THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213

2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2

3 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213 Thon Holding hadde et tilfredsstillende resultat også i første halvår 213, og konsernet oppnådde et resultat på nivå med fjoråret. Hovedpunkter i 1. halvår: Thon Holding hadde et resultat før skatt på 394 millioner kroner (388). Konsernets bokførte egenkapital ved halvårsskiftet økte til millioner kroner (6.394 ), og egenkapitalandelen var 39 % (39). Den verdijusterte egenkapitalen vurderes å være vesentlig høyere. Netto kontantstrøm fra drift utgjorde 543 millioner (53). Ved halvårsskiftet var årlig leienivå i eiendomsporteføljen 1.85 millioner kroner (1.67) og ledigheten utgjorde 2 % (2). Thon Hotels oppnådde 4% vekst i Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR). Ved halvårsskiftet var konsernets likviditetsreserve millioner kroner (3.55). Side 3

4 Graf 2 Thon Holding Halvårsrapport Resultat før skatt Resultat og balanse sammendrag Thon Holding konsernet hadde i første halvår samlede driftsinntekter på kroner (2.383), og resultatet før skatt utgjorde 394 millioner kroner (388). Endringen fra i fjor forklares av økte driftsinntekter, men resultatet dempes av høyere vedlikeholdskostnader og økte netto finanskostnader. Thon Holding konsern Graf 1 Kostnader knyttet til vedlikehold og oppgradering av eiendomsporteføljen Omsetning beløp seg i (inkl. første internt halvår salg) til 17 millioner kroner 3 (146). Konsernets netto finansposter er kostnadsført med 158 millioner kroner (126) Ved halvårsskiftet hadde konsernets eiendeler en bokført verdi 1 5 på millioner kroner (16.467). Bokført egenkapital ved samme tidspunkt var millioner kroner (6.394), 1 og egenkapitalandelen var 39 % (39). 5 Eiendommenes leieinntekter indikerer en brutto-avkastning (brutto yield) 29 på bokførte 21 verdier 211på ca %, og verdijustert 213 egenkapital vurderes Eiendom derfor Hotell/restaurant å være vesentlig høyere Øvrig virksomhet enn den bokførte egenkapitalen. Graf Thon Holding konsern Graf 1 Graf Graf 2 Resultat før skatt Omsetning (inkl. internt salg) Likviditetsreserver og avdrag 29 Eiendom 21 Hotell/restaurant Øvrig virksomhet213 Likviditetsreserver Avdrag neste 12 mnd Kontantstrøm og likviditet Resultat før skatt I 1. halvår var netto kontantstrøm fra driften 543 millioner 5 kroner (53), mens endringen i arbeidskapitalen beløp seg til - 85 millioner kroner (-296). Grafer Thon Holding 29_H1 4 Netto 3 kontantstrøm fra operasjonelle virksomheter var dermed 458 millioner kroner (27) Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var millioner kroner ( 556), mens netto kontantstrøm fra 4 finansieringsaktivitetene var 116 millioner kroner (361). 3 I 2 1. halvår økte dermed likviditetsbeholdningen med 46 millioner kroner (11). 1 Ved halvårsskiftet var konsernets likviditetsreserve millioner kroner (3.55), og besto av kortsiktige plasseringer på millioner kroner (455) og ubenyttede kredittrammer på 4.5 millioner kroner (2.6) Graf Eiendomsområdet Grafer Thon Holding 29_H1 Markedet for næringseiendom i 213 Den positive utviklingen i markedet for næringseiendom fortsatte også i første halvår. Leieprisene både for handels- og kontoreiendommer viste en stabil eller svakt økende tendens, og markedsledigheten ble noe redusert. Markedet for kjøp og salg av næringseiendom utviklet seg også positivt, og omsetningsvolumet var økende gjennom halvåret. Eiendomsprisene viste hovedsakelig en stabil eller noe økende tendens avhengig av eiendomssegmentet. Eiendomsporteføljen Likviditetsreserver og avdrag Likviditetsreserver Avdrag neste 12 mnd Eiendomsområdets samlede driftsinntekter (inkl. internt salg) beløp seg i første halvår til millioner kroner (997). Økningen fra i fjor forklares både av høyere inntekter fra boligprosjekter under oppføring og økte leieinntekter. Salgsinntekter fra boligprosjektene beløp seg til 165 millioner kroner (79), og gevinsten var 22 millioner kroner (19). Nedgang i resultatmargin på boligprosjektene forklares av økte kostnader ved oppføring av boliger. Leieinntektene (inkludert interne leier) var i første halvår 929 millioner (787). Leienivået for Thon Holdings eiendomsportefølje var ved halvårsskiftet på 1.85 millioner kroner (1.67). Ledigheten er fortsatt lav, og var ved halvårsskiftet 2 % (2). Side

5 Thon Holding Halvårsrapport 213 Eiendomsporteføljen fordeles på følgende segmenter (målt etter leienivå) Handel: 44 % (41) Hotell: 3 % (33) Kontor: Likviditetsreserver 16 % (18) Diverse: 1 % (8) Graf Graf 5 Avdrag neste 12 mnd Årlig leieinntektsnivå pr Handel Hotell Kontor Diverse Kjøpesenter Rompris og inntekt pr. rom I første halvår hadde konsernet 17 kjøpesenter i 1 forvaltning. RevPAR for hotellene i Oslo område økte dermed også med 1% fra fjoråret. Thon Hotels Omsetning i hotellområdet Likviditetsreserver (inkl. internt Avdrag salg) neste var 12 mnd millioner kroner (1.369). I omsetningstallene inngår også driftsinntekter fra frittstående serveringssteder med 69 millioner kroner (75). Årlig leieinntektsnivå pr Thon Hotels Norge hadde i første halvår en gjennom-snittlig rompris på 851 kroner (855), mens beleggs-prosenten økte 1 5 til 54 % (52). Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) økte dermed til 461 kroner (442). Graf 4 1 Hotellvirksomheten i Brussel og Rotterdam økte omsetningen fra 5 første halvår i fjor med ca. 2 %, i stor grad som følge av åpningen av Thon Hotel EU i første halvår i fjor. Gjennomsnittlig 29 rompris 21 økte med 211 2% til kroner mens 213 Handel Hotell Kontor Diverse beleggsprosenten sank med 1 prosentpoeng til 63%. Totalt økte dermed RevPAR med 1 % fra første halvår i fjor. Graf 5 1 Rompris og inntekt pr. rom 8 7 sentre eies helt eller delvis av Thon Holding 6 konsernet, 8 eies helt eller delvis av Olav Thon Eiendomsselskap konsernet og 2 sentre eies av 4 Olav Thon 2 Den samlede kjøpesenterporteføljen hadde i første halvår en omsetning på 13,7 milliarder kroner (13,1). I første halvår var butikkomsetningen i konsernets eide kjøpesentre i Norge 2,3 milliarder norske kroner (2,2), mens Graf 6 det i konsernets kjøpesentre i Sverige var en samlet omsetning på 3, milliarder Renteutvikling svenske kroner siste 5 (2,9). år 8% Hotellområdet 6% Rompris Det 4% norske hotellmarkedet i 213 RevPAR Ved de norske hotellene økte antall overnattinger med 5 % fra i fjor, 2% mens antall hotellrom økte med 2 %. Gjennomsnittsbelegget % var uendret på 51 %, mens romprisen jun.8 jun.9 jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 økte med 1 % til 899 kroner. TH snittrente (nok) 3 mnd nibor 1 år swaprente Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) for de norske hotellene økte dermed 1 % fra første halvår i fjor til 455 kroner. Grafer Thon Holding 29_H1 I Oslo området (Oslo og Akershus) økte antall overnattinger med 8% i forhold til samme periode i fjor. Samtidig fant det sted en betydelig utvidelse av hotellkapasiteten, og ved halvårsskiftet var antall hotellrom økt med 11% fra samme tidspunkt i fjor Øvrige virksomhetsområder Øvrige virksomheter Renteutvikling omsatte i første siste halvår 5 for 311 millioner kroner (311), hvorav Unger Fabrikker bidro med 223 millioner 8% kroner (232). Graf 6 6% Investeringer Rompris RevPAR Konsernets investeringer i 1. halvår var 547 millioner kroner 4% (72), og gjelder både eiendomskjøp, investeringer i eiendomsprosjekter under oppføring og rehabilitering av eksisterende 2% eiendomsportefølje. % jun.8 jun.9 jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 Grafer Thon Holding 29_H1 TH snittrente (nok) 3 mnd nibor 1 år swaprente Gjennomsnittsbelegget i Oslo området falt dermed med 1% til 6%,mens romprisene økte med 3% til 915 kroner. Thon Hotel Sandven, Norheimsund Side 5

6 Thon Holding Halvårsrapport 213 Større eiendomskjøp Diagonale, Oslo (5%) Konsernet har kjøpt en 5% eierandel i Diagonale prosjektet i Bjørvika i Oslo. Prosjektet omfatter oppføring av en kontoreiendom, og en kombinert bolig- og handelseiendom på samlet ca. 4. kvm. Prosjektet er planlagt ferdig i 217. Ferdigstilte eiendomsprosjekter i 1. halvår: Töcksfors Shoppingcenter, Sverige Kjøpesenteret er blitt utvidet med 5. kvm. handelsarealer til totalt 33. kvm. Karl Johansgate 6 B m.fl., Oslo Kvartalet i Oslo sentrum er bygget om til 2.5 kvm. handelsareal og 45 leiligheter med rundt 2.5 kvm. boareal. Thon Hotel Sandven, Norheimsund Hotellet er blitt utvidet med 71 nye rom til totalt 13 rom. Finansielle forhold Konsernets netto finansposter (ekskl. resultat i tilknyttede selskap) er kostnadsført med 156 millioner kroner (121). Finanskostnadene øker fra i fjor hovedsakelig som følge av høyere gjennomsnittlig rentebærende gjeld (+ 5 millioner), mens valutakursutviklingen bidro til en ytterligere svekkelse av konsernets finansnetto. I første halvår utgjorde valutagevinster 7 millioner kroner mens det i samme periode i fjor ble inntektsført 32 millioner kroner. Ved halvårsskiftet hadde konsernet en rentebærende gjeld på millioner kroner (7.568), hvorav 2% (3) var aksjonærlån. Konsernets eksterne gjeldsportefølje består av langsiktige kredittrammer opptatt i nordiske banker og lån opptatt direkte i det norske kapitalmarkedet. Ved halvårsskiftet var samlede eksterne lån og kredittrammer millioner kroner (1.168). Av dette var ubenyttete kredittrammer 4.5 millioner kroner (2.6). Tilgangen til finansiering i bank- og kapitalmarkedet vurderes fortsatt som svært god. I 1. halvår ble det opptatt 2 langsiktige obligasjonslån på 1.45 millioner kroner og 5 kortsiktige sertifikatlån på til sammen 7 millioner kroner. Kapitalmarkedet er blitt en stadig viktigere finansieringskilde, og ved halvårsskiftet hadde konsernet utestående sertifikatog obligasjonsgjeld på millioner kroner (1.315). Større eiendomsprosjekter under oppføring Eventyrtunet, Lørenskog Eventyrtunet, Lørenskog Boligeiendom med 83 leiligheter oppføres ved siden av Lørenskog Storsenter. Bygget planlegges ferdigstilt i 2. halvår 213. Sagdalen Park, Strømmen Kombinert nærings- og boligbygg på totalt 9.3 kvm. oppføres ved siden av Strømmen Storsenter. Bygget som vil inneholde 73 leiligheter planlegges ferdigstilt i 2. halvår 213. Verkstedsallèen, Strømmen Boligeiendom med 33 leiligheter oppføres i nærheten av Strømmen Storsenter. Bygget planlegges ferdigstilt i 1. halvår 214. Gjelden har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,4 år (4,5). 17 % (1) av gjelden forfaller til betaling innen 1 år, og refinansieringsbehovet vil i sin helhet kunne dekkes av eksisterende likviditetsreserver. Ved halvårsskiftet var gjennomsnittlig nominell rente (inkl. kredittmargin) 4,6 % (4,5). Ved halvårsskiftet hadde konsernet en andel fast rente på 69 % (69) (Rentebinding lenger enn 1 år). Gjennomsnittlig rentebinding var 5,7 år (6,6), med følgende forfallsstruktur: Under 1 år: 31 % (31) Mellom 1 og 5 år: 7 % () Over 5 år: 62 % (69) Rentebærende gjeld er fordelt på følgende valutaer: NOK - 71 %, Snittrente: 4,8 % (4,9). SEK - 18 %, Snittrente: 4,5 % (4,3). EUR - 11%, Snittrente: 2,5 % (2,2). Morast Handelsområde, Charlottenberg, Sverige (5%) Handelseiendom på 27.5 kvm., utleid til et fåtall større leietakere, oppføres ved siden av Charlottenberg Shoppingcenter. Prosjektet ferdigstilles i 1.halvår 214. Side 6

7 Likviditetsreserver Avdrag neste 12 mnd Thon Holding Halvårsrapport 213 Graf 4 2 Årlig leieinntektsnivå pr Handel Hotell Kontor Diverse Graf 5 Rompris og inntekt pr. rom Rompris RevPAR Karl Johans gate 6b, Oslo Graf 6 8% 6% Renteutvikling siste 5 år Ledigheten i kontormarkedet er svakt fallende og leieprisene viste en stabil eller svakt økende tendens. Kontorleiemarkedet vurderes som konjunkturfølsomt, og med en relativ høy vekst i norsk økonomi antas den positive utviklingen å vedvare. 4% 2% % jun.8 jun.9 jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 TH snittrente (nok) 3 mnd nibor 1 år swaprente Som følge av relativt moderate makroøkonomiske utsikter og en betydelig tilførsel av ny hotellkapasitet i Norge, forventes det et stabilt eller svakt fallende hotellmarked også i tiden fremover. Thon Hotels vurderes på bakgrunn av en solid markedsposisjon og en attraktiv hotellportefølje, å være godt posisjonert for å skape tilfredsstillende resultater også i tiden fremover. Grafer Thon Holding 29_H1 Fremtidsutsikter Veksten i verdensøkonomien er avtakende, og forventes redusert fra 3,% i fjor til 2,5% i år. Den økonomiske utviklingen er svak i mange industriland. Veksten i norsk økonomi er fortsatt relativt høy, men er nå svakere enn tidligere anslått. De fleste områder av norsk økonomi utvikler seg positivt, men veksten i privat forbruket har vært noe svakere enn forventet. I juni opprettholdt Norges Bank renten på 1,5%, og signaliserte en mulighet for rentekutt i tiden fremover. Thon Holding konsernets sterke finansielle posisjon og den solide markedsposisjonen i hotell- og eiendomsmarkedet antas å bidra til en fortsatt tilfredsstillende resultatutvikling i tiden fremover. Oslo, 3. august 213 Styret i Thon Holding AS Det forventes en relativt moderat vekst i privatkonsumet i Norge i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesentre vurderes derfor som stabile. Side 7

8 Thon Holding Halvårsrapport 213 Resultatregnskap Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP STATEMENT OF INCOME Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Leieinntekter Rental income Losjiinntekter Room Revenue Varesalg Sales of goods Øvrige driftsinntekter Other income Driftsinntekter Total operating income Varekostnader Raw materials and consumables used Lønnskostnader Payroll expences Ordinære avskrivninger Depreciation and amortisation expences Andre driftskostnader Other operating expences Driftskostnader Total operating expences Driftsresultat Operating profit Andel resultat i tilknyttede selskaper Income from associates Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expences Netto finansposter Net financial items Resultat før skattekostnad Profit before taxes Skatter Taxes Periodens resultat Profit for the period Side 8

9 Thon Holding Halvårsrapport 213 Balanse Balanse -29 % -3 % -27 % BALANSE BALANCE SHEET Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets Utsatt skattefordel Deffered tax assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Fordringer Debtors Investeringer Investments Bankinnskudd, kontanter o.lign Bank deposits, cash in hand, etc. Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Innskutt egenkapital Paid in capital Opptjent egenkapital Retained earnings Sum egenkapital Shareholders' equity Avsetning for forpliktelser Provisions Langsiktig gjeld Long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities Side 9

10 Thon Holding Halvårsrapport 213 Kontantstrømsoppstilling og egenkapitalavstemming Kontantstrømoppstilling og egenkapitalavstemming KONTANTSTRØMOPPSTILLING CASH FLOW ANALYSIS Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Kontantstrøm tilført fra årets virksomhet Cash flows from operating activities Endring i tidsavgrensninger og annen arbeidskapital Changes in working capital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operations Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Net cash flow from investments Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Net change in cash and cash equivalents Kontanter og kontantekvivalenter pr Cash and cash equivalents as of 1.1 Kontanter og kontantekvivalenter pr. 3.6/ Cash and cash equivalents as of 3.6/31.12 EGENKAPITALAVSTEMMING EQUITY ANALYSIS Pr./At Pr./At Beløp i MNOK Amounts in MNOK Egenkapital Total Equity 1.1. Periodens resultat Profit for the period Avsatt utbytte Dividends Valutakursendringer og øvrige endringer Exchange rate changes/other changes Egenkapital ved periodens slutt Total Equity end of period,,, Selskapets delårsregnskap er avlagt i henhold til kravene i Norsk Regnskapsstandard nr Delårs-rapportering. Selskapets delårsregnskap er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som selskapet har benyttet i årsregnskapet, Regnskapet er ikke revidert. Side 1

11 Thon Holding Halvårsrapport 213 Side 11

12 Bilde over og forside: Boliger Dronningensgate 32 (Karl Johan kvartalet) Thon Holding AS Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 15 Oslo Tlf: 23 8 Faks: Web: E-post: Foretaksnr:

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer