Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Os 20. november 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte på Os 20. november 2008: Forprosjekt til 123 mill kr for Osterøy vidaregåande skule Kostnadsramma for ny Osterøy vidaregåande skule inkludert tannklinikk vert på 123 mill. kr. Fylkesutvalet rår samrøystes fylkestinget til å godkjenna forprosjekt med denne kostnaden. Fylkestinget avgjera saka på møte desember. Nybygget har eit samla bruttoareal på 4610 m 2 som fordelar seg med 4390 m 2 på skuledel inkl. KAMsenter og 220 m 2 på tannklinikken. Etter innhenting av tilbod er kostnadsramma redusert til 123 mill kroner. Kostnaden fordeler seg med 117 mill. kr på skuledel og lokale for Kompetansesenteret for avansert maskinering (KAMsenteret) og 6 mill. kr på tannklinikken. Dette er for skulen sin del 14 mill. kr lågare enn det som er sett av i økonomiplanen for Osterøy kommune har vedteke å stilla med tomt vederlagsfritt til skuleutbygginga for Osterøy vidaregåande skule. Tomta ligg på Hatland, sentralt plassert i forhold til ungdomsskulen, idrettsanlegg og kommunesenteret. Skulen skal ha 12 klassar med i alt 214 elevar. Den nye tannklinikken som skal etablerast i Lonevåg, skal verta ein del av nybygget. Denne klinikken skal erstatta tannklinikkane i Fotlandsvåg og Haus. Byggjearbeida skal etter planen starta tidleg i 2009 og skulen skal stå klar til skulestart hausten 2010.

2 Utgreier fem hamnealternativ Fem alternativ skal utgreiast nærare i det vidare arbeidet med fylkesdelplanen for ny godshamn i bergensområdet, har Hordaland fylkesutval samrøystes vedteke. I tillegg til noverande hamn, skal desse områda utgreiast: CCB Coast Senter Base (Fjell), Flesland (Bergen), Lundaneset (Sund) og Mongstad (Lindås). Dei to andre alternativa som har vore aktuelle, Bogøy i Fusa og Vindeneskvarven i Fjell, skal ikkje arbeidast vidare med. Fylkesutvalet har vedteke at utkastet til planprogram for ny godshamn i bergensområdet vert lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring til alle relevante og berørte partar. Utset tilråding om nytt Sotra-samband Fylkesutvalet i Hordaland tar ikkje stilling til val mellom dei foreslåtte alternativa for nytt Sotrasamband, men ser fram til at dei berørte kommunane snarast råd er vedtek ei omforeint løysing. Fylkesutvalet ber om utsett høyringsfrist til Fylkesutvalet meiner det framlagte forslaget til kommunedelplan for Sotrasambandet med konsekvensutgeiing, er utarbeidd og gjennomført i samsvar med planprogrammet. Fylkesutvalet rår til fylgjande for at alle trafikantgrupper skal få større transportnytte av det nye sambandet. - Det må tilretteleggjast for eigne kollektivfelt frå Straume til Storavatnet - Det må vera samanhengande gang- og sykkelsti på same strekning Vedtaket vart gjort med ni (H, KrF, Frp, V) mot seks (Ap, Sp, SV) røyster. Mindretalet i fylkesutvalet ville gje fråsegn i møte også når det gjeld val av trasé. Ap og Sp gjekk inn for å velja alternativ C7/C9 (ny høgbru sør for den noverande) i sitt forslag, og SV gjorde det same i sitt forslag. Bømlo får forskottera til vegplanlegging Fylkesutvalet i Hordaland stiller seg positiv til at Bømlo kommune kan få forskottera inntil 20 mill. kr til regulerings- og byggjeplanlegging mot inndekking med framtidige bompengar.

3 Dersom bompengepakka/utbygginga ikkje vert godkjent av Stortinget må Bømlo kommune ta risikoen, og kostnadane til planlegging må dekkast av kommunen, heiter det i fylkesutvalet sitt vedtak. Vedtaket er ei fråsegn til søknaden frå Bømlo kommune. Det er Vegdirektoratet som avgjer saka. Bømlo kommune har søkt om godkjenning til å forskottera midlar til regulerings- og byggjeplanar for prosjekt og tiltak innanfor Bømlopakka. I søknaden er det lagt opp til refusjon gjennom framtidige bompengar. Positiv til Stord-forskot til Jensanesvegen Hordaland fylkesutval er positiv til at fylkestinget skal godkjenna at Stord kommune får løyve til å forskottera 15 mill. kr til utbetring og trafikksikring av delprosjet 1 av Jensanesvegen. Fylkestinget avgjera saka på møte desember. Refusjonstidspunktet for forskotteringa vert fastsett i samband med rulleringa av fylkesvegplanen for Forskotteringa vert tilbakebetalt utan kompensasjon for renter eller prisvekst, heiter det i tilrådinga frå fylksutvalet. Stord kommune søkjer om løyve til å forskottera 15 mill. kr til utbetring og trafikksikring av delprosjekt 1 av Jensanesvegen. Full utbetring av Jensanesvegen vart i 2007 grovt kostnadsrekna til 34 mill. kr. Delprosjekt 1 utgjer ca. 500 meter, mens delprosjekt 2 utgjer ca. 750 meter av Jensanesvegen. Vidare finansiering av delprosjekt 2 vil bli vurdert i samband med utarbeidinga av handlingsprogrammet for fylkesvegnettet for perioden når det skal handsamast på fylkestinget i desember Ja til E39-forskot i Knarvik Fylkesutvalet i Hordaland rår til at Lindås kommune og Knarvik senter AS får løyve til å forskottera 15 mill. kr til ny rundkøyring m.m. på E39 ved Bruvegen/Knarvik senter Vest. Fylkesutvalet rår til at refusjon av forskotteringa vert fastsett i samband med handsaminga av handlingsprogrammet for NTP , og at forskotteringa vert refundert utan kompensasjon for renter eller prisauke. Vedtaket vart gjort med 14 mot ei (SV) røyst.

4 Lindås kommune har bede om at Knarvik Senter og Lindås kommune får løyve til å forskottera utbygginga av rundkøyring med fotgjengarundergang under E39 og tilpassing /tilknyting til eksisterande vegnett med 15 mil. kr. Knarvik senter As har planar om å byggja nytt parkeringshus i Knarvik senter. Statens vegvesen har stilt krav om at rundkøyringa vert etablert før parkeringshuset kan byggjast. Knarvik senter og Lindås kommune har inngått avtale om saman å forskottera prosjektet. Vurdert samla kostnad er ut frå anslag utført av Statens vegvesen 15,2 mill.kr. I tillegg kjem kostnad med å etablera tilkomst frå ny rundkøyring til kommuneveg Kvernhusmyrane med om lag 3,2 mill. kr. Denne kostnaden er finansiert lokalt. Vil ha utgreidd bompengar for ny E134 Haukelivegen Prinsippielt bør ny miljøtunnelar på E134 Haukelivegen fullfinansierast av staten, meiner Hordaland fylkesutval. Men fylkesutvalet er positiv til at vegvesenet skal utgreia bruk av bompengar i finansieringa. I fylkesutvalet sitt vedtak heiter det: «E134 Haukelivegen er ein stamveg som har landsdekkjande funksjonar. Vegen er ein viktig fjellovergang for sambandet aust vest og nord sør. Fylkesutvalet meiner prinsippielt at slike viktige stamvegar bør fullfinansierast av staten slik det er formulert i forslaget til NTP » Vidare: «Fylkesutvalet er likevel innstilt på å bruka bompengar for å få realisert dei planlagde miljøtunnelane på E134. Trafikkmengd og høg andel tungtrafikk, talar for at bompengar kan nyttast i finansieringa. Fylkesutvalet ber Statens vegvesen greia ut dette.» Vedtaket vart gjort med 11 mot 4 (Frp, SV) røyster. Tilrår revidert Kvammapakke Hordaland fylkesutval rår til at fylkestinget skal godkjenna den reviderte Kvammapakken, bompengesøknaden om vegutbygging i Kvam. Fylkestinget skal handsama saka desember.

5 Fylkesutvalet rår til at Hordaland fylkeskommune skal gje sjølvskuldnargaranti for lån på inntil 370 mill. kr som Kvam bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Kvammapakken. Garantien gjeld i inntil 19 år. Fylkeskommunen kan krevja pant i retten til å krevja inn bompengar. Fylkeskommunen skal teikna aksjar for kr i Kvam bompengeselskap AS og skal ha fleirtal i styret i selskapet, heiter det i tilrådinga. Dei nye føresetnadene og endringane i bompengesøknaden for Kvmmapakken kan oppsummerast på følgjande måte: Samla kostnadsauke på investeringsprosjekta frå 256 mill.kr til 423 mill.kr. Om lag 50% kostnadsauke. Denne kostnadsauken vert dekt inn på følgjande måte: Ramma for statlege midlar vert auka med 18 mill.kr i høve til opprinneleg bompengesøknad, der den statlege ramma var sett til 25 mill.kr. Oppretthalding av statlege andel på 10% slik at samla statleg ramme no er 43 mill.kr. I opprinneleg bompengesøknad var det lagt opp til parallell og etterskotsinnkreving i ein periode på 15 år. I det reviderte bompengeopplegget er det no lagt opp til parallellinnkreving i 4 år frå og med 2010 og 15 år etterskotsinnkreving frå og med Den samla bompengeperioden har dermed auka frå 15 år til 19 år. Bompengetakstane vert haldne på same nivå som i opprinneleg søknad Vedtaket vart gjort med 11 mot 4 (Frp, SV) røyster. Ny drosjesentral på Stord godkjent Leirvik Taxi AS får konsesjon til å driva drosjeformidling på Stord har fylkesutvalet i Hordaland vedteke samrøyses. Konsesjonen kan verta operativ når sentralen har levert og fått godkjent fylgjande dokumentasjon: firmaattest, vedtekter og nærare utgreiing om kva kommunikasjonssystem sentralen skal ha. Fylkesutvalet finn å kunne opprette to nye reservedrosjeløyve tilknytt sentralen. Fylkesutvalet ber om at Stord kommune oppnemner eit medlem til styret i sentralen. Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenna vedtektene for sentralen.

6 Fylkeskommunen deltek i styringsgruppe for pilgrimssenter Toralv Mikkelsen er av fylkesutvalet i Hordaland oppnemnt som deltakar i den politiske styringsgruppa for pilgrimssenter i Røldal. Fylkesutvalet ser etableringa av eit pilegrimssenter i Røldal som eit prosjekt som kan få stor regional verdi. Fylkesutvalet vil ta stilling til korleis Hordaland fylkeskommune skal delta vidare etter at forprosjekt er ferdig planlagt og kostnadsrekna. I innstillinga til fylkesbudsjett for 2009 er det tilrådd å yta eit tilskot på kr til pilgrimssenteret. Avgjerd om tilskotet vert teken når fylkestinget handsamar budsjettet desember. Nei til Sævarhagen Fylkesutvalet i Hordaland støttar ikkje søknaden om kr i tilskot til hovudprosjekt for Sævarhagen rehabiliteringssenter. Vedtaket vart gjort med 8 mot 7 røyster. Arbeidarpartiet føreslo å løyva kr. Forslaget fekk sju røyster (Ap, SV, Sp, V) og fall. Enøk-tiltak for 2 mill. kr i fylkeskommunen Fylkesutvalet i Hordaland har fordelte 2 mill. kr til energiøkonomiseringstiltak (enøk)ved tre vidaregåande skular. Enøk-midlane for 2008 går til prosjekt ved Bergen tekniske fagskole kr, Stend vidaregåande skule kr og Laksevåg vidaregående skole kr. Ved alle dei tre skulane skal det innstallerast sentrale driftskontrollanlegg (SD-anlegg) for å spara energi og betra inneklimaet.

7 Inneklimatiltak for 3,1 mill. kr Fylkesutvalet i Hordaland har fordelt 3,1 mill. kr til inneklimatiltak ved fem vidaregåande skular. Største einskildsum er kr til internkontroll elektro ved Fana gymnas. Dei andre prosjekta er ved: Bjørgvin videregående skole kr, Os gymnas kr, Stend vidaregåande skule kr og Bergen maritime videregående skole kr. Løyvingane til prosjekta ved Bjørgvin, Os og Stend vil gå til prosjektering og innleiande tiltak. Planen er å følgja opp med løyvingar i 2009 og 2010 til tiltaksgjennomføringa. Løyvinga til Bergen maritime videregående skole er sluttløyving til igangsett arbeid som det tidlegare er løyvd 2,1 mill. kr til. Til prosjekt ved Fana gymnas er det tidlegare løyvd kr. Andre saker: 259/08 Ot. prp. 10 ( ) - Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) Saka vert teken til orientering. 261/08 Fylkesdelplan for ny godshamn i Bergensområdet - utkast til planprogram 1. Fylkesutvalet vedtek at utkastet til planprogram for ny godshamn i Bergensområdet vert lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring til alle relevante og berørte partar. 2. Fram mot endeleg handsaming og godkjenning av planprogrammet ser fylkesutvalet også Mongstad som aktuelt lokaliseringsalternativ. 3. Fylkesadministrasjonen rettar opp utkastet til planprogram i tråd med punkt 2. i vedtaket. 262/08 Sotrasambandet - kommunedelplanar i kommunane Sund, Fjell og Bergen med konsekvensutgreiing høyring 1. Fylkesutvalet meiner det framlagte forslaget til kommunedelplan for Sotrasambandet med konsekvensutgeiing, er utarbeidd og gjennomført i samsvar med planprogrammet. 2. Fylkesutvalet tar ikkje stilling til val mellom dei foreslåtte alternativa, men ser fram til at dei berørte kommunane snarast råd er vedtek ei omforeint løysing. 3. Fylkesutvalet rår til fylgjande for at alle trafikantgrupper skal få større transportnytte av det nye sambandet.

8 - Det må tilretteleggjast for eigne kollektivfelt frå Straume til Storavatnet - Det må vera samanhengande gang- og sykkelsti på same strekning 4. Fylkesutvalet ber om utsett høyringsfrist til /08 KS 1 Ringeriksbanen konseptvalutgreiing Høyring 1. Fylkesutvalet har ingen vesentlege merknadar til KS1 Ringeriksbanen konseptvalutgreiing og føreset at prosjektet blir prioritert i Nasjonal transportplan Fylkesutvalet legg til grunn at konsept E vert prioritert i det vidare arbeidet med realisering av Ringeriksbanen. 3. For å sikre oppstart av Ringeriksbanen så snart som mogleg vil fylkesutvalet be Buskerud fylkeskommune ta initiativ ovanfor Hole og Ringerike kommunar til ei samordning om trase for prosjektet. 267/08 Kollektivmeldinga Fylkestinget tek Kollektivmeldinga 2008 til orientering. 2. Kollektivmeldinga bør i framtida i større grad også omfatta distrikta og deira utfordringar, og omhandla tiltak som mellom anna gjeld snøggbåtruter, togtilbod og park/ride løysingar. 3. I tillegg bør det fokuserast på park & ride anlegg direkte knytt til bybanetraseen. 268/08 E134 nye tunnelar Seljestad - Haukelifjell - Kartlegging av bompengepotensialet 1. E134 Haukelivegen er ein stamveg som har landsdekkjande funksjonar. Vegen er ein viktig fjellovergang for sambandet aust vest og nord sør. Fylkesutvalet meiner prinsippielt at slike viktige stamvegar bør fullfinansierast av staten slik det er formulert i forslaget til NTP Fylkesutvalet er likevel innstilt på å bruka bompengar for å få realisert dei planlagde miljøtunnelane på E134. Trafikkmengd og høg andel tungtrafikk, talar for at bompengar kan nyttast i finansieringa. Fylkesutvalet ber Statens vegvesen greia ut dette. 269/08 Revidert bompengesøknad for Kvammapakken Innstilling til fylkestinget ( desember). 1. Fylkestinget godkjenner nye føresetnader og endringar i revidert bompengesøknad, datert 1.oktober 2008, for finansiering av Kvammapakken. 2. Hordaland fylkeskommune gjev sjølvskuldnargaranti for lån på inntil 370 mill. kr. som Kvam bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Kvammapakken.

9 Garantien gjeld i inntil 19 år. Fylkeskommunen kan krevja pant i retten til å krevja inn bompengar 3. Fylkeskommunen teiknar aksjar for kr i Kvam bompengeselskap AS og skal ha fleirtal i styret i selskapet. Budsjettet for 2008 vert endra slik: Tilleggsløyvingskonto - kr Interne finanstrans. + kr Kjøp av aksjar + kr Interne finanstrans. - kr Fylkestinget godkjenner at det vert gjeve eit lån på inntil 2,5 mill. kr til Kvam bompengeselskap AS. Lånet er rentefritt og skal betalast attende med bompengar. 5. Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å kjøpa renteopsjon til rentesikring av bompengelån til finansiering av Kvammapakken. 272/08 Fråsegn til revidert til planprogram med plan for konsekvensutgreiing, reguleringsplan for Midtmarka i Meland kommune 1 Fylkesutvalet tilrår at planprogrammet vert godkjent med fylgjande justeringar: Planprogrammet må konkretisera medverknad og informasjon særleg frå barn og unge. Konsekvensutgreiinga må ha eit oversiktleg og kortfatta samandrag. 2 Fylkesutvalet er positiv til at det vert planlagt eit hotell med tilhøyrande næringsareal og bustadområde. Fylkesutvalet ber om at det i planarbeidet også vert lagt vekt på regionale interesser nedfelt i fylkesplanen som: Sikring av strandsone og friluftsinteresser Landskapsomsyn Senterutviklinga i nærliggjande senter Universell utforming 3 Fylkesutvalet ber om at registrerte kulturminne som steinalderlokalitet i Søre og Nordre Eidevika og kjente fornminne i området mellom Langaneset og Grønesvika vert skjerma mot utbygging og sikra som spesialområde. 273/08 Kommunedelplan for Samnanger - strandsoneplan fråsegn 1 Fylkesutvalet merkar seg at det er gjort mykje godt arbeid med planen og ser positivt på at kommunen gjennom å utarbeide eigen strandsoneplan signaliserer at dei ønskjer ei

10 styring av arealbruken i strandsona. Det er positivt at det er kartlagt funksjonell strandsone og at det er lagt vekt på å sikre og tilrettelegge friluftsområde. 2 Plandokumentet inklusive konsekvensutgreiing verkar noko uferdig og har manglar som gjer det vanskeleg å ta stilling til arealbruken. Det bør arbeidast vidare med planen slik at den vert eit presist styringsdokument. 3 Planforslaget inneheld fleire område for spreidd utbygging i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i strandsona, også innanfor det som er definert som funksjonell strandsone. Spreidd utbygging i 100 m beltet eller i funksjonell strandsone er i strid med arealpolitiske retningsliner i fylkesplanen og fylkesutvalet ber om at områda vert vurdert på nytt og eventuelt tekne ut av planen. 4 Fylkesutvalet peiker på at naustområda er ein vesentleg del av ny arealbruk i planen og at dei derfor bør visast tydelegare i planen med føresegner og retningsliner. 5 Fylkesutvalet ser positivt på at det er sett av areal til småbåthamner, noko som i mange tilfelle kan redusere trongen for naust. Tilrettelegging for gjestehamner vil i tillegg vere eit positivt element for reiselivet. 6 Fylkesutvalet meiner kulturminne ikkje er godt nok sikra i planen og ber om følgjande endringar: Det må vere klårt plankrav for alle nye byggeområde for å sikre undersøking etter 9 i Kulturminnelova Freda kulturminne må visast som bandlagt areal på plankartet. Fylkesutvalet fremjer motsegn på grunnlag av desse to punkta. 7 Fylkesutvalet tek atterhald om byggjeområda i planen inntil undersøkingsplikta i Kulturminneloven er oppfylt ( 9) 274/08 Melding om planar for to vindkraftverk på Radøy fråsegn 1. Fylkesdelplan for energi /fylkesdelplan for vindkraft må leggjast til grunn for den vidare planlegginga av Mjøs Vindpark og Radøy vindpark. 2. I samband med konsekvensutgreiingane er viktig at kulturminneinteresser vert omtalt, verneverdien vurdert og tatt omsyn til i det vidare planarbeidet. Konsekvensar for kulturminne og kulturmiljø i influensområdet til vindparken må også vurderast. Dette gjeld ikkje berre automatisk freda kulturminne og bygningar/ bygningsmiljø, men og gamle ferdselsårer, utmarksminne, tekniske kulturminne, kulturlandskap og steingardar m.m. Visuell verknad for kulturmiljøet frå steinalder rundt Fosnstraumen og det verneverdige kulturlandskapet på Lurekalven og Utluro i Lindås kommune må framgå. Det er stort potensiale for funn av automatisk freda kulturminne som steinalderbuplasser. Fylkesutvalet vil be om at 9 undersøkingar etter Kulturminneloven vert gjort i samband med konsekvensutgreiing og før konsesjonshandsaming. 3. Utgreiingsprogramma famnar i hovudsak dei tema som er viktige å få utgreidd. Gode visualiseringar og kartunderlag må inngå i konsekvensutgreiinga, der også kraftliner/kraftkablar og vegar med fyllingar/skjeringar inngår i tillegg til vindmøllene.

11 275/08 Søknad om konsesjon for Kollsnes vindpark i Øygarden fråsegn Omsøkt utbygging av Kollsnes vindpark vil gje frå middels til store negative konsekvensar for bustadområde, landskap, biologisk mangfald, friluftsliv og kulturminne, og fylkesutvalet vil rå i frå at det vert gjeve konsesjon til vindparken. 276/08 Eigarskapsmelding Innstilling til fylkestinget ( desember): 1. Fylkestinget ber om at det vert utarbeidd retningsliner for fylkeskommunale styremedlemer i eksterne selskap, jfr. kommentar frå revisjonen. 2. Det vert skild mellom partnarskapsselskap og reine finansielle investeringar i framtidige oversikter. 277/08 Melding om kystskogbruket 1. Melding om Kystskogbruket vert tatt til orientering. 2. Det bør utarbeidas eit framtidsscenario med brei, forskingsfagleg deltaking som viser kva konsekvensar forslaga i meldinga vil ha på mellom anna skognæringa, lokalsamfunn, friluftsliv, reiseliv, klima, landskap, inngrepsfrie områder, kulturminne og biologisk mangfald. 3. På dette grunnlaget bør kystfylka samarbeide vidare for å følgje opp meldinga, for å sikre potensielle næringseffektar samt langsiktig og god forvaltning av skog og miljø. 4. Hovudansvaret for vidare oppfølging må liggje til landbruksavdelingane hjå fylkesmennene. 278/08 Sævarhagen rehabiliteringssenter - Søknad om medfinansiering til hovudprosjekt Fylkesutvalet støttar ikkje søknaden om kr til Sævarhagen rehabiliteringssenter. 279/08 Prøveordning med konkurranseutsetjing av reinhaldet på skulane Saka vart utsett på grunn av feil i møteprotokollen frå opplærings- og helseutvalet si handsaming av saka. 282/08 Endring av vedtekter for Skrivekunstakademiet i Hordaland Fylkesutvalet, som representantskap for Skrivekunstakademiet i Hordaland, godkjenner framlegget til endring av vedtekter for Skrivekunstakademiet i Hordaland pkt , og den nye ordlyden vert då: Ein representant frå dei tilsette og ein studierepresentant møter i styret med tale- og stemmerett.

12 283/08 Sal av tomter Valen 1 Høgste bod på Eikelyvegen, kr ,- vert akseptert 2 Høgste bod på Lyngbakken, kr ,- vert akseptert 3 Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenne endeleg kjøpekontrakt 284/08 Fordeling av stønad til fylkestingsgruppene Innstilling til fylkestinget: Stønaden til fylkestingsgruppene vert for 2009 fordelte slik: Grunnstønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant kr

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 78 (2008 2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29. mai 2009, godkjend i statsråd

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Parti Merknad Nils-Olav Nøss Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN Frå: Til: Kvam bompengeselskap AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 22.5.2006 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. INNHALDET I

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Dette er det klåre kravet frå Hordaland fylkesting i fråsegna til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23.

Dette er det klåre kravet frå Hordaland fylkesting i fråsegna til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23. Pressemelding Organis as jons avdelinga Infor masjonss ek sjonen 5020 Bergen Telef on E -p ost 55 23 99 42 inf ormasjon@hfk.no Stord 12. juni 2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 12. juni 2012: Krev 65 %

Detaljer