Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer for omorganisering og bemanningstilpasninger i Oslo universitetssykehus HF, samt kort oppsummering av kommentarer fra tillitsvalgte/vernetjeneste ifm. drøfting av saken. Sammensetning og mandat Prosjektgruppen var sammensatt av ledere, fagpersoner, tillitsvalgte og vernetjeneste på tvers av enhetene Rikshospitalet, Aker og Ullevål. Gruppens mandat var tredelt: Forslag til retningslinjer Implementering og opplæring Å forberede løsning for sammenlignbare personaldata på tvers i virksomheten Forslag til retningslinjer Gruppen sendte 10. juni over forslag til nye retningslinjer. Tillitsvalgte og vernetjeneste leverte eget forslag til tekst på punktene utvalgskrets og lederutvelgelse. Gruppen behandlet også forslag til felles malverk/lederverktøy. Implementering og opplæring Gruppen foreslo følgende tiltak for implementering: Publisering i intranett og internett Kurs for ledere, administrativt støttepersonell, tillitsvalgte og vernetjeneste (9 kurs høst 2009) Skreddersøm for ledergrupper E-læringskurs Lederseminar Personaldata Prosjektet Felles stillingskoderegister i Helse Sør-Øst danner grunnlaget for gjennomføring. Alle tre enheter skal ha etablert dette i løpet av september Delprosjektgruppen gjorde et forarbeid for å sikre oversikt over stillingskoder og sammenlignbare enheter i organisasjonskartet. Dette som grunnlag for identifisering av korrekte utvalgskretser og forsvarlige prosesseer for innplassering. Lederstøtte fra HR/Personal Gruppen forutsatte at inntil ny organisering er besluttet yter de tre personalavdelingene inntil videre lederstøtte mot egne enheter: juridisk veiledning i forhold til gjeldende lov- og avtaleverk ved bemanningstilpasninger praktisk anvendelse av lover, avtaler og interne retningslinjer Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 1 av 16

2 sikre enhetlig vurdering og praksis på tvers av driftsenhetene personalsaksbehandling hjelp til ledere med å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon ledertrening i forhold til omstillingssamtaler formidle maler for ulike oppgaver knyttet til bemanningstilpasningen bistå ledere med å finne ledige stillinger på tvers av enhetene i OUS veiledning av potensielt overtallige Drøfting av retningslinjen Ledelsens innstilling til retningslinje ble drøftet med tillitsvalgte og vernetjeneste 19. august Organisasjonenes kommentarer gikk i hovedsak på de punkter ledelsen hadde endret/justert i forhold til den opprinnelige prosjektrapporten fra P11. Dette gjaldt: - Endring av punkt 1 vedrørende formulering om oppsigelser. Formuleringen mål om å unngå oppsigelser ble endret til mål om å gjennomføre bemanningstilpasninger med færrest mulig oppsigelser - Punkt 5 vedrørende utvalgskrets. På dette punktet ønsket organisasjonene at utvalgskrets skal være hele virksomheten. I ledelsens innstilling ble følgende formulering lagt til grunn: Utvalgskrets kan være hele virksomheten Oslo universitetssykehus HF. For å sikre forsvarlige og oversiktelige prosesser og for å unngå uforutsigbarhet og utrygghet blant ansatte, kan det være hensiktsmessig å begrense utvalgskrets til et praktisk håndterbart nivå. Dette kan eksempelvis være divisjon/klinikk/avdeling. Flere organisasjoner har skrevet protokolltilførsler som uttrykker uenighet med ledelsens innstilling på de nevnte punktene. Det understrekes at enkelte kommentarer fra drøftingsmøtet er tatt til følge i vedlagte forslag til retningslinje. Dette gjelder eksplisitt henvisning til IAavtalen i retningslinjen, nedtoning/fjerning av begrepet personlig egnethet under punktet om kriterier ved lederutvelgelse, samt understreking av at lederutvelgelse også handler om innplasseringsprosesser. Retningslinjen følger her som vedlegg. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 2 av 16

3 Retningslinje for omorganisering og bemanningstilpasninger i OUS HF Tiltak som leder i den enkelte driftsenhet har ansvar for å gjennomføre Del I Forutsetninger 1. Innledning 2. Bistand fra HR/Personal Maler og ressurser som kan støtte driftsenhetene HR/Personal Mal for bemanningsoversikt 3. Lederopplæring og lederutvikling 4. Beregning av tjenesteansiennitet 5. Utvalgskrets Del II Framgangsmåte 6. Drøfte ny organisering Mal for innkalling til drøfting iht. Hovedavtalen Drøfte prosess og evalueringskriterier 8. Risikovurdering Veiledning og mal for risikovurdering Arbeidsmiljøavdelingen, HR/Personal 9. Behandling i AMU AMUs sekretariat 10. Informasjonsplan Informasjon 11. Drøfte ny bemannings- og kompetanseplan 12. Kartlegging av kompetanse, tjenesteansiennitet, alder og sosiale forhold 13. Kriterier for innplassering Mal for bemannings- og kompetanseplan Mal for stillingsbeskrivelse Mal for skjema for kartlegging av kompetanse, tjenesteansiennitet og sosiale forhold 14. Innplassering og utvelgelse av ledere 15. Drøfte foreløpig innplassering Mal for innplassering i ny bemannings- og kompetanseplan 16. Innkalle til første omstillingssamtale Mal for innkalling til første omstillingssamtale 17. Gjennomføre første omstillingssamtale 18. Eventuell endring i foreløpig innplassering 19. Drøfte endelig innplassering Mal for referat fra første omstillingssamtale 20. Innkalle til andre omstillingssamtale Mal for innkalling til annen omstillingssamtale 21. Gjennomføre andre Mal for referat fra annen omstillingssamtale omstillingssamtale Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 3 av 16

4 22. Brev til arbeidstakere som er endelig Mal for brev om endelig innplassering innplassert 23. Annet passende arbeid i Oslo HR/Personal universitetssykehus HF 24. Virkemidler Omstillingsavtalen i Helse Sør-Øst HR/Personal 25. Oppsigelse HR/Personal 26. Partene evaluerer resultat og prosess i forhold til avtalte evalueringskriterier Del I Forutsetninger 1. Innledning Denne retningslinjen bygger på Omstillingsavtalen i Helse Sør-Øst RHF og beskriver hvordan ledere i Oslo universitetssykehus HF skal gjennomføre bemanningstilpasninger i henhold til gjeldende lover og avtaler for bemanningstilpasninger. Oslo universitetssykehus HF skal tilby sine ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø - også under omstilling og bemanningstilpasninger. En slik verdibasert tilnærming er også beskrevet i del I av Omstillingsavtalen for Helse Sør-Øst Omstilling under trygghet. Med begrepet bemanningstilpasning mener vi en tilpasning av personalressurser i forhold til endrede funksjoner, oppgaver eller rammevilkår. Slike bemanningstilpasninger skal gjennomføres ved saklige prosesser og god kommunikasjon med ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. I denne retningslinjen er begrepet driftsenhet brukt som felles betegnelse for den enhet/divisjon/klinikk/avdeling som skal foreta bemanningstilpasningen. Ansvar Oslo universitetssykehus HF har ansvar for at bemanningstilpasninger i virksomheten skjer i henhold til lover, avtaler og interne retningslinjer. Fullmakt til å lede bemanningstilpasninger i egen driftsenhet er delegert i forhold til gjeldende fullmaktsstruktur. Dette innebærer at leder blant annet har ansvar for å beslutte ny bemanningsplan knyttet til driftsenhetens oppgaver, foreta foreløpig innplassering på grunnlag av kompetansekartlegging i driftsenheten og gjennomføre omstillingssamtaler med arbeidstakere og nødvendige drøftinger med representanter for de ansattes organisasjoner. Leder av driftsenheten har også ansvar for at endelig innplassering blir foretatt og eventuelle overtallige fulgt opp i henhold til denne retningslinjen. Oppsigelser Oslo universitetssykehus HF har som mål å gjennomføre bemanningstilpasninger med færrest mulig oppsigelser. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 4 av 16

5 Utforming av eventuelle fratredelsesavtaler skal skje i samarbeid med HR/Personal. Det samme gjelder dersom det likevel skulle vise seg nødvendig for arbeidsgiver å bringe arbeidsforhold til opphør ved oppsigelse. 2. Bistand fra HR/Personal HR/Personal skal bistå ledelsen i forhold til viktige oppgaver knyttet til bemanningstilpasninger. HR/Personal kan blant annet bistå med: lederopplæring og lederstøtte juridisk veiledning i forhold til gjeldende lov- og avtaleverk ved bemanningstilpasninger praktisk anvendelse av regelverket sikre enhetlig vurdering og praksis på tvers av driftsenhetene personalsaksbehandling hjelp til ledere med å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon ledertrening i forhold til omstillingssamtaler formidle maler for ulike oppgaver knyttet til bemanningstilpasningen bistå ledere med å finne ledige stillinger på tvers av enhetene i Oslo universitetssykehus HF veiledning av potensielt overtallige 3. Lederopplæring og lederutvikling Ledelsen i driftsenheten har et delegert ansvar for at lover, avtaler og retningslinjer blir fulgt. Denne retningslinjen beskriver en saklig og god prosess. Resultatet er likevel avhengig av at lederen til enhver tid bruker godt skjønn. Dette er en forutsetning for å skape medvirkning og kombinere saklige vurderinger med omsorg for enkeltpersoner. For at aktuelle ledere i de enkelte driftsenhetene skal kjenne det juridiske og praktiske rammeverket og kunne utøve godt skjønn i henhold til Oslo Universitetssykehus HFs overordnede mål og strategier, er det en forutsetning at den enkelte leder har kompetanse knyttet til framgangsmåte for bemanningstilpasninger. Det er overordnet leder som har ansvar for å sikre at underordnede ledere tilegner seg denne kunnskapen. HR/Personal kan bidra med følgende kurs eventuelt som skreddersøm for aktuelle ledere, arbeidstakere som arbeider med personalspørsmål, tillitsvalgte og verneombud: Framgangsmåte ved bemanningstilpasninger Obligatorisk HMS-opplæring for ledere på alle nivåer Kurs i kompetansekartlegging Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 5 av 16

6 Kurs i utvikling av bemanningsplan og innplassering Kurs i omstillingssamtaler E-læring 4. Beregning av tjenesteansiennitet Tjenesteansiennitet blir regnet i forhold til hvor lenge arbeidstakeren har vært ansatt i Oslo universitetssykehus HF eller andre institusjoner som helseforetaket har overtatt. For arbeidstakere i eksternt finansierte stillinger må Oslo universitetssykehus HF være arbeidsgiver. Tjenesteansiennitet blir regnet fra tidspunktet arbeidstakeren første gang ble ansatt. Lærlinger opparbeider tjenesteansiennitet fra læretidens begynnelse. Dersom arbeidstakeren slutter i helseforetaket og blir ansatt på nytt mer enn to år etter tidspunktet for fratredelse, blir tidligere tjenestetid ikke medregnet. Tjenesteansiennitet blir i slike tilfeller beregnet fra den nye tiltredelsesdatoen. Stillingsstørrelse er uten betydning for beregning av tjenesteansiennitet. Opptjening av tjenesteansiennitet blir ikke avbrutt ved permisjoner I tvilstilfeller skal arbeidsgiver drøfte med organisasjonene om hvordan tjenesteansiennitet skal beregnes. 5. Utvalgskrets Ved omstilling skal ansvarlig leder etter drøftinger med tillitsvalgte definere hvilke arbeidstakere i hvilke driftsenheter som blir berørt. Ved hver enkelt bemanningstilpasning skal altså vurderingen av utvalgskrets drøftes med de ansattes representanter. Dette skal skje før beslutning blir fattet og kan innebære at andre ansatte med samme stillingsbetegnelse og med sammenlignbare arbeidsoppgaver kan bli berørt uavhengig av hvilke driftsenhet de arbeider i. Utvalgskrets kan være hele virksomheten Oslo universitetssykehus HF. For å sikre forsvarlige og oversiktelige prosesser og for å unngå uforutsigbarhet og utrygghet blant ansatte, kan det være hensiktsmessig å begrense utvalgskrets til et praktisk håndterbart nivå. Dette kan eksempelvis være divisjon/klinikk/avdeling 1. Del II Framgangsmåte 1 Ved overtallighet vil ansatte bli vurdert mot ledige stillinger i hele Oslo universitetssykehus HF, jf. omtale i pkt 21. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 6 av 16

7 6. Drøfte ny organisering Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen 31 fastslår at virksomhetens ledelse så tidlig som mulig skal drøfte med representanter for de ansattes organisasjoner blant annet omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold. Endrede rammebetingelser, organisasjonsendringer og nye arbeidsmetoder er eksempler på slike endringer. Et godt forhold til tillitsvalgte og vernetjeneste er nødvendig for vellykkede omstillingsprosesser. Før virksomheten treffer beslutninger i saker som angår arbeidstakernes sysselsettingsspørsmål og arbeidsforhold, skal representanter for de ansattes organisasjoner gis mulighet for å fremme sine synspunkter. Drøftingen danner grunnlag for en gjennomføringsplan som inneholder tiltak, tidsplan og ansvarsforhold. 7. Drøfte prosess og evalueringskriterier Før arbeidet med omstilling og bemanningstilpasninger begynner er det viktig å vurdere og drøfte som skal kjennetegne prosessene knyttet til de faglige og økonomiske mål for driftsenheten. Driftsenheten har med andre ord behov for evalueringskriterier for å kunne måle om omstillingen er gjennomført på en forsvarlig måte. Eksempel på aktuelle evalueringskriterier for omstilling og bemanningstilpasninger i Oslo universitetssykehus HF kan være: Hver enkelt arbeidstaker skal behandles med respekt Alle parter skal i etterkant kunne beskrive prosessen som saklig og forsvarlig Driftsenheten skal bevare forutsetningene for et godt arbeidsmiljø med felles mål knyttet til kjernevirksomheten Bemanningstilpasningen skal skje på en slik måte at de som eventuelt mister arbeidet ønsker å komme tilbake til Oslo universitetssykehus HF dersom det blir aktuell stilling ledig Sykefravær, turnover, medarbeiderundersøkelser m.m. 8. Risikovurdering Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsgiver skal vurdere konsekvensene av omstillingen for arbeidsmiljøet. Tiltakene skal derfor kartlegges og risikovurderes før omstillingen gjennomføres. Oslo universitetssykehus HF vil lage egen sjekkliste som hjelp ved slike risikovurderinger. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 7 av 16

8 Det er leder og verneombud som sammen foretar vurderingen. Tillitsvalgte skal inviteres til å delta. Leder og verneombud kan også involvere andre ressurspersoner, dersom de finner det hensiktsmessig. 9. Behandling i AMU AMU skal bidra til gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og nøye følge med i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Leder av driftsenheten skal derfor kontakte AMU for at de planlagte bemanningstilpasningene kan bli behandlet i utvalget. I AMUs behandling av saken vil risikovurderinger utgjøre en viktig del av saksgrunnlaget. 10. Informasjonsplan Ledelsen i de berørte driftsenhetene skal så tidlig som mulig utarbeide egen informasjonsplan. Denne skal beskrive målgruppe, hvem som fortløpende skal informere om hva, når dette skal skje og hvilke kanaler som skal benyttes. Informasjonsmøte for alle ansatte, informasjonsbrev, oppslagstavle og samtaler er eksempel på slike informasjonskanaler. Denne informasjonsplikten følger av arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Lederne har ansvar for at alle berørte arbeidstakere får samme informasjon til samme tid. 11. Drøfte bemannings- og kompetanseplan Det er den enkelte leder som utarbeider begrunnet forslag til ny organisering. Ved etablering av aktuelle arbeids-, prosjekt- og styringsgrupper knyttet til planlegging og gjennomføring av bemanningstilpasninger, følger det av arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen at berørte ansatte bør sikres reell innflytelse. De tillitsvalgte skal uttale seg om gruppen(e)s sammensetning og mandat. Forslaget til ny bemannings- og kompetanseplan skal inneholde en beskrivelse av ny organisasjonsstruktur og hvor mange stillinger som kreves for å løse driftsenhetens oppgaver. I kliniske enheter med personell innen forskning og utdanning skal de nye bemanningsplanene også ta hensyn til disse. Bemanningsplanen skal dessuten beskrive kompetansekrav knyttet til stillingene. Kravet til stillingen skal komme tydelig fram av stillingsbeskrivelsen - etter fastsatt mal i Oslo universitetssykehus HF. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 8 av 16

9 Forslaget til ny bemannings- og kompetanseplan skal drøftes med ansattes representanter før leder fatter beslutning. Innkalling til drøftingsmøter, omstillingssamtaler og andre formelle møter skal som hovedregel skje minst en uke før møtet skal finne sted. 12. Kartlegging av kompetanse, tjenesteansiennitet, alder og sosiale forhold Arbeidet med å finne fram til hvem som skal fylle de framtidige stillingene i driftsenheten, begynner med en kartlegging av eksisterende kompetanse, tjenesteansiennitet, sosiale forhold og andre forhold som kan ha betydning for utvelgelsen. Kompetansekartleggingen skal omfatte alle berørte arbeidstakere i utvalgskretsen. Den enkelte leder innkaller til kartleggingssamtaler med hver enkelt arbeidstaker. Før samtalen skal arbeidstakeren fylle ut skjemaet Kompetansekartlegging i Oslo universitetssykehus HF. Samtalen har til hensikt å gi et utfyllende bilde av arbeidstakerens samlede kompetanse og andre relevante forhold for utvelgelsen. Kartleggingen skal samtidig sikre korrekt beregning av tjenesteansiennitet og hvilke arbeidsoppgaver den enkelte arbeidstaker kan tenke seg etter omstillingen. Leder skal i samtalen spørre arbeidstakeren om det er spesielle sosiale forhold som kan ha betydning for innplasseringen. Slike personopplysninger skal behandles fortrolig. Opplysningene i kartleggingsskjemaene og de individuelle samtalene danner beslutningsgrunnlaget for den foreløpige innplasseringen. 13. Kriterier for innplassering Oslo universitetssykehus HF er en høyspesialisert kompetansevirksomhet. Følgelig er kompetanse det viktigste kriteriet for innplassering. Det følger av kravet om saklighet at det skal foretas en samlet vurdering av kompetanse, tjenesteansiennitet, alder, sosiale forhold og andre forhold som kan ha betydning for utvelgelsen. Dersom en arbeidstaker i forhold til virksomhetens behov har kritisk viktige kunnskaper eller ferdigheter (nøkkelpersonell), kan denne innplasseres direkte i driftsenhetens nye bemanningsplan. Før beslutning om direkte innplassering blir fattet skal tillitsvalgte alltid involveres i vurderingen av hvem som er å anse som nøkkelpersonell. Arbeidstakere som er fraværende på grunn av permisjon eller sykdom skal ved innplasseringen i den nye bemanningsplanen vurderes på lik linje med andre arbeidstakere. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 9 av 16

10 Kompetanse Forutsetningen for å komme i betraktning ved innplassering i stilling er at arbeidstakeren fyller kompetansekravene i stillingsbeskrivelsen. Dersom arbeidstakeren kan tilegne seg slike kvalifikasjoner ved kompetanseutvikling, kan innplassering i stilling skje på betingelse av at opplæringen skjer innen fastsatt tid. Fristen settes ut fra arbeidsgivers behov for å fylle stillingen i forhold til driftsmessige behov. Ansiennitet Dersom arbeidstakere i det vesentlige stiller likt etter en samlet vurdering av kompetanse, alder, sosiale forhold og andre forhold av betydning for utvelgelsen, skal arbeidstakeren med lengst tjenesteansiennitet tilbys stillingen - se beregning av tjenesteansiennitet. Sosiale forhold Saklig innplassering krever at virksomhetens behov for nedbemanning veies opp mot de konsekvensene det har for den enkelte arbeidstaker å miste arbeidet. Både i kartleggingssamtalen og i den første omstillingssamtalen er det derfor viktig å ha fokus på hvilke konsekvenser en eventuell oppsigelse vil få for arbeidstakeren. Sosiale forhold som leder skal vurdere er: sykdom eller yrkeshemming graviditet og svangerskapspermisjon økonomiske eller andre betydelige konsekvenser av å miste arbeidet forsørgelsesbyrde arbeidsmarkedet og arbeidstakerens mulighet til å finne nytt arbeid alder 14. Innplassering og utvelgelse av ledere Ved innplassering og utvelgelse av ledere skal nødvendige kvalifikasjoner, lederkompetanse, -erfaring og -ferdigheter veie tyngre enn tjenesteansiennitet. Ved sammenslåing av driftsenheter kan lederstillinger falle bort. I slike tilfeller skal divisjons- eller klinikkledelsen ut fra stillingsbeskrivelse i tidligere og ny organisasjon vurdere hvem som kan gjøre krav på videreførte eller nyopprettede lederstillinger - og om stillingen skal lyses ut. Nyopprettede lederstillinger skal vanligvis utlyses internt. Fordi disse vurderingene ofte er vanskelige kan HR/Personal bistå ledelsen. Divisjonene/klinikkene skal i slike prosesser dessuten ha en fortløpende dialog med de ansattes representanter. Dersom det er flere aktuelle kandidater til stillingen skal ledelsen sikre at den enkeltes kvalifikasjoner og personlige egenskaper blir vurdert i forhold til Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 10 av 16

11 stillingsbeskrivelsen. Dersom flere kandidater etter denne vurderingen stiller likt, skal den med lengst tjenesteansiennitet få tilbud om stillingen. Divisjons- eller klinikkledelsen skal dokumentere utvelgelsen og på forespørsel fra øvrige kandidater gi en kortfattet begrunnelse for hvorfor vedkommende ikke fikk tilbud om stillingen. Dersom en ansatt vil gjøre krav på den aktuelle stillingen må hun eller han skriftlig meddele dette til ledelsen. Den eller de som ikke ble tilsatt i lederstillingen og som divisjons- eller klinikkledelsen ikke finner annen løsning for skal vurderes mot andre aktuelle ledige stillinger i Oslo universitetssykehus HF. I henhold til Hovedavtalen har potensielt overtallige ledere samme plikter og rettigheter som andre potensielt overtallige arbeidstakere i virksomheten. 15. Drøfte foreløpig innplassering Arbeidsmiljøloven forutsetter at arbeidstakerne har hatt anledning til å komme med sine innspill før endelig innplassering i den nye bemanningsplanen blir foretatt. Leder skal derfor foreta en foreløpig innplassering og drøfte denne med de ansattes representanter. Deretter kan leder beslutte den foreløpige innplasseringen Innkalle til første omstillingssamtale Etter at foreløpig innplassering er foretatt skal lederen innkalle til første omstillingssamtale både de arbeidstakere som får endrede arbeidsoppgaver av et visst omfang og de som foreløpig ikke er innplassert i den nye bemanningsplanen. Hensikten med første omstillingssamtale er at leder på den måten skal sikre at alle relevante momenter kommer fram og at arbeidstaker får innflytelse på avgjørelsen om den endelige innplasseringen. Den første omstillingssamtalen er følgelig en forutsetning for endelig innplassering. Arbeidstakeren skal ha skriftlig innkalling til omstillingssamtalen. Innkallingen skal vanligvis sendes hjem til arbeidstakeren som ordinær post. Innkalling skal kort beskrive hva møtet kommer til å handle om. Dersom vedkommende er sykemeldt eller i permisjon, skal lederen i tillegg kontakte arbeidstakeren per telefon eller på annen måte. Det er en forutsetning at leder har 2 Dersom forarbeid og situasjonen tillater det, kan leder etter drøfting beslutte at det bare skal gjennomføres én omstillingssamtale, jf. omtale av prosessen i pkt Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 11 av 16

12 løpende kontakt med alle arbeidstakere, slik at innholdet i den skriftlige informasjonen ikke kommer overraskende. Arbeidsmiljøloven gir ingen regler om tidsfrister i forbindelse med omstillingssamtalen. Arbeidstaker skal imidlertid ha rimelig tid til å forberede seg til møtet. Dersom tidspunktet ikke passer for arbeidstakeren, skal lederen som arbeidsgiver strekke seg langt for å finne ny tid. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg tillitsvalgt, verneombud eller annen rådgiver til samtalen. Dette skal komme fram av innkallingen. 17. Gjennomføre første omstillingssamtale Leder skal først gjennomføre første omstillingssamtale med de arbeidstakerne som skal få tilbud om endrede arbeidsoppgaver og om konsekvensene av eventuelt å takke nei til tilbudet. Etter at den enkelte arbeidstaker har hatt rimelig betenkningstid vil det bli avklart om disse vil akseptere de tilbudene som er gitt. Dersom en arbeidstaker ikke aksepterer tilbudet, vil dette kunne gå videre til en annen kvalifisert arbeidstaker som i følge den foreløpige innplasseringen er potensielt overtallig. I den første omstillingssamtalen skal lederen blant annet: redegjøre for den foreløpige utvelgelsen kartlegge om det har skjedd vesentlige endringer i arbeidstakerens kvalifikasjoner siden kartleggingssamtalen fant sted spørre om det er sosiale forhold arbeidstakeren mener ikke er tillagt tilstrekkelig vekt, slik som økonomisk forsørgelsesbyrde, personlige forhold og forhold i hjemmet gi arbeidstaker mulighet for andre relevante innspill informere om hva som skjer videre dersom den foreløpige innplasseringen blir opprettholdt og arbeidstakeren som følge av dette blir potensielt overtallig avslutte samtalen med signering av møtereferat. Det skal føres referat fra alle omstillingssamtaler. I Oslo universitetssykehus HF er det utarbeidet maler for disse samtalene. Hensikten med referatet er å kunne dokumentere at samtalen har funnet sted og hva som ble tatt opp. Malene kan tilpasses ved behov og skal undertegnes av partene. De samme forutsetninger som gjelder for gode utviklingssamtaler gjelder også for omstillingssamtalene. Men fordi situasjonen her er en annen, er det spesielt viktig å legge vekt på ærlighet, tydelighet og empati som forutsetninger for god kommunikasjon. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 12 av 16

13 18. Eventuell endring i foreløpig innplassering Det kan i løpet av den første omstillingssamtalen komme fram opplysninger som medfører at lederen må vurdere den foreløpige innplasseringen på nytt. Dersom den foreløpige innplasseringen blir endret, kan det medføre at en annen arbeidstaker blir potensielt overtallig i stedet. Leder skal da innkalle til omstillingssamtale eventuelle arbeidstakere som ble innplassert i den foreløpige innplasseringen, men som i følge den endelige innplasseringen likevel blir potensielt overtallige. 19. Drøfte endelig innplassering I den endelige innplassering skal leder etterprøve de vurderingene som er lagt til grunn for den foreløpige innplassering og eventuelt foreta nødvendige endringer. Før leder beslutter den endelige innplasseringen skal leder drøfte denne med de ansattes representanter. 20. Innkalle til andre omstillingssamtale Etter at endelig innplassering er foretatt skal de arbeidstakere som ikke er innplassert bli innkalt til ny omstillingssamtale. Den skriftlige innkallingen skal kort redegjøre for innholdet i den endelige innplasseringen og konsekvenser for arbeidstakeren. For øvrig gjelder samme formkrav som ved innkalling til første omstillingssamtale. 21. Gjennomføre andre omstillingssamtale Formålet med den andre omstillingssamtalen er at partene skal vurdere mulighetene for nytt arbeid i Oslo universitetssykehus HF. I den andre omstillingssamtalen skal lederen blant annet: redegjøre for den endelig utvelgelsen redegjøre for rettigheter for potensielt overtallige arbeidstakere i Oslo universitetssykehus HF redegjøre for aktuelle virkemidler for å finne midlertidige eller varige løsninger vurdere mulige løsninger informere om videre prosess og tidsplan Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 13 av 16

14 avslutte samtalen med å signere møtereferatet Leder skal gjøre arbeidstaker oppmerksom på at konsekvensen av å takke nei til tilbud om annet passende arbeid normalt vil føre til oppsigelse. Dette skal også komme fram av referatet fra omstillingssamtalen. 22. Brev til arbeidstakere som er endelig innplassert De arbeidstakere som blir innplassert i driftsenhetens nye bemanningsplan skal ha et innplasseringsbrev eller annen skriftlig meddelelse om den endelige innplasseringen. 23. Annet passende arbeid i Oslo universitetssykehus HF Det er Oslo universitetssykehus HF som er arbeidsgiver og ikke den enkelte driftsenhet. Dette betyr at arbeidstakere i Oslo universitetssykehus HF ikke kan defineres som overtallige før det er forsøkt å finne ledig stilling som arbeidstakeren er kvalifisert for annet sted i virksomheten. Det er leder av driftsenheten som fortsatt har personalansvar for potensielt overtallige og som skal lede arbeide med å forsøke å finne annet passende arbeid i Oslo universitetssykehus HF. Leder skal involvere HR/Personal i dette arbeidet. Dersom en potensielt overtallig arbeidstaker fyller kompetansekravene til annen ledig stilling i virksomheten, skal vedkommende ha tilbud om stillingen. Dette gjelder uavhengig om det finnes andre søkere til samme stilling. I Oslo universitetssykehus HF er alle ledige stillinger internt utlyst. Oversikt over disse finnes på virksomhetens internettsider. Dersom flere potensielt overtallige fyller kompetansekravene for stillingen, skal utvelgelsen skje på grunnlag av samme kriterier som ved innplassering i ny bemanningsplan. Dersom arbeidsgiver kan tilby en potensielt overtallig flere passende ledige stillinger, har arbeidstakeren rett til å uttale seg om hvilke stilling vedkommende ønsker. Arbeidsgiver kan i henhold til Omstillingsavtalen i Helse Sør-Øst gi permisjon og økonomisk støtte til kompetanseutvikling som kan kvalifisere for innplassering i stilling. Arbeidstaker skal ha to ukers frist fra tilbudet er mottatt til å bestemme seg for å takke ja eller nei til tilbud om ny stilling. Vesentlig endring i arbeidsforholdet Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 14 av 16

15 Arbeidsgiver kan tilby ny stilling med vesentlig endring av arbeidsforhold. Dette betyr at arbeidstakeren får tilbud om en annen stilling enten innen driftsenheten eller annet sted i virksomheten. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om innholdet i den nye arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver gå til oppsigelse. Et slikt tiltak forutsetter at det er saklig grunnlag for oppsigelse fra den opprinnelige stillingen og at arbeidsmiljølovens formkrav blir fulgt. Lønn Dersom en arbeidstaker blir overført til en annen stilling i virksomheten, følger det av de sosiale bestemmelsene i gjeldende overenskomster at vedkommende som personlig ordning har rett til minimum å beholde sin lønn på overgangstidspunktet. Med lønn menes grunnlønn medregnet blant annet minimumslønn og faste tillegg. Variable tillegg og overtid inngår ikke i beregningsgrunnlaget. 24. Virkemidler I de tilfelle der arbeidsgiver ikke lykkes å tilby annet passende arbeid, enten varig eller midlertidig, kan leder kontakte HR/Personal for bistand til å utforme tilbud om sluttavtale. Omstillingsavtale i Helse Sør-Øst - Del V definerer rammene for bruk av slike virkemidler. Tilbud om sluttavtale er et virkemiddel som arbeidsgiver kan benytte i tilfeller der andre alternativ til oppsigelse ikke foreligger. Arbeidstaker kan derfor ikke selv velge mellom tilbud om annet arbeid eller sluttavtale Dersom en arbeidstaker avslår tilbud om annet passende arbeid i Oslo universitetssykehus HF vil det som hovedregel føre til oppsigelse uten tilbud om sluttavtale. 25. Oppsigelse Arbeidsmiljølovens 15-7 slår fast at en oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Denne saklighetsvurderingen vil omfatte hele prosessen fram mot oppsigelse. Det er dessuten knyttet omfattende formkrav til framgangsmåte for oppsigelser. Før en arbeidstaker eventuelt blir innkalt til drøftingsmøte skal leder derfor kontakte HR/Personal for bistand til å vurdere oppsigelsesgrunnlaget og de faktiske forhold og for å sikre en forsvarlig framgangsmåte. Masseoppsigelser Dersom virksomheten innenfor et tidsrom på 30 dager vurderer oppsigelse av minst 10 arbeidstakere, kommer arbeidsmiljølovens bestemmelser om masseoppsigelser til anvendelse. Dette innebærer også at NAV skal bli underrettet om det planlagte tiltaket. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 15 av 16

16 26. Partene evaluerer resultat og prosess i forhold til avtalte evalueringskriterier Leder innkaller alle involverte parter til evaluering av resultat og prosess. Dette skal skje på grunnlag av avtalte mål, tiltak og evalueringskriterier. Tidspunktet for evalueringen vil vanligvis være etter at driftsenheten har satt i verk den nye bemanningsplanen og arbeidet er påbegynt med å finne varige eller midlertidige løsninger for potensielt overtallige. Fremlagt under sak 130/2009 den 10. august 2009 Side 16 av 16

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) US-REFERATSAK NR: 112E/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: ANNE MARIE BJØRKENG

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET.,3rn ba neverket Jlblioteket Samferdselsdepartementet, mars 1997 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 2 2. Mandat s. 3 3. De sentrale personalpolitiske

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD Dato: 23.02.2009 Saksnr: 2009/252 OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 1. Avtaleparter Det er i dag inngått en omstillingsavtale ved Høgskolen i Buskerud mellom følgende parter: Høgskolen i Buskerud

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA)

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) TILPASNINGSAVTALE TIL HOVEDAVTALEN(HA) Denne dokumentsamlingen inneholder Tilpasningsavtalen av 6.oktober 2009 Vedlegg 1: Maler for dokumentasjon av møter etter

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer