Visjon 2015: «Oslo Museum er en attraktiv og relevant møteplass i den mangfoldige storbyen.»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon 2015: «Oslo Museum er en attraktiv og relevant møteplass i den mangfoldige storbyen.»"

Transkript

1 OSLO MUSEUM «Den mangfoldige storbyens museum» Strategisk plan Stikkord: Visjon 2015: «Oslo Museum er en attraktiv og relevant møteplass i den mangfoldige storbyen.» Samfunnsrolle: «Oslo Museum utøver sin samfunnsrolle ved å formidle kunnskap som endrer holdninger, fordommer og perspektiver». Overordnede satsningsområder fram mot 2015: Flere brukere av museets totale tilbud Økt skolebesøk Attraktive og relevante utstillinger Nett og sosiale medier Tilgjengeliggjøring av samlingene Minoritetene inn i samlingene Nyskapende kunnskapsproduksjon om materiell og immateriell kultur(arv) (Plan)forankring: St. melding 49 ( ): Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying. Oslo kommunes kulturstrategi Planarbeid i museets avdelinger og diskusjoner i styret Museets formål 1

2 STRATEGISK PLAN OSLO MUSEUM Stiftelsens formål Stiftelsen Oslo Museum ble stiftet med følgende formål: Oslo Museum skal vekke interesse for og formidle kunnskap om Oslo bys historie og utvikling, innbyggernes liv og levekår gjennom tidene, det flerkulturelle samfunn og innvandring til Norge, teaterhistorie og scenekunst. (Oslo Museums vedtekter av ) 2. Planforankring Planen bygger på hovedtankene i museets strategiske plan , men er noe justert. Justeringene har bakgrunn i evaluering av den forrige strategiplanen, samt i forslag fra museets fagavdelinger og museets styre. Målene i strategiplanen er forankret i St. melding 49 ( ): Framtidas museum og i Oslo kommunes kulturstrategi. I tråd med intensjonene i museumsreformen legger planen opp til en faglig styrking og fornyelse av museet. Planen er ment som et styringsredskap i museets daglige ledelse/arbeid, og gjelder til juni Verdigrunnlag, visjon og samfunnsrolle Verdigrunnlag Oslo Museum bygger på verdiene KOMPETENT, INKLUDERENDE og MODIG. (Vedtatt ) Gjennom en sokratisk dialogprosess med alle medarbeidere i 2006 ble disse tre verdiene valgt, definert og gitt innhold og mening. Prosessen ble ledet av en filosof. Kompetent: Museets skal til enhver tid fremstå som kompetent ved bruk av oppdaterte og godt utdannede fagpersoner eller personer med relevant erfaringskunnskap. Personalets kompetanse skal videreutvikles gjennom deltakelse på seminarer, i nasjonale museumsnettverk og gjennom etterutdanningstilbud. Museet samarbeider nært med forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre museer for å utveksle kompetanse og heve egen kompetanse, og gjør bruk av nye teknologier i forvaltnings- og formidlingsarbeid. Inkluderende: Museets skal i sin formidling gjennomføre tiltak rettet mot bestemte brukergrupper, slik at «alle» til enhver tid skal kunne ta del i ett eller flere av museets tilbud. Prosjekter som omhandler enkeltindividers eller gruppers historier, skal gjennomføres sammen med personene eller representanter fra gruppene, etter prinsippet «Ikke om meg, uten meg». I nye utstillingsproduksjoner skal publikum involveres gjennom bruk av sosiale medier eller fokusgrupper. Museet praktiserer gratis adgang til de fleste av sine tilbud, slik at økonomi ikke skal være et hinder for å benytte seg av museet. Modig: Museets formidling skal være modig ved at den tørr å ta opp kontroversielle og provoserende temaer knyttet til vanskelige og ufortalte historier, ved at vi tar opp saker fra uventede synsvinkler og ikke alltid mener det som er forventet av oss, for eksempel i integrerings-, bevarings- og byutviklingsspørsmål. Visjon 2015 «Oslo Museum er en attraktiv og relevant møteplass i den mangfoldige storbyen.» Oslo Museum skal være en døråpner for byens innbyggere og andre til å forstå dagens mangfoldige (by)samfunn, og de historiske prosessene som har formet dagens storbyliv og bymiljø. Bymiljø er her forstått i vid betydning, og handler både om relasjoner mellom mennesker og mellom menneskene og deres fysiske og naturlige omgivelser. Museet har som ambisjon å ta aktivt del i samfunnsdebatten og være en arena for kunnskapsformidling, dialog og refleksjon, og arbeider både historisk og samtidsrettet. Faglige avgrensinger og prioriteringer i perioden «Den mangfoldige storbyen» angir to prioriterte arbeidsområder i planperioden; kulturelt og etnisk mangfold (= Integrere mangfoldsperspektiver og minoriteters historier i museets samlinger og utstillinger/nå ut til nye brukergrupper) og urbanitet (= livet i, bruken av og utvikling av byen). I planperioden vil hovedfokuset i museets arbeid ligge på Oslo som storby og hovedstad. Nasjonale ambisjoner i formålet «innvandring til Norge» vil 2

3 dermed være noe nedtonet, men ivaretas gjennom vandreutstillinger med nasjonal relevans og nettverksarbeid. Samtidig eksisterer aldri en by isolert, men i sammenhandling med omlandet rundt byen og med andre (by)samfunn, nasjonalt og internasjonalt. En oppgave for museet vil derfor også være å belyse lokale endringsprosesser i et overlokalt perspektiv. Teater- og scenekunsthistorien inngår som en del av det urbane liv. Dette formålet er dermed også ivaretatt i prioriteringene som ligger i visjonen. I tid strekker museets arbeidsfelt seg fra Oslo ble etablert som by i middelalderen og fram til i dag. I planperioden vil hovedvekten i museets arbeid ligge på tiden etter Tiden etter 1814 er prioritert av flere grunner. Nasjonalt representer 1814 et politisk regimeskifte med fremveksten av demokratiet som styreform og etableringen av den moderne nasjonalstaten. Lokalt innebar 1814Christiana/Oslos reetablering som hovedstad og starten på en lengre moderniseringsprosess som førte fram til dagens sammensatte bysamfunn. Dokumentasjon og formidling av kulturelt mangfold og historiske prosesser som har formet dagens bysamfunn vil derfor i tiden fram mot 2014 være et prioritert satsningsområde for museet, som kontekstualisering, problematisering og feiring av Grunnlovsjubileet. Stemmerettsjubileet 2013 (100år med stemmerett for allmenn stemmerett/stemmerett for kvinner) faller også inn under en slik prioritering. Personlige historier og historier om grupper som har vært utelatt i den tradisjonelle historieskrivingen tillegges spesiell vekt i dokumentasjons- og formidlingsarbeidet i tråd med samfunnsoppdraget, museet visjon og samfunnsrolle. Erfaringsmessig er det også den nærmeste historien publikum er mest opptatt av, og som gir gjenkjennelse og som skaper innlevelse og engasjement. Scenarier fram til 2015: Ett museum, men tre publikumsarenaer Da Oslo Museum ble etablert i 2006, var målet å få samlokalisert virksomheten i perioden fram til Dette har ikke lyktes, hovedsakelig på grunn av manglende finansiering. Museets styre har ikke forlatt samlokaliseringstanken, men satt i den bero i påvente av aktuelle lokaler og finansiering. Hovedfokuset i planperioden vil dermed ligge på faglig fornying av museet innenfor de nåværende fysiske rammer, mer enn å utvikle et nytt museumsbygg. Museet vil i planperioden ha tilhold på tre arenaer, Bymuseet på Frogner og Interkulturelt Museum på Grønland vil være hovedarenaene. I tillegg vil museet i samarbeid med andre aktører utvikle en ny publikumsarena langs Akerselva. Selv om museet organisatorisk er ett hele, tilstreber vi av hensyn til vårt kjernepublikum en spissing av tilbudet på arenaene. Arenaen på Frogner vil ha en faglig profil rettet mot byhistorie, moderne urbanitet og scenekunst, samt formidling av Frogner hovedgård. Arenaen på Grønland er stedet for aktuell debatt og temaer som belyser det flerkulturelle samfunnet. Det nye formidlingsstedet langs Akerselva vil ha hovedvekt på industriog arbeiderhistorie. En slik faglig profilering av arenaene vil gjøre det enklere for publikum å orientere seg i museets tilbud, og museet vil totalt sett kommunisere bedre med publikums forventinger. Denne todelingen betyr likevel ikke at kulturelt mangfold ikke skal belyses på Frogner, men her som en integrert del av byens historie og nåtid, og i mindre grad som et eget tema. I tillegg er det mål at museet er synlig mange steder i byen gjennom byvandringer, vandreutstillinger og dokumentasjonsprosjekter. På lengre sikt ( ) er målet å få etablert Oslo Museum på ett sted med en hovedarena og en administrasjon, men fortsatt med flere relevante satteliter rundt i byen. Samfunnsrolle: «Oslo Museum utøver sin samfunnsrolle ved å formidle kunnskap som endrer holdninger, fordommer og perspektiver» Som en kunnskapsinstitusjon i demokratiets tjeneste skal museet produsere og formidle kunnskap som gir forankring, ny innsikt og forståelse av ulike kulturelle og samfunnsmessige forhold. Gjennom kritisk formidling skal museet ta opp nye temaer, eller se gamle temaer på nye måter, og bidra til videreutvikling av demokratiet og samfunnet ved å endre, holdninger, fordommer og perspektiver. I dette perspektivet er både museets historiekunnskaper og samtidskompetanse relevant. Historien rommer erfaringer som man kan lære av, og gir forståelse for dagens virkelighet. Historiekunnskaper gir også fornankring og tilhørighet til stedet der man bor om man er innfødt eller innflytter, og gir et perspektiv og et kritisk korrektiv 3

4 til samtiden. Samtidig må historien gjøres aktuell for samtidens problemstillinger slik at den oppleves som relevant for dagens mennesker. Oslo Museum skal også være seg bevisst sin makt til å definere kulturarv. Det skaper og vedlikeholder kulturell selvforståelse og opplevd tilhørighet til fellesskapet. Det påhviler derfor museet et stort ansvar i å velge ut historier som gir et dekkende og relevant bilde av det mangfoldet som kjennetegner dagens (by)samfunn. Oslo Museum skal derfor til enhver tid reflektere rundt hvem og hva som representeres i museet samlinger og formidling. 4.Strategier Overordnede satsningsområder fram mot 2015: Flere brukere av museets totale tilbud Økt skolebesøk Attraktive og relevante utstillinger Nett og sosiale medier Tilgjengeliggjøring av samlingene Minoritetene inn i samlingene Nyskapende kunnskapsproduksjon om materiell og immateriell kultur(arv) Hovedmål 2015: «Oslo Museum skal være blant de mest publikumsvennlige og tilgjengelige museene i Norge» Måltall 2015: Flere brukere: Oslo Museum har i brukere brukere av og besøkende (Bymuseet ), Interkulturelt Museum (25 000), Arbeidermuseet (15 000) besøkende til vandreutstillinger følgere på sosiale medier brukere/lesere av publikasjoner, kronikker, eksterne foredrag, digitale vandringer, etc - 20% økning i antallet skolebarn som besøker museet, på lengre sikt (2020) er målet at alle elever i Oslo-skolen skal ha vært innom museet minst en gang løpet av sin grunnskoletid Hovedstrategi: Attraktiv og utfordrende formidling Formidlingsmål «Oslo Museum har en formidling med vekt på tilgjengelighet, relevans (samfunnsrollen) og attraksjonskraft» Dersom museet skal få flere brukere, må formidling i vid forstand ha høyst prioritert. Museet må gjennomføre tiltak med bred publikumsappell, men også ha utfordrende tilbud som ivaretar samfunnsrollen. I vid forstand omfatter formidling museets totale utadrettede virksomhet og alle tilrettelagte møter mellom publikum og museet. Formidling omfatter da utstillinger på museet, vandreutstillinger, forskjellige digitale formidlingstilbud, tidsskriftet Byminner, bokutgivelser, (populær)vitenskapelig artikler, kronikker, undervisning, omvisninger, foredrag, workshops og kommunikasjon gjennom sosiale medier. Tilgjengeliggjøring av samlingene, både fysisk og digitalt, kan også sees som formidling i form av et møte mellom publikum og museet. Oslo Museum skal være en arena for «livslang læring». Museet skal gi pedagogiske tilbud til alle som ønsker det, og tilby tilrettelagt formidling til skoleklasser, barnefamilier, demensrammede personer og voksne minoritetsgrupper. Prioriterte målgrupper: - Utdanningssektoren fra grunnskole til høyskole og universitet - Unge voksne (20-40 år) - Barnefamilier - Organiserte grupper av minoritetsspråklige (bla Oslo Voksenopplæringssenter Rosenhof) 4

5 - Byens seniorer, inkludert sykehjem - Venneforeningene Måltall 2015 Ny basisutstilling om Oslos-historie i et mangfoldsperspektiv Et nytt formidlingstilbud innen industri- og arbeiderhistorie langs Akerselva Minimum fire nye temporærutstillinger i løpet av perioden Minimum to nye vandreutstillinger i planperioden skoleelever, inkludert organiserte grupper av minoritetsspråklige i seniorer, inkludert grupper fra sykehjem i utstillinger i Galleri IKM pr år 4 nummer av Byminner pr år. 6 debatt/dialogmøter årlig med mangfolds- eller byutviklingstematikk 6 familiearrangementer årlig 12 «Kjenn din by» vandringer årlig 4 arrangementer om teater/scenekunst årlig 4 kronikker eller leserinnlegg om aktuelle temaer pr. år Kunnskapsstrategi: Kunnskapsproduksjon om samtid, nær fortid og egne samlinger Mange ansatte med embetseksamen av høyere grad kombinert med relativt lite forvaltningsansvar gir museet mulighet til å utvikle kunnskapsproduksjonen. Kunnskapsproduksjon er her forstått som proaktiv dokumentasjon og forskning. En hovedstrategi som prioriterer formidling, gjør at kunnskapsproduksjonen må knyttes nært opp til formidlingsprosjektene i form av utstillingsforberedende arbeid og katalogarbeid. Alternativt kan større forskningsprosjekter med relevans for museet finansieres eksternt/gjennom prosjektmidler, slik at vitenskapelig ansatte kan frikjøpes fra prioritere kjerneoppgaver. Med bakgrunn i museets behov for ny kunnskap, de ansattes kompetanse, samfunnsmålet og visjonen bør kunnskapsproduksjonen konsentreres om urbanitet, mangfold, immateriell og materiell kulturarv. Selv om museet har mange ansatte med embetseksamen av høyere grad, har få formell konservatorkompetanse NMF. Det er derfor et mål at flere av museets vitenskapelige ansatte godkjennes som konservator NMF i planperioden. Mål for forskning og proaktiv dokumentasjon: «Oslo Museum har en kunnskapsproduksjon med vekt på urbane endringsprosesser, minoriteter, immateriell kulturarv og egne samlinger» Måltall vitenskapelige artikler med fagfellevurdering, 1 påbegynt doktorgrad i immateriell kulturarv 2 dokumentasjonsprosjektet om minoriteter og marginaliserte grupper 2 samarbeidsprosjekter med Universitet i Oslo, andre museer og arkivinstitusjoner 4 medarbeidere med godkjent kompetanse konservator MNF 2 prosjekter innen fotodokumentasjon årlig 500 nye katalognummer med kilder til nyere innvandring Forvaltningsstrategi: Sikkerhet, gjenfinnbarhet og tilgjengelighet Oslo Museum er godt i gang med digitalisering av samlingene. I tråd med de kulturpolitiske føringene vil dette arbeidet også ha høy prioritet i denne planperioden. Det arbeides systematisk for å bedre klimaforhold i magasiner og utstillingslokaler, og å profesjonalisere forvaltningen og dokumentasjonen av samlingene. Arbeidet med å etablere et nytt fellesmagasin i samarbeid med andre museer vil prioriteres høyt. Forvaltningsmål: Oslo Museum har en samlingsforvaltning der sikkerhet og tilgjengelighet er det sentrale Måltall 2015 Fellesmagasinets skisseprosjekt ferdig utarbeidet Hele musets kunstsamling er digitalt tilgjengelig nye fotografier, tilgjengeliggjort digitalt objekter (gjenstander) tilgjengeliggjort digitalt 5

6 Bedriftsstrategi: Ett museum, tre steder og et kompetent personale. Selv om det langsiktige målet er et samlokalisert Oslo Museum, er det lite som tyder på at det vil bli en realitet i inneværende planperiode. Museet vil derfor videreutvikle sine tilbud på de to nåværende arenaene, og utvide med en ny formidlingsarena langs Akerselva. Museet vil fortsette konsolideringen gjennom faglig styrking av museets kjernefunksjoner og fornyelse av museets tilbud og arbeide for å styrke museets økonomi. Økonomimål Oslo Museum har et større økonomisk handlingsrom til utviklingstiltak Resultatindikatorer: Øremerkede tilskudd til ny Oslo-utstilling fra Oslo kommune Ikke kutt i driftsmidlene fra stat og kommune (justert for lønns- og prisstigning) 2 sponsoravtaler 50 % av søknader om prosjektmidler innvilges Museumsbutikken skal ha 5 % økning utover publikumsøkningen pr år Lønnsbudsjettet utgjør 55 % av det totale budsjett Personalmål Oslo Museum har et kompetent personale som er dedikert til oppnåelse av målene Resultatindikatorer: Sykefraværet er 0,5 % under snittet for vår sektor 40 % av personalet har minoritetsbakgrunn Jevn fordeling av personalet i forhold til kjønn og alder 6

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig.

FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET. Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET Fra innspilling av kortfilmene til Feber og fellesskap, april 2010. Foto: Arve Lindvig. INNHOLD FORMIDLINGSPLAN FOR VEST-AGDER-MUSEET... 1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Mål

Detaljer

Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS

Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS 2011 2014 Strategisk plan for Hedmark fylkesmuseum AS inneholder formål, visjon, kjerneverdier og hovedmål for det nyopprettede museet. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Museene i Sør-Trøndelag AS Årsrapport 2011 med statistikk

Museene i Sør-Trøndelag AS Årsrapport 2011 med statistikk Museene i Sør-Trøndelag AS Årsrapport 2011 med statistikk Org. Nr. 993595675 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Museene i Sør-Trøndelag AS. Visjon, verdier, premiss og hovedmål... 4 Visjon... 4 Verdier...

Detaljer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Tone Fredriksen Ydse Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Prosjektet Kulturarvinstitusjonenes samfunnsrolle har vært et samarbeid mellom Norsk kulturråd og ABM-utvikling. Jeg har hatt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO Innledning Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er landets største naturhistoriske museum med ansvar for 65 % av landets naturhistoriske samlinger.

Detaljer

Strategi for nye Deichman. Kulturetaten - Deichmanske bibliotek

Strategi for nye Deichman. Kulturetaten - Deichmanske bibliotek Strategi for nye Deichman Kulturetaten - Deichmanske bibliotek Januar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning: bakgrunn, utviklingstrekk og definisjoner... 3 1.1 Institusjonen Deichmanske bibliotek... 3

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM?

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM? Strategisk Plan 2012 2016 Draft 23 november 2011 1 FRA DIREKTØRENS PULT INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM? 2.0

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid Skrevet av Høgskolelektor i Drama Maybritt Jensen og Høgskolelektor i Forming Ann-Hege Lorvik

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Mangfold i kunst og kultur

Mangfold i kunst og kultur 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want to be a tree, I want to be its meaning.» Orhan Pamuk, My Name Is Red «Vision has often created reality.» Erwin

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want

Detaljer

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt. 64 2325 Hamar Grafisk produksjon: Tapir

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

INNHOLD NORDOMRÅDEMUSEET:

INNHOLD NORDOMRÅDEMUSEET: Hilde Gaard og Odd Are Berkaak INNHOLD NORDOMRÅDEMUSEET: fusjon, friksjon, framtid Tromsø august 2008 NORDOMRÅDEMUSEET: FUSJON, FRIKSJON, FRAMTID - 1 Prosjektet iaoos, Integrated Arctic Ocean Observation

Detaljer