Helsenettverket i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverket i Lister."

Transkript

1 Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Biblioteket Tirsdag kl Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord Liv Karin Snerthammer Flekkefjord/OSS Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Anne Berit Åtland Hansen - Kvinesdal Ellen Åsheim SSHF Anne Margrethe T Johnsen Farsund May-Ardis Iversen - Lyngdal Kristin Opsahl Lyngdal Kent Seland - Sirdal Jon Birkeland Sirdal Jerry Brastad - Hægebostad Vidar Kleppe Lister brukerutvalg Annette Solinski SSHF Anders Rønningen SSHF Marit Modalsli Larsen SSHF enhetsleder kirurgisk avd. Sigrun Kittelsen SSHF enhetsleder medisinsk avd Anette Karlsen - SSHF Svein Vangen Listerrådet Dag Olaf Torjusen UIA Torun Strømland Fagforbundet Ingunn Foss Listerrådet Berit Wathne Pedersen NSF Ingrid Mydland FMVA Wenche Glendrange Delta Trond A. Skjævesland Lund Elin Risholt Korsveien/Sørlandets Rehabiliteringssenter Reidun Meberg Bulut Sørlandets Rehabiliteringssenter Gaute Frøyland Sokndal Referat Ansvar for oppfølgning Sak Runde rundt bordet Aktuelt i kommunene Utsatt

2 Sak Mandat/oppdrag - Hvem er vi og hvilken myndighet har vi? - Hva har vært bestillingen til Helsenettverk Lister og hvordan har denne blitt møtt? Bernhard: Helsenettverk Lister har siden etableringen i 2008 har vokst, både mht prosjektomfang antall medlemmer Det råder fremdeles stor usikkerheten knyttet til Samhandlingsreformen, organisering av tjenester og struktur. Reformen vil bli gradvis innført fra ny helse og omsorgslov, ny folkehelselov, ny nasjonal helse og omsorgsplan. Utfordring: vet folk flest nok om det som foregår i Helsenettverket vet politikere og fagpersoner nok? Har vi god nok forankring, informasjon? Bernhard gikk gjennom Samhandlingsreformen bakgrunn, utfordringer Ressursinnsats reform styrt gjennom prosjektmidler. Kommunalt sørge-for-ansvar Bør mandatet fra Listerrådet spesifiseres må vi være mer målrettet innspill til konkretisering av mandatet. Fagkomiteen vil berømme Helsenettverk Lister for at det i regionen er kommet i gang mange og spennende prosjektaktiviteter. For de ulike deltakende fagmiljøene ser man at dette har vært og vil bli av stor verdi for den videre utvikling av tjenestetilbudene i de enkelte kommunene og for region. Fagkomiteen ser også at det fokus som det nå blir lagt opp til på det kommende møtet i Helsenettverk Lister, der man vil se nærmere på ansvar, oppgaver og samarbeidsform, er et viktig og nødvendig grep. Man vil her be om at det særlig blir fokusert på de juridiske utfordringene knyttet til prosjekt-administrasjon, -økonomi og arbeidsgiveransvar. Samhandlingsreformen er nå på full fart inn i kommunene. Reformen innebærer for de aller fleste kommuner betydelige omstillinger, og behovet for dialog og ny kunnskap er stort. Dette vil gjelde både det faglige og det politisk nivået i den enkelte kommune. Fagkomite for Skole, helse og kultur vil derfor be om at Helsenettverk Lister, i samarbeid med rådmannsutvalget, i løpet av våren fremmer en sak hvor opprinnelig oppdrag for Helsenettverket blir konkretisert nærmere. Ingunn Foss: Vi må samarbeide på en måte som gjør at vi kan bruke ressursene våre på en best mulig måte for innbyggerne våre. Tro på at nettverket skal forberede organisasjonen på det vi skal møte i fremtiden vi må gå opp stien gi nødvendig fleksibilitet. Dette er viktig dette er stort. Svein: viktig at politisk nivå er involvert Helse og omsorgssektoren har vært en litt skjult sektor for kommunene

3 har blitt ordnet mellom 1. og 2. linjen Samhandlingsreformen gir strukturelle endringer politisk nivå begynner å spørre Kommunal organisering Helsenettverket er i ferd med å veve en fagvev i Lister som vil være det om vi får en endring i kommuneorganiseringen eller ikke 1 eller 6 enheter. Bruke ekstern kompetanse. Lister brukerutvalg: Vår oppgave er å ivareta alle innbyggerne sine interesser for å få best mulig behandling med de ressurser vi har. Er det et problem i de enkelte kommunene, blir det stilt spørsmålstegn ved organiseringen i kommunestyrene Hva mener Listerrådet vi kan bli bedre på, hva mener Listerådet om brukerutvalgets funksjon? Tror vi kan klare å bli nasjonalt fyrtårn.. Listerrådet må være tydeligere på sin bestilling. Anders:Arbeidet i Helsenettverk Lister blir lagt merke til i SSHF Lister er en utkant vi får større frihet innen Sykehuset. Lister kan finne sine løsningen. Befolkningen vår må oppleve bedre sammenheng og kvalitet i tjenestene få samarbeidet omsatt i praksis hovedutfordring! Annette: Sykehus ledelse er veldig interessert. Vi har en stor egeninnsats i samarbeidet vi føler at vi får noe igjen for det. Vi må jobbe videre ikke hvile på våre laubær. Ellen: vi har en god historie for samarbeid Vi vil! Fokus er på det som er best for pasienter og for brukere. Dag Olaf: Tenk på hvilken form for evaluering dere er inne i nå. - hvor langt er det kommet i prosess milepæler - læring, overføring - målevaluering - kostnadsevaluering - symbolsk effekt på omgivelsene - brukerevaluering hvilken effekt har dette på tjenestene Ingunn Foss: Bra med engasjement fra SSHF For lite kunnskap om Helsenettverket - info til kommunestyrer hva skjer hva skaper vi hva er målsetninger - Aviser redaksjonelle oppslag - Hvem er ansvarlig fagforum muligheter, begrensninger hvem rapporterer vi til Mandatet fra Listerrådet Hårete ambisjoner nasjonalt prosjekt som vises igjen Synes vi oppdraget er for vidt, ønsker vi en mer tydelig retning? Konkretisering - hvilket mandat hadde vi ønsket oss i dag?

4 Vidar: sak i alle kommunestyrene, tror mandatet slik det er formulert nå er greit frem til Samhandlingsreformen foreligger. Vi har seks kommunestyrevedtak på mandatet. Rapportering til kommunestyrene for eksempel en årsmelding. Gi beskjed til rådmannsutvalget. Anne-Margrethe: Vi må konkretisere mandatet/oppdraget Bernhard: 1. konkretisere mandatet 2. strategiskplan Ingunn: la mandatet stå, avvent Samhandlingsreformen. Jerry: politikere og personell setter pris på informasjon. Lage et dokument som vi kan orientere politikere og ansatte om. Ellen: enhetsleder møte. Informasjon om Helsenettverk Lister 3. desember. orienterer få innspill fra dette nivået Anne-Margrethe: Kommunalsjefer har ansvar for å informere. Jerry: punktvis informasjon som kan legges frem for kommunestyret. sender infoskriv Ingunn: Punktvis informasjon. Aviser slår mest: få det inn i avisene. Svein og Ingunn: er med å drar en redaksjonell fokus Formål med webside de som er i Helsenettverket kan gå inn å hente informasjon - Helsenttverkets portal- hente informasjon og henvise til å finne mer informasjon. Linke opp mot kommunenes hjemmeside Torunn samler sine hovedtillitsvalgte fra hele Lister må gå inn å konkret informere i møter. Sile informasjon, Svein, Ingunn Anne-Berit: Sektormøter informere litt om det som skjer. Folk blir interessert la folk få innspill eierskap. Lister brukerutvalg: mediestrategi fra Lister brukerutvalg. Brukerutvalget er viktig Ellen: hos personalet sitter de gode innspillene fra enhetsledere fra kommuner og SSHF Anne-Margrethe: Vi må selge budskapet. Konkret- må kjenne oss igjen som bruker/personal John: Det bør lages en årsmelding fra Helsenettverk Lister Konklusjon: Mandatet kan stå som det er frem til Samhandlingsreformen

5 konkretiseres. Fagkomiteens innspill: i løpet av våren 2011 skal Helsenettverk Lister sammen med rådmannsutvalget fremme en sak hvor opprinnelig oppdrag for Helsenettverket blir konkretisert nærmere. Årsmelding, punktvis oppsummering Hjemmeside bruk denne aktivt, bearbeider Forpliktelse medlemmer om å informere oppover, nedover og til siden (ikke glem NAV, skolesektor..) Hvem er vi? Medlemmer: 1 representant fra Sykehuset 1 representant fra hver kommune 1 representant fra Lister brukerutvalg 1 ansatte representant Observatører Arbeidsutvalget OSS FMVA UiA Sørlandets Rehabiliteringssenter Lund Sokndal Torun: Fagforbundet som største organisasjon krever full plass med alle rettigheter i Helsenettverket Forslag Vidar: Arbeidsutvalg som kan ta avgjørelser mellom møtene Noen ganger mellom kommuner og noen ganger saker mellom nivå. Avhengig av saker Eventuelt at vi deler møtene i to formøte med kommunalsjefer, stormøte. Hvilken myndighet har vi? Vi møter med den myndighet i kraft av de stillingene vi har. Medlemmene må forholde seg til sine organisasjoner. Vi ser når samhandlingsreformen skrider frem - Hva er bestillingen oppdraget fra Listerrådet? Bestillingen fra Listerrået er å fortsette arbeidet, men få klarert problemstillinger mht. de juridiske utfordringene knyttet til prosjektadministrasjon, -økonomi og arbeidsgiveransvar Konklusjon: 9 med stemmerett Organisasjonene velger en representant Diskutere om Helsenettverk Lister skal sette ned et arbeidsutvalg neste

6 møte sett på dagsorden Kommunalsjefer møter eventuelt i forkant avtales før hvert møte Sak Prosjekt/tiltaksoversikt Hva har skjedd i perioden Inger Marethe gikk gjennom prosjektstatus Utfordring: Lister brukerutvalg er 1årig prosjekt, avsluttes i januar 2011, men har midler til å honorere medlemmene utover i Dette pga vi ikke fikk etablert Brukerutvalget før 7. mai Overfører midler til å dekke brukerhonorar i prosjektet Etablering av fagforum Rehabilitering og prosjektet Etablering av fagforum Psykisk helse til Lister Brukerutvalg. Midler til stilling som prosjektkoordinator 20% brukes opp november 2010 Lister brukerutvalg på dagsorden i møtet 9. desember Samhandlingsprosjekt fase 3 skal vi søke Fylkesmannen? Konsolidering, implementeringsfase. Dag Olaf: Ny helse- og omsorgslov: Samhandlingskompetanse profesjonsnøytralt skal være pasientansvarlige i hver kommune Konklusjon Vi er på riktig vei, samhandling er nødvendig men behov for å begrense veksten i antall nye prosjekter viktig å samle trådene konsolidere strukturen vi har bygd opp og evaluere prosjektene vi har satt i gang, samt implementere de prosjektene som vi ønsker å videreføre, herunder Lister brukerutvalg Søke FMVA om fase 3. Sak Resultater - Hva har vi oppnådd? Tjenestemessig? Kompetansemessig? Læringsmessig? Faglig? lager utkast Anne Margrethe: Dette kan i stor grad medlemmene i fagforumene svare på. Helsenettverk Lister må gi konkrete mandater og be om tilbakemelding fra fagforumene mht mål og strategi Anne Berit: Lage årshjul. Måloppnåelse i Helsenettverket, i fagforum, i Lister brukerutvalg. May-Ardis: Hvordan velger vi å organisere prosjektporteføljen fagforum vs. prosjektgruppe? Hvorfor finner vi noen prosjekter igjen i arbeidsmodellen, mens andre som Lindring i Lister ikke vises igjen i modellen? Kommunalsjefer/enhetsleder: representant i prosjektgruppen Lindring i Lister Lyngdal Bør Lindring i Lister være fagforum?

7 Organisering av fagforumene- ta opp i neste møte Lindring et eget fagforum. lag et Forslag ta med Lindring og omsorgsteknologi som fagforum Beskrivelse under modellen av - hva finnes i hver enkelt boks mandat - oversikt nedenfor boksene! Vidar: utfordre legeforeningen i Lister om hva de synes om organiseringsmodellen, deltakelse? Skriftlig henvendelse til legeforeningen Fagforumene lage en oppsummering årlig mål resultater Tjenestemessig? Kompetansemessig? Læringsmessig? Faglig? Ellen: Møte med Lister kompetanse og UiA: Endringskompetanse mht samhandling, omsorgteknologi mv. Forsøkskull Listeregionen. Vernepleiere også Lister opplæringskontor helsefagarbeidere. Dag Olaf Samhandling i helsetjenester og tverrfaglig samarbeid, halvårsenhet gjennom ukes samlinger - 30 studiepoengs modul. 4 samlinger 2 semestre, for eksempel gjennom etter- og videreutdanningsenheter. Samarbeid Sogn og Fjordane. Profesjonsnøytral helse og omsorgslov. - Hva ønsker dere at Helsenettverk Lister skal ivareta (Samhandlingsreform, Områdeplan for rehabilitering, Ny helse og omsorgslov, Folkehelselov, Nasjonal helse og omsorgsplan med mer) Konklusjon: Inger M lager et forslag til organisering fagforum/prosjekter beskriver mandat, mål, mv Sak Inger M utfordrer fagforumene på å lage en årsrapport oppsummere aktiviteter, måloppnåelse, strategiske satsningsområder for neste år Hva har vi oppnådd: resultater Tjenestemessig? Kompetansemessig? Læringsmessig? Faglig? Inger M lager forslag til årsrapport for Helsenettverk Lister Konsekvenser Hva innebærer deltakelse i Helsenettverk Lister? Økonomisk? Plan- og tidsmessig? Organisatorisk? Styringsmessig? Juridisk? - Vi bruker mye tid og ressurser på deltakelse - Gir konsekvenser mht hvordan vi organiserer oss - Planer Helsenettverk Lister er styringsgruppe de 9 med stemmerett Deltakelse i Helsenettverk Lister økonomisk Egeninnsats fra kommuner og sykehus er veldig stort. Prosjektstillinger utfordring uryddig og uklare rutiner og

8 personalpolitikk Hvem er de som ansettes sin overordnede? Hva skal de måles opp imot? Personalmessig oppfølging - prosjektvertskommune Fagforum Rehabilitering: Jerry og Cathrine faglig ansvar hos fagforum Rehabilitering. Jerry representant fra Helsenettverket Det må være likt mht alle prosjektstillingene Vidar: 3 av de som sitter rundt bordet kommer frem til en praktisk løsning på spørsmål ansettelse, verts kommune, gjennomgående for alle prosjektstillingene. Konklusjon Det oppnevnes en arbeidsgruppe som lager et forslag mht. rutiner, og belyser de ulike juridiske utfordringene knyttet til prosjektadministrasjon, -økonomi og arbeidsgiveransvar Tillitsvalgt Torun Strømlanf Hægebostad Jerry Brastad Leder Helsenettverk Lister Bernhard Nilsen kaller inn Lager et forslag til organisering som legges frem på neste møte. Sak I den grad det er mulig å etterprøve mål: Har kompetanse i fagforum økt? Bidrar det til bedre tjenester? Dette spørsmålet ble ikke direkte evaluert/diskutert i møtet. Evaluering/ evt. kursendring - Veien videre? Hva ønsker Helsenettverket? Listerrådet? Rådmannsutvalget? SSHF? - Hvordan organiserer vi prosjektene videre skal prosjektvertskommunen/sshf ha budsjett- og rapporteringsansvar for de prosjektene og stillingen som er plassert hos seg, eller skal alle prosjektene koordineres fra en kommune? - Ansvarsfordeling prosjekter/fagforum - Hva skal kriteriene for å evaluere Helsenettverk Lister og fagforaene være? Aktivitet vs. Resultat - Søknad FMVA, fase 3. konsolidering, implementering? Lister brukerutvalg vil be Helsenettverk Lister vurdere et interkommunalt samarbeid mht. å etablere en felles kunnskapsbank av fagpersoner (både fag- og erfaringskunnskap) i Lister innen feltet Universell utforming som skal gi råd og svar til planleggere, godkjennende myndigheter og innbyggere. Universell utforming: bruke hverandre og hverandres kompetanse. Ta med innspillet til diskusjonen på neste møte, når vi diskutere hva Helsenettverk Lister skal samarbeide om, og hvilken rolle og oppgaver nettverket skal ha.

9 Konklusjon Mange av spørsmålene har blitt drøftet tidligere Konklusjonene er vel at vi vil samhandle, men at vi har behov for en tydeligere prosjektadministrasjon og organisering. Helsenettverk Lister, den administrative ledelse og politisk ledelse må håndtere usikkerhet frem til Samhandlingsreformen konkretiseres ytterligere. Konsolidering av samhandlingsmodell og implementering av vellykkede prosjekter søknad FMVA fase Utsatt til Samhandlingsreformen konkretiseres nærmere - Sak Sak Eventuelt forslag til strategidokument for Helsenettverk Lister ? Ble ikke drøftet, men Helsenettverk Lister skal i samarbeid med rådmannsutvalget, i løpet av våren fremme en sak hvor opprinnelig oppdrag for Helsenettverket blir konkretisert nærmere Vanskelig å konkretisere før Ny helse og omsorgslov, folkehelselov og nasjonal helse og omsorgsplan foreligger Lister ergoterapeut oppnevne ansettelsesutvalg Forslag: Jerry Brastad, Cathrine Welde Lundegaard, Reidun Ludvigsen, Torun Strømland (fagforum Rehabilitering er prosjektgruppe) Konklusjon: Ansettelsesutvalget: Jerry Brastad, Cathrine Welde Lundegaard, Reidun Ludvigsen, Torun Strømland, Laila Jonassen Inger M Egeland send sak til Listerrådet/rådmannsutvalget beskrive hvordan vi har tenkt å organisere stillingen kontor på SSHF arbeide ambulant, prosjektvertskommune Flekkefjord, fagforum Rehabilitering faglig oppfølgingsansvar. Sak Sak 8/10 Lister legeutvalg Sak Konklusjon Innkalle Kommuneleger til møte 9. desember. Eventuelt Orientering om Vel Hjem brev delt ut på møtet, sendes på e-post til Helsenettverk Lister. Flekkefjord Inger Marethe Egeland prosjektkoordinator

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 03.06.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 03.06.2010. kl. 09.00 14.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 26.08.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 26.08.2010. kl. 09.30 14.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 23.02.2011. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møte tidspunkt Tilstede Forfall Onsdag 23.3. 2011 kl. 11.00

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 05.03.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Mai 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens

Detaljer

Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet Innherred samkommune Administrasjonssjefen NOTAT med oppfølging Styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektansvarlig Trond Selseth Deres ref: Vår ref: ANWO 2008/628 Dato: 04.05.2009 Kvalitetsarbeid,

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn TORUNN Etternavn NORDBY Fødselsdato 250279 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer