OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 215

2 Høydepunkter 1. halvår 215 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår, men økte kostnader knyttet til vedlikehold og modernisering av hotellporteføljen bidro til et noe lavere halvårsresultat enn i fjor. Hovedpunkter i første halvår 1) : Driftsinntekter økte med 11 % til millioner kroner (4.191). Resultat før skatter ble 925 millioner kroner (996). Bokført egenkapital økte til millioner kroner (11.178) og egenkapitalandelen var 28 % (28). Verdijustert egenkapital vurderes å være vesentlig høyere. Netto kontantstrøm fra drift var 977 millioner kroner (1.159). Årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen var 4.65 millioner kroner (4.25). Kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet hadde en butikkomsetning på 27,4 milliarder kroner (23,8). Thon Hotels hadde ved halvårsskiftet rom fordelt på 75 hoteller i Norge og utlandet. Konsernets likviditetsreserve var millioner kroner (8.892). Nøkkeltall: Beløp i MNOK ) Tallene i parentes er tall fra samme periode i fjor Driftsinntekter Resultat før skatter Bokført egenkapital Bokført egenkapitalandel 28 % 28 % 27 % Netto kontantstrøm drift 1) Likviditetsreserver 2) Rentebærende gjeld Rente per 3.6 / ,74 % 4,29 % 3,94 % Netto investeringer Leieinntektsnivå Omsetning kjøpesenter 3) Hotellrom RevPAR (Inntekt pr. tilgjengelige rom) 4) Endrede regnskapsprinsipper m.m. gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter og halvårsrapporter. 1) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Endring i arbeidskapital 2) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer 3) Eide og/eller forvaltede kjøpesenter 4) Egeneide hoteller Side 2

3 Første halvår 215 OLAV Resultat og balanse sammendrag Olav Thon Gruppens driftsinntekter var millioner kroner (4.191) og resultat før skatter var 925 millioner kroner (996). Konsernets eiendeler hadde ved halvårsskiftet en bokført verdi på millioner kroner (4.76). Bokført egenkapital ved samme tidspunkt var millioner kroner (11.178) og egenkapitalandelen var 28 % (28). Rentebærende gjeld var millioner kroner (24.915). Eiendommenes leieinntekter indikerer en brutto avkastning (brutto yield) på bokførte verdier på ca. 13 %, og det vurderes derfor å være betydelige merverdier i balansen. Driftsinntekter og kostnader I første halvår økte konsernets driftsinntekter med 11 % til millioner kroner (4.191). Veksten forklares av økte driftsinntekter både i hotell- og eiendomsområdet, og høyere salgsinntekter fra boliger oppført for videresalg. Salgsinntekter fra boligprosjektene utgjorde 124 millioner kroner (64), mens produksjonskostnadene for boligene var 99 millioner kroner (59). Netto gevinst ved boligsalg ble dermed 25 millioner kroner (5). Lønnskostnadene utgjorde 739 millioner kroner (69), og økte både som følge av generelle lønnstillegg og økt aktivitet. Ordinære avskrivninger beløp seg til 329 millioner kroner (297). Andre driftskostnader beløp seg til millioner kroner (1.392). Veksten forklares både av økte kostnader knyttet til oppgradering og modernisering av eiendomsporteføljen og økt omfang av boligprosjektene. I første halvår utgjorde kostnadene knyttet til modernisering av eiendomsporteføljen 349 millioner kroner (121). Samlede driftskostnader var millioner kroner (2.741), og driftsresultatet ble dermed millioner kroner (1.45). Finansposter Konsernets netto finansposter var i første halvår - 45 millioner kroner (-454). Finanskostnadene var 539 millioner kroner (553). Reduksjon på,6 prosentpoeng i konsernets gjennomsnittsrente bidro til nedgangen, men økt rentebærende gjeld hadde motsatt effekt. MILL KR 6 DRIFTSINNTEKTER (INKL. INTERNSALG) MILL KR 5 ÅRLIG LEIEINNTEKTSNIVÅ PER Eiendom Hotell/restaurant Øvrig virksomhet Handel Hotell Kontor Øvrig MILL KR RESULTAT FØR SKATTER KR 1 8 ROMPRIS OG INNTEKT PER ROM RevPAR Rompris MILL KR 1 LIKVIDITETSRESERVER OG AVDRAG 6% RENTEUTVIKLING OLAV SISTE 5 ÅR 8 6 4% 4 2 Likviditetsreserve Avdrag neste 12 mnd 2% % jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 jun.14 jun.15 Gjennomsnittsrente NOK SEK EUR Side 3

4 Netto valutagevinster utgjorde i første halvår 32 millioner kroner (3), og aksjegevinster beløp seg til 42 millioner kroner (12). Andel av resultat i tilknyttede selskaper var 2 millioner kroner (9). Kontantstrøm og likviditet I første halvår var netto kontantstrøm fra drift 977 millioner kroner (1.159), mens endring i arbeidskapitalen var -8 millioner kroner (-428). Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var dermed -896 millioner kroner (731). Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var millioner kroner (-1.74), mens finansieringsaktivitetene belastet likviditeten med 443 millioner kroner (+1.284). Konsernets likviditetsbeholdning økte dermed med 9 millioner kroner i første halvår (941). Konsernets likviditetsreserve var ved halvårsskiftet millioner kroner (8.892). Likviditetsreserven besto av kortsiktige plasseringer på 1.98 millioner kroner (2.19) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på millioner kroner (6.783). Eiendom Markedet for næringseiendom i 1. halvår 215 På tross av lavere vekst i norsk økonomi, var det en positiv utvikling i markedet for næringseiendom. Stor etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt både fra norske og internasjonale investorer bidro til høyere priser og et høyt transaksjonsvolum. Veksten i privat konsum var stabil og leieprisene i kjøpesentereiendommer og øvrige handelseiendommer var stabile. Leieprisene for kontoreiendommer i Oslo området viste en svakt fallende tendens og markedsledigheten var svakt økende. Eiendomsområdet Samlede driftsinntekter (inkludert internt salg) i eiendomsområdet var i første halvår 3.84 millioner kroner (2.728). Konsernets eksterne leieinntekter økte med 166 millioner til millioner kroner. Salgsinntekter fra boligprosjektene beløp seg til 124 millioner kroner (64). Eiendomsporteføljen hadde ved halvårsskiftet et leieinntektsnivå på 4.65 millioner kroner (4.25). Økningen fra i fjor forklares i hovedsak av både nye eiendommer og ferdigstilte eiendomsprosjekter. Ledigheten var ved halvårsskiftet på 2 % (2). Målt etter leienivå fordeles eiendomsporteføljen på følgende segmenter: Handel 65 % Kontor 14 % Hotell 14 % Boliger/ Øvrig 7 % OLAV Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP / Statement of Income STATEMENT OF INCOME Beløp i Mill kr NOK millions Leieinntekter Rental income Losjiinntekter Room Revenue Varesalg Sale of goods Øvrige driftsinntekter Other operating income Driftsinntekter Operating income Varekostnader Cost of goods Lønnskostnader Payroll costs Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskrivninger Write down Andre driftskostnader Other operating expenses Driftskostnader Operating expenses Driftsresultat Operating profit Andel resultat i tilknyttede selskaper Share of results of associated companies Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses Netto finansposter Net financial items Resultat før skatter Profit before tax Skatter Taxes Periodens resultat Profit for the period Majoritetens andel av resultatet Majority share of profit Minoritetens andel av resultatet Minority share of profit Side 4

5 Kjøpesenterområdet Kjøpesenterområdet omfattet ved halvårsskiftet 17 kjøpesentre hvorav 32 sentre forvaltes for andre eiere. Markedsposisjon i det norske og svenske kjøpesentermarkedet er sterk og i konsernets portefølje inngår blant annet 6 av Norges største kjøpesentre målt etter butikkomsetning. I Sverige har Olav Thon Gruppen nå inntatt posisjonen som den største eieren av kjøpesentereiendom, målt etter areal. Kjøpesentre som eies av konsernet Kjøpesentrene som eies av konsernet hadde i 1. halvår en samlet butikkomsetning på 27,4 milliarder kroner (23,8). I Norge økte butikk omsetningen med 7 % til 22,6 milliarder kroner (21,1), mens samlet omsetning i konsernets 8 kjøpesentre i Sverige økte til 5,2 milliarder svenske kroner (3,). Kjøpesentre som forvaltes for andre eiere. Omsetningen i sentrene som forvaltes for andre eiere var 5,7 milliarder kroner (5,2). Hotell Det norske hotellmarkedet i 1. halvår 215 Det norske hotellmarkedet viste en positiv utvikling i første halvår. Antall overnattinger ved de norske hotellene økte med 6 % fra samme periode i fjor, mens antall hotellrom økte med 3 %. Romprisen økte med 2 % til 91 kroner, mens gjennomsnittsbelegget økte marginalt til 52 %. Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) i det norske hotellmarkedet steg med 2 % til 47 kroner. Markedet i Oslo området (Oslo og Akershus) I Oslo og Akershus var utviklingen sterkere enn landsgjennomsnittet. Antall overnattinger økte med 7 %, mens antall hotellrom økte med 4 % fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsbelegget økte med 1 prosentpoeng til 64 %, mens romprisene steg 7 % til 955 kroner. RevPAR for hotellene i Oslo området økte dermed 1 % til 67 kroner. Hotellområdet Konsernets driftsinntekter i hotellområdet (inkl. internt salg) var millioner kroner (1.526), inkludert 7 millioner kroner (67) driftsinntekter fra frittstående serveringssteder. Veksten fra i fjor forklares både av nye hoteller og omsetningsvekst ved mange av hotellene. Thon Hotels Thon Hotels er en hotellkjede med rom fordelt på 75 hoteller i Norge og utlandet. Balanse BALANSE / Balance Sheet BALANCE SHEET Beløp i Mill kr NOK millions EIENDELER ASSETS Immaterielle eiendeler Intangible assets Utsatt skattefordel Deffered tax asset Varige driftsmidler Property, plant and equipment Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total assets Varer Goods Fordringer Trade and other receivables Investeringer Investments Bankinnskudd, kontanter og lignende Bank deposits, cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital Share capital Annen egenkapital Other equity Minoritetsintresser Minority interests Sum egenkapital Total equity Utsatt skatt Deffered tax Andre forpliktelser Other liabilities Langsiktig gjeld Non current liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld og forpliktelser Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equtiy and liabilities Side 5

6 I Norge er Thon Hotels en landsdekkende hotellkjede med ca. 9.4 rom fordelt på 66 hoteller. 54 av hotellene drives av konsernet, mens 12 opereres av eksterne franchisetakere. Hotellporteføljen består i hovedsak av sentrale byhoteller, og Thon Hotels er en dominerende aktør i storbyregionene Oslo og Bergen. I utlandet har Thon Hotels 1.75 rom, fordelt på 5 hoteller og 2 appartementshoteller i Brussel, 1 i Rotterdam og 1 i Sverige. I første halvår hadde Thon Hotels en gjennomsnittlig rompris på 857 kroner (83), mens beleggsprosenten var 56 % (55). Nøkkeltallet RevPAR økte dermed med 4 % til 477 kroner (46). I Norge oppnådde Thon Hotels en gjennomsnittlig rompris på 843 kroner (831), mens beleggsprosenten var uendret på 54 % (54). I Brussel var gjennomsnittlig rompris 19 euro (99), mens beleggsprosenten økte til 65 % (62). Oppgraderings/ moderniseringsprosjektet for hotellporteføljen fortsatte i første halvår, og betydelige vedlikeholdskostnader er belastet regnskapet. Korrigert for vedlikeholdskostnadene oppnådde Thon Hotels et driftsresultat på samme nivå som i fjor. Øvrige virksomhetsområder Virksomhetene utenfor eiendomsog hotellområdet inngår i øvrige virksomhetsområder. I første halvår var driftsinntektene 35 millioner kroner (333). Den største virksomheten, Unger Fabrikker AS, hadde i første halvår driftsinntekter på 256 millioner kroner (227) og et resultat før skatter på 38 millioner kroner (17). Investeringer Olav Thon Gruppens netto investeringer i første halvår var 487 millioner kroner (918). Større eiendomskjøp Oslovägen 58, Strømstad Handelseiendom på 3.9 kvm. i Strømstad, Sverige. Amfi Moa, Ålesund Tomteområde på ca. 13. kvm. i umiddelbar nærhet til Amfi Moa. Tomten planlegges omregulert til detaljhandel. Rygge Storsenter, Rygge (5 %) Kjøpesenter med ca. 25. kvm. handelsareal utenfor Moss sentrum. Youngstorget 3, Oslo Eierandel i næringseiendommen i Oslo sentrum er økt til 1 % Kontantstrømoppstilling / Cash Flow Analyses KONTANTSTRØMANALYSE CASH FLOW KONTANTSTRØMANALYSE Beløp i Mill kr Pr. /At Pr. /At CASH FLOW NOK millions Netto Beløp kontantstrøm i Mill kr fra drift Net NOK cash millions flow from operations Endring i tidsavgrensninger og annen arbeidskapital Changes in other accruals Netto Netto kontantstrøm kontantstrøm fra fra operasjonelle drift aktiviteter (A) Net cash flow from operations operating activities Endring i tidsavgrensninger og annen arbeidskapital Changes in other accruals Netto kontantstrøm fra fra operasjonelle investeringsaktiviteter (B) (A) Net cash flow from investing operating activities Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter investeringsaktiviteter (B) (C) Net cash flow from financing investing activities Netto kontantstrøm endring i kontanter fra finansieringsaktiviteter og kontantekvivalenter (C) (A+B+C) Net cash change flow in from cash financing and cash equivalents activities Netto Kontanter endring og ekvivalenter i kontanter 1.1 og kontantekvivalenter (A+B+C) Cash Net change and equivalents in cash and as cash at 1.1equivalents Kontanter og ekvivalenter pr / Cash and equivalents as at 3.6/31.12 Kontanter og ekvivalenter pr. 3.6/ Cash and equivalents as at 3.6/31.12 EGENKAPITALAVSTEMMING EQUITY ANALYSIS Egenkapitalavstemming EGENKAPITALAVSTEMMING / Statement of change EQUITY ANALYSIS in equity Beløp i Mill kr NOK millions Beløp Egenkapital i Mill kr NOK Total millions Equity 1.1. Periodens resultat Profit for the period Avsatt Egenkapital utbytte Dividends Total Equity 1.1. Valutakursendringer Periodens resultat og øvrige endringer Exchange Profit for the rate period changes/other changes Egenkapital Avsatt utbytte ved periodens slutt Dividends Total equity end of period Valutakursendringer og øvrige endringer Exchange rate changes/other changes Egenkapital ved periodens slutt Total equity end of period Selskapets delårsregnskap er avlagt i henhold til kravene i Norsk Regnskapsstandard nr. 11 Delårsrapportering. Selskapets delårsregnskap er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som selskapet har benyttet i årsregnskapet. Regnskapet Selskapets delårsregnskap er ikke revidert. er avlagt i henhold til kravene i Norsk Regnskapsstandard nr. 11 Delårsrapportering. Selskapets delårsregnskap er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som selskapet har benyttet i årsregnskapet. Regnskapet er ikke revidert. Side 6

7 Eiendomsutvikling I første halvår ble følgende større eiendomsprosjekter ferdigstilt: Eventyrtunet II, Lørenskog Boligeiendom med 145 leiligheter for salg ved siden av Lørenskog Storsenter. Thon Congress Gardermoen, Ullensaker En kongresshall på ca. 5. kvm. tilknyttet Thon Hotel Oslo Airport, Ullensaker. Oskar Braatens gate 31, Oslo Eiendommen på 4.9 kvm. er rehabilitert og bygget om til 55 leiligheter for utleie. Amfi Orkanger, Orkanger (25 %) Kjøpesenteret er utvidet med ca. 9.5 kvm. Større eiendomsprosjekter under oppføring Ved inngangen til annet halvår gjennomføres følgende større eiendomsprosjekter: Ombygging og utvidelser av 2 kjøpesentre med totalt ca. 1. kvm. handelsareal. Oppføring av 2 kontor- og handelseiendommer i Oslo sentrum på totalt ca. 54. kvadratmeter Større ombygginger og fornyelsesprosjekter på flere av konsernets hoteller. For mer detaljert oppstilling over større eiendomsprosjekter under oppføring henvises det til sidene 2-21 i Olav Thon Gruppens årsrapport for 214. Finansiering Rentebærende gjeld Ved halvårsskiftet hadde konsernet en rentebærende gjeld på millioner kroner (24.915). Finansieringskilder Konsernets gjeldsportefølje er sammensatt av langsiktige kredittrammer opptatt i nordiske banker og gjeld opptatt i kapitalmarkedet i Norge og Sverige. Samlede kredittrammer utgjorde ved halvårsskiftet millioner kroner (31.629). Tilgangen til finansiering vurderes fortsatt som svært god, og kredittmarginene både i kapital- og bankmarkedet viste i førte halvår en stabil utvikling. Kapitalmarkedet er blitt en stadig viktig finansieringskilde, og en betydelig andel av konsernets finansiering opptas direkte i kapitalmarkedet. Utestående sertifikat- og obligasjonsgjeld var ved halvårsskiftet millioner kroner (11.245). Andelen av rentebærende gjeld opptatt i kapitalmarkedet utgjorde dermed 43 % (45). Avdragsprofil Gjelden har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2,8 år (3,5), og 27 % (23) av gjelden forfaller til betaling innen 1 år. Gjennomsnittlig rente og renteprofil Ved halvårsskiftet var konsernets gjennomsnittsrente 3,74 % (4,29). Andelen fast rente (rentebinding lenger enn 1 år) var 62 % (61). Gjennomsnittlig rentebinding var 5, år (4,4), med følgende forfallsstruktur: Under 1 år: 38 % Mellom 1 og 5 år: 9 % Over 5 år: 53 % Valutafinansiering Rentebærende gjeld er fordelt på følgende valutaer: Tabell 1 Valuta Andel Rente NOK 8 % 4,1 % SEK 16 % 2,14 % EUR 4 % 2,37 % SUM 1 % 3,74 % Fremtidsutsikter Veksten i norsk økonomi er avtakende, og oljeprisfallet bidrar til svakere vekstutsikter for norsk økonomi i de nærmeste årene. Norges Bank kuttet renten til 1,% i juni, og signaliserte ytterligere rentekutt høsten 215. I lys av dette har verdien av den norske kronen blitt betydelig svekket. Etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt var høy både fra norske og internasjonale investorer, noe som bidro til høyere priser og et høyt transaksjonsvolum. Med forventninger om fortsatt lave renter antas den høye etterspørselen å vedvare også i tiden fremover. Veksten i privat konsum forventes å være stabil eller øke moderat i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesentre og øvrige handelseiendommer vurderes derfor som positive. I kontormarkedet i Oslo området er ledigheten svakt økende og leieprisene svakt fallende. Med bakgrunn i økt arbeidsledighet er det grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette fremover. På bakgrunn av lavere vekst i Norge er det grunn til å forvente en stabil etterspørsel etter hotellrom fra norske hotellgjester, mens kursutviklingen for den norske kronen antas å bidra til økt etterspørsel i ferie- og fritidsmarkedet fra både norske og utenlandske gjester. Totalt sett forventes derfor et positivt hotellmarked i Norge i tiden fremover. Thon Hotels vurderes på bakgrunn av solid markedsposisjon og en attraktiv hotellportefølje, å være godt posisjonert for en positiv markedsutvikling. Olav Thon Gruppens sterke finansielle stilling og den solide markedsposisjonen i hotell- og eiendomsmarkedet antas å bidra til en fortsatt god resultatutvikling i tiden fremover. Oslo, 9. september 215 Styret i Olav Thon Gruppen AS Side 7

8 OLAV Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum N-15 Oslo Telefon: olavthon.no Side 8

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 215 Thon Hotel Terminus, Oslo Thon Holding Halvårsrapport 215 Nøkkeltall Beløp i Mill kr 3.6.15 3.6.14 214 Driftsinntekter 2 924 2 683 5 657 Driftsresultat 544 646 1 18 Resultat

Detaljer

Beløp i MNOK Driftsinntekter Resultat før skatter

Beløp i MNOK Driftsinntekter Resultat før skatter 2016 h a lvå r s r a p p o r t 1 NØKKELTALL Beløp i MNOK 30.06.16 30.06.15 2015 Driftsinntekter 4 951 4 636 9 383 Resultat før skatter 927 925 1 667 Bokført egenkapital 14 059 12 354 13 382 Bokført egenkapitalandel

Detaljer

Thon Holding AS - HalvÅrsrapport

Thon Holding AS - HalvÅrsrapport Thon Holding HalvÅrsrapport 21 Thon Holding AS - HalvÅrsrapport 21 1 Thon Holding AS Første halvår 21 Thon Holding hadde i første halvår 21 et godt resultat på tross av krevende markedsforhold for hotellvirksomheten.

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

h a lvå r s r a p p o rt

h a lvå r s r a p p o rt 2017 h a lvå r s r a p p o rt 1 NØKKELTALL / KEY FIGURES Beløp i MNOK 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016 NOK millions Driftsinntekter 5 541 4 955 10 172 Operating income Resultat før skatter 1 181 842 1

Detaljer

Thon Holding. Halvårsrapport 2011

Thon Holding. Halvårsrapport 2011 Thon Holding Halvårsrapport 211 Thon Holding AS Første halvår 211 Thon Holding hadde et godt resultat også i 1. halvår, og oppnådde det høyeste halvårsresultatet noensinne. Hovedpunkter i 1. halvår: Thon

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2016 Thon Hotel Brussel City Centre Nøkkeltall Beløp i Mill kr 30.06.2016 30.06.2015 2015 Driftsinntekter 3 122 2 924 5 949 Driftsresultat 561 544 1 039 Resultat før skatter

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2017

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2017 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2017 Øvre Slottsgate 14, Oslo Nøkkeltall Beløp i Mill kr 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016 Driftsinntekter 3 552 3 122 6 462 Driftsresultat 630 561 1 231 Resultat før skatter

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499)

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499) Årsberetning 37 Årsberetning 2 Gruppens driftsinntekter i 2 beløp seg til 7.822 millioner kroner (7.499) I 2 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt.

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 Netto leieinntekter 501 450 1 005 904 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og

Detaljer

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2)

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2) Finansielle forhold / årsberetning Årsberetning 20 I 20 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt. Året sett under ett var markedet for næringseiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 RAPPORT 3. KVARTAL 2015 NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 Netto leieinntekter 506 502 1 512 1 406 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165 KVARTALSRAPPORT 1/2015 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.15 31.03.14 2014 Netto leieinntekter 503 454 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 294-9 281 Resultat før skatter

Detaljer

Thon Holding. Halvårsrapport 2012

Thon Holding. Halvårsrapport 2012 Thon Holding Halvårsrapport 2012 Thon Holding Første halvår 2012 Thon Holding konsernet hadde et tilfredsstillende resultat også i første halvår 2012. Økte vedlikeholdskostnader på eiendomsprosjekter og

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2014

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2014 HALVÅRSRAPPORT 214 Høydepunkter 1. halvår 214 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår 214, og konsernet oppnådde det høyeste halvårsresultatet noensinne. Resultat før skatt utgjorde

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014 O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2014 3/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK 30.09.14 30.09.13 2013 Pr. Pr. Netto leieinntekter 1 406 1 340 1 759 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 1. kvartal 2013 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.2013 31.03.2012 2012 Netto leieinntekter 471 450 1 802 Resultat før skatt 687 535 1 686 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 4/2014 NØKKELTALL 4. kvartal 4. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2014 2013 31.12.14 31.12.13 Netto leieinntekter 491 419 1 897

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 2/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK Netto leieinntekter Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter Resultat før skatter Resultat

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2013 Karl Johans gate 1 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2013 30.09.2012 2012 Netto leieinntekter 1 392 1 361 1 802 Resultat før skatt 1 769 699 1

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Amfi Moa. Illustrasjon utvidelse nord NØKKELTALL Beløp i MNOK Pr. Pr. 31.12.2012 31.12.2011 Netto leieinntekter Resultat før

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Per Per Per Beløp i MNOK 2016 2015 30.06.16 30.06.15 31.12.15 Netto leieinntekter 550 501 1 110 1 005 2 023 Verdiendringer inv.eiendommer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kjøpesentrene i Steen & Strøm har i 3. kvartal hatt en økning i butikkomsetningen med 6,3 %. Driftsinntektene i Steen & Strøm utgjorde i samme periode NOK 407,4 mill. Dette

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Sandvika Storsenter NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.06.2013 30.06.2012 2012 Netto leieinntekter 916 867 1 802 Resultat før skatt 1

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2012 30.09.2011 2011 Netto leieinntekter 1 361 1 274 1 700 Resultat før skatt 699 732 1 051 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2017

RAPPORT 1. KVARTAL 2017 RAPPORT 1. KVARTAL 2017 NØKKELTALL Per Per Per Beløp i MNOK 31.03.17 31.03.16 31.12.16 Netto leieinntekter 608 560 2 243 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 612 143 2 984 Resultat

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2013 Sørlandssenteret NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.12.2013 31.12.2012 Netto leieinntekter 1 894 1 820 Resultat før skatter

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2016

RAPPORT 3. KVARTAL 2016 RAPPORT 3. KVARTAL 2016 NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Beløp i MNOK 2016 Netto leieinntekter Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter Resultat før skatter Resultat før skatter og verdiendringer

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 2014 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 514 mill., mot kr 283 mill. i 2013. Verdijustert egenkapital er pr.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 O L AV T H O N E I E N D O M S S E L S K A P Rapport for 1. kvartal 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Rapport for 1. kvartal 2012 2012 har startet godt for Olav Thon Eiendomsselskap, og resultatet i 1.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2017

RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2017 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2017 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Per Per Per Beløp i MNOK 2017 2016 30.06.17 30.06.16 31.12.16 Netto leieinntekter 615 550 1 223 1 110 2 243 Verdiendringer inv.eiendommer

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultat og balansesammendrag

Resultat og balansesammendrag Årsberetning 2010 Olav Thon Eiendomsselskap ASA I 2010 var veksten tilbake i norsk økonomi, men privatkonsumet økte noe mindre enn forventet. Etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2016

RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2016 RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2016 NØKKELTALL 4. kvartal 4. kvartal Per Per Beløp i MNOK 2016 2015 31.12.16 31.12.15 Netto leieinntekter 582 512 2 270 2 024 Verdiendringer inv.eiendommer

Detaljer

ÅRSBERETNING Thon Holding

ÅRSBERETNING Thon Holding ÅRSBERETNING 2005 Resultatutvikling konsernets samlede omsetning i 2005 utgjorde kr 3 134 mill., sammenlignet med kr 2 994 mill. i 2004. Konsernets resultat før skatt utgjorde kr 526 mill. mot kr 484 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 2012 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 244 mill., på nivå med 2011 (kr 247 mill.). Verdijustert egenkapital

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer