Knut Pappendorf Problemstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut Pappendorf Problemstilling"

Transkript

1 Av Hadi Lile

2 Knut Pappendorf Problemstilling: Hvilken rolle spiller forretningsadvokater i globaliseringen? Informanter: 19 Norske og 6 tyske ( ) Snøballmetoden Observasjon

3 Spesialisering og vekst : Utviklet seg fra en tilbaketrukket profesjon til tjenesteytere som konkurrerer om kundene. Parallelt en økende tendens mot større enheter. Rettslig fagkompetanse ser ut til å være viktigste årsak. Større og vanskeligere rettslige problemer i en globalisert verden med internasjonale handelsforbindelser.

4 Vekst og forandring En viss størrelse er viktig for å vinne kontrakter Driftskostnader og stikkord som human capital er også en viktig faktor For å følge kundene ble det viktig med fusjoner og sammenslåinger over grensene. Eksempel: angloamerikanske selskaper som ville etablere seg i Tyskland Ikke like interessant å etablere seg i Norge (s. 157) Hurtige forandringer: fusjoner, oppkjøp og nyetableringer. Marked for journalister.

5 Bransjespesialisering Fagspesialisering til bransjespesialisering Tilbudsmarked til kjøpsmarked Fra konfliktløser til konfliktforebygger Kunden bestemmer: Når vi skal gi gode rettslige råd til en bransje må vi ikke bare ha advokater som er supereksperter på juridiske finesser, men de må også kjenne problemene som er spesifikke for bransjen. (side 159) Økonomisk og strategisk rådgiving

6 Hvordan være best? Hard konkurranse! Gjelder å være best. Ikke mulig å operere med fastpris Illojale kunder kjøper inn det de virkelig trenger Posisjonering: Aker Brygge og Vika Rangeringer av selskap Uklart metodisk grunnlag (intervjuer) Forlag som tjener penger (partiske dommere) Ikke vanntette skott mellom annonsedel og redaktører Redaksjonene selv sier at deres undersøkelser er subjektive.

7 Advokaters makt Å ha makt betyr muligheten til å sette sin vilje igjennom i sosiale sammenhenger også når andre gjør motstand mot dette. (Maks Weber, fotnote 21) Forretningsadvokater har kunnskapsmakt. Instrumentell makt som handler om å tjene penger. Makten defineres av: a) kapital, b) eget renommé og c) kundens renommé. Som strategisk rådgiver kommer advokaten nær økonomiske maktsentra. Som styremedlem er han ikke bare rørlegger, men arkitekt. Nettverk og renommé er viktig. Sosial kapital (eller kulturell kapital) er viktig. Henvisning til Bourdieu, side 164.

8 Advokaten som kvasilovgiver Advokatens innsats kan få status som gjeldene rett gjennom lovendring eller rettspraksis Advokatfirma som utøver trykk på lovgivere. Et sentralt argument var konkurransen på det internasjonale markedet. Forslaget ble vedtatt uten diskusjon Forslaget ble bifalt eller velsignet av lovgiver? Konkurranse med lovgiver om å formulere og utforme regler for internasjonal handel. Går vi inn i advokatenes århundre? Men denne lovgivermakten er også styrt av markedet og klientenes behov. En balansering mellom å være normativt lukket og kognitivt åpen

9 Hvordan har forretningsadvokatens rolle forandret seg med økt globalisering? Stikkord fra gruppene: Behov for å være mer spesialisering. Mer spesialisering innenfor flere områder Fra konfliktløser til konfliktforebygger. Har fått en annen rolle som rådgivere framfor konfliktløsere Økt konkurranse og konkurreringspress. Man må selge seg i større grad. Må være mer oppmerksomme på media og profilen sin. Må skaffe seg en god posisjon (geografisk og strategisk). Advokaten må kunne mer enn bare juss (økonomi, teknologi, etc.). Fagspesialisering til markedsspesialisering. Tilpassing til kunden. Følger klientens behov, følger klienten til ulike land. De må forvente større samarbeid med andre firmaer i andre land. Internasjonalisering av advokatfirmaer. Må forholde seg til regler i ulike land. Må ha større kontroll på folkerett. Økte krav til språkferdigheter Kontrakter har blitt mer komplekse: Må jobbe i team Kontorgiganter: Advokatkontorene blir større I økende grad strategiplanleggere Jurister får økende makt i forhold til nasjonale lovgivere. Det personlige forholdet til klienten er borte Mer behov for regelverk (etikkregler) Advokater som blander roller (sitter i styreverv). Er forandringer det samme som globalisering? Det er kanskje like mye det nasjonale markedet som har forandret seg.

10 Oppgave Tenk deg at du jobber i et departement, og skal forberede et lovforslag. Hvilke rettssosiologiske momenter ville du legge vekt på generelt, og spesielt (dvs. i forhold til den loven du skal forberede et forslag til, f. eks. "ny røykelov ).

11 Lovforslag til røykelov Stikkord fra gruppene: Begynner med behovet for lov. Er det behov for en lov? Formålet med loven? Hensynet bak loven? Hvilken effekt skal loven ha? Hvorfor trenger vi en lov, hva er bakgrunnen? Begynne med hvordan nåværende rettstilstand fungerer. Finnes det andre alternativer enn lovregulering? Er det riktig tidspunkt. Hvordan er samfunnsutviklingen? Utrede det landskapet loven lander i. Kommer den nye loven i konflikt med andre lover (folkeretten)? Lysbryterteorien må være i bakgrunnen. En lov virker ikke av seg selv. Gjennomføring? Hvordan skal loven gjennomføres: sanksjonsmuligheter, informasjon, bøter? Hvor streng skal loven være? Skal det være en streng eller myk lov? Premiering (gullerot)? Ansvarliggjøre de som skal overholde reglene Hvem skal gjennomføre loven? Hvem er ansvarlig for hva? Hvilke kontrollinstanser skal man ha? Røyketilsyn? Hvem skal loven gjelde, målgrupper? Hvem er loven for? Hvem kan den ramme? Hvordan kommunisere ut loven/ informasjon. Kommunikasjon og informasjon om loven. Tilsiktede virkninger: bedre folkehelsen (ønsker å få slutt på røyking). Vist til antatte og beviste helsevirkninger ved røyking. Virkninger: Hvilke virkninger får den: Tilsiktede og utilsiktede. Ikke-tilsiktede virkninger: Verre kår for tobakksindustrien, dårligere omsetting for serveringssteder. Rettsutviklingen i andre land Evaluering og indikatorer for suksess. Eventuelt en forhåndsundersøkelse om tingenes tilstand før loven trår i kraft. Evaluering som problemstilling. Hvilke kriterier/ indikatorer kjennetegner suksess? Økonomien: Hvor dyrt blir dette? Økonomi og vurdering av konsekvenser. Motstridende interesser: en avveieng. Hva skal i så fall lovfestes og hvor mye rom for skjønn skal det være? Ordlyden må være gjennomtenkt

12 Behovet for en røykelov? Stikkord fra gruppene: Økt kunnskap om negative helsevirkninger. Helsebehovet er primært. Flere sammenhenger med sykdommer og røyking. Helseeffekten: som igjen fører til en økonomisk effekt. Allergikere skaper behov for regulering Endrede samfunnsforhold: Man røyker ikke bare i private hjem, men offentlig. Endringer i forhold til hvordan man omgås. Er dette et behov som kan avhjelpes ved lov? Er det andre ting enn lovregulering som kunne gjort samme nytten? Holdningskampanje? Andre skadelige ting lovreguleres ikke. Ingen lov som regulerer sukkerinntak. Skal man ivareta behovet til røykerne eller de passive røykerne? Krav på en røykfri arbeidsplass/ skadelig arbeidsmiljø. Verner de som ikke var klar over at de trengte vern. Hvor sterk eller svak er gruppene som skal beskyttes? Utilsiktede virkninger: Omsettingssvikt, folk går over til snus, varmelamper skader klima, røykere føler seg kriminalisert/stigmatisert, folk slutter å røyke. Mer satsing på uterestauranter, røykevotter og et helt nytt marked. Blir mye mer pauser for de som røyker. Utviklingen: Neste steg ift. antirøykekampanjen, økt kunnskap, rettsutvikling i andre land, hvilket landskap skal loven fungere i, Røyking er blitt lavstatus. Har det vært en rettsutvikling. Irland var først ute.

13 Hvordan å få loven til å virke? Stikkord fra gruppene: Åpenhet om prosessen. Hva er det som skal skje! Holdningskampanjer og utstrakt informasjonsarbeid. Fikk mye hjelp fra media. En lov som ble heftig debattert. Informasjon og mediedekning. Alle visste det og folk fikk tid til å forberede seg. Verdier og holdninger: Alle skal kunne delta i samfunnet. F. eks. folk med astma og allergi. Som ansatt er man tvunget til å utsettes for et helseskadelig arbeidsmiljø. Sosiale sanksjoner: Røykere stigmatiseres. Kampanjeargument: De det går ut over er ikke-røykerne, ukult å røyke. Lett å håndheve. Fornuftige sanksjoner overfor utestedene. Vedkommende som røyker blir kastet ut. Hvem skal sanksjoneres: restauranteieren eller røykerne? Lettere å håndheve ved at restauranteierne fikk sanksjonene, ikke røykerne. Det ble ryddet opp i forsøk på å finne smutthull. Tiden var moden for det. Myndighetene gikk hardt ut med en gang og stod for det de mente. De prøvde ikke å innføre det gradvis. Gjøre overgangen myk: innføre loven på våren. Tidspunkt for ikrafttredelse: på våren. Sanksjonering: En straff må svi. Må tilpasse og tilrettelegge for røykerne: Tilrettelegge for at folk skal slutte: røyketelefonen, nedsatt pris på nikotintyggis? Hvem skal håndheve: arbeidstilsynet, politiet? Mer ressurser til de som skal håndheve. Utvidet forståelse av røykings skadevirkninger og de skadelige virkningene av passiv røyking. Loven ble begrunnet medisinsk.

14 Stikkord Hva er rettssosiologi? Behov bakgrunn, samfunnsutvikling, historie? Avklaringer - Folkerettslig avklaring, erfaringer og data fra andre land? Vurderinger av utilsiktede virkninger? Hvilke faktorer må vurderes for å få loven til å virke? Evaluering: Indikatorer for suksess som kan evalueres? Hvordan studere lovens virkning?

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?

Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? Institutt for samfunnsforskning og Proba samfunnsanalyse Rapport 2013:6 Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? Trygve Gulbrandsen og Ingunn Eriksen Institutt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien møte brukeren, for å unngå at verdigheten krenkes, når hjemmet blir sykepleierens arbeidsplass? Kandidatnr: 166 Dato for

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Det er norsk sokkel som teller. Eksport av oljeteknologi. Norge for Statoil?

Det er norsk sokkel som teller. Eksport av oljeteknologi. Norge for Statoil? Norge for Statoil? Av: Hans Henrik Ramm - 12. februar, 2007 Hydro/Statoil-prosessen smaker sterkt av det korporative samfunn der statsmakt og kommersiell makt blandes sammen bak lukkede dører. Statoil

Detaljer

R A P P O R T. Arbeids- og livsnavigasjon. ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 PRIVAT

R A P P O R T. Arbeids- og livsnavigasjon. ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 PRIVAT R A P P O R T Arbeids- og livsnavigasjon ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 NORGES JURISTFORBUND PRIVAT Oppsummering Det viser seg i praksis at muligheten til en god arbeids- og livsnavigasjon

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Aktivitets og redegjørelsesplikten: Skoen som ikke trykket?

Aktivitets og redegjørelsesplikten: Skoen som ikke trykket? 1 Aktivitets og redegjørelsesplikten: Skoen som ikke trykket? Sammendrag Dette er en utvidet undersøkelse av kommuners og private bedrifters håndtering av Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i 2009.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Særlig om forholdet mellom 3-6 og 3-1; i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kandidatnr: 138307 Leveringsfrist:

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer