THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213

2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2

3 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213 Thon Holding hadde et tilfredsstillende resultat også i første halvår 213, og konsernet oppnådde et resultat på nivå med fjoråret. Hovedpunkter i 1. halvår: Thon Holding hadde et resultat før skatt på 394 millioner kroner (388). Konsernets bokførte egenkapital ved halvårsskiftet økte til millioner kroner (6.394 ), og egenkapitalandelen var 39 % (39). Den verdijusterte egenkapitalen vurderes å være vesentlig høyere. Netto kontantstrøm fra drift utgjorde 543 millioner (53). Ved halvårsskiftet var årlig leienivå i eiendomsporteføljen 1.85 millioner kroner (1.67) og ledigheten utgjorde 2 % (2). Thon Hotels oppnådde 4% vekst i Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR). Ved halvårsskiftet var konsernets likviditetsreserve millioner kroner (3.55). Side 3

4 Graf 2 Thon Holding Halvårsrapport Resultat før skatt Resultat og balanse sammendrag Thon Holding konsernet hadde i første halvår samlede driftsinntekter på kroner (2.383), og resultatet før skatt utgjorde 394 millioner kroner (388). Endringen fra i fjor forklares av økte driftsinntekter, men resultatet dempes av høyere vedlikeholdskostnader og økte netto finanskostnader. Thon Holding konsern Graf 1 Kostnader knyttet til vedlikehold og oppgradering av eiendomsporteføljen Omsetning beløp seg i (inkl. første internt halvår salg) til 17 millioner kroner 3 (146). Konsernets netto finansposter er kostnadsført med 158 millioner kroner (126) Ved halvårsskiftet hadde konsernets eiendeler en bokført verdi 1 5 på millioner kroner (16.467). Bokført egenkapital ved samme tidspunkt var millioner kroner (6.394), 1 og egenkapitalandelen var 39 % (39). 5 Eiendommenes leieinntekter indikerer en brutto-avkastning (brutto yield) 29 på bokførte 21 verdier 211på ca %, og verdijustert 213 egenkapital vurderes Eiendom derfor Hotell/restaurant å være vesentlig høyere Øvrig virksomhet enn den bokførte egenkapitalen. Graf Thon Holding konsern Graf 1 Graf Graf 2 Resultat før skatt Omsetning (inkl. internt salg) Likviditetsreserver og avdrag 29 Eiendom 21 Hotell/restaurant Øvrig virksomhet213 Likviditetsreserver Avdrag neste 12 mnd Kontantstrøm og likviditet Resultat før skatt I 1. halvår var netto kontantstrøm fra driften 543 millioner 5 kroner (53), mens endringen i arbeidskapitalen beløp seg til - 85 millioner kroner (-296). Grafer Thon Holding 29_H1 4 Netto 3 kontantstrøm fra operasjonelle virksomheter var dermed 458 millioner kroner (27) Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var millioner kroner ( 556), mens netto kontantstrøm fra 4 finansieringsaktivitetene var 116 millioner kroner (361). 3 I 2 1. halvår økte dermed likviditetsbeholdningen med 46 millioner kroner (11). 1 Ved halvårsskiftet var konsernets likviditetsreserve millioner kroner (3.55), og besto av kortsiktige plasseringer på millioner kroner (455) og ubenyttede kredittrammer på 4.5 millioner kroner (2.6) Graf Eiendomsområdet Grafer Thon Holding 29_H1 Markedet for næringseiendom i 213 Den positive utviklingen i markedet for næringseiendom fortsatte også i første halvår. Leieprisene både for handels- og kontoreiendommer viste en stabil eller svakt økende tendens, og markedsledigheten ble noe redusert. Markedet for kjøp og salg av næringseiendom utviklet seg også positivt, og omsetningsvolumet var økende gjennom halvåret. Eiendomsprisene viste hovedsakelig en stabil eller noe økende tendens avhengig av eiendomssegmentet. Eiendomsporteføljen Likviditetsreserver og avdrag Likviditetsreserver Avdrag neste 12 mnd Eiendomsområdets samlede driftsinntekter (inkl. internt salg) beløp seg i første halvår til millioner kroner (997). Økningen fra i fjor forklares både av høyere inntekter fra boligprosjekter under oppføring og økte leieinntekter. Salgsinntekter fra boligprosjektene beløp seg til 165 millioner kroner (79), og gevinsten var 22 millioner kroner (19). Nedgang i resultatmargin på boligprosjektene forklares av økte kostnader ved oppføring av boliger. Leieinntektene (inkludert interne leier) var i første halvår 929 millioner (787). Leienivået for Thon Holdings eiendomsportefølje var ved halvårsskiftet på 1.85 millioner kroner (1.67). Ledigheten er fortsatt lav, og var ved halvårsskiftet 2 % (2). Side

5 Thon Holding Halvårsrapport 213 Eiendomsporteføljen fordeles på følgende segmenter (målt etter leienivå) Handel: 44 % (41) Hotell: 3 % (33) Kontor: Likviditetsreserver 16 % (18) Diverse: 1 % (8) Graf Graf 5 Avdrag neste 12 mnd Årlig leieinntektsnivå pr Handel Hotell Kontor Diverse Kjøpesenter Rompris og inntekt pr. rom I første halvår hadde konsernet 17 kjøpesenter i 1 forvaltning. RevPAR for hotellene i Oslo område økte dermed også med 1% fra fjoråret. Thon Hotels Omsetning i hotellområdet Likviditetsreserver (inkl. internt Avdrag salg) neste var 12 mnd millioner kroner (1.369). I omsetningstallene inngår også driftsinntekter fra frittstående serveringssteder med 69 millioner kroner (75). Årlig leieinntektsnivå pr Thon Hotels Norge hadde i første halvår en gjennom-snittlig rompris på 851 kroner (855), mens beleggs-prosenten økte 1 5 til 54 % (52). Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) økte dermed til 461 kroner (442). Graf 4 1 Hotellvirksomheten i Brussel og Rotterdam økte omsetningen fra 5 første halvår i fjor med ca. 2 %, i stor grad som følge av åpningen av Thon Hotel EU i første halvår i fjor. Gjennomsnittlig 29 rompris 21 økte med 211 2% til kroner mens 213 Handel Hotell Kontor Diverse beleggsprosenten sank med 1 prosentpoeng til 63%. Totalt økte dermed RevPAR med 1 % fra første halvår i fjor. Graf 5 1 Rompris og inntekt pr. rom 8 7 sentre eies helt eller delvis av Thon Holding 6 konsernet, 8 eies helt eller delvis av Olav Thon Eiendomsselskap konsernet og 2 sentre eies av 4 Olav Thon 2 Den samlede kjøpesenterporteføljen hadde i første halvår en omsetning på 13,7 milliarder kroner (13,1). I første halvår var butikkomsetningen i konsernets eide kjøpesentre i Norge 2,3 milliarder norske kroner (2,2), mens Graf 6 det i konsernets kjøpesentre i Sverige var en samlet omsetning på 3, milliarder Renteutvikling svenske kroner siste 5 (2,9). år 8% Hotellområdet 6% Rompris Det 4% norske hotellmarkedet i 213 RevPAR Ved de norske hotellene økte antall overnattinger med 5 % fra i fjor, 2% mens antall hotellrom økte med 2 %. Gjennomsnittsbelegget % var uendret på 51 %, mens romprisen jun.8 jun.9 jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 økte med 1 % til 899 kroner. TH snittrente (nok) 3 mnd nibor 1 år swaprente Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) for de norske hotellene økte dermed 1 % fra første halvår i fjor til 455 kroner. Grafer Thon Holding 29_H1 I Oslo området (Oslo og Akershus) økte antall overnattinger med 8% i forhold til samme periode i fjor. Samtidig fant det sted en betydelig utvidelse av hotellkapasiteten, og ved halvårsskiftet var antall hotellrom økt med 11% fra samme tidspunkt i fjor Øvrige virksomhetsområder Øvrige virksomheter Renteutvikling omsatte i første siste halvår 5 for 311 millioner kroner (311), hvorav Unger Fabrikker bidro med 223 millioner 8% kroner (232). Graf 6 6% Investeringer Rompris RevPAR Konsernets investeringer i 1. halvår var 547 millioner kroner 4% (72), og gjelder både eiendomskjøp, investeringer i eiendomsprosjekter under oppføring og rehabilitering av eksisterende 2% eiendomsportefølje. % jun.8 jun.9 jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 Grafer Thon Holding 29_H1 TH snittrente (nok) 3 mnd nibor 1 år swaprente Gjennomsnittsbelegget i Oslo området falt dermed med 1% til 6%,mens romprisene økte med 3% til 915 kroner. Thon Hotel Sandven, Norheimsund Side 5

6 Thon Holding Halvårsrapport 213 Større eiendomskjøp Diagonale, Oslo (5%) Konsernet har kjøpt en 5% eierandel i Diagonale prosjektet i Bjørvika i Oslo. Prosjektet omfatter oppføring av en kontoreiendom, og en kombinert bolig- og handelseiendom på samlet ca. 4. kvm. Prosjektet er planlagt ferdig i 217. Ferdigstilte eiendomsprosjekter i 1. halvår: Töcksfors Shoppingcenter, Sverige Kjøpesenteret er blitt utvidet med 5. kvm. handelsarealer til totalt 33. kvm. Karl Johansgate 6 B m.fl., Oslo Kvartalet i Oslo sentrum er bygget om til 2.5 kvm. handelsareal og 45 leiligheter med rundt 2.5 kvm. boareal. Thon Hotel Sandven, Norheimsund Hotellet er blitt utvidet med 71 nye rom til totalt 13 rom. Finansielle forhold Konsernets netto finansposter (ekskl. resultat i tilknyttede selskap) er kostnadsført med 156 millioner kroner (121). Finanskostnadene øker fra i fjor hovedsakelig som følge av høyere gjennomsnittlig rentebærende gjeld (+ 5 millioner), mens valutakursutviklingen bidro til en ytterligere svekkelse av konsernets finansnetto. I første halvår utgjorde valutagevinster 7 millioner kroner mens det i samme periode i fjor ble inntektsført 32 millioner kroner. Ved halvårsskiftet hadde konsernet en rentebærende gjeld på millioner kroner (7.568), hvorav 2% (3) var aksjonærlån. Konsernets eksterne gjeldsportefølje består av langsiktige kredittrammer opptatt i nordiske banker og lån opptatt direkte i det norske kapitalmarkedet. Ved halvårsskiftet var samlede eksterne lån og kredittrammer millioner kroner (1.168). Av dette var ubenyttete kredittrammer 4.5 millioner kroner (2.6). Tilgangen til finansiering i bank- og kapitalmarkedet vurderes fortsatt som svært god. I 1. halvår ble det opptatt 2 langsiktige obligasjonslån på 1.45 millioner kroner og 5 kortsiktige sertifikatlån på til sammen 7 millioner kroner. Kapitalmarkedet er blitt en stadig viktigere finansieringskilde, og ved halvårsskiftet hadde konsernet utestående sertifikatog obligasjonsgjeld på millioner kroner (1.315). Større eiendomsprosjekter under oppføring Eventyrtunet, Lørenskog Eventyrtunet, Lørenskog Boligeiendom med 83 leiligheter oppføres ved siden av Lørenskog Storsenter. Bygget planlegges ferdigstilt i 2. halvår 213. Sagdalen Park, Strømmen Kombinert nærings- og boligbygg på totalt 9.3 kvm. oppføres ved siden av Strømmen Storsenter. Bygget som vil inneholde 73 leiligheter planlegges ferdigstilt i 2. halvår 213. Verkstedsallèen, Strømmen Boligeiendom med 33 leiligheter oppføres i nærheten av Strømmen Storsenter. Bygget planlegges ferdigstilt i 1. halvår 214. Gjelden har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,4 år (4,5). 17 % (1) av gjelden forfaller til betaling innen 1 år, og refinansieringsbehovet vil i sin helhet kunne dekkes av eksisterende likviditetsreserver. Ved halvårsskiftet var gjennomsnittlig nominell rente (inkl. kredittmargin) 4,6 % (4,5). Ved halvårsskiftet hadde konsernet en andel fast rente på 69 % (69) (Rentebinding lenger enn 1 år). Gjennomsnittlig rentebinding var 5,7 år (6,6), med følgende forfallsstruktur: Under 1 år: 31 % (31) Mellom 1 og 5 år: 7 % () Over 5 år: 62 % (69) Rentebærende gjeld er fordelt på følgende valutaer: NOK - 71 %, Snittrente: 4,8 % (4,9). SEK - 18 %, Snittrente: 4,5 % (4,3). EUR - 11%, Snittrente: 2,5 % (2,2). Morast Handelsområde, Charlottenberg, Sverige (5%) Handelseiendom på 27.5 kvm., utleid til et fåtall større leietakere, oppføres ved siden av Charlottenberg Shoppingcenter. Prosjektet ferdigstilles i 1.halvår 214. Side 6

7 Likviditetsreserver Avdrag neste 12 mnd Thon Holding Halvårsrapport 213 Graf 4 2 Årlig leieinntektsnivå pr Handel Hotell Kontor Diverse Graf 5 Rompris og inntekt pr. rom Rompris RevPAR Karl Johans gate 6b, Oslo Graf 6 8% 6% Renteutvikling siste 5 år Ledigheten i kontormarkedet er svakt fallende og leieprisene viste en stabil eller svakt økende tendens. Kontorleiemarkedet vurderes som konjunkturfølsomt, og med en relativ høy vekst i norsk økonomi antas den positive utviklingen å vedvare. 4% 2% % jun.8 jun.9 jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 TH snittrente (nok) 3 mnd nibor 1 år swaprente Som følge av relativt moderate makroøkonomiske utsikter og en betydelig tilførsel av ny hotellkapasitet i Norge, forventes det et stabilt eller svakt fallende hotellmarked også i tiden fremover. Thon Hotels vurderes på bakgrunn av en solid markedsposisjon og en attraktiv hotellportefølje, å være godt posisjonert for å skape tilfredsstillende resultater også i tiden fremover. Grafer Thon Holding 29_H1 Fremtidsutsikter Veksten i verdensøkonomien er avtakende, og forventes redusert fra 3,% i fjor til 2,5% i år. Den økonomiske utviklingen er svak i mange industriland. Veksten i norsk økonomi er fortsatt relativt høy, men er nå svakere enn tidligere anslått. De fleste områder av norsk økonomi utvikler seg positivt, men veksten i privat forbruket har vært noe svakere enn forventet. I juni opprettholdt Norges Bank renten på 1,5%, og signaliserte en mulighet for rentekutt i tiden fremover. Thon Holding konsernets sterke finansielle posisjon og den solide markedsposisjonen i hotell- og eiendomsmarkedet antas å bidra til en fortsatt tilfredsstillende resultatutvikling i tiden fremover. Oslo, 3. august 213 Styret i Thon Holding AS Det forventes en relativt moderat vekst i privatkonsumet i Norge i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesentre vurderes derfor som stabile. Side 7

8 Thon Holding Halvårsrapport 213 Resultatregnskap Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP STATEMENT OF INCOME Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Leieinntekter Rental income Losjiinntekter Room Revenue Varesalg Sales of goods Øvrige driftsinntekter Other income Driftsinntekter Total operating income Varekostnader Raw materials and consumables used Lønnskostnader Payroll expences Ordinære avskrivninger Depreciation and amortisation expences Andre driftskostnader Other operating expences Driftskostnader Total operating expences Driftsresultat Operating profit Andel resultat i tilknyttede selskaper Income from associates Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expences Netto finansposter Net financial items Resultat før skattekostnad Profit before taxes Skatter Taxes Periodens resultat Profit for the period Side 8

9 Thon Holding Halvårsrapport 213 Balanse Balanse -29 % -3 % -27 % BALANSE BALANCE SHEET Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets Utsatt skattefordel Deffered tax assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Fordringer Debtors Investeringer Investments Bankinnskudd, kontanter o.lign Bank deposits, cash in hand, etc. Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Innskutt egenkapital Paid in capital Opptjent egenkapital Retained earnings Sum egenkapital Shareholders' equity Avsetning for forpliktelser Provisions Langsiktig gjeld Long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities Side 9

10 Thon Holding Halvårsrapport 213 Kontantstrømsoppstilling og egenkapitalavstemming Kontantstrømoppstilling og egenkapitalavstemming KONTANTSTRØMOPPSTILLING CASH FLOW ANALYSIS Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Kontantstrøm tilført fra årets virksomhet Cash flows from operating activities Endring i tidsavgrensninger og annen arbeidskapital Changes in working capital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operations Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Net cash flow from investments Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Net change in cash and cash equivalents Kontanter og kontantekvivalenter pr Cash and cash equivalents as of 1.1 Kontanter og kontantekvivalenter pr. 3.6/ Cash and cash equivalents as of 3.6/31.12 EGENKAPITALAVSTEMMING EQUITY ANALYSIS Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Egenkapital Total Equity 1.1. Periodens resultat Profit for the period Avsatt utbytte Dividends Valutakursendringer og øvrige endringer Exchange rate changes/other changes Egenkapital ved periodens slutt Total Equity end of period,,, Selskapets delårsregnskap er avlagt i henhold til kravene i Norsk Regnskapsstandard nr Delårs-rapportering. Selskapets delårsregnskap er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som selskapet har benyttet i årsregnskapet, Regnskapet er ikke revidert. Side 1

11 Thon Holding Halvårsrapport 213 Side 11

12 Bilde over og forside: Boliger Dronningensgate 32 (Karl Johan kvartalet) Thon Holding AS Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 15 Oslo Tlf: 23 8 Faks: Web: E-post: Foretaksnr:

Thon Holding AS - HalvÅrsrapport

Thon Holding AS - HalvÅrsrapport Thon Holding HalvÅrsrapport 21 Thon Holding AS - HalvÅrsrapport 21 1 Thon Holding AS Første halvår 21 Thon Holding hadde i første halvår 21 et godt resultat på tross av krevende markedsforhold for hotellvirksomheten.

Detaljer

Thon Holding. Halvårsrapport 2011

Thon Holding. Halvårsrapport 2011 Thon Holding Halvårsrapport 211 Thon Holding AS Første halvår 211 Thon Holding hadde et godt resultat også i 1. halvår, og oppnådde det høyeste halvårsresultatet noensinne. Hovedpunkter i 1. halvår: Thon

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015 HALVÅRSRAPPORT 215 Høydepunkter 1. halvår 215 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår, men økte kostnader knyttet til vedlikehold og modernisering av hotellporteføljen bidro til et

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 215 Thon Hotel Terminus, Oslo Thon Holding Halvårsrapport 215 Nøkkeltall Beløp i Mill kr 3.6.15 3.6.14 214 Driftsinntekter 2 924 2 683 5 657 Driftsresultat 544 646 1 18 Resultat

Detaljer

Thon Holding. Halvårsrapport 2012

Thon Holding. Halvårsrapport 2012 Thon Holding Halvårsrapport 2012 Thon Holding Første halvår 2012 Thon Holding konsernet hadde et tilfredsstillende resultat også i første halvår 2012. Økte vedlikeholdskostnader på eiendomsprosjekter og

Detaljer

Beløp i MNOK Driftsinntekter Resultat før skatter

Beløp i MNOK Driftsinntekter Resultat før skatter 2016 h a lvå r s r a p p o r t 1 NØKKELTALL Beløp i MNOK 30.06.16 30.06.15 2015 Driftsinntekter 4 951 4 636 9 383 Resultat før skatter 927 925 1 667 Bokført egenkapital 14 059 12 354 13 382 Bokført egenkapitalandel

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

h a lvå r s r a p p o rt

h a lvå r s r a p p o rt 2017 h a lvå r s r a p p o rt 1 NØKKELTALL / KEY FIGURES Beløp i MNOK 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016 NOK millions Driftsinntekter 5 541 4 955 10 172 Operating income Resultat før skatter 1 181 842 1

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2017

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2017 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2017 Øvre Slottsgate 14, Oslo Nøkkeltall Beløp i Mill kr 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016 Driftsinntekter 3 552 3 122 6 462 Driftsresultat 630 561 1 231 Resultat før skatter

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016 Thon Hotel Brussel City Centre Nøkkeltall Beløp i Mill kr 30.06.2016 30.06.2015 2015 Driftsinntekter 3 122 2 924 5 949 Driftsresultat 561 544 1 039 Resultat før skatter

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499)

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499) Årsberetning 37 Årsberetning 2 Gruppens driftsinntekter i 2 beløp seg til 7.822 millioner kroner (7.499) I 2 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt.

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2)

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2) Finansielle forhold / årsberetning Årsberetning 20 I 20 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt. Året sett under ett var markedet for næringseiendom

Detaljer

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 RAPPORT 3. KVARTAL 2015 NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 Netto leieinntekter 506 502 1 512 1 406 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 1. kvartal 2013 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.2013 31.03.2012 2012 Netto leieinntekter 471 450 1 802 Resultat før skatt 687 535 1 686 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 Netto leieinntekter 501 450 1 005 904 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2014

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2014 HALVÅRSRAPPORT 214 Høydepunkter 1. halvår 214 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår 214, og konsernet oppnådde det høyeste halvårsresultatet noensinne. Resultat før skatt utgjorde

Detaljer

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165 KVARTALSRAPPORT 1/2015 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.15 31.03.14 2014 Netto leieinntekter 503 454 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 294-9 281 Resultat før skatter

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2012 30.09.2011 2011 Netto leieinntekter 1 361 1 274 1 700 Resultat før skatt 699 732 1 051 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Amfi Moa. Illustrasjon utvidelse nord NØKKELTALL Beløp i MNOK Pr. Pr. 31.12.2012 31.12.2011 Netto leieinntekter Resultat før

Detaljer

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014 O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2014 3/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK 30.09.14 30.09.13 2013 Pr. Pr. Netto leieinntekter 1 406 1 340 1 759 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kjøpesentrene i Steen & Strøm har i 3. kvartal hatt en økning i butikkomsetningen med 6,3 %. Driftsinntektene i Steen & Strøm utgjorde i samme periode NOK 407,4 mill. Dette

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Sandvika Storsenter NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.06.2013 30.06.2012 2012 Netto leieinntekter 916 867 1 802 Resultat før skatt 1

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2013 Karl Johans gate 1 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2013 30.09.2012 2012 Netto leieinntekter 1 392 1 361 1 802 Resultat før skatt 1 769 699 1

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 4/2014 NØKKELTALL 4. kvartal 4. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2014 2013 31.12.14 31.12.13 Netto leieinntekter 491 419 1 897

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 2/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK Netto leieinntekter Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter Resultat før skatter Resultat

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 O L AV T H O N E I E N D O M S S E L S K A P Rapport for 1. kvartal 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Rapport for 1. kvartal 2012 2012 har startet godt for Olav Thon Eiendomsselskap, og resultatet i 1.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2013 Sørlandssenteret NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.12.2013 31.12.2012 Netto leieinntekter 1 894 1 820 Resultat før skatter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2017

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2017 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2017 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Per Per Per Beløp i MNOK 2017 2016 30.06.17 30.06.16 31.12.16 Netto leieinntekter 615 550 1 223 1 110 2 243 Verdiendringer inv.eiendommer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Per Per Per Beløp i MNOK 2016 2015 30.06.16 30.06.15 31.12.15 Netto leieinntekter 550 501 1 110 1 005 2 023 Verdiendringer inv.eiendommer

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2017

RAPPORT 1. KVARTAL 2017 RAPPORT 1. KVARTAL 2017 NØKKELTALL Per Per Per Beløp i MNOK 31.03.17 31.03.16 31.12.16 Netto leieinntekter 608 560 2 243 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 612 143 2 984 Resultat

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 2014 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 514 mill., mot kr 283 mill. i 2013. Verdijustert egenkapital er pr.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2016

RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2016 RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2016 NØKKELTALL 4. kvartal 4. kvartal Per Per Beløp i MNOK 2016 2015 31.12.16 31.12.15 Netto leieinntekter 582 512 2 270 2 024 Verdiendringer inv.eiendommer

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING Thon Holding

ÅRSBERETNING Thon Holding ÅRSBERETNING 2005 Resultatutvikling konsernets samlede omsetning i 2005 utgjorde kr 3 134 mill., sammenlignet med kr 2 994 mill. i 2004. Konsernets resultat før skatt utgjorde kr 526 mill. mot kr 484 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Resultat og balansesammendrag

Resultat og balansesammendrag Årsberetning 2010 Olav Thon Eiendomsselskap ASA I 2010 var veksten tilbake i norsk økonomi, men privatkonsumet økte noe mindre enn forventet. Etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2016

RAPPORT 3. KVARTAL 2016 RAPPORT 3. KVARTAL 2016 NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Beløp i MNOK 2016 Netto leieinntekter Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter Resultat før skatter Resultat før skatter og verdiendringer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer