Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14"

Transkript

1 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som et fagforum. Til hvert møte blir det utarbeidet en enkel saksliste/referat. Daglig leder av Listerrådet er sekretær for rådmannsutvalget. Sakliste og referat blir lagt ut på Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Tilstede 1130: Felles lunsj med rådmannsutvalget i Lindesnes Leder Norman Udland - Lyngdal August Salvesen Farsund Anne Berit Berge Ims Flekkefjord Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune Christina Ødegård Sirdal Ivan Sagebakken Hægebostad Svein Vangen Listerrådet Forfall Orienteringssaker Omorganisering av DIVA v/lars Bergh-Christensen, kl Styret i DIVA har vedtatt å utvide aktivitetene og omdanne en forening drevet på dugnad til en organisasjon som kan tilby medlemskommunene ulike tjenester utover dagens driftsassistanse. Dette innebærer omdanning til et IKS, slik at organisasjonen kan ha egne ansatte. En slik omdanning må behandles av den enkelte kommune. (se vedlegg) Referat: DIVA orienterte om bakgrunnen. Rådmannsutvalget avventer en nærmere saksutredning. Dersom et IKS skal etableres, skal dette behandles i hver kommune. Sak Agder Rådmannsutvalg Norman Svein

2 Kort oppsummering fra Norman Referat: Norman orienterte. Kort om Agderprosjektet. Statistikkportalen, rådmannsutvalget ønsker en nærmere orientering, opplæring av hvordan man kan ta denne i bruk. Det kan være aktuelt at flere fra administrasjonen deltar på dette kurset. Svein tar tak i dette for en vider koordinering. Sak Oppnevning av representant til faggruppe folkehelse. Tilbakemelding innen Knutepunktet har valgt leder av det nyetablerte folkehelsenettverket; Stine Busborg Sagen fra Kristiansand. Setesdalen stiller med kommunelege for Bykle og Valle, Hanne Straume. Hun sitter også i det regionale helsenettverket. Første møtet blir 3. Mars kl sannsynligvis Arendal Referat: Helsenettverk Lister oppnevner en representant. Innspill fra rådmannsutvalget, Silje Dunseth Gilje (Flekkefjord) Sak Styringsgruppen for strategiplanen / arbeidet med speilmeldingen. Kristiansand kommunen arbeider med en speilmelding, som skal synliggjøre konsekvenser i kommunene av premissene i Utviklingsplan Referat: August orienterte om arbeidet så langt. August Sak Fremtiden for Flekkefjord sykehus, strategisk tilnærming. Jeg har laget en foreløpig avtale med sykehusledelsen om at de møter Arbeidsutvalget den 3 februar, rundt klokken 1200 i Kvinesdal. Det blir et formøte til folkemøtet i Flekkefjord den 6 februar i Ueneshallen. Videre kommer jeg til å ha et møte med noen ansatte på

3 Flekkefjord sykehus den 30 januar, da sammen med Inger Marethe Egeland og Elisabeth Urstad. På samlingen i Sirdal var denne saken oppe, og jeg viser til følgende referat fra møtet: Hvordan arbeide regionalt med kommunale helsetjenester og regionens sykehustilbud? Temaet ble innledet av Rådmannen i Kvinesdal, Camilla Dunsæd (også styreleder for Sørlandets Sykehus). Innlegget understreket at det er innbyggerne og kvaliteten av deres helsetjenester som står i sentrum. Kommunene og sykehuset har derfor et felles ansvar om å spille sammen for å sikre og videre utvikle et regionalt helsetilbud av høy kvalitet. Sykehuset og helseforvaltningen er inne i tunge prosesser om både samhandlingsreformen og fordelingen av oppgaver mellom kommune og sykehus, og struktureringen av fremtidens sykehusorganisering i Agder. Samhandlingsreformen skaper utfordringer for alle kommuner fordi kommunene pålegges flere oppgaver, mens bevilgningene ikke øker tilsvarende. Det er viktig at regionen kan stå sammen om å poengtere dette gapet overfor staten. Sykehusets utviklings og strategiplan jobber med å definere fremtidens sykehustilbud og tjenester, og ikke minst «infrastruktur. I regi av SSHF er det nedsatt en egen arbeidsgruppe for å se på fremtiden for sykehuset i Flekkefjord. Visjonen er å skape sømløse tjenester som ikke påvirkes av skift i forvaltningsnivåene. Kommunen må i samarbeide med sykehusene (og SSHF spesielt) møte fremtidens helse behov og jobbe for å stoppe veksten av helseproblemer. Siste del av innlegget utfordret Listerrådets: Er det mulig å skape et pilotsamarbeid i Lister regionen mellom kommuner (helse-nettverket) og sykehuset i Flekkefjord for å sikre tjeneste kvalitet for innbyggene og kompetansearbeidsplasser i regionen? Diskusjon: Temaet om helsetilbudet i regionen skapte mange diskusjoner om tjenestekvalitet, fordelingen av oppgaver og samarbeid mellom kommuner og sykehus, og viktige regionale kompetansearbeidsplasser. Disse diskusjoner ble også koblet med samhandlingsreformens nye krav til kommunale helsetjenester og manglene statlige overføringer av økonomiske ressurser til å ivareta disse. Det var enighet om at det regionale samarbeidet i Lister er viktig for å sikre helsetilbudet fremover. Det ble foreslått at regionen i (en pilot) samarbeide med sykehuset burde forsøke å definere hvilke helsetjenester det skal være i regionen og hvordan disse skal fordeles

4 mellom det statlige sykehus og kommunale/regionale helsetjenester. Oppsummering Listerrådet skal lage vedtaksutkast til kommunestyrene om at det skal jobbes videre med helsetjenester i Listersamarbeidet. Dette er et viktig arbeid for regionen. Listerrådet (Svein Vangen) skisserer en arbeidsplan for det videre arbeid (evt. mot et nasjonalt pilotsamarbeid). Helse nettverk Lister må involveres i dette arbeid. Fokus bør være på å definere hvilke tjenester vi skal kunne tilby innbyggene i Listerregionen og hvordan disse skal fordeles mellom sykehus og kommune. Rekruttering til kompetansearbeidsplasser innen helse bør også ses som et felles regionalt tiltak. Utfordringen er å unngå at sykehuset i Flekkefjord opprettholder tjenester (og arbeidsplasser) gjennom «kommunalt subsidierte» statlige arbeidsplasser. Videre var denne saken oppe som tema på møtet i Stortinget den 17 desember, viser til referatet: Samhandlingsreformen, Helsenettverk Lister, Flekkefjord sykehus, og Virksomhetsplan 2030 Listerrådet har bestemt at regional oppfølgning av samhandlingsreformen er en av tre strategiske satsningsområder for regionen. De demografiske utfordringene og den stadig økende etterspørselen etter nye og bedre helsetilbud, vil kreve en helhetlig og innovativ tilnærming. Endringsevne og samhandlingskompetanse innen helse- og omsorgssektoren vil være en forutsetning også for å kunne realisere de øvrige målene regionen har. Helsenettverk Lister har utviklet seg til å bli en suksesshistorie. På bakgrunn av en strategisk handlingsplan, hvor man politisk har satset på to fyrtårnprosjekt (velferdsteknologi, psykisk helse og rus), har nettverket gjennom et målrettet arbeid etablert en stor prosjektaktivitet. Bare i løpet av dette året har regionen mottatt eksterne prosjektmidler på 9 millioner. Samlet investerer regionen 1,5 millioner kroner årlig til dette samarbeidet. I tillegg kommer kommunal egentid i form av deltakelse fra helsepersonell. Regionen har et tett samarbeid med Flekkefjord sykehus.

5 SSHF er i gang med virksomhetsplanlegging, og man aner konturene av en ny og endret sykehusstruktur på Agder (virksomhetsplan 2030). Det som er helt klart er at Flekkefjord sykehus vil gjennomgå store endringer hva gjelder behandlingstilbud og kompetanse. Dette trenger nødvendigvis ikke bety at kompetansearbeidsplasser vil forsvinne, men det vil trolig måtte skje en relativt stor strukturendring i forhold til hvilke behandlingsprofil sykehuset skal ha. Her bør det etter mitt syn iverksettes et samarbeid mellom SSF og Listerregionen. Evner man å utvikle et konstruktivt fremtidsrettet samarbeid inne pasientforløp, vil vi kunne fremstå som et godt eksempel på hvordan helsenorge kan organisere seg. Målet er sømløse pasientforløp, samt en sterk satsing på velferdsteknologi, psykisk helse og rus. Flekkefjord sykehus er en svært viktig kompetansearbeidsplass for regionen, og sammen med de andre helsearbeiderne i regionen utgjør de et stort spennende og utviklingsorientert fagmiljø. Dette kan utnyttes og videreforedles om man ser potensialet og dersom det er politisk vilje til stede. Referat: Send Ingunn Foss en oppfordring/notat. Ønsker et møte med ministeren. Det var stor enighet om at dersom Lister her kunne jobbe proaktivt i forhold til Virksomhetsplan 2030, ville man i større grad kunne være med å påvirke den videre utviklingen av SSF. Svein jobber videre med dette i samarbeid med helsenettverk Lister Hva er rådmannsutvalgets innstilling til videre tilnærming? Referat: Det er viktig å få et fokus på kvaliteten og innholdet i de helsetjenester man skal ha for befolkningen i fremtiden. Sak Orientering fra hver kommune Kort orientering om aktuelle saker av regional interesse. Camilla: Innovasjonsprogrammet. En spennende tankegang/arbeidsmåte for den kommunale organisajsonen. Anne Berit: Er kommet til fase 2 i

6 Sak innovasjonsprogrammet. August: F365 vedtatt opprettet. Ivan: Omdømmeskolen, kommuneplanen. Næringskonferanse for regionen, innspill til Lister Nyskaping. Norman: Forvaltningsrevisjon, vedtaksoppfølging. Morten Øgård foredrag på et enhetsledermøte. Analyseverktøy for organisasjonskultur. Virksomhetsstyring. Kommuneplanen. Godkjenning av referat/oppsummering Sirdalsseminaret Se vedlegg. Er det noen punkter i referatet som bør fylles ut/endres? Tema for videre drøfting: Listersamarbeidet og ønsket om en bedre kommunikasjon mellom styringsnivåene. Kommunestruktur Rekruttering Innovasjon i offentlig sektor Helsetjenester i Lister Svein Sak Sak Referat: KLP-konferansen 6 og 7 mars. Utlysning: Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft. Søknadsfrist 31 januar. Søknaden må forankres politisk, vil anta at det holder med arbeidsutvalget, men det er også viktig å forankre problemstillingene i rådmannsutvalget. Søknadsfristen er 31 januar. Jeg vil gi en muntlig orientering om arbeidet så langt, og be om synspunkt på tematikk og innhold. Referat: Rådmannsutvalget er positive til at det blir sendt inn en søknad til dette programmet. Skjønnsmidler Innspill til temaer? Søknadsfrist 15 februar.

7 Sak Politiråd i Lister Sak Sak Sak Tematikk vi ønsker å melde inn? Referat: Det blir lagt opp til politiråd i egen kommune. Er det nødvendig at administrativt nivå møter på det regionale politirådet? Gevinstrealisering Orientering om Lyngdalsprosjektet, virksomhetsstyring og gevinstrealisering. Referat: Normann orienterte kort. Rådmannsutvalget ønsker å få en nærmere orientering om dette arbeidet på et seinere tidspunkt. Reforhandling av samarbeidsavtale «Byggesakstilsyn i Lister» Se vedlegg. Referat: Avtalen fornyes. Besøk av samferdselsministeren i Vest-Agder 11. februar VAF har spilt inn til departementet at ordførerne langs E-39 deltar på denne sekvensen på Vigeland i Lindesnes (mest sannsynlig på Hestehaven/Spiseria): Norman Varm lunsj/prat med lokal presse : Møte med ordførere langs E-39 fra Songdalen til Flekkefjord. - Hver region disponerer minutter hver (40 minutter til sammen). - Fylkespolitikere Westermoen/Glomsaker 15 minutter - Statens Vegvesen 10 minutter - Statsråden 15 minutter Hver av de tre regionene disponerer minutter (til sammen 40 minutter) hvor dere sier noe om den enkelte regions utfordringer og ringvirkninger i forbindelse med E Eventuelt Arbeidsutvalg Møte med Fylkeskommunen Fylkesrådmannen, utdanningssjefen og regionalsjefen i tillegg til fylkesordføreren. VAF: «Vi ønsker primært å orientere om våre saker i Listerregionen som enten allerede er på dagsorden eller kommer der i nærmeste

8 fremtid. I tillegg en generell dialog om dette vil vi jo også gjerne ha innspill fra arbeidsutvalget om eventuelle andre aktuelle saker» Listerråd Rådmannsutvalg * Rådmannsmøte 14 og 15 mai Vidar Ose: Orientering om Listerpakken Presentasjon av prosjektet 18pluss ved Egil Strømme VAF, sammen med Nullvisjonen i Lister Fredag 14 mars i Lyngdal Næstved kommune/kl Lyngdal Svein Vangen Daglig leder Listerrådet