Helsenettverket i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverket i Lister."

Transkript

1 Helsenettverket i Lister. Referat Møtested Byggeskikksenteret Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak Onsdag kl Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen Lyngdal Jerry Brastad Hægebostad Alf Vatne - Hægebostad Anne-Margrethe Johnsen Farsund Kent Seland Sirdal Marit Modalsli Larsen SSHF Annette E Solinski SSHF Trine Marie Nesheim - SSHF Odd Salen Lister brukerutvalg Torunn Strømland - Fagforbundet Ståle Kro - NSF Reidun Meberg Bulut Sørl. Rehabiliteringssenter Stein Vidar Romsvik praksiskonsulent Lyngdal Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Liv Rosvold - Kvinesdal Svein Vangen Listerrådet Jon Birkeland Sirdal Mona Aspvik Farsund Marcus Gurgen SSHF Anders Rønningen DPS Lister Anne Berit Åtland Hansen Kvinesdal Vigdis Hunsbedt - Kvinesdal Kari Marie Løvland NSF Referat Godkjenning av møteinnkalling og referat oppfølgning Sak Møtekultur Drøfte hvordan vi ønsker å opptre i møter og fremstå ovenfor hverandre og eksterne deltakere. Runde på om møtene er rigget og gjennomført på en måte som gjør det så hensiktsmessig som mulig. Forhold mellom informasjon, diskusjon Tidspunkt, lengder, pauser, Her og nå vs. strategisk diskusjon Sørl. Rehabiliteringssenter: Ønsker å bidra viktig å være med å se hva som skjer og fortelle hva vi holder på med. Viktig arena for det skjer mye på området. Fora for å holde seg oppdatert. Saksliste og referat er gode og gode diskusjoner. 1

2 Sak Lister brukerutvalg: savner mer bakgrunnsmateriale på de enkelte sakene, kunne tenke meg innstilling på noen av disse, men vi har ikke arbeidsutvalg. SSF: Nyttig, tilfreds med både leder og koordinator vi kan selv velge å melde inn saker. Når vi blir enige om noe i møter bør vi unngå diskusjoner i etterkant - vi saksbehandler i møter. Hyppigheten er passende. Vi er i en prosess vi skal lære å samarbeide 3 regler for samarbeid: En av disse er : Vi saksbehandler i møter Lyngdal: Hyppighet er passende, saksliste og innkalling kan godt komme tidligere for å kunne ta det opp i kommunene. Sakslista må komme mandags morgen 1 ½ uke før. Viktige møter mht samarbeid og samhandling. Litt lite respekt i møtene, må høre på innspill, noen ganger blir vi opptatt av å kaste ut ting og hører ikke på innspill. NSF: kan legge inn lenker i innkallingen til sakspapirer. Vil gjerne drøfte saker i kommuner. Fagforbundet Må få sakspapirer tidligere. Viktige saker som tas opp. Diskusjoner ute i kommuner møter med kommunalsjefer. Sirdal: Glad for å være med- viktig for en liten kommune å vite hva som skjer. Ser arbeidet som fremtidsrettet. Hyppighet er passelig. Innkalling og referater er gode ligger på Hægebostad: Helsenettverket er det mest positive med Samhandlingsreformen! For eksempel ville avtalene være veldig vanskelig å få til alene. Forankring politisk er viktig men utfordrende Kvinesdal: setter veldig pris på samarbeid mellom kommunene og mellom kommuner og helseforetak. Kompetanseutveksling er viktig! Opplever en fin og grei tone i møtet. SSHF med. Avdeling: Synes møteleder og sekretær gjør en god jobb, hyppigheten er passelig, tema høyst relevante. Sykehuset ønsker at flere kommuner er aktive - alle stemmene er viktige. Prøve å få til en konklusjon i møtet. Litt uro i møter. SSHF kir. avdeling: imponerende møteledelser og sekretær. Veldig nytte av å være med og observere. Farsund: Imponerende møteledelse og kapasitet hos sekretær. Ønsker mer diskusjon i møtet. Må få eierforhold til sakene. Savner mulighet for innspill. Dette er tidsbruk og kommer i tillegg til alt det andre vi gjør. Spisse litt hva vi skal konsentrere oss om. Føler noen ganger at det ikke er rom for innspill fordi konkusjoner i saker allerede er bestemt. Er det rom for innspill? Må styre litt mht. hva vi skal ha fokus på. Flekkefjord: Krevende med tempo og frister. Både sjekke ut i egen kommune, tillitsvalgte, politisk nivå, rådmannsutvalg, Listerråd Positivt at det er en arena som også dere andre mener det er bryet verdt å møte på Dele opp møtet i en info bolk og en drøfting/informasjonsbolk. Vi må ta tak i Farsunds innspill : Hva demper takhøyden? Bør være tema i neste møte. Hvordan sikre at vi får tid nok til drøfting? Sirdal: Vi må støtte hverandre som ledere vi må støtte hverandre. Prosjektene er selvbærende som økonomi Konklusjon Sakspapirer ut 1 ½ uke før møtet, slik at man kan drøfte saker med andre i kommunen. Vi saksbehandler i møtene Drøfter forholdet mellom informasjon og strategisk diskusjon Drøfte i neste møte hvordan vi kan «heve takhøyden» Saker fra AU og OSS Bernhard og Inger Marethe orienterer fra møtet i OSS 13.9, møte i AU 27.9 og saksliste OSS OSS 13.9 Elektronisk meldingsutveksling orientering v/ IKT forum: Det anslås en Inger M 2

3 tidsramme på 3 år, før alle kommuner er implementert med elektroniske meldinger. Delavtaler: D12, D13 og D14, trenger ikke legges frem for OSS i oktober, de er nå klare til forhandlinger. Lokale tilpasninger forhandles her. D3 og 5 og OSA legger frem utkast i OSS oktober. Forhandlinger Lister 6 november mulig vi forhandler felles alle kommunene møte for å prøve å komme til enighet D5 og D3 19 oktober, Inger M og Mona deltar fra Lister Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold D4: OSS støtter forslaget om å opprette overordnet medisinsk faggruppe. Det skal sikres at legene har et lederansvar, slik at ansvarlighet er ivaretatt. Mandatet må justeres litt/ spisses. Faggruppen skal være rådgivende, ikke legge føringer. Varigheten av gruppa skal vurderes etter hvert som en ser behovet. SSHF tar initiativ til oppstart. Alle Fagutvalg: behandles under sak i møtet Arbeidsutvalget: Hovedsak planlegging av møtet i OSS oktober BI lederprogram for psykisk helse og rus. Kommuneregionene vil stille med totalt 15 plasser, fordelt på 2-5 representanter hver. D6: nå har det kommet et forslag til prosjekt, hvor sshf stiller med midler til prosjektleder i forprosjekt Det opprettes en faggruppe som gjennomfører et forprosjekt som beskriver hvordan kommunene og SSHF skal sikre kompetanseutveksling i tråd med delavtale 6. Faggruppen får ansvar for å utrede og kartlegge: nåværende organisering av kompetanseoverføring, og foreslå tiltak i hovedprosjekt mht felles system/organisering av temadager / undervisningspakker/kurs. tiltak mht fag - og ressursnettverk Forprosjektet skal gi en beskrivelse av hvordan en i et hovedprosjekt skal følge opp følgende punkter i delavtale 6: PKO ordningen med sikte på å gjøre den om til et felles tiltak mellom partene. Det bør bl.a sees på finansieringsordningen, tilsettingsrutiner, innhold i oppgaven, ressursbruk (utvidet stillingsbrøk) knyttet til ordningen. dagens praksis mht fakturering. OSS 24 og 25 oktober - Agenda Avtaler gjennomgang forhandlingsutkast og områder med uenighet Fremtidens eldremedisin orientering Pål Friis DPS 24/7 orientering Henning Garsjø må få DPS Lister til å orientere om hva dette betyr for kommunene i Lister KØH: De regionale faggruppene for KØH møtes på en heldagssamling/ fagdag. AU tar ansvar for at det utarbeides program og gjennomføring innen midten av desember. Forslag til dato: 11. desember Utviklingsplan 2030 orientering Per Torgersen Pasientanalyse/styringsdata Per Quarnstrøm skal orientere. Inger M/Anne Dorte/Anders Inger M sender invitasjon videre når den kommer 3

4 Sak Lindring i Lister Reoppnevning av prosjektgruppe Ressurs/palliasjonssykepleiere og/eller 02 kontakter (de som skal delta i hospiteringsordning). Mette sender invitasjon til prosjektgruppemøte 12 november. Informasjon om hospitering Inger M orienterte: Undervisningsopplegg sykepleiere: 3 kvelder a 3 timer første kveld 28.11, andre kveld i begynnelsen av januar og tredje kveld i begynnelsen av februar. Hospitering i vår 2013 Behovskartlegging i alle kommunene er godt i gang ferdigstilles i løpet av oktober Mette og Camilla Kompetanseheving fastleger; Smågruppemøte Vanse 10.10, Flekkefjord Venter på dato fra Sirdal og Hægebostad. Må invitere til smågruppemøter i Lyngdal Marit Oftebro Sak Konklusjon: Mette sender invitasjon til 12. november - via kommunalsjefer. Vær konkret på bestilling send med prosjektbeskrivelsen. Det forventes at minst to kommuner stiller med representanter. Om Lister rusteam Barbro orienterer 6. desember. Inger M gikk gjennom presentasjonen Barbro hadde forberedt. Se vedlagt presentasjon Statsbudsjettet og innføring av midler i rammen vil føre til at man må drøfte dette i hver enkelt kommune hvordan vil man bruke pengene i rammen? Hva skjer med teamet? Lyngdal: har fått innspill fra teamet ensomt å jobbe ute i kommunene alene, så de ansatte ser klare tydelige faglige styrker mht. å jobbe sammen. Mange gode historier og eksempler på hva de har fått til. Tett oppfølging inn til behandling og ut fra behandling Fagforbundet: de synes å ha kommet på rett spor. Det er et prosjekt de ansatte må ta utgangspunkt i at de har jobb til Men her er det blitt gitt signaler om at dette er del av opptrappingsplan. Politisk behandling skjer 1 del av desember. Må nok rapportere til fylkesmannen mht. hva man har brukt opptrappingsmilene til i årene fremover. De jobber mht. mål og resultatstyring Er det mulig å finne spleiselagsprosjekt med sykehuset? Samarbeid med ARA- teamet? Konklusjon Rus er satsningsområde i SSHF og i forslag til strategiplanen. Alle drøfter det med sine rådmenn. Ha en formening om organiseringsform når man møtes igjen 6.desember. SPØRSMÅL: Har vi penger? Hvordan vil vi evt. bruke disse i egen kommune eller i team? Inger M tar kontakt med ARA for å drøfte evt. samarbeid om rusoppfølging Inger M 4

5 Sak Sak Sak Etablering av fagutvalg, jfr, avtaler Inger m orienterte Oppnevne medlemmer og vara representanter til følgende fagutvalg på Agder - Legemiddelliste som fungerer mellom nivåene (D1) Sirdal - Øyeblikkelig hjelp faggruppe KØHD (D4) Kvinesdal v/johan Unhammer + Sirdal/Farsund adm/faglig representant - Kompetanseutveksling (D6) Lyngdal - Jordmor- tilleggsavtale kommuner med følgetjeneste (D8) Sirdal - Fagutvalg for jordmortjenesten (D8) Helsesøsternettverket når bestilling kommer - Samarbeid om beredskapsplaner(d11) Kvinesdal/Hægebostad/Flekkefjord - Pasientanalyse/styringsdata (D14) Inger M, Flekkefjord, Farsund Konklusjon Ansvar er fordelt mellom kommunene jfr. ovenfor navn må velges i etterkant frist 1.november Drøfte i neste møte: Hvilken rolle skal de som oppnevnes ha informasjonsansvar på tvers av kommunene? Send på presentasjon med referatet. Alle gir innspill forslag til mandat, representasjon mv per epost innen 1. november. Strategiplan og struktur for oppfølging Inger M orienterte - Forhold mellom igangsatte prosjekter og fagforum/prosjektgrupper Dersom vi avvikler fagforum Mestring og rehabilitering, samt lindring vil det være behov for å etablere prosjektgrupper Organisering av eventuelle fagutvalg/prosjektgrupper må også drøftes i lys av strategisk plan. Inger M skal orientere Listerrådet 22.oktober. konklusjon Videresendt til rådmannsutvalg Spørsmål om nivå vedtas av rådmenn og Listerråd Sårbehandling via MMS Orientering om status ved Birte Ågedal Rafoss Hvordan og når kan andre kommuner ta dette i bruk? Birte orienterer, se vedlagt presentasjon Birte har blitt administrator for sårjournalen kan gi tilganger til andre og administrere passord. Ca 10 pasienter får per dags dato oppfølging via MMS målet er 20 Økonomi knyttet til Konsultasjon på sykehuset vs sårjournal: Pasientene betaler en egenandel 370 kroner ved poliklinikk- Sårpoliklinikken tar 25 kroner til å dekke materiell som bandasjer mv. Sårpoliklinikken får DRG refusjon v/oppmøte kr 370, som kommunene betaler 20% av 74 kr. Dersom Marcus følger opp i telemedisin da kan han registrere en takst 420 kroner som kommunene også betaler 20% for 84 kroner. Brukerne betaler ingenting. Inger M, alle 5

6 Frem til nå har ikke SSF registrert DRG taks for konsultasjoner via sårjournalen. Prosjektet: Fortsette frem til sommeren. Satsningsområde i forslag til strategisk plan. Sak Konkluson: Veldig bra. Må sjekke ut økonomi mht. refusjon med Tromsø. Birte kommer tilbake med en orientering hva vil det kreve av de andre kommunene over nyttår. Birte gir innspill til notat Inger M skal skrive om takster til Tor Åm Presentasjon kartlegging psykisk helse Maria S O Mortensen og Christine Svindland orienterer om foreløpige resultater fra kartleggingen. Drøfting vedrørende felles psykisk helse plan i Lister? Utfordringer fagforum psykisk helses- har vært vanskelig å finne felles mål å jobbe med. Prosess: 42 intervju objekter - sendte ut mail og intervjuguide. Sendte tilbake til intervjuguide og ba om tilbakemeldinger. Alle ble bedt om å drøfte innspillene med kollegaer. Dokumentet kan være et viktig utgangspunkt for diskusjoner i kommunene. Ikke laget konklusjon/anbefalinger Noen opplever liten/ingen utvikling i behovet psykiske helsetjenester, andre store Uavklarte ansvarsområder vet lite om andre aktører og det er mange aktører og opplever liten kommunikasjon. Generelt rapporteres det at man ser mye mer angst og depresjon tydelig utfordringsbilde behov for mer hjelp. Respondentene ønsker mer fokus på lettere psykiske lidelser, mye fokus på tunge diagnoser tar mye av tid og kapasitet. Tiltak a la Rask psykisk helsehjelp bør prioriteres i kommunene Ungdomsskolene Mange av ungdomsskolene rapporterer om økning i personer som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, selvskading Helsesøster trekkes frem som nøkkelperson psykiske helsetjenester Behov for tilbud til unge i helgene. VGS Ønsker bedre samarbeid med kommunalt hjelpeapparat. Oppfølgingstjenesten (drop-out) er et godt tilbud Helstasjonen viktig Ser mer angst og depresjon Kommunelegene Opplever et godt samarbeid For mye fokus på tyngre psykisk syke, på bekostning av de med lette/moderate helseplager Mer angst depresjon, rus NAV Ansvar som andre burde hatt blir sittende som behandlere. Vanskelig med overføringer og samarbeid psykiske helsetjenester Senter for jobbmestring har det ikke på Sørlandet - burde hatt det Psykiske helsetjenester Rapporterer om bra samarbeidsklima Behov for interkommunale botilbud 4 av 5 kommuner. Ønsker mer kompetanse på barn og kognitiv terapi 6

7 Hjemmebaserte tjenester Opplever at psykiske helsetjenester trekker seg ut når pasienten blir eldre Savner at psykiske helsetjenester er ute hos brukere Tidspress. Døgnåpent, det er da ting skjer, men da er psykiske helsetjenester stengt Barnevernet Barnevernet i Lister får veldig gode tilbakemeldinger fra alle samarbeidspartnere, står i kontrast til oppslag i media. Konklusjon/Veien videre: Veldig bra! Avvente svar om prioriteringer i Strategi plan Hvordan konkretisere en eventuell satsning og evt. felles planarbeid? Sak Deltakelse lederutviklingsprogram Psykisk helse Se vedlegg for program Listerregionene kan oppnevne 3 personer Utsatt! Sak Eventuelt Sak fra Fagforbundet forslag til organisering Ting går fort, ønsker ikke bremse for de prosjekter som i utgangspunktet er bra. Drøftingsplikt vs. informasjonsplikt. Søknad på prosjekt vs. organisering av prosjekter dersom vi får midler Fagforbundet mener at man skal søke deltakelse fro prosjekt eller ikke. Ting skal drøftes ute før man går med. Ha en diskusjon om hva man velger å søke på, gjerne i forkant. Torunn sender fortløpende informasjon til fagforbundet. Ønsker mer informasjon om hva som skjer i helsenettverket. Hovedavtalen henger ikke med i svingene mht. interkommunalt samarbeid Sirdal har lagt en arbeidsgruppe med tillitsvalgte og enhetsledere som drøfter saker fra helsenettverket og politiske saker. Må være romslige, når vi trår feil. Konklusjon Ansvaret for å drøfte ligger i hver enkelt kommune Tillitsvalgte videresender til tillitsvalgte i andre kommuner Tillitsvalgte lager en beskrivelse av tillitsvalgtes mandat og rolle i helsenettverket. Tillitsvalgte i helsenettverket representerer alle tillitsvalgte i regionen. Fagforbundet er ikke enige i denne konklusjonen. Fagforbundets representant mener at de er valgt for å ivareta medlemmene innenfor LOkommunes interesser i Helsenettverket Alle tillitsvalgte har selv ansvar for å ta opp saker og gi innspill til de tillitsvalgte i helsenettverket Passe på at vi sender sakspapirene så tidlig som mulig. Vi ønsker å gjøre ting så riktig som mulig vi må hjelpe hverandre. Torunn/Kari - Marie Inger Marethe ALLE Innspill Helsesøsternettverket Tas til etterretning når man oppnevner medlemmer til fagutvalg ifbm, D8 og D10 Kompetanseplan v/trine Utsatt til neste møte United 4health prosjekt noe for Listerregionen KOLS utsatt 7

8 Status kreftkoordinator utsatt Brev vedr. legespesialister Sendt, men ikke fått svar At pasienter blir sendt med drosje påfører sykehuset store kostnader. Samfunnsmessig uhensiktsmessig Tas til orientering av alle videreformidle til fastlegene Flekkefjord Inger Marethe Egeland prosjektkoordinator 8

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 16.11.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Biblioteket Tirsdag 16.11.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg.

RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg. RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg. REFERAT Møtedato 25.11.2014 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord rådhus Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Jan Roger Olsen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 23.02.2011. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møte tidspunkt Tilstede Forfall Onsdag 23.3. 2011 kl. 11.00

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 26.08.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 26.08.2010. kl. 09.30 14.30 Tilstede

Detaljer

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 05.03.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 03.06.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 03.06.2010. kl. 09.00 14.30 Tilstede

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer

Sårbehandling via MMS

Sårbehandling via MMS Sårbehandling via MMS Statusrapport november 2012 1. Bakgrunn for prosjektet: I Listerregionen er det avdekket behov for enklere kommunikasjon mellom fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten mht

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling Møtereferat Deltakere: Anne Helene Frostestad, Anne Brit Tengesdal, Vigdis Monsen, Frode Otto, Anne Kjersti Medhus, Grete Strømsmo, Beth Ambjørnsen(vara

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 31.august 2011 kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer