VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2013"

Transkript

1 Fagerstrand Idrettsforening VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2013 FIF-huset kl SAKSLISTE FIF ÅRSMØTE Sak. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

2 Sak. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak. 4. Behandle idrettslagets smelding/beretning, herunder gruppesmeldinger. Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker. Sak 7. Fastsette medlemskontingent for Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppebudsjetter. Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Sak 10. Foreta følgende valg: a) Leder (for ett ), nestleder (for to ), kasserer (for to ), sekretær (for to ), ett styremedlem (for to ) og ett varamedlem (for ett ) b) Gruppenes representanter til Hovedstyret. c) 2 revisorer d) 1 leder og 2 medlemmer til valgkomite. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Fem representanter til Nesodden Idrettsråds Årsmøte. Til sak 4. ÅRSMELDING FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FOR PERIODEN Tillitsvalgte Hovedstyrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Ulf Wennersgaard Sekretær: Terje Bjørkhaug Styremedlem: Odd Lundby Varamedlem: Live Katrin Garseg Etter vedtektene er Gruppene representert i Hovedstyret. I perioden har disse vært: Allidrett: Heidi Nilsen Håndball: Trond Vassbotn Innebandy: Kenneth Pettersen Fotball: Eirik Aasekjær Styrke: Andreas Pedersen Revisorer: Line Rødseth

3 Valgkomité: Eva Korneliussen 2. Møtevirksomhet Hovedstyret (HS) har avviklet 10 styremøter. Av de cirka 45 sakene som styret har jobbet med kan nevnes: Planlagt og fulgt opp prosessen med å få lagt kunstgress på Myklerudbanen Produsert reklamefilm for FIF Deltatt og markedsført FIF på Fagerstranddagene. Arrangerte Fagerstrandløpet for tredje gang. Gjennomført sfest for alle som har en hjelpende funksjon i FIF. Utnevnt Geir Paulsen og Peter Rasmussen som æresmedlemmer i FIF Gjennomført kampanje for å verve støttemedlemmer til FIF Gjennomført «Rent Idrettslag» i samarbeid med Antidoping Norge 3. Medlemsutvikling Ved utgangen av 2012 hadde FIF 395 medlemmer mot 385 medlemmer et før. Det ble foretatt en grundig gjennomgang av medlemsregisteret i 2011 og mange medlemmer som reelt sett hadde sluttet ble tatt ut av registeret. FIF har gjennomført en verveaksjon og laget en digital løsning for medlemsinnmelding. Vi har tro på dette kan ha en positiv virkning på medlemstallet på lengre sikt. Her er en oversikt over alderssammensetningen i idrettslaget pr : Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Totale r Medlemmer Kurs og opplæring Det har vært gjennomført en kurs i gruppene. Hovedstyret har i ikke gjennomført noen egne kurs. Det har vært gjennomført en prosess i forhold til Rent Idrettslag som har vært en viktig læring for foreningen. 5. Generelt Det ble ikke gjort vedtak på smøtet som trengte behandling av hovedstyret. De store utfordringene også i 2012 å opprettholde medlemstallet. Det var et fall fram til 2012, men i 2012 har medlemstallet vært omtrent konstant. En oppgave kan være også fremover å utvikle nye tilbud som treffer behovet. En viktig faktor er de samlede forhold rundt treninger og arrangementer. Vi tenker da både på trenere, utstyr og ikke minst de fysiske forhold. Myklerud Kunstgress Hovedstyret og styret i fotballgruppa i FIF forsøkte gjennom hele 2011 og 2012 å få til en god dialog med Teknisk etat ved Nesodden kommune for at kunstgresset skulle bli lagt snarest mulig. Gresset ble politisk vedtatt i slutten av 2010 og skulle være til det beste for aktive og kommende spillere på Nesodden. Dagens situasjon der grusbanen er erstattet med pukk, vitner om at FIF ikke klarte å oppnå sitt mål. Vi ble lovet god fremdrift og at en skulle forsøke å legge

4 kunstgresset i I ettertid ser en at ikke noe av dette skjedde. FIF er misfornøyd med at dette prosjektet ikke har blitt prioritert. Vi mener det hadde vært mulig å legge kunstgress på Myklerudbanen allerede i 2011, men det hadde forutsatt noe prioritering av dette prosjektet og effektivt arbeid i planleggingsprosessen. Dessverre ble ikke noen av disse forutsetningene oppfylt hverken i 2011 eller FIFs representanter i arbeidsgruppa har hele tiden forsøkt å presse på, men det har ikke hjulpet. Det synes også klart at kommunestyrets bevilgning over budsjettet for to (2011 og 2012) og at samlet bevilget beløp var litt lavt har skapt utfordringer for kommunens administrasjon. FIF føler dessverre også at dialogen med kommunen har vært vanskelig. Vi har det meste av tiden følt at vi ikke vet hva som skjer i prosjektet. Kunstgresset skal nå bli lagt ven 2013 og grunnarbeidet er gjort slik at det trolig blir en meget bra bane n den endelig blir ferdig. Regnskapet Regnskapsresultatet som her legges frem er alt for dlig. Vi bør drive i balanse og er langt fra å greie det. Hovedstyret har på siste styremøte før smøtet startet et arbeid med en totalgjennomgang av økonomien. Vi skal i denne prosessen snu gå igjennom hver hovedpost på regnskapet for å se på tiltak som kan bedre balansen. Vi har allerede gjort noen grep som på sikt vil bedre økonomien. Det viktigste er å justere opp utleieprisene på FIF-huset som har stått stille lenge og som ligger langt under sammenlignbare lokaler. Videre vil vi komme tilbake til en justering av kontingenten under senere punkt på dagsorden. Målet må være å drive i balanse fremover. 6. Profilering og kommunikasjon Vi har ikke laget Aktivitetsbrosjyren i da vi mener behovet i dag er lite og kostnadene er for store. Det vil være viktigere å utvikle hjemmesidene ve. FIF s hjemmeside. Det er jevn aktivitet på siden, men fortsatt stort potensial for at gruppene kan utvikle bruken av siden. Akershus Amtstidende. FIFs grupper benytter seg aktivt av lokalavisen, og vi er godt synlige med mange positive sider av v aktivitet. Positiv avisomtale er også med på å øke rekrutteringen av både aktive og tillitsvalgte til klubben. Dette gir god profilering av klubben, og er med på å synliggjøre ve aktiviteter og det positive arbeidet som gjøres i lokalmiljøet. 7. FIF s hovedsamarbeidspartnere I 2012 har vi hatt 3 hovedsamarbeidspartnere; Nye Elektropartner, Norsk Gjenvinning og Spar Fagerstrand. Avtalen med Spar Fagerstrand gikk ut ved skiftet, men denne avtalen er nå reforhandlet og gjelder frem til og med Det er avtalt nærmere samarbeid, blant annet ved ve arrangementer. Vi takker Spar Fagerstrand og butikksjef Karen Økland for at de ønsker å fortsette samarbeidet med FIF. Samarbeidspartnerne gis anledning til å benytte styrkerommet på FIF-huset og de kan låne FIF-huset gratis. Ve samarbeidspartnere er med sin støtte med på å bidra til utviklingen av klubben. De er dermed også med på å støtte det positive og forebyggende arbeidet som FIF st for i lokalsamfunnet. De tre bedriftene som alle har en viktig base lokalt fortjener stor takk for støtten. Fagerstrand Ulf Wennersgaard, Leder Hovedstyret

5 8. Klubbhuskomitéen Komiteen har bestått av Odd Lundby, Finn Fyrvik og Knut Syvertsen. Utleieansvarlig: Thorkild Agerup/Beate Jacobsen. Utleie er på omtrent samme nivå som tidligere. Åpen barnehage og eldretreffet har fortsatt oppsatt sine faste leiedager. Ve hovedsamarbeidspartnere, spesielt Nye Elektropartner, bruker huset til møtevirksomhet. Beate Jacobsen gjør en god jobb med renhold og har faste rutiner på dette. Det jobbes med å skaffe en renholder til slik at vi har to å bruke etter at styrkegruppa igjen ville ha fast renhold av sine lokaler i kjelleren. Det ble installert installert varmepumpe i salene og i treningsrom i kjeller. Vi har registrert betydelige besparelser på fyringsutgiften. Vi har hatt kontroll av det elektriske anlegget og noen mindre feil er rettet. Det ble levert bestilt konferansestoler og bord i v. De nye møblene er lettere og stolene er stablebare. Det viste seg at bordene som i førte omgang ble levert var for svake. Vi har nå fått hevet kjøpet for disse. Det er gjennomført 2 dugnader med bra oppmøte. Men det ble gjennomført viktig vedlikehold utvendig og innvendig og vi sørger for å holde huset vt i orden. 9. Bakkeløkka Flerbrukshall Beretning fra Hallkomiteen 2012 Det har vært avholdt 4 møter, 20 telefonmøter og løpende mailutvekslinger.. Hallkomieen har bestått av: Frode Børnes, Helge Solem, Jan Erik Grann og pål-erik Plaum Saker vi har jobbet med dette et. 1. Vedlikehold av hallen og hærverk inne og ute. Kontakt med teknisk avd/vaktmester har vært god. - Låsemekanismen til ytterdøren har skapt store problemer - ikke minst det at døren ikke kan lukkes pga den g i lås. Dette har vært meldt utallige ganger til kommunen uten at det har vært gjort noe. - Hærverket har vært på taket hvor ungdom har sket igjennom med kniv, som har gitt vannlekkasjer flere ganger inne i hallen. Det har blitt utbedret flere ganger av taktekkerfirma. -Glassbesyttelsen på balkongen ble knust og døren til kjøleskapet i kiosken var revet av. -Takplatene i korridorene og omkledningsrommene er herpet og tilgriset av snus. -Et omkledningsrom er fremdeles stengt - kommunen lovet å ordne med nye fliser for flere siden. -Det har vært arbeidet med å på plass et Driftsstyre med 1 representant fra Hallkomite og 2 fra kommunen. -Det har vært avholdt et møte med kommunen i forhold til disse sakene og det skulle ha vært et oppfølgingsmøte, som kommunen har utsatt.. -FIF har hatten dugnad i hallen, hvor alle ballene som satt fast i taket er blitt plukket ned. -Kiosken ble vasket ned og all mat ble kastet som hadde gått ut på dato. 2. Kioskdrift Her har det vært mange utfordringer Saldoen på kioskkontoen er lav - og har dessuten en negativ utvikling... Det er selvsagt flere faktorer som kan påvirke lønnsomheten på kiosken; for lave utsalgspriser?

6 for høye innkjøpspriser? for høyt svinn? for dlig utnyttelse av varene (kasting av varer over holdbarhetsdato, og varer som er laget i kiosken men ikke solgt - slik som vafler, pølser som er kokt, etc.)? Dette jobbes det med for å få ned svinnet av varer. 3. Økonomi, regnskap og reklame Her har Helge og Øivind gjort en stor jobb og fått inn nye sponsorer som har gitt et pent overskudd til FIF. De gikk ut av styret i august Inn er Kenneth Pettersen og Roger Agerup kommet. 4. Utfordringer Å få et låsesystem som fungerer Å få et møte med kommunen i forhold til et Drifsstyre Å få rehabilitiert omkledningsrommene og flislagt de som trenger det. Å få orden på utemiljøet - gress klippes og vegetasjon fjernes før 17. mai hvert. Å få et nytt banedekke pga av at underlager beveger seg oppover. Å få nytt utstyr - håndballmål og volleballutstyr fra kommunen. Å få malt de lokaler som trenger det. Å ha orden på vaktrommet For Hallkomiteen Pål Erik Plaum Håndball Se egne papir 11. Innebandy Se egne papirer 12. Fotball Se egne papirer 13. Allidrett Ingen smelding mottatt. 14. Styrke Ingen smelding mottatt. Til sak 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT Kontingenten har vært uendret en lengre periode. Bortfall av ulike inntekter som bingo og støtte fra kommunen for drift av garderobeanlegget har gjort at det har blitt vanskeligere å drive i balanse å dekke nødvendige utgifter. Vi mener derfor en moderat økning i faktiske tall er nødvendig. Kontingent for 2013 foreslås satt til kr 200 for medlemmer, til og med det et de fyller 18 og kr. 400 for medlemmer fra og med det et de fyller 19. Kontingenten for støttemedlemsskap settes til kr 200. FIF-HS dekker kontingenten for medlemmer av hovedstyret, inklusiv representantene fra gruppene samt for Klubbhuskomiteen og FIFs medlemmer i Hallkomiteen.

7 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Ingen endringer foreslått. 10 VALG Viser til forslag fra valgkomiteen Glede Gode Holdninger Utvikling - Langsiktighet Fagerstrand Idrettsforening, Postboks 47, 1454 Fagerstrand www. fagerstrand.no

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste

Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret Hovedsponsor Saksliste 1. Åpning 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll 4. Godkjenning

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget STYRETS SAMMENSETNING: Leder: Nestleder/sekretær: Kasserer: Styremedlem fotball: Styremedlem skøyter: Styremedlem ski: Styremedlem IPU: Styremedlemanlegg: Styremedlem:

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 PERIODEN 13. FEBRUAR TIL 25. NOVEMBER 2009 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

SAND IF Hovedlaget SAKLISTE/FORRETNINGSORDEN:

SAND IF Hovedlaget SAKLISTE/FORRETNINGSORDEN: SAND IF Hovedlaget MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2014 06-03-2014 Prestberget 19.00-22.00 Tilstede: Marius Undlien, Ola Nygård, Mette Rudsbråten, Espen Bothner, Mette Strand, Petter Nybakk, Bjørg Ekornhold, Odd Jarle

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 9. MARS 2012 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2015

Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 27. Februar kl 18.00 i våre lokaler ved Sørlihavna (Floka). Etter årsmøtet vil det være sosialt

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer