Handlingsplan for internasjonalisering. av utdanning. ved. Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for internasjonalisering. av utdanning. ved. Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk"

Transkript

1 Handlingsplan for internasjonalisering av utdanning ved Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Innhold Innledning...2 Organisering av det internasjonale arbeidet...3 Budsjett og ressurser...4 Studentutveksling og studiemiljø...5 Inngåelse av nye avtaler...5 Studenter ut...6 Studenter inn...7 Praksisopphold...7 Studiemiljø...8 Ansatte mobilitet...9 Gradsstudier Referanser Vedlegg

2 Innledning Departementet har i Stortingsmelding nr 14 ( ) spesielt bedt institusjonene om å etablere, operasjonalisere og iverksette en integrert strategi for internasjonalisering, samt sikre nødvendig forankring av strategi/handlingsplan på styre-/ledelsesnivå. Institusjonene skal ha handlingsplaner som er forankret på styre-/ledelsenivå. Departementet viser her til institusjonens eget ansvar for å gjennomføre internasjonalisering og oppfordrer spesielt til at følgende punkter skal følges opp: Kvalitetssikre inngåtte avtaler med utenlandske institusjoner med tanke på en revitalisering/avvikling av uvirksomme avtaler og en eventuell utvidelse av eksisterende avtaler. Nye avtaler bør konsentreres om bredt samarbeid basert på kvalitet og relevans I større grad å legge til rette for økende mobilitet på alle fagområder utveksling og delstudier i utlandet for studenter og faglig opphold ved utenlandske institusjoner for ansatte. Informasjonen må være god og lett tilgjengelig og må følges opp med veiledning formalisere kontakten med utenlandske institusjoner for å øke den faglige relevansen av oppholdet for stipendiater se på praktiske utfordringer knyttet til felles grad basert på individuelle avtaler drive et kontinuerlig holdningsskapende arbeid for å fremme internasjonalisering på alle nivåer ved institusjonen gi flere språktilbud for internasjonale studenter intensivere erfaringsoverføring mellom fakulteter, institutter og fagmiljøer innenfor egen institusjon etablere, operasjonalisere og iverksette en integrert strategi for internasjonalisering samt sikre nødvendig forankring av strategi/handlingsplan på styre-/ledelsesnivå intensivere kontakten med arbeids- og næringslivet og deres organisasjoner for samarbeid og behovsanalyser. Utover de føringer som ligger i selve Stortingsmelding 14, har departementet på etatsstyringsmøtene de siste årene etterlyst høgskolens satsing på internasjonalisering, og forventer økt fokus på strategisk og systematisk arbeid på dette området. Høgskolen har i sin strategiske plan for perioden (vedtatt av styret ) satt opp følgende hovedmål for internasjonalisering: HiMolde skal arbeide for internasjonalisering av studiene ved å legge til rette for at flere studenter tar deler av sin utdanning i utlandet, samt at et høyere antall internasjonale studenter kan ta hele eller deler av sin utdanning ved HiMolde. Sammen med Studentsamskipnaden rette et spesielt fokus på det å ivareta internasjonale studenter og å bygge et godt internasjonalt studentmiljø. 2

3 Organisering av det internasjonale arbeidet Departementet har spesielt bedt høgskolen om å: intensivere erfaringsoverføring mellom fakulteter, institutter og fagmiljøer innenfor egen institusjon etablere, operasjonalisere og iverksette en integrert strategi for internasjonalisering samt sikre nødvendig forankring av strategi/handlingsplan på styre-/ledelsesnivå drive et kontinuerlig holdningsskapende arbeid for å fremme internasjonalisering på alle nivåer ved institusjonen Tiltak Det foreslås at Studieutvalget skal være beslutningsorganet for saker på det internasjonale arbeidsområdet. Studieutvalget må få seg fremlagt og fatte vedtak i saker innen internasjonalisering, som for eksempel oppfølging av handlingsplan for internasjonalisering, foreta strategiske føringer når det gjelder fordelingen av tildelte kvoteplasser fra SIU på høgskolens godkjente studieprogrammer under kvoteordningen, kvalitetssikre eksisterende og forslag til nye avtaler, tildeling av midler for utveksling til studenter og fagansatte. Studieutvalget må rapportere til styret om aktiviteten på det internasjonale området og oppfølgingen av handlingsplanen i kvalitetsrapporten, som legges fram i oktober. Studieutvalget skal også legge fram forslag til budsjett for internasjonaliseringsaktiviteten for kommende år. Det foreslås at internasjonal arbeidsgruppe blir en saksforberedende gruppe ovenfor Studieutvalget på internasjonaliseringsområdet. Arbeidsgruppen skal bestå av studiesjefen og begge de internasjonale koordinatorene. Det er vesentlig at arbeidsgruppa har god og jevnlig kontakt med fagmiljøene og særlig fagpersoner som er aktive på det internasjonale arbeidsområdet. Fagmiljøene, ledergruppa og andre utvalg og enheter kan spille inn saker som omhandler internasjonalisering som skal fremlegges Studieutvalget. Saker som krever bredere saksgang sendes på høringer til berørte parter. Det er viktig at det internasjonale arbeidet forankres i ledelsen ved høgskolen og rektors engasjement i arbeidet må opprettholdes ved besøk til våre samarbeidspartnere og mottak av delegasjoner, i samarbeid med den aktuelle dekanen. HiM-ledergruppa må være oppdatert og informert om aktiviteten på det internasjonale området. Dekanene skal fremover delta både i ledergruppa og i studieutvalget, og kan bidra til å orientere ledergruppa om Studieutvalgets arbeid. 3

4 Budsjett og ressurser Prioritering og satsing på internasjonalisering krever tilstrekkelig ressurser og budsjettmidler. For eksempel kreves det både tid og penger å få til gode avtaler med partnerinstitusjoner. Både fagansatte og administrative må ha tid til å forberede besøk og reisene kan være kostbare. Samtidig er samarbeidet og kontakten med parterinstitusjoner selve fundamentet i vårt internasjonale arbeid og helt nødvendig for at vi skal få til økt satsing på dette området. Tiltak Høgskolen må vurdere å øke bevilgningene til internasjonalisering for å få til økt aktivitet. Bl.a. vil det være nødvendig med flere besøk til partnerinstitusjoner og reiser for å vurdere/inngå avtaler. Arbeidsgruppa må utarbeide forslag til plan for kommende års aktivitet for å følge opp handlingsplanen og på grunnlag av dette gi innspill til budsjettprosessen. Forslaget legges fram for Studieutvalget. Høgskolen bør se på om det er behov for å bedre samordning mellom ulike enheter som disponerer midler på internasjonaliseringsområdet Høgskolen må få økt innsats på Erasmusprogrammet slik at vi bruker opp midlene vi tildeles, og kan øke aktiviteten ved å søke om flere stipender til både studentutveksling, utveksling av fagansatte og administrative besøk hos partnerinstitusjoner. For å få flere studenter til å reise på utveksling, bør høgskolen vurdere å sette av midler som studenter som skal reise på utveksling utenom Erasmusprogrammet, kan søke om. Høgskolen bør satse aktivt på å utnytte ulike stipendprogrammer og finansieringsordninger under NFR, SIU, Fredskorpset (UD) og NORAD for å rekruttere flere internasjonale gjesteforskere, master- og doktorgradsstudenter, og/eller styrke faglærerutveksling begge veier med samarbeidsinstitusjoner i vestlige land, Øst-Europa og utviklingsland. 4

5 Studentutveksling og studiemiljø Departementet har spesielt bedt om at institusjonene i større grad å legge til rette for økende mobilitet på alle fagområder utveksling og delstudier i utlandet for studenter og faglig opphold ved utenlandske institusjoner for ansatte. Informasjonen må være god og lett tilgjengelig og må følges opp med veiledning Tabell 1: Oversikt over ut- og innreisende studenter på et utvalg av vitenskapelige høgskoler og høgskoler. Institusjon HiMolde Utreisende Innreisende* Volda Utreisende Innreisende* Ålesund Utreisende Innreisende* NHH Utreisende Innreisende* Bodø Utreisende Innreisende* Lillehammer Utreisende Innreisende* Sogn og Utreisende Fjordane Innreisende* *Innreisende studenter omfatter ikke selvfinansierende gradsstudenter I tillegg tas det årlig opp selvfinansierende internasjonale studenter til masterprogrammer ved HiMolde. Mer informasjon om antall innreisende og utreisende studenter er gitt i vedlegg. Inngåelse av nye avtaler Departementet har spesielt bedt institusjonene om å kvalitetssikre inngåtte avtaler med utenlandske institusjoner med tanke på revitalisering/avvikling av uvirksomme avtaler og eventuelt utvidelse av eksisterende avtaler. Nye avtaler bør konsentreres om bredt samarbeid basert på kvalitet og relevans Tiltak Høgskolen konsentrerer sin aktivitet mot et begrenset antall partnere hvor aktiviteten omfatter både mobilitet av fagansatte og studenter. Ved besøk på partnerinstitusjoner legges det opp til kontakt med både faglige- og administrative representanter for å følge opp studentmobiliteten av avtalen. Studieleder må kvalitetssikre det faglige innholdet i de emnene/studier vi anbefaler våre studenter å ta ved våre partnere. Det gjennomføres en oppfølgingssamtale med studenter som har vært på utvekslingssemester ved en av våre partnere, for å få tilbakemelding på praktiske og faglige forhold ved institusjonen. Våre partnere inviteres til å delta på høgskolens arrangementer i forbindelse med utvekslingsmesser. Studieutvalget skal orienteres om alle avtaler som inngås. Det utarbeides retningslinjer for hvordan avtalene skal kvalitetssikres. 5

6 Studenter ut Svært få av våre studenter har vært på utveksling, og høgskolen har langt igjen for å være på nivå med andre institusjoner aktivitet på dette område (se tabell 1). Høgskolen i Molde skal ha som mål å legge til rette for at 10 % av alle studentene på bachelor- og masternivå skal ta deler av sin utdanning i utlandet innen Dette målet tilsvarer at høgskolen skal sende rundt 30 studenter på bachelornivå og 5-10 studenter på masternivå på utveksling hvert år. Tiltak Innenfor alle gradsstudier skal det legge til rette for at studentene kan gjennomføre utvekslingsopphold i ett eller flere semestre Studieledere skal utarbeide konkrete forslag til utvekslingsopphold hos en eller flere partnerinstitusjoner, med forslag til hvilke emner som kan avlegges. Emnene skal være forhåndsgodkjent og kunne innpasses i studiet. Studentutveksling skal ha hovedfokus på Nordplusprogrammet og Erasmusordningen God dialog og samhandling mellom fagmiljø og administrasjon, avklare oppgavefordelingen mellom interne aktører. Faglærere og studieledere skal bidra til å informere og oppfordre studenter til å reise på utvekslingsopphold Oppmuntre og legge til rette for at studenter velger å ta delstudier i ikkeengelskspråklige land i Europa. Slike utvekslingsopphold kvalifiserer for erasmusstøtte til forberedende språkkurs i forkant av utvekslingsoppholdet. Lånekassa gir også språkstipend til forberedende språkkurs. HiM skal ha et aktivt informasjonsarbeid overfor studentene med jevnlige orienteringsmøter i klasser i forkant av søknadsfristene. Informasjonen skal være skreddersydd for de forskjellige studieretningene. HiM skal årlig arrangere utvekslingsmesse med fokus på utveksling. Invitere gjesteforelesere og koordinatorer fra våre samarbeidsinstitusjoner, bruke utvekslingsstudenter til å promotere egne hjemmeinstitusjoner og få tidligere norske utvekslingsstudenter til å fortelle om sine studieopphold. HiM sine hjemmesider skal til enhver tid være oppdaterte, og gi korrekt og relevant informasjon til studenter som ønsker å reise på utveksling. 6

7 Studenter inn Høgskolen i Molde skal legge til rette for at minst 80 studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i Europa skal ta deler av sin utdanning ved Høgskolen i Molde hvert år. Studentene skal fordeles så jevnt som mulig på høst- og vårsemester, slik at vi får en viss balanse mellom studenter som kommer inn på utveksling og studenter som reiser ut på utveksling. Det er blant annet viktig med tanke på boligkapasitet hos Studentsamskipnaden. Det er et mål å legge til rette for flere innreisende studenter på avdeling HS. Tiltak Rekruttere studenter fra våre nære samarbeidspartnere, samt fra de institusjonene der vi kun har reine utvekslingsavtaler. Utvikle og tilby flere emner og emnepakker på engelsk på bachelornivå innenfor flere fagområder. Langsiktig plan om flere studieprogrammer på engelsk både på avdeling ØIS og HS Fortsette å garantere bolig for utvekslingsstudenter. Bedre markedsføring, forbedre informasjon på hjemmeside, oppdatere engelsk informasjon fortløpende, bedre infomateriale på engelsk til bruk på messer, institusjonsbesøk, sende med studenter etter endt utvekslingsopphold ved HiM. God rutine på å kontakte samarbeidsinstitusjoner hvert semester og invitere dem til å sende studenter. HiM sine engelske hjemmesider skal til enhver tid være oppdaterte, og gi korrekt og relevant informasjon til studenter som ønsker å komme på utveksling til Høgskolen i Molde. Praksisopphold Som et ledd i høgskolens satsing på internasjonalisering bør praksisopphold og utplassering i bedrift i utlandet være et tilbud til våre studenter. Høgskolen bør via sine samarbeidsinstitusjoner ha flere aktuelle bedrifter der studenter kan søke seg til for å få verdifull arbeidserfaring. Høgskolen bør fokusere på å få til praksisopphold ved bedrifter i land som er viktige samarbeidspartnere for Norge generelt, og regionen spesielt, innen industri, næringsliv, politikk og samfunnsliv. Tiltak Legge tilrette for at studenter som har praksisopphold i studieløpet kan gjennomføre dette i en bedrift/institusjon i utlandet Legge tilrette for at helsefagstudenter kan gjennomføre praksisopphold i u-land Mulighet for å reise ut et helt studieår der første semester består av studier og språkforberedelser, og andre semester består av praksis i bedrift. Dette kan være med på å lette arbeidet med å finne en aktuell bedrift Inngå avtale med våre partnerinstitusjoner som omfatter bistand til praksisopphold i bedrift 7

8 Studiemiljø Høgskolen i Molde har som mål å ha et godt tilrettelagt miljø for de internasjonale studentene. Det er viktig at studentene føler at de blir ivaretatt og blir kjent med det norske samfunnet, samtidig som de blir verdsatt og respektert for sin egen bakgrunn og kultur. Sammen med SFRN har man i fellesskap jobbet med at tilrettelegging for internasjonale studenter blir best mulig. Tiltak HiM tilbyr en mottakstjeneste for alle nye internasjonale studenter når de ankommer Molde. Det betyr at studentene blir møtt på flyplass, busstasjon etc og fraktet direkte til boligen sin. Engelsk informasjon på campus: Det er viktig at all informasjon som blir sendt ut til studentene fra høgskolen også blir skrevet på engelsk, slik at denne informasjonen blir like raskt tilgjengelig for våre internasjonale studenter som for de norske. Språktilbud for internasjonale studenter: Høgskolen tilbyr for tiden kurset SPR 315 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter. SFRN gir alle internasjonale studenter garanti om bolig ved opptak i forhold til innmeldt behov fra HiM. Garantien gjelder ved førstegangs ankomst. Opplæring på bolig: Samskipnaden har i flere år hatt opplæring i skikk og bruk på boligene for nye internasjonale studenter. Åpningsuke: Under åpningsuka arrangeres det forskjellige aktiviteter for alle studenter, både norske og internasjonale. Fadderordning: De internasjonale studentene er med på fadderordning på lik linje med de norske studentene, og blir på den måten integrert og en del av studentmiljøet ved høgskolen allerede under åpningsuka. Eramus Student Network (ESN) er en nettverksorganisasjon for internasjonale studenter. De arrangerer fester, spillkvelder, middager og andre aktiviteter for de internasjonale studentene. Arrangementene er for det meste åpne for norske studenter. Studentsamfunnet arrangerer aktiviteter for alle studentene ved HiM, og de har undergrupper som studentene kan verve seg til. Studentsamfunnet ønsker å bidra til at de internasjonale studentene blir integrert i studentmiljøet, og arrangerer aktiviteter som er åpne for alle. 8

9 Ansatte mobilitet Høgskolen i Molde skal legge til rette for at minst fagansatte årlig skal reise til utvalgte samarbeidsinstitusjoner for å undervise og pleie faglige kontakter. I tillegg skal Høgskolen i Molde legge til rette for at administrativt ansatte skal reise ut for å forbedre kunnskapsnivået som kreves i det daglige arbeidet. Reiser som innebærer heving av språkkompetanse og kulturkompetanse hos ansatte vil prioriteres. Tiltak: Gode rutiner for jevnlig informasjon til ansatte om muligheten for utveksling og om søknadsfristene. Gjøre lett tilgjengelig et søknadsskjema der man kan søke om både erasmusmidler og midler fra avdelingen og innføre faste søknadsfrister Rask søknadsprosess der søkeren får tilslag eller avslag i løpet av kort tid Utvekslingsopphold ved nære samarbeidsinstitusjoner vil bli prioritert Tilbud om språkopplæring. Det lages en plan for administrative besøk ved våre viktigste partnere med tanke på jevnlige besøk i løpet av en periode på 3-5 år. HiM må ha et enkelt og oversiktelig system der ansatte blir informert om muligheter til å søke om Erasmus mobilitetsmidler i god tid før stipendperioden. 9

10 Gradsstudier Høgskolen har som mål å opprettholde antall internasjonale gradsstudenter på dagens nivå for de eksisterende internasjonale studietilbudene, men å øke andelen fra europeiske land, USA og Canada. I tillegg skal det legges til rette for en økning av antall internasjonale gradsstudenter dersom det utvikles nye engelskspråklige studietilbud. Høgskolen skal fortsatt delta i kvoteordningen, og vil vurdere å utvide antall partnerinstitusjoner som vi rekrutterer studenter fra. Det må også vurderes om høgskolen skal tilby flere studieprogram på engelsk, som kan rekruttere studenter på kvoteordningen eller annen finansiering. Tiltak Høgskolen bør se på mulighetene for å tilby flere gradsstudier på engelsk som også inkluderer gradsstudier ved HS. Utvikling av nye internasjonale masterprogrammer bør prioriteres i dette arbeidet, framfor å tilby våre bachelorprogrammer fullt ut på engelsk. Hvis det ikke er mulig på kort sikt å etablere flere studieprogrammer på engelsk, bør høgskolen se på mulighetene for å tilby flere emnepakker av ett eller flere semesters varighet. Slike emnepakker kan enten sys sammen av emner som inngår i flere studieprogrammer på avdelingen eller inkludere emner på tvers av avdelingene. Det kan også være aktuelt å se på samarbeid om studieplaner og mulige felles grader med andre norske læresteder som allerede tilbyr studieprogrammer eller emnepakker på engelsk innen relevante fagområder. Høgskolen bør jobbe videre med å forbedre informasjon og markedsføring av våre internasjonale MSc programmer på våre norske og engelske hjemmesider og i SIUs masterkatalog Study in Norway og øke den internasjonale kulturforståelsen ved valg av tekst og bilder i den internasjonale markedsføringen av programmene. Høgskolen bør vurdere å lage en rekrutteringsvideo som viser både vår internasjonale campus i Molde og høgskolens engelske studietilbud til internasjonale master- og PhD søkere og innkommende utvekslingsstudenter. Denne videoen kan ved siden av andre informasjonspakker/ brosjyrer osv, benyttes av våre faglærere som foretar besøksreiser ved våre internasjonale partnerinstitusjoner. Referanser Hvorfor studere i utlandet Senter for internasjonalisering av høgere utdanning, mars 2010 Stortingsmelding nr. 14: Internasjonalisering av utdanning 10

11 Vedlegg Alle tallene er hentet fra database for høyere utdanning (dbh). Nedenfor er oversikt over antall ut- og innreisende studenter i perioden fordelt på avdeling. Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag totalt inn- og utreisende studenter Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Bilaterale avtaler Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum Avdeling HS utreisende studenter Totalt Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Bilaterale avtaler Sokrates/ERASMUS Sum Bilaterale avtaler utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Augsburgh College James Cook University James Cook University School Sum ERASMUS utreisende studenter Totalt Totalt Universitat de Valencia 2 3 Sum

12 Avdeling for helse- og sosialfag totalt innreisende studenter Avtale Totalt Totalt Totalt Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum ERASMUS innreisende studenter Totalt Totalt Ribe Amts Sygepleieskole 3 - Universitat de Valencia - 1 Sum 3 1 Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Avd ØIS inn- og utreisende studenter* Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Andre program Bilaterale avtaler Individbaserte avtaler Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum *Kvotestudenter og andre gradsstudenter på bilaterale avtaler rapporteres bare det semesteret de uteksamineres. Selvfinansierende gradsstudenter er ikke medregnet i tallene. Avdeling ØIS totalt utreisende studenter Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Bilaterale avtaler Individbaserte avtaler Sokrates/ERASMUS Sum

13 Bilaterale avtaler utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Augsburgh College Ecole Superieure Internationale de Comme Fudan University James Cook University Vista University Sum Individbaserte avtaler utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Annen institusjon utenom utvekslingsavta Hawaii Pacific University Uspesifisert institusjon utenom utveksli Sum ERASMUS utveksling utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Arnhem Business School Comenius University ESCE Fachhochschule Frankfurt Fachhohschule Steyr Hogeschool Drenthe Hogeschool Gent Universita di Bergamo Universitat Autonoma de Barcelona Universitat de Valencia University College Cork University of Brno University of Malta Sum

14 Avdeling ØIS innreisende studenter* Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Andre program Bilaterale avtaler Individbaserte avtaler Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum *Kvotestudenter og andre gradsstudenter på bilaterale avtaler rapporteres bare det semesteret de uteksamineres. Selvfinansierende gradsstudenter er ikke medregnet i tallene. Bilaterale avtaler Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Belarusian State University Purbanchal University Suzhou University University of Science and Technology of University of Westminster Winterthur Zürich Sum Individbaserte avtaler Totalt Totalt Comenius University 1 - University of Brno 1 - Uspesifisert institusjon utenom utveksli - 3 Zilina University - 1 Sum

15 Kvoteprogram Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Annen institusjon utenom utvekslingsavta Bahauddin Zakariya University Belarusian State University Belarussian State University North-West University Purbanchal University Suzhou University Universite dè Abidjan Cocody University of Brno University of Dar Es Salaam University of Science and Technology of Vista University Zilina University Sum ERASMUS-utveksling - innkomne studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Arnhem Business School Comenius University Ecole Superieure Internationale de Comme ESCE Fachhochschule Bielefeldt Fachhochschule Oldenburg Fachhochschule Wilhelmshaven Fachhohschule Steyr Fachochschule Kiel Hochschule Wismar Hogeschool Drenthe Hogeschool Gent ICN Business School Inholland University Lucerne School of Business Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Universita di Bergamo Universitat Autonoma de Barcelona Universitat de Valencia Universite de Claude Bernard Lyon-I University of Applied Sciences bfi Vienn University of Brno Winterthur Zurich Zilina University Sum

16 16

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften Erasmus+ seminar 2. november 2017 Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Benedicte Solheim, prosjektleder Bakgrunn

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelor i læringspsykologi

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelor i læringspsykologi STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelor i læringspsykologi Her får du vite litt om: 1. Generell informasjon Hvorfor utveksling? Hva kan jeg gjøre i utlandet? Ulike typer utenlandsopphold

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T

NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.08.2014 Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Internasjonal handlingsplan

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Hvordan har vi gjort det?

Hvordan har vi gjort det? 15. DESEMBER 2014 Hvordan har vi gjort det? Praktiske eksempler Erasmus-seminaret 2014 Lise Bakke Brøndbo Spørsmål fra SiU Hvordan har HiOA fått til praksismobilitet? Hvorfor er det vanskelig å få til

Detaljer

Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017

Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017 Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017 Om SIU Establert i 1991 Statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet Lokalisert i Bergen Ca 100

Detaljer

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet?

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Hva fremmer og hemmer norske studenters utreisemuligheter? Fra hverdagen på HF ved UiO «Agenter» for studentmobilitet (eller mot) Administrative tilretteleggere

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Jens Peder Lomsdalen Til: PMR Dato: 23.05.2016 Internasjonaliseringsarbeidet på studiesiden (juss) status og muligheter UiOs Strategi2020 vektlegger i

Detaljer

MOBILITET og Ut - dannelse. Dannelse er ikke alene et produkt af boglig lærdom.

MOBILITET og Ut - dannelse. Dannelse er ikke alene et produkt af boglig lærdom. MOBILITET og Ut - dannelse Dannelse er ikke alene et produkt af boglig lærdom. Dannelse Dannelse er ikke alene et produkt af boglig lærdom (gyldendal, Den stor danske) 2 Utgangpunkt (Stortingsmelding 27,

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Spørsmål om fag og forhåndsgodkjenning av kurs: Asgeir Brevik Spørsmål om utveksling, søknad, stipend etc. spør internasjonal koordinator

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

Søknad om kvoteplasser. Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim

Søknad om kvoteplasser. Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim Søknad om kvoteplasser Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim 1 Bakgrunn 2007 Rundskriv F-10-07 Tildeling av plasser for treårig periode, 2008-2011 (SIU) 2010 Rundskriv F-12-10 for perioden 2011-2014

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Det teologiske fakultetet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultetet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultetet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Frå: Fakultetsleiinga Dato: 1.september 2014 Sak: D-SAK 2 i møte 4. september 2014 Oppfølging av internasjonalisering Dette notatet om

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-91/11 Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Internasjonal strategi for NVH NVHs internasjonale utvalg (IU)

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering

Handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for internasjonalisering - Hovudmål 1: HVO skal ta aktivt del i EU-programma for utdanning, forsking og innovasjon, samt nordiske og nasjonale satsingar knytt til internasjonaliseringsfeltet.

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA Vedtatt i Styret for Høgskulen i Volda 27.10.06 sak 47/2006 INNLEIING Internasjonalisering er eit sentralt element i norsk utdanningspolitikk.

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Internasjonal seksjon 2015 Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Bemanning Sted: Internasjonalt hus Antall ansatte: 19 fordelt på følgende hovedansvarsområder: Programforvaltning Mobilitet Opptak Godkjenning

Detaljer

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Erasmus+ mobilitet Back to Basic Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Søknad Søknadsfrist 2. februar 2016, kl. 1200 Brussel tid Erasmus+ mobilitet for høyrere utdanning: KA103 og KA107 Søknad

Detaljer

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling Informasjonsmøte om utveksling 2015-2016 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned.

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned. av utdanning 1/215 Studenter fra Norge til utlandet. Hovedtrekk: Tallene for 213 14 viser at veksten i antall gradsstudenter til utlandet fortsetter å stige, og at Storbritannia er det klart største reisemålet.

Detaljer

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.02.2015 med påfølgende sirkulasjon. Innhold Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST Strategi for INTERNASJONALISERING ved Avdeling for sykepleierutdanning, HiST 2011-2015 I Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det at: Innen høyere utdanning vil internasjonalisering

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

best på studentmobilitet? www.nhh.no

best på studentmobilitet? www.nhh.no best på studentmobilitet? www.nhh.no Hvordan måler man suksess?.. Ved fakta...? Medlem i CEMS and PIM Majoriteten drar på utveksling EQUIS-akkredisjon siden 2001 Utvekslingsavtaler med 140 samarbeidssuniversitet

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Høringsuttalelse fra Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høringsuttalelse fra Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høringsuttalelse fra Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Kommentarer til rapportens vurderinger og hovedkonklusjoner En av hovedkonklusjonene til evaluator er at kvoteordningen har en

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 SIU Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 1 Praksismobilitet Ny i Erasmus-programmet i 2007 Stor økning internasjonalt; spesielt Tyskland, UK, Frankrike, Nederland, Finland, Spania Internasjonalt:

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Høgskolen i Molde. Rutiner ved rapportering av Erasmus midler

Høgskolen i Molde. Rutiner ved rapportering av Erasmus midler Rutiner ved rapportering av Erasmus midler Høgskolen i Molde (HSM) skal to ganger i året rapportere til SIU vedrørende bruk av tildelte Erasmus stipendmidler; Interim rapport i januar og Sluttrapport i

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi 2004-2007 1 Innledning Den internasjonale strategien bygger på skolens strategiske plan for 2003-2007 og visjonen om at Norges veterinærhøgskole (NVH), skal være blant de fremste

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

NOKUTs notater Bidrar delstudier i utlandet til å heve kvaliteten i høyere utdanning?

NOKUTs notater Bidrar delstudier i utlandet til å heve kvaliteten i høyere utdanning? NOKUTs notater Bidrar delstudier i utlandet til å heve kvaliteten i høyere utdanning? Lisa Dahl Keller, 2015 Innhold 1 Innledning... 1 2 Universitetenes og høyskolenes ansvar... 1 2.1 Kravene fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling mellom Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og Institutt for data- og

Detaljer

Internasjonal handlingsplan

Internasjonal handlingsplan Internasjonal handlingsplan 2014 2017 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Foto: Thinkstock Utgitt av Kommunikasjonsavdelingen NTNU, august 2014 Layout: Kolbjørn Skarpnes/Kommunikasjonsavdelingen

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Trondheim, Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Trondheim, Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Trondheim, 28.09.2010 Margrete Søvik 2 Mobilitetsstatistikk God statistikk på gradsstudenter i utlandet (Lånekassen) Statistikk om delstudenter: systematisk særlig fra 2000

Detaljer

ÅRSOVERSIKT INTERNASJONALISERING HSL-fakultetet. Sist oppdatert

ÅRSOVERSIKT INTERNASJONALISERING HSL-fakultetet. Sist oppdatert ÅRSOVERSIKT INTERNASJONALISERING HSL-fakultetet Sist oppdatert 25.3.2010 HOVEDOPPGAVER Studentutveksling: Generell studieveiledning for utreisende og innkommende studenter, registrering i FS (felles studentsystem),

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Utkast til handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet

Utkast til handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet Utkast til handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 2011-2013 Innledning Universitetet i Bergens strategi forutsetter forskning og utdanning av høy internasjonal kvalitet og fagmiljøer med internasjonale

Detaljer

Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF) om evaluering av kvoteordningen, jf. deres ref. 14/3683

Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF) om evaluering av kvoteordningen, jf. deres ref. 14/3683 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo,16.10.2014 Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF) om evaluering av kvoteordningen, jf. deres ref. 14/3683 Kvoteordningen som

Detaljer

Studentutveksling. Birgit Brunborg, Diakonhjemmet Høgskole

Studentutveksling. Birgit Brunborg, Diakonhjemmet Høgskole 1 Studentutveksling Diakonhjemmet Høgskole mottok et tilskudd på kr. 500.000,- fra Kunnskapsdepartementet i 2010 Hensikten med midlene var å finne frem til spesielle tiltak som kan øke internasjonalisering

Detaljer

NHHs internasjonale virksomhet

NHHs internasjonale virksomhet NHHs internasjonale virksomhet Jan I. Haaland 28. mai 2008 Internasjonalisering på NHH noen suksess-faktorer Langsiktig satsing fra midten av 1980-tallet God forankring i ledelsen Vektlagt i NHHs strategi

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte 22.10.16 Anette Løken

Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte 22.10.16 Anette Løken Kvoteordningen ved UiO FFF-møte 22.10.16 Anette Løken Fokus for presentasjonen: Historikk Kvoteordningen ved UiO Statistikk Evaluering og høringssvar fra UiO Forlengelse av programperiode og nytt rundskriv

Detaljer

Nå er det like før oktober 2017

Nå er det like før oktober 2017 Nå er det like før.. 18. oktober 2017 QUT York St. John Irland Forhåndsgodkjenning av delstudier Søknadsskjema finner du på våre nettsider under «Faglig godkjenning» Dette er din garanti for at du får

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning...4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk...5 3 Studier og studieproduksjon...7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...7

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/16 02.06.2016 Dato: 18.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/13355 Utdanningsmelding 2015 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Utdanningsmelding

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Internasjonalisering ved sykepleierutdanningen Praktisk informasjon Internasjonal koordinator/faglig ansvarlig: Camilla Hansen Internasjonal

Detaljer

1. Bakgrunn for saken Fakultet for samfunnsfag etablerte i april 2012 et utredningsutvalg om internasjonalisering. Utvalget hadde som mandat:

1. Bakgrunn for saken Fakultet for samfunnsfag etablerte i april 2012 et utredningsutvalg om internasjonalisering. Utvalget hadde som mandat: Til fakultetsstyret Dato: 01.10.2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 25-c/13 Journalnr.: 2013/ Saksbehandler: Ken Henry Hyttemoen/Bjørg Halvorsen ADMINISTRATIVE RESSURSER TIL INTERNASJONALISERING SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik 2 Mobilitetsstatistikk God statistikk på gradsstudenter i utlandet (Lånekassen) Statistikk om utvekslingsstudenter: systematisk

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer