OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 215

2 Høydepunkter 1. halvår 215 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår, men økte kostnader knyttet til vedlikehold og modernisering av hotellporteføljen bidro til et noe lavere halvårsresultat enn i fjor. Hovedpunkter i første halvår 1) : Driftsinntekter økte med 11 % til millioner kroner (4.191). Resultat før skatter ble 925 millioner kroner (996). Bokført egenkapital økte til millioner kroner (11.178) og egenkapitalandelen var 28 % (28). Verdijustert egenkapital vurderes å være vesentlig høyere. Netto kontantstrøm fra drift var 977 millioner kroner (1.159). Årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen var 4.65 millioner kroner (4.25). Kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet hadde en butikkomsetning på 27,4 milliarder kroner (23,8). Thon Hotels hadde ved halvårsskiftet rom fordelt på 75 hoteller i Norge og utlandet. Konsernets likviditetsreserve var millioner kroner (8.892). Nøkkeltall: Beløp i MNOK ) Tallene i parentes er tall fra samme periode i fjor Driftsinntekter Resultat før skatter Bokført egenkapital Bokført egenkapitalandel 28 % 28 % 27 % Netto kontantstrøm drift 1) Likviditetsreserver 2) Rentebærende gjeld Rente per 3.6 / ,74 % 4,29 % 3,94 % Netto investeringer Leieinntektsnivå Omsetning kjøpesenter 3) Hotellrom RevPAR (Inntekt pr. tilgjengelige rom) 4) Endrede regnskapsprinsipper m.m. gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter og halvårsrapporter. 1) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Endring i arbeidskapital 2) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer 3) Eide og/eller forvaltede kjøpesenter 4) Egeneide hoteller Side 2

3 Første halvår 215 OLAV Resultat og balanse sammendrag Olav Thon Gruppens driftsinntekter var millioner kroner (4.191) og resultat før skatter var 925 millioner kroner (996). Konsernets eiendeler hadde ved halvårsskiftet en bokført verdi på millioner kroner (4.76). Bokført egenkapital ved samme tidspunkt var millioner kroner (11.178) og egenkapitalandelen var 28 % (28). Rentebærende gjeld var millioner kroner (24.915). Eiendommenes leieinntekter indikerer en brutto avkastning (brutto yield) på bokførte verdier på ca. 13 %, og det vurderes derfor å være betydelige merverdier i balansen. Driftsinntekter og kostnader I første halvår økte konsernets driftsinntekter med 11 % til millioner kroner (4.191). Veksten forklares av økte driftsinntekter både i hotell- og eiendomsområdet, og høyere salgsinntekter fra boliger oppført for videresalg. Salgsinntekter fra boligprosjektene utgjorde 124 millioner kroner (64), mens produksjonskostnadene for boligene var 99 millioner kroner (59). Netto gevinst ved boligsalg ble dermed 25 millioner kroner (5). Lønnskostnadene utgjorde 739 millioner kroner (69), og økte både som følge av generelle lønnstillegg og økt aktivitet. Ordinære avskrivninger beløp seg til 329 millioner kroner (297). Andre driftskostnader beløp seg til millioner kroner (1.392). Veksten forklares både av økte kostnader knyttet til oppgradering og modernisering av eiendomsporteføljen og økt omfang av boligprosjektene. I første halvår utgjorde kostnadene knyttet til modernisering av eiendomsporteføljen 349 millioner kroner (121). Samlede driftskostnader var millioner kroner (2.741), og driftsresultatet ble dermed millioner kroner (1.45). Finansposter Konsernets netto finansposter var i første halvår - 45 millioner kroner (-454). Finanskostnadene var 539 millioner kroner (553). Reduksjon på,6 prosentpoeng i konsernets gjennomsnittsrente bidro til nedgangen, men økt rentebærende gjeld hadde motsatt effekt. MILL KR 6 DRIFTSINNTEKTER (INKL. INTERNSALG) MILL KR 5 ÅRLIG LEIEINNTEKTSNIVÅ PER Eiendom Hotell/restaurant Øvrig virksomhet Handel Hotell Kontor Øvrig MILL KR RESULTAT FØR SKATTER KR 1 8 ROMPRIS OG INNTEKT PER ROM RevPAR Rompris MILL KR 1 LIKVIDITETSRESERVER OG AVDRAG 6% RENTEUTVIKLING OLAV SISTE 5 ÅR 8 6 4% 4 2 Likviditetsreserve Avdrag neste 12 mnd 2% % jun.1 jun.11 jun.12 jun.13 jun.14 jun.15 Gjennomsnittsrente NOK SEK EUR Side 3

4 Netto valutagevinster utgjorde i første halvår 32 millioner kroner (3), og aksjegevinster beløp seg til 42 millioner kroner (12). Andel av resultat i tilknyttede selskaper var 2 millioner kroner (9). Kontantstrøm og likviditet I første halvår var netto kontantstrøm fra drift 977 millioner kroner (1.159), mens endring i arbeidskapitalen var -8 millioner kroner (-428). Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var dermed -896 millioner kroner (731). Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var millioner kroner (-1.74), mens finansieringsaktivitetene belastet likviditeten med 443 millioner kroner (+1.284). Konsernets likviditetsbeholdning økte dermed med 9 millioner kroner i første halvår (941). Konsernets likviditetsreserve var ved halvårsskiftet millioner kroner (8.892). Likviditetsreserven besto av kortsiktige plasseringer på 1.98 millioner kroner (2.19) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på millioner kroner (6.783). Eiendom Markedet for næringseiendom i 1. halvår 215 På tross av lavere vekst i norsk økonomi, var det en positiv utvikling i markedet for næringseiendom. Stor etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt både fra norske og internasjonale investorer bidro til høyere priser og et høyt transaksjonsvolum. Veksten i privat konsum var stabil og leieprisene i kjøpesentereiendommer og øvrige handelseiendommer var stabile. Leieprisene for kontoreiendommer i Oslo området viste en svakt fallende tendens og markedsledigheten var svakt økende. Eiendomsområdet Samlede driftsinntekter (inkludert internt salg) i eiendomsområdet var i første halvår 3.84 millioner kroner (2.728). Konsernets eksterne leieinntekter økte med 166 millioner til millioner kroner. Salgsinntekter fra boligprosjektene beløp seg til 124 millioner kroner (64). Eiendomsporteføljen hadde ved halvårsskiftet et leieinntektsnivå på 4.65 millioner kroner (4.25). Økningen fra i fjor forklares i hovedsak av både nye eiendommer og ferdigstilte eiendomsprosjekter. Ledigheten var ved halvårsskiftet på 2 % (2). Målt etter leienivå fordeles eiendomsporteføljen på følgende segmenter: Handel 65 % Kontor 14 % Hotell 14 % Boliger/ Øvrig 7 % OLAV Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP / Statement of Income STATEMENT OF INCOME Beløp i Mill kr NOK millions Leieinntekter Rental income Losjiinntekter Room Revenue Varesalg Sale of goods Øvrige driftsinntekter Other operating income Driftsinntekter Operating income Varekostnader Cost of goods Lønnskostnader Payroll costs Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskrivninger Write down Andre driftskostnader Other operating expenses Driftskostnader Operating expenses Driftsresultat Operating profit Andel resultat i tilknyttede selskaper Share of results of associated companies Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses Netto finansposter Net financial items Resultat før skatter Profit before tax Skatter Taxes Periodens resultat Profit for the period Majoritetens andel av resultatet Majority share of profit Minoritetens andel av resultatet Minority share of profit Side 4

5 Kjøpesenterområdet Kjøpesenterområdet omfattet ved halvårsskiftet 17 kjøpesentre hvorav 32 sentre forvaltes for andre eiere. Markedsposisjon i det norske og svenske kjøpesentermarkedet er sterk og i konsernets portefølje inngår blant annet 6 av Norges største kjøpesentre målt etter butikkomsetning. I Sverige har Olav Thon Gruppen nå inntatt posisjonen som den største eieren av kjøpesentereiendom, målt etter areal. Kjøpesentre som eies av konsernet Kjøpesentrene som eies av konsernet hadde i 1. halvår en samlet butikkomsetning på 27,4 milliarder kroner (23,8). I Norge økte butikk omsetningen med 7 % til 22,6 milliarder kroner (21,1), mens samlet omsetning i konsernets 8 kjøpesentre i Sverige økte til 5,2 milliarder svenske kroner (3,). Kjøpesentre som forvaltes for andre eiere. Omsetningen i sentrene som forvaltes for andre eiere var 5,7 milliarder kroner (5,2). Hotell Det norske hotellmarkedet i 1. halvår 215 Det norske hotellmarkedet viste en positiv utvikling i første halvår. Antall overnattinger ved de norske hotellene økte med 6 % fra samme periode i fjor, mens antall hotellrom økte med 3 %. Romprisen økte med 2 % til 91 kroner, mens gjennomsnittsbelegget økte marginalt til 52 %. Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) i det norske hotellmarkedet steg med 2 % til 47 kroner. Markedet i Oslo området (Oslo og Akershus) I Oslo og Akershus var utviklingen sterkere enn landsgjennomsnittet. Antall overnattinger økte med 7 %, mens antall hotellrom økte med 4 % fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsbelegget økte med 1 prosentpoeng til 64 %, mens romprisene steg 7 % til 955 kroner. RevPAR for hotellene i Oslo området økte dermed 1 % til 67 kroner. Hotellområdet Konsernets driftsinntekter i hotellområdet (inkl. internt salg) var millioner kroner (1.526), inkludert 7 millioner kroner (67) driftsinntekter fra frittstående serveringssteder. Veksten fra i fjor forklares både av nye hoteller og omsetningsvekst ved mange av hotellene. Thon Hotels Thon Hotels er en hotellkjede med rom fordelt på 75 hoteller i Norge og utlandet. Balanse BALANSE / Balance Sheet BALANCE SHEET Beløp i Mill kr NOK millions EIENDELER ASSETS Immaterielle eiendeler Intangible assets Utsatt skattefordel Deffered tax asset Varige driftsmidler Property, plant and equipment Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total assets Varer Goods Fordringer Trade and other receivables Investeringer Investments Bankinnskudd, kontanter og lignende Bank deposits, cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital Share capital Annen egenkapital Other equity Minoritetsintresser Minority interests Sum egenkapital Total equity Utsatt skatt Deffered tax Andre forpliktelser Other liabilities Langsiktig gjeld Non current liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld og forpliktelser Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equtiy and liabilities Side 5

6 I Norge er Thon Hotels en landsdekkende hotellkjede med ca. 9.4 rom fordelt på 66 hoteller. 54 av hotellene drives av konsernet, mens 12 opereres av eksterne franchisetakere. Hotellporteføljen består i hovedsak av sentrale byhoteller, og Thon Hotels er en dominerende aktør i storbyregionene Oslo og Bergen. I utlandet har Thon Hotels 1.75 rom, fordelt på 5 hoteller og 2 appartementshoteller i Brussel, 1 i Rotterdam og 1 i Sverige. I første halvår hadde Thon Hotels en gjennomsnittlig rompris på 857 kroner (83), mens beleggsprosenten var 56 % (55). Nøkkeltallet RevPAR økte dermed med 4 % til 477 kroner (46). I Norge oppnådde Thon Hotels en gjennomsnittlig rompris på 843 kroner (831), mens beleggsprosenten var uendret på 54 % (54). I Brussel var gjennomsnittlig rompris 19 euro (99), mens beleggsprosenten økte til 65 % (62). Oppgraderings/ moderniseringsprosjektet for hotellporteføljen fortsatte i første halvår, og betydelige vedlikeholdskostnader er belastet regnskapet. Korrigert for vedlikeholdskostnadene oppnådde Thon Hotels et driftsresultat på samme nivå som i fjor. Øvrige virksomhetsområder Virksomhetene utenfor eiendomsog hotellområdet inngår i øvrige virksomhetsområder. I første halvår var driftsinntektene 35 millioner kroner (333). Den største virksomheten, Unger Fabrikker AS, hadde i første halvår driftsinntekter på 256 millioner kroner (227) og et resultat før skatter på 38 millioner kroner (17). Investeringer Olav Thon Gruppens netto investeringer i første halvår var 487 millioner kroner (918). Større eiendomskjøp Oslovägen 58, Strømstad Handelseiendom på 3.9 kvm. i Strømstad, Sverige. Amfi Moa, Ålesund Tomteområde på ca. 13. kvm. i umiddelbar nærhet til Amfi Moa. Tomten planlegges omregulert til detaljhandel. Rygge Storsenter, Rygge (5 %) Kjøpesenter med ca. 25. kvm. handelsareal utenfor Moss sentrum. Youngstorget 3, Oslo Eierandel i næringseiendommen i Oslo sentrum er økt til 1 % Kontantstrømoppstilling / Cash Flow Analyses KONTANTSTRØMANALYSE CASH FLOW KONTANTSTRØMANALYSE Beløp i Mill kr Pr. /At Pr. /At CASH FLOW NOK millions Netto Beløp kontantstrøm i Mill kr fra drift Net NOK cash millions flow from operations Endring i tidsavgrensninger og annen arbeidskapital Changes in other accruals Netto Netto kontantstrøm kontantstrøm fra fra operasjonelle drift aktiviteter (A) Net cash flow from operations operating activities Endring i tidsavgrensninger og annen arbeidskapital Changes in other accruals Netto kontantstrøm fra fra operasjonelle investeringsaktiviteter (B) (A) Net cash flow from investing operating activities Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter investeringsaktiviteter (B) (C) Net cash flow from financing investing activities Netto kontantstrøm endring i kontanter fra finansieringsaktiviteter og kontantekvivalenter (C) (A+B+C) Net cash change flow in from cash financing and cash equivalents activities Netto Kontanter endring og ekvivalenter i kontanter 1.1 og kontantekvivalenter (A+B+C) Cash Net change and equivalents in cash and as cash at 1.1equivalents Kontanter og ekvivalenter pr / Cash and equivalents as at 3.6/31.12 Kontanter og ekvivalenter pr. 3.6/ Cash and equivalents as at 3.6/31.12 EGENKAPITALAVSTEMMING EQUITY ANALYSIS Egenkapitalavstemming EGENKAPITALAVSTEMMING / Statement of change EQUITY ANALYSIS in equity Beløp i Mill kr NOK millions Beløp Egenkapital i Mill kr NOK Total millions Equity 1.1. Periodens resultat Profit for the period Avsatt Egenkapital utbytte Dividends Total Equity 1.1. Valutakursendringer Periodens resultat og øvrige endringer Exchange Profit for the rate period changes/other changes Egenkapital Avsatt utbytte ved periodens slutt Dividends Total equity end of period Valutakursendringer og øvrige endringer Exchange rate changes/other changes Egenkapital ved periodens slutt Total equity end of period Selskapets delårsregnskap er avlagt i henhold til kravene i Norsk Regnskapsstandard nr. 11 Delårsrapportering. Selskapets delårsregnskap er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som selskapet har benyttet i årsregnskapet. Regnskapet Selskapets delårsregnskap er ikke revidert. er avlagt i henhold til kravene i Norsk Regnskapsstandard nr. 11 Delårsrapportering. Selskapets delårsregnskap er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som selskapet har benyttet i årsregnskapet. Regnskapet er ikke revidert. Side 6

7 Eiendomsutvikling I første halvår ble følgende større eiendomsprosjekter ferdigstilt: Eventyrtunet II, Lørenskog Boligeiendom med 145 leiligheter for salg ved siden av Lørenskog Storsenter. Thon Congress Gardermoen, Ullensaker En kongresshall på ca. 5. kvm. tilknyttet Thon Hotel Oslo Airport, Ullensaker. Oskar Braatens gate 31, Oslo Eiendommen på 4.9 kvm. er rehabilitert og bygget om til 55 leiligheter for utleie. Amfi Orkanger, Orkanger (25 %) Kjøpesenteret er utvidet med ca. 9.5 kvm. Større eiendomsprosjekter under oppføring Ved inngangen til annet halvår gjennomføres følgende større eiendomsprosjekter: Ombygging og utvidelser av 2 kjøpesentre med totalt ca. 1. kvm. handelsareal. Oppføring av 2 kontor- og handelseiendommer i Oslo sentrum på totalt ca. 54. kvadratmeter Større ombygginger og fornyelsesprosjekter på flere av konsernets hoteller. For mer detaljert oppstilling over større eiendomsprosjekter under oppføring henvises det til sidene 2-21 i Olav Thon Gruppens årsrapport for 214. Finansiering Rentebærende gjeld Ved halvårsskiftet hadde konsernet en rentebærende gjeld på millioner kroner (24.915). Finansieringskilder Konsernets gjeldsportefølje er sammensatt av langsiktige kredittrammer opptatt i nordiske banker og gjeld opptatt i kapitalmarkedet i Norge og Sverige. Samlede kredittrammer utgjorde ved halvårsskiftet millioner kroner (31.629). Tilgangen til finansiering vurderes fortsatt som svært god, og kredittmarginene både i kapital- og bankmarkedet viste i førte halvår en stabil utvikling. Kapitalmarkedet er blitt en stadig viktig finansieringskilde, og en betydelig andel av konsernets finansiering opptas direkte i kapitalmarkedet. Utestående sertifikat- og obligasjonsgjeld var ved halvårsskiftet millioner kroner (11.245). Andelen av rentebærende gjeld opptatt i kapitalmarkedet utgjorde dermed 43 % (45). Avdragsprofil Gjelden har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2,8 år (3,5), og 27 % (23) av gjelden forfaller til betaling innen 1 år. Gjennomsnittlig rente og renteprofil Ved halvårsskiftet var konsernets gjennomsnittsrente 3,74 % (4,29). Andelen fast rente (rentebinding lenger enn 1 år) var 62 % (61). Gjennomsnittlig rentebinding var 5, år (4,4), med følgende forfallsstruktur: Under 1 år: 38 % Mellom 1 og 5 år: 9 % Over 5 år: 53 % Valutafinansiering Rentebærende gjeld er fordelt på følgende valutaer: Tabell 1 Valuta Andel Rente NOK 8 % 4,1 % SEK 16 % 2,14 % EUR 4 % 2,37 % SUM 1 % 3,74 % Fremtidsutsikter Veksten i norsk økonomi er avtakende, og oljeprisfallet bidrar til svakere vekstutsikter for norsk økonomi i de nærmeste årene. Norges Bank kuttet renten til 1,% i juni, og signaliserte ytterligere rentekutt høsten 215. I lys av dette har verdien av den norske kronen blitt betydelig svekket. Etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt var høy både fra norske og internasjonale investorer, noe som bidro til høyere priser og et høyt transaksjonsvolum. Med forventninger om fortsatt lave renter antas den høye etterspørselen å vedvare også i tiden fremover. Veksten i privat konsum forventes å være stabil eller øke moderat i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesentre og øvrige handelseiendommer vurderes derfor som positive. I kontormarkedet i Oslo området er ledigheten svakt økende og leieprisene svakt fallende. Med bakgrunn i økt arbeidsledighet er det grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette fremover. På bakgrunn av lavere vekst i Norge er det grunn til å forvente en stabil etterspørsel etter hotellrom fra norske hotellgjester, mens kursutviklingen for den norske kronen antas å bidra til økt etterspørsel i ferie- og fritidsmarkedet fra både norske og utenlandske gjester. Totalt sett forventes derfor et positivt hotellmarked i Norge i tiden fremover. Thon Hotels vurderes på bakgrunn av solid markedsposisjon og en attraktiv hotellportefølje, å være godt posisjonert for en positiv markedsutvikling. Olav Thon Gruppens sterke finansielle stilling og den solide markedsposisjonen i hotell- og eiendomsmarkedet antas å bidra til en fortsatt god resultatutvikling i tiden fremover. Oslo, 9. september 215 Styret i Olav Thon Gruppen AS Side 7

8 OLAV Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum N-15 Oslo Telefon: olavthon.no Side 8

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 4/2014 NØKKELTALL 4. kvartal 4. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2014 2013 31.12.14 31.12.13 Netto leieinntekter 491 419 1 897

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2013 Karl Johans gate 1 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2013 30.09.2012 2012 Netto leieinntekter 1 392 1 361 1 802 Resultat før skatt 1 769 699 1

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2012 30.09.2011 2011 Netto leieinntekter 1 361 1 274 1 700 Resultat før skatt 699 732 1 051 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2011

Thon Holding. Årsrapport 2011 Thon Holding Årsrapport 2011 Året 2011 Innhold Året 2011 2 Nøkkeltall 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter 13 Revisor beretning 24 Key Figures 27 Income Statement

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN I 2014

OLAV THON GRUPPEN I 2014 ÅRSRAPPORT 2014 OLAV THON GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 02 Olav Thon Gruppen i 2014 03 Nøkkeltall 04 Dette er Olav Thon Gruppen 08 Thon Eiendom 22 Thon Hotels 25 Øvrige virksomheter 26 Finansielle forhold

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 02 Årberetning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 19 Noter, 1 18 33 Revisjonsberetning Årsberetning 2013 Olav Thon

Detaljer

Årsrapport 2010. Olav Thon Gruppen

Årsrapport 2010. Olav Thon Gruppen Årsrapport 2010 Olav Thon Gruppen Høydepunkter 2010 Olav Thon Gruppens resultat før skatt økte med 14 % til 1.527 millioner kroner det høyeste resultat i Gruppens lange historie. Gruppens eiendomsportefølje

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2010 noter konsern Innhold noter konsern SIDE 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 Høydepunkter 2010 5 Nøkkeltall 6 årsberetningen 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013

Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013 Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013 Styrket portefølje Thon Eiendom er landets ledende private eiendomsaktør Voksende marked Thon Hotels er Norges tredje største hotellkjede Olav Thon Gruppen i 2013 Finansielle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 212 212 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 436 mill., mot kr 425 mill. i 211. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.212

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP var godt år for Eiendomsspar. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 474 mill., mot kr 436 mill. i. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12. beregnet til kr 191 pr. aksje,

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 2012 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 244 mill., på nivå med 2011 (kr 247 mill.). Verdijustert egenkapital

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP var et meget godt år for Eiendomsspar. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 975 mill., mot kr 474 mill. i 213. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12. beregnet til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Eiendomsspar, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 131,- pr. aksje, en økning på

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Olav Thon Gruppen

ÅRSRAPPORT 2011. Olav Thon Gruppen ÅRSRAPPORT 2011 Olav Thon Gruppen Innhold 4 6 9 16 19 22 25 26 29 37 42 54 Dette er Olav Thon Gruppen Stenersgata 8 Thon Eiendom Thon Hotel EU Thon Hotels Sæteren Gård Øvrige virksomheter Finansielle forhold

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2013 POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging, negative verdiendringer

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2011

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2011 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2011 2011 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2011 beregnet til kr 247 pr. aksje ved verdsettelse av Eiendomsspar-aksjen

Detaljer

2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013

2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 VIKTIGE HENDELSER ANDRE KVARTAL 2013 NYE LEIEKONTRAKTER OG TOPPNIVÅ I OMBYGGINGSAKTIVITET Leieinntekter og ledighetsgrad midlertidig påvirket

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 2010 var et meget godt år for Eiendomsspar. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2010 beregnet til kr 147 pr. aksje, en økning på 24% fra fjoråret. Eiendomsspars

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer