Handlingsplan for internasjonalisering. av utdanning. ved. Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for internasjonalisering. av utdanning. ved. Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk"

Transkript

1 Handlingsplan for internasjonalisering av utdanning ved Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Innhold Innledning...2 Organisering av det internasjonale arbeidet...3 Budsjett og ressurser...4 Studentutveksling og studiemiljø...5 Inngåelse av nye avtaler...5 Studenter ut...6 Studenter inn...7 Praksisopphold...7 Studiemiljø...8 Ansatte mobilitet...9 Gradsstudier Referanser Vedlegg

2 Innledning Departementet har i Stortingsmelding nr 14 ( ) spesielt bedt institusjonene om å etablere, operasjonalisere og iverksette en integrert strategi for internasjonalisering, samt sikre nødvendig forankring av strategi/handlingsplan på styre-/ledelsesnivå. Institusjonene skal ha handlingsplaner som er forankret på styre-/ledelsenivå. Departementet viser her til institusjonens eget ansvar for å gjennomføre internasjonalisering og oppfordrer spesielt til at følgende punkter skal følges opp: Kvalitetssikre inngåtte avtaler med utenlandske institusjoner med tanke på en revitalisering/avvikling av uvirksomme avtaler og en eventuell utvidelse av eksisterende avtaler. Nye avtaler bør konsentreres om bredt samarbeid basert på kvalitet og relevans I større grad å legge til rette for økende mobilitet på alle fagområder utveksling og delstudier i utlandet for studenter og faglig opphold ved utenlandske institusjoner for ansatte. Informasjonen må være god og lett tilgjengelig og må følges opp med veiledning formalisere kontakten med utenlandske institusjoner for å øke den faglige relevansen av oppholdet for stipendiater se på praktiske utfordringer knyttet til felles grad basert på individuelle avtaler drive et kontinuerlig holdningsskapende arbeid for å fremme internasjonalisering på alle nivåer ved institusjonen gi flere språktilbud for internasjonale studenter intensivere erfaringsoverføring mellom fakulteter, institutter og fagmiljøer innenfor egen institusjon etablere, operasjonalisere og iverksette en integrert strategi for internasjonalisering samt sikre nødvendig forankring av strategi/handlingsplan på styre-/ledelsesnivå intensivere kontakten med arbeids- og næringslivet og deres organisasjoner for samarbeid og behovsanalyser. Utover de føringer som ligger i selve Stortingsmelding 14, har departementet på etatsstyringsmøtene de siste årene etterlyst høgskolens satsing på internasjonalisering, og forventer økt fokus på strategisk og systematisk arbeid på dette området. Høgskolen har i sin strategiske plan for perioden (vedtatt av styret ) satt opp følgende hovedmål for internasjonalisering: HiMolde skal arbeide for internasjonalisering av studiene ved å legge til rette for at flere studenter tar deler av sin utdanning i utlandet, samt at et høyere antall internasjonale studenter kan ta hele eller deler av sin utdanning ved HiMolde. Sammen med Studentsamskipnaden rette et spesielt fokus på det å ivareta internasjonale studenter og å bygge et godt internasjonalt studentmiljø. 2

3 Organisering av det internasjonale arbeidet Departementet har spesielt bedt høgskolen om å: intensivere erfaringsoverføring mellom fakulteter, institutter og fagmiljøer innenfor egen institusjon etablere, operasjonalisere og iverksette en integrert strategi for internasjonalisering samt sikre nødvendig forankring av strategi/handlingsplan på styre-/ledelsesnivå drive et kontinuerlig holdningsskapende arbeid for å fremme internasjonalisering på alle nivåer ved institusjonen Tiltak Det foreslås at Studieutvalget skal være beslutningsorganet for saker på det internasjonale arbeidsområdet. Studieutvalget må få seg fremlagt og fatte vedtak i saker innen internasjonalisering, som for eksempel oppfølging av handlingsplan for internasjonalisering, foreta strategiske føringer når det gjelder fordelingen av tildelte kvoteplasser fra SIU på høgskolens godkjente studieprogrammer under kvoteordningen, kvalitetssikre eksisterende og forslag til nye avtaler, tildeling av midler for utveksling til studenter og fagansatte. Studieutvalget må rapportere til styret om aktiviteten på det internasjonale området og oppfølgingen av handlingsplanen i kvalitetsrapporten, som legges fram i oktober. Studieutvalget skal også legge fram forslag til budsjett for internasjonaliseringsaktiviteten for kommende år. Det foreslås at internasjonal arbeidsgruppe blir en saksforberedende gruppe ovenfor Studieutvalget på internasjonaliseringsområdet. Arbeidsgruppen skal bestå av studiesjefen og begge de internasjonale koordinatorene. Det er vesentlig at arbeidsgruppa har god og jevnlig kontakt med fagmiljøene og særlig fagpersoner som er aktive på det internasjonale arbeidsområdet. Fagmiljøene, ledergruppa og andre utvalg og enheter kan spille inn saker som omhandler internasjonalisering som skal fremlegges Studieutvalget. Saker som krever bredere saksgang sendes på høringer til berørte parter. Det er viktig at det internasjonale arbeidet forankres i ledelsen ved høgskolen og rektors engasjement i arbeidet må opprettholdes ved besøk til våre samarbeidspartnere og mottak av delegasjoner, i samarbeid med den aktuelle dekanen. HiM-ledergruppa må være oppdatert og informert om aktiviteten på det internasjonale området. Dekanene skal fremover delta både i ledergruppa og i studieutvalget, og kan bidra til å orientere ledergruppa om Studieutvalgets arbeid. 3

4 Budsjett og ressurser Prioritering og satsing på internasjonalisering krever tilstrekkelig ressurser og budsjettmidler. For eksempel kreves det både tid og penger å få til gode avtaler med partnerinstitusjoner. Både fagansatte og administrative må ha tid til å forberede besøk og reisene kan være kostbare. Samtidig er samarbeidet og kontakten med parterinstitusjoner selve fundamentet i vårt internasjonale arbeid og helt nødvendig for at vi skal få til økt satsing på dette området. Tiltak Høgskolen må vurdere å øke bevilgningene til internasjonalisering for å få til økt aktivitet. Bl.a. vil det være nødvendig med flere besøk til partnerinstitusjoner og reiser for å vurdere/inngå avtaler. Arbeidsgruppa må utarbeide forslag til plan for kommende års aktivitet for å følge opp handlingsplanen og på grunnlag av dette gi innspill til budsjettprosessen. Forslaget legges fram for Studieutvalget. Høgskolen bør se på om det er behov for å bedre samordning mellom ulike enheter som disponerer midler på internasjonaliseringsområdet Høgskolen må få økt innsats på Erasmusprogrammet slik at vi bruker opp midlene vi tildeles, og kan øke aktiviteten ved å søke om flere stipender til både studentutveksling, utveksling av fagansatte og administrative besøk hos partnerinstitusjoner. For å få flere studenter til å reise på utveksling, bør høgskolen vurdere å sette av midler som studenter som skal reise på utveksling utenom Erasmusprogrammet, kan søke om. Høgskolen bør satse aktivt på å utnytte ulike stipendprogrammer og finansieringsordninger under NFR, SIU, Fredskorpset (UD) og NORAD for å rekruttere flere internasjonale gjesteforskere, master- og doktorgradsstudenter, og/eller styrke faglærerutveksling begge veier med samarbeidsinstitusjoner i vestlige land, Øst-Europa og utviklingsland. 4

5 Studentutveksling og studiemiljø Departementet har spesielt bedt om at institusjonene i større grad å legge til rette for økende mobilitet på alle fagområder utveksling og delstudier i utlandet for studenter og faglig opphold ved utenlandske institusjoner for ansatte. Informasjonen må være god og lett tilgjengelig og må følges opp med veiledning Tabell 1: Oversikt over ut- og innreisende studenter på et utvalg av vitenskapelige høgskoler og høgskoler. Institusjon HiMolde Utreisende Innreisende* Volda Utreisende Innreisende* Ålesund Utreisende Innreisende* NHH Utreisende Innreisende* Bodø Utreisende Innreisende* Lillehammer Utreisende Innreisende* Sogn og Utreisende Fjordane Innreisende* *Innreisende studenter omfatter ikke selvfinansierende gradsstudenter I tillegg tas det årlig opp selvfinansierende internasjonale studenter til masterprogrammer ved HiMolde. Mer informasjon om antall innreisende og utreisende studenter er gitt i vedlegg. Inngåelse av nye avtaler Departementet har spesielt bedt institusjonene om å kvalitetssikre inngåtte avtaler med utenlandske institusjoner med tanke på revitalisering/avvikling av uvirksomme avtaler og eventuelt utvidelse av eksisterende avtaler. Nye avtaler bør konsentreres om bredt samarbeid basert på kvalitet og relevans Tiltak Høgskolen konsentrerer sin aktivitet mot et begrenset antall partnere hvor aktiviteten omfatter både mobilitet av fagansatte og studenter. Ved besøk på partnerinstitusjoner legges det opp til kontakt med både faglige- og administrative representanter for å følge opp studentmobiliteten av avtalen. Studieleder må kvalitetssikre det faglige innholdet i de emnene/studier vi anbefaler våre studenter å ta ved våre partnere. Det gjennomføres en oppfølgingssamtale med studenter som har vært på utvekslingssemester ved en av våre partnere, for å få tilbakemelding på praktiske og faglige forhold ved institusjonen. Våre partnere inviteres til å delta på høgskolens arrangementer i forbindelse med utvekslingsmesser. Studieutvalget skal orienteres om alle avtaler som inngås. Det utarbeides retningslinjer for hvordan avtalene skal kvalitetssikres. 5

6 Studenter ut Svært få av våre studenter har vært på utveksling, og høgskolen har langt igjen for å være på nivå med andre institusjoner aktivitet på dette område (se tabell 1). Høgskolen i Molde skal ha som mål å legge til rette for at 10 % av alle studentene på bachelor- og masternivå skal ta deler av sin utdanning i utlandet innen Dette målet tilsvarer at høgskolen skal sende rundt 30 studenter på bachelornivå og 5-10 studenter på masternivå på utveksling hvert år. Tiltak Innenfor alle gradsstudier skal det legge til rette for at studentene kan gjennomføre utvekslingsopphold i ett eller flere semestre Studieledere skal utarbeide konkrete forslag til utvekslingsopphold hos en eller flere partnerinstitusjoner, med forslag til hvilke emner som kan avlegges. Emnene skal være forhåndsgodkjent og kunne innpasses i studiet. Studentutveksling skal ha hovedfokus på Nordplusprogrammet og Erasmusordningen God dialog og samhandling mellom fagmiljø og administrasjon, avklare oppgavefordelingen mellom interne aktører. Faglærere og studieledere skal bidra til å informere og oppfordre studenter til å reise på utvekslingsopphold Oppmuntre og legge til rette for at studenter velger å ta delstudier i ikkeengelskspråklige land i Europa. Slike utvekslingsopphold kvalifiserer for erasmusstøtte til forberedende språkkurs i forkant av utvekslingsoppholdet. Lånekassa gir også språkstipend til forberedende språkkurs. HiM skal ha et aktivt informasjonsarbeid overfor studentene med jevnlige orienteringsmøter i klasser i forkant av søknadsfristene. Informasjonen skal være skreddersydd for de forskjellige studieretningene. HiM skal årlig arrangere utvekslingsmesse med fokus på utveksling. Invitere gjesteforelesere og koordinatorer fra våre samarbeidsinstitusjoner, bruke utvekslingsstudenter til å promotere egne hjemmeinstitusjoner og få tidligere norske utvekslingsstudenter til å fortelle om sine studieopphold. HiM sine hjemmesider skal til enhver tid være oppdaterte, og gi korrekt og relevant informasjon til studenter som ønsker å reise på utveksling. 6

7 Studenter inn Høgskolen i Molde skal legge til rette for at minst 80 studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i Europa skal ta deler av sin utdanning ved Høgskolen i Molde hvert år. Studentene skal fordeles så jevnt som mulig på høst- og vårsemester, slik at vi får en viss balanse mellom studenter som kommer inn på utveksling og studenter som reiser ut på utveksling. Det er blant annet viktig med tanke på boligkapasitet hos Studentsamskipnaden. Det er et mål å legge til rette for flere innreisende studenter på avdeling HS. Tiltak Rekruttere studenter fra våre nære samarbeidspartnere, samt fra de institusjonene der vi kun har reine utvekslingsavtaler. Utvikle og tilby flere emner og emnepakker på engelsk på bachelornivå innenfor flere fagområder. Langsiktig plan om flere studieprogrammer på engelsk både på avdeling ØIS og HS Fortsette å garantere bolig for utvekslingsstudenter. Bedre markedsføring, forbedre informasjon på hjemmeside, oppdatere engelsk informasjon fortløpende, bedre infomateriale på engelsk til bruk på messer, institusjonsbesøk, sende med studenter etter endt utvekslingsopphold ved HiM. God rutine på å kontakte samarbeidsinstitusjoner hvert semester og invitere dem til å sende studenter. HiM sine engelske hjemmesider skal til enhver tid være oppdaterte, og gi korrekt og relevant informasjon til studenter som ønsker å komme på utveksling til Høgskolen i Molde. Praksisopphold Som et ledd i høgskolens satsing på internasjonalisering bør praksisopphold og utplassering i bedrift i utlandet være et tilbud til våre studenter. Høgskolen bør via sine samarbeidsinstitusjoner ha flere aktuelle bedrifter der studenter kan søke seg til for å få verdifull arbeidserfaring. Høgskolen bør fokusere på å få til praksisopphold ved bedrifter i land som er viktige samarbeidspartnere for Norge generelt, og regionen spesielt, innen industri, næringsliv, politikk og samfunnsliv. Tiltak Legge tilrette for at studenter som har praksisopphold i studieløpet kan gjennomføre dette i en bedrift/institusjon i utlandet Legge tilrette for at helsefagstudenter kan gjennomføre praksisopphold i u-land Mulighet for å reise ut et helt studieår der første semester består av studier og språkforberedelser, og andre semester består av praksis i bedrift. Dette kan være med på å lette arbeidet med å finne en aktuell bedrift Inngå avtale med våre partnerinstitusjoner som omfatter bistand til praksisopphold i bedrift 7

8 Studiemiljø Høgskolen i Molde har som mål å ha et godt tilrettelagt miljø for de internasjonale studentene. Det er viktig at studentene føler at de blir ivaretatt og blir kjent med det norske samfunnet, samtidig som de blir verdsatt og respektert for sin egen bakgrunn og kultur. Sammen med SFRN har man i fellesskap jobbet med at tilrettelegging for internasjonale studenter blir best mulig. Tiltak HiM tilbyr en mottakstjeneste for alle nye internasjonale studenter når de ankommer Molde. Det betyr at studentene blir møtt på flyplass, busstasjon etc og fraktet direkte til boligen sin. Engelsk informasjon på campus: Det er viktig at all informasjon som blir sendt ut til studentene fra høgskolen også blir skrevet på engelsk, slik at denne informasjonen blir like raskt tilgjengelig for våre internasjonale studenter som for de norske. Språktilbud for internasjonale studenter: Høgskolen tilbyr for tiden kurset SPR 315 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter. SFRN gir alle internasjonale studenter garanti om bolig ved opptak i forhold til innmeldt behov fra HiM. Garantien gjelder ved førstegangs ankomst. Opplæring på bolig: Samskipnaden har i flere år hatt opplæring i skikk og bruk på boligene for nye internasjonale studenter. Åpningsuke: Under åpningsuka arrangeres det forskjellige aktiviteter for alle studenter, både norske og internasjonale. Fadderordning: De internasjonale studentene er med på fadderordning på lik linje med de norske studentene, og blir på den måten integrert og en del av studentmiljøet ved høgskolen allerede under åpningsuka. Eramus Student Network (ESN) er en nettverksorganisasjon for internasjonale studenter. De arrangerer fester, spillkvelder, middager og andre aktiviteter for de internasjonale studentene. Arrangementene er for det meste åpne for norske studenter. Studentsamfunnet arrangerer aktiviteter for alle studentene ved HiM, og de har undergrupper som studentene kan verve seg til. Studentsamfunnet ønsker å bidra til at de internasjonale studentene blir integrert i studentmiljøet, og arrangerer aktiviteter som er åpne for alle. 8

9 Ansatte mobilitet Høgskolen i Molde skal legge til rette for at minst fagansatte årlig skal reise til utvalgte samarbeidsinstitusjoner for å undervise og pleie faglige kontakter. I tillegg skal Høgskolen i Molde legge til rette for at administrativt ansatte skal reise ut for å forbedre kunnskapsnivået som kreves i det daglige arbeidet. Reiser som innebærer heving av språkkompetanse og kulturkompetanse hos ansatte vil prioriteres. Tiltak: Gode rutiner for jevnlig informasjon til ansatte om muligheten for utveksling og om søknadsfristene. Gjøre lett tilgjengelig et søknadsskjema der man kan søke om både erasmusmidler og midler fra avdelingen og innføre faste søknadsfrister Rask søknadsprosess der søkeren får tilslag eller avslag i løpet av kort tid Utvekslingsopphold ved nære samarbeidsinstitusjoner vil bli prioritert Tilbud om språkopplæring. Det lages en plan for administrative besøk ved våre viktigste partnere med tanke på jevnlige besøk i løpet av en periode på 3-5 år. HiM må ha et enkelt og oversiktelig system der ansatte blir informert om muligheter til å søke om Erasmus mobilitetsmidler i god tid før stipendperioden. 9

10 Gradsstudier Høgskolen har som mål å opprettholde antall internasjonale gradsstudenter på dagens nivå for de eksisterende internasjonale studietilbudene, men å øke andelen fra europeiske land, USA og Canada. I tillegg skal det legges til rette for en økning av antall internasjonale gradsstudenter dersom det utvikles nye engelskspråklige studietilbud. Høgskolen skal fortsatt delta i kvoteordningen, og vil vurdere å utvide antall partnerinstitusjoner som vi rekrutterer studenter fra. Det må også vurderes om høgskolen skal tilby flere studieprogram på engelsk, som kan rekruttere studenter på kvoteordningen eller annen finansiering. Tiltak Høgskolen bør se på mulighetene for å tilby flere gradsstudier på engelsk som også inkluderer gradsstudier ved HS. Utvikling av nye internasjonale masterprogrammer bør prioriteres i dette arbeidet, framfor å tilby våre bachelorprogrammer fullt ut på engelsk. Hvis det ikke er mulig på kort sikt å etablere flere studieprogrammer på engelsk, bør høgskolen se på mulighetene for å tilby flere emnepakker av ett eller flere semesters varighet. Slike emnepakker kan enten sys sammen av emner som inngår i flere studieprogrammer på avdelingen eller inkludere emner på tvers av avdelingene. Det kan også være aktuelt å se på samarbeid om studieplaner og mulige felles grader med andre norske læresteder som allerede tilbyr studieprogrammer eller emnepakker på engelsk innen relevante fagområder. Høgskolen bør jobbe videre med å forbedre informasjon og markedsføring av våre internasjonale MSc programmer på våre norske og engelske hjemmesider og i SIUs masterkatalog Study in Norway og øke den internasjonale kulturforståelsen ved valg av tekst og bilder i den internasjonale markedsføringen av programmene. Høgskolen bør vurdere å lage en rekrutteringsvideo som viser både vår internasjonale campus i Molde og høgskolens engelske studietilbud til internasjonale master- og PhD søkere og innkommende utvekslingsstudenter. Denne videoen kan ved siden av andre informasjonspakker/ brosjyrer osv, benyttes av våre faglærere som foretar besøksreiser ved våre internasjonale partnerinstitusjoner. Referanser Hvorfor studere i utlandet Senter for internasjonalisering av høgere utdanning, mars 2010 Stortingsmelding nr. 14: Internasjonalisering av utdanning 10

11 Vedlegg Alle tallene er hentet fra database for høyere utdanning (dbh). Nedenfor er oversikt over antall ut- og innreisende studenter i perioden fordelt på avdeling. Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag totalt inn- og utreisende studenter Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Bilaterale avtaler Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum Avdeling HS utreisende studenter Totalt Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Bilaterale avtaler Sokrates/ERASMUS Sum Bilaterale avtaler utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Augsburgh College James Cook University James Cook University School Sum ERASMUS utreisende studenter Totalt Totalt Universitat de Valencia 2 3 Sum

12 Avdeling for helse- og sosialfag totalt innreisende studenter Avtale Totalt Totalt Totalt Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum ERASMUS innreisende studenter Totalt Totalt Ribe Amts Sygepleieskole 3 - Universitat de Valencia - 1 Sum 3 1 Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Avd ØIS inn- og utreisende studenter* Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Andre program Bilaterale avtaler Individbaserte avtaler Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum *Kvotestudenter og andre gradsstudenter på bilaterale avtaler rapporteres bare det semesteret de uteksamineres. Selvfinansierende gradsstudenter er ikke medregnet i tallene. Avdeling ØIS totalt utreisende studenter Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Bilaterale avtaler Individbaserte avtaler Sokrates/ERASMUS Sum

13 Bilaterale avtaler utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Augsburgh College Ecole Superieure Internationale de Comme Fudan University James Cook University Vista University Sum Individbaserte avtaler utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Annen institusjon utenom utvekslingsavta Hawaii Pacific University Uspesifisert institusjon utenom utveksli Sum ERASMUS utveksling utreisende studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Arnhem Business School Comenius University ESCE Fachhochschule Frankfurt Fachhohschule Steyr Hogeschool Drenthe Hogeschool Gent Universita di Bergamo Universitat Autonoma de Barcelona Universitat de Valencia University College Cork University of Brno University of Malta Sum

14 Avdeling ØIS innreisende studenter* Avtale Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Andre program Bilaterale avtaler Individbaserte avtaler Kvoteprogram Nordplus Sokrates/ERASMUS Sum *Kvotestudenter og andre gradsstudenter på bilaterale avtaler rapporteres bare det semesteret de uteksamineres. Selvfinansierende gradsstudenter er ikke medregnet i tallene. Bilaterale avtaler Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Belarusian State University Purbanchal University Suzhou University University of Science and Technology of University of Westminster Winterthur Zürich Sum Individbaserte avtaler Totalt Totalt Comenius University 1 - University of Brno 1 - Uspesifisert institusjon utenom utveksli - 3 Zilina University - 1 Sum

15 Kvoteprogram Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Annen institusjon utenom utvekslingsavta Bahauddin Zakariya University Belarusian State University Belarussian State University North-West University Purbanchal University Suzhou University Universite dè Abidjan Cocody University of Brno University of Dar Es Salaam University of Science and Technology of Vista University Zilina University Sum ERASMUS-utveksling - innkomne studenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Arnhem Business School Comenius University Ecole Superieure Internationale de Comme ESCE Fachhochschule Bielefeldt Fachhochschule Oldenburg Fachhochschule Wilhelmshaven Fachhohschule Steyr Fachochschule Kiel Hochschule Wismar Hogeschool Drenthe Hogeschool Gent ICN Business School Inholland University Lucerne School of Business Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Universita di Bergamo Universitat Autonoma de Barcelona Universitat de Valencia Universite de Claude Bernard Lyon-I University of Applied Sciences bfi Vienn University of Brno Winterthur Zurich Zilina University Sum

16 16

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning...4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk...5 3 Studier og studieproduksjon...7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...7

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2012/13 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2012/13 November 2013 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2013/14 November 2014 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Rapport og planer (Blå bok) 2008-2009

Rapport og planer (Blå bok) 2008-2009 Rapport og planer (Blå bok) 2008-2009 Blå bok 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Resultatrapportering for 2008... 5 Sektormål 1 Utdanning... 5 Virksomhetsmål 1.1 Høy og relevant kompetanse...

Detaljer

Delprosjekt 8: Internasjonal studentutveksling - gode tilbud, god støtte, god tur!

Delprosjekt 8: Internasjonal studentutveksling - gode tilbud, god støtte, god tur! Organisasjonsutviklingsprosjektet ved Universitetet i Bergen Delprosjekt 8: Internasjonal studentutveksling - gode tilbud, god støtte, god tur! Rapport fra arbeidsgruppa: Ronald Worley (leder) Nina Gry

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

STATUS FOR DEN INTERNASJONALE

STATUS FOR DEN INTERNASJONALE STATUS FOR DEN INTERNASJONALE VIRKSOMHETEN VED UIS ANBEFALING OM VIDERE STRATEGIER, MÅL OG TILTAK RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 20.02.2009 INNHOLD Innledning... 4 Nyskapingsgevinster gjennom internasjonalt

Detaljer

2014-2016. Strategisk delplan for internasjonalisering

2014-2016. Strategisk delplan for internasjonalisering 2014-2016 Strategisk delplan for internasjonalisering HØGSKOLEN I GJØVIK 2014 2016 Forord Som oppfølging av strategisk plan for Høgskolen i Gjøvik (HiG) 2013-2016, ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Internasjonaliseringsmelding. 18. juni 2014. HiT rapport nr. 8

Høgskolen i Telemark. Internasjonaliseringsmelding. 18. juni 2014. HiT rapport nr. 8 HiT rapport nr. 8 Internasjonaliseringsmelding 18. juni 2014 En samlet oversikt over omfanget og karakteren av HiTs internasjonaliseringsvirksomhet, samt en vurdering av organisering og ressursbruk på

Detaljer

ARBEIDSGRUPPENS RAPPORT FRA SOMMERSKOLEPROSJEKTET VÅR 2014 HIOA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

ARBEIDSGRUPPENS RAPPORT FRA SOMMERSKOLEPROSJEKTET VÅR 2014 HIOA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ARBEIDSGRUPPENS RAPPORT FRA SOMMERSKOLEPROSJEKTET VÅR 2014 HIOA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL Contents 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn for prosjektet... 3 3 Arbeidsgruppen: sammensetning, mandat og tidsplan...

Detaljer

ÅRSRAPPORT (2014 2015)

ÅRSRAPPORT (2014 2015) ÅRSRAPPORT (2014 2015) Innholdsfortegnelse 1. STYRETS BERETNING... 3 2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 7 3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 9 UTDANNING...9 Gjennomføringsgrad på normert

Detaljer

NOTAT. Innspill til stortingsmelding om internasjonalisering

NOTAT. Innspill til stortingsmelding om internasjonalisering NOTAT Til: Kunnskapsdepartementet Vår dato: 26.06.2008 Fra: UHR Vår ref.: 08/205-12 Saksbehandler: Ingvild Broch Innspill til stortingsmelding om internasjonalisering Universitets- og høgskolerådet takker

Detaljer

Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for allmennvitenskapelige fag Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2013/2014 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 41 Møtedato: 15.desember 2005 Notatdato: 7. desember 2005 Saksbehandler: Hanne

Detaljer

NOKUTs notater Bidrar delstudier i utlandet til å heve kvaliteten i høyere utdanning?

NOKUTs notater Bidrar delstudier i utlandet til å heve kvaliteten i høyere utdanning? NOKUTs notater Bidrar delstudier i utlandet til å heve kvaliteten i høyere utdanning? Lisa Dahl Keller, 2015 Innhold 1 Innledning... 1 2 Universitetenes og høyskolenes ansvar... 1 2.1 Kravene fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rapport for 2011 plan for 2012

Rapport for 2011 plan for 2012 Rapport for 2011 plan for 2012 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 08 /12 29.02.2012 Høgskolen i Harstad rapport

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 202 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 14 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2011-2012

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2011-2012 Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2011-2012 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 1.1 Søkertall...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Kvalitetsrapport 2009. Høgskolen i Sør-Trøndelag Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Godkjent av Høgskolestyret 09.06.10, sak HS-V-020/10 Høgskolestyrets vedtak: 1. Høgskolestyret konstaterer at kvaliteten i utdanning og læringsmiljø i hovedsak

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

1. Deltakelse i det globale kunnskapssamfunnet

1. Deltakelse i det globale kunnskapssamfunnet NTNU S-sak 42/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 16.08.2011 RE/NES Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Internasjonal handlingsplan for NTNU 2011-2014 Tilråding: Styret vedtar Internasjonal

Detaljer

Rapport og planer 2013 og 2014

Rapport og planer 2013 og 2014 Rapport og planer 2013 og 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Resultatrapportering for 2013...9 2.1 Rapportering på mål...9 2.1.1 Rapportering under sektormål 1...9 2.1.2 Rapportering under

Detaljer

Rapport og planer 2007-2008. 1. mars 2008

Rapport og planer 2007-2008. 1. mars 2008 Rapport og planer 2007-2008 1. mars 2008 INNLEDNING Visjon og mål for institusjonens virksomhet Høyskolens studietilbud... Sammendrag... Sammenfattende vurdering av måloppnåelse for aktiviteten i 2007

Detaljer