 2011 Sensorveiledning Examen facultatum, jus, høst 2011 1. Oppgaveteksten (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (a) Kan det etableres kriterier til vurdering og kritikk av gjeldende rett? Redegjør for hvordan

Detaljer

Menneskerettighetene og utlendingsretten i Høyesterett. 12. april kl , aud. 14 DB. Professor Mads Andenæs

Menneskerettighetene og utlendingsretten i Høyesterett. 12. april kl , aud. 14 DB. Professor Mads Andenæs Menneskerettighetene og utlendingsretten i Høyesterett 12. april kl. 14.15-16.00, aud. 14 DB Professor Mads Andenæs Menneskerettighetenes innvirkning på utlendingsretten, illustrert ved nyere avgjørelser

Detaljer

Praksisnotat barnets beste i saker om utvisning for brudd på utlendingsloven mv.

Praksisnotat barnets beste i saker om utvisning for brudd på utlendingsloven mv. 08.04.2016 Praksisnotat barnets beste i saker om utvisning for brudd på utlendingsloven mv. 1 Innledning Hovedtemaet i notatet er UNEs vurderinger av hensynet til barnets beste i utvalgte utvisningssaker.

Detaljer

Samværets betydning for tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Samværets betydning for tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse Samværets betydning for tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse Kandidatnummer: 535 Leveringsfrist: 25. november 2013 Antall ord: 17 905 II Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon

Detaljer

- Den historiske og ideologiske bakgrunn for læren om menneskerettigheter.

- Den historiske og ideologiske bakgrunn for læren om menneskerettigheter. Sensorveiledning til JUR2000 dag 2 våren 2012 endelig versjon av 6. juni 2012 I Teori Teorioppgaven reiser i hovedtrekk to problemstillinger som begge skal besvares. Begge problemstillingene er metodespørsmål

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Forholdsmessighetsvurdering ved utvisning etter utlendingsloven 70 i saker hvor det foreligger brudd på utlendingsloven.

Forholdsmessighetsvurdering ved utvisning etter utlendingsloven 70 i saker hvor det foreligger brudd på utlendingsloven. Det juridiske fakultet Forholdsmessighetsvurdering ved utvisning etter utlendingsloven 70 i saker hvor det foreligger brudd på utlendingsloven. En redegjørelse for dagens rettstilstand i lys av Den europeiske

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

BARNS RETTIGHETER I SAKER HVOR EN AV FORELDRENE BLIR VIST UT AV LANDET PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ UTLENDINGSLOVEN

BARNS RETTIGHETER I SAKER HVOR EN AV FORELDRENE BLIR VIST UT AV LANDET PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ UTLENDINGSLOVEN BARNS RETTIGHETER I SAKER HVOR EN AV FORELDRENE BLIR VIST UT AV LANDET PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ UTLENDINGSLOVEN Kandidatnummer: 572 Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 15416 ord 08.07.2008 Children

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 11. februar 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 14. mars 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A B (advokat Erling Hansen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering

Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, H 2017 Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering Læringskravene for denne forelesningen God forståelse: Rettskildene

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111 Metode og etikk

Sensorveiledning JUS4111 Metode og etikk Sensorveiledning JUS4111 Metode og etikk 1. Oppgaven, kunnskapskrav og pensum Oppgaven lyder: «Drøft betydningen av lojalitet mot lovgiverne i norsk metodelære.» I henhold til læringskravene kreves det

Detaljer

Høring - Forslag til endring i politiloven 14

Høring - Forslag til endring i politiloven 14 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 13/5833 Vår ref: 14/1391-4/EGJ 02.04.2014 Høring - Forslag til endring i politiloven 14 Vi viser til departementets høringsbrev

Detaljer

Utvisning av mindreårige som har begått kriminelle handlinger i Norge:

Utvisning av mindreårige som har begått kriminelle handlinger i Norge: Utvisning av mindreårige som har begått kriminelle handlinger i Norge: En analyse av adgangen til å utvise kriminelle mindreårige, i lys av internasjonale forpliktelser. Kandidatnummer: 740 Leveringsfrist:

Detaljer

Privat samværsnekt? - Rett, plikt og mulighet for bostedsforelder til å hindre samvær ved mistanke om overgrep. av Ann-Helen Rognsaa Andreassen

Privat samværsnekt? - Rett, plikt og mulighet for bostedsforelder til å hindre samvær ved mistanke om overgrep. av Ann-Helen Rognsaa Andreassen Privat samværsnekt? - Rett, plikt og mulighet for bostedsforelder til å hindre samvær ved mistanke om overgrep av Ann-Helen Rognsaa Andreassen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 14. mai 2013 Erlend Haaskjold SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1 «Det hevdes ofte at «i gjeldende rett er god tro

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

Utvisning av kriminelle utlendinger

Utvisning av kriminelle utlendinger Utvisning av kriminelle utlendinger v/ Universitetetsstipendiat Merete Meidell UTVISNING- ET SVÆRT INNGRIPENDE VEDTAK - Inngrep i den personlige frihet Hvor man skal bo ( Hele Schengen området) Hvor man

Detaljer

2007:6 Formål for framtida - Formål for barnehagen og opplæringen. Nedenfor

2007:6 Formål for framtida - Formål for barnehagen og opplæringen. Nedenfor Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0032 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 31. oktober 2007 Deres ref.: 200703160 Vår ref.: 07/7475 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks:

Detaljer

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2015

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2015 Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2015 Tredje semester av rettsstudiet Kursdeltagelse forutsetter at studentene setter seg inn i oppgitt materiale og deltar aktivt ved å stille og besvare spørsmål,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

Barnets beste i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag

Barnets beste i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag Barnets beste i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag - Særlig for lengeværende barn og familier i Norge Kandidatnummer: 511 Leveringsfrist: 25.04.14 Antall ord: 17 680 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Støtte til fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet - høring av barn og barns beste-vurderingen Fotograf Jannecke Sanne Normann k av barnekonvensjonen

Detaljer

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-og ungdomsavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 10. oktober 2007 Deres ref.: Vår ref.: 07/10356

Detaljer