Rogaland A-senter. Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland A-senter. Årsmelding 2014"

Transkript

1 Rogaland A-senter. Årsmelding Overordnet mål og oppdrag Rogaland A-senters overordnede mål er å fremme helse, livs - og rusmestring. Rogaland A-senter AS er et aksjeselskap, med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) som eneeier. Eventuelle overskudd tilfaller Rogaland A-senter AS. Rogaland A-senter har en oppdragsavtale med Helse Vest RHF. Kompetansesenteret (KoRus vest Stavanger) styres gjennom et årlig tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. 2. Hovedtrekk i 2014 Helse Vest RHF utlyste anbudskonkurranse for tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB) i mars. Kontraktstildeling var i september og avtaler ble signert innen 1. oktober. Den største endringen i oppdraget til Rogaland A-senter, er å opprette en egen avdeling for gravide og familier med små barn. Rogaland A-senter har lenge hatt oppdrag med å ta imot gravide, også dem som legges inn uten eget samtykke. Men muligheten for å ta imot kvinnen og barnet etter fødsel, har tidligere ikke vært tilstede. Med nytt oppdrag fra 2015 får vi nå en mulighet til å tilby opphold også etter fødsel. Det blir et bedre tilbud med mulighet for god kontinuitet, og vi gleder oss til å utnytte den kompetansen vi har på en bedre måte. Rogaland A-senters nybygg til døgnbehandling 1

2 En annen svært synlig endring ved Rogaland A-senter er det nye klinikkbygget som er reist i løpet av dette året. Det var ferdig til innflytting rundt årsskiftet, og inneholder totalt 18 pasientrom til disposisjon for døgnbehandling. Det er en oppholdsetasje for kvinner og en for menn, hver med egen stue og kjøkken/spiseplass. I tillegg er det 2 aktivitetsrom og en stor stue som er til alles disposisjon. Helsedirektoratet har fra 2014 noe mindre midler til drift av kompetansesentra. Det har også kommet nye regler for anvendelse av såkalte stimuleringsmidler. For KoRus vest Stavanger resulterte dette i at vi i løpet av året har redusert antall stillinger med 1,23 og vi trenger å ta ytterligere grep i 2015 for å komme i balanse. Oppdraget er imidlertid like omfattende som før. Dette er en krevende situasjon for kompetansesenteret, og vi søker etter løsninger som i minst mulig grad vil gå ut over vårt tilbud til kommuner og andre som benytter seg av kompetansesenterets tilbud. 3. Klinisk drift Antall henvisninger og produksjonstall er stabilt de siste årene. Vi ser ingen tydelige endringer i pasientgruppen som får behandling på Rogaland A-senter. Andel kvinner i behandling er stabilt på rundt 30 %. Nøkkeltall Mottatte henvisninger: 952 Vurdering av pasientrettigheter: 557 Polikliniske konsultasjoner: 6568 Ambulante konsultasjoner: 218 Antall behandlingssekvenser i avdelingene: Avrusningsavdelingen: 401 av disse RT (Raskere Tilbake) 5 Behandlingsavdelingen: 53 av disse RT: 1 Poliklinikken: 557 av disse RT: 88 Liggedøgn Avrusningsavdelingen: 6308 Liggedøgn Behandlingsavdelingen: 4827 Antall akuttinnleggelser: 130 Gravide: 17 innleggelser ( 5 etter HOL 10-3, innleggelse uten eget samtykke) Avsluttede behandlinger: 660 Gjennomsnittlig estimert ventetid: Avrusningsavdelingen 3,9 uker 3,8 Behandlingsavdelingen 8,2 uker 14,8 Poliklinikken 9,3 uker 15,3 Epikriser sendt innen 7 dagers frist: Avrusningsavdelingen 84% Behandlingsavdelingen 95% Poliklinikken 87% 2

3 Antall akuttinnleggelser er stabilt, men det er en nedgang i polikliniske akuttsamtaler. Ambulante konsultasjoner er lavere enn forventet, men det har vært en kraftig økning i siste tertial, og vi mener at dette vil stabiliseres på dette nivået eller fortsette å øke. Barns situasjon Barneregistreringsskjema for pasienters barn fylles ut for å kvalitetssikre at vi vet om alle pasienters barn og omsorgssituasjonen deres. Målet er å sørge for at alle barn er sett og har en forsvarlig omsorgssituasjon. Det er foretatt 287 barneregistreringer i pasienter er foreldre og en del av dem har vært innlagt flere ganger. Et spørsmål som stilles, er om barna er informert om foreldres situasjon. Fra 2008 og til i dag, viser dette en nedgang, og det bekymrer oss. Hva som er årsaken til nedgangen, vet vi ikke nok om. Tilbud til barn og voksne pårørende En god utvikling er at stadig flere voksne og barn som er pårørende, mottar samtaler, råd og veiledning av våre barne-og pårørendekontakter (totalt 1 stilling) Samtaler med barn Samtaler med pasient/pårørende om barn Familiesamtaler Rådgiving pr telefon 463 Behandlingsavdelingen har i flere år vært opptatt av å gi sine pasienters pårørende (voksne og barn) et tilbud. I løpet av året har familieterapeutene hatt: 40 informasjonssamtaler om familietilbudet i avdelingen 18 samtaler med barn under 18 år 7 samtaler med barn over 18 år 9 par har fått en eller flere samtaler, og det er registrert 8 foreldreveiledninger. I løpet av året er det invitert til flere pårørendekvelder med foredrag og informasjon om behandlingstilbudet. Pårørendekveldene har stort frammøte både av pasienter og pårørende. For 2015 er planen å gjennomføre pårørendekvelder annen hver måned. Brukererfaringer Brukerutvalget til Rogaland A-senter har vært en viktig pådriver for å ansette folk med brukererfaring. Derfor startet vi i 2014 vi et prøveprosjekt med to brukeransatte i små deltidsstillinger. Både pasienter, ansatte og de to brukeransatte er entydig positive i forhold til de erfaringene vi har gjort så langt. På den bakgrunnen vil vi derfor øke til totalt en halv stilling for brukeransatt, og vil fortsette å utvikle dette tilbudet til pasientene våre. 3

4 Nye tilbud for å bedre overganger i behandlingsforløp I løpet av 2014 fikk vi via Helse Vest et noe utvidet tilbud: Behandlingsavdelingen startet med systematisk behandlingsforberedende tiltak (poliklinisk og ambulant) og tilbud om å fortsette i Mbc-gruppe (Mindfulness- based coping) etter utskriving. Gruppetilbudet foregår på ettermiddagstid i Stavanger sentrum. Ved å styrke legetjenestene, har det også gått ut et tilbud om ambulant avrusning. Det foregår ved at en av våre leger deltar sammen med pasientens fastlege i en eller flere konsultasjoner, og lager et opplegg for poliklinisk / ambulant avrusning. Dette er svært aktuelt for pasienter med benzodiazepinavhengighet, fordi nedtrapping / avrusning bør foregå over lengre tid. Ambulant / poliklinisk avrusning kan ved behov suppleres av innleggelser på avrusningsavdelingen. Begge disse tilbudene inngår fra 2015 som faste deler av Rogaland A-senters samlede tilbud. Samhandling med kommuner Poliklinikken satser på samhandling med kommuner og på å ha god tilgjengelighet. Poliklinikken har egne lokaler på henholdsvis Tasta og Bryne. I tillegg har en ansatt fast utedag på Jørpeland, og fra i høsten 2014 har en psykologspesialist hatt fast utedag i Sandnes. Vi får til disse ordningene på grunn av godt samarbeid og lån av kontor fra Ryfylke DPS og PUT Sandnes. Samarbeidet med Jærkommunene og Jæren DPS fortsetter i gode spor, og vi deltar også på månedlige samarbeidsmøter med øvrig spesialisthelsetjeneste knyttet til ROP- pasienter i Dalaneregionen. Rogaland A-senter deltar på samhandlingsmøter med Sandnes kommune og med Stavanger kommune, og arrangerer et årlig samhandlingsseminar sammen med Avdeling Unge Voksne og Stavanger kommune. 4. Kompetansesentervirksomhet - KoRus vest Stavanger Kompetansesenter rus, region vest Stavanger (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører Kjerneoppdrag Etter at de tidligere tildelte spisskompetanseområdene til KoRus ene ble avviklet i 2014, fokuseres det nå på kjerneoppdragene: 1) Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet 2) Tidlig intervensjon 3) Rusbehandling (på alle nivå). Tre team som har ansvar for satsingen innen hvert av oppdragene. 4

5 Mål og hovedsatsningsområder i Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Kompetansesentrene skal bidra til at det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommuner baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen, ulike årsakssammenhenger og tiltak basert på forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Den lokale forvaltningen av alkoholloven er et sentralt element. UngData (ungdomsundersøkelser) anvendes av kommuner for å få en del av oversiktsarbeidet og BrukerPlan benyttes for å få oversikt over rusfeltet. KoRus vest Stavanger bistår kommuner med analyse og implementering, og inngår i flere ulike nettverk som SLT-Sør-Rogaland og SLT- Sunnhordaland I 2014 har KoRus vest Stavanger overtatt ansvaret for opplæring i BrukerPlan både i Helse Stavanger og Helse Fonna. 14 kommuner i Helse Stavanger og 15 kommuner i Helse Fonna har i 2014 anvendt BrukerPlan for å kartlegge rusmiddelmisbruket. Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH) AAH arbeidet ved KoRus vest Stavanger har i 2014 omfattet regionale og nasjonale innsatser. Innsatsen har vært rettet mot kommunene direkte eller i samarbeid med Fylkesmannen. En viktig samarbeidspartner i fylket vedrørende kontrollarbeid etter alkoholloven, er Fagrådet for salgs- og skjenkesaker, hvor 16 kommuner fra Sør-Rogaland deltar. Det ble i 2013 gjennomført utformell dialog hvor det ble drøftet muligheten for å utvide tilbudet om salgs- og skjenkekontroll til også å innbefatte kommuner i Nord-Rogaland. Resultat av disse drøftingene var at Regional kontrollopplæring i nord-rogaland gjennomførte et informasjonsmøte for interesserte kommuner. Det ble videre etablert en arbeidsgruppe for IKS-samarbeidet bestående av de involverte kommunene i nord-rogaland og Brannvesenet IKS Sør-Rogaland med KoRus vest. Etter hvert ble dette utvidet til å omfatte kommuner i Sunnhordaland. IKS-samarbeidet i nord-rogaland er nå etablert med 12 kommuner Rusmiddelforebyggende arbeid i voksenbefolkningen (RIV) Arbeidsliv og rus - Alor KoRus vest Stavanger har utviklet og er tilrettelegger for alor-nettverk. Alor bestod i 2014 av sju nettverk med deltakerne fra både private bedrifter og offentlige virksomhet. Det 7. nettverket ble startet i Molde/Kristiansunds regionen i Oppstart av et 8. nettverk er planlagt i Agder i januar Nasjonalt nettverk - alor Norge I 2014 tok KoRus vest Stavanger i samarbeid med ressursgruppen for de regionale nettverkene et initiativ til å etablere alor-norge. KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-senter fikk i 2014 innvilget søknad om varemerkegodkjenning for navnet alor. KoRus vest Stavanger har en samarbeidsavtale med Akan Kompetansesenter for å samordne satsingen innen arbeidsliv og rus med Akan. 5

6 2. Tidlig intervensjon Bedre Tverrfaglig innsats (BTI): KoRus vest Stavanger har 2 kommuner med i det nasjonale prosjektet Bedre Tverrfaglig innsats; Tysvær og Haugesund. Disse er 2 av i alt 8 kommuner i Norge som prøver ut en dansk modell i et prosjekt underlagt Helsedirektoratet. Skolefraværsprosjekt kompetanseprogram Sammen med KoRus vest Bergen, RVTS, RKBU og Statped bidrar KoRus vest Stavanger til å lage et opplæringsprogram for å redusere uønsket skolefravær på ungdomstrinnet. I Rogaland deltar Karmøy kommune i dette 2-årige prosjektet. Haugalandsløftet (HL); 10 kommuner på Haugalandet i nord-rogaland er med i et felles prosjekt med barnehage og skole som arena. KoRus vest Stavanger sitt bidrag i prosjektet er å løfte tidlig innsats innen rus og psykisk helse inn i arbeidet på de ulike arenaer. KoRus vest Stavanger er med i styringsgruppa. Videre har KoRus vest Stavanger opprettet et Tidlig Innsats utvalg rus/psykisk helse, med representanter fra alle kommunene. KoRus vest Stavanger jobber nært opp mot prosjektleder i HL og er med i arbeidsutvalget. Familieambulatoriet (FA) Helse Fonna opprettet i 2014 et lavterskeltilbud til gravide og småbarnsforeldre som har utfordringer når det gjelder rus/psykisk helse. Sammen med FA har KoRus vest Stavanger planlagt og finansiert et kurs innen FAS/FASD. KoRus vest Stavanger satser på å videreutvikle samarbeidet rundt gravide/rus i årene som kommer da dette vurderes som et behov. Opplæring i motiverende samtale - MI KoRus vest Stavanger har i 2014 gjennomført opplæring i MI, og driftet MI-nettverk for ansatte både i spesialisthelse- (TSB) og kommunehelsetjenesten. Kompetanseutviklingen består av introduksjonskurs/grunnopplæring i metoden, oppfriskningskurs og nettverksamlinger. Gjennom nettverkssamlingene ønsker KoRus vest Stavanger å sikre implementering av MIferdigheter innad i de respektive virksomheter/kommuner. På sikt vil dette sette dem i stand til selv å stå for opplæring og veiledning innen MI i egen virksomhet. Barn i rusfamilier (BIR) Våren 2013 ble det sendt ut invitasjon til alle kommuner i Haugalandsløftet om å delta i programmet BIR. Fem kommuner søkte om å være med og alle fikk tilbud om deltakelse (fire fra Rogaland og en fra Hordaland). Kommunene Suldal, Sauda, Vindafjord, Etne og Karmøy har vært med i BIR. I løpet av våren og høsten 2014 har koordinatorene vært på besøk i alle kommuner og veiledet ressursgruppene om implementering av BIR programmet. Programperiode for disse kommunene er Rusbehandling Tiltak for å styrke samhandling mellom sektorer, tjenester og nivå Samarbeid på regionalt nivå Fylkesmannen i Rogaland KoRus vest Stavanger har faste og regelmessige møter gjennom hele året med rus- og psykisk helserådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. 6

7 Kompetansegruppen rus og psykisk helse i Rogaland Kompetansegruppen rus og psykisk helse er et regionalt nettverk/samarbeidsorgan, nedsatt av fylkesmannen i Rogaland. De siste årene har KoRus vest Stavanger deltatt i av driften av dette nettverket med utgangspunkt i overlappende oppdrag og målgrupper. Deltakerne er representanter fra helseforetakene i fylket, brukerorganisasjon, kommunerepresentanter som representerer de største byene og regionene, samt representanter fra utdanningsinstitusjonene i regionen. Kompetansegruppen møtes fire ganger i året. Regional kompetanseplan KoRus vest Stavanger og Fylkesmannen har i samarbeid utviklet en regional kompetanseplan innen rus- og psykisk helse (ROP) i Rogaland. Planen blir jevnlig oppdatert sammen med de involverte kommunene. Nasjonal overdosestrategi KoRus vest Stavanger bistår Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Stavanger kommune er 1 av 7 kommuner som er trukket ut som prosjektkommune. KoRus vest Stavanger bistår Stavanger kommune i arbeidet med å forebygge overdoser og redusere antall personer som tar overdose. Mot til å se - evne til å handle Også i 2014 ble den to dagers årlige nasjonale konferansen Mot til å se - evne til å handle arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland. KoRus vest Stavanger er ansvarlig for konferansen og har knyttet til seg en tverretatlig arbeidsgruppe med representanter fra syv kommuner og to fra spesialisthelsetjenesten. I 2014 var det 350 deltakere fra hele landet på konferansen med undertittelen barn og konfliktfylte skilsmisser. Nasjonale funksjoner og særskilte oppdrag KoRus vest Stavanger har i 2014 hatt tre prosjekt gitt som særskilt oppdrag fra Helsedirektoratet: 1. Workplace intervention prevention Risky Alcohol Use and Sick leave (WIRUS) 2. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner (FRIDA) avsluttet i Samhandlingsprosjektet Helse Fonna, rus og somatikk 1) KoRus vest Stavanger har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å lede et pilotprosjekt som skal prøve ut Riskbruksmodellen i norsk arbeidsliv. Riskbruksmodellen er en modell for tidlig oppdagelse av risikabelt bruk av alkohol. Universitetet i Stavanger har ansvar for forskningen på effekten av intervensjonene, samt implementering av modellen. Pilotprosjektet varer i 2-3 år. 2) Pilotprosjektet FRIDA var et eget oppdrag som ble gitt via tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet i 2013 og Hensikten var å prøve ut tidlige livsstissamtaler med gravide. Mange kommuner i Rogaland har deltatt i opplæring og gjennomføringen. KoRus vest Stavanger har vært prosjektansvarlig. Pilotprosjektet ble avsluttet i desember IRIS hadde oppdraget med følgeforskning ut ) Helse Fonna og Haugaland A-senter gjennomfører et prosjekt innen fagområdet rus og somatikk. Gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet til Korus Vest Stavanger har Helse Fonna fått prosjektmidler til oppstart av arbeidet fra og med KoRus vest Stavanger bidrar med råd og veiledning. 7

8 Formålet med prosjektet er at Helse Fonna skal etablere et system og prosedyrer for tidlig intervensjon overfor pasienter innlagt somatisk avdeling, med risikofylt og skadelig bruk av alkohol og/eller andre rusmidler. 4.Personalet I løpet 2014 har totalt 131 personer hatt et ansettelsesforhold ved Rogaland A-senter. Sykefravær Sykefraværet er redusert, og er det laveste på flere år ,75 7,60 10,09 5,35 Vi mener at det kan relateres til to års organisasjonsutviklingsprosjekt (2012 og 2013) etterfulgt av en godt gjennomført personalpolitikk. Satsning på kunnskap og kompetanseutvikling Type Planlagt ferdig PHD Rusbehandling i et familieperspektiv Våren 2015 Tilfriskningsprosesser/Recovery Våren 2017 Master Master i psykososial arbeid, rus og avhengighet Våren 2014 Master i familieterapi Våren 2015 Master i familieterapi Våren 2015 Master i psykisk helsearbeid Våren 2015 Master i helsevitenskap Våren 2017 Bachelor Bachelor i familieterapi Våren 2014 Annen videreutdanning Kognitiv terapi trinn 1 og 2 Høst 2014/vår 2015 Kognitiv terapi trinn 1 og 2 Høst 2014/vår 2015 Kognitiv terapi trinn 1 og 2 Høst 2014/vår 2015 Videreutdanning i gruppeanalyse Våren

1. Overordnet mål og oppdrag. 2. Klinisk drift

1. Overordnet mål og oppdrag. 2. Klinisk drift Årsmelding 2013 1. Overordnet mål og oppdrag Rogaland A-senters overordnede mål er å fremme helse, livs- og rusmestring. Rogaland A-senter AS er et aksjeselskap, med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as. Finansiert av Helsedirektoratet

ÅRSRAPPORT 2015 Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as. Finansiert av Helsedirektoratet ÅRSRAPPORT 2015 Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as Finansiert av Helsedirektoratet 1 KoRus vest Stavanger Årsrapport 2015 Samfunnsoppdraget Kompetansesentrene sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Helse, livsog rusmestring

Helse, livsog rusmestring Helse, livsog rusmestring 1 velkommen til rogaland a-senter Forebygging og behandling av avhengighet og skadelig rusmiddelbruk Rogaland A-senter er et behandlings- og kompetansesenter for rus. Vi driver

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

Jærseminaret 03.10-2012.

Jærseminaret 03.10-2012. Jærseminaret 03.10-2012. Rogaland A-senter tlf. 51729000 Dusavikveien 216 Kontaktinformasjon: Forespørsler om søknader: Vurderingsenheten v/ Berly Holter Forespørsler om pasienter på ventelister (etter

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget?

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget? YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI noe for helse torget? Rus, psykisk helse, kommune, helseforetak, kjenner vi hverandre, snakker vi sammespråk, samhandling, hva kommer først høna eller Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

ÅRSRAPPORT Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as

ÅRSRAPPORT Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as ÅRSRAPPORT 2016 Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as 1 INNHOLD Korus vest stavanger, årsrapport 2016... 4 1 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet... 4 Kap.

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

En egen dør inn for barn og pårørende

En egen dør inn for barn og pårørende En egen dør inn for barn og pårørende 137 Rusfag nr. 1 2012 Av: Anne Schanche Selbekk Med ønske om å utvide og forsterke tilbudet til barn og andre pårørende opprettet Rogaland A- Senter en egen stilling

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness Fagsamling 28.10.15 Prosjektleder Marit E. Ness Stipendiat Susanne Hagen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold har forsket på folkehelsearbeidet i norske kommuner. Hennes funn viser til at den viktigste

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA

Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA Elin Barane Helland, Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as Ålesund, 16.oktober 2013 Elin Barane Helland, prosjektleder/jordmor,

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Mot til å se evne til å handle

Mot til å se evne til å handle Mot til å se evne til å handle Fokusområder i kommunene: Utvikle barnehage, skole og hjelpeapparat som en helhet Tidlig innsats Tilrettelegge et læringsmiljø som er tilpasset det enkelte barn sitt behov

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Housing first - Helse Vest 28.01.2013

Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Helse Vest Helse Vest RHF har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen innen Helseregion Vest tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS St.meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet påpeker at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge.

Detaljer

Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team

Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team Vurderingsenheter - døråpnere PUT Stavanger OBS teamet PUT Sandnes LAR Helse Stavanger Rogaland A-senter Vurderingsenheter Vurdere rett til nødvendig

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Bedre Tverrfaglig Innsats 12.03.15 RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Flekkefjord12.12.2014 Tidlig inn Veilederen "Fra bekymring til handling" Forankret, tverrfaglig samhandling

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar

Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar Amund Aakerholt, Nasjonal kompetansetjeneste ROP Kortversjon I HF-ene har ansvar for at ROP-pasientene får et samordnet og integrert behandlingstilbud innen

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 765.60 - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Bevilgning for 2016: kr 145 mill. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen: lagt ut på våre hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/oppland/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-og-omsorg/tilskudd-psykologer-i-dekommunale-helse--og-omsorgstjenestene-tilskudd-2016/

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Formålet med prosjektet: Bidra til et likeverdig behandlingstilbud i hele landet til nettverkets pasientgruppe.

Formålet med prosjektet: Bidra til et likeverdig behandlingstilbud i hele landet til nettverkets pasientgruppe. Prosjektet: Familienettverket Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i Familieambulatoriene og tilsvarende organisatoriske modeller og institusjonene i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2016. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2016. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2016 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har med dette gleden av å presentere

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Utviklingsplan HMR Og løfte blikket mot 2035

Utviklingsplan HMR Og løfte blikket mot 2035 Utviklingsplan HMR 2019-2022 Og løfte blikket mot 2035 Namn Arbeidsstad Stillingstittel Kari Marie Remø Klinikk for psykisk helse og Avdelingssjef TSB Ålesund og Molde Nesseth rusbehandling HMR Åse Helene

Detaljer

Mot til å se evne til å handle Sola 23.1.14 Bernt Netland og Marit Ness

Mot til å se evne til å handle Sola 23.1.14 Bernt Netland og Marit Ness Mot til å se evne til å handle Sola 23.1.14 Bernt Netland og Marit Ness 10 kommuner på Haugalandet samarbeider Forskningsbasert Kompetanseheving Rettet mot barnehage, skole og PPT. Prosjektperioden til

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2.1 Innledning Som ledd i arbeidet med en nasjonal retningslinje for avrusning fra ulike rusmidler og vanedannende legemidler ble det i 2011 2012 foretatt

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen «Sammen om mestring» Folkets Hus 3. September 2014 Bakgrunn og mål Et rusmiddelfritt botilbud til

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad Føringer i veilederen Pasienter med

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Hvorfor er det viktig å fokusere på familier i behandling og rehabilitering av rus?

Hvorfor er det viktig å fokusere på familier i behandling og rehabilitering av rus? Familier i recovery Gunvor Grødem Aamodt Master i familieterapi/barnevernspedagog Rogaland A-senter Anne Schanche Selbekk Rådgiver/PhD-kandidat KoRus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter, 16.09.2015 Hvorfor

Detaljer