Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding"

Transkript

1 Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding OTFs krankonferanse 9. og 10.november 2005 Anne Vatten, Petroleumstilsynet

2 Kort orientering om Ptil; Målsetting og organisasjon! Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet! Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert! Oppfølgingen skal komme i tillegg til næringens egen oppfølging

3 PETROLEUMSTILSYNETS ORGANISASJON Tilsynslag, kontaktpersoner og koordinatorer Fag (6 ledere) Hovedledelse (6+presse) Drift og utvikling Rammesetning Petroleumstilsynet skal være en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat

4 Petroleumstilsynets nye oppgaver på land! Fra har Ptil myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleumsvirksomheten. Melkøya Tjeldbergodden Nyhamna + Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/landanlegg eller andre anlegg av slik type Kollsnes Mongstad Sture Kårstø Slagentangen

5 Koordinering innen HMS Arbeidslivstilsynet utpekes som koordinerende for tilsyn med øvrig næringslivsrettet virksomhet Ptil skal koordinere tilsyn mot petroleumsvirksomheten på sokkelen og i enkelte anlegg på land DSB skal koordinere tilsynet med virksomheter med storulykkespotensial

6 2002 Stortingsmelding nr nr Hva er gjort/gjøres? 2005 Ny HMS-melding

7 Stortingsmelding om HMS nasjonale perspektiver på HMS Regjeringen vil at sektoren fortsatt skal være en foregangsnæring Det er dokumentert at risikonivået er økende. Denne utviklingen må snus Myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere står samlet bak situasjonsbeskrivelsen Arbeid med ny HMS melding er startet og planlagt ferdig i

8 Petroleumsvirksomheten - verdiskapning! arbeider i olje og gassindustrien! Sektorens andel av! bruttonasjonalprod.: 23 %! Statens inntekter: 32 %! norsk eksportverdi: 45 %

9 Noen nøkkeltall! : 10 mennesker drept i arbeid som hører under Ptils myndighetsområde! 2003: Registrert 508 personskader! 2003: 655 meldinger om arbeidsbetinget sykdom

10 Kran og løft - litt fakta! Det utføres løfteoperasjoner med offshore kraner hvert 30 s. på norsk kontinentalsokkel! 6 % av alle dødsulykkene i Nordsjøen er relatert til løfteoperasjoner.! Hvis Alexander Kielland (N) og Piper Alpha (UK) unntas, er 47 % av alle dødsulykkene i Nordsjøen relatert til kran / løfteopperasjoner! Siden 1994 har det vært 8 dødsulykker på norsk sokkel.! 5 med offshore kraner! 1 med man-riding vinsj! 2 med last vinsjer

11 Etter st.meld.nr.7! Ptil s generelle inntrykk er at hele industrien har arbeidet systematisk og godt for å bedre sikkerheten ved løfteoperasjoner! Tilsynsaktiviteter revisjoner og verifikasjoner offshore, og gransking av hendelser! Etter at den første analyserapporten i 2000 forelå, ble det iverksatt forbedringsarbeid i en rekke selskap! I 2002 tok industrien ballen og startet flere fellesaktiviteter i regi av Samarbeid for Sikkerhet (SfS).! Ett av de fire hovedsatsingsområdene til SfS er Kran og løft og fallende gjenstander

12 Etter st.meld.nr.7! NORSOK standard for sikre løfteoperasjoner. Et trepartssamarbeid hvor alle selskapene bidro svært positivt, og som var sluttført i juli 2004.! Hovedmålet med den nye standarden var bidra til forbedring av sikkerheten ved løfteoperasjoner, og det viktigste virkemidlet var å utvikle kompetansen til involvert personell.! Helhetlig tilnærming ved at standarden omfatter hele logistikkjeden fra base til innretning.! Simulatortrening for kranførere er kommet på plass.

13 Etter st.meld.nr.7 Fagopplæring i kranfaget er satt i gang.! En milepæl ble nådd da de første fagprøvene ble avlagt høsten 2004.! Gode lærlingeordninger viktig forutsetning; Et bidrag som vil gi sikrere løfteoperasjoner på sikt.

14 Etter st.meld.nr.7! Operasjonelt og Teknisk Fagutvalg Kran og Løft i logistikkjeden for petroleumsindustrien (OTF) ble etablert i 2004 i regi av SfS.! OTF har målsettinger og arbeidsoppgaver som sammenfaller med forhold som blir påpekt i St.m.nr.7. Kompetanse Teknologisk utvikling Erfaringsoverføring Videreutvikling av normer og standarder

15 Etter st.meld.nr.7 Kranteknisk Forening (KTF) har i perioden, som tidligere, bidratt med forbedringsaktiviteter. Blant annet:! Opplæring og kursaktiviteter! Seminarer med fokus på sikre løfteoperasjoner! Mange kurs i ny NORSOK R-003, siden denne kom sommeren 2004

16 Etter st.meld.nr.7 Alle aktører har også bidratt internasjonalt:! Den årlige North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference som samler ca 150 deltakere fra ca 15 nasjoner! Offshore Mechanical Handling Equipment Committee (OMHEC), som har utviklet veiledninger :! Kompetansekrav for anhukere, flaggmenn og offshorekranførere.! Kompetansekrav for dem som ivaretar funksjonen som sakkyndig virksomhet.! Vedlikehold av løfteinnretninger. (Utkast)! Forankring ift NSOAF diskuteres beslutning i løpet av første halvår 2006! Ptil deltar også i internasjonale myndighetsfora som IRF og NSOAF, som arbeider med forbedring og harmonisering også innen løfting.

17 NULL RISIKO EKSISTERER IKKE! Eneste garanti om null risiko i en virksomhet oppnås ved å forby virksomhet.

18 Utfordringer

19 Utfordringer bl a: - Mangelfull planlegging - Dårlig vedlikehold - Mangelfull konstruksjon -Etterlevelse/kjennskap til prosedyrer og arbeidsrutiner - Kompetanse - Arbeidsledelse

20 Systematisk og godt arbeid gir resultater Men; fokus og forbedring må videreføres Dette vil bli belyst i senere presentasjon ved Ptil

21 Petroleumstilsynets nye oppgaver på land! Fra har Ptil myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleumsvirksomheten. Melkøya Tjeldbergodden Nyhamna + Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/landanlegg eller andre anlegg av slik type Kollsnes Mongstad Sture Kårstø Slagentangen

22 Tilsyn - landanlegg stor ulikhet mht! Størrelse! Teknologi/kompleksitet! Pågående og planlagte modifikasjoner! Alder, kultur og tradisjoner! Økonomi og inntjening

23 Landanlegg: Utvikling av hendelser! Flere anlegg viser en urovekkende hendelsesutvikling med personskader, nesten ulykker og hendelser med storulykkes potensiale! Trolig ulike varslingsrutiner for hendelser med lavere risikopotensial

24 50 45 Hendelser på landanlegg a b c d e f g h

25 45 40 Hendelsesgrupper på landanlegg DFU10 Personskade DFU15 Fallende gjenstand DFU36 Annet DFU17 Løftehendelse

26 Erfaringer: Risikostyring! risikobildet er annerledes på ulike landanlegg! store anlegg med store volumer av hydrokarboner! større areal å spre anleggene på! enklere evakueringsmuligheter! andre beredskapsordninger! ofte mange personer og stor aktivitet! krav om samtidig modifikasjon og drift

27 Pliktsubjekt ansvar! Den som driver! Operatør iht p-loven! Andre som driver iht avtale/daglig leder! Byggherre! Type ansvar! Skal sikre aktivt! Skal påse! Den som eier! Type ansvar! Hovedsakelig påse ref veiledning til 4

28 Utfordringer i 2005! Gjennomføre tilsyn rettet mot tiltak for å redusere risiko! Oppfølging av store nybyggings-, utvidelses- og modifikasjonsprosjekter (gasskraftverk)! Etablere en felles forståelse av påseplikten for de ulike aktørene! Etablere en felles forståelse av beredskapsroller ift ulike myndigheter! Forbedre og forenkle ordninger knyttet til arbeidstid! Oppfølging av hendelser! Operasjonalisere koordinering og samhandling med andre involverte myndigheter iht målsetninger og inngåtte avtaler! Gjennomføre oppgaver knyttet til allmenngjøring av tariffavtaler! Øke kompetanse og innsikt knyttet til bygging, modifikasjoner og drift av landanlegg

29

30 Faktorer med betydning for sikkerhet verdier, normer.. lederen bemanning og organisering kompetanse arbeidsinstrukser tid fysisk arbeidsmiljø HMS-mål/KPI er bonusordninger HMS-møter Kontrakter/rammebetingelser Operasjonelle prioriteringer Hendelser Sosiale forhold kollegaer mv

31 Vår ambisjon! Å legge tilrette for en helhetlig tilnærming land sokkel! Å videreutvikle det gode samarbeidet med industrien, andre myndigheter og andre involverterte parter! Å bidra til at petroleumsvirksomheten er en foregangsnæring med sterk fokus på HMS i tråd med Regjeringens ambisjoner, jf St.meld nr 7 ( )

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2011, som oppsummerer hva vi har vært særlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET HELE-, MILJØ- OG IKKERHET I PETROLEUMNÆRINGEN EN EGEN ATING I OLJE OG GA PROGRAMMET Vedlegg til programplanen for Olje og gass 1 1. AMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. PERPEKTIVER OG UTFORDRINGER... 4 4.

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Kristin Alsos. HMS-regler i Norge og Polen en sammenligning

Kristin Alsos. HMS-regler i Norge og Polen en sammenligning Kristin Alsos HMS-regler i Norge og Polen en sammenligning Kristin Alsos HMS-regler i Norge og Polen en sammenlikning Fafo-notat 2007:13 Fafo 2007 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS Innhold Forord 5 Sammendrag

Detaljer

Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd

Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Statoil i Trondheim 10. og 11. mars 2004 Om trepartssamarbeidet innen HMS v/ Paul Bang Petroleumstilsynet Stortingsmelding om HMS 2001-2002 Regjeringen

Detaljer

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige?

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Difi rapport 2010:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

Ikke tilstede: Knut Thorvaldsen (OLF), Hugo Halvorsen (OLF),Tore Hurlen (Norsk Industri)

Ikke tilstede: Knut Thorvaldsen (OLF), Hugo Halvorsen (OLF),Tore Hurlen (Norsk Industri) Referat P-SForum 11.12.07 Til: Kopi: Fra: Møtedato: 29.11.07 Møtested: Ptil Sikkerhetsforums medlemmer Observatører Angela Ebbesen Til stede: Magne Ognedal (Ptil), Stig Clementsen (OLF), Carsten Bowitz

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe Tilsynsrapport 1 Oppsummering av resultater fra den tverrgående tilsynsaktiviteten Selskapene har i denne tilsynsaktiviteten bidratt positivt til å innhente, sammenstille og analysere data for å gi et

Detaljer

kranteknikk medlemsinformasjon kranteknisk forening Nr 4 2010 Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Side 18

kranteknikk medlemsinformasjon kranteknisk forening Nr 4 2010 Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Side 18 kranteknikk medlemsinformasjon kranteknisk forening Nr 4 2010 Kontroll av mobilkraner Side 5 Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner Side 8 Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Side

Detaljer

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Motivene for å bruke innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er først og fremst knyttet til produksjonstopper og et midlertidig arbeidskraftbehov, og omfanget er til tider svært stort. Denne

Detaljer

Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr 1.8.2008

Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr 1.8.2008 Stortingsmelding nr 12 ambisjoner og forventninger Tiltaksområde og aksjonspunkter Videreutvikle HMS være verdensledende på HMS 1. Storulykkesoppfølging Helhetlig risikostyring land/sokkel Kunnskaps-,

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Operatørselskapers kontroll av offshore forsyningsnæringen

Operatørselskapers kontroll av offshore forsyningsnæringen Operatørselskapers kontroll av offshore forsyningsnæringen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Universitetet i Stavanger/Universitetet i Tromsø Våren 2011

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel 2 FORORD Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Det var derfor naturlig og viktig for oss å etablere en struktur

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med styring av HMS innen stillas på Mongstad Aktivitetsnummer 001902027 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG

RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG RISIKONIVÅ I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN UTVIKLINGS- TREKK 2007 LANDANLEGG (Siden blank) Landbaserte anlegg 2007 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten Landbaserte anlegg, 2007

Detaljer