Helsenettverket i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverket i Lister."

Transkript

1 Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag kl Tilstede Forfall Sak Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord Liv Karin Snerthammer Flekkefjord/OSS Inger Marethe Egeland Flekkefjord / prosjektleder Ronny Bjørnevåg Lyngdal Kent Seland Sirdal Jerry Braastad - Hægebostad Anne Berit Åtland Hansen - Kvinesdal Vigdis Hunsbedt - Kvinesdal Ellen Åsheim SSHF Marit Modalsli Larsen SSHF enhetsleder kirurgisk avd. Sigrun Kittelsen SSHF enhetsleder medisinsk avd Reidun Meberg Bulut Sørlandets Rehabiliteringssenter Berit Wathne Pedersen NSF Vidar Kleppe Lister brukerutvalg Ingrid Mydland FMVA Svein Vangen - Listerrådet Anne Margrethe Johnsen Farsund Trond A. Skjævesland Lund Kristin Opsahl - Lyngdal Annette Solinski SSHF Anders Rønningen SSHF Dag Olaf Torjusen UIA Gaute Frøyland - Sokndal Wenche Glendrange Delta Torunn Strømland Fagforbundet Jon Birkeland Sirdal Referat Runde rundt bordet Aktuelt i kommunene Inger Marethe Orienterte prosjektstatus per august 2010 Modell for samhandling i Lister er i ferd med å fylles med

2 innhold. Ellen Åsheim SSHF har høyt belegg, behov for flyt ut til kommunene Minne om at pasientflyt er viktig i henhold til belegg Både sykehjemsplasser og terminale pasienter Viktig å signalisere til intensivavdelingen i SSHF ved komplikasjoner ved respirator. Marit Modalsli Larsen Utskrivingsklare pasienter, hvordan er praksis for kjøp av plasser i andre kommuner? Jerry Braastad: Hægebostad har lånt ut plasser til Lyngdal, Lyngdal tar kontakt med Hægebostad betaler 1500 Sigrun Kittelsen Eldre mann fra Lyngdal tilbakemelding god dialog med pårørende SSHF har valgt ikke å bruke fakturering for utskrivingsklare Ingrid Mydland FMVA Ny i stillingen, bakgrunn fra kommune, hovedansvar Omsorgplan 2015 (inklusiv Demensplan, Kompetanseløftet og Investeringstilskudd) Opplæring psykisk helse og rus, tilbud fra FMVA, orienterer om det under sak senere. Ronny Bjørnevåg Jobber med meldingsløftet rekke møter og godt i gang! Kompetanseuka uke 42 samarbeid Lyngdal Farsund Kent Seland Pasientreiser- saken er tilsynelatende løst Sirdal har god dekning sykehjemsplasser Helsenettverk Lister bør tenke på hvordan løse problemet med utskrivingsklare pasienter sammen tenke nytt? Vidar Kleppe Behov for internettside Lister. Legge ut saker på felles nettside. Gleder seg til høsten, vil rundt å treffe alle kommuner Liv Karen Snerthammer Flekkefjord har lyst ut 60% oppsøkende helsearbeider stilling Jobber med organisering av fysio ergo og ny struktur Bruker hjemmerespirator intensiv sykehus i hjemmet. Godt tilbud om opplæring fra SSHF Kommunen skal spare penger Jerry Brastad

3 Hægebostad 10 ledige institusjonsplasser, gir hjelp til de som ber om det. 4-5 tunge barn som får intensiv behandling i hjemmet, bygger ut legekontoret Reidun M Bulut; Sørlandets Rehabiliteringssenter På lørdag 28.8 lansere ny profil Anbud til Helse Sør Øst forhandlinger I dag ortopedi og muskel skjelett Prosjektmidler Helsedirektoratet og fikk prosjektmidler i år igjen Samhandling sentralt. Kan arrangere et kurs i løpet av høsten. Deltar i hofte og kne og rygg gruppen ifb Områdeplan for rehabilitering. Har ansatt idrettspedagog med folkehelsearbeid fra UiA Anne Berit Åtland Hansen Kvinesdal folk velger hvor de vil bo også i den siste fasen utfordring kompetanse og ressursmessig Skal lage ny omsorgsplan. Rus gikk over til NAV i vår Rus Psykiatri bør sees i sammenheng Starter opp med PPS kvalitetssikring i forholde til tjenester Jobber med heltid-deltidsproblematikk Svein Vangen Listerrådet samarbeidet opererer på tre nivå Politisk samarbeid - negativt samarbeid for eksempel politisamarbeid - positivt: stå sammen å profilere lister som en livskraftig region vegsamarbeid -Adm samarbeidsnivå- oppleves som veldig positivt kan bygge på hverandres kompetanse. Fagnettverk er viktige Ny hjemmeside Lister.no: Tar gjerne imot saker Bernhard Nilsen Helsenett arbeidet er lagt til DDV KS gir innspill til arbeid som drives i HOD og i interdepartementalarbeidsgruppe ifbm Samhandlingsreformen. Lister representert Signalet er at påtrykket er like stort: lovharmonisering helselov og sosiallov samles i en helse og omsorgslov oppstart, men gradvis innføring av juss og økonomi Stortinget skal behandle meldingen i løpet av våren og kommunen kan vente sterkere signaler Møte med rådmannsutvalget 24.8 oppgaveutfordring, organiseringsutfordring, implementeringsutfordring, prioriteringsutfordring, ressursutfordring. Positiv tilbakemelding. Alle i Helsenettverket: Snakk med rådmennene fm å få en pott til Helsenettverk Lister.

4 Sak Sak 5/10 Lister LMS forslag til prosjektorganisering og prosjektplan Egeland orienterte om prosjektet jfr. sak 5.10 Kommuneoverlegen i Flekkefjord: innspill det bør ansettes en ernæringsfysiolog Odd Salen valgt som brukerrepresentant fra Lister Brukerutvalg Ellen Åsheim støtter kommuneoverlegens forslag om ernæringsfysiolog. Flekkefjord har LMS tilbud innen lunge, hjerte, diabetes, geriatri, hofte, sårbehandling og kreft Vidar Kleppe støtter kommuneoverlegens forslag. Svein Vangen: ta kontakt med personal få laget en standard arbeidsavtale hvor også fagansvar presiseres. Arbeidsavteler rus og denne stillingen Berit Wathne Pedersen: Viktig at Lister LMS har tilbud til barn og unge. NAV er viktig i prosjektgruppen Utfordre de øvrige fagforumene til å tenke på tvers mht. tilbud til brukergrupper mot LMS Eget studium UiA: Fakultet for helse og idrett eget fag ernæring tak kontakt formell henvendelse til fakultetet og til USH og undervisningshjemmetjenesten fra Helsenettverk Lister Arbeidsgruppe: Bernhard Nilsen Tillitsvalgt Randi Larsen - Kvinesdal kaller inn arb.gr Fagforum Eldre med sammensatte lidelser: Nils Olav Dunsæd NAV Kvinesdal Vedtak: 1. Helsenettverk Lister godkjenner forslag til ny prosjektorganisering og prosjektplan. 2. Helsenettverk Lister godkjenner forslag til justert budsjett 3. Hver kommune og SSHF oppnevner minst en fagperson til fagforum Eldre og demens innen 6. september 2010 og det gis samtidig beskjed om deltakelse på jubileumskonferansen i Oslo september 4. Det søkes i første omgang etter ernæringsfysiolog SIRDAL HÆGEB. FL.FJORD FARSUND LYNGDAL oppnever repr til fagforum

5 Sak Sak 6/10 Fagforum Psykisk helse forslag til prosjektorganisering og prosjektplan Egeland orienterte jfr. sak 6.10 Lister brukerutvalg: foreslår at fagforum Rus og fagforum Psykisk helse slås sammen, men er åpne Kvinesdal foreslår at vi starter ut med to separate fagforum og at en sammenslåing er målet på sikt. Viktig at det ikke etableres flere fagforum. Smertegrensen for deltakelse fra kommuner og SSHF nådd Rullering av planer, ting henger i hop. Vurdere å legge møtene til samme dag - Enighet Vidar Kleppe henvendelse til MH og LPP. skriver henvendelse fra Helsenettverk Lister Er kommunene klar over tidsbruken er kommunene villige til å gi slipp på ressursene? Kommer de i skvis med jobben sin? Dersom det gir resultater vil deltakerne oppleve nytten større enn kostnadene? Kvinesdal: Vi må få til bedre samhandling, kompetanseutvikling må se hvordan det utvikler seg. Svein hvordan skal et slikt samarbeid lykkes, bør samarbeidet synliggjøres politisk? Må kanskje rasjonalisere litt mht deltakelse fra flere kommuner? Fylkesmann Johnsen har i samarbeid med UiA et 3 dagers kurspakke tilbyr dette til fagforum Rus og Psykisk helse Gratis opplæringspakke fra FMVA UiA gjennomfører undervisningen FMVA betaler. Kontaktperson leder fagforum Rus Linn Berstad Viktig at ressursene forankres i planene. Prosjektlederstilling: En person som kjenner terrenget Må lyses ut eksternt Vurdere å engasjere personer og så lyse ut Kent Seland er leder for Fagforum Psykisk helse Arbeidsgruppe: Kent Seland Vigdis Hunsbedt Tillitsvalgt kaller inn til møte 31.8,2010

6 1. Helsenettverk Lister godkjenner forslag til prosjektplan og prosjektorganisering, herunder etablering av fagforum Psykisk helse 2. Helsenettverk Lister oppnevner Kent Seland som hovedansvarlig for prosjektet 3. Kommuner og SSHF oppnevner minst en fagperson til fagforum Psykisk helse innen 6. september. Kvinesdal: Terese Vidringstad og Therese Netland 4. Helsenettverk Lister sender henvendelse til MT og LPP om deltakelse i Lister brukerutvalg SIRDAL HÆGEB. FL.FJORD FARSUND LYNGDAL oppnever repr til fagforum Sak Sak 7/10 Lindring i Lister forslag til prosjektorganisering og prosjektplan Egeland orienterte jfr. sak 7.10 Ellen Åsheim orienterte om status. Palliativt team med ressurssykepleier i Flekkefjord og i Farsund. I dag jobber teamet over 100% SSHF ønsker å bygge opp kompetansen i regionen. Både hos ressurssykepleiere og primærleger. Hospitering, implementering av nasjonale standarder. Prosjektgruppen må lage plan for implementering av nasjonale standarder. Brev til alle fastlegene er sendt fra Anneus. Møte i prosjektgruppen 13. september. Vidar Kleppe: Bruk midler til prosjektlederstilling til å frikjøpe kompetansen vi har Forslag frikjøpe en ressurssykepleier/palliasjonssykepleier i kommunene til å ivareta prosjektlederrollen Intern utlysning i kommunene og i SSHF Prosjektgrup pe/ Lister Brukerutvalg oppnevner Andreas Rannestad som brukerrepresentant. Agathe Jakobsen er forespurt om å møte som vara, da Rannestad er bortreist 6mnd/år 1. Helsenettverk Lister utnevner Ronny Bjørnevåg eller Anne Margrethe T Johnsen som hovedkontaktperson fra styringsgruppen 2. Hver kommune og SSHF oppnevner minst en fagperson/ressurssykepleier/ palliasjonssykepleier til prosjektgruppen innen 6. september Kvinesdal: Mariann Knabenes (Første møte i prosjektgruppen er 13.september kl ved SSHF Flekkefjord) Tillitsvalgt med i prosjektgruppen 3. Prosjektgruppen v/anneus von Lessen tar kontakt med legene i regionen og inviterer til deltakelse i prosjektgruppe TILLITSVA LGT SIRDAL HÆGEB. FL.FJORD FARSUND LYNGDAL oppnever

7 og hospiteringsprogram 4. Prosjektgruppen får i oppdrag å utforme stillingsbeskrivelse og utlysningstekst til prosjektlederstilling. Stillingsandelen lyses ut intern i kommunene og i SSHF 5. Prosjektleder og prosjektgruppen utarbeider nytt forslag til prosjektplan og justert budsjett innen 1. januar 2010 og orienterer styringsgruppen i løpet av januar 2010 repr til prosjektgr. Sak Fagforum Rus status Egeland orienterte fra møtet mye skal på plass mht russtillingene - hvilket saksbehandlerprogram skal de bruke kan de få tilgang til de ulike. Velferd foreslås. Vigdis: utfordring profil/kos dok/ Velferd ganske vanskelig Velferd er et økonomisk saksbehandlingsprogram FMVA: Er det et krav om bruk av IP i forbindelse med vedtak som teamet skal jobbe med? Viktig hjelpemiddel anbefales å bruke dette i arbeidet Lister brukerutvalg: Viktig å samarbeide med Dalane Innspill fra Lister Brukerutvalg anbefaler at stillingene legges til Kvinesdal i forbindelse med DPS Lister Sak Fagforum Rehabiliering Status Jerry orienterte Gjennomgang av formål og mandat på møtet. Både formål og mandat er vide. Gjennomgang av hvordan rehabiliteringsområdet er organisert. Rehabilitering er et stort felt. Egeland orienterte om søknad ReHabuka FMVA foreslår at fokus for fagforum Rehabilitering sammenfattes med fokusområdene som SSHF arbeider med i Områdeplan for Rehabilitering. Sak Skjema for avviksmeldinger i forhold til utskrivingsklare pasienter Ellen har laget avviksmeldingsskjema og har prøvd dette i 3 mnd. Det fungerer bra. Ellen gå gjennom avviksmeldingene hvert år, skal sammenfatte hvilke avdelinger, avvik som går igjen. Vigdis: Viktig med avvikssmeldinger iht. rus/psykiatri Reidunn: Dersom dette fungerer bør det overføres til andre kommuner i SSHF Liv Karen; har også lagt et skjema henvise til punkt i avtalen. Ønsker at tiltak også blir med Liv Karen og Ellen samarbeider med videreutvikling av skjema LIV KAREN OG ELLEN

8 Sigrun: Viktig at retningslinjene for inn og utskriving gjøres kjent ned på enhetsleder nivå Anne Margrethe innspill: enkelt skjema med avkyssning av alternative avvik som er kjent + en for annet. Kent: Q-pluss har en god løsning Sak Søknad Sørlandets kompetansefond orientering Møte i Lyngdal alle kommunene (unntatt Hægebostad) og UiA 10. august Bernhard orienterte - avtalt møte med Odd Omland og Bjørn Fjelstad 7. september Møte med Grøvan og Eirik Grønsund 7. september Lister Egeland orienterte om foreløpig innhold i søknad. FMVA: Restmidler omsorgsplan 2015 mulig inn som delfinansiering Spill inn perspektiver/momenter til Inger M Svein Vangen: Vi gaper ikke for høyt, selv om søknaden er ambisiøs Næringsavdeling i kommunene som samarbeidspartner Sak FMVA: Internasjonalt studietur til et foregangsland Beredskapsavtale mellom kommunene Brev fra Helsenettverk til ordfører og rådmann med anbefaling fra Helsenettverk Lister om at avtalen inngås Beredskapsavtalen som vedlegg Sak Vurdere behov for felles kompetansekartlegging i Lister - eventuelt sammenstille data fra kommunene lage en felles strategisk plan for kompetanseheving/kompetansedeling mellom kommuner og mellom kommuner og sykehus. Utsatt føres på saksliste til møtet Eventuelt Samling 5. november i Drammen: Senter for omsorgsforskning Sør arrangerer konferansen: Samhandling i praksis inspirasjon mot 2015 sender program og koordinerer påmelding fra Helsenettverk Lister Vigdis: Ny lov: fra 1. januar er krisesentrene en kommunal oppgave Guri Vold ønsker å komme i kontakt med kommunene.

9 Kristiansand skal være vertskommune og de eksisterende tilbudene skal Guri Vold inviteres til møte i Helsenettverk Lister for å orientere om den nye loven med mer Flekkefjord Inger Marethe Egeland prosjekleder.

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer