Styresak 44/2005 Gjennomføring av styrevedtak i Seidajok-saken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 44/2005 Gjennomføring av styrevedtak i Seidajok-saken"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Versjon 1.0 Saksbehandler: Aina Irene Olsen, tlf Styresak 44/2005 Gjennomføring av styrevedtak i Seidajok-saken Sammendrag og anbefaling På styremøte 18. mars 2004 fattet styret følgende vedtak i styresak (Seidajok-saken): 1. De ressurser som i dag er ved Seidajok skal tilføres de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene, som skal drive ambulante og familiebaserte tiltak ute i kommunene. 2. Antall døgnplasser ved Seidajok reduseres fra 7 til 3 innen 1. juli Innen. 1. juli 2005 avvikles døgnplassene på Seidajok. Alternativt utvikles løsninger med andre - spesielt Tana Kommune og Finnmark Fylkeskommune om utnyttelse av de totale ressurser ved dagens Seidajok. Fordelingshensyn og kostnadseffektivitet skal ivaretas. 3. Bruk av døgnplasser skal reduseres til et minimum i tråd med faglige og helsepolitiske anbefalinger. Tilbudet skal i størst mulig grad erstattes av bedre og mer fleksible polikliniske og ambulante tilbud i tilknytning til familie og bosted. 4. Døgntilbud etter 1. juli 2005 for barn i alderen 6-12 år skal fortrinnsvis gis av Familiebehandlingsenheten i Karasjok og UNN. 5. Det vil bli utarbeidet nye henvisningsrutiner for bruk av døgnbehandling for barn i alderen 6-12 år. 6. Seidajok skal organisatorisk og faglig tilknyttes BUP Karasjok. Arbeidet før og etter vedtaket i saken om Seidajok har vært svart ressurs- og arbeidskrevende, og har pågått fra 2003 og frem til i dag. Samtlige punkter i vedtaket i sak 12/2004 er gjennomført i henhold styrets beslutninger. Det er opprette to ambulante team, et for Vest- og et for Øst-Finnmark. Teamene er organisatorisk og faglig tilknyttet BUP- Alta og BUP Midt-Finnmark. De ambulante teamene skal drive familie- og nettverksbaserte tiltak i barnets nærmiljø. Ved å samle ressursene i barne-og ungdomspsykiatrien og endre måten å arbeide på, vil vi gi et bedre behandlingstilbud til målgruppen. Samtlige ansatte er ivaretatt etter gjeldende regler, forskrifter og retningslinjer. Det er lagt ned mye arbeid og omsorg for å ivareta alle ansatte i prosessen. I arbeidet har vært lagt stor vekt på et nært samarbeid med ansattes organisasjoner. Av 20 stillinger, ble det gitt tilbud om fast stilling til 13. Av de 7 overtallige valgte 5 å akseptere sluttpakke, mens to avslo dette og ble oppsagt. Disse to gikk til sak mot Helse Finnmark, men det ble oppnådd forlik i Arbeidsretten. Bakgrunn Med foreliggende sak settes et endelig punktum for den delen som handler om den personalmessige siden av omstilling og nedbemanning i forbindelse gjennomføring av styrets vedtak i sak 12/2004. Arbeidet med å videreutvikle det faglige tilbudet til barn og unge i Finnmark er en kontinuerlig prosess, som styret vil få informasjon om i ulike saker Styresak Gjennomføring av vedtak i Seidajok-saken.doc Side 1 av 5

2 Bakgrunnen for saken er vedtaket i styresak sak 12/ Oppfølging av styresak 52/ videre oppfølging av plan for psykisk helsevern. Saken tar i hovedsak for seg hvorfor og hvordan døgnplassen ved Seidajok skulle avvikles (Seidajok-saken). Det var tre hovedargumenter som styrets beslutning ble bygget på: Faglighet Tilgjengelighet Kostnader og kapasitetsutnyttelse Om prosessen fra mars 2004 og frem til 21. september 2005 Umiddelbart etter styrets behandling av Seidajok-saken startet planleggingsarbeidet. Arbeidet er gjennomført i to store og omfattende prosesser. En som har ivaretatt den personalmessige siden og en som har ivaretatt og utviklet den behandlingsfaglige delen av saken. Prosessen i forbindelse med gjennomføringen av vedtaket i sak 12/2004 er i tråd med Helse Finnmarks vedtatte retningslinjer for omstilling og nedbemanning for Helse Finnmark. I arbeidet ble Seidajok definert som en utvalgskrets. Den faglige prosessen tar utgangspunkt i at virksomheten ved Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem avvikles, og at de ressurser som ble frigjort i denne sammenheng skulle tilføres de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene som skal drive ambulante og familiebaserte tiltak ute i kommunene. I 2004 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for oppfølgning av dette vedtak og denne gruppen overleverte sin rapport 30. september Arbeidsgruppen foreslo at det ble opprettet to klinikkovergripende ambulante team i Helse Finnmark HF, et i Midt/Øst og et i Vest som sammen skal ha ansvar for ambulante og familiebaserte tiltak for barn og deres familier. Det ble i 2005 oppnevnt en ny arbeidsgruppe for oppfølgning og implementering av tiltak. Nedenfor følger et sammendrag av de faglige vurderinger som er gjort i saken. Det er opprettet to ambulante team som skal drive familie- og nettverksbaserte tiltak i barnets nærmiljø. Teamene vil dekke Øst/Midt-Finnmark og Vest-Finnmark og er lokalisert i Tana og Alta. Dette nye tilbudet kommer som et supplement til den ordinære ambuleringen som BUPene ellers gjør. Det kan skilles mellom to typer ambulant virksomhet: 1. Ambulering fra poliklinikken som omfatter direkte og indirekte tiltak, generelle samarbeidsmøter, veiledning og undervisning 2. Ambulante og familiebaserte tiltak med tett oppfølging over et avgrenset tidsrom Det vurderes at ambulering i henhold til 1) er en del av poliklinikkens ordinære drift, mens 2) vil være et nytt tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge i Helse Finnmark og i tråd med styrets intensjoner. Tilknytning til BUP Henvisning går som vanlig til den poliklinikken som har ansvar for kommunen barnet bor i. Denne BUPen er ansvarlig for at alle henviste pasienter gis en barnepsykiatrisk utredning/diagnostisering. Utredningen ved poliklinikken viser om det er behov for ambulante og familiebaserte tiltak utover ordinær poliklinisk virksomhet. Teamene inngår som en del av BUPenes tiltaksrepertoar. Teamene er organisatorisk plassert under leder BUP Alta og leder BUP Midt-Finnmark, Karasjok Styresak Gjennomføring av vedtak i Seidajok-saken.doc Side 2 av 5

3 Faglig innhold Det har vært vurdert ulike modeller for behandling med ulik teoretisk forankring som aktuelle for de ambulante teamene. Videre er det diskutert om det skal legges føringer for at de ambulante teamene skal arbeide etter én modell, eller åpne for en mer eklektisk tilnærming til ulik problematikk. På bakgrunn av den problematikk som man forventer de ambulante teamene vil arbeide med, er det viktig å sikre en tilnærming som også er egnet for anvendelse overfor så vel internaliserings- som eksternaliseringsproblematikk. De ambulante teamene vil også arbeide med veiledning til andre hjelpeinstanser samt til barnets foresatte og øvrig familie. Det er vurdert at teamene bør ha kompetanse innenfor de nasjonale programmer som Webster-Stratton, PMTO og MST. I tillegg vurderes det som at teamene har kompetanse innenfor kognitiv atferds- og miljøterapi. Det bør foreligge noen overordnete rutiner for teamet som f.eks tidsaspekt i saker, saksgang (kartleggingsfase, tiltaksfase og ettervernsfase), men som ikke går ut over fleksibiliteten til teamet. Kompetanse- plan og bygging anbefales utformet i nært samarbeid mellom ledere for BUP og teamene må ha mulighet til hospiteringsordninger hos etablerte team, for eksempel i Stavanger og Oslo. Omfang/reisevirksomhet Det er relativt begrenset erfaring fra tilsvarende tiltak ellers i landet. Hva angår frekvens og omfang av ambulant virksomhet har dette vært drøftet i de to arbeidsgruppene. Det særegne ved tiltaket i Helse Finnmark er de lange avstandene. Dette får konsekvenser for tilrettelegging av arbeidstidsordninger som kan sikre både en fleksibilitet overfor brukere samt en forutsigbarhet for medlemmene i teamene. De ambulante teamene skal ikke ha akuttfunksjon, slik at tilgjengelighet i helgedager og natt ikke er nødvendig. Behandlingsplaner tilpasset den enkelte pasient vil bli utformet. Teamene må påregne en betydelig reisevirksomhet. Mobilitet Teammedlemmene utstyres med bærbar PC, mobiltelefon for oppkobling til journalsystem samt at teamene sikres tilgang til tilstrekkelige videokonferansefasiliteter. Utviklingsarbeid Det er etablert et samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø vedr. utprøving av mobilt videokonferanseutstyr for å redusere reisebelastningen for teamene, samt å øke tilgjengeligheten for kontakt mellom familie og team i perioder hvor det kan være vanskelig å reise. Prosjektet går i korte trekk ut på at det utplasseres en mobil videokonferanseenhet i hjemmet som kan kobles opp til teamene ved behov. Det er lite erfaring med slik bruk av VKutstyr og både kliniske og tekniske aspekter vil berøres. Dette tiltaket vil kunne generere nye erfaringer som kan presenteres både nasjonalt og internasjonalt. Prosessen i forbindelse med utvikling av det faglige behandlingstilbudet oppsummeres i forhold til følgende tre områder: 1. Faglighet: Teamene er nært knyttet til BUP-ene og inngår som en del av BUP-enes tiltaksrepertoar. 2. Tilgjengelighet: Det forventes at teamenes utstrakte reisevirksomhet og bruk av mobile videokonferanseenheter vil medføre en betydelig større tilgjengelighet for pasienter og familie. 3. Kostnader: Alle frigjorte midler skal tilbakeføres barne- og ungdomspsykiatrien. I tillegg til opprettelsen av de ambulante team vil de ulike BUP-ene styrkes med inntil to stillinger Styresak Gjennomføring av vedtak i Seidajok-saken.doc Side 3 av 5

4 Oppfølging av personellet Den personalmessige siden i prosessen har vært gjennomført i tråd med vedtatte retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark. I tiden fra mars 2004 og frem til 9. september har det vært gjennomført kompetansekartlegging for alle ansatte, kartlegging av sosiale hensyn, omstillingssamtale 1 og 2, fastsetting av kompetansekrav og bemanningsplan til de to ambulante teamene, drøftingsmøter, forhandlingsmøter, høringsrunder til delrapport I og II (oppfølging av vedtak i styresak ) og behandling i AMU. I tillegg ble Seidajoksaka tatt opp til ny behandling i styret i sak 49/ oppfølging av styresak 12/2004, hvor styret opprettholder vedtaket i sak 12/2004. Seidajok hadde i mars årsverk, hvor 2.75 stillinger var knyttet til ledelse, 2,5 merkantile stillinger og behandlerstillinger. Etter at kompetansekartleggingen, fastsetting av kompetansekrav og utarbeidelse av nye bemanningsplan i de to ambulante teamene (sammen med tillitsvalgte), var det 10 ansatte ved Seidajok som ble overtallige. Det ble videre gjennomført kartleggingssamtaler, avklaringssamtale, omstillingssamtaler 1 og 2 med de som ikke ble innplassert i de to ambulante teamene. Følgende tiltak ble gjennomført for de 10 ansatte som var overtallige: 3 ansatte ble tilbudt stillinger i foretaket. To ansatte ble tilbudt ledige stillinger ved DPS Øst-Finnmark og en i ambulant team Vest-Finnmark. Av de 7 som var igjen som overtallige ble to arbeidstakere gitt mulighet for å søke AFP, når de fyller kravene for å inngå en slik avtale, dette når de fyller 62 år om et og to år. De vil i tiden frem til 2006 og 2007 arbeide ved DPS Øst-Finnmark. Det er laget stillinger på toppen av den ordinære bemanningen. Det samme gjelder en annen som ble ansatt i en 50% stilling ved DPS Øst-Finnmark Det ble forhandlet frem en avtale om sluttvederlag for 4 ansatte. En avtalen om lønn i 6 måneder, inkl. 3 mnd. oppsigelsestid. To ansatte takket ja til avtale om sluttvederlag. To ansatte takket nei til avtale om sluttvederlag på 6 måneder. Arbeidsgiver ga et nytt tilbud om et forlik i form an lønn på 5 måneder utover oppsigelsestiden, som utgjorde ca. kr til hver. De takket nei til tilbudet om forlik. Etter en grundig vurdering av alle forhold for ansettelsesforholdet ble det ikke funnet annen løsning enn å gå til oppsigelse av to ansatte. Oppsigelsene ble begrunnet i nedleggelse av Seidajok, fordi det var ikke arbeidsoppgaver å utføre i oppsigelsestiden. De oppsagte ble derfor fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden. De to ansatte saksøkte Helse Finnmark om sakligheten av oppsigelsen. Spørsmålet om retten til å stå i stilling var viktig å få en snarlig avklaring på for Helse Finnmark. Helse Finnmark sin begjæring om kjennelse for retten til å stå i stilling er bortfalt subsidiært kjennelse for fratreden fra stilling i tilknytning til tvist om sakligheten av oppsigelsen skulle behandles i Øst-Finnmark Tingrett 9. september I dette forberedende rettsmøtet i forbindelse med begjæringen om fratreden ble partene, Helse Finnmark og de to ansatte enige om et rettsforlik. I rettsforliket ble alle forhold i anledning opphør av ansettelsesforholdet til to ansatte opp og avgjort. Arbeidsforholdet er opphørt fra 31. august Helse Finnmark utbetaler et utdanningsstipend til hver av de to med et beløp på kr til hver. Videre ble det avtalt at partene bærer sine egne saksomkostninger. De to ansatte vil ikke ha fortrinnsrett til stillinger i foretaket, og fraskriver seg retten til å reise søksmål vedrørende dette. Helse Finnmark som arbeidsgiver har brukt mye ressurser på å gjøre omstilling og nedbemanningsarbeidet etter lover og vedtatte retningslinjer. Det kom likevel så langt at arbeidsgiver måtte gå til det drastiske skrittet å si opp to ansatte. Det er ikke positivt for noen Styresak Gjennomføring av vedtak i Seidajok-saken.doc Side 4 av 5

5 parter å møtes i retten. Når dette likevel ble et faktum var dette en måte å kvalitetssikre om det arbeidet som Helse Finnmark har gjort, var gjort etter lover og retningslinjer. Saksforberedelse til møtet i retten den 9. september 2005 har vært svært ressurskrevende, økonomisk, menneskelig og arbeidsmessig. Konklusjon Helse Finnmark kan med denne saken sette punktum for de personellmessige utfordringene i Seridajok-saken og kan konsentrere seg fullt ut om den faglige utviklingen til de som trenger støtte, behandling og hjelp fra et helhetlig og sammensatt barne-og ungdomspsykiatriske behandlingsmiljø i Helse Finnmark Styresak Gjennomføring av vedtak i Seidajok-saken.doc Side 5 av 5

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen

Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen STYRESAK Bedriftshelsetjeneste i UNN i henhold til ny bransjeforskrift Innstilling

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F.

Styresak 14/09. Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF. Saksnr.: 2009/502. Dato: 23.02.2009. Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Personalavdelingen - arbeidsgiverseksjonen Styresak 14/09 Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kerstin Thoresen og Anita F. Mentzoni Saksnr.: 2009/502 Dato: 23.02.2009 Dokumenter i saken:

Detaljer

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF ved Nordlandssykehuset HF Utarbeidet av: Janne Hole Utarbeidet dato: 26.02.2009 Godkjent av: Kerstin Thoresen Dokumentnummer: RL0238 Gyldig for: Nordlandssykehuset HF 1 BAKGRUNN...2 2 BEGREPSAVKLARING...2

Detaljer

Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015

Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 Høringsutkast: 15. april 2005 Høringsfrist: 27. mai 2005 Innhold: FORKORTELSER... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Forholdet Opptrappingsplan og ny

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 6/14 13/02937-23 8/14 14/01835-2 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 116 VEDLEGG 6 Vedlegg 7 Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 Notat om sluttpakke Forord I administrasjonsmøte den 11. mars

Detaljer

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen 325 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 04.12.2014 Saksbehandler Anne Grethe Vhile Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 11.12.2014 Sak nr 100-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Virksomhetsoverdragelse fra Oslo

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer