RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg."

Transkript

1 RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg. REFERAT Møtedato Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord rådhus Møte tidspunkt Til stede Jan Roger Olsen / SSHF Per Engstrand / SSHF Jonny Liland / Listerrådet Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Anne Berit Åtland Hansen / Kvinesdal Inger Marethe Egeland / Flekkefjord Kent Seland / Sirdal May-Ardis Iversen / Lyngdal Øyvind Seland / Lyngdal Jerry Braastad / Hægebostad Annette Solinski / SSHF Trine Marie Nesheim / SSHF Anne Dorte Lyken / SSHF, DPS Lister Anne Marie Sand Bakken / SSHF, ABUP Torun Strømland / Fagforbundet Mona Aspvik / Farsund Vigdis Hunsbeth / Kvinesdal Elisabeth Urstad / Samhandlingskoordinator Svein Grønsund / Leder pårørende og brukerutvalg, FFO Bjørn-Harald Mydland / FFO Stein Jarle Ofte / FFO / Mental helse Elisabeth Grytten / NHF / SAFO Lilly Lilledrange / NFU / SAFO Aksel Børre Nilsen / Brukerrepresentant SSHF Forfall Bodil B. Nielsen Camilla Gabrielsen Cecilie Karlsen Ronny Bjørnevåg Frode Gallefoss (sak) Therese Vidringstad (sak) Marit Larsen / SSHF Bente S. Kile / SSHF Kari Marie Løvland / NSF Svein Vangen / Listerrådet Annette Solinski / SSHF Marianne Holmesland / fyrtårn Velferdsteknologi

2 Kontaktperson Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator Saksnr DAGSORDEN 68/14 Godkjenning av innkalling og referat OPPFØLGING 69/14 Saker til / fra AU og OSS Vedlegg 1: Innkalling OSS 5/12 Elisabeth tar kommentarer til sakslisten med til møte i arbeidsutvalg OSS 28/11. Elisabeth følger opp 70/14 Kompetanseheving Informasjon om SSF sine hospiteringsplaner, det blir tilbud til Listerkommunene fra medisinsk avdeling til våren. Det vil bli en noe senere oppstart fra kir.avd. og KPH. I følge hospiteringsavtalen skal hospitering skje begge veier. Det er også et gjensidig ønske om hospitering innen psykiatritjenesten / KPH. Konklusjon: Det er ønskelig at fagutvalg for kompetansedeling v. Ingunn Skretting informerer i neste møte i RS Helsenettverk Lister. 71/14 Pilotprosjekt SSHF / Listerkommunene Elisabeth setter dette opp som sak til neste møte. Vedlegg 2: Presentasjon SSHF (samlevedlegg) Vedlegg 3: Presentasjon Pilotprosjekt Per E innleder og går igjennom prosjektbeskrivelse for pilotprosjekt. Begrepet pakkeforløp vil bli mer brukt, dette begrepet omhandler at man planlegger hele forløpet i et sykdomsforløp. Dette må ses i sammenheng med KS læringsnettverk som både kommunene og SSHF deltar i. Flere av de overordnede målene i prosjektbeskrivelsen er allerede prioritert i Strategiplan , og vil bli fulgt opp videre. De mest aktuelle områder for SSHF å gå videre med er å utvikle gode pasientforløp, redusere unødvendige innleggelser og hindre reinnleggelser. Sikre lik praksis, fokusere på analyse, statistikk samt standardiseringer. SSHF ser det som særlig aktuelt å lage pasientforløp for ulike diagnosegrupper. Kommentarer fra kommunene: Kommunene er mer opptatt av brukers funksjonsnivå enn av diagnosegruppe. Dette kan skape kulturulikheter når en skal planlegge felles pasientforløp / behandlingslinjer. Elisabeth U presentere forslag til satsingsområder i pilotprosjekt: 1. Velferdsteknologisk samarbeid / velferdsteknologisk senter. 2. Samarbeid innen psykiatri og somatikk, øke fokus på akuttinnleggelser på somatisk avdeling med årsak i psykiatri og/eller rus. Forslag om å starte forprosjekt for å kartlegge behov.

3 Her må en også se på mulighet for å samarbeide med Universitetet. Det er nødvendig å være konkrete for å sikre fremdrift. Mulige samarbeidsområder: - Pasientforløp kroniske lidelser - Rus / somatikk / psykiatri - Telemedisinske løsninger DPS Lister kommenterer at de ønsker å utrede FACteam, og ønsker å involvere kommunene i dette. Brukerutvalget kommenterer at det er et ønske også om utredning rundt pasienter som mottar behandling for sent / fristbrudd. Vedtak i RS Helsenettverk Lister: Det nedsettes en arbeidsgruppe lokalt bestående av representant(er) fra Listerkommunene, brukerutvalget og SSF som utformer forslag til konkrete satsingsområder og mandat for arbeidet videre. Frist til å gi tilbakemelding om innen 16. januar Mandatet må godkjennes av Listerrådet, rådmannsutvalget og SSHF. 72/14 Strategiplan Elisabeth samler arbeidsgruppe og leder arbeidet med å utarbeide satsingsområder og mandat innen tidsfristen. Vedlegg 2: Presentasjon SSHF (samlevedlegg) Akuttlinje, informasjon fra Per E. Sammenslåing av arbeidsgruppe 2 og 10. Fokus på oppgavefordeling: Hva gjør legevakten, hva gjør skadepoliklinikk på SSHF og fokusere på kompetanseheving. Involverte parter vil bl.a. være legevakt, fastlege, hjemmebaserte tjenester, KØH og ambulansetjenesten. Utredning skal foregå parallelt med nasjonale planer og vedtas mest sannsynlig på høsten. Det er nå opprettet en egen «for»arbeidsgruppe som skal utforme mandatet til arbeidsgruppe Akuttlinje. Listerregionen må komme med innspill til deltakere til arbeidsgruppen når denne opprettes. Det bør være representant fra legevakt. SSF i SSHF, informasjon fra Per E.: Arbeidsgruppen skal foreslå en driftsform som er bærekraftig også utover strategiplanperioden Arbeidsgruppen skal se SSHF som en helhet utover lokasjoner og avdelinger. Ambisjonen er å holde et møte før jul. Kommentar fra Jan Roger Olsen: Utvikling innen akuttkirurgi rettes i stor grad mot Gastrokirurgi. Gastrokirurger må være tilknyttet tarmkirurgisk avd. på dagtid, dette tilbudet finnes ikke på sykehuset i Flekkefjord i dag. Dette er et viktig premiss som må ligge til grunn for diskusjon og krav ang. akuttkirurgi fremover. Vedtak i RS Helsenettverk Lister: Lister Legeutvalg må involveres ved oppnevning av representant til Elisabeth gir tilbakemelding til SSHF, og tar kontakt med

4 73/14 Delavtale 1 arbeidsgruppe Akuttlinje. Inger Marethe Egeland stiller som kommunal representant i arbeidsgruppe SSF i SSHF. Lister legeutvalg når det er aktuelt å oppnevne representant til arb.gruppe Akuttlinje. Oppfølging og konkretisering av punkt 12 i delavtale 1. Hvordan kan dette følges opp i Oppfølging kroniske sår: Det ønskes et særlig fokus rundt telemedisin. M. Gurgen har ikke anledning til å engasjere seg i dette prosjektet fremover pga kapasitetsutfordringer. Det finnes ikke andre leger som kan videreføre prosjektet på samme nivå. En må videre se på momenter fra prosjektet som allerede er etablert. Det er en utfordring at det er sårbart når det kun er tilknyttet én lege, må være mer robust hvis prosjektet skal bli aktivt igjen. 2. Forsterket samhandling om personer som trenger langvarig oppfølging fra begge nivåer innen psykisk helse eller rus, herunder særlig fokus på tvunget psykisk helsevern med eller uten døgnopphold. Det er allerede etablert et samarbeid rundt TUD pasienter mellom kommunene og DPS Lister. 3. Partene videreutvikler et forpliktende samarbeid innen psykisk helsevern og rusbehandling. Fagutvalg psykisk helse og rus ivaretar dette samarbeidet. 4. Partenes rolle i et folkehelse- og forebyggingsperspektiv med særlig fokus på barn og unge. Konklusjoner fra prosjektet «På Tvers» er viktig. ABUP foreslår også gruppetilbudet KICK OFF for ungdommer som har sosiale vanskeligheter. Dette er et vellykket prosjekt, kunst og kultur fokus. Det er også leir for disse ungdommene 1 x pr. år. Her utfordres kommunene til å delta mer i planlegging og gjennomføring. FOKUS: oppnå vennskap, dette er forebyggende! 5. Partenes rolle i oppfølging av personer som har utviklingshemming kombinert med rus / psykiatriproblematikk. Ivaretas ved at Fagutvalg psykisk utviklingshemming er opprettet. Vedtak i RS Helsenettverk Lister: 1. Den samme arbeidsgruppe som tidligere har jobbet med dette prosjektet reetableres og fremlegger forslag om videre oppfølging av dette punktet. Representant fra SSF, Farsund og Lyngdal. 2. Samarbeid rundt TUP pasienter mellom DPS Lister og kommunene fortsetter. 3. Fagutvalg psykisk helse og rus ivaretar samarbeidet. 4. Fagutvalg psykisk helse og rus oppfordres til å konkretisere dette punktet, og det oppfordres også til å benytte allerede etablerte fora. 5. Ivaretas via fagutvalg Psykisk utviklingshemming. 74/14 KOLS samarbeid i Lister / United4Health 1 Elisabeth tar initiativ til reetablering av gruppe. 2,3,4 Følges opp av Bodil B. Nielsen 5 Følges opp av leder av fagutvalg Ingunn Åtland

5 Vedlegg 4: Presentasjon U4H Problemstilling presentert fra Camilla: Kan prosjektet også ta imot brukere fra andre nærliggende kommuner? Dette vil kreve at det tilrettelegges for meldingsutveksling også mellom disse kommunene. Informasjon fra Frode Gallefoss: U4H prosjektet har vist seg å være økonomisk utfordrende og har hatt en del merkostnader bl.a. i forbindelse med kravsspesifikasjoner. Disse merkostnader har blitt dekket av Kr.sand, SSHF og UiA. 2015: U4H skal gå fra prosjekt til drift. Det anbefales at det velges én telemedisinsk løsning. Drift forutsetter avtaler mellom kommunene om betaling til vertskommunen som drifter telemedisinsk sentral (TMS). Det må være et mål å kun ha en type telemedisinsk sentral, for å forenkle samarbeid også med SSHF. Det er også et mål å videre utvikle teknologien og prosjektet til andre diagnosegrupper, f.eks. diabetes og hjertesvikt. Forslag fra Frode Gallefoss: Kan vi få en felles løsning utover U4H? Det vil være unikt hvis Agder kan få til en samling innen helse. Her må DDV i så fall inkluderes (Samarbeid Lister og Lindesnes). Prosjektledelse 2015 i Lister: U4H har fått noe midler til videreutvikling av prosjektet, Camilla kan tilbys 25 % stilling finansiert via U4H, kommunene må dekke resten (f.eks. 25%). Kommunene har en utfordring knyttet til økonomi, det vil kunne være utfordrende å få politisk aksept for å bevilge penger til et prosjekt som fortsatt ikke kan vise til resultater. Dette er heller ikke lagt inn i budsjettene for Konklusjon fra møtet i RS Helsenettverk Lister: Kommunene som er med i utviklingsfasen til U4H må selv betale utviklingskostnadene. Hvis Listerkommunene skal delta videre må det påregnes egenfinansiering, bl.a. til prosjektleder samt til vertskommune for telemedisinsk sentral. Kommunalsjefene må gi en tilbakemelding om hva som kan være realistisk å få til. Det er en forutsetning at hvis kommunene skal stille med egenandel inn i prosjektet så må også SSF / SSHF stille de nødvendige ressurser til rådighet. 75/14 Rus og Psykiatri Hver kommune må gi tilbakemelding om hva det kan være realistisk å få til i SSHF må gi tilbakemelding om hvilke ressurser de stiller til rådighet v. SSF. Vedlegg 5: Presentasjon psykisk helse og rus, målsetninger og tiltak Tiltak i skolen er viktig for det forebyggende arbeidet, også innen levekår. Bør se på muligheter for en opplæring i skolen ang barn og unges psykiske helse. Fokus rettet mot å se hvor viktig forebygging er her! Prosjekt «På Tvers».

6 Forslag til tiltak presenteres. Det er opprettet forbedringsteam i de kommunene som deltar i KS Læringsnettverk barn / unge, det bør vurderes om disse forbedringsteamene kan ivareta en del av det som foreslås. Kommunene oppfordres til å sende deltakere til BTI samling 12/12. Vedtak fra RS Helsenettverk Lister: Mål og tiltak i skolen må ses i sammenheng med de kommunale tjenester som utfordres, en bør se på ressursbruk og hvordan ny viten kan implementeres på best mulig måte. Etablerte forbedringsteam må benyttes i størst mulig grad. Ny prosjektleder Bodil for prosjektet «På Tvers» jobber videre utfra foreslåtte tiltak i prosjektrapport. 76/14 Velferdsteknologi og Telemedisin Følges opp videre av Bodil B. Nielsen. Vedlegg 6: Presentasjon Velferdsteknologi. Trygghetspakken: Det foreligger nasjonale føringer rettet mot å dele kunnskap og erfaring utover Listerkommunene (PLOG). Det vil i Trygghetspakken også være et tydelig nasjonalt fokus fremover, og også fokus rettet mot organisasjonsutvikling. Lenger i eget liv: Det skal utvikles et nettkurs, og det må tas en avgjørelse på hvem som er i målgruppen. Forslag fra prosjektet: Grunnkurs for alle aktuelle ansatte innen helse og omsorg, og så lage et nivåinndelt progresjonsforløp etter dette. Videre fokus i Lister: Samarbeide med andre kommuner, og fokusere på å utvikle det som ikke kan innhentes hos andre. Det er ønske om å få til et forpliktende samarbeid om opplæring til aktuelle fagpersoner i alle kommunene og ha et mål om at dette blir gjennomført ila Vedtak i Helsenettverk Lister: Trygghetspakken: Alle kommunene må sende inn søknad innen 1. desember hvis en skal få tildelt midler knyttet opp mot frivillighet. Hvis fyrtårnmedarbeiderne etter denne fristen ser et behov for bistand til å koordinere innspill og samle for rapportering så kan kr. brukes til å frikjøpe ressurs til dette fra Farsund kommune. Lenger i eget liv: Det er et mål at alle aktuelle fagpersoner i kommunene i Lister gjennomfører kurs i velferdsteknologi i løpet av 2015, og det må tas høyde for at en slik gjennomføring vil ta minst 6 mnd. 77/14 Kronikergrupper i Frisklivslivssentralene Ronny B følger opp ang. Trygghetspakken. Cecilie K følger opp ang. Lenger i eget liv. Marianne H koordinerer og samordner. Camilla informerer om prosjektgjennomføringen i Det er en utfordring å nå ut til de riktige fagpersonene i kommunene. Det oppstår også ulike problemstillinger knyttet til om kurset avholdes på dagtid (passer best for de ansatte) eller kveldstid (passer best for brukerne), og en ser en tydelig differensiering rundt hvilke

7 brukergrupper som møter på hhv dagtid og kveldstid. Brukerutvalget sender innspill til helsenettverket om at denne pasientgruppen må prioriteres. Vedtak i Helsenettverk Lister: Videreføring 2015: De kommuner som ønsker å videreføre prosjektet melder i fra til Camilla innen fredag 13. Desember, og diskuterer metoder for videreutvikling sammen med prosjektleder. 78/14 Erfaringsverkstedet Kommunene gir tilbakemelding til Camilla, som følger opp videre. Therese Vidringstad informerer. Fagutvalget hadde sin forløper for 10 år siden etter ønske fra fylkesmannen, dette var igjen en forløper til fagforum rus og psykiatri -og det nå eksisterende fagutvalg for psykisk helse og rus. Rustjenestene i kommunene nå sammen dannet Erfaringsnettverket for å ha en felles møtearena, etter initiativ fra rustjenesten i Lyngdal som har fått en del prosjektmidler. Erfaringsnettverket møtes hver 2. mnd., utveksler erfaringer, lager felles retningslinjer (bl.a. kommunal garanti og henvisningsrutiner), deltar på kurs og diskuterer felles utfordringer. Erfaringsnettverket jobber også med ruspolitisk handlingsplan som ble utarbeidet i Lister, ikke alle kommunene har vedtatt denne men den forsøkes samkjørt. Det bør etableres et bedre samarbeid mellom Fagutvalg psykisk helse og rus og Erfaringsnettverket. Konklusjon i Helsenettverk Lister: Det oppfordres til at en vurdering rundt aktuelle deltakere blir sak i neste Fagutvalg rus/psykiatri, samtidig med at et samarbeid med kolleganettverket Erfaringsverkstedet etableres. Hvis en felles søknad mellom Listerkommunene skal utformes må dette forankres i RS Helsenettverk Lister. 79/14 Møter 2015 Oversikt over møtedatoer vår 2015 er vedlagt nederst i dette dokument. Det fremmes forslag om å rullere på møtested slik at ikke alle møtene holdes i Flekkefjord. Konklusjon fra Helsenettverk Lister Det undersøkes om det er mulig å rullere på møtested for møtene i RS Helsenettverk Lister, dette støttes fra kommunene. 80/14 Eventuelt Lister kompetanse. Hvordan er behovet for ny desentralisert sykepleierutdanning. UiA tilbyr dette fra 2015 på bakgrunn av søknad fra regionen i 2011/2012 (etter kartlegging). Studiet må da baseres på egenbetaling fra kommunene pr. student. Konklusjon fra Helsenettverk Lister: UiA har fått egne midler for å drive desentralisert utdanning og må oppfordres til å benytte disse for å dekke utgiftene til desentralisert sykepleieutdanning. Bodil B.N. etablerer kontakt med Erfaringsnettverket og følger opp videre. Elisabeth følger opp videre, undersøker med SSHF. Elisabeth kontakter Lister kompetanse og ber om at dette videreformidles til UiA.

8 OVERSIKT OVER MØTER I LISTERSAMARBEIDET VÅR 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni RS Helse-nettverk Lister Lister pårørende og brukerutvalg OSS AU Rådmanns utvalg Listerrådet Arbeidsutvalg Listerrådet HELLIGDAGER, HØYTIDSDAGER OG ANDRE MERKEDAGER 1. jan nyttårsdag 6. apr 2. påskedag 15. feb uke 9 uke 14 Fastelavn Vinterferie Påskeuke 1. mai offentlig høytidsdag 8. mai frigjøringsdag mar palmesøndag 2. apr skjærtorsdag 3. apr langfredag 14. mai Kristi Himmelfartsdag 17. mai grunnlovsdag 24. mai 1. pinsedag 5. apr 1. påskedag

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 05.03.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 16.11.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Biblioteket Tirsdag 16.11.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 26.08.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 26.08.2010. kl. 09.30 14.30 Tilstede

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Innhold... 1 1. Innledning... 1 2 Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer