Arbeidsglede, jobbengasjement, nærvær: hvordan kan det fremmes? Førsteamanuensis Hege F. Vinje Institutt for helsefremmende arbeid, mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsglede, jobbengasjement, nærvær: hvordan kan det fremmes? Førsteamanuensis Hege F. Vinje Institutt for helsefremmende arbeid, mars 2013"

Transkript

1 Arbeidsglede, jobbengasjement, nærvær: hvordan kan det fremmes? Førsteamanuensis Hege F. Vinje Institutt for helsefremmende arbeid, mars 2013

2 Undring - Arbeidsglede er for meg. Hege F. Vinje, mars 2013

3 Arbeidsglede - har verdi utover lønn og materielle goder. Det er arbeidet i seg selv som er viktig (Spilling 1955, Sørensen 2003, Velten 2003, Vinje 2007, Ravn 2008, Vinje & Ausland 2012)

4 Å studere det helsebringende og robuste arbeidslivet Hvordan kan vi stimulere og beskytte glede og vitalitet i arbeidet? Forhold av betydning for nærvær Helsefremmende kollegafellesskap, ledelse og seniorperiode

5 salutogenese Hva er det som bringer helse? Hva gjør oss sterke? Hva gjør oss sunne? Hvilke forhold setter oss bedre i stand til å mestre under stress? Hva gjør dette til et godt sted å være? Hvem står godt, hvorfor, hva kan vi lære?

6 Menneskelige tilstand Vi er: Sårbare, Skjøre, Utfordret, Stresset Beskytte, forebygge, behandle, rehabilitere Men vi er også: Sterke, Fulle av ressurser, Kompetente, Motstandsdyktige, Robuste Oppmuntre, myndiggjøre, sette i stand til, engasjere

7 For å fremme helse må den salutogene orientering komplementere den patogene (WHO: Ottawacharteret 1986) SALUTOGENE ORIENTERING 1. Grunnprinsipp: heterostase 2. Helse som kontinuum 3. Personens historie 4. Helsefremmende faktorer 5. En rehabilitering av stressfaktorer i den menneskelige tilværelse 6. Aktiv tilpasning PATOGENE ORIENTERING 1. Grunnprinsipp: homøostase 2. Helse/sykdom som dikotomi 3. Personens sykdom/diagnose 4. Risikofaktorer 5. Stress bør unngås 6. Søke mirakelkuren

8 Helse forstås som ressurs i hverdagslivet og ikke som selve målet med å leve. Helse forstås som å ha overskudd til å håndtere hverdagens krav (Hjort, 1994). Å ha god helse innebærer evnen til tilpasning og mestringskapasitet knyttet til emosjonelle, sosiale, fysiske utfordringer til tross for kroniske plager (Huber et al., 2011).

9 Hvor er din plassering på linjene, er det kanskje en bevegelse og i hvilken retning? Ikke engasjert/liten glede svært engasjert/stor glede veldig sliten ikke sliten

10 Hva fyller mest i løpet av en uke? glede slitenhet travelhet velvære nedtrykthet energi resignasjon frustrasjon irritabilitet balanse ro annet?

11 Vi må se litt på utbrenthet En tilstand av: emosjonell utmattelse, kynisme og distansering samt nedsatt effektivitet Som følge av opplevelsen av kronisk jobbstress (Leiter & Maslach 2004, Roness & Matthiesen 2002) Utbrenthet som prosess: fra følelser av involvering, entusiasme og ønske om å prestere til følelser av å være desillusjonert og nedfor og å være i en depresjonslignende tilstand (Hallsten 1993, Pines 1993) Utbrenthet som resultat av mislykkede forsøk på å finne eksistensiell betydning meningsfullhet gjennom jobben (Pines 2003)

12 Forskningen heller mot å forstå utbrenthet og engasjement som to ulike begrep Fordi en medarbeider som opplever lav grad av utbrenthet behøver ikke å oppleve høyt engasjement Og en medarbeider som er engasjert behøver ikke samtidig oppleve lav grad av utbrenthet (Schaufeli et al. 2001)

13 Mye brukt definisjon på jobbengasjement a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication and absorption En vedvarende og gjennomtrengende tilstand: Vigor: høyt energinivå, mental motstandskraft, vilje til å bruke krefter, tålmodighet og pågåenhet ved vanskeligheter Dedication: sterkt involvert, opplevelse av betydning, entusiasme, inspirasjon, stolthet, utfordring Absorption: fullstendig konsentrert, glad og hengitt til arbeidet, tiden går fort, vanskeligheter med å rive seg løs (Schaufeli et al. 2001, 74)

14 Men hva med verdidrevne fag og profesjoner? Jobbengasjement bestående av fenomenene: - Arbeidsglede - Vitalitet - Opplevelsen av å være på rett sted (kall?) Er denne opplevelsen fremmende for helsen?

15 «Thriving Despite Adversity: Job Engagement and Self-care among Community Nurses»

16 Mening, glede vitalitet (ønske om å beskytte disse) Selvtoningsmodellen Jobbengasjement Indre drivende rettethet Match mellom det som driver og jobben introspeksjon sensibilitet refleksjon Trigger: aktiv mestring handling Pliktfølelse ansvarsfølelse høye krav til seg selv og andre Overbelastning Moralsk stress Utmattelse Utbretthet (ønske om å unngå dette) Referanse: Vinje, H.F. & Mittelmark, M.B. (2006) Deflecting the path to burnout among community health nurses: How the effective practice of self-care renews job engagement. The International Journal for Mental Health Promotion. Vol Hege 8 F. (4), Vinje, pp mars (Modellen er oversatt til norsk)

17 Hva er det som driver? Å kunne bidra Samfunnsnytten Opplevelsen av å være betydningsfull Å gjøre en forskjell både i egne og andres øyne Å oppleve anerkjennelse både fra seg selv og fra andre Gleden over å arbeide sammen med andre som tror på noe av det samme som en selv (Vinje 2007, Vinje & Ausland 2012)

18 arbeidet mitt, det vil si det jeg gir størst oppmerksomhet i livet må oppleves meningsfullt, dette handler om verdier og virkeliggjøring av verdier... livet handler om å bidra positivt i andre menneskers liv og å være til nytte utover seg selv. (sitat fra deltager i Vinje 2007)

19 Indre driv eller kall? Kall? Er ikke det håpløst umoderne? en indre trang; eller livsoppgave, a strong urge towards a particular way of life or career, a strong feeling of suitability for a particular career or occupation (Definisjoner fra Kunnskapsforlagets blå språk og ordbokstjeneste og Concise Oxford English Dictionary,

20 Andre ord for kall growing into authentic selfhood sense of vocation higher purpose urge purpose in life

21 Samlet sett ser det ut til å handle om - personlig identitet autentisitet å søke det optimale uttrykk for sitt potensial å følge sitt kall eller hensikt i livet kan være knyttet til helsefremmende fordeler for personen som gjør det

22 En mulighet for at kallet kan være et kjennetegn ved det menneskelige? å kunne forbinde sin indre drivkraft med et virke som kommer andre mennesker i møte, og som kalles frem av den Andres appell eller fordring i møtet kallet blir da noe grunnleggende og allment som kan prege personer uavhengig av yrker (Martinsen 2000) Dette vil i så fall kreve en nysgjerrighet over eksistensen

23 Eksistensiell nysgjerrighet Å merke hva som driver meg Å kjenne mine kjerneverdier Å finne fram til i hvilket arbeid, profesjon, og arbeidssted kan disse virkeliggjøres At det er et samsvar mellom personlige og faglige verdier, samt å ha kolleger som tror på noe av det samme

24 To hovedstrategier for å unngå slitenhet og utbrenthet Symptomer på utbrenthet trigget omfattende introspeksjon, og utvikling av sensibilitet og refleksjon, som førte til aktiv mestring, unngåelse av utbrenthet og styrking av jobbengasjement Den aktive mestringen foregikk, enkelt sagt, på en av to måter (eller på begge): Redusere de høye kravene til seg selv og andre Modifisere arbeidsbetingelsene eller endre jobb Gleden som barometer

25 Lokale mestringsstrategier a) Vinje, H. F., & Mittelmark, M. (2006): 1. Å jobbe for å bli en realistisk idealist 2. Sørge for stillhet og tilbaketrukken ro 3. Å løse følelsesmessige problemstillinger 4. Jobben kan ikke være den eneste selvdefinerende rollen 5. Å lære av erfaringer 6. Evne og vilje til å gjøre forandringer Bakibinga, P., Vinje, H. F & Mittelmark, M. B. (2012): Positive: 1. Sharing experiences and acting professionally 2. Trusting in God s providence 3. Engaging in other enjoyable activities 4. Letting go 5. Guarding against workplace hazards 6. Preserving quiet time 7. Adapting based on experiences 8. Clearly separating work from personal life Negative: 9. Resignation

26 Lokale mestringsstrategier b) Sosialarbeidere i rusfeltet i Norge (Soggiu 2011) 1. Drevet av verdier, arbeidet må gi mening 2. Opprettholder arbeidsglede ved å ha innsikt om at klientene er individer med de samme eksistensielle utfordringer som dem selv, men med en egen indre logikk for sine livsprosjekt 3. Tid til felles undring for større forståelse for livet og felles eksistens 4. Tilbakelent i forhold til alltid å skulle «hjelpe» og å kreve rusfrihet 5. Tillater seg å like, og å føle kjærlighet til klientene 6. Veiledning spesielt i forhold til eksistensielt perspektiv i forståelsen av klienters atferd 7. Ønsker lange samtaler på arbeidsplassen om arbeidsglede, verdier, mening

27 Bakibinga, P., Vinje, H. F & Mittelmark, M. B. (2012). Self-tuning for job engagement: Ugandan nurses self-care strategies in coping with work stress. International Journal for Mental Health Promotion, 14 (1), Selvtoning er en prosess som involverer introspeksjon, sensibilitet og refleksjon som muliggjør at sykepleiere kan mestre stress og gjenvinne sitt jobbengasjement. Selvtoning er en bevisst, vanemessig praksis; en vedvarende vurdering av ens velvære og av hvordan velvære kan beskyttes og fremmes

28 Selvtoning handler om å ha oppmerksomhet i forhold til seg selv og sin situasjon, og vilje og evne til å handle for å ta vare på det gode engasjementet Det er en helsefremmende aktivitet som foregår på et Følelsesplan Et viljeplan Et tankeplan (Vinje & Mittelmark 2006, Vinje 2007, Bakibinga, Vinje, Mittelmark, 2012)

29 det som kommer i spill ved selvtoning Sårbarhet Oppmerksomt nærvær Aksept Mot

30 Sentrale poeng Jobbengasjement er en meningsdrevet prosess Oppbyggende og nedbrytende prosesser eksisterer side om side Obs idealistisk sårbarhet, søk posisjonen realistisk idealist

31 Nærvær og velvære i arbeidslivet Hvordan kan vi stimulere og beskytte glede og vitalitet i arbeidet? Hvilke forhold har betydning for nærvær? Hvilke forhold stimulerer god alderssammensetning i arbeidslivet?

32 Definisjon Velvære «Velvære i arbeidslivet er å ha det godt, og å ha gode følelser og gode vurderinger av sitt arbeidsliv» (Vinje & Ausland 2012 c) Velvære er her synonymt med Næss og kollegers (2001) forståelse av livskvalitet som opplevelseskvalitet og et rent subjektivt begrep.

33 Definisjon Salutogent nærvær «Det salutogene nærværet er det nærværet som kjennes godt og som stimulerer prosesser som fremmer velvære og opplevelsen av et godt arbeidsliv» (Vinje & Ausland, 2012 b).

34 Aktuelle forståelser av nærvær I samfunnsdebatten Unyansert bruk av begrepene fravær og nærvær Komplekst valg om nærvær/fravær Et mer helhetlig begrep vokser fram sykenærvær (NFR, 2009) presenteeism (Johns, 2010) sykenærvær, nærværspress, fraværsmestring og langtidsfriskhet (Saksvik, et al., 2011) mestringsnærvær (Geving, Torp, Hagen, & Vinje, 2011) Nærvær som en måte å forholde seg på, og ta vare på seg selv (de Vibe, Bjørndal, Tipton, Hammerstrøm, & Kowalski, 2012, Vinje & Mittelmark, 2006, Bakibinga, Vinje & Mittelmark 2012) Nærvær som en måte å være sammen på for å skape god tjenestekvalitet (Scharmer, 2007; Senge, Scharmer, Jaworski, & Flowers, 2005) Nærvær som personlig engasjement og psykologisk nærvær (Kahn, 1990, 1992)

35 Nærvær er komplekst, helhetlig og mer enn en friskmelding fra legen å bidra med sitt nærvær mentalt og sosialt, og å gi av seg selv inn i fellesskapet. nærvær er også eksistensielt i betydningen av at det å bruke ressursene sine til nytte for andre gir dyp glede og mening.

36 Fundamentet for salutogent nærvær i lederskap OG i kollegafellesskap Nytte: bidra med god tjenestekvalitet «den arbeidsgleden det er å kunne gi det å kunne få lov å være til for andre» glede mestring ville hverandre vel

37 Glede, mestring, nytte Jeg gleder meg til å gå på jobben, det er godt å være på jobben! «Jeg er ikke lenger usikker på hva jeg kan, og jeg vet at det jeg kan, det trengs.» «Jeg vil gjerne fortsette å jobbe fordi jeg merker at det jeg gjør er nyttig jeg vil gjerne fortsette å oppleve at jeg har noe å bidra med jobben min må oppleves meningsfull, ellers kan jeg likegodt finne noe annet å gjøre»

38 Å ville hverandre vel «Det å være en del av et miljø hvor jeg vet at folk vil meg vel, det er godt, det er en god opplevelse, og det går på alle disse tingene her om respekt, åpenhet, raushet, forståelse, romslighet og å klare å formidle det at jeg vil deg vel».

39 Salutogent nærvær i lederskap «Det er mitt blikk som er avgjørende, jeg vil se, forstå, og hjelpe medarbeideren til å blomstre» «Jeg tror det ligger i min enkle filosofi som leder, at har mine medarbeidere det bra, så leverer vi en kjempegod tjeneste til pasientene»

40 Den lette gleden «Jeg har veldig hyggelige kolleger med mye humor jeg setter utrolig stor pris på at vi har mye humor. Vi kan le så vi rister og det er utrolig godt... Så hvis jeg tenker på jobben min så tenker jeg alltid at jøss det er jo morsomt å være der. Der er ikke alt altså, men arbeidsoppgavene mine er jo kjempetriste noen ganger, men her inne er det sånn veldig lett stemning, det er lette folk det betyr jo absolutt alt (i forhold til å ha lyst til å jobbe)» Humor, moro, hygge Balanserer alvoret og tyngden i arbeidet

41 Den dype gleden «Jeg har stor arbeidsglede, og det tenker jeg veldig mye på at jeg har, stor arbeidsglede. Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobben, tror ikke jeg har grua meg en eneste dag» Sitter i ryggmargen. Kommer av å mestre og å være god på faget sitt Kommer av opplevelsen av å være nyttig for samfunnet, jeg gjør en forskjell. Kommer av at arbeidet kjennes meningsfullt. Kommer av opplevelsen av å arbeide godt sammen med andre for å skape en god tjeneste det er behov for.

42 Kombinasjonen av den lette og den dype gleden skaper en stemning som sitter i veggene

43 Studien (Vinje & Ausland 2012) viser at salutogent nærvær - handler om opplevelser av mestring, nytte, glede og å ville hverandre vel. Det salutogene nærværet er dermed mer enn fysisk tilstedeværelse, det er også mentalt, sosialt og eksistensielt.

44 Studien (Vinje & Ausland 2012)viser at arbeidsrelatert velvære kan beskrives som: følelsen av at arbeidet gir glede, og å ha vurderinger av å mestre og å ha et verdifullt og nyttig bidrag i samfunnet. Når arbeidet oppleves meningsfullt og utviklende beskrives en slags «jeg-er-på-plass-i-meg-selv-het» i selve nærværet på jobben. under slike forutsetninger stimuleres lysten til å fortsette å tilby sine ressurser til arbeidsplassen.

45 Takk for meg, og riktig god påske!

46 Referanseliste Antonovsky, A. (2000). Helbredets Mysterium. København: Hans Reitzels Forlag. Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass. Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health : how people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass. Ausland, L. H., & Vinje, H. F. (2010). Når det tause får ord på seg. Etiske overveielser i et forskningsprosjekt om nærvær. In J. K. Hummelvoll, Andvig, E., Lyberg, A. (red) (Ed.), Etiske utfordringer i praksisnær forskning. Oslo: Gyldendal Akademiske. Bakibinga, P., Vinje, H. F & Mittelmark, M. B. (2012). Factors contributing to job engagement in Ugandan nurses and midwives. ISRN Public Health. vol. 2012, Article ID , 9 pages, doi: /2012/ de Vibe, M. (2006). Stressmestring arbeidshefte. Stiftelsen GRUK, Gruppe for kvalitetsutvikling i sosial- og helsetjenesten. Rapport Ekenvall,L., Nise, G., Petterson, I-L., Svartengren, M. (2008). Hälsa ock framtid ett forskningsprosjekt om långtidsfriska företag, delstudie 3. Stockholm, Karolinska Institutet Gamperiene, M., Bull, H. (2006). Jakten på de gode modeller: Inkludering av funksjonshemmende i det Europeiske arbeidslivet (Internett). Tilgjengelig fra Hallsten, L. (1993). Burning out: a framework. In W. B. Schaufeli, Maslach, C., Marek, T. (Ed.), Professional burnout: Recent developments in theory and practice (pp ). London: Taylor and Francis. Hansson, A. (2004). Hälsopromotion i arbeitslivet. Lund: Studentlitteratur Hansson, A. (2010). Salutogent ledarskap: för hälsosam framgång. Stockholm: Fortbildning AB Kahn, W.A., (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal 33 (4), Kahn, W.A. (1992). To be fully there: psychological presence at work. Human Relations. 45 (4),

47 Maslach, C. (2003). Burnout: The Cost of Caring. Cambridge, MA: Malor Books. Maslach, C., & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New Perspectives. Applied and Preventive Psychology, 7, Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout. San Francisco, CA. : Jossey-Bass, Inc. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, Martinsen, K. (2000). Øye og Kallet. Bergen: Fagbokforlaget. Spilling, G. (1955). Arbeidsglede. Samtiden- Tidskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål, 64(1), May, D.R., Gilson, R.L., Harter, L.M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 77 (1), Næss, S., Mastekaasa, A., Moum, T., & Sørensen, T. (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Oslo: NOVA Rapport 3/2001. Pines, A. M. (1993). Burnout: An existential perspective. In W. B. Schaufeli, Maslach, C., Marek, T. (Ed.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp ). Washington, DC: Taylor and Francis Richardsen, A. M. (2002). Fra utbrenthet til jobbengasjement: hvordan oppnå økt vitalitet, entusiasme og fordypelse i arbeidet In A. Roness, Matthiesen, S. B. (Ed.), Utbrent. Krevende jobber gode liv. Bergen: Fagbokforlaget. Roness, A., & Matthiesen, S. B. (2002). Utbrent. Krevende jobber gode liv. Bergen: Fagbokforlaget

48 Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzàles-Romà, & Bakker, A. B. (2001). The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, Simpson, M.R. (2009). Engagement at work: A review of the literature. International Journal of Nursing Studies. 46, Soggiu, L. (2011). Arbeidsglede hos sosialarbeidere i rusfeltet, Master i psykisk helsearbeid, Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo. Sørensen, B. A. (2003). Gleder oss over å arbeide. Intervju i 'Arbeidsmiljø' av Turid Børtnes: 1/2003. Sørensen, B. A., Rapmund, A., Fuglerud, K. S., Hilsen, A. I., & Grimsmo, A. (1998). Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse: kunnskapsmangler og forskningsbehov. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Velten, J. (2003). Arbeidsglede. Otta: N.W. Damm & Søn AS. Vinje, H.F, & Mittelmark, M.B. (2006). Deflecting the path to burnout among community health nurses: How the effective practice of self-care renews job engagement. The International Journal for Mental Health Promotion. Vol 8 (4), pp Vinje, H. F., & Mittelmark, M. (2008). Community Nurses Who Thrive: The Critical Role of Job Engagement in the Face of Adversity. Journal for Nurses in Staff Development 24(5), Vinje, H.F, & Mittelmark, M.B. (2007). Job engagement's paradoxical role in nurse burnout. Nursing and Health Sciences. Vol 9, pp Vinje, H.F. (2007). Thriving despite adversity: Job engagement and self-care among community nurses. University in Bergen, Norway, ISBN Vinje, H. F. (2008) Spenningsfylt omsorgspraksis og selvomsorg: Hvordan kan jobbengasjement bevares og stimuleres i sykepleien? Tidskriftet Kreftsykepleie 24 (4), 6 13.

49 Vinje, H.F. & Ausland, L.H. (2012). Nærvær i seniorers arbeidsliv. Vinje, H.V. & Ausland, L.H. (2012). Senior ledere har funnet balansen og ønsker å fremme nærvær. Vinje, H.F. & Ausland, L.H. (2012). Kollegafellesksap som fremmer nærvær og velvære. Ausland, L.H. & Vinje, H.F. (2012). Helsens dynamikk på arbeidsplassen: Betraktninger fra en studie om seniorers nærvær og velvære i arbeidslivet.

HELSENS DYNAMIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN: BETRAKTNINGER FRA EN STUDIE OM SENIORERS NÆRVÆR OG VELVÆRE I ARBEIDSLIVET

HELSENS DYNAMIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN: BETRAKTNINGER FRA EN STUDIE OM SENIORERS NÆRVÆR OG VELVÆRE I ARBEIDSLIVET HELSENS DYNAMIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN: BETRAKTNINGER FRA EN STUDIE OM SENIORERS NÆRVÆR OG VELVÆRE I ARBEIDSLIVET Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold

Detaljer

KOLLEGAFELLESSKAP SOM FREMMER NÆRVÆR OG VELVÆRE I SENIORERS ARBEIDSLIV

KOLLEGAFELLESSKAP SOM FREMMER NÆRVÆR OG VELVÆRE I SENIORERS ARBEIDSLIV KOLLEGAFELLESSKAP SOM FREMMER NÆRVÆR OG VELVÆRE I SENIORERS ARBEIDSLIV Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Liv Hanson Ausland, førstelektor,

Detaljer

NÆRVÆR I SENIORERS ARBEIDSLIV: PRESENTASJON AV EN KVALITATIV STUDIE

NÆRVÆR I SENIORERS ARBEIDSLIV: PRESENTASJON AV EN KVALITATIV STUDIE NÆRVÆR I SENIORERS ARBEIDSLIV: PRESENTASJON AV EN KVALITATIV STUDIE Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt

Detaljer

Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og

Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og velvære Eva Langeland, Dr. polit, Psykiatrisk sykepleier, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen Eva Langeland,HiB SALUTOGENESE PATOGENESE

Detaljer

Veiledernettverket i Vestfold April 2013 Hege Forbech Vinje

Veiledernettverket i Vestfold April 2013 Hege Forbech Vinje Veiledernettverket i Vestfold April 2013 Hege Forbech Vinje Litteratur Ausland, H.L. & Vinje, F.H. (2012) Helsens dynamikk på arbeidsplassen: Betraktninger fra en studie om seniorers nærvær og velvære

Detaljer

Barn som pårørende mellom foreldres sykdom og egen helse

Barn som pårørende mellom foreldres sykdom og egen helse Barn som pårørende mellom foreldres sykdom og egen helse En studie om helseperspektiv i barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten Signegun Romedal Fagrådgiver i BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Positive faktorer i arbeidslivet -nytt fokus gir nye perspektiv

Positive faktorer i arbeidslivet -nytt fokus gir nye perspektiv 1 Positive faktorer i arbeidslivet -nytt fokus gir nye perspektiv Marit Christensen Psykologisk institutt NTNU NSH-konferanse om arbeidsnærvær og sykefravær i helsesektoren, 14.februar, 2011 2 Agenda Hva

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Tore Hegstad Molde 05.11.15 MRFKs medarbeiderundersøkelse i ny innpakning Om medarbeiderundersøkelsen endringer siden 2012 Engasjement

Detaljer

Helsepedagogiske utfordringer i møt e me mennes er me kronisk sykdom ssykdom

Helsepedagogiske utfordringer i møt e me mennes er me kronisk sykdom ssykdom Helsepedagogiske utfordringer i møte med mennesker med kronisk sykdom Førsteamanuensis, dr.polit Eva Langeland Høgskolen i Bergen Eva Langeland 1 Disposisjon Introdukjon. Utfordringer relatert til: Holisme

Detaljer

Helsefremmende arbeid sin relevans for bedriftssykepleieren og bedriftshelsetjenesten.

Helsefremmende arbeid sin relevans for bedriftssykepleieren og bedriftshelsetjenesten. Helsefremmende arbeid sin relevans for bedriftssykepleieren og bedriftshelsetjenesten. Fagdager NSFs landsgruppe for bedriftssykepleiere 8. september 2017 Susanne Hagen Helsefremmende arbeid "Health promotion

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter. Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver

Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter. Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver Salutogenese - helsefremming, mestring og muligheter Sandefjord, 07.04.2016 Irene Wormdahl Faglig rådgiver Salutogenese - å fremme og opprettholde helse og velvære Aaron Antonovsky Ordet kommer av saluto:

Detaljer

De fem best dokumenterte helsefremmende tiltak en kommune kan iverksette

De fem best dokumenterte helsefremmende tiltak en kommune kan iverksette Folkehelsekonferansen, Stiklestad 2.september 2011 De fem best dokumenterte helsefremmende tiltak en kommune kan iverksette Monica Lillefjell, Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Kunnskap om

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv

Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv tema Hege Forbech Vinje 1 Liv Hanson Ausland 2 1 PhD, Førsteamanuensis, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold, Raveien 197, Borre,

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Friskfaktorer og arbeidsglede! Karoline Kopperud Ph.D. Organisasjonspsykologi og ledelse

Friskfaktorer og arbeidsglede! Karoline Kopperud Ph.D. Organisasjonspsykologi og ledelse Friskfaktorer og arbeidsglede! Karoline Kopperud Ph.D. Organisasjonspsykologi og ledelse Friskfaktorer Innflytelse på arbeidsplassen God kommunikasjon Kontroll i arbeidet Optimisme Arbeidsglede Engasjert

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Arbeidsglede og ledelse Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Ledelse som kilde til ansattes jobbmotivasjon Opplevd lederstøtte

Detaljer

Recovery. «Å komme seg»: Personlig og sosialt (Re-cover-ing) Stian Biong 24.10.2014 (stian.biong@hbv.no)

Recovery. «Å komme seg»: Personlig og sosialt (Re-cover-ing) Stian Biong 24.10.2014 (stian.biong@hbv.no) «Å komme seg»: Personlig og sosialt (Re-cover-ing) Stian Biong 24.10.2014 (stian.biong@hbv.no) Total recovery Clinical recovery Natural recovery Personal recovery Social recovery Recovering of a life Pat

Detaljer

Helsefremmende utfordringer blant barn og unge. Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter

Helsefremmende utfordringer blant barn og unge. Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter + Helsefremmende utfordringer blant barn og unge Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter Dispisisjon for dagen Innledning om generelle helseutfordringer i Norge Helseatferd sosial ulikhet i helse

Detaljer

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Autentisk ledelse og mindfulness Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Karakteristika ved den autentiske lederen Forstår sin misjon: Perspektiv, motivert av personlig overbevisning (lidenskap) Praktiserer

Detaljer

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent)

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent) Styrkebasert bedriftsutvikling Pål Tanggaard (Lent) Hvordan skape en kultur der vi tar i bruk hverandres styrker, gjør hverandre gode og skaper fremragende resultater? Agenda: 1. Oppvarming og intro om

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser. Hvordan har vi fremmet helse og nærvær i Skatteopplysningen Øst?

Helsefremmende arbeidsplasser. Hvordan har vi fremmet helse og nærvær i Skatteopplysningen Øst? Helsefremmende arbeidsplasser Hvordan har vi fremmet helse og nærvær i Skatteopplysningen Øst? Skatteopplysningen Fravær som fortjent? Nei! Vi ble friskmeldt av både NAV og Bedriftshelsetjenesten ( gjennomført

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Marit Christensen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 04.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

- vi er en del av et liv som overgår all forstand, og vårt høyeste oppdrag er vårt daglige liv -

- vi er en del av et liv som overgår all forstand, og vårt høyeste oppdrag er vårt daglige liv - - vi er en del av et liv som overgår all forstand, og vårt høyeste oppdrag er vårt daglige liv - Møte veggen Definisjoner Utbrenthet er en tilstand preget av redusert omtanke for mennesker en arbeider

Detaljer

Arbeidsplasser som gir helse

Arbeidsplasser som gir helse Arbeidsplasser som gir helse Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte? Folkehelsekonferansen 2014 Hefa åpning HELSE sosial velvære psykisk velvære

Detaljer

Lekens betydning for den gode barndom

Lekens betydning for den gode barndom Lekens betydning for den gode barndom F A G D A G B E R G E N 1 0 / 1 1-17 I N G U N N B R Ø N S T A D Det viktigste Barnehagealderen følelser lek Hvorfor fokus på lek? Helt nødvendig for utvikling Fordi

Detaljer

Hva forstår vi med jobbtilfredshet?

Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva jobben gir oss En lønn til å leve av Meningsfull aktivitet Tidsstruktur, dagsorden Sosial identitet, selvbekreftelse Sosialt fellesskap Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

Utvikling og vekst med styrker og lykke som drivkraft. Torkjell Winje Kinisk psykolog og Lederutvikler

Utvikling og vekst med styrker og lykke som drivkraft. Torkjell Winje Kinisk psykolog og Lederutvikler Utvikling og vekst med styrker og lykke som drivkraft. Torkjell Winje Kinisk psykolog og Lederutvikler Program Psykisk helse og uhelse. Hva er god psykisk helse? Hva må vi gjøre mer av? Følelsenes betydning

Detaljer

Senter for psykisk helse og rus

Senter for psykisk helse og rus Senter for psykisk helse og rus Livskvalitet ved samtidige lidelser. Hva kan sykepleiere bidra med? Stian Biong, 08.05.2017 10.05.2017 HØGSKOLEN I I BUSKERUD OG OG VESTFOLD SENTER FOR FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27 innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 1.1 Hva handler denne boken om, og hvordan kan den anvendes?... 11 1.2 Hva er ledelse?... 15 1.2.1 Modell 1 lederens helikopter... 16 1.3 Hva er lærende ledelse?... 20

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Nina Amble, Arbeidsforskningsinstituttet as

Nina Amble, Arbeidsforskningsinstituttet as SSØ, 18 september 2007: Mestring - via refleksjon, mestringsledelse, til lærende organisasjon og økt grad av mestring Nina Amble, Arbeidsforskningsinstituttet as 1 Hensikt her i dag: Presentere forskningsbasert

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009

Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009 Prosessveileder Langtidsfrisk Solveig G. Moen, daglig leder v/ HMS-senteret Melhus og livsstilsveileder ved Røros Rehabiliteteringssenter avd. Trondheim. Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009

Detaljer

Kompetanse alene er ikke nok

Kompetanse alene er ikke nok Kompetanse alene er ikke nok Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten Ivan Spehar

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014 Barnet i fokus Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo Reidun og Haldor Formulert i 1995: Siste setning i: Øvreeide, H., Hafstad, R. (1996). The Marte Meo Method and Developmental Dialogues.

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Hvordan lykkes jeg med å engasjere mine medarbeidere til å prestere bedre? Syv praktiske råd. De syv råd

Hvordan lykkes jeg med å engasjere mine medarbeidere til å prestere bedre? Syv praktiske råd. De syv råd Hvordan lykkes jeg med å engasjere mine medarbeidere til å prestere bedre? Syv praktiske råd Karoline Kopperud Ph.D., Organisasjonspsykologi og ledelse De syv råd 1. Fokuser på engasjement 2. Bruk pålitelige

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Arbeidsglede / jobbengasjement

Arbeidsglede / jobbengasjement Arbeidsglede / jobbengasjement Etterutdanningskurs for operasjonssykepleiere 22.10.2014 Auditorium Øye-avdelingen, Ullevål, OUS Elin Willassen 2 «Tegn» i tiden Arbeidsglede har mye fokus; en greie man

Detaljer

Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss

Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss Landsmøte i Samfunnsviterne 5. November 2013: Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss There s something about leaving here, I guess and there

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Krise- og stressmestring på arbeidsplassen. NAV Arbeidslivssenter i Oppland

Krise- og stressmestring på arbeidsplassen. NAV Arbeidslivssenter i Oppland Krise- og stressmestring på arbeidsplassen NAV Arbeidslivssenter i Oppland Målet for samlingen: Målet for samlingen er å gi deltakerne økt kompetanse og trygghet i møte med ansatte som opplever kriser

Detaljer

Utbrenthet blant helsepersonell

Utbrenthet blant helsepersonell Utbrenthet blant helsepersonell Astrid M. Richardsen Handelshøyskolen BI E-mail: astrid.richardsen@bi.no Stress i arbeidslivet Bidrar til forverring av mentale lidelser som depresjon, angst, nervøsitet

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/

Relasjoner i tverrfaglig samarbeid 15/ Relasjoner i tverrfaglig samarbeid MAY BRITT DRUGLI 15/11-2016 Samarbeid rundt barn og unge Relasjoner på mange plan må fungere Barn/ungdom foreldre Foreldre-profesjonell Foreldresamarbeid kan i seg selv

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Eksempler fra praksis ved ergoterapeutene.

Eksempler fra praksis ved ergoterapeutene. Eksempler fra praksis ved ergoterapeutene. Sunnaas sykehus 09.10.13 Nina Levin Hilde Eriksrud Gardening as an occupation: a critical review British Journal of Occupational therapy, February 2012 ( Artikkelen

Detaljer

Etikk og omsorgsteknologi

Etikk og omsorgsteknologi Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot våre bør (G. Fløystad) Etikkens kjerne er urettferdigheten og krenkelsene Etikk

Detaljer

Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning?

Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning? Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning? NAV Østfold Ressursenhet 01.11.2017 Andreas Tjernsli // Utenforskapet Å finne gode svar på hvordan

Detaljer

4/29/14. omsorg. mot optimisme integritet ressurser. flyt. utholdenhet. interesse glede humor. lykke selvkontroll

4/29/14. omsorg. mot optimisme integritet ressurser. flyt. utholdenhet. interesse glede humor. lykke selvkontroll 4/29/14 MainTech Konferansen Positiv psykologi: Mennesker på sitt beste Lisa Vivoll Straume Ph.D* / Faglig leder i Mind: AS respekt ekspertise utholdenhet kjærlighet trygghet interesse glede humor omsorg

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO Psykososialt arbeidsmiljø Psykisk helse og omstilling UiO 12.06.2015 Trine Lanes Østbye og Sidsel Dobak seniorrådgivere NAV Arbeidslivssenter Oslo Alle har en psykisk helse Definisjon av god psykisk helse:

Detaljer

Teori og forskning. Marit Christensen, PhD Førsteamanuensis Psykologisk institutt, NTNU

Teori og forskning. Marit Christensen, PhD Førsteamanuensis Psykologisk institutt, NTNU Teori og forskning Marit Christensen, PhD Førsteamanuensis Psykologisk institutt, NTNU ARK læring og erfaringskonferanse, 2015 Agenda Teori Historikk - psykososialt arbeidsmiljø Jobbengasjement - hva er

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal. Hvorfor ikke skape helse? Salutogenese - Patogenese. Forebyggingskonferanse 28.10.15

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal. Hvorfor ikke skape helse? Salutogenese - Patogenese. Forebyggingskonferanse 28.10.15 Hvorfor ikke skape helse? Kunnskapsesenterets Salutogenese - Patogenese nye PPT-mal Forebyggingskonferanse 28.10.15 Seniorrådgiver Michael de Vibe Seksjon for kvalitetsutvikling mfd@kunnskapssenteret.no

Detaljer

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M44 26.10.17 SANDNES / 2017.10.30 / / SIDE 1 God kommunikasjon så viktig - og så komplisert / SIDE 2

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

Hvor skal vi fremme den ansattes helse?

Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Skal vi ha helsefremmende aktiviteter på arbeidsplassen eller skal vi ha arbeidsplasser som fremmer den ansattes helse? arbejdsmiljøkonferencen 20.-21. oktober 2008

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Bygging av Mestringstillit. Mestring av rusepisoder og tilbakefallsforebyggende arbeid

Bygging av Mestringstillit. Mestring av rusepisoder og tilbakefallsforebyggende arbeid Bygging av Mestringstillit Mestring av rusepisoder og tilbakefallsforebyggende arbeid Hallgeir Brumoen (1958-2011) - Satte fokus på forholdet mellom «lysten», som en innlært mekanisme, og ønsket om å bryte

Detaljer

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Skipper i storm Demensomsorg Handler om etikk Det handler om at ansvaret for personer i sårbare situasjoner er overlatt

Detaljer

Hvordan skaper vi arbeidsglede på jobben?

Hvordan skaper vi arbeidsglede på jobben? Hvordan skaper vi arbeidsglede på jobben? Om begrepet arbeidsglede og hvorfor det er et viktig mål for en organisasjon. Karoline H. Kopperud Ph.D., Organisasjonspsykologi og ledelse Assessit AS Aktivert

Detaljer

VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET J Æ R E N D P S

VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET J Æ R E N D P S VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET J Æ R E N D P S VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET Begrepet tilhørighet. Som et grunnleggende behov. Effekten av tilhørighet. Tilhørighet i samfunnet: også et

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012)

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012) Regional Nettverkskonferanse Bodø, 05-06.11.15 Helsefremmende arbeid: Med fokus på styrker og ressurser Lisa Vivoll Straume Ph.D / Faglig leder Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes,

Detaljer

Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade?

Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade? Elevens «stemme» - hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv etter påført hjerneskade? Statpedkonferansen 2016 Oslo 16. 17. mars 2016 eli.marie.killi@statped.no Elevens «stemme» Illustrasjonsfoto:

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold.

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frode Eick Trine Myhrvold Papirløse migranter De som til enhver tid ikke har gyldig oppholdstillatelse

Detaljer

NÅR ULYKKEN ER UTE - BETYDNINGEN AV JOBB OG ARBEIDSMILJØ M A R I A N N E B A N G H A N S E N & M A R I A N N E S K O G B R O T T B I R K E L A N D

NÅR ULYKKEN ER UTE - BETYDNINGEN AV JOBB OG ARBEIDSMILJØ M A R I A N N E B A N G H A N S E N & M A R I A N N E S K O G B R O T T B I R K E L A N D NÅR ULYKKEN ER UTE - BETYDNINGEN AV JOBB OG ARBEIDSMILJØ M A R I A N N E B A N G H A N S E N & M A R I A N N E S K O G B R O T T B I R K E L A N D BETYDNINGEN AV ARBEID Hvordan kan arbeid være helsefremmende?

Detaljer

Bedring i utbrenthet og jobbstress blant leger og sykepleiere etter kort rådgivning. Karin Isaksson Rø Villa Sana/Legeforeningens forskningsinstitutt

Bedring i utbrenthet og jobbstress blant leger og sykepleiere etter kort rådgivning. Karin Isaksson Rø Villa Sana/Legeforeningens forskningsinstitutt Bedring i utbrenthet og jobbstress blant leger og sykepleiere etter kort rådgivning Karin Isaksson Rø Villa Sana/Legeforeningens forskningsinstitutt 1 I dag Hvorfor spesielle tilbud til helsepersonell?

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar,

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Bodø 2014 «Det handler om tilstedeværelse» Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Patient

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer