Rogaland A-senter. Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland A-senter. Årsmelding 2014"

Transkript

1 Rogaland A-senter. Årsmelding Overordnet mål og oppdrag Rogaland A-senters overordnede mål er å fremme helse, livs - og rusmestring. Rogaland A-senter AS er et aksjeselskap, med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) som eneeier. Eventuelle overskudd tilfaller Rogaland A-senter AS. Rogaland A-senter har en oppdragsavtale med Helse Vest RHF. Kompetansesenteret (KoRus vest Stavanger) styres gjennom et årlig tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. 2. Hovedtrekk i 2014 Helse Vest RHF utlyste anbudskonkurranse for tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB) i mars. Kontraktstildeling var i september og avtaler ble signert innen 1. oktober. Den største endringen i oppdraget til Rogaland A-senter, er å opprette en egen avdeling for gravide og familier med små barn. Rogaland A-senter har lenge hatt oppdrag med å ta imot gravide, også dem som legges inn uten eget samtykke. Men muligheten for å ta imot kvinnen og barnet etter fødsel, har tidligere ikke vært tilstede. Med nytt oppdrag fra 2015 får vi nå en mulighet til å tilby opphold også etter fødsel. Det blir et bedre tilbud med mulighet for god kontinuitet, og vi gleder oss til å utnytte den kompetansen vi har på en bedre måte. Rogaland A-senters nybygg til døgnbehandling 1

2 En annen svært synlig endring ved Rogaland A-senter er det nye klinikkbygget som er reist i løpet av dette året. Det var ferdig til innflytting rundt årsskiftet, og inneholder totalt 18 pasientrom til disposisjon for døgnbehandling. Det er en oppholdsetasje for kvinner og en for menn, hver med egen stue og kjøkken/spiseplass. I tillegg er det 2 aktivitetsrom og en stor stue som er til alles disposisjon. Helsedirektoratet har fra 2014 noe mindre midler til drift av kompetansesentra. Det har også kommet nye regler for anvendelse av såkalte stimuleringsmidler. For KoRus vest Stavanger resulterte dette i at vi i løpet av året har redusert antall stillinger med 1,23 og vi trenger å ta ytterligere grep i 2015 for å komme i balanse. Oppdraget er imidlertid like omfattende som før. Dette er en krevende situasjon for kompetansesenteret, og vi søker etter løsninger som i minst mulig grad vil gå ut over vårt tilbud til kommuner og andre som benytter seg av kompetansesenterets tilbud. 3. Klinisk drift Antall henvisninger og produksjonstall er stabilt de siste årene. Vi ser ingen tydelige endringer i pasientgruppen som får behandling på Rogaland A-senter. Andel kvinner i behandling er stabilt på rundt 30 %. Nøkkeltall Mottatte henvisninger: 952 Vurdering av pasientrettigheter: 557 Polikliniske konsultasjoner: 6568 Ambulante konsultasjoner: 218 Antall behandlingssekvenser i avdelingene: Avrusningsavdelingen: 401 av disse RT (Raskere Tilbake) 5 Behandlingsavdelingen: 53 av disse RT: 1 Poliklinikken: 557 av disse RT: 88 Liggedøgn Avrusningsavdelingen: 6308 Liggedøgn Behandlingsavdelingen: 4827 Antall akuttinnleggelser: 130 Gravide: 17 innleggelser ( 5 etter HOL 10-3, innleggelse uten eget samtykke) Avsluttede behandlinger: 660 Gjennomsnittlig estimert ventetid: Avrusningsavdelingen 3,9 uker 3,8 Behandlingsavdelingen 8,2 uker 14,8 Poliklinikken 9,3 uker 15,3 Epikriser sendt innen 7 dagers frist: Avrusningsavdelingen 84% Behandlingsavdelingen 95% Poliklinikken 87% 2

3 Antall akuttinnleggelser er stabilt, men det er en nedgang i polikliniske akuttsamtaler. Ambulante konsultasjoner er lavere enn forventet, men det har vært en kraftig økning i siste tertial, og vi mener at dette vil stabiliseres på dette nivået eller fortsette å øke. Barns situasjon Barneregistreringsskjema for pasienters barn fylles ut for å kvalitetssikre at vi vet om alle pasienters barn og omsorgssituasjonen deres. Målet er å sørge for at alle barn er sett og har en forsvarlig omsorgssituasjon. Det er foretatt 287 barneregistreringer i pasienter er foreldre og en del av dem har vært innlagt flere ganger. Et spørsmål som stilles, er om barna er informert om foreldres situasjon. Fra 2008 og til i dag, viser dette en nedgang, og det bekymrer oss. Hva som er årsaken til nedgangen, vet vi ikke nok om. Tilbud til barn og voksne pårørende En god utvikling er at stadig flere voksne og barn som er pårørende, mottar samtaler, råd og veiledning av våre barne-og pårørendekontakter (totalt 1 stilling) Samtaler med barn Samtaler med pasient/pårørende om barn Familiesamtaler Rådgiving pr telefon 463 Behandlingsavdelingen har i flere år vært opptatt av å gi sine pasienters pårørende (voksne og barn) et tilbud. I løpet av året har familieterapeutene hatt: 40 informasjonssamtaler om familietilbudet i avdelingen 18 samtaler med barn under 18 år 7 samtaler med barn over 18 år 9 par har fått en eller flere samtaler, og det er registrert 8 foreldreveiledninger. I løpet av året er det invitert til flere pårørendekvelder med foredrag og informasjon om behandlingstilbudet. Pårørendekveldene har stort frammøte både av pasienter og pårørende. For 2015 er planen å gjennomføre pårørendekvelder annen hver måned. Brukererfaringer Brukerutvalget til Rogaland A-senter har vært en viktig pådriver for å ansette folk med brukererfaring. Derfor startet vi i 2014 vi et prøveprosjekt med to brukeransatte i små deltidsstillinger. Både pasienter, ansatte og de to brukeransatte er entydig positive i forhold til de erfaringene vi har gjort så langt. På den bakgrunnen vil vi derfor øke til totalt en halv stilling for brukeransatt, og vil fortsette å utvikle dette tilbudet til pasientene våre. 3

4 Nye tilbud for å bedre overganger i behandlingsforløp I løpet av 2014 fikk vi via Helse Vest et noe utvidet tilbud: Behandlingsavdelingen startet med systematisk behandlingsforberedende tiltak (poliklinisk og ambulant) og tilbud om å fortsette i Mbc-gruppe (Mindfulness- based coping) etter utskriving. Gruppetilbudet foregår på ettermiddagstid i Stavanger sentrum. Ved å styrke legetjenestene, har det også gått ut et tilbud om ambulant avrusning. Det foregår ved at en av våre leger deltar sammen med pasientens fastlege i en eller flere konsultasjoner, og lager et opplegg for poliklinisk / ambulant avrusning. Dette er svært aktuelt for pasienter med benzodiazepinavhengighet, fordi nedtrapping / avrusning bør foregå over lengre tid. Ambulant / poliklinisk avrusning kan ved behov suppleres av innleggelser på avrusningsavdelingen. Begge disse tilbudene inngår fra 2015 som faste deler av Rogaland A-senters samlede tilbud. Samhandling med kommuner Poliklinikken satser på samhandling med kommuner og på å ha god tilgjengelighet. Poliklinikken har egne lokaler på henholdsvis Tasta og Bryne. I tillegg har en ansatt fast utedag på Jørpeland, og fra i høsten 2014 har en psykologspesialist hatt fast utedag i Sandnes. Vi får til disse ordningene på grunn av godt samarbeid og lån av kontor fra Ryfylke DPS og PUT Sandnes. Samarbeidet med Jærkommunene og Jæren DPS fortsetter i gode spor, og vi deltar også på månedlige samarbeidsmøter med øvrig spesialisthelsetjeneste knyttet til ROP- pasienter i Dalaneregionen. Rogaland A-senter deltar på samhandlingsmøter med Sandnes kommune og med Stavanger kommune, og arrangerer et årlig samhandlingsseminar sammen med Avdeling Unge Voksne og Stavanger kommune. 4. Kompetansesentervirksomhet - KoRus vest Stavanger Kompetansesenter rus, region vest Stavanger (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører Kjerneoppdrag Etter at de tidligere tildelte spisskompetanseområdene til KoRus ene ble avviklet i 2014, fokuseres det nå på kjerneoppdragene: 1) Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet 2) Tidlig intervensjon 3) Rusbehandling (på alle nivå). Tre team som har ansvar for satsingen innen hvert av oppdragene. 4

5 Mål og hovedsatsningsområder i Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Kompetansesentrene skal bidra til at det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommuner baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen, ulike årsakssammenhenger og tiltak basert på forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Den lokale forvaltningen av alkoholloven er et sentralt element. UngData (ungdomsundersøkelser) anvendes av kommuner for å få en del av oversiktsarbeidet og BrukerPlan benyttes for å få oversikt over rusfeltet. KoRus vest Stavanger bistår kommuner med analyse og implementering, og inngår i flere ulike nettverk som SLT-Sør-Rogaland og SLT- Sunnhordaland I 2014 har KoRus vest Stavanger overtatt ansvaret for opplæring i BrukerPlan både i Helse Stavanger og Helse Fonna. 14 kommuner i Helse Stavanger og 15 kommuner i Helse Fonna har i 2014 anvendt BrukerPlan for å kartlegge rusmiddelmisbruket. Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH) AAH arbeidet ved KoRus vest Stavanger har i 2014 omfattet regionale og nasjonale innsatser. Innsatsen har vært rettet mot kommunene direkte eller i samarbeid med Fylkesmannen. En viktig samarbeidspartner i fylket vedrørende kontrollarbeid etter alkoholloven, er Fagrådet for salgs- og skjenkesaker, hvor 16 kommuner fra Sør-Rogaland deltar. Det ble i 2013 gjennomført utformell dialog hvor det ble drøftet muligheten for å utvide tilbudet om salgs- og skjenkekontroll til også å innbefatte kommuner i Nord-Rogaland. Resultat av disse drøftingene var at Regional kontrollopplæring i nord-rogaland gjennomførte et informasjonsmøte for interesserte kommuner. Det ble videre etablert en arbeidsgruppe for IKS-samarbeidet bestående av de involverte kommunene i nord-rogaland og Brannvesenet IKS Sør-Rogaland med KoRus vest. Etter hvert ble dette utvidet til å omfatte kommuner i Sunnhordaland. IKS-samarbeidet i nord-rogaland er nå etablert med 12 kommuner Rusmiddelforebyggende arbeid i voksenbefolkningen (RIV) Arbeidsliv og rus - Alor KoRus vest Stavanger har utviklet og er tilrettelegger for alor-nettverk. Alor bestod i 2014 av sju nettverk med deltakerne fra både private bedrifter og offentlige virksomhet. Det 7. nettverket ble startet i Molde/Kristiansunds regionen i Oppstart av et 8. nettverk er planlagt i Agder i januar Nasjonalt nettverk - alor Norge I 2014 tok KoRus vest Stavanger i samarbeid med ressursgruppen for de regionale nettverkene et initiativ til å etablere alor-norge. KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-senter fikk i 2014 innvilget søknad om varemerkegodkjenning for navnet alor. KoRus vest Stavanger har en samarbeidsavtale med Akan Kompetansesenter for å samordne satsingen innen arbeidsliv og rus med Akan. 5

6 2. Tidlig intervensjon Bedre Tverrfaglig innsats (BTI): KoRus vest Stavanger har 2 kommuner med i det nasjonale prosjektet Bedre Tverrfaglig innsats; Tysvær og Haugesund. Disse er 2 av i alt 8 kommuner i Norge som prøver ut en dansk modell i et prosjekt underlagt Helsedirektoratet. Skolefraværsprosjekt kompetanseprogram Sammen med KoRus vest Bergen, RVTS, RKBU og Statped bidrar KoRus vest Stavanger til å lage et opplæringsprogram for å redusere uønsket skolefravær på ungdomstrinnet. I Rogaland deltar Karmøy kommune i dette 2-årige prosjektet. Haugalandsløftet (HL); 10 kommuner på Haugalandet i nord-rogaland er med i et felles prosjekt med barnehage og skole som arena. KoRus vest Stavanger sitt bidrag i prosjektet er å løfte tidlig innsats innen rus og psykisk helse inn i arbeidet på de ulike arenaer. KoRus vest Stavanger er med i styringsgruppa. Videre har KoRus vest Stavanger opprettet et Tidlig Innsats utvalg rus/psykisk helse, med representanter fra alle kommunene. KoRus vest Stavanger jobber nært opp mot prosjektleder i HL og er med i arbeidsutvalget. Familieambulatoriet (FA) Helse Fonna opprettet i 2014 et lavterskeltilbud til gravide og småbarnsforeldre som har utfordringer når det gjelder rus/psykisk helse. Sammen med FA har KoRus vest Stavanger planlagt og finansiert et kurs innen FAS/FASD. KoRus vest Stavanger satser på å videreutvikle samarbeidet rundt gravide/rus i årene som kommer da dette vurderes som et behov. Opplæring i motiverende samtale - MI KoRus vest Stavanger har i 2014 gjennomført opplæring i MI, og driftet MI-nettverk for ansatte både i spesialisthelse- (TSB) og kommunehelsetjenesten. Kompetanseutviklingen består av introduksjonskurs/grunnopplæring i metoden, oppfriskningskurs og nettverksamlinger. Gjennom nettverkssamlingene ønsker KoRus vest Stavanger å sikre implementering av MIferdigheter innad i de respektive virksomheter/kommuner. På sikt vil dette sette dem i stand til selv å stå for opplæring og veiledning innen MI i egen virksomhet. Barn i rusfamilier (BIR) Våren 2013 ble det sendt ut invitasjon til alle kommuner i Haugalandsløftet om å delta i programmet BIR. Fem kommuner søkte om å være med og alle fikk tilbud om deltakelse (fire fra Rogaland og en fra Hordaland). Kommunene Suldal, Sauda, Vindafjord, Etne og Karmøy har vært med i BIR. I løpet av våren og høsten 2014 har koordinatorene vært på besøk i alle kommuner og veiledet ressursgruppene om implementering av BIR programmet. Programperiode for disse kommunene er Rusbehandling Tiltak for å styrke samhandling mellom sektorer, tjenester og nivå Samarbeid på regionalt nivå Fylkesmannen i Rogaland KoRus vest Stavanger har faste og regelmessige møter gjennom hele året med rus- og psykisk helserådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. 6

7 Kompetansegruppen rus og psykisk helse i Rogaland Kompetansegruppen rus og psykisk helse er et regionalt nettverk/samarbeidsorgan, nedsatt av fylkesmannen i Rogaland. De siste årene har KoRus vest Stavanger deltatt i av driften av dette nettverket med utgangspunkt i overlappende oppdrag og målgrupper. Deltakerne er representanter fra helseforetakene i fylket, brukerorganisasjon, kommunerepresentanter som representerer de største byene og regionene, samt representanter fra utdanningsinstitusjonene i regionen. Kompetansegruppen møtes fire ganger i året. Regional kompetanseplan KoRus vest Stavanger og Fylkesmannen har i samarbeid utviklet en regional kompetanseplan innen rus- og psykisk helse (ROP) i Rogaland. Planen blir jevnlig oppdatert sammen med de involverte kommunene. Nasjonal overdosestrategi KoRus vest Stavanger bistår Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Stavanger kommune er 1 av 7 kommuner som er trukket ut som prosjektkommune. KoRus vest Stavanger bistår Stavanger kommune i arbeidet med å forebygge overdoser og redusere antall personer som tar overdose. Mot til å se - evne til å handle Også i 2014 ble den to dagers årlige nasjonale konferansen Mot til å se - evne til å handle arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland. KoRus vest Stavanger er ansvarlig for konferansen og har knyttet til seg en tverretatlig arbeidsgruppe med representanter fra syv kommuner og to fra spesialisthelsetjenesten. I 2014 var det 350 deltakere fra hele landet på konferansen med undertittelen barn og konfliktfylte skilsmisser. Nasjonale funksjoner og særskilte oppdrag KoRus vest Stavanger har i 2014 hatt tre prosjekt gitt som særskilt oppdrag fra Helsedirektoratet: 1. Workplace intervention prevention Risky Alcohol Use and Sick leave (WIRUS) 2. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner (FRIDA) avsluttet i Samhandlingsprosjektet Helse Fonna, rus og somatikk 1) KoRus vest Stavanger har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å lede et pilotprosjekt som skal prøve ut Riskbruksmodellen i norsk arbeidsliv. Riskbruksmodellen er en modell for tidlig oppdagelse av risikabelt bruk av alkohol. Universitetet i Stavanger har ansvar for forskningen på effekten av intervensjonene, samt implementering av modellen. Pilotprosjektet varer i 2-3 år. 2) Pilotprosjektet FRIDA var et eget oppdrag som ble gitt via tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet i 2013 og Hensikten var å prøve ut tidlige livsstissamtaler med gravide. Mange kommuner i Rogaland har deltatt i opplæring og gjennomføringen. KoRus vest Stavanger har vært prosjektansvarlig. Pilotprosjektet ble avsluttet i desember IRIS hadde oppdraget med følgeforskning ut ) Helse Fonna og Haugaland A-senter gjennomfører et prosjekt innen fagområdet rus og somatikk. Gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet til Korus Vest Stavanger har Helse Fonna fått prosjektmidler til oppstart av arbeidet fra og med KoRus vest Stavanger bidrar med råd og veiledning. 7

8 Formålet med prosjektet er at Helse Fonna skal etablere et system og prosedyrer for tidlig intervensjon overfor pasienter innlagt somatisk avdeling, med risikofylt og skadelig bruk av alkohol og/eller andre rusmidler. 4.Personalet I løpet 2014 har totalt 131 personer hatt et ansettelsesforhold ved Rogaland A-senter. Sykefravær Sykefraværet er redusert, og er det laveste på flere år ,75 7,60 10,09 5,35 Vi mener at det kan relateres til to års organisasjonsutviklingsprosjekt (2012 og 2013) etterfulgt av en godt gjennomført personalpolitikk. Satsning på kunnskap og kompetanseutvikling Type Planlagt ferdig PHD Rusbehandling i et familieperspektiv Våren 2015 Tilfriskningsprosesser/Recovery Våren 2017 Master Master i psykososial arbeid, rus og avhengighet Våren 2014 Master i familieterapi Våren 2015 Master i familieterapi Våren 2015 Master i psykisk helsearbeid Våren 2015 Master i helsevitenskap Våren 2017 Bachelor Bachelor i familieterapi Våren 2014 Annen videreutdanning Kognitiv terapi trinn 1 og 2 Høst 2014/vår 2015 Kognitiv terapi trinn 1 og 2 Høst 2014/vår 2015 Kognitiv terapi trinn 1 og 2 Høst 2014/vår 2015 Videreutdanning i gruppeanalyse Våren

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Vi bidrar til at rusproblemer mestres

Vi bidrar til at rusproblemer mestres 2013 Vi bidrar til at rusproblemer mestres ÅRSMELDING 2013 LADE BEHANDLINGSSENTER BLÅ KORS BA Lade Behandlingssenter Blå Kors BA eies og drives av Blå Kors. Senteret har i h.h.t. driftsavtale med Helse

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT2009 Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen Innhold Strategiske mål og kompetanesentrenes innsatsområder > 2 Kompetansesenter Rus Region Vest

Detaljer

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Midtveisevaluering av Haugalandsløftet Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Dette er et sammendrag av rapporten for midtveisevalueringen av Haugalandsløftet. Fullstendig rapport finnes

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015

Gjennomføringsplan 2015 Gjennomføringsplan 2015 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Oversiktsarbeid identifisere folkehelseutfordringer 4 Ungdata 4 Planlegging

Detaljer

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2014 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS Ingunn K. Svendsen Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet Bakgrunn Dagens arbeidsliv er i endring, og

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurs- og prosjektkatalog

Kurs- og prosjektkatalog Kurs- og prosjektkatalog 2014 Innhold Om kompetansesenteret...4 Kursaktivitet 2014 2 Barnet og Rusen 2014...7 Barn og unge eksponert for rus i svangerskapet...8 - Diagnostisering og utredning... 9 - Tiltak

Detaljer

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus SPOR 44 06 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 9. årgang 8 Tema: Indviduell plan 10 Brukerseminar i Tromsø 14 Alta: Millioner til samordning Leder: På vei inn i UNN Ansvarlig utgiver: Nordnorsk

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sluttrapport om pilotprosjektet Hvordan drikker jeg?

Sluttrapport om pilotprosjektet Hvordan drikker jeg? 1 Sluttrapport om pilotprosjektet Hvordan drikker jeg? Innledning Rogaland A-senter (RAS) ved kompetansesenteret er i oppdragsbrev fra Helsedirektoratet tildelt ansvar for spisskompetanseområde Arbeidsliv

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013

Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013 Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013 Sammendrag...3 1.0 Innledning...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål med planen...4 1.3 Sentrale føringer for kreftomsorgen...5 1.4 Kreftforekomst...6 2.0 Risikofaktorer

Detaljer