Internasjonalisering Rapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalisering Rapport 2013"

Transkript

1 Internasjonalisering Rapport 2013 Innledning Det overordnede mål for internasjonaliseringen ved HIH er at den skal synliggjøres på alle nivå i organisasjonen og inngå som en integrert del i både utdanning, forskning og formidling. Ulike tiltak har vært iverksatt i 2013 for å opprettholde og fortrinnsvis øke aktiviteten innenfor området slik som mobilitet av studenter og alle kategorier ansatte, deltakelse i internasjonalt prosjektarbeid og annen tilrettelegging for internasjonale aktiviteter ved egen institusjon. Det har i tillegg vært viktig å øke synligheten av HIHs internasjonale aktivitet internt og eksternt. Aktiviteter Institusjonen har i likhet med tidligere år deltatt aktivt i ulike utvekslings- og prosjektprogrammer finansiert av KD, UD, Nordisk ministerråd og Europakommisjonen, og disse forvaltes i stor grad av SIU. Ekstern finansiering av mobilitet og ikke minst prosjekter er viktige forutsetninger for aktivitet innenfor området. I 2013 har HIH mottatt finansiering for mobilitet og prosjekter innenfor Norden, Europa inkludert Russland, Nord-Amerika og Afrika, ref. vedlegg 1 for oversikt over de ulike programmene. Total finansiering gjennom disse programmene beløper seg i 2013 til knappe kr.1,6 mill. KDs insentivmidler for inn- og utreisende studenter med opphold over tre måneder disponeres i sin helhet av internasjonalt utvalg. For å fremstå som mest mulig attraktiv som utvekslingspartner har HIH lagt ned forholdsvis mye arbeid i studentstøttede aktiviteter. Internasjonal studentmedarbeider har eksempelvis fått tildelt flere timer for tettere oppfølging av internasjonal studenter før avreise, ved ankomst og under studieoppholdet i Harstad. Vi har også erfart at høy faglig kvalitet og stor trivsel sosialt er viktige elementer for å rekruttere studenter fra partnerinstitusjoner. Flere av våre innreisende studenter har ytret ønske om forlengelse av sine utvekslingsopphold med ytterligere ett semester. Internasjonalt utvalg har satt av midler for delfinansiering av fagtilsattes forskningsopphold og besøk ved internasjonale partnerinstitusjoner. Opprettelse av egen praksismodul for innreisende praksisstudenter slik at HIH får uttelling for sine studiepoeng avlagt ved HIH. Tildelt Barentsmidler for russiskkurs for ansatte side 1

2 I 2013 mottok HIH ca. 1,5 millioner kroner i prosjektstøtte, en økning sammenlignet med 2012 på kr kroner. Sammenliknet med 2009 utgjorde prosjektfinansiering kroner. Det vil fremdeles være viktig å prioritere ressurser på stipendprogrammer og prosjektmidler som tilfører høgskolen ressurser utenfor rammen. Student- og ansattmobilitet Studentmobiliteten over tre måneder viser en økning på 40 % sammenlignet med fjoråret, fra 47 til 66 inn- og utreisende studenter. Det er primært studenter fra vernepleie og barnevern som reiser ut, men seksjon for sykepleie har i 2013 iverksatt gode grep for å øke studentmobiliteten innenfor Norden og USA, men også mot CBCFs prosjekt i Etiopia. IØS mottar innreisende studenter til Advanced Marketing og Travel and Tourism. Studentmobilitet er og vil fortsatt være en viktig aktivitet ved HIH. Utveksling av fagansatte gikk ned med kun 4 utreisende lærere fra HIH. Gledelig at 10 administrativt tilsatte deltok på engelskkurs i Eastbourne ved bruk at «Staff Mobility Grants». Forskermobilitet Flere av våre forskere har hatt fremlegg av papers på internasjonale konferanser og deltar i internasjonale forskernettverk. Det foreligger ingen oversikt over hvor mange artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter da dette er en aktivitet hver enkelt ansatt skal registrere i «Kristin». Ingen post doc-utvekslinger. Internasjonalisering hjemme Engelskspråklige studieprogram er Advanced Marketing og Travel and Tourism er viktige tiltak for å tiltrekke oss internasjonale studenter og kompensere for tap av studiepoeng ved at våre norske studenter reiser ut. Første ordinære opptak til online-programmet i Travel and Tourism Management skjedde i januar 2013, avslutningsseremoni i Kemi/Tornio i juni Samarbeidsavtale er undertegnet med SiHa om bruk av internasjonal studentmedarbeider i inntil 10 timer i 40 uker pr. år. Synlighet I henhold til vår strategiplan skal HIH være en synlig og attraktiv samarbeidspartner i sin internasjonale virksomhet. Det har av den grunn vært viktig at ansatte deltar i nasjonale og internasjonale fora både som deltakere, men også som aktive bidragsytere. I 2013 er følgende aktiviteter gjennomført ved HIH for økt synlighet innenfor internasjonaliseringsarbeidet: HIH vertskap for IØS-nettverket Dukenet i juni HIH vertskap for sommerskole innenfor online-programmet i Travel and Tourism Managment i juni. HIH vertskap for sykepleiens nordiske samarbeidspartnere i Trollnet i september. side 2

3 HIH vertskap for SME, tematisk nettverk innenfor University of the Arctic i desember. God omtale av våre internasjonale aktiviteter på vår hjemmeside og sosiale medier. ISU synlig i studentmiljøet gjennom International Food Festival og International Cake Day. HIH representert i den nasjonale Bolognaekspert-gruppen som arbeider med implementering av Bolognaerklæringen i Europa. HIH koordinator for Nordflanken, samarbeidsorganet innenfor internasjonalisering med mandat fra RHU. Ny fellesbrosjyre for de nordnorske institusjonene er utarbeidet og finansiert av RHU og SIU. Beredskap Etter at beredskapsrådgiver tiltrådte sin stilling ved HIH i 2013, er samarbeid innenfor dette fagfeltet igangsatt. HiH har siden 2010 hatt beredskapsavtale med Sjømannskirken, som inkluderer både studenter og ansatte i studieforløp/tjenestereiser i utlandet. Beredskapsrådgiver, informasjonsansvarlig, internasjonal koordinator og Sjømannskirken har igangsatt samarbeid innenfor dette området. Beredskap er ett av to prioriterte samarbeidsområder innenfor Nordflanken i studieåret 2013/14. Studentsamskipnaden i Harstad (SiHa) Samarbeidet med SiHa er godt og ytterligere styrket i 2013 der internasjonal studentmedarbeider har fått tilbud om fast stilling og leies ut til HIH i 40 uker per år/10 timer i uka. SiHa reserverer et gitt antall hybler for internasjonale studenter, og HIH betaler tomgangsleie i juli for å sikre seg denne retten Internasjonaliseringsarbeidet skal fremdeles være integrert på alle faglige og administrative nivåer av virksomheten. Dette fordrer tett samarbeid med instituttene og øvrige administrative enheter. Nordisk samarbeid, EU-programmene samt prosjektarbeid med ekstern finansiering innenfor regjerningens nordområdesatsing, herunder Nord-Amerika, bør fremdeles være viktige bærebjelker innenfor vårt internasjonaliseringsarbeid. Både faglig og administrativt tilsatte bør inspireres til utenlandsopphold, for dette bidrar positivt til hjemmemiljøet, både i møte med ut- og innreisende utvekslingsstudenter. Som relativt liten høgskole vil det være viktig å sikre god kvalitet og synergieffekter gjennom vår eksisterende partnerportefølje. Sigrid Ag, side 3

4 Vedlegg 1 Type utvekslingsprogrammer og aktivitet ved HIH Med basis i KDs føringer om institusjonsforankrede utvekslingsavtaler, har HIH deltatt i følgende internasjonale utdanningsprogrammer: Nordplus-programmet finansiert av Nordisk Ministerråd. Seksjon for vernepleie, sykepleie og barnevern deltar i hver sine nettverk, ingen koordinert av HIH i Engasjerte fagansatte på alle seksjoner ved IHS. EU-programmet Erasmus, finansiert av Europakommisjonen. Faglig og administrativt tilsatte har ved flere anledninger besøkt institusjoner i Europa, og alle utdanninger, med unntak av revisjon og ledelse har undertegnet bilaterale avtaler. Søknad om European Charter for Higher Education sendt i mai med tildeling i desember. Dette sikrer HIH tilgang til Erasmus-programmene i samme periode. EØS-midlene som er finansiert gjennom UD. Samarbeidsprosjekt med EØS/EFTA og de «nye» EU-landene, totalt 8 milliarder. 50 % av midlene kanaliseres til Polen. Samarbeidsavtale undertegnet med fire polske institusjoner, primært med tanke på rekruttering av polske studenter. Nordområdet er en viktig strategisk satsning for regjeringen, og HIH ser økt aktivitet gjennom prosjekter finansiert gjennom følgende program: o Barentssekretariatet Mobilitetsprogrammet Barentsplus forvaltes av UiT, Campus Finnmark Prosjekter forvaltes direkte av Barenssekretariatet o University of the Arctic Mobilitetsprogrammet n2n forvaltes av UiT, Campus Finnmark Tematiske nettverk finansieres av deltakende institusjoner Prosjektmidler forvaltes av UiT Sekretariatet ligger i ved universitetet i Rovaniemi, finansiert av FI Direktør har kontor ved GRID Arendal, finansiert av NO o Nordområdestipendene (SIU), o Russlandsprogrammet (SIU) o Nordisk ministerråds Russlandsprogram (NMR) o Barents 2020 (UD) o Nord-Amerikaprogrammet (SIU) side 4

5 Ingen prosjekter er finansiert gjennom Barentssekretariatet i Mobilitetsprogrammet Barentsplus har finansiert to lærerutvekslinger innenfor videreutdanning IHS. HIH har inntatt en mer aktiv rolle innenfor University of the Arctic gjennom koordinatorskap av ett tematisk nettverk. Dette ble presentert ved rådsmøte i Rovaniemi i juni 11, og fire russiske studenter har hatt praksis i Harstad og en HIH-student har hatt praksis i Murmansk med finansiering gjennom dette programmet i To amerikanske og fem russiske studenter har hatt semesterutveksling ved HIH gjennom nordområdestipendene samt mobilitetsprogrammet n2n. Reiseliv har fullført to moduler i e-læringsprogrammet, og tredje modul er nå igangsatt ved Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk. Samarbeid med Sør. HIH har prioritert samarbeid med tre partnere i Ghana; University of Ghana, School of Business (kvotestudenter til HIH) og Social Work Department (introkurs til ghanesisk kultur for HIH-studenter i praksis), Catholic Action for Street Children og New Horizon Special School. Nahr-Bita Hospital i Ghana utgikk av avtaleporteføljen våren 2013, den er erstattet med Children s Burn Care Foundation i Etiopia der våre sykepleiestudenter har kirurgisk praksis. Kvoteordningen; i perioden har HIH fått tildelt 15 plasser, 5 fra Ghana og 10 fra Russland. Fem av plassene forbeholdes studenter fra University of Ghana, de øvrige til russiske studenter. Det er underskrevet samarbeidsavtale med MIBO i Murmansk og Syktyvkar State University. side 5

6 Vedlegg 2 Tildelinger Program Seksjon 2012 NOK 2013 NOK 2014 Nordplus mobilitet Nordområdestipend * Vpl, bvp, spl, AM Nord-Amerika (KD) Barentsplus Barentsekretariatet UArctic n2n Stipend Adv.M/TTM UArctic - prosjektmidler Erasmus Bvp, vpl, øk.led Nordisk min.råd Russland-programmet TTM - UD TOTALT sommerskole Prosjektmidler Utv.studenter *Kr tildelt for perioden side 6

7 Vedlegg 3 Student- og ansattemobilitet Kategori Studenter IØS IHS (rapp vår 13) 66 vår og høst 42 (vårsem) Faglig tilsatte inn/ut Post doc Administrativt tilsatte (Språkkurs UK) 2013: 43 studenter inn, 28 studenter ut (status pr ) 2014: 19 studenter inn, 17 studenter ut (status pr ) side 7

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen Innhold 1 Styrets innledning... 3 2 Måloppnåelse for 2013 i henhold til mål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet... 5 2.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

Detaljer

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet 1 Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet Vedlegg 1 Avtaler er formelt inngåtte avtaler mellom HiT og en eller flere utenlandske universiteter eller høgskoler

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2013/14 November 2014 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi 2004-2007 1 Innledning Den internasjonale strategien bygger på skolens strategiske plan for 2003-2007 og visjonen om at Norges veterinærhøgskole (NVH), skal være blant de fremste

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Viktig program - små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad og Olav R. Spilling Rapport 33/2013 Viktig program små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Detaljer

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Vedtatt av Høgskolestyret 6. desember 2007 Innholdsfortegnelse Del 1 Sammendrag... 1 Overordnet vurdering av studiekvaliteten ved HiH...

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

I stortingsmeling nr 14 (2008-2009) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning.

I stortingsmeling nr 14 (2008-2009) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning. Strategi for internasjonalisering ved Høgskolen i Lillehammer for perioden 2011 2015 (revidert versjon etter høringen, 11.4.2011, styrebehandlet 28.4.2011) Bakgrunn Med denne strategien for internasjonalisering

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Handlingsplan internasjonalisering 2012-2015 Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 1 Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Internasjonalisering handler om hvordan myndigheter og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2010 2012 (HOVEDDOKUMENT) 1 AVDELING: ALT 1. Avdelingens måltavle for perioden 2010-2012 1.1. Kommentarer til måltavla Måltavla er oppdatert for perioden 2010-2012. Det er ønskelig

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

ÅRSRAPPORT (2014 2015)

ÅRSRAPPORT (2014 2015) ÅRSRAPPORT (2014 2015) Innholdsfortegnelse 1. STYRETS BERETNING... 3 2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 7 3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 9 UTDANNING...9 Gjennomføringsgrad på normert

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 1. SAMMENDRAG... 5 2. BACHELOR I SYKEPLEIE... 6 2.1 Søkertall... 6 2.2 Opptakstall... 6 2.3 Registrerte studenter BiS pr.1.10. 2007... 6 2.4 Forholdet

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer