Styremøte nr. 6/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2009"

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: kl felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar kl styremøte for HiG, Rica Olrud Hotell, v/hamar Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 53/09 Innkalling til styremøte nr 6/ Sak STY 54/09 Saksliste... 3 Sak STY 55/09 Protokoll fra styremøtet nr. 5/ Sak STY 56/09 Vitenskaplig høgskole som middel på vei til universitet... 9 Sak STY 57/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Sak STY 58/09 Strategisk studieportefølje Sak STY 59/09 Studieportefølje Sak STY 60/09 Søknad til KD om tiltak utenfor rammen i Sak STY 61/09 Eventuelt Gjøvik 2. november 2009 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 1/29

2 Sak STY 53/09 Innkalling til styremøte nr 6/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 2/29

3 Sak STY 54/09 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2008, sakene 53 61/09 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 3/29

4 Sak STY 55/09 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 5/2009 den og Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 5/2009 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 5/2009 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 4/29

5 Sak STY 55/09 Vedlegg Styremøte nr. 5/ protokoll Tid: og Sted: Høgskolen i Gjøvik, med omvisning og middag på NCE Raufoss Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Irma Kalamar, ekstern vararepresent Wenche Aamodt Furuseth, ekstern represent Jan Erik Svensson, ekstern represent Jon Retzius, ekstern vararepresent (deltok i sakene 46, 47, 51, 52) Geir Magne Heggen, studentrepresent Ingvild Mælum, studentrepresent Are Strandlie, ansatt, faglig personale Terje Stafseng, ansatt, faglig personale (deltok i sakene 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52) Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern represent Ingegerd Palmér, ekstern represent Sigrid Wangensteen, intern represent Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen Høgskoledirektør Følgende var til stede på enkeltsaker etter behov: økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, stedfortreder for økonomi- og driftsdirektør Rune Skibenes, studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad, dekan HOS Roger Lian, dekan IMT Morten Irgens og stedfortreder for dekan TØL Astrid Stadheim. Beslutningssaker: Sak STY 41/09 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 42/09 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2009, sakene 41 52/09. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 5/29

6 Følgende saker ble lagt til eventuelt: A. Deltakelse i komité for akkreditering av en privat utdanningsinstitusjon B. Endring av møteplan for styret A. Bestilling av en orientering om arbeidet med å redusere høgskolens sykefravær B. Status for nynorsk ved HiG C. Kunnskapsdepartementets styreseminar 2009 C. Utvidelse av bygningsmasse/leieareal på campus Enstemmig vedtatt Sak STY 43/09 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 4/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 44/09 Tertialrapport 2/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret tar økonomirapport pr. 2 tertial 2009 til etterretning. 2. Prosjekt A 35 Tilrettelegging av en digital institusjonell lagringstjeneste har en manglende finansiering på kr som dekkes innenfor FAs budsjettramme (innsparte utgifter lønnsøkning). Enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter fra debatten Rapporten har en god form og styret er godt tilfreds med arbeidet Det blir viktig å utvikle en god beredskap i forhold til langsiktig finansiering av PIU Sak STY 45/09 Langtidsbudsjett Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar rullert langtidsbudsjett med foreløpige rammer for budsjett Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 6/29

7 Diskusjonssaker: Sak STY 46/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Rektor og høgskoledirektør orienterte om status i prosjektet. Oppfølgingspunkter fra debatten Styret ved HiG 1. ønsker å bekrefte at vi står ved inngåtte avtaler, og ønsker å bidra positivt og konstruktivt til realisering av Innlandsuniversitetet. 2. er villig til å avgi makt til et overordnet, felles styre, som, innenfor gitte rammer, kan ha beslutningsmakt til å føre PIU-prosessen i mål. 3. ber administrasjonen komme tilbake med en vurdering av om det å søke status som vitenskapelig høgskole for HiG er tjenlig for PIU, og som et ledd i å forberede Campus Gjøvik i et framtidig Innlandsuniversitet. 4. ber administrasjonen, som ledd i egen risikohåndtering, lage en plan for hvordan en kan møte et eventuelt bortfall av støtte fra PIU når fondet er tomt. Dette kan gjøres ved rullering av langtidsbudsjett i har inntrykk av at presentasjonen av rapporten om organisering av Innlandsuniversitet på HiGs personalmøte bidro til å forsterke motivasjonen for PIU, men vil selvsagt avvente intern høring før vi kan konkludere hva interne holdninger bl ansatte ved HiG er. 6. ser fram til å møte de andre høgskolestyrene i felles møte , og ønsker der å bidra til å løfte PIU videre framover. Sak STY 47/09 Strategisk studieportefølje Studie- og forskningsdirektør og dekanene orienterte om mulige utviklingstrekk for høgskolens utdanningstilbud. Oppfølgingspunkter fra debatten Styret gir gehør for å fortsette arbeidet med studieportefølje etter de linjer som er trukket fram i orienteringen Sak STY 48/09 Årsplan for styrets arbeid Oppfølgingspunkter fra debatten Den framlagte årsplanen anvendes som framlagt, med endring av møtedato for aprilmøtet 2010 (se sak 52/09, pkt E)) Styret ønsker å invitere Høgskolen i Molde for å bli orientert om deres prosess for å søke om akkreditering som vitenskaplig høgskole Orienteringssaker: Sak STY 49/09 Orientering om opptak 2009 Høgskoledirektør orienterte styret om status for opptak høsten Sak STY 50/09 Aktuelle tema i UH-sektoren Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 7/29

8 Høgskoledirektør orienterte om aktuelle tema fra UH-sektoren. Sak STY 51/09 Orientering om NOKUTs godkjenning av HiGs kvalitetssystem Prorektor orienterte om prosessen rundt NOKUTs reakkreditering av HiGs kvalitetssystem Sak STY 52/09 Eventuelt Følgende saker ble gjennomgått: D. Rektor leder evalueringskomité som behandler søknad fra privat utdanningsinstitusjon om å bli akkreditert høgskole. E. Etter forslag fra rektor ble styremøtet endret til F. Styret ber høgskoledirektør komme tilbake med en orientering om arbeidet med å redusere høgskolens sykefravær G. Høgskoledirektør orienterte om status for nynorsk ved HiG H. Høgskoledirektør orienterte om Kunnskapsdepartementets styreseminar 2009 I. Høgskoledirektør orienterte om skisse til utvidelse av bygningsmassen/leiearealet på campus Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 8/29

9 Sak STY 56/09 Vitenskaplig høgskole som middel på vei til universitet Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Oppfølging av felles styreseminar Vedlegg: NOKUTs kriterier for akkreditering av høgskole, vitenskapelig høgskole Saksopplysninger Styret bestilte i forrige møte en vurdering vedr. om HiG burde søke status som vitenskapelig høgskole. Vurdering Å søke status som vitenskapelig høgskole har en verdi på flere måter: 1. Det vil gi oss økt status i Norge som UH-institusjon, og ikke minst internasjonalt, da vi kan kalle oss Specialized University og HiG kan bli mer attraktiv som samarbeidspart i forskning m.m. 2. Vi får en ekstern gjennomgang av HiG som vil skjerpe oss, og finne ut om vi er på nødvendig nivå i forhold til det å være en campus i et framtidig universitet i Innlandet. 3. Å gå gjennom en institusjonsakkreditering på Gjøvik vil gi nyttig lærdom mhp en framtidig universitetsakkreditering. Hvis PIU-prosessen forsinkes vil Gjøvik kunne oppnå tilnærmet universitetsstatus tidligere enn hvis vi venter på PIU. På den annen side får vi ikke flere fullmakter enn vi har i dag og vi får ikke økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Videre vil det trolig koste ett høyt kvalifisert årsverk, ca. kr. 1.mill, å klargjøre søknad om slik akkreditering. I tillegg må det gjøres en gjennomgang og revidering eller justering av vår strategiske plan, vår faglige profil/spissing og vår organisering. For å bli universitet må 4 godkjente PhD-utdanninger være på plass. Dette har vært den enkleste tellekanten, og en kan fort forledes til å tro at dette er nok. Det er det imidlertid ikke. I tillegg til dette er det en rekke, mindre presise, krav som må oppfylles. Noen av utfordringene er trukket fram i NIFUSTEP/Rokkan-rapporten. Vi skal i denne saken peke på hvor HiG står i forhold til noen av disse. Vi skal gå gjennom kriteriene for å bli akkreditert som vitenskapelig høgskole, og sammenligne dette med universitetskravene (se 1.1). Der vil en se at for å bli et universitetscampus på Gjøvik, må vi tilfredsstille de samme kravene som hvis vi ønsker å bli vitenskapelig høgskole. Det er derfor et naturlig mål å benytte muligheten til å gå inn i en akkrediteringsprosess med NOKUT (ved å søke status som vitenskapelig høgskole). Status som vitenskapelig høgskole har en verdi i seg selv, og er et viktig skritt i kvalitetssikringsprosessen av Campus Gjøvik mot et universitet. Det er viktig for HiG å ha en egen faglig prosess på institusjonsnivå mens vi venter på at de andre høgskolene gjennomfører sine faglige kvalifiseringer med bl.a. godkjente PhD-grader. En slik prosess kan være å søke om status som vitenskapelig høgskole. I dette ligger bl.a. å sørge for at formalkompetansen vår heves, og at forskningsvirksomheten økes i deler av organisasjonen. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 9/29

10 Det kan også anføres at en universitetssøknad fra Innlandet neppe kan komme før i , og HiG vil derfor kunne være vitenskapelig høgskole en del år før et universitet ser dagens lys. Sammenligning av kravene for vitenskapelig høgskole og universitet Ved å gå gjennom kriteriene for vitenskapelig høgskole og universitet (se vedlegg), ser en at det i all vesentlighet er de samme kriteriene. Det er eksakt de samme formuleringer i alle paragrafer, unntatt i 3-2 d, e og 3-3 d, e (gjengitt under). Disse paragrafene dreier som antall masterutdanninger og PhD-utdanninger og skiller forskriftene for de to institusjonstypene. Som vi ser er den eneste forskjellen at det for en vitenskapelig høgskole er nok med 1 masterutdanning 1 PhD-utdanning, mens det for et universitet må være minst 5 masterutdanninger og 4 PhD-utdanninger. Dette viser at ved å gå gjennom en akkrediteringsprosess for vitenskapelig høgskole på Gjøvik, så vil Campus Gjøvik bli gransket i alle krav mht. universitetskravene i en fremtidig fusjonert institusjon (Innlandshøgskole som søker om universitetsstatus). Vitenskapelig høgskole 3-2d Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud av minst fem års varighet, samlet eller som integrert studieløp som gir rett til å tildele høyere grad, og ha uteksaminert høyere grads kandidater i minst to år. 3-2e Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele doktorgrad, eller ha akkreditering for tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitet 3-3d Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem års varighet, samlet eller som integrert studieløp som gir rett til å tildele høyere grad, samt lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder. Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grad på de fleste av disse fagområdene. 3-3e Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele doktorgrad på minst fire fagområder. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres av stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått akkreditering for Sammenligning av kravene for (vanlig) akkreditert høgskole og vitenskapelig høgskole Høgskolen i Gjøvik er en akkreditert høgskole. Vi har imidlertid aldri vært gjenstand for en akkrediteringsprosess for å sjekke ut dette. Ved innføring av det nye regleverket (med NOKUT etc), ble alle statlige høgskoler automatisk akkreditert. En del private høgskoler har de seneste årene søkt om slik akkreditering, og har vært gjennom NOKUTs akkrediteringsprosess (eks. Norges Informasjonsteknologiske høgskole (NITH), Dronning Mauds Minne (DMMH) og Diakonhjemmet Høgskole). Kunnskap om disse prosessene kan være nyttig innsikt i vår vurdering av om vi selv tilfredsstiller disse kravene. Det sentrale er imidlertid å gjøre en vurdering av vår status i forhold til kravene for vitenskapelig høgskole. Erfaring fra Molde (ref. samtale med rektor Solfrid Vatne) er at en må gå inn spesielt på 3-2 b): Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder og 3-2 e). For fagområdet en har PhD på må dette være på et høyt nivå. For de andre fagområder kreves ikke det samme. Dette har vært hoveddiskusjonen i Molde, og det er Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 10/29

11 nødvendig for oss å sette oss godt inn i diskusjonen rundt dette fra første søknad, via 1. sakkyndige komites rapport, klagebehandling etc. Spesielt rapport fra sakkyndig komite nr. 2 vil være nyttig. Her defineres og drøftes 3 fortolkninger av begrepet vitenskapelig høgskole. Komiteen mener at gjeldende NOKUT-forskrift åpner for tre ulike forståelsesmodeller av institusjonskategorien vitenskapelig høgskole: 1. En ensøylet institusjon. Det vil si en institusjon med ett eller flere nær beslektede fagområder der retten til å tildele doktorgrad er knyttet til dette/disse fagområdene. 2. En institusjon med flere fagområder der kravet til stabilitet og kvalitet i FOU arbeidet er likt for alle fagområder, også fagområder der man ikke har rett til å tildele doktorgrad. 3. En institusjon med flere fagområder, der kravet til stabilitet og kvalitet i FOU, ikke er likt for alle fagområdene. HiMolde er vurdert i forhold til kriteriene og konkluderer med at høgskolen tilfredsstiller kriteriet for modell 3. De fleste av dagens vitenskapelige høgskoler tilhører ellers modell 1; en ensøylet institusjon. Det kan være gunstig for HiG å legge seg opp til samme fortolkning som er gjort når det gjelder HiMolde, og innrette søknaden på denne forståelsen. Endring av kriterier I oktober 2009 sendte Kunnskapsdepartementet til høring Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning (brev fra KD, dato , KD-ref ), en gjennomgang av akkrediteringsvirksomheten som ble varslet i St.prp.nr.1 ( ) og i St.meld.nr.30 ( ). Stjernøutvalget pekte også på at det er utfordringer for den faglige kvaliteten at mange og til dels små fagmiljøer deltar i og har ansvar for doktorgradsopplæringen. Kunnskapsdepartementet drøfter tre ulike alternative måter å justere kravene for akkreditering av doktorgradsutdanninger: 1. Endring av departementets forskrift for å gi NOKUT i mandat å skjerpe inn akkrediteringskravene. 2. Bredt definerte doktorgradsprogrammer som består av beslektede fag. 3. Kvantifisering/minimumskrav til antall doktorgradsstudenter. Kunnskapsdepartementet har bedt om høringsuttalelser innen Etter høringsfristen vil formell saksgang i departementet følges, noe som sannsynligvis innebærer at evt. endringer vil komme først tidligst høsten 2010/vinteren Dette betyr at HiG har et visst tidspress for å ferdigstille en søknad før evt. kriterieendringer blir vedtatt. Det bør kanskje også avklares hvorvidt departementet ikke vil ta imot søknader underveis i denne prosessen. Hva oppnår vi evt. ved å bli vitenskapelig høgskole En vil umiddelbart tro at status som vitenskapelig høgskole gir utvidede faglige fullmakter i forhold til å være akkreditert høgskole med en godkjent PhD-utdanning. I UH-loven heter det imidlertid: 3-3. Faglige fullmakter (1) Institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for en grad eller yrkesutdanning Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 11/29

12 fastsatt med hjemmel i 3-2. (2) Institusjoner som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller høyskole, har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for lavere grad eller yrkesutdanning fastsatt med hjemmel i 3-2. Innenfor de fagområder der de kan tildele doktorgrad eller tilsvarende, bestemmer de selv hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for øvrige grader eller yrkesutdanninger fastsatt med hjemmel i 3-2. For fagområder der de ikke kan tildele doktorgrad, fastsetter departementet slike bestemmelser. Å være vitenskapelig høgskole anses likevel som en høyere kategori enn høgskole i det norske systemet, og det antas at dette er et konkurransefortrinn mhp å tiltrekke seg studenter, ansatte og eksterne forskningsmidler. Det er også en fordel at den offisielle oversettelsen til engelsk er Specialized University, og at vi slipper å kalle oss University College. Dette antas å være en fordel i internasjonale sammenhenger. Det er altså kun status som endres. Faglig profil ved HiG HiGs faglige profil er ganske forskjellig fra de eksisterende viteskapelige høgskoler. Typisk er de vitenskapelige høgskolene ensøylete institusjoner, med ett eller flere nær beslektede fagområder (modell 1, diskutert foran). Vi kjenner de igjen som Norges Musikkhøgskole, Norges Handelshøyskole, Norges Idrettshøgskole, Det Teologiske Menighetsfakultet og BI Handelshøyskolen. Denne forskjellen er også noe av grunnen til at Høgskolen i Molde har voldt NOKUT og KD noen utfordringer. Det har antagelig opprinnelig ikke vært tenkt på høgskoler som Molde og Gjøvik når kategorien vitenskapelig høgskole ble skapt. Derfor måtte den siste sakkyndige komiteen nøye gå inn i begrepet, og definere sine ulike modeller. Høgskolen i Molde har en avdeling med et PhD-utdanning innen logistikk. I tillegg til denne faglige spissen, har de en bredde innefor andre fag (bl.a sykepleie). Her kjenner vi oss igjen. Et relatert spørsmål er hva en ønsker å kalle høgskolen etter en evt. akkreditering som vitenskapelig høgskole. I Molde ønsker en å beholde navnet Høgskolen i Molde, men en vurderer å kalle avdelingen som er grunnlaget for ny status (og har PhD-rett) for Norges Logistikkhøgskole. Det er også en aktuell problemstilling om vi skal forsøke å utvide vår PhD fra informasjonssikkerhet til informatikk (for eksempel). Om dette bør være en parallell prosess til søknaden om vitenskapelig høgskole eller ikke må også vurderes. Det kan tenkes at dette blir for krevende, og heller bør utsettes. I forbindelse med en evt. søknad bør også HiG tenke gjennom sin visjon og overordnede strategi. Foreløpige diskusjoner i ledergruppa har fokusert på at HiG allerede har aktiviteter på 3 av de sentrale, store samfunnsutfordringene vi ser: 1. Helse; relatert til demografiske endringer som for eksempel eldrebølgen og økonomiske og helsemessige konsekvenser av dette. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 12/29

13 2. Klimaendringer og energi; økologisk bærekraftige samfunn og økonomi. 3. Sikkerhet/Public safety and security på alle områder. Våre 3 nåværende avdelinger står på mange måter midt i hver av disse områdene. Samtidig er det sterke koblinger mellom områdene, og alle avdelinger vil ha viktige bidrag inn i alle 3. Til sammen kan dette være grunnlaget for en ny, overordnet visjon for HiG, der fokus løftes utover det vi har i dagens strategiske plan. Under dette nivået kan HiGs fagområder beskrives for eksempel slik: Informasjonssikkerhet og IT-fag Mediefag Helsefag Teknologifag Økonomifag IMTs fagområder informatikk, informasjonssikkerhet og IT- og mediefag må beskrives grundig, og det må synliggjøres hvordan fagområdene styrker forskningsområdene innen informasjonssikkerhet og støtter PhD satsningen. Fagområdene på HOS og TØL kan beskrives mer samlet og generelt, men det bør framkomme at enkelte fagområder på disse avdelingene også kan være sentrale innenfor fagområdet informasjonssikkerhet for eksempel helsefag når det gjelder omsorgsteknologi. Forskningsprofilen og styrkene til avdelingene må derfor beskrives. Det bør også vurderes om Senter for omsorgsforskning skal trekkes fram i denne sammenheng. Til slutt må det skisseres hvordan en samlet sett støtter opp under en evt. ny visjon. Videre prosess Vi anser det som mulig at HiG kan sende søknad til NOKUT om akkreditering som vitenskapelig høgskole høsten Første forutsetning er at HiG oppfyller NOKUTs kriterier slik de framstår i dag. Det forutsetter imidlertid også at minst 2 PhD kandidater fra informasjonssikkerhet har disputert, eller at dato for disputas er planlagt i nær framtid. Videre vil det være en forutsetning at høgskolestyret i desember-09 vedtar at søknadsprosess skal iverksettes og at det da avsettes ressurser til søknadsprosessen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret ber administrasjonen forberede oppstart av en søknadsprosess. 2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak i styremøte i desember-09, med prosjektbeskrivelse for søknadsprosessen (inkl. kostnader, risiko m.m.), for endelig beslutning om igangsetting av prosessen. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 13/29

14 Vedlegg Sak STY 56/09 NOKUTs kriterier for akkreditering som vitenskapelig høgskole 3-2 Kriterier for akkreditering som vitenskaplig høyskole 3-2 a 1) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling. 3-2 a 2) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten. 1. Institusjonen skal ha personale, utstyr og lokaler som er tilpasset primærvirksomheten. 2. Institusjonen skal ha ressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte tilfredsstillende informasjon, gode administrative studenttjenester og god studentvelferd. 3. Institusjonen skal ha tilstrekkelige og egnede undervisningslokaler, undervisningsutstyr og arbeidsplasser for studentene. 4. Institusjonen skal utvikle fagpersonalet og undervisningen i samsvar med studentenes behov og fagets nasjonale og internasjonale utvikling. 3-2 b) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder. 3-2 c) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de fagområder som inngår i studiene. 3-2 d) Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud av minst fem års varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å tildele høyere grad, og ha uteksaminert høyere grads kandidater i minst to år. 3-2 e) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele doktorgrad, eller ha akkreditering for tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. 1. Institusjoner med doktorgradsstudium skal ha jevnlig opptak av studenter og ha uteksaminert kandidater. 2. Institusjoner med stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid skal ha jevnlig opptak av stipendiater og ha uteksaminert kandidater. 3-2 f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal delta i det nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning eller tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. 3-2 g) Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek. 1. Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne teknologi og kompetent personale Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevante digitale og analoge samlinger og/eller tjenester for studenter og vitenskaplig personale. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 14/29

15 Sak STY 57/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Oppfølging av felles styreseminar Styret behandler aktuelle tema fra felles styremøte Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 15/29

16 Sak STY 58/09 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Syklisk evaluering av Bachelor i mediemanagement komiteens anbefalinger Saksopplysninger St. meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja beskriver kompetansebehov for framtida, og HiG vurderer hvilke konsekvenser dette har for vår nåværende og evt. framtidige utdanninger. Økte ungdomskull, frafallsproblematikk og fleksibel utdanning er nasjonale utfordringer som også diskuteres på HiG-nivå. St. meld. Nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen beskriver kompetansebehov i helsetjenesten forbundet med endringer i 1. og 2. linjetjenesten, samt eldrebølgen, og hvordan dette vil føre til endret kompetansebehov i helsesektoren. Profesjonsutdanningene ved HiG, innen både teknologi og helse, vil være svært aktuelle også for framtida, og det vurderes muligheter for nærmere samarbeid angående studietilbud i skjæringspunktet mellom teknologi og helse. Føringer fra Strategisk plan : Mål: HiG skal ha sin basis i bachelorutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, it, media, økonomi og ledelse, samt tilby masterutdanninger innen klinisk sykepleie, omsorg og produksjonsteknologi HiG skal spisse sin forskningsaktivitet rundt fagmiljøer som tilbyr master og PhD utdanninger HiG skal utvikle internasjonalt anerkjente fagmiljø som tilbyr master og PhD utdanninger innen informasjonssikkerhet og visuelle medier HiG skal ekspandere til studenter i planperioden, og særlig satse på EVU og fleksible studier Strategier: HiG skal videreutvikle studieportefølje basert på gode behovs og markedsanalyser HiG skal utvikle en komplett gradsstruktur med bachelor, master og PhD utdanninger HiG skal utvikle relevante etter og videreutdanninger der dette støtter vår akademiske profil og er økonomisk bærekraftig HiG skal iverksette tiltak for å oppnå økt antall primærsøkere per studieplass HiG skal inngå nasjonalt og internasjonalt samarbeid om felles studieprogram der det er naturlig HiG skal styrke ingeniørutdanningen i Innlandet HiG skal vektlegge utdanningssamarbeid med nærings og arbeidsliv HiG skal arbeide for å øke antall engelskspråklige utdanningstilbud på masternivå HiG skal videreføre utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH, forankret i regionalt og nasjonalt næringsliv HiG skal spisse forskningen innen klinisk sykepleie, slik at HiG blir en sterk partner i oppbyggingen av felles PhD i helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet og høgskolene i regionen Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 16/29

17 Saken om strategisk studieportefølje er en videreføring av diskusjonssaken som var opp i høgskolestyret (STY47/09). Der ble det lagt fram tanker og ideer fra dekanene ved alle avdelingene. Viktige føringer framover er hvordan framtidig studieportefølje kan relateres til HiGs strategiske plan og forskningsstrategi. Likeledes gav styret uttrykk for at et økt samarbeid mellom avdelingene er ønskelig når det gjelder utvikling av studier/emner/kurs innen omsorgsteknologi. Teknologi og helse vil være sentrale områder i HiGs strategiske studieportefølje og utvikling av Campus Gjøvik. Dette er også nasjonale satsninger, og både St.meld. 44 Utdanningslinja og St.meld. 47 Samhandlingsreformen vektlegger helse- og omsorgsteknologi. HiGs fagmiljø og PhD satsning innen informasjonssikkerhet vil kunne være tunge aktører i dette arbeidet. Profesjonsutdanningene ved HiG vil fortsatt være bærebjelken i en framtidig studieportefølje. Med et sterkt fagmiljø og et stort antall studenter i bachelorutdanningene i sykepleie, ingeniørfag og IT- og mediefag er det viktig at HiG er best der vi allerede er gode. Tidligere bachelorstudenter vil dessuten gi oss et godt rekrutteringsgrunnlag når det gjelder master- og PhD utdanningene. Generelt vil HiG satse på videreutvikling av fleksible studier. I dag er 6 ordinære bachelorutdanninger også tilrettelagt som fleksible, fireårige studieløp noe som ser ut til å rekruttere nye målgrupper studenter til høgskolen. Alle masterutdanningene tilbys nå på deltid, to av disse også med et stort innslag av nettbaserte emner. Strategisk er dette viktig for å imøtekomme vår rolle som regional utdanningsaktør, noe som også innebærer en satsning på kompetanseheving når det gjelder nettpedagogikk og alternative undervisningsmetoder i tiden framover. Rekrutterings-, behovs- og markedsanalyser vil bli gjennomført og også være et av grunnlagene for videreutvikling av HiGs studieportefølje. Vurdering Avdeling TØL Ved TØL gjøres i høst en gjennomgang av alle studiene, både strategisk og økonomisk. Avdelingen tilbyr svært mange emner/valgemner som det kan være aktuelt å redusere. Studentantallet på bachelor i ingeniørfag har tatt seg opp de siste årene, og både bygg og elektroutdanningene har en god studentmengde. BA ingeniørfag bygg, landmåling, har lav rekruttering, men der har rekrutteringen tatt seg opp på det fleksible årsstudiet som var nytt høsten-09. TØL tilbyr per i dag åtte bachelorutdanninger, hvorav fem også som fleksible studieløp. Fra 2007 har TØL også tilbudt utdanninger innen økonomi og ledelse som bachelor- og årsstudie, noe som har tilført avdelingen ca. 180 nye studenter. Avdelingen har mange eksterne samarbeidspartnere og tilbyr en rekke betalingsstudier og kurs. Strategiske prosjekter: 1. Bachelor elektro har tidligere vært gjennomført med fire studieretninger; automatisering, elektronikk, elkraft og teleteknikk. Her ønskes også fornybar energi inn som studieretning. Samtidig planlegges reduksjon til færre studieretninger på elektro, over tid. Bachelor ingeniør industriell design og teknologiledelse (IDT) og Bachelor teknologidesign og ledelse (TDL) har lav rekruttering, og det arbeides med en reorganisering av disse studiene for å vinkle de mer mot effektiv vareproduksjon og læring i bedrift. Bachelor geomatikk foreslås med færre emner og det arbeides med å utarbeide flere fellesemner for bachelorutdanningene i avdelingen. Det Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 17/29

18 vurderes å legge ned Bachelor ingeniør vann- og avløpsteknikk (og tilsvarende halvårsenhet) pga. manglende faglige ressurser innen fagfeltet. 2. Et faglig samarbeid med NTNU resulterer forhåpentligvis i at Master i effektiv vareproduksjon kan gjennomføre første opptak i 2010 med NTNU som akkreditert institusjon. Målet er å ha Master i effektiv vareproduksjon som del av HiGs egen studieportefølje fra Videre planlegges NOKUT-søknad på denne masterutdanningen i løpet av Her er det et samarbeid også med Lean Senter/NCE Raufoss og det planlegges rekruttert en professor i 2010 samt 3-5 stipendiater fram mot TØL arbeider strategisk for å etablere et nasjonalt forskningssenter for universell utforming, UU. Avdelingen har allerede en stipendiat på området. Ekstern kursvirksomhet vil bli et vesentlig element her, i tillegg til UU som del av/emner i de ulike bachelorutdanningene. 4. Det arbeides med samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning når det gjelder fornybar energi. Eidsiva er inne som finansiell samarbeidspartner, noe som vil tilføre HiG kr. 2,5 mill./år. Det planlegges ansettelse av en professor og stipendiat innenfor fagområdet innen Fram mot 2014 planlegges også en Master i industriell økonomi (Lean production). Ekstern støtte for masterutdanningene, både faglig og finansielt, må sikres, bl.a. via NCE Raufoss. Avdeling IMT Avdeling IMT hadde også god rekruttering høsten-09. IMT tilbyr per i dag ni bachelorutdanninger i ordinære studieløp, samt to masterutdanninger organisert både som heltids- og fleksible utdanninger. PhD utdanningen i informasjonssikkerhet er i gang og vil være et viktig satsningsområde i årene som kommer. Strategiske prosjekter: 1. Avdelingen er i gang med strategiske diskusjoner og framhever særlig tre områder som det mener er vesentlige for HiGs felles satsninger når det gjelder forskning og framtidens studieportefølje: Helse- og omsorg relatert til IMTs fagområder som data, informasjonssikkerhet og medieteknikk - med tanke på demografiske endringer med påfølgende økonomiske utfordringer og helsemessige konsekvenser. Helsedirektoratet har utarbeidet Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren 1, noe som vil være et utgangspunkt for fellesemner mellom IMT og HOS. Miljø og energi. Sikkerhet (public safety and security, PSS) trekkes også fram som vesentlige for IMTs satsning. Når det gjelder PSS har avdelingen utarbeidet et notat med foreløpige strategiske forslag. 2. Styrking av PhD utdanningen i informasjonssikkerhet, både når det gjelder antall stipendiater, fagmiljø og forskning. Det vurderes å etablere kontrakt mot et forskningsinstitutt relatert til informasjonssikkerhetsmiljøet og å utvide PhD programmet for å kunne inkludere flere studenter i egen PhD utdanning, samt å knytte dette sterkere opp mot PSS, public safety and security. 3. Det er behov for avklaringer når det gjelder det videre PIU-samarbeidet om PhD i visuelle medier. Rammene er endret i og med at Høgskolen i Hedmark nå har trukket seg fra samarbeidet. 1 n_ Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 18/29

19 4. Det er en utfordring å få studenter som gjennomfører årsstudiene til å fortsette med bachelorutdanning. Bachelorutdanningene i medieproduksjon og mediemanagement har begge lavere oppmøtetall i 2009 enn i 2008, mens årsstudiene øker noe. 5. Spillteknologi bør vurderes som spesialisering på Master i Medieteknikk. Utdanningen i spillprogrammering bør vurderes også opp imot helseteknologi. 6. Master i brukersentrert mediedesign ble godkjent av NOKUT i Skal denne vurderes igangsatt, evt. relateres opp mot prosjektet Universell Utforming? Avdeling HOS Avdeling HOS opprettholder høye søkertall også i 2009, og bachelorutdanningene i radiografi og sykepleie fyller de oppsatte aktivitetstallene fra KD. Avdelingen tilbyr per i dag disse to bachelorutdanningene, hvorav BA sykepleie også tilbys som fleksibel utdanning over fire år. I tillegg tilbys to masterutdanninger på deltid, som begge rekrutterer godt. Søknad på en tredje masterutdanning, MA gerontologi, er innsendt til NOKUT for akkreditering høsten HOS tilbyr i tillegg mange videreutdanninger samt kursvirksomhet, blant annet kursing av regionenes helsepersonell i Simuleringssenteret. Strategiske prosjekter: 1. Fortsatt satsning på en stabil og god bachelor- og masterportefølje. Ytterligere fleksibilisering av Bachelor sykepleie vil bli prioritert. Vurderinger må gjøres for å prioritere oppstartstidspunkter for de ulike masterutdanningene. Vurdering av en evt. bachelorutdanning i ambulansefag er i gang, blant annet på bakgrunn av en nasjonal utredning fra som konkluderer med at det bør nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utvikle en bachelor paramedic. Arbeidsgruppen fra HOD anbefaler videre at en nasjonal rammeplan legges til grunn for utvikling av en bachelor paramedic. 2. Utredning av mulig PhD i helsefag er igangsatt i samarbeid med Sykehuset Innlandet. HiL og HiHm er også involvert i diskusjonen. Innen strategiperiodens utløp vil det bli avklart om det skal arbeides for en bredde-phd i helse- og sosialfag eller en disiplin/profesjons-phd i sykepleie. Hvorvidt HiG skal arbeide for å utvikle egen PhD innen fagområdet vil også bli avklart. Bærekraftig finansiering må sikres, dette blir en utfordring. 3. Utrede mulighetene for internt samarbeid innen helse- og omsorgsteknologi. Helsefag kan være fordypningsområder i bachelorutdanninger på TØL og IMT, mens IKT og teknologi får en naturlig plass i bachelorutdanningene på HOS. Dette for å imøtekomme framtidens utdanningsbehov i lys av omsorgsutfordringene som ligger foran oss. Samarbeid med industri og næringsliv (for eksempel Lean Lab) tenkes intensivert innen dette området. HOS har, med sin moderne simuleringsenhet, et unikt utgangspunkt for en slik satsning kanskje også i posisjon som nasjonal aktør. Fagmiljøet må styrkes og forskning prioriteres. 4. Avdelingen ser et spennende potensial i tenkningen om å knytte PhD i informasjonssikkerhet opp i mot PSS (Public Safety and Security), dersom dette også innebærer en åpning for å kunne rekruttere helsepersonell med master i for eksempel helseinformatikk inn på forskerutdanningen. På denne måten kan en tenke seg at høgskolens PhD i informasjonssikkerhet og PSS bidrar til å styrke høgskolens overbyggende fagprofil. E-helse, herunder master i helseinformatikk (som allerede er etablert ved NTNU og UiA) eller master i 2 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 19/29

20 helseledelse (med vekt på E-helse), vil kunne være en spennende rekruttering til en forskerutdanning som åpner for f. eks. informasjonssikkerhetsledelse i helsevesenet. 5. Videreutdanninge(er) for radiografer vurderes fortløpende, blant annet i form av en videreutvikling av Videreutdanning i ultralyd, hvor det kan være aktuelt å bygge opp et nasjonalt fagmiljø. Fellesemner for radiografi og mediefag, som visualisering og tilrettelegging av data, vil være interessant å utrede på HiG. 6. Utvikling av nye utdanninger relatert til avdelingens fagmiljø diskuteres, for eksempel årsstudium i medisinske basalfag og miljørettet helsevern det siste også i nært samarbeid med de andre avdelingene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar avdelingenes satsninger på strategiske prosjekter og støtter avdelingenes samarbeid når det gjelder fellessatsninger innen helse- og omsorgsteknologi for å videreutvikle HiGs studieportefølje. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 20/29

21 Generelt Vedlegg Sak STY 58/09 ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING AV BACHELOR I MEDIEMANAGEMENT I evalueringsprosessen er det framkommet at studieprogrammet er vel ansett blant ledere innen mediebransjen som har ansatt studenter fra HiG, og at bransjen som sådan uttrykker at det er behov for en utdanning som kombinerer kunnskap om medier og om ledelse. Komiteens anbefalinger Ut fra komiteens vurdering er kanskje det mest sentrale spørsmålet for avdelingen å avklare i hvilken grad en skal videreføre studiet. Det synes som om en står ved en skillevei, med et lite fagmiljø, som står i fare for å tappes ytterligere. Avdelingen må gjøre en strategisk vurdering av studiets videre skjebne, og behov for førstekompetanse. I evalueringsprosessen er det kommet fram at det er et vel etablert marked for studiet, men at det kan gjøres tilpasninger som kan utvide utdanningens bruksområde : Avdelingen bør vurdere en bredere tilnærming til mediebransjen enn dagens hovedfokus på grafisk bransje. Dessuten bør management elementene i utdanningen analyseres og gis en tyngde og spissing som i sterkere grad tar opp dagens mediebransjes behov og utfordringer i omstillingen til nye medieprodukter. Avdelingen bør vurdere om beskrivelsen av læringsutbyttet er for omfattende i forhold til det de emnene som legges inn i programmet. Et eksempel er læringsutbytteformuleringen om ledelse av omstillingsprosesser. Temaet behandles i emnet Endringsledelse og i emnet Bedriftsutvikling, men casene herfra er gjerne hentet fra andre felt enn medienes store omstillingsutfordringer. Avdelingen bør vurdere å innlemme målgruppen bestillere av medieprodukter i bedrifter og organisasjoner til utdanningen. Det vil utvide studentenes jobbmuligheter dersom en trekker inn innkjøpssiden i forhold til medieprodukter og tjenester som et perspektiv i management-tilnærmingen. Komiteen trekker også fram Faglig samarbeid internasjonalt kan utvikles og styrkes. Avdelingen bør sette større fokus på og krav til bred anvendelse av høgskolens kvalitetssystem. Elever fra Medier og kommunikasjon i videregående skole bør bli mye mer kjente med dette tilbudet. Opplegg for å utvikle studentenes FoU-forståelse må integreres i studieprogrammet, slik at rutiner og kompetanse om krav er tilstede når bacheloroppgaven påbegynnes. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 21/29

22 Sak STY 59/09 Studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Studieportefølje ved Høgskolen i Gjøvik 2010/2011 Sammendrag Høgskolens studieportefølje skal i henhold til årshjulet behandles av høgskolestyret i forbindelse med utlysning av studier for kommende studieår. Disse skal meldes til Samordna opptak innen 1/ Denne saken foreslår studieporteføljen for studieåret Det er ikke foreslått store endringer for kommende studieår, men det arbeides med å få startet opp Master i effektiv vareproduksjon på TØL (med NTNU som eksamensansvarlig første året) og det kan bli opptak på Master i gerontologi ved HOS dersom NOKUT-godkjenning kommer. Avdeling TØL ønsker å opprette ny bachelorutdanning; Bachelor ingeniørfag maskin effektiv vareproduksjon. Søknad om opprettelse vil gå til behandling i høgskolestyret i desember 2009, men settes inn i tabellen nå (med forbehold om styrevedtak i desember). Det vil igjen bli opptak på fleksibel bachelorutdanning i sykepleie (tidl. desentralisert) og HiG opprettholder utviklingen når det gjelder tilbud om fleksible utdanninger og tilbud om årsstudier som kan innpasses videre i bachelorutdanningene. Opprettelse av årsstudium ved TØL og IMT de siste årene bør rekruttere studenter til å gå videre på tilsvarende bachelorutdanninger dette vil være fokus også for inneværende studieår. Det blir dessuten viktig å fokusere ytterligere på PhD utdanningen i informasjonssikkerhet. Saksopplysninger Generelt har høgskolen hatt stor studentøkning på utdanningene i inneværende studieår. Siste års nye studier videreføres derfor til studieåret Utviklingen av flere fleksible utdanningstilbud fortsetter og HiG har i inneværende studieår ca. 180 bachelorstudenter i fleksible utdanninger (sykepleie ca. 100, ingeniør ca. 50 og økonomi og ledelse ca. 30). I tillegg tilrettelegges flere årsstudier, videreutdanninger og kurs som fleksible utdanninger. Vurdering På avdeling TØL blir det viktig raskt å få avklart muligheten for å ta opp studenter til masterutdanning i samarbeid med NTNU med mål om at HiG skal ha egen søknad innsendt til NOKUT i løpet av våren Dette er eneste avdeling ved HiG som per nå ikke har masterutdanning, slik at dette har høy prioritet i avdelingen. Fleksibel bachelorutdanning i ingeniørfag fortsetter, men Bachelor ingeniør Bygg, vann og avløpsteknikk og Bygg, landmåling vil ikke bli utlyst i Det arbeides med omorganisering av Bachelor ingeniør industrielle design og teknologiledelse samt Bachelor teknologidesign og ledelse på bakgrunn av nedgang i søkermengden siste år. Her vil det være aktuelt å fokusere mer på effektivisering og vareproduksjon, samt Læring i bedrift. Fleksibel bachelorutdanning i økonomi og ledelse videreutvikles i et faglig samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Rena. Årsstudium i økonomi og ledelse startet med 21 studenter høsten-08, av disse har 8 fortsatt i andre året på Bachelor økonomi og ledelse i Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 22/29

23 På avdeling IMT prioriteres en styrking av ph.d.-utdanningen. I oktober-09 har IMT 5 aktive PhD studenter i informasjonssikkerhet og avdelingen ønsker et enda større fokus på rekruttering og opptak av studenter i I tillegg er masterutdanningene nå også tilbudt fleksibelt, noe avdelingen tror vil bedre progresjonen og gjennomstrømningen bl studentene. Årsstudium i medieproduksjon startet med 16 studenter høsten-08, av disse har 3 fortsatt i andre året på Bachelor medieproduksjon i På avdeling HOS avventes svar fra NOKUT ang. akkreditering av Master i gerontologi. Deretter vil det bli vurdert opptak på studiet i løpet av Dersom det ikke blir opptak til denne masterutdanningen, vil HOS vurdere å utlyse Videreutdanning i aldring og eldreomsorg for oppstart høsten Desentralisert Bachelor i sykepleie har hatt stor søkning tidligere og det vil bli gjennomført nytt opptak i 2010, nå som fleksibel utdanning. Videreutdanning i nettverksmøte og relasjonskompetanse har god rekruttering og videreføres for neste studieår. Antall studieplasser på den enkelte utdanning vil bli diskutert i løpet av høsten-09, og evt. føre til små endringer på utdanninger til lokalt opptak. Utover dette, er studieporteføljen på alle avdelinger gjenstand for vurdering i sak om strategisk studieportefølje. Ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse er det følgende nye utdanninger foreslått: Master i effektiv vareproduksjon (forutsatt samarbeidsavtale med NTNU). Bachelor ingeniør maskin effektiv vareproduksjon/lean manufacturing (med forbehold om styrevedtak i desember-09) Ved Avdeling for informatikk og medieteknikk er det ingen direkte endringer i studieporteføljen, men følgende forhold kan trekkes fram: Økt fokus på rekruttering og opptak til PhD i informasjonssikkerhet. Satsning på rekruttering til andre året på bachelorutdanningene via årsstudiene i medieproduksjon og mediemanagement. Ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie er det følgende endringer i studieporteføljen: Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid starter opp i januar Master i gerontologi (med forbehold akkreditering i NOKUT). Bachelor i sykepleie, deltid, lyses ut som fleksibel utdanning Videreutdanning i AIO lyses ut med oppstart januar Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn II. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg vurderes utlyst dersom det ikke blir oppstart på Master i gerontologi. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 23/29

24 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer fra inneværende studieår framgår av punkt 2-4: 2. Nye utdanninger som planlegges høsten Oppstart med forbehold om dokumentasjon av økonomisk bærekraft: Bachelor i ingeniørfag Maskin, effektiv vareproduksjon/lean manufacturing Master i effektiv vareproduksjon (forutsatt samarbeidsavtale med NTNU) Master i gerontologi (med forbehold akkreditering i NOKUT) 3. Utdanninger som lyses ut i 2010 (som ikke ble utlyst i 2009): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Bachelor i sykepleie, fleksibel utdanning over fire år. Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn II. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg vurderes utlyst dersom det ikke blir oppstart på Master i gerontologi 4. Utdanninger som ikke lyses ut i 2010 (som var utlyst i 2009): Fleksibel Bachelor ingeniør Bygg, vann og avløpsteknikk (avlyst også 2009). Fleksibel Bachelor ingeniør Bygg, landmåling Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn 1. Årsstudium i prosjektledelse Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 24/29

25 Vedlegg Sak STY 59/09 Studieportefølje ved Høgskolen i Gjøvik studieåret PhD- utdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *PhD i informasjonssikkerhet IMT 3 år Gjøvik 20 Masterutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *Master i informasjonssikkerhet IMT år Gjøvik 30 Tilbys også på deltid *Master i medieteknikk IMT år Gjøvik 30 Tilbys også på deltid *Erasmus Mundus: Master i Color in Informatics and Media Technology (CIMET) IMT år Int. 12 I samarbeid med Finland, Spania og Frankrike, HiG bidrar med 60 SP. *Master i klinisk sykepleie HOS år Gjøvik 30 Oppstart vår 2010 *Master i helsefremmende HOS år Gjøvik 40 Oppstart vår 2010 lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) *Master i gerontologi HOS år Gjøvik 30 NYTT! Obs. Nokut *Master i effektiv vareproduksjon TØL år Gjøvik NYTT! m/ntnu Bachelorutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar Bachelor i ingeniørfag - Bygg. TØL år Gjøvik 30 *Inkl. TRES Konstruksjon Bachelor i ingeniørfag - Bygg. TØL år Gjøvik 30 *Inkl. TRES Prosjektstyring og ledelse Bachelor i ingeniørfag - Bygg. TØL år Gjøvik 20 *Inkl. TRES Landmåling Bachelor i ingeniørfag Elektro TØL år Gjøvik 20 *Inkl. TRES Studieretninger: Automatisering, Elektronikk, Elkraft, Teleteknikk og Fornybar energi *Y-vei til elektroingeniør TØL år Gjøvik 15 Spesiell opptaksvei. Studentene inngår i elektrostudiene Bachelor i ingeniørfag Industriell TØL år Gjøvik 20 *Inkl. TRES design og teknologiledelse Bachelor ingeniørfag Fleksibel TØL år Fleksib 30 ingeniørutdanning. Bygg: Prosjektstyring og ledelse, konstruksjon. Elektro: elkraft. Industriell design og teknologiledelse. el Bachelor i teknologidesign og ledelse TØL år Gjøvik 20 Kommentar: Fokus på produktutvikling, design og teknologiledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin, TØL år Gjøvik 20 NYTT effektiv vareproduksjon/lean manufacturing Bachelor i geomatikk TØL år Gjøvik 15 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 25/29

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Styremøte nr. 6/2012

Styremøte nr. 6/2012 Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november 2012 kl. 0900 1500 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 52/12 Innkalling til styremøte nr. 6/2012... 3 Sak STY 53/12

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik 14.01.2015 2015 Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik 1 INNHOLD 1. Bakgrunn og formål med notatet... 2 2. HiGs profil og visjon med fusjonen... 2 Visjon...

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 STYRETS BERETNING... 2 2 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 5 3 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 3.1 Rapportering på mål... 8 3.2 Annen rapportering... 32 4 STYRING

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer