Helsenettverket i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverket i Lister."

Transkript

1 Helsenettverket i Lister. Referat Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak Tordag kl Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen Lyngdal Maureen Johnsen Lyngdal Karen Lind folkehelsekoordinator Lyngdal Kent Seland Sirdal Jerry Brastad Hægebostad (folkehelsekoordinator) Mona Aspvik Farsund (folkehelsekoordinator) Anne Margrethe T Johnsen Farsund til kl Anne Berit Åtland Hansen Kvinesdal Annette Solinski SSHF Torun Strømland - Fagforbundet Odd Salen Lister brukerutvalg Kari Marie Løvland NSF Egeland Prosjektkoordinator Linn Gyland Master Folkehelse Elizabeth Andersen Lister mestringsteam Cathrine Welde Lundegaard Fagforum Rehabilitering Tone Lise E Aase ledende helsesøster Flekkefjord Lister legeutvalg fra kl Tor Nilsen Flekkefjord Uwe Malitius Hægebostad Johan Unhammer- Kvinesdal Trond Skjæveland Lund Svein Vangen Listerrådet Jon Birkeland Sirdal Marcus Gurgen SSHF Anders Rønningen SSHF Silje D Gilje folkehelsekoordinator Flekkefjord Randi Larsen Folkehelsekoordinator Kvinesdal Referat Folkehelseforskrift og folkehelseprofiler Innledning v/ Egeland presentasjon forskrift og folkehelseprofiler. Se vedlagt presentasjon. Her vil det komme flere tall etter hvert. Små kommune kan man få litt store utslag på bakgrunn av små variasjoner. Eksempelvis vil ett prematurt barn bidra til å senke oppfølgning 1

2 Sak gjennomsnittlig fødselsvekt betraktelig. Lærings- og mestringssenteret ved SSHF har sendt henvendelse om å overta «Friskere liv kurs» Fastlegene henviser. Invitere Lærings- og mestringssenteret til å orienter om dette på neste møte. Annette inviterer. Kan vise til delavtale 1 Gi en tilbakemelding til sykehuset om å koordinere de ulike innspillene knyttet til ansvars- og oppgaveoverføring. Presentasjon av status Runde rundt bordet 5 min. orientering fra folkehelsekoordinatorene om hvordan de jobber og tiltak de har i de ulike kommunene, samt tanker fremover. Folkehelseprofil i SSHF Hægebostad: jobber intensivt med Sørlandets rehabiliteringssenter, etablerer frisklivssentral. Vil øke folketallet og treningssenter er et viktig moment. 2 dagers kurs folkehelsekoordinatorer mht. statistikk. Administrasjonen har fokus på alle områder. Sirdal: Folkehelsekoordinator, godt samarbeid med distriktssenter. Lyngdal: Fikk midler til etablering av frisklivssentral i samarbeid med Sørlandsbadet, har gjennomført 2 røykesluttkurs- deltakelse både fra Kvinesdal og Farsund, skal drive aktivitetsgrupper - penger fra KS, fokus på langtidssykefravær, overvekt. Barn og unge Sprellgrupper rettet mot overvektige barn. Utfordringer: få ut helseprofiler ut til politikere og få brukt verktøyet på en ordentlig måte. Farsund: Jobber med helse og omsorgsplan med stort fokus på folkehelse, Møte med fylkesmann og fylkeskommune på tvers av sektorer kommunalsjefer og ledere på tvers av sektorer deltar. Det er mye som ligger til rette for fysisk aktivitet. 1 årsverk for å vedlikeholde stier og turveier. Trappeløp og utarbeider turkart. Tilskudd til start på frisklivssentral, fokus på eldre og fallforebygging. Aktivitetsmesse rettet mot asylsøkere og innvandrere, trimgruppe psykisk helse, trening gravide og barselkvinner. SMIL grupper for barn og unge SLT kjernegrupper, kommunal natteravn koordinator. Kvello prosjekt. Ganske store utfordringer blant barn og unge mht. overvekt og fedme Folkehelseplan inn i helse og omsorgsplan Kvinesdal: Folkehelsekoordinator i 80% stilling Driver APR - masse henvisninger Årlig gjennom gang av plan med politikere, en del av kommuneplan likestilling og levekår. Jobber mot frisklivssentral. Folkehelsegolf Bra med samarbeid. Utfordring å bruke statistikk og dokumentere. Frafall i videregående skole er en viktig utfordring. Flekkefjord har folkehelsekoordinator, tema i kommuneplan og tema i helse og omsorgsplan. I alle politiske saker utsjekking: er saken relevant mht. folkehelse ta inn vurdering. Utfordring å ta folkehelse ett skritt videre? Annette 2

3 Sak Hvordan jobber vi med folkehelse i Listerregionen Drøfting i plenum hvordan skal vi møte felles folkehelseutfordringer i regionen? 20% er helse, resten er plan, teknisk, skole mv Oversikt overvekt og diabetes 2 vil være viktig å ha fokus på. Helsestasjonen må styrkes! Kompetanse mht. primær forebygging Regional frisklivssentral. Re kommune i Vestfold hadde et bra team rettet mot frafall i skolen proaktive. Helsesøsternettverk trenger vi treffpunkt mellom helsenettverket og helsesøsternettverket`? Ikke la oss lage ett nytt forum, det er et forum for helsesøstre i dag, må tenke på hva som skal være formål og mandat. Delavtalen om folkehelse og forebygging Frustrasjon hos helsesøstrene, de føler seg utenfor vi sitter med kompetanse barn og unge glemmes. Samarbeid med UiA bachelor i folkehelse hva kan man bruke dette til Sak : Treffpunkt mellom helsesøsternettverket og helsenettverket 18.april 2012 Alle kommer med innspill til hva man eventuelt kan håndtere regionalt innen 30.mars Konstituering av Regionalt samarbeidsutvalg Gjennomgang av sammensetning, mandat, organisering mv. Valg av leder og nestleder Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk Lister 1 fra hver av de 6 kommunene Minimum 2 fra SSHF 1 fra brukerorganisasjonene Inntil 2 fra ansattes organisasjoner Utvalget konstituerer seg selv Utvalget møtes minimum 6 ganger pr år. Partene dekker selv sine egne kostnader til deltakelse. Kostnadene til sekretariatsfunksjonen dekkes av kommunene i perioden Dette må sees i sammenheng med kostnadsplassering i forhold til drift av overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS). Saker fremmes av partene og avgjørelser tas gjennom konsensus. Det er mulig å fatte beslutninger som involverer et begrenset antall kommuner M ALLE 3

4 Oppgaver Regionalt samarbeidsutvalg er et organ som har ansvar for å: Initiere, igangsette og evaluere regionale samhandlingstiltak. følge opp, vedlikeholde og evaluere delavtaler i egen kommuneregion. sikre en hensiktsmessig organisering og bemanning av samhandlingstiltak som partene blir enige om å iverksette opprette faggrupper/fagutvalg hvor oppgaven er knyttet opp mot lokale behov i denne kommuneregionens ansvarsansvar sørge for informasjon, forankring og støtte i egen organisasjon om det praktiske samhandlingsarbeidet. Kommer i tillegg til mandatet fra Listerrådet Samhandlingstiltak som opprettes skal fortrinnsvis være tidsavgrensede med klare mandat/framdriftsplaner, og en ansvarlig leder. Ressurser til ledelse/administrasjon må avsettes, og fordeles mellom kommune og SSHF i avtaler knyttet til det enkelte samhandlingstiltak. Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk Lister konstituert Bernhard Nilsen valgt som leder Anne Berit Åtland Hansen valgt som nestleder Vedrørende fagutvalg: Møte 20.mars hvilke fagutvalg skal vi eventuelt opprette - blir sak i helsenettverket på møtet i april/juni. Sak Sak Sak Godkjenning av møteinnkalling og referat Godkjent Saker fra AU og OSS Bernhard og orienterer fra møtene 9.2 i OSS, AU, avtaler Presentasjon av Innovasjonsprogrammet Marcus Gurgen Egeland videresender til alle med referatet Se referat SSHF sine hjemmesider under OSS for referat og presentasjoner. Opprettet fagutvalg for velferdsteknologi. Alle tar dette med tilbake for å vurdere hvem som kan delta fra Listerregionen, frist 30.mars. Søknad Lister LMS Elizabeth Andersen orienterer Se vedlagt saksfremlegg Eldre legger på seg motiverte ansatte, gode rutiner og gode resultater. Jobber nå med diabeteskost. Utvideteamet med en kols sykepleier. Elizabeth og Frode slutter. Fort utlysning «under forutsetning av tildeling av midler» Fagperson med erfaring fra KOLS og astma. Fortrinnsvis sykepleier. Walk inn spennende tilbud som nå skal prøves ut i Flekkefjord M Alle, særlig Lyngdal, Kvinesdal og Farsund 4

5 Elizabeth sender forslag til utlysningstekst til alle for godkjenning og innspill per epost. Se vedlegg Elizabeth Viktig mht. hverdagsrehabilitering at de kan ta kontakt med lege. Treningsgrupper for kolspasienter sammen med geriatrisk daghospital og teamet. Klinisk ernæringsfysiolog hvordan sikre kompetanse i kommunene? Frist for innspill til søknad 15 mars. Elizabeth Lager utlysningstekst og sender forslag til alle. Prosjektvertskommune Flekkefjord eller SSF Alle Elizabeth Sak Elektronisk IP Se vedlagt saksfremlegg Cathrine Welde Lundegaard orienterte. Fagforum Rehabilitering har hatt besøk av Acos og Visma Sampro har presenter sine systemer for elektronisk IP De fleste som er medlem av fagforum rehabilitering jobber daglig med IP. Anne-Mette Havaas i Lyngdal orienterte om prosess i Lyngdal og valg av leverandør. Brukermedvirkning er en stor fordel brukeren får være mer delaktig IP er brukenes plan vil kunne unngå en del møtevirksomhet. Vil kunne ta inn IOP i samme system. Utfordringer er krav til internettilgang og PC, prioriteringsdebatt. Farsund ser kjempefordel å investere i elektronisk IP regionalt Flekkefjord, Kvinesdal har ønske om dette. Sirdal og Hægebostad vil investere i elektronisk IP Få frem det med IOP delen. Kommunene sjekker dette og gir tilbakemelding til Cathrine innen 25.mars Cathrine Alle Sak Søknad Kreftkoordinator Ta ut logoen til Farsund i søknad Lyngdal 100 % stilling sender en søknad på vegne av regionen. De som ønsker endring av stillingsprosenten sier fra til innen 14.mars, søknadsfristen er 16.mars. Sak Forslag til søknad om midler til forebyggende helsetjenester helsestasjons- og skolehelsetjenesten Initiativ fra Helsesøsternettverket i Lister. Forespørsel om Helsenettverk Lister kan være styringsgruppe for et 5

6 slikt prosjekt eller om helsesøsternettverket skal søke selv (Farsund har meldt at de ønsker å se på muligheten for egne tiltak) Se vedlegg. Tone Lise Endresen Aase orienterte: Bakgrunn: Overvekts og inaktivitetsepidemi i Norge % av barn og unge som har overvekt og fedme. Fortvilende å ikke ha noe å henvise de som man ser har en inaktivitets eller overvekts utfordring til, søknaden er et forslag. Helsesøsternettverket er enige om å sende en søknad. Fra Farsund: var i gang med å jobbe via ønsker å jobbe via foreldre. Sak : Helsenettverket støtter søknad og sender den, bistår med praktisk bistand. Helsøsternettverket styringsgruppe Eventuelt Avtaler Hvordan sikre involvering av ansatte i prosessen rundt delavtaler? Hver kommune og helseforetaket har ansvar for å sikrer involvering av ansatte. Avklare med tillitsvalgte hvordan man skal arbeide med delavtaler. Prosjektkoordinator sender ut samlet forslag til delavtaler til kommunalsjefer når disse er klarer i mai. Kommunalsjefer og ledelse ved SSHF sikrer dernest involvering av ansattes representanter. Prosess utarbeidelse av strategiplan Vi stresser ikke, kommunene må gå de nødvendige runder internt. Må være på plass til budsjettbehandling til høsten. Ferdig til første oktober. Strategi/handlingsplan Søknad Helsedialog Midlene skal bidra til videreutvikling av samhandlingen på lokalt nivå, og tildeles nyskapende prosjekter med overføringsverdi. Midlene overført til samarbeidsutvalgene kan tildeles til følgende formål: 1. Delfinansiering av samhandlingsprosjekter som har som mål å etablere desentrale og ambulante spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunene. 2. Prosjekter med sikte på bedre tilgjengelighet for veiledning for fastleger og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Søknader til slike formål sendes samarbeidsutvalgene i de respektive sykehusområder. Midlene via Helsedialog (totalt 5 mill. kr.) tildeles regionalt etter samme kriterier som for midlene overført til sykehusområdene, men tildeles for 2012 til følgende formål: 6

7 Tiltak med sikte på å dokumentere/evaluere nytteverdi samt forutsetninger og suksesskriterier for samhandling. 1. Tiltak med sikte på å utvikle nødvendig kompetanse i kommuner og foretak for å understøtte samhandlingsreformens målsettinger. : Søknad sårbehandling via MMS Søknad kols samarbeid geriatrisk daghospital kommuner. SSF søker om midler til kols opplæring i forbindelse med geriatrisk daghospital IV behandling - kompetanseoverføring Stående invitasjon hospitering akuttmottak. Henvendelse til akuttmottak og May-Linda Tesaker m og Annette Hjemmebesøk palliativt team 870 kroner for hjemmebesøk, hindrer innleggelse koster kroner. SSF har ansatt Trine Nesheim i 60% stilling som praksiskonsulent Flekkefjord Egeland prosjektkoordinator 7

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 26.08.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 26.08.2010. kl. 09.30 14.30 Tilstede

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn TORUNN Etternavn NORDBY Fødselsdato 250279 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene Gjennom Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vil vi innføre et nytt tankesett om at all rehabilitering kan foregå i hjemmet Forebyggende

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013

Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013 Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013 Sammendrag av kommunekartlegginger og prosjektanbefalinger Prosjekt Lokalmedisinske tjenester Setesdal September

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland,

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer