Styremøte nr. 6/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2008"

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2008 Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/ Sak STY 72/08 Studieportefølje for studieåret Sak STY 73/08 Budsjett 2010 satsingsforslag utenfor rammen Diskusjonssaker: Sak STY 74/08 Strategisk plan for Orienteringssaker: Sak STY 75/08 Status for kommende års budsjettarbeid Sak STY 76/08 Lokale lønnsforhandlinger Sak STY 77/08 PIU-prosessen Sak STY 78/08 Eventuelt Gjøvik 3. november 2008 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 1/44

2 Sak STY 69/08 Innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 2/44

3 Sak STY 70/08 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2008, sakene 69 78/08 Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 3/44

4 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøtet 25./ Høgskoledirektørens forslag til vedtak PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl Fredag 26. September 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegjerd Palmèr, ekstern representant John Retzius, ekstern representant, vara (gikk under sak 61/08) Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Snorre Danielsen, studentrepresentant Håvard Hanssen, studentrepresentant, vara Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale (kom under sak 57/08) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Cathrine Kildal, studentrepresentant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør, Anne Aandalen, konsulent, styresekretær BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 51/08 Godkjenning av innkalling til styremøte nr 5 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 5/2008, sakene 51-68/08 Enstemmig vedtatt Sak STY 52/08 Godkjenning av saksliste til styremøte nr 5 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr 5/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 53/08 Protokoll fra styremøte nr 4/2008 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll for styremøte nr 4/2008, sakene 36-50/08 Enstemmig vedtatt Sak STY 54/08 Tertialrapport 2, 2008 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 4/44

5 Styret tar økonomirapport pr 2. tertial 2008 til etterretning Enstemmig vedtatt Sak STY 55/08 Årsplan for styrets arbeid Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar følgende årsplan for styrets arbeid: 1. styremøte/seminar - 25./ Tertialrapport inkludert strategiske satsinger Styrefokus kommende år/vedta årsplan for styrets arbeid Orientering opptakstall 2. styremøte / seminar styreseminar med HiL og HH, og styremøte ) Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger 3. styremøte Vedta budsjett for neste år 4. styremøte/studietur 05./ utenfor høgskolen Årsrapport 2008 med planer for 2009 og godkjenning av regnskap for 2008 Kvalitetsrapport 2008 Strategiplan - rullering Vedtak vedr strategiske satsinger 2009 Fastsette møtedatoer kommende år (høst og vår) 5. styremøte Rullering langtidsbudsjett Orientering søkertall 6. styremøte Rapport 1. tertial Evaluering av styrets arbeid I tillegg til ovennevnte saker/temaer vil det i hvert styremøte bli gitt orientering om status PIU og andre aktuelle saker fra sektoren Enstemmig vedtatt Sak STY 56/08 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og samarbeid med andre virksomheter med virkning fra Enstemmig vedtatt Sak STY 57/08 Avdeling for ingeniørfag (ING) navneendring Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret endrer navn på Avdeling for ingeniørfag til Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Engelsk betegnelse: Faculty of Technology, Economy and Management Student Håvard Hanssen fremmet nytt forslag til vedtak: Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 5/44

6 Avdeling for ingeniør, teknologi og ledelsesfag (Faculty of Engineering, Technology and Management)Forslaget falt mot 1 stemme Vedtak: Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme DISKUSJONSSAKER: Sak STY 58/08 Planprosess Strategisk plan Sak STY 59/08 Studieportefølje Sak STY 60/08 HiG s lønnspolitikk ORIENTERINGSSAKER: Sak STY 61/08 PIU-prosessen Rektor orienterte muntlig om prosessen. Styret kom med innspill til ledelsen til den videre prosessen. Sak STY 62/08 Tall for frammøte ved studiestart 2008 Høgskoledirektøren orienterte Sak STY 63/08 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte Sak STY 64/08 Nye akkrediterte studieprogram ved HiG Høgskolen i Gjøvik har fått følgende studier godkjent av NOKUT: PhD i Information Security Master i klinisk sykepleie Sak STY 65/08 Aktuelle tema i UH-sektoren høsten 2008 Styret satte pris på orienteringen, og ønsker i fortsettelsen en halvårig orientering. Sak STY 66/08 Fokus på interne enheter Orientering på biblioteket og på IT-tjenesten Sak STY 67/08 Brev fra KD av 18. juli 2008 om lederlønn Sak STY 68/08 Eventuelt Høgskoledirektøren orienterte: 1. Studie- og forskningsdirektør Iver E Jensen har fått permisjon i ett år fra 1.oktober 2008 for å være daglig leder i det nyetablerte Nasjonalt senter for komposittmaterialer på Raufoss. Førstelektor Gunn Rognstad vil være vikar. 2. Dekanstillingen ved IMT har vært utlyst med frist 15.september 2008, det er innkommet 3 søknader, hvorav er 2 interne. 3. Høgskoledirektøren er oppnevnt av UHR til å sitte i et utvalg som skal vurdere tiltak mot korrupsjon og andre uetiske handlinger i høyere utdanning. 4. Representanter for HiG deltar i et samarbeidsforum med Gjøvik kommune, næringslivet og SOPP for å få fram tiltak som fremmer Gjøvik som studentby. 5. Klagenemndas møte 18.september Det er et økende problem med forsøk på juks fra studenter i forbindelse med eksamener 6. Vi har vært positivt synlige i media mange ganger den siste tiden Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 6/44

7 Rektor orienterte: 1. Rektor har deltatt i et internt arbeidsutvalg i NOKUT som har utarbeidet forslag til nye kriterier til evalueringssystem for kvalitetssikring. Disse er nå vedtatt av NOKUTs styre og er ute på høring. NOKUT forventer å starte evalueringssyklus 2 tidlig i 2009, og HiG må forvente å få besøk tidlig. Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 7/44

8 Sak STY 72/08 Studieportefølje for studieåret Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Notat: Studieportefølje for studieåret Tabell med oversikt over studier ved HiG Sammendrag Framlegget gjelder statlig finansierte studier ved Høgskolen i Gjøvik for Høgskolens studieportefølje for statlig finansierte studier skal i henhold til årshjulet behandles av høgskolestyret i forbindelse med utlysning av studier for kommende studieår. Denne saken foreslår konkrete endringer i studieporteføljen for studieåret Det er ikke foreslått store endringer for kommende studieår, men det er verdt å merke seg at PhD-utdanningen starter opp, at Master i klinisk sykepleie starter opp og at flere utdanninger enn tidligere nå tilbys fleksibelt. Det foreslås opprettet et nytt studium ved Avdeling for informatikk og medieteknikk Årsstudium i mediemanagement. Saksopplysninger Det er laget et notat som drøfter den eksisterende studieporteføljen innenfor de statlig finansierte studiene i forhold til neste års utlysning (vedlagt). For hver avdeling er det innarbeidet en kort drøfting av studieporteføljen i lys av utviklingen i søkertall og prosesser som avdelingen er inne i. For hver avdeling er det satt opp en tabell over de studiene som er planlagt lyst ut i forhold til studieåret Notatet er utarbeidet i samarbeid med ledelsen ved høgskolen og de føringer høgskolestyret har gitt. Vurdering Generelt har høgskolen fortsatt en utfordring i å omstille seg i forhold til nye målgrupper og fleksibilisering av utdanningene våre. Det er også viktig at høgskolen er i stand til å ta nye utfordringer knyttet opp mot nasjonale og regionale satsinger i randsonen av den ordinære virksomheten. Det er viktig for høgskolen å satse på etter- og videreutdanning. Innenfor dette markedet er det et stort potensial. Avdelingene ble i fjorårets styresak om studieporteføljen pålagt å jobbe systematisk med utvikling av nye fleksible studiemodeller som kan tilbys som etter- og videreutdanninger (STY 59/2007). Det er verdt å merke seg at blant høgskolens etter- og videreutdanningstilbud er det nå utviklet en videreutdanning i nettpedagogikk, en utdanning som vil være svært relevant også for høgskolens egne ansatte som skal tilrettelegge fleksible studier. Flere studier, videreutdanninger og kurs er dessuten tilrettelagt fleksibelt i løpet av det siste året. Ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse er det ingen direkte endringer i studieporteføljen, men følgende forhold kan trekkes frem: Bachelor i økonomi og ledelse lyses ut også som fleksibelt studium Årsstudium i landmåling lyses ut også som fleksibelt studium Ved Avdeling for informatikk og medieteknikk er det foreslått følgende endringer: PhD i informasjonssikkerhet er akkreditert av NOKUT og starter opp Det etableres nytt studium: Årsstudium i mediemanagement Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 8/44

9 Ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie er det følgende endring: Bachelor i sykepleie, deltid, lyses ut som utdanning på Gjøvik (ikke desentralisert) Master i klinisk sykepleie starter opp i januar 2009 Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn II lyses ikke ut Videreutdanning i aldring og eldreomsorg lyses ikke ut Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Studieporteføljen for statlig finansierte studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagte tabell: a. PhD i informasjonssikkerhet starter opp b. Master i klinisk sykepleie starter opp c. Bachelor i økonomi og ledelse lyses ut som fleksibelt studium over 4 år d. Bachelor i sykeleie, 4 år, lyses ut som deltidsutdanning på Gjøvik e. Årsstudium i landmåling lyses ut som fleksibelt studium over 2 år f. Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2009: Årsstudium i mediemanagement, aktuelt for innpassing i Bachelor i økonomi og ledelse 2. Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn II lyses ikke ut. 3. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg lyses ikke ut. Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 9/44

10 Vedlegg1 Sak STY 72/08 Studieportefølje for statlig finansierte studier ved Høgskolen i Gjøvik studieåret Høgskolestyret ved Høgskolen i Gjøvik vedtar følgende utlysning av studier for studieåret : PhD- utdanninger Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar PhD i informasjonssikkerhet IMT 3 år Gjøvik NYTT! Masterutdanninger Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Master i informasjonssikkerhet IMT år Gjøvik 30 Tilbys også på deltid Master i medieteknikk IMT år Gjøvik 30 Tilbys også på deltid Erasmus Mundus: Master i Color in Informatics and Media Technology (CIMET) IMT år Int. I samarbeid med Finland, Spania og Frankrike, HiG bidrar med 90 SP. Master i klinisk sykepleie HOS år Deltid 30 NYTT! Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet (MHPCC) HOS år Deltid 40 Opptak høsten 2009, oppstart januar 2010 Bachelorutdanninger Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Konstruksjon Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Prosjektstyring og ledelse Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Landmåling Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretninger: Elektronikk/microData, Trådløs kommunikasjon, Industriell elektronikk automatisering, elkraft (fleksibel) TØL år Gjøvik 30 TØL år Gjøvik 30 TØL år Gjøvik 20 TØL år Gjøvik 20 Y-vei til elektroingeniør TØL år Gjøvik 15 Spesiell opptaksvei. Studentene inngår i elektrostudiene Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 10/44

11 Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor i ingeniørfag Industriell design og teknologiledelse Kommentar: Fokus på produktutvikling, design og teknologiledelse Bachelor ingeniørfag Fleksibel ingeniørutdanning. Mulighet til spesialisering i Bygg - prosjektstyring og ledelse, Elektro- elkraft og Industriell design og teknologiledelse TØL år Gjøvik 20 TØL år Gjøvik 30 Bachelor i teknologidesign og ledelse Kommentar: Fokus på produktutvikling, design og teknologiledelse Bachelor i geomatikk Kommentar: Fokus på landmåling, stikking, terrengmodellering, arealplanlegging, jus, GPS og GIS TØL år Gjøvik 20 TØL år Gjøvik 15 Bachelor i økonomi og ledelse TØL år Gjøvik 40 Bachelor i økonomi og ledelse TØL år Fleksibel NYTT! Bachelor i ingeniørfag data Studieretning: Drift av datasystemer IMT år Gjøvik Bachelor i programvareutvikling IMT år Gjøvik Bachelor i drift av nettverk og datasystemer IMT år Gjøvik Bachelor i informasjonssikkerhet IMT år Gjøvik Bachelor i medieteknologi Kommentar: Spesialisering i produksjon og bruk av digitale medier IMT år Gjøvik Bachelor i medieproduksjon IMT år Gjøvik Bachelor i mediedesign Kommentar: Fokus på grafisk design, informasjonsdesign, kommunikasjonsdesign, mediedesign, typografi, visuell kommunikasjon Bachelor i mediemanagement Kommentar: Medieproduksjon i kombinasjon med økonomi, markedsføring og ledelse IMT år Gjøvik IMT år Gjøvik Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 11/44

12 Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor i sykepleie, heltid HOS år Gjøvik 150 Bachelor i sykepleie, deltid HOS år Gjøvik 40 Bachelor i radiografi HOS år Gjøvik 30 Videreutdanninger Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Videreutdanning i geografiske informasjonssystemer Videreutdanning i elkraft (i samarbeid med KAU og HiØ) TØL 60 1 år Gjøvik 15 TØL 60 2 år Gjøvik 15 HiG ansvar for 15 SP Videreutdanning i anestesi- sykepleie HOS 90 1,5 år Gjøvik 10 Videreutdanning i operasjonssykepleie HOS 90 1,5 år Gjøvik 10 Videreutdanning i intensivsykepleie HOS 90 1,5 år Gjøvik 10 Videreutdanning i veiledning HOS 60 2 år Samling 30 Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg, trinn I Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter HOS 30 1 år Samling 30 HOS 30 1 år Samling 30 Årsstudier Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Årsstudium i økonomi og ledelse TØL 60 1 år Gjøvik 20 Inngår som 1. år i bachelor Årsstudium i landmåling TØL 60 1 år Gjøvik 20 Årsstudium i landmåling TØL 60 2 år Fleksibel 20 NYTT! Årsstudium i teknologidesign TØL 60 2 år Gjøvik 10 Deltid, utvalgte emner av heltid, kan bygges ut til bachelor Årsstudium i egis TØL 60 2 år Fleksibel 15 Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi IMT 60 1 år Gjøvik 30 Årsstudium i medieproduksjon IMT 60 1 år Gjøvik 30 Inngår som 1. år i bachelor Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 12/44

13 Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Årsstudium i mediemanagement IMT 60 1 år Gjøvik 30 NYTT! Inngår som 1. år i bachelor Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 13/44

14 Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad Vedlegg 2 Sak STY 71/08 NOTAT: Studieportefølje for statlig finansierte studier ved Høgskolen i Gjøvik studieåret Innledning Dette notatet drøfter de ulike studieprogrammene med henblikk på at styret ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal ha vedtatt studieporteføljen for studieåret Notatet er basert på innspill og tilbakemeldinger fra avdelingene og styret og omhandler de statlig finansierte studiene. For hver avdeling er det innarbeidet en kort drøfting av studieporteføljen samt forslag til vedtak for kommende studieår i form av en tabell med de aktuelle studiene som skal lyses ut. Avdelingene har ulike utfordringer og problemstillinger. Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) gjennomgikk store omstillinger og etablering av flere nye studier i studieåret Ingeniørutdanningene har i 2008 vært gjennom en evaluering av NOKUT, og fleksibel ingeniørutdanning er startet høsten Ved Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) ble det også gjort noe del omlegging i I 2008 ble PhD utdanning i informasjonssikkerhet akkreditert av NOKUT. Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS) har fått bachelorutdanningen i sykepleie reakkreditert av NOKUT, og Master i klinisk sykepleie kunne starte opp høsten 2008 etter at søknad om etablering ble innvilget fra Kunnskapsdepartementet (KD). Avdelingenes utfordringer reflekteres gjennom ulik detaljgrad i omtalene av de ulike enhetene. Som del av kvalitetssystemet ved HiG er to studier hvert år gjenstand for intern syklisk evaluering i regi av høgskolens Studienemnd. Sist studieår omfattet dette Master i medieteknikk og Bachelor i teknologidesign og ledelse. Komiteenes anbefalinger for videre arbeid er lag inn under hhv. IMT og TØL. De fullstendige rapportene legges ikke ved, men er tilgjengelige for styret. 2.0 Nasjonale trender i utdanningsmarkedet De senere års nedgang i søking til høyere utdanning ser ut til å ha snudd. Utviklingen henger bl.a. sammen med økningen i alderskullene som utgjør de viktigste søkergruppene i Nasjonalt opptak, og uten det gode arbeidsmarkedet i Norge ville en sannsynligvis opplevd en økning i søketallet. 61,4 % av de som søker høyere utdanning i Nasjonalt opptak i 2008 er kvinner. Utdanningstyper som har tilbakegang nasjonalt, er bl.a. realfagstudier (1,6 %) og sykepleierutdanning (7,8 %). 3.0 Utviklingstrekk ved HiG i 2008 HiG har for tredje år på rad en vekst i søkertallene, i år på ca 20 %. Samordna Opptak øker med ca 3 % i forhold til i fjor, mens det lokale opptaket øker med ca 30 % hvis vi sammenligner med tallene på samme tid i fjor. TØL har en vekst på ca 25 % totalt. Det er 132 søkere til forkurs for ingeniørutdanningen. Fleksibel ingeniør har ca 100 søkere. Bachelor i økonomi og ledelse har i år 30 førsteprioritetssøkere. Det vurderes til å være et godt tall siden utdanningen i år ligger i det samordna opptaket og man nå her kun operere Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 14/44

15 med de som har HiG som førstevalg. I tillegg til søkerne på bachelor er det i år 28 søkere til årsstudiet i økonomi og ledelse. Ingeniørutdanningene holder seg på samme nivå som i fjor, med unntak av elektro som øker både på ordinær utdanning og Y-vei. IMT har en markant vekst i år. Søkertallene øker med 27 %. Alle datautdanningene har god økning. Begge masterutdanningene har også god søkning i år. Det var 42 søkere til MIS (Master i informasjonssikkerhet) og 18 søkere til Master i medieteknikk (MMT). I tillegg tas det opp internasjonale søkere, og det skal tas opp studenter til Master of Color in Informatics and Media Technology (CIMET). Medieutdanningene holder seg omtrent på nivået fra i fjor. HOS har en søknadsøkning på 18 % fra i fjor. Bachelor i radiografi har i år 53 førsteprioritetssøkere mot 38 på tilsvarende tidspunkt i fjor. Heltids sykepleie ligger omtrent på samme nivå som i fjor, men det er en markant økning til deltid sykepleie på Gjøvik med 87 søkere. De desentraliserte sykepleierutdanningene er omtrent som i fjor. Videreutdanningene har god søkning. Master i klinisk sykepleie hadde 50 søkere. Fremmøtetallene viser noe av det samme bildet, men det faller av en god del søkere, spesielt til de studiene som krever tillegg i realfag fra videregående skole. Samlet sett møtte 854 nye studenter til studiestart i år, mot 699 i fjor. Dette er en oppgang i oppmøtetall på 22 %. Utfordringene for høgskolen som helhet ligger spesielt i å videreutvikle fleksible studietilbud (nettbaserte og samlingsbaserte) som kan tilbys til andre og nye målgrupper. Mange kurs- og etterutdanningstilbud er nå tilrettelagt nettbasert/fleksibelt, og det jobbes videre med alternativ organisering av tilbudene. Alle avdelingene har også utfordringer i å møte et voksende EVU marked ved å ta utfordringer gjennom nasjonale satsinger og nye behov og muligheter i randsonen av vår ordinære virksomhet. 3.1 Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) Avdelingen er organisert i fem seksjoner; Seksjon for allmennfag, Seksjon for bygg, Seksjon for geomatikk, Seksjon for elektro og Seksjon for teknologi og ledelse. Fleksibel ingeniørutdanning omtales for seg Seksjon for byggfag Byggstudiene ble lagt om til en ny modell i Denne besto i å splitte opp studieretningene i fire selvstendige studier: Bachelor i ingeniørfag Bygg, konstruksjon, Bachelor i ingeniørfag Bygg, prosjektstyring og ledelse, Bachelor i ingeniørfag Bygg, vann og avløpsteknikk og Bachelor i ingeniørfag Bygg, landmåling. Pga. dårlig søkning, ble studiet i vann- og avløpsteknikk ikke startet i fjor. Fra høsten 2008 ble dette studiet lagt inn i fleksibel ingeniørutdanning, som foreslått i fjor, og startet opp med 6 studenter. Bygg, konstruksjon har hatt stor fremgang i 2008; 27 studenter møtte i 2008 mot 19 i fjor, mens både prosjektstyring og landmåling har gått noe tilbake. Landmåling kjøres i tett relasjon til Årsstudiet i landmåling og Bachelor i geomatikk, slik at det ikke medfører merbelastning å tilby studiet til få søkere. TRESutdanningene har hatt tilbakegang i 2008, til sammen møtte 12 studenter i høst mot 16 i fjor. Byggingeniørstudiene har samlet sett noe nedgang i oppmøtetallene fra i fjor. Det er per i dag 52 nye studenter på de tre byggstudiene som startet opp (inkludert TRES). I fjor var det 56 studenter som Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 15/44

16 begynte. I tillegg kommer byggstudentene som startet opp på fleksibel ingeniørutdanning med til sammen 25 studenter, noe som gjør den samlede søkningen til HiGs byggstudier svært god også i Bygg har vært gjennom en stor omlegging av sine studier og har etter hvert etablert et solid nettverk med næringslivet i regionen. På grunn av begrensning i antall praksisplasser er det i år gjort avtale med EBA (Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg), om å ta opp maks.20 studenter hvert år på Prosjektstyring og ledelse. Bygg opplever nå at alle studieplassene på Prosjektstyring og ledelse er fylt opp fordi det i løpet av høsten har foregått overflyttinger fra andre studieprogrammer internt, men også fra andre høgskoler. Studenter fra Fagskolen gis fritak i 40 stp og får nå tilbud om å ta Bachelorgraden på to år. En egen framdriftsplan er laget for disse studentene. I høst er det fire studenter som følger dette opplegget Seksjon for elektrofag Bachelor i ingeniørfag Elektro Bachelor i ingeniørfag Elektro hadde samlet sett en svak nedgang i oppmøtet i forhold til i Det møtte 13 studenter til studiestart høsten 2008; 9 på elektro og 4 på elektro TRES. I 2007 møtte det totalt 14 studenter; 8 på elektro og 6 på elektro TRES. Fagmiljøet har også her jobbet med å etablere bransjekontakt og er i god dialog med et nettverk av elektro- bedrifter. Avdelingen har foreløpig ikke lagt inn læring i bedrift i fagplanen for elektroutdanningene. Det er utviklet en egen studiemodell tilpasset elever med fagbrev innen elektro fra videregående skole, Y-vei. Det møtte 9 studenter til denne modellen i 2008, det samme antall som i Studiet er fortsatt i en utvikling og prøvefase for å høste erfaring med hvordan denne studentgruppen vil klare seg gjennom ingeniørutdanning. Avdelingen har utviklet et fleksibelt studietilbud innen elkraft i samarbeid med bl.a. Karlstad Universitet og Høgskolen i Østfold. HiGs bidrag til denne utdanningen er 15 studiepoeng. Dette opplegget er tenkt både som et fleksibelt videreutdanningstilbud, men også som en mulig spesialisering for ordinære campusstudenter. Elkraft er også et av de områdene det har vært innmeldt behov for fra næringslivet i forbindelse med Oppland fylkeskommunes kompetansemotorprosjekt. Studiet vil derfor tilbys både som en del av den nye fleksible ingeniørutdanningen og også som et selvstendig deltids videreutdanningstilbud. I tillegg vil campusstudenter kunne ta tilbudet som tredje året i ingeniørutdanningen i elektro. Det er fremdeles behov for omstillinger innenfor elektroutdanningen. Det er forholdsvis få studenter totalt å fordele på de eksisterende tre studieretninger (ca 50 fordelt på alle tre år), i tillegg foreslås elkraft som en ny spesialisering. Studiene sliter også med noe frafall både etter studiestart og i forhold til frafall fra søknad til opptak. Avdelingen jobber aktivt for at antall studenter ved elektrostudiene skal øke. Det vil derfor i tiden fremover settes fokus på markedsføring, målgruppeanalyse og studiets profil. Markedet for elektroingeniører er godt for tiden. Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 16/44

17 Bachelor i ingeniørfag Energiteknikk Studiet ble stanset midlertidig fra studieåret , på bakgrunn av at det da kun var 5 søkere ved søknadsfristens utløp. En forutsetning for å få startet studiet var også finansiering fra næringslivet. Dette var ikke på plass ved utlysningen for 2008, slik at studiet heller ikke da ble utlyst. Finansiering er nå på plass gjennom Eidsiva professoratet, og fagmiljøet jobber med å finne de rette personer. Nytt studie vil først være på plass via Samordna Opptak høsten 2010, og da i samarbeid med energibransjen. Et evt. lokalt opptak vil kunne bli vurdert gjennomført i forkant av dette Seksjon for teknologi og ledelse Bachelor i ingeniørfag - Industriell design og teknologiledelse (IDT) Bachelor i ingeniørfag - Industriell design og teknologiledelse (IDT) hadde høyere fremmøtetall i år enn i fjor; 20 studenter mot 10 i fjor. Studiet er basert på fordypning i realfag og gir studentene grunnlag i styrkebergning av produkter/konstruksjoner. Bachelor i økonomi og ledelse (ØKLED) BI fattet vedtak om nedleggelse av BI Gjøvik i desember Høgskolen fikk utfordring fra næringsliv og offentlige myndigheter i regionen om å etablere et studietilbud som kunne videreføre økonomi og ledelsesutdanning på Gjøvik. Dette resulterte i etablering av en Bachelor i økonomi og ledelse og et årsstudium i økonomi og ledelse. På tross av at studiet bare ble lyst ut gjennom lokalt opptak var det god søkning i 2007; 55 studenter møtte til studiestart. Høsten 2008 møtte hele 63 studenter, 41 på bachelorutdanningen og 22 på årsstudiet. Dette gjør studiene innen økonomi og ledelse til de mest søkte ved avdeling TØL. Årsstudium i økonomi og ledelse Studiet ble, som ØKLED, startet første gang i fjor. Ved studiestart høsten 2008 møtte 22 studenter til årsstudiet. Årsstudiet kan inngå i BA-ØKLED. Hovedutfordringen omkring studietilbudene i økonomi og ledelse er knyttet til rekruttering av et stabilt fagmiljø med førstekompetanse. Fleksibel økonomi og ledelsesutdanning (4 år deltid) Fra høsten 2009 gis det også tilbud om 4 årig bachelorutdanning fagområdet økonomi og ledelse. Studiemodellen er først og fremst rettet mot voksne folk som er i arbeid, men den er også et ledd i en større fleksibilisering av utdanningene våre med utvikling av ulike nettbaserte emner og studietilbud. Bachelor i teknologidesign og ledelse (TDL) Bachleor i Teknologidesign og ledelse (TDL) hadde en oppgang i fremmøtetallet høsten 2008; 22 i år mot 17 i fjor. Dette fagområdet har kommet lengst i å knytte praksis opp mot utdanningen, og det jobbes tett med relasjonsbygging både mot industrimiljøet på Raufoss og mot TOTAL-gruppen. Utdanningen består av en stor andel samfunnsvitenskapelige emner og har mye til felles med BA økonomi og ledelse. TDL baserer seg ikke på realfagsfordypning, men framstår som en profesjonsutdanning med fokus på design, kultur og estetikk i et samfunnsmessig perspektiv der økonomi, ledelse og anvendelse av teknologiske verktøy inngår. Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 17/44

18 Årsstudium i teknologidesign Årsstudiet i teknologidesign består av eksisterende emner i bachelorutdanningene IDT og TDL og kan tilpasses deltidsstudenter som er i arbeid. Studiet vil slik sett være en rekrutteringsvei til bachelorutdanningene og kan også være del av etterutdanning for bachelorkandidater fra andre studier. Høsten 2008 møtte bare 2 studenter, mot 7 i fjor Seksjon for geomatikk Bachelor i geomatikk Bachelor i Geomatikk hadde likt oppmøte som i fjor, 11 studenter. Bachelorstudiet har fortsatt for lav rekruttering, men fagmiljøet jobber aktivt på flere plan for å bedre dette. Studentene er svært ettertraktet i næringslivet, men få studenter vet hva geomatikk er. Studiet har fokus på landmåling, stikking, terrengmodellering, arealplanlegging, jus, GPS og GIS. Ingen av årets nye studenter på studiene har for øvrig sluttet til nå. Bachelorstudiet har stor grad av samkjøring med årsstudium i landmåling og videreutdanningen i GIS. Det samlede antall studenter er derfor forsvarlig i forhold til å opprettholde studiene. Alle studentene som ble uteksaminert fra bachelorutdanningen fikk jobbtilbud før de var endelig ferdige med utdanningen. Behovet for personer med denne typen fagbakgrunn forventes å øke i årene som kommer. Nylig har fagmiljøet blitt tildelt et nytt Leonardoprosjekt (EU-finansiert) for videreutvikling av studiet i samarbeid med partnere fra 8 europeiske land. HiG er koordinator for prosjektet, og tildeling av slike prosjekter er en stor anseelse for fagmiljøet på HiG. Årsstudium i landmåling Årsstudium i landmåling har hatt en ned gang i studentfremmøtet høsten 2008 og det møtte i høst 8 studenter, mot 14 i fjor. Videreutdanning i geografiske informasjonssystemer Til studiestart høsten 2008 møtte 4 studenter, det samme antall som i fjor. Årsstudium egis Fagmiljøet har utviklet videre et nettbasert fleksibelt årsstudium innen egis som nå kjøres for andre året. I andre studieår er det 8 studenter. Årsstudium egis har høsten nye studenter. Fra høsten 2009 tilbys også fleksibelt Årsstudium i landmåling nettbasert, dvs over 2 år. I tillegg er opptakskravene endret, slik at nå kan søkere med generell studiekompetanse også kan komme inn Fleksibel ingeniørutdanning (4 år deltid) Fleksibel ingeniørutdanning er en av utdanningene med best søkning ved årets opptak. Det var i alt prioritetssøkere, 46 fikk tilbud; 8 på elektro/elkraft, 13 på bygg/prosjektstyring/ledelse, 6 på bygg/landmåling, 6 på bygg/vann/avløpsteknikk og 13 på industriell design/teknologiledelse. 43 studenter startet. Studentene er fordelt i grupper på Gjøvik (32 studenter), på Tynset (4 studenter), på Vinstra (2 studenter), og i Bodø (5 studenter). Søkere som manglet fordypning i realfag, 3MX og 2FY, har fått tilsagn om studieplass fra neste studieår dersom realfagskravene innen da er oppfylt. Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 18/44

19 Studiemodellen er et ledd i en større fleksibilisering av flere av ingeniørutdanningene med utvikling av ulike nettbaserte emner og studietilbud. Prosjektet inngår også som en del av Oppland Fylkeskommunes Kompetansemotorprosjekt. Studiet er tenkt finansiert gjennom høgskolens basisbevilgning og studiepoengproduksjon. Utviklingen av fleksibel ingeniørutdanning har vært eksternt finansiert med kr ,- fra Strategiske midler og kr ,- fra NUV (Norgesuniversitetet). Det arbeides for tiden med en modell for å se på hvordan utgiftene til samlingene skal dekkes. Fleksibel ingeniørutdanning er organisert som et prosjekt med prosjektleder fra Byggseksjonen. I tillegg er det engasjert en person i 50 % stilling med ansvar for nettpedagogikk og for opplæring av lærere i bruk av ulike produksjonsverktøy. Det virker som at Fleksibel ingeniørutdanning er et attraktivt studietilbud. Avdelingen opplever stor etterspørsel etter studiet fra folk over hele landet. Det ser ut som at studiemodellen kan bidra til å utdanne studenter innenfor VAR og Elkraft som i dag ikke er attraktive studietilbud for 18-åringene. Fleksibel ingeniørutdanning bidrar dermed med å utdanne studenter med en kompetanse som er svært etterspurt i næringslivet Forkurs for ingeniørutdanningen Forkurs for ingeniørutdanningen er et ettårig kvalifiseringsløp for å bli tatt opp til ingeniørutdanninger. Høgskolen i Gjøvik tok over denne utdanningen fra Fagskolen Gjøvik (FIG) i I 2006 møtte det 55 studenter til studiestart, mens det i 2007 bare møtte 37. Høsten 2008 møtte 41 studenter, altså en svak oppgang fra i fjor. 10 studenter av de som fullførte (av totalt ca. 30 studenter) våren 2007 startet opp som studenter på ingeniørutdanningene ved HiG. Det er også jobbet med å gjøre forkurset mer fleksibelt slik at målgruppen kan utvides til studenter som er i jobb eller ikke har mulighet til å følge studiet på heltid på Campus. En slik modell har en merkostnad som i så fall må dekkes inn. Høgskolen bruker ca 2 mill kr på dette tiltaket. Studentene produserer ikke studiepoeng og gir dermed ingen inntekter for HiG. Det er derfor en hovedutfordring å få flest mulig av studentene til å begynne på ingeniørutdanning ved HiG. Avdelingen ønsker å videreføre tilbudet etter samme modell også neste år. På kort sikt vil ikke avdelingen jobbe videre med en fleksibel modell, da denne vil innebære økte kostnader. Avdelingen må i løpet av kommende studieår foreta en evaluering av helheten i forhold til ulike veier inn til ingeniørutdanningen og se forkurset opp mot andre alternativer som utvidet y-vei for andre studieretninger, TRE-semesterordningen. Innpassing av fagskoleteknikkere og andre alternativer Innpassing og avkorting av studieløp for fagskoleteknikere Tekniske fagskoler har etter reformen i 2004 fått en ny og klar status som utdanninger som går utover videregående skoles nivå, men er ikke forskningsbasert og gir ikke studiepoeng. Noen høgskoler (Agder, Vestfold og Buskerud) har begynt et arbeid med å finne løsninger for innpassing og avkorting av studieløp for fagskoleteknikere. De fleste linjene fra fagskolen kan gi realkompetansefritak for emner i Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 19/44

20 ingeniørutdanningen med ca studiepoeng, hovedsakelig innenfor de tekniske fagene. Fagskoleteknikerne er generelt svakere i realfagene enn studenter med vanlig opptaksgrunnlag. Fagskolen i Gjøvik er svært opptatt av at HiG skal få til en slik innpassingsmodell, helst med avkorting av 60 SP (ett år) som kan tilbys fra og med studieåret HiGs ambisjon er å være blant de beste i Norge på god innpassing av fagskoleutdanning. Erfaringene så langt er at det er flest byggstudenter blant de som har fått avkortet studieløp Syklisk evaluering av Bachelor i teknologidesign og ledelse Med henvisning til rapporten, gjengis her Kap. 1: ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING AV BACHELOR I TEKNOLOGIDESIGN OG LEDELSE: Komiteen opplevde at det var en god dialog med ledelse, ansatte og studenter i evalueringsprosessen. Gruppene var godt forberedt og engasjerte i intervjusituasjonen. Navnet Bachelor i teknologidesign og ledelse (TDL) dekker studiets innhold på en god måte, og kommuniserer godt med dagens utdanningssøkende. Her har det vært en positiv utvikling siden 2004, men komiteens synspunkt er at det fortsatt må arbeides målbevisst med å videreutvikle studiets profil og identitet i forhold til ingeniørstudiet. Det er viktig med fortsatt fokus på markedsføring av studietilbudet, og at en sammen med markedsteamet vurderer tiltak for å øke interessen for utdanningen. Studieplanen er formelt godkjent av Studienemnda, og komiteen vil trekke fram at studieplanen 2008/09 har et klart formulert læringsutbytte, og at den tydelig beskriver muligheter for videre studier eller yrkesutøvelse. Det er god variasjon i bruk av vurderingsformer. Etter komiteens vurdering har de faglige ressurser en rimelig størrelse, og krav til førstekompetanse er også tilfredsstilt. Komiteen prioriterer følgende oppfølgingspunkter: Tatt i betraktning at Læring i bedrift er sentralt i markedsføringen av studieprogrammet, mener komiteen at denne delen av studieprogrammet må gjennomgås med tanke på grunnleggende forbedringer. Dette innebærer å utvikle et bredt engasjement fra de ansatte, at aktivitetene er strukturert på en god måte, og at de gjensidige forventingene mellom alle aktørene er avklart. Avdelingen bør vurdere å sette av en dedikert stillingsressurs som koordinerer logistikken knytte til Læring i bedrift, for å sikre et bedre samsvar mellom studieplanens praksisbeskrivelse og reell gjennomføring. Det team av lærere som er involvert i utdanningen bør samhandle i større grad, slik at studentene oppfatter programmet mer helhetlig og samkjørt i forhold til struktur, krav og metoder i studieprogrammet. Ledelsen må sørge for at kvalitetssystemet anvendes systematisk. Det er et rimelig samsvar mellom opptakskrav og studiets faglig innhold. Komiteen vil likevel anbefale at det gjennomføres analyser for å utvikle tiltak som kan styrke studiepoengproduksjonen og øke gjennomstrømmingen. Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 20/44

21 Fagmiljøet må sikre at emnenes forutsetter-krav og bygger på organiseres slik at den faglige progresjon synliggjøres i tråd med bachelorforskriftens krav til bredde og fordypning. Komiteen trekker også fram: Avdelingen bør videreutvikle plan for kompetanseutvikling. Prosjekt som metode i undervisningen synes å være i overensstemmelse med studiets intensjon, men dette krever imidlertid at en satser sterkere på å utvikle både fagpersonalets og studentenes kompetanse på denne metodikken. En bør bygge studentenes kompetanse om og erfaring med anvendelse av vitenskapelig metode på en mer strukturert og planmessig måte gjennom mer involvering i forskningsbasert undervisning. Komiteen anbefaler større bruk av ekstern-/tilsynssensor for å styrke kvalitetssikringen av eksamensordninger. Avdelingen bør vurdere å styrke aktivitetene i tilknytning til maskinlaboratoriet for TDLstudentene. Tilbudet av valgbare emner må være reelt. Potensialet som ligger i den gode industrikontakten bør utnyttes i økt forskningsaktivitet. Statusrapport om implementering av oppfølgingspunktene ovenfor forventes rapportert fra studieprogramansvarlig til studienemnda i forbindelse med revisjon av studieplanen Sluttbemerkninger og forslag til studieportefølje TØL Ved avdeling for teknologi, økonomi og ledelse har de rammeplanbaserte ingeniørutdanningene (studieprogram Bygg, Data, Elektro og Maskin) i 2007 vært igjennom en evalueringsprosess i regi av NOKUT. I Institusjonsrapporten skriver NOKUT at HiG har ingeniørutdanningen som et strategisk område og ING (nå TØL) har utarbeidet konkrete og tydelige mål og handlingsplaner for sin virksomhet. Gode og langsiktige kontrakter er bygd opp mot næringslivet. Det faglige nivået har stort sett blitt vurdert som godt. Det studiesosiale miljøet oppleves av studentene som godt (s. 53). Økt rekruttering og gjennomstrømning trekkes fram som noen av hovedutfordringene framover. TØL har hatt en positiv søkerutvikling også dette året. Totalt var det 291 studenter som møtte ved studiestart i 2008, mot 226 i fjor. Det er forventet at søkningen til teknologi- og ingeniørutdanning også vil øke i årene som kommer. Avdelingen er inne i en stor omstillingsprosess som har til hensikt å gjøre avdelingen i stand til å møte de fremtidige utfordringene på en positiv måte. Det er etablert god kontakt mot næringsliv, og det jobbes godt med å integrere praksis i alle utdanningsløpene. Avdelingen har behov for å jobbe videre med denne omstillingsprosessen i årene som kommer. Generelt jobber mange seksjoner målrettet med å tilby fleksible eller nettbaserte studier for å nå nye målgrupper og å øke rekrutteringen. Fleksibel bachelorutdanning i økonomi og ledelse foreslås opprettet fra Avdelingen planlegger å tilby en skreddersydd masterutdanning innen lettmetaller/automatisert produksjon fra høsten 2010 i et samarbeid med NTNU. Når denne er etablert, vil HiG på sikt søke egen akkreditering, tidligst med oppstart av egen master fra høsten Det jobbes også med planer om å etablere masterutdanning innen økonomi og ledelse. Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 21/44

22 Forslag til studieportefølje for avdeling TØL studieåret Studium SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Konstruksjon år Gjøvik 30 Lyses også ut med TRESordning Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Prosjektstyring og ledelse år Gjøvik 30 Lyses også ut med TRESordning. Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Landmåling år Gjøvik 20 Lyses også ut med TRESordning. Bachelor i ingeniørfag Elektro år Gjøvik 20 Lyses også ut med TRESordning. Bachelor i ingeniørfag Industriell design og teknologiledelse år Gjøvik 20 Lyses også ut med TRESordning. Bachelor ingeniørfag Fleksibel ingeniørutdanning år deltid Fleksib el 20 Bachelor i Teknologidesign og ledelse år Gjøvik 20 Bachelor i Geomatikk år Gjøvik 15 Bachelor i Økonomi og ledelse år Gjøvik 40 Bachelor i Økonomi og ledelse år Fleksib el 30 NYTT! Videreutdanning i Geografiske informasjonssystemer 60 1 år Gjøvik 15 Kan inngå som 2. år i bachelor Videreutdanning i Elkraft (i samarbeid med KAU, HiØ) 60* 2 år deltid Fleksib el 15 * HiG har ansvar for 15 sp. Årsstudium i Økonomi og ledelse 60 1 år Gjøvik 20 Kan inngå som 1. år i bachelor Årsstudium i Landmåling 60 1 år Gjøvik 15 Årsstudium i Landmåling 60 2 år Fleksib el 15 NYTT! Årsstudium i Teknologidesign 60 2 år Gjøvik 10 Deltid, utvalgte emner av heltid Årsstudium i egis 60 2år Fleksib el 15 Y-vei til Bachelor i ingeniørfag - Elektro år Gjøvik 15 Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 22/44

23 3.2 Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) Avdelingen er organisert i fem seksjoner; Seksjon IN informatikk, Seksjon IS informasjonssikkerhet, Seksjon MT medieteknikk, Seksjon FB fargevitenskap og bildebehandling og Seksjon MD mediedesign. Studietilbudene har stor grad av samkjøring av emner. Derfor er de her ikke behandlet seksjonsvis. Data-/IT-utdanninger IMT har pr. i dag følgende studietilbud innen data/informatikk; Bachelor i informasjonssikkerhet, Bachelor i programvareutvikling, Bachelor i drift av nettverk og datasystemer, Bachelor ingeniørfag data, Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi. Studietilbudene har stor grad av samkjøring av emner. Det møtte til sammen 51 studenter til disse tilbudene mot 41 studenter i Størst framgang i oppmøtetall har Bachelor i drift av nettverk og datasystemer, hvor det høsten 2008 møtte 13 studenter, mot 6 i fjor. Ser vi tilbake til 2006, har studentoppmøtet økt med 20 studenter, fra 31 til 51. Årsstudiet rekrutterer fortsatt dårlig, med 3 fremmøtte studenter i høst. Bachelor i mediedesign Bachelor i mediedesign er et av høgskolens best søkte studier, men opptakskapasiteten er begrenset av undervisningsformer, laboratoriekapasitet og fagmiljøets størrelse. Studiet gjennomgikk syklisk evaluering høsten 2007 og ble revidert noe som følge av dette. Det møtte frem 30 studenter til studiestart høsten Mediedesignmiljøet har klart å bygge opp et omdømme som fører til god studenttilgang. Studentene er kreative og engasjerte. Bachelor i medieteknologi Bachelor i medieteknologi har hatt fallende søkning siden det ble innført i Fra 2005 fikk studiet 2MX som opptakskrav. I 2006 ble det ikke foretatt opptak fordi det var for få søkere til utdanningen. Studiet ble i 2007 endret noe innholdsmessig slik at opptakskravet nå er generell studiekompetanse. Det ser ut til å ha bedret søkningen til studiet. I 2007 møtte 18 studenter til studiestart, mens oppmøtet i høst falt ned til 15. Bachelor i mediemanagement Bachelor i mediemanagement rekrutterer fremdeles bra, med en oppgang fra Da møtte 19 studenter, mens det høsten 2008 var 22 fremmøtte studenter ved studiestart. Studiet utnytter i stor grad emner fra de øvrige studiene ved HiG både innenfor medieteknologiske fag og generelle emner som tilbys ved ingeniørutdanningen. Bachelor i medieproduksjon Bachelor i medieproduksjon ble etablert som et nytt tilbud fra studieåret Det møtte da 26 studenter ved studiestart og høsten 2008 møtte 25. Årsstudium i medieproduksjon Årsstudium i medieproduksjon ble opprettet i Studiet rekrutterte godt i 2006 med 27 studenter. Både i 2007 og 2008 møtte 16 studenter til studiestart. Årsstudiet er identisk med første året i Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 23/44

24 bachelorutdanningen med samme navn som ble lyst ut første gang i Nedgangen i opptaket til årsstudiet skyldes trolig at flere har søkt seg rett inn på bachelorprogrammet. Masterstudier i medieteknikk Master i medieteknikk har i 2008 en markant oppgang i studenttallet. I fjor møtte kun 4 studenter til studiestart, mens i høst møtte 17. I tillegg er det 10 utvekslingsstudenter på studiet denne høsten. Master i medieteknikk var i 2008 gjennom en intern syklisk evaluering. Det framkom et behov for å synliggjøre studiets profil på en bedre måte, noe det også har vært uttrykt ønske om tidligere. Fagmiljøet har valgt å endre organiseringen av studiet og tilbyr det nå som samlings- og nettbasert, altså mer fleksibelt. Dette for å nå nye målgrupper; studenter som av ulike årsaker ikke kan være ordinære campusstudenter. Fleksibiliseringen av studiet er sannsynligvis også en årsak til økt søknad til studiet. Det første kullet gikk ut våren 2006 og er blitt svært positivt mottatt i arbeidsmarkedet. Masterutdanningene innenfor medieteknikk er et av HiGs satsingsområder i Innlandsuniversitet. Utvekslingsstudentene er her i et halvt eller ett år og jobber med masteroppgaver eller jobber i spesiallabbene våre. Erasmus mundus master: Master Color in Informatics and Media Technology (CIMET) HiG ble invitert inn i et nettverk av universiteter i Finland, Frankrike og Spania om å etablere en Erasmus mundus master innefor fagområdet medieteknikk. Erasmus Mundus er et samarbeidsprogram for europeiske institusjoner på master- eller doktorgradsnivå der universiteter og høgskoler går sammen i konsortier for å tilby en felles grad. Dette studiet baseres i stor grad på emner som finnes i Master i medieteknikk med noen justeringer og tilpassinger. HiGs bidrag i masteren vil utgjøre 90 studiepoeng. Oppstart ble gjennomført som planlagt høsten 2008 og 6 studenter ble tatt opp ved HiG. Master i informasjonssikkerhet Master i informasjonssikkerhet har hatt en stor økning i studenttallet siste året. Fra 12 studenter ved studiestart i 2007 til 33 masterstudenter høsten Dette er en svært positiv utvikling for utdanningsmiljøet innen informasjonssikkerhet. Da høgskolen også fikk akkreditering for PhD i informasjonssikkerhet våren 2008, er det spesielt gledelig at studenttallet på masterutdanningen er så høyt. I tillegg er det 11 utvekslingsstudenter på studiet denne høsten. Informasjonssikkerhet er et av HiGs satsingsområder innenfor Innlandsuniversitetet og er også et satsingsområde for innlandet generelt. Det tilbys nå en fleksibel studiemodell slik at målgruppen for dette studiet er utvides til studenter som er i arbeid, eller av andre grunner ikke kan være ordinære campusstudenter. Økningen i studentantallet på årets kull kan sannsynligvis relateres til felksibiliseringen av studiet. Master i brukersentrert mediedesign HiG har akkreditering og godkjenning for oppstart av en masterutdanning innen dette fagområdet. Det har til nå ikke vært økonomi eller tilstrekkelig med fagressurser til å starte opp tilbudet. Studiet planlegges heller ikke startet opp høsten Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 24/44

25 PhD i informasjonssikkerhet HiG sendte i mai 2007 søknad om akkreditering for en PhD i informasjonssikkerhet. Vedtak om akkreditering kom våren 2008, og KD tildelte eksamensrett i brev av Dette er dermed det første PhD studium ved innlandshøgskolene og er en anerkjennelse av fagmiljøet ved HiG. De første studentene/stipendiatene ventes i oktober/november 2008 og opplæringsdelen vil starte i januar Syklisk evaluering av Master i medieteknikk Med henvisning til rapporten, gjengis her Kap. 3: KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING: Master i medieteknikk er et interessant og faglig godt studium, og ferdige kandidater har gode muligheter til å finne relevante jobber i dagens arbeidsmarked. De ansatte oppfyller NOKUTs krav om antall professorer og førstekompetanse og holder et høyt faglig nivå. Studentene er fornøyde med studiet de er i gang med og det gis gode tilbakemeldinger til fagmiljøet. Imidlertid er det klart at en av hovedutfordringene for studiet er økt rekruttering, noe fagmiljøet og avdelingens ledelse er klar over og griper fatt i. Følgende anbefalinger er både de viktigste og mest overgripende: 1. Studieplanen må framheve studiets profil og sjel på en bedre måte enn i dag. Et ungt mastergradsstudium som dette må beskrives godt i en studieplan. Dette innebærer at studentens læringsutbytte må konkretiseres, at (enkelte) emnebeskrivelser må forbedres i form av klarere taksonomi 1 og at uteksaminerte kandidaters handlingskompetanse framheves. 2. Studenttallet må økes og rekruttering/markedsføring må prioriteres. 3. Fagmiljøet må følge kravene til dokumentasjon som ligger i HiGs kvalitetssystem. Komiteen gir også følgende anbefalinger: 1. Økt samarbeid mellom studiets vitenskapelig ansatte, blant annet når det gjelder emnebeskrivelser. Den foreslåtte kollegaveiledningen bør komme i gang. 2. De vitenskapelige ansatte har høy faglig kompetanse, og det er ønskelig at flere kommer i gang med FoU-arbeider, som igjen bør inkluderes i studiet og i arbeidet med studentene. 3. Samarbeidet med næringslivet kan videreutvikles, blant annet ved økt involvering i studentenes mastergradsoppgaver som oppdragsgivere og med mer kontakt underveis i skriving av mastergradsoppgaven Sluttbemerkninger og forslag til studieportefølje IMT Avdeling for Informatikk og medieteknikk har hatt 31 % økning i antall oppmøtte studenter fra 2007 til I fjor møtte totalt 159 studenter, mens det altså høsten 2008 var 209 oppmøtte studenter ved studiestart. Særlig er det verdt å merke seg økningen på masterstudiene, samt fortsatt svært god søkning til bachelor i medieproduksjon. Det er satt i gang et samarbeid med Gjøvik videregående skole som innebærer at enkelte 3. års elever ved skolen vil kunne gjennomføre emner i realfag ved HiG parallelt med fagene i videregående skole. 1 Nivå på læringsutbyttet Styremøte nr. 6/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 25/44

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Sak STY 67/05 Godkjenning av protokoll 1. Sak STY 68/05 Økonomirapport pr september og tertialrapport 6. Sak STY 69/05 Innkjøpsstrategi 28

Sak STY 67/05 Godkjenning av protokoll 1. Sak STY 68/05 Økonomirapport pr september og tertialrapport 6. Sak STY 69/05 Innkjøpsstrategi 28 Styremøte nr. 6/2005 Tid: Styremøte HiG 27.10 kl 14.00 19.00 Styremøte HiG og HiL 28.10 kl 09.00 14.00 Sted: Begge dager på Honne Hotell og konferansesenter, Biri SAKSLISTE 27.10.05 BESLUTNINGSSAKER Sak

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Oppstart H2011, 1. kl.

Oppstart H2011, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2011 2015 Industribachelor elektro Oppstart H2011, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

MØTEINNKALLING Strategisk studienemnd

MØTEINNKALLING Strategisk studienemnd MØTEINNKALLING Strategisk studienemnd Møtedato: 29.08.2016 kl. 13:15 Møtestad: Arkivsak: 15/00520 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. SAKLISTE

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom 1 Disposisjon 1. HiØs deltakelse i utviklingen av NCE Smart 2. Studier ved HiØ relevante for NCE Smart 3. HiØs deltakelse

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj)

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Styremøte nr 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-15:30 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Saksliste Beslutningssaker

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer