Helsenettverket i Lister.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverket i Lister."

Transkript

1 Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag kl Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord Liv Karin Snerthammer Flekkefjord/OSS Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Anne Berit Åtland Hansen - Kvinesdal Ellen Åsheim SSHF Berit Wathne Pedersen NSF Anne Margrethe T Johnsen Farsund May-Ardis Iversen - Lyngdal Kent Seland - Sirdal Vidar Kleppe Lister brukerutvalg Annette Solinski SSHF Anders Rønningen SSHF Anette Karlsen - SSHF Svein Vangen Listerrådet Ingrid Mydland FMVA Tone Sommerseth Fagforbundet Reidun Meberg Bulut Sørlandets Rehabiliteringssenter Wenche Glendrange Delta Trond A. Skjævesland Lund Elin Risholt Korsveien/Sørlandets Rehabiliteringssenter Gaute Frøyland Sokndal Jon Birkeland Sirdal Jerry Brastad Hægebostad Torun Strømland - Fagforbundet Dag Olaf Torjusen UIA Referat Ansvar for oppfølgning Sak Godkjenning av møteinnkalling og referat Innkalling og dagsorden Fagforbundet: Konklusjon sak Organisasjonene velger stemmeberettigede Fagforbundet ønsker det skal inn i referatet at Fagforbundet som største organisasjon krever full plass med alle 1

2 rettigheter i Helsenettverket Lund og Sokndal skal inn i referatet som observatører Sak Runde rundt bordet Aktuelt i kommunene Utsatt Sak Evaluering prosessen videre Inger M gikk gjennom de konklusjonene som ble fattet i møtet : Mandatet kan stå som det er frem til Samhandlingsreformen konkretiseres. Fagkomiteens innspill: i løpet av våren 2011 skal Helsenettverk Lister sammen med rådmannsutvalget fremme en sak hvor opprinnelig oppdrag for Helsenettverket blir konkretisert nærmere. Årsmelding, punktvis oppsummering Hjemmeside bruk denne aktivt, IME bearbeider Forpliktelse medlemmer om å informere oppover, nedover og til siden (ikke glem NAV, skolesektor..) 9 med stemmerett Organisasjonene velger en representant Diskutere om Helsenettverk Lister skal sette ned et arbeidsutvalg neste møte sett på dagsorden Kommunalsjefer møter eventuelt i forkant avtales før hvert møte Konklusjon Vi er på riktig vei, samhandling er nødvendig men behov for å begrense veksten i antall nye prosjekter viktig å samle trådene konsolidere strukturen vi har bygd opp og evaluere prosjektene vi har satt i gang, samt implementere de prosjektene som vi ønsker å videreføre, herunder Lister brukerutvalg Søke FMVA om fase 3. Inger M lager et forslag til organisering fagforum/prosjekter beskriver mandat, mål, mv Inger M utfordrer fagforumene på å lage en årsrapport oppsummere aktiviteter, måloppnåelse, strategiske satsningsområder for neste år Hva har vi oppnådd: resultater Tjenestemessig? Kompetansemessig? Læringsmessig? Faglig? Inger M lager forslag til årsrapport for Helsenettverk Lister Konklusjon Det oppnevnes en arbeidsgruppe som lager et forslag mht. rutiner, og belyser de ulike juridiske utfordringene knyttet til prosjektadministrasjon, -økonomi og arbeidsgiveransvar Tillitsvalgt Torun Strømland Hægebostad Jerry Brastad Leder Helsenettverk Lister Bernhard Nilsen Lager et forslag til organisering som legges frem på neste møte. Konklusjon Mange av spørsmålene har blitt drøftet tidligere Konklusjonene er vel at vi vil samhandle, men at vi har behov for en 2

3 tydeligere prosjektadministrasjon og organisering. Helsenettverk Lister, den administrative ledelse og politisk ledelse må håndtere usikkerhet frem til Samhandlingsreformen konkretiseres ytterligere. Konsolidering av samhandlingsmodell og implementering av vellykkede prosjekter søknad FMVA fase Bernhard: dette er en egenevaluering rådmannsutvalget, fagkomiteen, Listerrådet kan ha mening om arbeidet i Helsenettverket lage et notat til rådmannsutvalget, fagkomitee/listerrådet. Svein: tror dette er en god ide. Listerrådet har nå valgt 3 pol overordnede områder de vil jobbe videre med Helsenettverk er ett av disse 3. Bernhard: Egenevalueringsavsnitt i årsrapporten Ellen: evaluering i forhold til hva velge ut noen områder vi ønsker å rette fokus på Anne-Berit: være konkrete i årsrapporten, eksempelvis - hvordan blir russtillingene brukt? Informerer om alle områdene som er viktig for rådmannsutvalget å vite om hvordan konkret brukes. Anders: Prinsipielt er det bra at andre blir engasjer i evaluering Viktig å komprimere slik at alle kan lese det. Vidar: Alle spør om resultater bedre tjenester, bedre samarbeid. Brukerutvalget var bevist på å få frem de innspill de har hatt kortest mulig og mest mulig konkret. Hva skjer egentlig mål og måloppnåelse. Kan vi utfordre Torjesen hva han synes om Helsenettverket.. Anne Berit: Oppbygging lik årsrapport i kommunene. Svein: Enig om å være målrettet ta utgangspunkt i strukturen spørre fagforumen selv hvordan samarbeidet fungerer. Hva har blitt bedre tanker fremover. Dette er man opptatt av som politiker. Knyttet spørsmål og skepsis til om det blir for stort hva har vi igjen for dette? Inger M: Må ha hjelp til å definere hva vi skal måles på Svein: dialog om samarbeid med UiA samarbeidsavtale direkte kontakt med det enkelte fakultet. Prosess på evaluering. Kompetansefondet kan også være med i en evalueringsprosess. Større sjanse for prosjektmidler nasjonalt. Anne- Margrethe knytte evalueringen opp mot mandatet til helsenettverket og fagforumene. Utfordre fagforumene på målbarhet hva har de oppnådd? Inger M: hvem skal skrive dette? Prosjektleder? Anne-Berit: Mal til fagforumene Vi har en del gode maler i årsrapporten i Kvinesdal kommune bruke disse. Anne Berit sender Anne- Margrethe: Bruke skjema fra Farsund som Inger M fikk i forbindelse med russtillingene Svein: Helsenettverk Lister er et gedigent organisasjonsutviklingsprosjekt viktig å ta med i årsrapporten. Strukturer uavhengig av kommuneorganisasjonen tydelig at samhandling er av stor betydning mht organisasjonsutvikling. 3

4 Vidar: 20. januar som rapporteringsfrist fra fagforumene til Inger M? Rådmannsutvalget har møte 25. januar 2011 Bernhard: akseptere at noen ikke har så mye å rapportere. Annette: viktig å få inn at egeninnsatsen fra kommunene er veldig stor Ikke for stor årsrapport, evaluering mht mandat for helsenettverket og måloppnåelse mht søknad FMVA. Organisasjonsutviklingsprosjekt Ta inn avsnitt om egenevaluering Helsenettverk Lister. Oppbygging lik årsrapport i kommunene. Ta inn evaluering fra fagforumene - hvordan fungere samarbeidet i fagforumene mht mandat, måloppnåelse? - hva har blitt bedre, tjenester til brukere, samarbeidsområder tanker fremover IME Ta kontakt med Anne Berit for maler, samt bruke evalueringsskjema fra Farsund. Inger M lager en tidsfrist for dette. Tas opp i møte 27. januar i Arbeidsutvalget 9 medlemmer 27. januar lengre møte årsrapport og søknad FMVA Ta kontakt med Trond i Dalane og avklar neste møte fellesmøte? Sak Sak 9/10 Forslag prosjektorganisering Viser til bestilling fra fagkomiteen for skole, helse og velferd hvor det står: Fagkomiteen ser også at det fokus som det nå blir lagt opp til på det kommende møtet i Helsenettverk Lister, der man vil se nærmere på ansvar, oppgaver og samarbeidsform, er et viktig og nødvendig grep. Man vil her be om at det særlig blir fokusert på de juridiske utfordringene knyttet til prosjektadministrasjon, -økonomi og arbeidsgiveransvar og videre at Fagkomite for Skole, helse og kultur vil derfor be om at Helsenettverk Lister, i samarbeid med rådmannsutvalget, i løpet av våren fremmer en sak hvor opprinnelig oppdrag for Helsenettverket blir konkretisert nærmere Saksutredningen er et forsøk på å løfte frem noen problemstillinger. Medlemmene i helsenettverket bes vurdere problemstillingene og om det er andre problemstillinger som bør løftes frem, samt ta stilling til prosess, innhold og struktur i sak til rådmannsutvalget IME IME og Trond Tilbakemelding til Helsenettverk Lister, i fra Personalsjefnettverk Lister, på saksfremlegg 9/10 Det er flott at Helsenettverket griper fatt i det de nå gjør, ved å fremme dette saksfremlegg. Saksfremlegget tar opp en økonomisk side, men denne vil ikke bli spesielt kommentert i fra oss. Det er naturligvis viktig å bli enige også på dette punktet, og at kostnader ved lokaliteter, administrasjon, forsikring og pensjon, blir 4

5 hensynstatt og enighet om Når det gjelder tilsetting, så synes det som at det har vært litt uklarheter på enkelte punkt. Det er bra at Helsenettverket nå forsøker å tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret, og også hvem som er den nytilsattes leder. Nåværende praksis for søknad, stillingsutlysning og ansettelse er noe problematisk, da det blir foretatt tilsettinger i enkelte kommuner, utover det tilsettings system som kanskje gjelder for akkurat denne kommunen. I og med at nåværende intervjuutvalg heller ikke nødvendigvis kjenner til lokale forhold i kommunen som får arbeidsgiveransvaret, så er det heller ikke så lett å omtale et arbeidsreglement, eller beskrive et lønnsnivå. For kommunen som får de nytilsatte i fanget har ikke mulighet til å sikre det juridiske ved tilsettingen, slik saksfremlegget legger opp til. I nåværende modell så må det være leder av utvalget som har det ansvaret, da mottakende kommune ikke vet hvem som har søkt, og dermed heller ikke kan vurdere om det er blitt tatt hensyn til personer med eventuell fortrinnsrett etv. Det mottakende kommune kan ta ansvaret for, er at den arbeidsavtalen som skrives er innenfor lov og avtaleverk. Kunne det være hensiktsmessig at det allerede ved etablering av intervjuutvalg ble tatt hensyn til hvor stillingene geografisk skulle plasseres, og at det dermed blir en tilsettingsprosess med utgangspunkt i prosjektvertskommunen? Da vil den enkelte kommune kunne følge sitt reglement for tilisetting, og kjenne til de forhold den tilsatte ville jobbe under. Dette fratar ikke at de ønskede fagpersoner kan være med i tilsettingsprosessen. Bernhard: slik det har fungert til nå 2 prinsipp dels pragmatisk hensyn hvor bor de som ansettes? - dels faglig hensyn hvor er det hensiktsmessig å plassere stillingene? Saksutredning forslag fra Inger M Personalsjefutvalget ber om at det tas stilling til plassering i utgangspunktet. Bernhard når rådmann har sagt at de er villige til å ta prosjektvertskommuneansvar bør de samtidig vurdere i hvilken grad personalavdelingene bør involveres. Anne-Berit: helsenettverket bør ta stilling til plassering - fagmiljø må være styrende for dette- noen kommuner vil være bedre på områder enn andre. Annette: Viktig med ryddighet i denne sammenheng SSHF har to stillinger som følger SSHF reglement. Selv om en kommune/sshf påtar seg ansvaret må man dele med hverandre viktig med stillingsbeskrivelser Vidar: Viktig at vi får stillingene plassert der det er ønskelig faglig. Annette: vi må ta hensyn til personalsjefer ansettelser krever oppfølging, skal ikke blande seg i hvem vi velger, men vi må ta hensyn de personalmessige og juridiske aspekter ved en ansettelse Inger M: Hva med regler for fortrinnsrett? Anne- Berit: det å ha ansatt en person i kommunen utgifter administrasjon ca Anne- Margrethe: personalsjefsutvalgets innspill er viktig det med fortrinnsrett må vi da se på dette på tvers av kommunegrenser? 5

6 Svein: Godt drøftningsnotat. Ansettelser griper inn i hele prosjektet. Foreslår at prosjektet som sådan problematiserer dette på mer overordnet nivå. Dette dreier seg ikke bare om prosjekt men også pensjons administrativt - og økonomiskansvar Bør vi be kommunene om å bidra økonomisk med midler. Bernhard: Praksis i mht ansettelser av prosjektstillinger i Listerrådet har vært ad hoc vil avklaringer mht. Helsenettvekets personalpolitikk også ha betydning for andre prosjekter i Lister? Svein: Organisasjonsutviklingsprosjekt for Lister bør dette løftes opp på politisk nivå? Annette: viktig at dette er åpne forhold arbeider etter arbeidsmiljøloven, vi har tillitsvalgte med. Mht fortrinnsrett Må beskrive hva det å ansette en person krever mht pc, kontor, rettigheter, Anne Berit: vi må spisse krav til kompetanse i utlysning ha gode stillingsbeskrivelser. Inger M: Ulike forutsetninger mht kompensasjon for kontorleie i de ulike prosjektene, hvordan løser vi dette Vidar: spille ballen videre til Listerrådet. Ellen: Prosjekter skal før eller senere implementeres i drift viktig at vi får politisk behandling midler til å implementere. Anders: Dette er egentlig enkelt: den som blir vertskommune følger kommunens eller sykehusets reglement. Arbeidsoppgavene sier hva vedkommende skal gjøre. Bernhard: Vi bør være ryddigere og tydeligere. Feil å si at Listerrådet skal ordne opp i alt, men det blir også feil om Helsenettverket får hele organisasjonsutviklingsprosjekt ansvaret. Innspill til å rydde i eget hus gi dette som innspill til Listerrådet - definere hva Listerådet skal ta stilling til. IME spill inn spm fortrinnsrett til personalsjef nettverket Gjennomgang av innspillene i saksfremlegget: Pkt. 2 Ta ut det med ønske fra de som ansettes, helsenettverket faglige, strategiske, vurderinger og satsningsområder Foreslår at beslutningen legges til Helsenettverk Lister. Pkt. 3 Vi har ikke trukket inn kommunestyrene. Anders: begrense det til rådmannsutvalget Anne- Margrethe; viktig at nærmeste leder får faglig oppfølgings ansvar. Anne-Berit støtter dette. Man skal ha medarbeider samtaler med mer Anders: kunne man ha formulert det slik at leder tar opp faglige problemstillinger i fagforum? Anne-Margrethe: Viktig å ha en leder, redd for å splitte opp. Viktig med en tydelig leder. Anne Berit: At eksempelvis Vigdis som leder for prosjektleder for fagforum psykisk helse får klare føringer fra fagforum delt ansvar kan resultere i intet ansvar. Bernhard: En leder i SSHF eller prosjektvertskommune. Leder med personalansvar for ansvar for å ha kjennskap til innhold i søknad, stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. 6

7 Presiseringer og konkretisering som fagforum gjør som er førende. Anne-Margrethe: Tydelig leder i den etablerte organisasjonen. Svein: faglig oppfølging faglig ledelsesansvar. Anne- Margrethe: Når man takker ja til stillinger vil leder ha ansvar for prosjektet. May-Ardis: oppklarer mht fagforum Rus i Lyngdal. Anne Berit: Enten må vi ha økonomi i prosjektet eller så må dette avklares i forkant. Anne-Margrethe: ta med prosjektet utgifter i søknad og ta høyde for oppmøtested. Ingrid: ingen prosjektsøknader uten egen andel. Anders: prinsipiell diskusjon om hva betyr egeninnsats Ellen: det er ingen midler satt av til samhandling, vi må konkretisere dette i søknader. Anders: se det som skjer mht prosjekt som positivt løfte blikket! Svein: viktig å benytte brukerutvalget for å løfte opp dette. Dersom brukerne viser til at samhandling er viktig for et godt tilbud i Lister. Annette Karlsen: Lærings- og mestringssenteret retter seg mot kommunene, og i SSHF Anne-Margrethe: Ergo og ernæring vil jobbe med pasienter i kommunene. Kommunene er ansvarlige. Kontaktpersoner i den form vi har hatt de forsvinner. Inger M skriver om notatet sak 9/10. I tråd med endringene. Helsenettverk ønsker en involvering av Listerrrådet Helsenettverk ønsker å være et verktøy for å realisere prosjektsatsninger ikke en øy for seg selv, inn i årsmelding. Sak Lister brukerutvalg - veien videre Lister brukerutvalg vil i løpet av desember utarbeide en årsrapport. Medlemmene i helsenettverket bes ta stilling til behandling av årsrapporten, forventninger og mandat for det videre arbeidet i Lister brukerutvalg frem mot sommeren Medlemmene bes også vurdere om og eventuelt hvordan Lister brukerutvalg kan videreføres fra august IME Vidar: vi er et aktivt brukerutvalg, hovedhensikt er å skape oppmerksomhet rundt hva vi har mulighet til å få til for felles midler Lister bruker og pårørende utvalg. Årsmeldingen skal være veldig konkret. Ønsker å spille på lag med helsenettverket, vil ha kontakt med lag og foreninger. Hva skal vi gjøre med brukerutvalget? Hvilket mandat har brukerutvalget i Lister? Skal vi knytte kontakt med de enkelte organisasjoner i kommunene. Farsunds avis, stiller bare et spørsmål om hva som skjer mht Farsund sykehus. Ufarlig for et brukerutvalg å stille slike spørsmål. Kan vi stille samme spørsmål til alle kommunene i Lister? Ellen: mht pårørende utvalg enhetsleder nivå møte innspill om å inkludere pårørende i bruker utvalg Svein: Mandat: usikker på hvordan Lister brukerutvalg kommer inn som en del 7

8 av prosjektet. Grenser mellom brukerutvalget som del av prosjektet og brukerutvalgs egne utspill. Klare på å differensiere på linjene der. Vidar: Brukerutvalget har tatt opp mandatet for å finne grenseoppganger dette er nybrottsarbeid. Kommet med innspill til Helsenettverket om mandatet. Vil vite hvilke planer en av de seks kommunene har. Vi fatter ikke beslutninger i brukerutvalget vi stiller bare spørsmål. Bernhard: synes det er flott at brukermedvirkning ble tatt inn i Samhandlingsprosjektet. Vi ønsker å videreføre brukerutvalget. Viktig å avklare hvem som gir Lister brukerutvalg mandat og legitimitet. Er dette organisasjonene de er valgt fra? Brukerutvalget skal utfordre helsenettverket. Vi har eldreråd og råd for funksjonshemmede i kommunene skille mellom oppgavene disse har i enkelt kommuner og brukerutvalgets mandat Vidar: vi har møter på tirsdager for å komme med innspill til helsenettverket Anne Berit: opptatt av at lister brukerutvalg kan gi innspill til hva det interkommunale samarbeid betyr for brukere hvilken effekt har tiltakene? Brukerutvalget bør ha fokus på hva kan brukere bidra med, hva kan pårørende bidra med? Mht utfordringer de demografiske utfordringene. Vidar: dersom vi får denne bestillingen kan vi komme med gode innspill til dette Bernhard: ønske om at brukerutvalget legger frem sitt syn på mandat og rolle. Hva tenker dere? Sak Ellen: Brukerutvalget gjør en kjempejobb - helsenettverket og brukerutvalget vil ha gode tjenester, kjemper de samme kampene og belyser de fra forskjellige sider Svein: kommunikasjon og tilbakemelding på de tiltakene som helsenettverket setter i gang. Skille mellom brukerutvalgets rolle og helsenettverketsrolle. Brukerutvalget skriver årsmelding, hvor mandat og rolle konkretiseres, herunder i hvilken grad brukerutvalget skal være et pårørende- og brukerutvalg Ny lov helse- og omsorgslov/ Ny folkehelselov/ Ny nasjonal helse og omsorgsplan Medlemmene i helsenettverk Lister bes ta stilling til om, og eventuelt hvordan, kommunene enkeltvis eller som region skal gi et høringssvar Bernhard kan vi dra fordel av helsenettverket i disse prosessene. 1. Ime lager ekstrakt som utgangspunkt for hver enkelt kommune for egen sak 2. Ime lager et forslag basert på de tema KS sentralt tar opp og med utgangspunkt i dette lager forslag til felles vedtak i alle kommunene. AnneBerit : viktig å basere seg på det KS gjør. At de som engasjerer seg lokalt kan komme med innspill Konklusjon 8

9 Sak Inger Marethe lager et notat, samarbeider med fagpersoner i kommunene. Lager et felles opplegg. Orientering fremdrift Fagforum Rehabilitering v/ prosjektleder Cathrine Welde Lundegaard Cathrine orienterte: for hele presentasjonen hennes, ta kontakt med Ellen: Veldig bra arbeid, Behandlingslinjer vil være sentralt hvor slutter sykehusets ansvar og hvor begynner kommunenes ansvar innenfor rehabilitering? Spørsmål om kompetanse og ikke minst økonomi Svein: Hva tenker dere etter prosjektet er over? Cathrine: vi ønsker å fortsette, men vet ikke hva kommunene mener om dette. Anne-Margrethe: bra med basisopplæring. Kjempebra Hensiktsmessig oppgavedeling medlemmene i fagforum og prosjektleder må sette seg inn i lovverket i kommunene. Farsund kommune har skrevet tjenestebeskrivelse mht rehabilitering sette seg inn i dette. Bra med fokus på individuell plan og koordinerende enhet. Reidun: mange med flere diagnoser som er gråsone pasienter når skal de rehabiliteres i 1. og 2 linjetjenesten? Behandlingslinje og IP er viktig. Brukeren er hjemme og skal hjem igjen. Inger M: Helsenettverket - bestilling om evaluering fra fagforumene frist 20. januar til Inger Marethe dere får skjema/mal fra meg. Sak Bernhard: ros for flott arbeid. Rehabiliteringsfeltet er et felt hvor det i følge Samhandlingsreformen vil være ansvarsforskyving. Sikre koordinerte innspill. Ingrid Mydland: positivt dersom de som tar etter og videreutdanning få ansvar for å drive med rehabilitering og sikre gode strukturer og behandlingslinjer fra hjem til hjem Felles ruspolitisk handlingsplan i Lister? Medlemmene bes ta stilling til om det bør utformes en felles ruspolitisk handlingsplan i Lister, hvem som får oppdraget, hvordan dette organiseres og finansieres Borgestad klinikken tilbyr 100% stillingsressurs. Vidar: ett eneste svar på dette -. ja! May-Ardis: Lyngdal har akkurat fått godkjent sin plan i hovedutvalget. Vil ta det opp med NAV. Anne-Margrethe: Vi jobber med dette i helse- og omsorgplan - dersom fagforum Rus skal arbeide med dette vil det bli enda en oppgave, kan bli mye rot ekstern prosjektleder ikke en oppgave som legges til fagforum Ingrid: fordel at noen har ferdigstilte planer Konklusjon Inger M tar innspillet videre til fagforum Rus Helsenettverk Lister er enstemmig positive dersom ekstern prosjektressurs 9

10 Sak Møteplan for våren Forslag til datoer: Møtetidspunkt til 13.30/14.00 SSHF Flekkefjord Torsdag 27.1 Fellesmøte Dalande og Lister med Brukerutvalg Torsdag 3. 3 Lister legeutvalg Torsdag 7. 4 Torsdag 5 5 Torsdag 9.6 Lister legeutvalg Avhengig av avtale med Lund: møte torsdag 27.1 et lengre møte i arbeidsutvalget (9 medlemmer) for å gå gjennom prosjektsøknad FMVA og årsrapport Sak Eventuelt Ingen saker til eventuelt Flekkefjord Inger Marethe Egeland prosjektkoordinator 10

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 03.06.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 03.06.2010. kl. 09.00 14.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 16.11.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Biblioteket Tirsdag 16.11.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 28. 09.2011. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 48.11 Tjørsvågheimen Flekkefjord Møterom: Peisestua Onsdag.28.092011 kl. 11.00 14.30 Anne Berit Åtland Hansen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 07.04.2011. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak19.11 SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag 07.4. 2011 kl. 11.00 14.30 Leder

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 6. 12.2011. Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 64. 11 Sak 65.11 Tirsdag.6.12.2011 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 23.02.2011. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møte tidspunkt Tilstede Forfall Onsdag 23.3. 2011 kl. 11.00

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 2. 11.2011. Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 55.11 Onsdag.2.11.2011 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord Anne Berit

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 07.04.2011. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak27.11 SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Onssdag 18.5. 2011 kl. 11.00 14.30 Leder

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 26.08.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 26.08.2010. kl. 09.30 14.30 Tilstede

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra fellesmøte på SSHF/Flekkefjord 08.06.2011. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Onsdag 8.6. 2011 kl. 11.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 764 60 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator. Elisabeth Grytten / Brukerutvalget. Bodil B. Nielsen Marianne Holmesland Cecilie Karlsen Ronny Bjørnevåg

Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator. Elisabeth Grytten / Brukerutvalget. Bodil B. Nielsen Marianne Holmesland Cecilie Karlsen Ronny Bjørnevåg RS HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 5 Februar 2015 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord rådhus Møte tidspunkt 09.00 12.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Anne Berit Åtland Hansen

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Helsenettverk Lister Møtedato: 26.05.2011 Innkalling Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Meldt frafald Helsenettverk Lister Samhandling

Detaljer

Helsenettverk Lister. Rådhuset Farsund Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: Til stede

Helsenettverk Lister. Rådhuset Farsund Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: Til stede Helsenettverk Lister Rådhuset Farsund Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: 07.12.2010 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/Revmatikerforbundet Elisabeth Grytten SAFO Anders Rønningen Kreftforeningen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 6. 12.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Torsdag 6.12.2012 kl. 09.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen Lyngdal Anne-Margrethe

Detaljer

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 22.01.15 Møtested Hægebostad Møte tidspunkt 09.30 14.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Camilla Gabrielsen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER Referat

HELSENETTVERK LISTER Referat HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato Fredag 16 September 2016 Møtested Flekkefjord rådhus, formannskapssalen Møte tidspunkt 10.00 15.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund

Detaljer

Helsenettverk Lister. Saksfremlegg Saksnr: 5.11 Samlet forslag til prosjektorganisering

Helsenettverk Lister. Saksfremlegg Saksnr: 5.11 Samlet forslag til prosjektorganisering Helsenettverk Lister Møtedato: Saksfremlegg Saksnr: 5.11 Samlet forslag til prosjektorganisering 1.0 Formål og behandling av sak 5a.11 Dette saksfremlegget tar sikte på å gi en helhetlig vurdering og forslag

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 7. 6.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Tordag.7.6.2012 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen Lyngdal Jerry

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator

Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 28.05.2015 Møtested Rådhuset Lyngdal, Kommunestyresalen Møte tidspunkt 09.00 13.00 Obligatoriske Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund Anne

Detaljer

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering Rådhuset Sirdal kommune Referat Møtedato: 1.12.2010 Til stede Jerry Brastad, kommunalsjef/

Detaljer

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 04. april 2011

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 04. april 2011 Helsenettverk Lister Rådhuset Flekkefjord Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: 04.04.2011 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/NRF Revmatikerforbundet Vidar Kleppe Fylkeseldrerådet Vest-Agder Dagfinn

Detaljer

Formål og behandling av sak 9/10

Formål og behandling av sak 9/10 Helsenettverk Møtedato: 9.12.2010 Saksfremlegg Saksnr: 9/10 Forslag prosjektorganisering Formål og behandling av sak 9/10 Dette saksfremlegget gir en gjennomgang av de etablerte rutiner og den eksisterende

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 18. 4.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for oppfølgning Møte Onsdag.18.4.2012 kl. 10.00 14.00 tidspunkt Tilstede Forfall Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Referat

RS HELSENETTVERK LISTER Referat RS HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 27.03.2014 Møtested Auditoriet SSF Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik Anne Berit Åtland Hansen / Kvinesdal Inger

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. REFERAT Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Møtetidspunkt Dato: 12.01.16 Kl: 0900 1300 Sted: Kvinesdal møterom Knaben Ansvar for oppfølgning Tilstede Bernhard Nilsen Flekkefjord Ivan Sagebakken

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer.

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.5.2011 Saksfremlegg Lister brukerutvalg 9.5.2011 Implementering Lister brukerutvalg 1.0 Bakgrunn Helsenettverk Lister søkte høsten 2009 Helsedialog om 160 000 til prosjektet

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Referat

RS HELSENETTVERK LISTER Referat RS HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 09.12.16 Møtested Kvinesdal rådhus, møterom Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund Anne Berit

Detaljer

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer.

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.5.2011 Saksfremlegg Lister brukerutvalg 9.5.2011 Implementering Lister brukerutvalg Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt i møte 9.5.2011 Lister brukerutvalg er av den

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering Eiken bu - og rehabiliteringssenter Hægebostad kommune Referat Møtedato: 29.09.2010 Til stede Jerry Brastad, kommunalsjef/ Hægebostad - leder Cathrine Welde

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Referat Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Flekkefjord - Rådhuset Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato:13.09.16 Kl: 0900-1300 Tilstede Vidar Torsøe Farsund Bernhard Nilsen Flekkefjord Camilla

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Farsund Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: 25.09.15 Kl: 0900-1300 Tilstede Leder Norman Udland - Lyngdal Bernhard Nilsen Flekkefjord Ivan Sagebakken Hægebostad

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER Referat

HELSENETTVERK LISTER Referat HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 11.02.16 Møtested Sirdal Møte 09.00 15.00 tidspunkt Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund Anne Berit Åtland Hansen / Kvinesdal Vigdis

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Lyngdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 25.09.13 Klokken 0900-1330 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Fagforum Rehabilitering

ÅRSRAPPORT. Fagforum Rehabilitering ÅRSRAPPORT 2010 Fagforum Rehabilitering Beskrivelse av prosjektet Formålet med prosjektet etablering av fagforum Rehabilitering er å danne en arena for dialog mellom fagpersoner og brukere i Lister, hvor

Detaljer

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta)

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta) RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 14.01.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 9.00 14.30 Til stede Forfall Anne Sanden Kvinen,

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. REFERAT Møtested Sirdal Rådhuset Møtetidspunkt Dato: 20.01.15 Kl: 0900-1300 Ansvar for oppfølgning Tilstede Leder Norman Udland - Lyngdal Bernhard Nilsen Flekkefjord Inge Stangeland

Detaljer

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator Mandat Listerrådet 2008: «Helsenettverk Lister skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Inger Marethe Egeland 30.1.2012 Disposisjon Om Regionalt samarbeidsutvalg Strategisk plan Erfaringer Samhandlingsreformen Listerregionen Farsund 9 410 Flekkefjord

Detaljer

Referat arbeidsutvalg i Lister.

Referat arbeidsutvalg i Lister. Referat arbeidsutvalg i Lister. Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: mandag 26.01.2015 Klokken: 0900-1300 Tilstede Forfall Oppfølging referat Ordfører Jonny Liland Sirdal Ordfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg

ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg Helsenettverk Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT 200 Brukerutvalg Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på Beskrivelse av prosjektet Helsenettverk søkte høsten 2009 Helsedialog om

Detaljer

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat Møtedato 09.03.2015 Møtested Formannskapssalen Flekkefjord Møte tidspunkt 09.00 12.00 Til stede Svein Grønsund / FFO Bjørn-Harald Mydland / FFO Stein Jarle Ofte

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER Referat

HELSENETTVERK LISTER Referat HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato Torsdag 08.06.17 Møtested Rådhuset i Lyngdal, Kommunestyresalen Møte 09.00 15.00 tidspunkt Obligatoriske Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund

Detaljer

Camilla Gabrielsen, prosjektleder Cecilie Karlsen, phd Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator

Camilla Gabrielsen, prosjektleder Cecilie Karlsen, phd Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Saksliste Fagutvalg Møtedato 19.08.16 Møtested Lyngdal Møte tidspunkt 9.00 15.00 Til stede Forfall Inviterte Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Detaljer

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter»

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Lister - Norge i miniatyr Kommunene i Lister: Sirdal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Bakgrunn for prosjektet En del foreldre venter for lenge

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 Saksliste felles møte 1. Godkjenning av referat 2. Godkjenning av innkalling 3. Elin Loga: prosjektet med behandlingslinjer for geriatrisk

Detaljer

Bakgrunn. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 sier blant annet følgende:

Bakgrunn. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 sier blant annet følgende: Helsenettverk Lister Møtedato: 2.11.2011 Saksfremlegg Saksnr: 9.11 Avtaler mellom kommuner og helseforetak Bakgrunn Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. REFERAT Møtested Kvinesdal rådhus Møterom Knaben, 3 etasje Møtetidspunkt Dato: mandag 18.11.13 Klokken: 0900-1300 Ansvar for oppfølgning Tilstede Forfall Oppfølging

Detaljer

Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland

Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Lister brukerutvalg 04.04.2011 Inger Marethe Egeland Helsenettverk Lister Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok 24.02.10 å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Fomål:

Detaljer

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 24. august 2011

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 24. august 2011 Helsenettverk Lister Rådhuset Flekkefjord Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: 24.08.2011 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/NRF Revmatikerforbundet Vidar Kleppe Fylkeseldrerådet Vest-Agder Odd

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. INNKALLING Møtested Hægebostad Rådhuset Møtetidspunkt Dato: 03.03.15. Kl: 0830-1300 Ansvar for oppfølgning Tilstede Leder Norman Udland - Lyngdal Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 10. 10.2012 Møtested Byggeskikksenteret Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 53.12 Onsdag 10.10.2012 kl. 09.00 13.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER Referat

HELSENETTVERK LISTER Referat HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 7 Juli 2016 Møtested Farsund, Grønne salong på Husan Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund Anne Berit Åtland

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Referat

RS HELSENETTVERK LISTER Referat RS HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 14.04.16 Møtested Flekkefjord rådhus, Formannskapssalen Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund Anne Berit

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. REFERAT Møtested Lyngdal rådhus Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: 14.03.14 Kl: 10 00 1500 Fra 0900 1000 er det møte i DDV Tilstede Forfall Leder Norman Udland - Lyngdal

Detaljer

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen. Helsenettverk Lister

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen. Helsenettverk Lister Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen Helsenettverk Lister Årsrapport 2011 Om Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister, som ble nedsatt av Listerrådet høsten 2008, er et fagnettverk

Detaljer

Jan Hansen, Prosjektmedarbeider Reidun Rasmussen, Prosjektmedarbeider Bodil Bakkan Nielsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus

Jan Hansen, Prosjektmedarbeider Reidun Rasmussen, Prosjektmedarbeider Bodil Bakkan Nielsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 29.09.15 Møtested Formannskapssalen Husan, Farsund Møte tidspunkt 9.00 14.15 Til stede Forfall Elin Loga, Flekkefjord

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Innkalling

RS HELSENETTVERK LISTER Innkalling RS HELSENETTVERK LISTER Innkalling Møtedato 26.09.14 Møtested Rådhuset Flekkefjord, formannskapssalen Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Inger Marethe Egeland / Flekkefjord

Detaljer

Referat arbeidsutvalg i Lister.

Referat arbeidsutvalg i Lister. Referat arbeidsutvalg i Lister. Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: mandag 13.10.14 Klokken: 0830-1000 Tilstede Forfall Ordfører Jonny Liland Sirdal Ordfører Jan Sigbjørnsen Flekkefjord

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kompetanseoversikt SSF FAGARBEIDER HØYSKOLE + TOTALT FARSUND 18 19 37 FLEKKEFJORD 82 189 271 KVINESDAL 20 29 49 LYNGDAL

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Hægebostad Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 05.02.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Dunsæd - Kvinesdal Kommune Norman Udland - Lyngdal Christina Ødegård

Detaljer

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag Parallellsesjoner Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester @ronnybjornevag www.lister.no Innhold Organisering og forankring Visjon og strategi Beslutningsprosessen Kartlegging

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Speilmelding Kr.sand kommune 1. Kristiansand inkluderer de øvrige kommuneregionene på en hensiktsmessig måte i referansegrupper.

Detaljer

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi Handlingsplan Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi 2013-2015 1 Bakgrunn Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk har blitt utfordret av rådet og rådmannsutvalget

Detaljer

Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg. Strategiplan 2012-2015

Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg. Strategiplan 2012-2015 Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg Strategiplan 2012-2015 1 Bakgrunn Helsenettverk Lister, som ble nedsatt av Listerrådet høsten 2008, er et fagnettverk hvor kommunalsjefene for helse-

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg.

RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg. RS HELSENETTVERK LISTER Fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg. REFERAT Møtedato 25.11.2014 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord rådhus Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Jan Roger Olsen

Detaljer

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 LISTER 3 1 REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 Det første møte i styringsgruppen for LISTER 3 ble avholdt i Kvinesdal Rådhus, tirsdag den 3 november. Følgende personer møtte: Kommune Ordfører Varaordfører

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. REFERAT Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Kvinesdal rådhus, møterom Feda Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: 29.03.16 Kl: 0900 1030 Tilstede Torsøe Farsund Bernhard Nilsen Flekkefjord Camilla

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Referat fra møte i Lister Bruker- og pårørendeutvalg 16. april 2012

Referat fra møte i Lister Bruker- og pårørendeutvalg 16. april 2012 Helsenettverk Lister Flekkefjord rådhus Lister bruker- og pårørendeutvalg Referat Møtedato: 16.04.2012 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/NRF Revmatikerforbundet Svein Grønsund LHL/FFO Stein Jarle

Detaljer

Helsenettverk Lister Lister ernæring ring & Lister mestring

Helsenettverk Lister Lister ernæring ring & Lister mestring Helsenettverk Lister Lister ernæring ring & Lister mestring Regional Rehabiliteringskonferanse Lillestrøm, 26. oktober 2011 Prosjektleder Elizabeth Andersen 1 Presentasjon Lister og Listersamarbeid Helsenettverk

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Referat

RS HELSENETTVERK LISTER Referat RS HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 12.03.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 14.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Mona Aspvik / Farsund Inger Marethe Egeland

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Sirdal Rådhus 22.05.12 Møtetidspunkt 0900 1500 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune Tone Marie Nybø Solheim Flekkefjord Ivan Sagebakken Hægebostad

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Saksframlegg. 1. Protokoll fra styremøte 27. februar 2014 godkjennes. Forslag til vedtak. Trykte vedlegg til saken. Kåre Smith Heggland.

Saksframlegg. 1. Protokoll fra styremøte 27. februar 2014 godkjennes. Forslag til vedtak. Trykte vedlegg til saken. Kåre Smith Heggland. Arkivsak Dato 20.03.2014 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 27.03.2014 Sak nr 013-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i regionen Søknad om midler til utviklingstiltak i 2011 Nettverkssamhandling innen helse- og omsorg i regionen Fase 3: Konsolidering og implementering 1 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Bakgrunn. Om SMIL i Lister

Bakgrunn. Om SMIL i Lister Helsenettverk Lister Møtedato: 02.11.2011 Saksfremlegg Bakgrunn SMIL i Lister Mellom 200 000 og 300 000 barn og unge i Norge har foreldre som har rusproblemer eller psykisk uhelse. Sykdom hos foreldre

Detaljer

Helsenettverk Lister

Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 07.07.16 Permisjon 60% 01.08 31.12. 2016 Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Oppgaver Folkehelse og levekår BTI Folkehelsens levekår HELSE- NETTVERK LISTER Regional koordineringsgruppe

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Referat

RS HELSENETTVERK LISTER Referat RS HELSENETTVERK LISTER Referat Dato 05.02.2014 Møtested Auditoriet SSHF Møte 09.00 15.30 tidspunkt Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Anne Berit Åtland Hansen / Kvinesdal Inger Marethe Egeland

Detaljer

Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd

Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 25.09.15 Vedtatt i ordfører utvalget 05.10.15 Revidering basert på Strategisk

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal.

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. Saksliste 1. Godkjenning referat og innkalling 2. KOLS og søvnprosjektet SSH v/camilla Gabrielsen 3. Praksiskonsulent

Detaljer

Felles plan for psykisk helse og rus

Felles plan for psykisk helse og rus Felles plan for psykisk helse og rus Samhandlingsmelding for psykisk helse og rus et felles grunnlag for å utvikle en bærekraftig utvikling av rus- og psykisk helsefeltet i regionen Arbeidsgruppe v/ Kjetil

Detaljer

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen REFERAT Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen Arbeidssted Navn Tilstede Ikke tilstede Jevnaker kommune Cecilie P. Øyen T Ringerike kommune Christine

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2011

Årsrapport indviduell plan 2011 Vedtak på individuell plan i 2011: Det ble i løpet av 2011 fattet 31 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 220 pr. 29.12.11 Sakene koordineres av 95 koordinatorer se

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Ordførerutvalg i Lister.

Ordførerutvalg i Lister. REFERAT Ordførerutvalg i Lister. Møtested Kvinesdal Rådhus møterom Knaben Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: mandag 23.11.15 Klokken: 0900-1300 Tilstede Forfall Orientering Ordfører Tor Jørgen

Detaljer

Strategiplan for SSHF 2015-2017

Strategiplan for SSHF 2015-2017 Strategiplan for SSHF 2015-2017 er Per Engstrand, fagdirektør OSS, 27. mai 2015 Fra plan til handling Planhierarki: Utviklingsplan Strategiplan er Andre planer Følges opp i: Virksomhetsplaner (foretakets/klinikkenes)

Detaljer