Styremøte nr. 6/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2009"

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: kl felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar kl styremøte for HiG, Rica Olrud Hotell, v/hamar Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 53/09 Innkalling til styremøte nr 6/ Sak STY 54/09 Saksliste... 3 Sak STY 55/09 Protokoll fra styremøtet nr. 5/ Sak STY 56/09 Vitenskaplig høgskole som middel på vei til universitet... 9 Sak STY 57/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Sak STY 58/09 Strategisk studieportefølje Sak STY 59/09 Studieportefølje Sak STY 60/09 Søknad til KD om tiltak utenfor rammen i Sak STY 61/09 Eventuelt Gjøvik 2. november 2009 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 1/29

2 Sak STY 53/09 Innkalling til styremøte nr 6/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 2/29

3 Sak STY 54/09 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2008, sakene 53 61/09 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 3/29

4 Sak STY 55/09 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 5/2009 den og Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 5/2009 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 5/2009 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 4/29

5 Sak STY 55/09 Vedlegg Styremøte nr. 5/ protokoll Tid: og Sted: Høgskolen i Gjøvik, med omvisning og middag på NCE Raufoss Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Irma Kalamar, ekstern vararepresent Wenche Aamodt Furuseth, ekstern represent Jan Erik Svensson, ekstern represent Jon Retzius, ekstern vararepresent (deltok i sakene 46, 47, 51, 52) Geir Magne Heggen, studentrepresent Ingvild Mælum, studentrepresent Are Strandlie, ansatt, faglig personale Terje Stafseng, ansatt, faglig personale (deltok i sakene 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52) Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern represent Ingegerd Palmér, ekstern represent Sigrid Wangensteen, intern represent Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen Høgskoledirektør Følgende var til stede på enkeltsaker etter behov: økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, stedfortreder for økonomi- og driftsdirektør Rune Skibenes, studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad, dekan HOS Roger Lian, dekan IMT Morten Irgens og stedfortreder for dekan TØL Astrid Stadheim. Beslutningssaker: Sak STY 41/09 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 42/09 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2009, sakene 41 52/09. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 5/29

6 Følgende saker ble lagt til eventuelt: A. Deltakelse i komité for akkreditering av en privat utdanningsinstitusjon B. Endring av møteplan for styret A. Bestilling av en orientering om arbeidet med å redusere høgskolens sykefravær B. Status for nynorsk ved HiG C. Kunnskapsdepartementets styreseminar 2009 C. Utvidelse av bygningsmasse/leieareal på campus Enstemmig vedtatt Sak STY 43/09 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 4/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 44/09 Tertialrapport 2/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret tar økonomirapport pr. 2 tertial 2009 til etterretning. 2. Prosjekt A 35 Tilrettelegging av en digital institusjonell lagringstjeneste har en manglende finansiering på kr som dekkes innenfor FAs budsjettramme (innsparte utgifter lønnsøkning). Enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter fra debatten Rapporten har en god form og styret er godt tilfreds med arbeidet Det blir viktig å utvikle en god beredskap i forhold til langsiktig finansiering av PIU Sak STY 45/09 Langtidsbudsjett Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar rullert langtidsbudsjett med foreløpige rammer for budsjett Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 6/29

7 Diskusjonssaker: Sak STY 46/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Rektor og høgskoledirektør orienterte om status i prosjektet. Oppfølgingspunkter fra debatten Styret ved HiG 1. ønsker å bekrefte at vi står ved inngåtte avtaler, og ønsker å bidra positivt og konstruktivt til realisering av Innlandsuniversitetet. 2. er villig til å avgi makt til et overordnet, felles styre, som, innenfor gitte rammer, kan ha beslutningsmakt til å føre PIU-prosessen i mål. 3. ber administrasjonen komme tilbake med en vurdering av om det å søke status som vitenskapelig høgskole for HiG er tjenlig for PIU, og som et ledd i å forberede Campus Gjøvik i et framtidig Innlandsuniversitet. 4. ber administrasjonen, som ledd i egen risikohåndtering, lage en plan for hvordan en kan møte et eventuelt bortfall av støtte fra PIU når fondet er tomt. Dette kan gjøres ved rullering av langtidsbudsjett i har inntrykk av at presentasjonen av rapporten om organisering av Innlandsuniversitet på HiGs personalmøte bidro til å forsterke motivasjonen for PIU, men vil selvsagt avvente intern høring før vi kan konkludere hva interne holdninger bl ansatte ved HiG er. 6. ser fram til å møte de andre høgskolestyrene i felles møte , og ønsker der å bidra til å løfte PIU videre framover. Sak STY 47/09 Strategisk studieportefølje Studie- og forskningsdirektør og dekanene orienterte om mulige utviklingstrekk for høgskolens utdanningstilbud. Oppfølgingspunkter fra debatten Styret gir gehør for å fortsette arbeidet med studieportefølje etter de linjer som er trukket fram i orienteringen Sak STY 48/09 Årsplan for styrets arbeid Oppfølgingspunkter fra debatten Den framlagte årsplanen anvendes som framlagt, med endring av møtedato for aprilmøtet 2010 (se sak 52/09, pkt E)) Styret ønsker å invitere Høgskolen i Molde for å bli orientert om deres prosess for å søke om akkreditering som vitenskaplig høgskole Orienteringssaker: Sak STY 49/09 Orientering om opptak 2009 Høgskoledirektør orienterte styret om status for opptak høsten Sak STY 50/09 Aktuelle tema i UH-sektoren Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 7/29

8 Høgskoledirektør orienterte om aktuelle tema fra UH-sektoren. Sak STY 51/09 Orientering om NOKUTs godkjenning av HiGs kvalitetssystem Prorektor orienterte om prosessen rundt NOKUTs reakkreditering av HiGs kvalitetssystem Sak STY 52/09 Eventuelt Følgende saker ble gjennomgått: D. Rektor leder evalueringskomité som behandler søknad fra privat utdanningsinstitusjon om å bli akkreditert høgskole. E. Etter forslag fra rektor ble styremøtet endret til F. Styret ber høgskoledirektør komme tilbake med en orientering om arbeidet med å redusere høgskolens sykefravær G. Høgskoledirektør orienterte om status for nynorsk ved HiG H. Høgskoledirektør orienterte om Kunnskapsdepartementets styreseminar 2009 I. Høgskoledirektør orienterte om skisse til utvidelse av bygningsmassen/leiearealet på campus Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 8/29

9 Sak STY 56/09 Vitenskaplig høgskole som middel på vei til universitet Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Oppfølging av felles styreseminar Vedlegg: NOKUTs kriterier for akkreditering av høgskole, vitenskapelig høgskole Saksopplysninger Styret bestilte i forrige møte en vurdering vedr. om HiG burde søke status som vitenskapelig høgskole. Vurdering Å søke status som vitenskapelig høgskole har en verdi på flere måter: 1. Det vil gi oss økt status i Norge som UH-institusjon, og ikke minst internasjonalt, da vi kan kalle oss Specialized University og HiG kan bli mer attraktiv som samarbeidspart i forskning m.m. 2. Vi får en ekstern gjennomgang av HiG som vil skjerpe oss, og finne ut om vi er på nødvendig nivå i forhold til det å være en campus i et framtidig universitet i Innlandet. 3. Å gå gjennom en institusjonsakkreditering på Gjøvik vil gi nyttig lærdom mhp en framtidig universitetsakkreditering. Hvis PIU-prosessen forsinkes vil Gjøvik kunne oppnå tilnærmet universitetsstatus tidligere enn hvis vi venter på PIU. På den annen side får vi ikke flere fullmakter enn vi har i dag og vi får ikke økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Videre vil det trolig koste ett høyt kvalifisert årsverk, ca. kr. 1.mill, å klargjøre søknad om slik akkreditering. I tillegg må det gjøres en gjennomgang og revidering eller justering av vår strategiske plan, vår faglige profil/spissing og vår organisering. For å bli universitet må 4 godkjente PhD-utdanninger være på plass. Dette har vært den enkleste tellekanten, og en kan fort forledes til å tro at dette er nok. Det er det imidlertid ikke. I tillegg til dette er det en rekke, mindre presise, krav som må oppfylles. Noen av utfordringene er trukket fram i NIFUSTEP/Rokkan-rapporten. Vi skal i denne saken peke på hvor HiG står i forhold til noen av disse. Vi skal gå gjennom kriteriene for å bli akkreditert som vitenskapelig høgskole, og sammenligne dette med universitetskravene (se 1.1). Der vil en se at for å bli et universitetscampus på Gjøvik, må vi tilfredsstille de samme kravene som hvis vi ønsker å bli vitenskapelig høgskole. Det er derfor et naturlig mål å benytte muligheten til å gå inn i en akkrediteringsprosess med NOKUT (ved å søke status som vitenskapelig høgskole). Status som vitenskapelig høgskole har en verdi i seg selv, og er et viktig skritt i kvalitetssikringsprosessen av Campus Gjøvik mot et universitet. Det er viktig for HiG å ha en egen faglig prosess på institusjonsnivå mens vi venter på at de andre høgskolene gjennomfører sine faglige kvalifiseringer med bl.a. godkjente PhD-grader. En slik prosess kan være å søke om status som vitenskapelig høgskole. I dette ligger bl.a. å sørge for at formalkompetansen vår heves, og at forskningsvirksomheten økes i deler av organisasjonen. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 9/29

10 Det kan også anføres at en universitetssøknad fra Innlandet neppe kan komme før i , og HiG vil derfor kunne være vitenskapelig høgskole en del år før et universitet ser dagens lys. Sammenligning av kravene for vitenskapelig høgskole og universitet Ved å gå gjennom kriteriene for vitenskapelig høgskole og universitet (se vedlegg), ser en at det i all vesentlighet er de samme kriteriene. Det er eksakt de samme formuleringer i alle paragrafer, unntatt i 3-2 d, e og 3-3 d, e (gjengitt under). Disse paragrafene dreier som antall masterutdanninger og PhD-utdanninger og skiller forskriftene for de to institusjonstypene. Som vi ser er den eneste forskjellen at det for en vitenskapelig høgskole er nok med 1 masterutdanning 1 PhD-utdanning, mens det for et universitet må være minst 5 masterutdanninger og 4 PhD-utdanninger. Dette viser at ved å gå gjennom en akkrediteringsprosess for vitenskapelig høgskole på Gjøvik, så vil Campus Gjøvik bli gransket i alle krav mht. universitetskravene i en fremtidig fusjonert institusjon (Innlandshøgskole som søker om universitetsstatus). Vitenskapelig høgskole 3-2d Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud av minst fem års varighet, samlet eller som integrert studieløp som gir rett til å tildele høyere grad, og ha uteksaminert høyere grads kandidater i minst to år. 3-2e Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele doktorgrad, eller ha akkreditering for tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitet 3-3d Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem års varighet, samlet eller som integrert studieløp som gir rett til å tildele høyere grad, samt lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder. Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grad på de fleste av disse fagområdene. 3-3e Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele doktorgrad på minst fire fagområder. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres av stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått akkreditering for Sammenligning av kravene for (vanlig) akkreditert høgskole og vitenskapelig høgskole Høgskolen i Gjøvik er en akkreditert høgskole. Vi har imidlertid aldri vært gjenstand for en akkrediteringsprosess for å sjekke ut dette. Ved innføring av det nye regleverket (med NOKUT etc), ble alle statlige høgskoler automatisk akkreditert. En del private høgskoler har de seneste årene søkt om slik akkreditering, og har vært gjennom NOKUTs akkrediteringsprosess (eks. Norges Informasjonsteknologiske høgskole (NITH), Dronning Mauds Minne (DMMH) og Diakonhjemmet Høgskole). Kunnskap om disse prosessene kan være nyttig innsikt i vår vurdering av om vi selv tilfredsstiller disse kravene. Det sentrale er imidlertid å gjøre en vurdering av vår status i forhold til kravene for vitenskapelig høgskole. Erfaring fra Molde (ref. samtale med rektor Solfrid Vatne) er at en må gå inn spesielt på 3-2 b): Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder og 3-2 e). For fagområdet en har PhD på må dette være på et høyt nivå. For de andre fagområder kreves ikke det samme. Dette har vært hoveddiskusjonen i Molde, og det er Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 10/29

11 nødvendig for oss å sette oss godt inn i diskusjonen rundt dette fra første søknad, via 1. sakkyndige komites rapport, klagebehandling etc. Spesielt rapport fra sakkyndig komite nr. 2 vil være nyttig. Her defineres og drøftes 3 fortolkninger av begrepet vitenskapelig høgskole. Komiteen mener at gjeldende NOKUT-forskrift åpner for tre ulike forståelsesmodeller av institusjonskategorien vitenskapelig høgskole: 1. En ensøylet institusjon. Det vil si en institusjon med ett eller flere nær beslektede fagområder der retten til å tildele doktorgrad er knyttet til dette/disse fagområdene. 2. En institusjon med flere fagområder der kravet til stabilitet og kvalitet i FOU arbeidet er likt for alle fagområder, også fagområder der man ikke har rett til å tildele doktorgrad. 3. En institusjon med flere fagområder, der kravet til stabilitet og kvalitet i FOU, ikke er likt for alle fagområdene. HiMolde er vurdert i forhold til kriteriene og konkluderer med at høgskolen tilfredsstiller kriteriet for modell 3. De fleste av dagens vitenskapelige høgskoler tilhører ellers modell 1; en ensøylet institusjon. Det kan være gunstig for HiG å legge seg opp til samme fortolkning som er gjort når det gjelder HiMolde, og innrette søknaden på denne forståelsen. Endring av kriterier I oktober 2009 sendte Kunnskapsdepartementet til høring Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning (brev fra KD, dato , KD-ref ), en gjennomgang av akkrediteringsvirksomheten som ble varslet i St.prp.nr.1 ( ) og i St.meld.nr.30 ( ). Stjernøutvalget pekte også på at det er utfordringer for den faglige kvaliteten at mange og til dels små fagmiljøer deltar i og har ansvar for doktorgradsopplæringen. Kunnskapsdepartementet drøfter tre ulike alternative måter å justere kravene for akkreditering av doktorgradsutdanninger: 1. Endring av departementets forskrift for å gi NOKUT i mandat å skjerpe inn akkrediteringskravene. 2. Bredt definerte doktorgradsprogrammer som består av beslektede fag. 3. Kvantifisering/minimumskrav til antall doktorgradsstudenter. Kunnskapsdepartementet har bedt om høringsuttalelser innen Etter høringsfristen vil formell saksgang i departementet følges, noe som sannsynligvis innebærer at evt. endringer vil komme først tidligst høsten 2010/vinteren Dette betyr at HiG har et visst tidspress for å ferdigstille en søknad før evt. kriterieendringer blir vedtatt. Det bør kanskje også avklares hvorvidt departementet ikke vil ta imot søknader underveis i denne prosessen. Hva oppnår vi evt. ved å bli vitenskapelig høgskole En vil umiddelbart tro at status som vitenskapelig høgskole gir utvidede faglige fullmakter i forhold til å være akkreditert høgskole med en godkjent PhD-utdanning. I UH-loven heter det imidlertid: 3-3. Faglige fullmakter (1) Institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for en grad eller yrkesutdanning Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 11/29

12 fastsatt med hjemmel i 3-2. (2) Institusjoner som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller høyskole, har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for lavere grad eller yrkesutdanning fastsatt med hjemmel i 3-2. Innenfor de fagområder der de kan tildele doktorgrad eller tilsvarende, bestemmer de selv hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for øvrige grader eller yrkesutdanninger fastsatt med hjemmel i 3-2. For fagområder der de ikke kan tildele doktorgrad, fastsetter departementet slike bestemmelser. Å være vitenskapelig høgskole anses likevel som en høyere kategori enn høgskole i det norske systemet, og det antas at dette er et konkurransefortrinn mhp å tiltrekke seg studenter, ansatte og eksterne forskningsmidler. Det er også en fordel at den offisielle oversettelsen til engelsk er Specialized University, og at vi slipper å kalle oss University College. Dette antas å være en fordel i internasjonale sammenhenger. Det er altså kun status som endres. Faglig profil ved HiG HiGs faglige profil er ganske forskjellig fra de eksisterende viteskapelige høgskoler. Typisk er de vitenskapelige høgskolene ensøylete institusjoner, med ett eller flere nær beslektede fagområder (modell 1, diskutert foran). Vi kjenner de igjen som Norges Musikkhøgskole, Norges Handelshøyskole, Norges Idrettshøgskole, Det Teologiske Menighetsfakultet og BI Handelshøyskolen. Denne forskjellen er også noe av grunnen til at Høgskolen i Molde har voldt NOKUT og KD noen utfordringer. Det har antagelig opprinnelig ikke vært tenkt på høgskoler som Molde og Gjøvik når kategorien vitenskapelig høgskole ble skapt. Derfor måtte den siste sakkyndige komiteen nøye gå inn i begrepet, og definere sine ulike modeller. Høgskolen i Molde har en avdeling med et PhD-utdanning innen logistikk. I tillegg til denne faglige spissen, har de en bredde innefor andre fag (bl.a sykepleie). Her kjenner vi oss igjen. Et relatert spørsmål er hva en ønsker å kalle høgskolen etter en evt. akkreditering som vitenskapelig høgskole. I Molde ønsker en å beholde navnet Høgskolen i Molde, men en vurderer å kalle avdelingen som er grunnlaget for ny status (og har PhD-rett) for Norges Logistikkhøgskole. Det er også en aktuell problemstilling om vi skal forsøke å utvide vår PhD fra informasjonssikkerhet til informatikk (for eksempel). Om dette bør være en parallell prosess til søknaden om vitenskapelig høgskole eller ikke må også vurderes. Det kan tenkes at dette blir for krevende, og heller bør utsettes. I forbindelse med en evt. søknad bør også HiG tenke gjennom sin visjon og overordnede strategi. Foreløpige diskusjoner i ledergruppa har fokusert på at HiG allerede har aktiviteter på 3 av de sentrale, store samfunnsutfordringene vi ser: 1. Helse; relatert til demografiske endringer som for eksempel eldrebølgen og økonomiske og helsemessige konsekvenser av dette. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 12/29

13 2. Klimaendringer og energi; økologisk bærekraftige samfunn og økonomi. 3. Sikkerhet/Public safety and security på alle områder. Våre 3 nåværende avdelinger står på mange måter midt i hver av disse områdene. Samtidig er det sterke koblinger mellom områdene, og alle avdelinger vil ha viktige bidrag inn i alle 3. Til sammen kan dette være grunnlaget for en ny, overordnet visjon for HiG, der fokus løftes utover det vi har i dagens strategiske plan. Under dette nivået kan HiGs fagområder beskrives for eksempel slik: Informasjonssikkerhet og IT-fag Mediefag Helsefag Teknologifag Økonomifag IMTs fagområder informatikk, informasjonssikkerhet og IT- og mediefag må beskrives grundig, og det må synliggjøres hvordan fagområdene styrker forskningsområdene innen informasjonssikkerhet og støtter PhD satsningen. Fagområdene på HOS og TØL kan beskrives mer samlet og generelt, men det bør framkomme at enkelte fagområder på disse avdelingene også kan være sentrale innenfor fagområdet informasjonssikkerhet for eksempel helsefag når det gjelder omsorgsteknologi. Forskningsprofilen og styrkene til avdelingene må derfor beskrives. Det bør også vurderes om Senter for omsorgsforskning skal trekkes fram i denne sammenheng. Til slutt må det skisseres hvordan en samlet sett støtter opp under en evt. ny visjon. Videre prosess Vi anser det som mulig at HiG kan sende søknad til NOKUT om akkreditering som vitenskapelig høgskole høsten Første forutsetning er at HiG oppfyller NOKUTs kriterier slik de framstår i dag. Det forutsetter imidlertid også at minst 2 PhD kandidater fra informasjonssikkerhet har disputert, eller at dato for disputas er planlagt i nær framtid. Videre vil det være en forutsetning at høgskolestyret i desember-09 vedtar at søknadsprosess skal iverksettes og at det da avsettes ressurser til søknadsprosessen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret ber administrasjonen forberede oppstart av en søknadsprosess. 2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak i styremøte i desember-09, med prosjektbeskrivelse for søknadsprosessen (inkl. kostnader, risiko m.m.), for endelig beslutning om igangsetting av prosessen. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 13/29

14 Vedlegg Sak STY 56/09 NOKUTs kriterier for akkreditering som vitenskapelig høgskole 3-2 Kriterier for akkreditering som vitenskaplig høyskole 3-2 a 1) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling. 3-2 a 2) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten. 1. Institusjonen skal ha personale, utstyr og lokaler som er tilpasset primærvirksomheten. 2. Institusjonen skal ha ressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte tilfredsstillende informasjon, gode administrative studenttjenester og god studentvelferd. 3. Institusjonen skal ha tilstrekkelige og egnede undervisningslokaler, undervisningsutstyr og arbeidsplasser for studentene. 4. Institusjonen skal utvikle fagpersonalet og undervisningen i samsvar med studentenes behov og fagets nasjonale og internasjonale utvikling. 3-2 b) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder. 3-2 c) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de fagområder som inngår i studiene. 3-2 d) Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud av minst fem års varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å tildele høyere grad, og ha uteksaminert høyere grads kandidater i minst to år. 3-2 e) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele doktorgrad, eller ha akkreditering for tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. 1. Institusjoner med doktorgradsstudium skal ha jevnlig opptak av studenter og ha uteksaminert kandidater. 2. Institusjoner med stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid skal ha jevnlig opptak av stipendiater og ha uteksaminert kandidater. 3-2 f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal delta i det nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning eller tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. 3-2 g) Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek. 1. Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne teknologi og kompetent personale Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevante digitale og analoge samlinger og/eller tjenester for studenter og vitenskaplig personale. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 14/29

15 Sak STY 57/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Oppfølging av felles styreseminar Styret behandler aktuelle tema fra felles styremøte Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 15/29

16 Sak STY 58/09 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Syklisk evaluering av Bachelor i mediemanagement komiteens anbefalinger Saksopplysninger St. meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja beskriver kompetansebehov for framtida, og HiG vurderer hvilke konsekvenser dette har for vår nåværende og evt. framtidige utdanninger. Økte ungdomskull, frafallsproblematikk og fleksibel utdanning er nasjonale utfordringer som også diskuteres på HiG-nivå. St. meld. Nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen beskriver kompetansebehov i helsetjenesten forbundet med endringer i 1. og 2. linjetjenesten, samt eldrebølgen, og hvordan dette vil føre til endret kompetansebehov i helsesektoren. Profesjonsutdanningene ved HiG, innen både teknologi og helse, vil være svært aktuelle også for framtida, og det vurderes muligheter for nærmere samarbeid angående studietilbud i skjæringspunktet mellom teknologi og helse. Føringer fra Strategisk plan : Mål: HiG skal ha sin basis i bachelorutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, it, media, økonomi og ledelse, samt tilby masterutdanninger innen klinisk sykepleie, omsorg og produksjonsteknologi HiG skal spisse sin forskningsaktivitet rundt fagmiljøer som tilbyr master og PhD utdanninger HiG skal utvikle internasjonalt anerkjente fagmiljø som tilbyr master og PhD utdanninger innen informasjonssikkerhet og visuelle medier HiG skal ekspandere til studenter i planperioden, og særlig satse på EVU og fleksible studier Strategier: HiG skal videreutvikle studieportefølje basert på gode behovs og markedsanalyser HiG skal utvikle en komplett gradsstruktur med bachelor, master og PhD utdanninger HiG skal utvikle relevante etter og videreutdanninger der dette støtter vår akademiske profil og er økonomisk bærekraftig HiG skal iverksette tiltak for å oppnå økt antall primærsøkere per studieplass HiG skal inngå nasjonalt og internasjonalt samarbeid om felles studieprogram der det er naturlig HiG skal styrke ingeniørutdanningen i Innlandet HiG skal vektlegge utdanningssamarbeid med nærings og arbeidsliv HiG skal arbeide for å øke antall engelskspråklige utdanningstilbud på masternivå HiG skal videreføre utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH, forankret i regionalt og nasjonalt næringsliv HiG skal spisse forskningen innen klinisk sykepleie, slik at HiG blir en sterk partner i oppbyggingen av felles PhD i helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet og høgskolene i regionen Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 16/29

17 Saken om strategisk studieportefølje er en videreføring av diskusjonssaken som var opp i høgskolestyret (STY47/09). Der ble det lagt fram tanker og ideer fra dekanene ved alle avdelingene. Viktige føringer framover er hvordan framtidig studieportefølje kan relateres til HiGs strategiske plan og forskningsstrategi. Likeledes gav styret uttrykk for at et økt samarbeid mellom avdelingene er ønskelig når det gjelder utvikling av studier/emner/kurs innen omsorgsteknologi. Teknologi og helse vil være sentrale områder i HiGs strategiske studieportefølje og utvikling av Campus Gjøvik. Dette er også nasjonale satsninger, og både St.meld. 44 Utdanningslinja og St.meld. 47 Samhandlingsreformen vektlegger helse- og omsorgsteknologi. HiGs fagmiljø og PhD satsning innen informasjonssikkerhet vil kunne være tunge aktører i dette arbeidet. Profesjonsutdanningene ved HiG vil fortsatt være bærebjelken i en framtidig studieportefølje. Med et sterkt fagmiljø og et stort antall studenter i bachelorutdanningene i sykepleie, ingeniørfag og IT- og mediefag er det viktig at HiG er best der vi allerede er gode. Tidligere bachelorstudenter vil dessuten gi oss et godt rekrutteringsgrunnlag når det gjelder master- og PhD utdanningene. Generelt vil HiG satse på videreutvikling av fleksible studier. I dag er 6 ordinære bachelorutdanninger også tilrettelagt som fleksible, fireårige studieløp noe som ser ut til å rekruttere nye målgrupper studenter til høgskolen. Alle masterutdanningene tilbys nå på deltid, to av disse også med et stort innslag av nettbaserte emner. Strategisk er dette viktig for å imøtekomme vår rolle som regional utdanningsaktør, noe som også innebærer en satsning på kompetanseheving når det gjelder nettpedagogikk og alternative undervisningsmetoder i tiden framover. Rekrutterings-, behovs- og markedsanalyser vil bli gjennomført og også være et av grunnlagene for videreutvikling av HiGs studieportefølje. Vurdering Avdeling TØL Ved TØL gjøres i høst en gjennomgang av alle studiene, både strategisk og økonomisk. Avdelingen tilbyr svært mange emner/valgemner som det kan være aktuelt å redusere. Studentantallet på bachelor i ingeniørfag har tatt seg opp de siste årene, og både bygg og elektroutdanningene har en god studentmengde. BA ingeniørfag bygg, landmåling, har lav rekruttering, men der har rekrutteringen tatt seg opp på det fleksible årsstudiet som var nytt høsten-09. TØL tilbyr per i dag åtte bachelorutdanninger, hvorav fem også som fleksible studieløp. Fra 2007 har TØL også tilbudt utdanninger innen økonomi og ledelse som bachelor- og årsstudie, noe som har tilført avdelingen ca. 180 nye studenter. Avdelingen har mange eksterne samarbeidspartnere og tilbyr en rekke betalingsstudier og kurs. Strategiske prosjekter: 1. Bachelor elektro har tidligere vært gjennomført med fire studieretninger; automatisering, elektronikk, elkraft og teleteknikk. Her ønskes også fornybar energi inn som studieretning. Samtidig planlegges reduksjon til færre studieretninger på elektro, over tid. Bachelor ingeniør industriell design og teknologiledelse (IDT) og Bachelor teknologidesign og ledelse (TDL) har lav rekruttering, og det arbeides med en reorganisering av disse studiene for å vinkle de mer mot effektiv vareproduksjon og læring i bedrift. Bachelor geomatikk foreslås med færre emner og det arbeides med å utarbeide flere fellesemner for bachelorutdanningene i avdelingen. Det Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 17/29

18 vurderes å legge ned Bachelor ingeniør vann- og avløpsteknikk (og tilsvarende halvårsenhet) pga. manglende faglige ressurser innen fagfeltet. 2. Et faglig samarbeid med NTNU resulterer forhåpentligvis i at Master i effektiv vareproduksjon kan gjennomføre første opptak i 2010 med NTNU som akkreditert institusjon. Målet er å ha Master i effektiv vareproduksjon som del av HiGs egen studieportefølje fra Videre planlegges NOKUT-søknad på denne masterutdanningen i løpet av Her er det et samarbeid også med Lean Senter/NCE Raufoss og det planlegges rekruttert en professor i 2010 samt 3-5 stipendiater fram mot TØL arbeider strategisk for å etablere et nasjonalt forskningssenter for universell utforming, UU. Avdelingen har allerede en stipendiat på området. Ekstern kursvirksomhet vil bli et vesentlig element her, i tillegg til UU som del av/emner i de ulike bachelorutdanningene. 4. Det arbeides med samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning når det gjelder fornybar energi. Eidsiva er inne som finansiell samarbeidspartner, noe som vil tilføre HiG kr. 2,5 mill./år. Det planlegges ansettelse av en professor og stipendiat innenfor fagområdet innen Fram mot 2014 planlegges også en Master i industriell økonomi (Lean production). Ekstern støtte for masterutdanningene, både faglig og finansielt, må sikres, bl.a. via NCE Raufoss. Avdeling IMT Avdeling IMT hadde også god rekruttering høsten-09. IMT tilbyr per i dag ni bachelorutdanninger i ordinære studieløp, samt to masterutdanninger organisert både som heltids- og fleksible utdanninger. PhD utdanningen i informasjonssikkerhet er i gang og vil være et viktig satsningsområde i årene som kommer. Strategiske prosjekter: 1. Avdelingen er i gang med strategiske diskusjoner og framhever særlig tre områder som det mener er vesentlige for HiGs felles satsninger når det gjelder forskning og framtidens studieportefølje: Helse- og omsorg relatert til IMTs fagområder som data, informasjonssikkerhet og medieteknikk - med tanke på demografiske endringer med påfølgende økonomiske utfordringer og helsemessige konsekvenser. Helsedirektoratet har utarbeidet Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren 1, noe som vil være et utgangspunkt for fellesemner mellom IMT og HOS. Miljø og energi. Sikkerhet (public safety and security, PSS) trekkes også fram som vesentlige for IMTs satsning. Når det gjelder PSS har avdelingen utarbeidet et notat med foreløpige strategiske forslag. 2. Styrking av PhD utdanningen i informasjonssikkerhet, både når det gjelder antall stipendiater, fagmiljø og forskning. Det vurderes å etablere kontrakt mot et forskningsinstitutt relatert til informasjonssikkerhetsmiljøet og å utvide PhD programmet for å kunne inkludere flere studenter i egen PhD utdanning, samt å knytte dette sterkere opp mot PSS, public safety and security. 3. Det er behov for avklaringer når det gjelder det videre PIU-samarbeidet om PhD i visuelle medier. Rammene er endret i og med at Høgskolen i Hedmark nå har trukket seg fra samarbeidet. 1 n_ Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 18/29

19 4. Det er en utfordring å få studenter som gjennomfører årsstudiene til å fortsette med bachelorutdanning. Bachelorutdanningene i medieproduksjon og mediemanagement har begge lavere oppmøtetall i 2009 enn i 2008, mens årsstudiene øker noe. 5. Spillteknologi bør vurderes som spesialisering på Master i Medieteknikk. Utdanningen i spillprogrammering bør vurderes også opp imot helseteknologi. 6. Master i brukersentrert mediedesign ble godkjent av NOKUT i Skal denne vurderes igangsatt, evt. relateres opp mot prosjektet Universell Utforming? Avdeling HOS Avdeling HOS opprettholder høye søkertall også i 2009, og bachelorutdanningene i radiografi og sykepleie fyller de oppsatte aktivitetstallene fra KD. Avdelingen tilbyr per i dag disse to bachelorutdanningene, hvorav BA sykepleie også tilbys som fleksibel utdanning over fire år. I tillegg tilbys to masterutdanninger på deltid, som begge rekrutterer godt. Søknad på en tredje masterutdanning, MA gerontologi, er innsendt til NOKUT for akkreditering høsten HOS tilbyr i tillegg mange videreutdanninger samt kursvirksomhet, blant annet kursing av regionenes helsepersonell i Simuleringssenteret. Strategiske prosjekter: 1. Fortsatt satsning på en stabil og god bachelor- og masterportefølje. Ytterligere fleksibilisering av Bachelor sykepleie vil bli prioritert. Vurderinger må gjøres for å prioritere oppstartstidspunkter for de ulike masterutdanningene. Vurdering av en evt. bachelorutdanning i ambulansefag er i gang, blant annet på bakgrunn av en nasjonal utredning fra som konkluderer med at det bør nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utvikle en bachelor paramedic. Arbeidsgruppen fra HOD anbefaler videre at en nasjonal rammeplan legges til grunn for utvikling av en bachelor paramedic. 2. Utredning av mulig PhD i helsefag er igangsatt i samarbeid med Sykehuset Innlandet. HiL og HiHm er også involvert i diskusjonen. Innen strategiperiodens utløp vil det bli avklart om det skal arbeides for en bredde-phd i helse- og sosialfag eller en disiplin/profesjons-phd i sykepleie. Hvorvidt HiG skal arbeide for å utvikle egen PhD innen fagområdet vil også bli avklart. Bærekraftig finansiering må sikres, dette blir en utfordring. 3. Utrede mulighetene for internt samarbeid innen helse- og omsorgsteknologi. Helsefag kan være fordypningsområder i bachelorutdanninger på TØL og IMT, mens IKT og teknologi får en naturlig plass i bachelorutdanningene på HOS. Dette for å imøtekomme framtidens utdanningsbehov i lys av omsorgsutfordringene som ligger foran oss. Samarbeid med industri og næringsliv (for eksempel Lean Lab) tenkes intensivert innen dette området. HOS har, med sin moderne simuleringsenhet, et unikt utgangspunkt for en slik satsning kanskje også i posisjon som nasjonal aktør. Fagmiljøet må styrkes og forskning prioriteres. 4. Avdelingen ser et spennende potensial i tenkningen om å knytte PhD i informasjonssikkerhet opp i mot PSS (Public Safety and Security), dersom dette også innebærer en åpning for å kunne rekruttere helsepersonell med master i for eksempel helseinformatikk inn på forskerutdanningen. På denne måten kan en tenke seg at høgskolens PhD i informasjonssikkerhet og PSS bidrar til å styrke høgskolens overbyggende fagprofil. E-helse, herunder master i helseinformatikk (som allerede er etablert ved NTNU og UiA) eller master i 2 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 19/29

20 helseledelse (med vekt på E-helse), vil kunne være en spennende rekruttering til en forskerutdanning som åpner for f. eks. informasjonssikkerhetsledelse i helsevesenet. 5. Videreutdanninge(er) for radiografer vurderes fortløpende, blant annet i form av en videreutvikling av Videreutdanning i ultralyd, hvor det kan være aktuelt å bygge opp et nasjonalt fagmiljø. Fellesemner for radiografi og mediefag, som visualisering og tilrettelegging av data, vil være interessant å utrede på HiG. 6. Utvikling av nye utdanninger relatert til avdelingens fagmiljø diskuteres, for eksempel årsstudium i medisinske basalfag og miljørettet helsevern det siste også i nært samarbeid med de andre avdelingene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar avdelingenes satsninger på strategiske prosjekter og støtter avdelingenes samarbeid når det gjelder fellessatsninger innen helse- og omsorgsteknologi for å videreutvikle HiGs studieportefølje. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 20/29

21 Generelt Vedlegg Sak STY 58/09 ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING AV BACHELOR I MEDIEMANAGEMENT I evalueringsprosessen er det framkommet at studieprogrammet er vel ansett blant ledere innen mediebransjen som har ansatt studenter fra HiG, og at bransjen som sådan uttrykker at det er behov for en utdanning som kombinerer kunnskap om medier og om ledelse. Komiteens anbefalinger Ut fra komiteens vurdering er kanskje det mest sentrale spørsmålet for avdelingen å avklare i hvilken grad en skal videreføre studiet. Det synes som om en står ved en skillevei, med et lite fagmiljø, som står i fare for å tappes ytterligere. Avdelingen må gjøre en strategisk vurdering av studiets videre skjebne, og behov for førstekompetanse. I evalueringsprosessen er det kommet fram at det er et vel etablert marked for studiet, men at det kan gjøres tilpasninger som kan utvide utdanningens bruksområde : Avdelingen bør vurdere en bredere tilnærming til mediebransjen enn dagens hovedfokus på grafisk bransje. Dessuten bør management elementene i utdanningen analyseres og gis en tyngde og spissing som i sterkere grad tar opp dagens mediebransjes behov og utfordringer i omstillingen til nye medieprodukter. Avdelingen bør vurdere om beskrivelsen av læringsutbyttet er for omfattende i forhold til det de emnene som legges inn i programmet. Et eksempel er læringsutbytteformuleringen om ledelse av omstillingsprosesser. Temaet behandles i emnet Endringsledelse og i emnet Bedriftsutvikling, men casene herfra er gjerne hentet fra andre felt enn medienes store omstillingsutfordringer. Avdelingen bør vurdere å innlemme målgruppen bestillere av medieprodukter i bedrifter og organisasjoner til utdanningen. Det vil utvide studentenes jobbmuligheter dersom en trekker inn innkjøpssiden i forhold til medieprodukter og tjenester som et perspektiv i management-tilnærmingen. Komiteen trekker også fram Faglig samarbeid internasjonalt kan utvikles og styrkes. Avdelingen bør sette større fokus på og krav til bred anvendelse av høgskolens kvalitetssystem. Elever fra Medier og kommunikasjon i videregående skole bør bli mye mer kjente med dette tilbudet. Opplegg for å utvikle studentenes FoU-forståelse må integreres i studieprogrammet, slik at rutiner og kompetanse om krav er tilstede når bacheloroppgaven påbegynnes. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 21/29

22 Sak STY 59/09 Studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Studieportefølje ved Høgskolen i Gjøvik 2010/2011 Sammendrag Høgskolens studieportefølje skal i henhold til årshjulet behandles av høgskolestyret i forbindelse med utlysning av studier for kommende studieår. Disse skal meldes til Samordna opptak innen 1/ Denne saken foreslår studieporteføljen for studieåret Det er ikke foreslått store endringer for kommende studieår, men det arbeides med å få startet opp Master i effektiv vareproduksjon på TØL (med NTNU som eksamensansvarlig første året) og det kan bli opptak på Master i gerontologi ved HOS dersom NOKUT-godkjenning kommer. Avdeling TØL ønsker å opprette ny bachelorutdanning; Bachelor ingeniørfag maskin effektiv vareproduksjon. Søknad om opprettelse vil gå til behandling i høgskolestyret i desember 2009, men settes inn i tabellen nå (med forbehold om styrevedtak i desember). Det vil igjen bli opptak på fleksibel bachelorutdanning i sykepleie (tidl. desentralisert) og HiG opprettholder utviklingen når det gjelder tilbud om fleksible utdanninger og tilbud om årsstudier som kan innpasses videre i bachelorutdanningene. Opprettelse av årsstudium ved TØL og IMT de siste årene bør rekruttere studenter til å gå videre på tilsvarende bachelorutdanninger dette vil være fokus også for inneværende studieår. Det blir dessuten viktig å fokusere ytterligere på PhD utdanningen i informasjonssikkerhet. Saksopplysninger Generelt har høgskolen hatt stor studentøkning på utdanningene i inneværende studieår. Siste års nye studier videreføres derfor til studieåret Utviklingen av flere fleksible utdanningstilbud fortsetter og HiG har i inneværende studieår ca. 180 bachelorstudenter i fleksible utdanninger (sykepleie ca. 100, ingeniør ca. 50 og økonomi og ledelse ca. 30). I tillegg tilrettelegges flere årsstudier, videreutdanninger og kurs som fleksible utdanninger. Vurdering På avdeling TØL blir det viktig raskt å få avklart muligheten for å ta opp studenter til masterutdanning i samarbeid med NTNU med mål om at HiG skal ha egen søknad innsendt til NOKUT i løpet av våren Dette er eneste avdeling ved HiG som per nå ikke har masterutdanning, slik at dette har høy prioritet i avdelingen. Fleksibel bachelorutdanning i ingeniørfag fortsetter, men Bachelor ingeniør Bygg, vann og avløpsteknikk og Bygg, landmåling vil ikke bli utlyst i Det arbeides med omorganisering av Bachelor ingeniør industrielle design og teknologiledelse samt Bachelor teknologidesign og ledelse på bakgrunn av nedgang i søkermengden siste år. Her vil det være aktuelt å fokusere mer på effektivisering og vareproduksjon, samt Læring i bedrift. Fleksibel bachelorutdanning i økonomi og ledelse videreutvikles i et faglig samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Rena. Årsstudium i økonomi og ledelse startet med 21 studenter høsten-08, av disse har 8 fortsatt i andre året på Bachelor økonomi og ledelse i Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 22/29

23 På avdeling IMT prioriteres en styrking av ph.d.-utdanningen. I oktober-09 har IMT 5 aktive PhD studenter i informasjonssikkerhet og avdelingen ønsker et enda større fokus på rekruttering og opptak av studenter i I tillegg er masterutdanningene nå også tilbudt fleksibelt, noe avdelingen tror vil bedre progresjonen og gjennomstrømningen bl studentene. Årsstudium i medieproduksjon startet med 16 studenter høsten-08, av disse har 3 fortsatt i andre året på Bachelor medieproduksjon i På avdeling HOS avventes svar fra NOKUT ang. akkreditering av Master i gerontologi. Deretter vil det bli vurdert opptak på studiet i løpet av Dersom det ikke blir opptak til denne masterutdanningen, vil HOS vurdere å utlyse Videreutdanning i aldring og eldreomsorg for oppstart høsten Desentralisert Bachelor i sykepleie har hatt stor søkning tidligere og det vil bli gjennomført nytt opptak i 2010, nå som fleksibel utdanning. Videreutdanning i nettverksmøte og relasjonskompetanse har god rekruttering og videreføres for neste studieår. Antall studieplasser på den enkelte utdanning vil bli diskutert i løpet av høsten-09, og evt. føre til små endringer på utdanninger til lokalt opptak. Utover dette, er studieporteføljen på alle avdelinger gjenstand for vurdering i sak om strategisk studieportefølje. Ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse er det følgende nye utdanninger foreslått: Master i effektiv vareproduksjon (forutsatt samarbeidsavtale med NTNU). Bachelor ingeniør maskin effektiv vareproduksjon/lean manufacturing (med forbehold om styrevedtak i desember-09) Ved Avdeling for informatikk og medieteknikk er det ingen direkte endringer i studieporteføljen, men følgende forhold kan trekkes fram: Økt fokus på rekruttering og opptak til PhD i informasjonssikkerhet. Satsning på rekruttering til andre året på bachelorutdanningene via årsstudiene i medieproduksjon og mediemanagement. Ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie er det følgende endringer i studieporteføljen: Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid starter opp i januar Master i gerontologi (med forbehold akkreditering i NOKUT). Bachelor i sykepleie, deltid, lyses ut som fleksibel utdanning Videreutdanning i AIO lyses ut med oppstart januar Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn II. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg vurderes utlyst dersom det ikke blir oppstart på Master i gerontologi. Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 23/29

24 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer fra inneværende studieår framgår av punkt 2-4: 2. Nye utdanninger som planlegges høsten Oppstart med forbehold om dokumentasjon av økonomisk bærekraft: Bachelor i ingeniørfag Maskin, effektiv vareproduksjon/lean manufacturing Master i effektiv vareproduksjon (forutsatt samarbeidsavtale med NTNU) Master i gerontologi (med forbehold akkreditering i NOKUT) 3. Utdanninger som lyses ut i 2010 (som ikke ble utlyst i 2009): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Bachelor i sykepleie, fleksibel utdanning over fire år. Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn II. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg vurderes utlyst dersom det ikke blir oppstart på Master i gerontologi 4. Utdanninger som ikke lyses ut i 2010 (som var utlyst i 2009): Fleksibel Bachelor ingeniør Bygg, vann og avløpsteknikk (avlyst også 2009). Fleksibel Bachelor ingeniør Bygg, landmåling Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg trinn 1. Årsstudium i prosjektledelse Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 24/29

25 Vedlegg Sak STY 59/09 Studieportefølje ved Høgskolen i Gjøvik studieåret PhD- utdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *PhD i informasjonssikkerhet IMT 3 år Gjøvik 20 Masterutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *Master i informasjonssikkerhet IMT år Gjøvik 30 Tilbys også på deltid *Master i medieteknikk IMT år Gjøvik 30 Tilbys også på deltid *Erasmus Mundus: Master i Color in Informatics and Media Technology (CIMET) IMT år Int. 12 I samarbeid med Finland, Spania og Frankrike, HiG bidrar med 60 SP. *Master i klinisk sykepleie HOS år Gjøvik 30 Oppstart vår 2010 *Master i helsefremmende HOS år Gjøvik 40 Oppstart vår 2010 lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) *Master i gerontologi HOS år Gjøvik 30 NYTT! Obs. Nokut *Master i effektiv vareproduksjon TØL år Gjøvik NYTT! m/ntnu Bachelorutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar Bachelor i ingeniørfag - Bygg. TØL år Gjøvik 30 *Inkl. TRES Konstruksjon Bachelor i ingeniørfag - Bygg. TØL år Gjøvik 30 *Inkl. TRES Prosjektstyring og ledelse Bachelor i ingeniørfag - Bygg. TØL år Gjøvik 20 *Inkl. TRES Landmåling Bachelor i ingeniørfag Elektro TØL år Gjøvik 20 *Inkl. TRES Studieretninger: Automatisering, Elektronikk, Elkraft, Teleteknikk og Fornybar energi *Y-vei til elektroingeniør TØL år Gjøvik 15 Spesiell opptaksvei. Studentene inngår i elektrostudiene Bachelor i ingeniørfag Industriell TØL år Gjøvik 20 *Inkl. TRES design og teknologiledelse Bachelor ingeniørfag Fleksibel TØL år Fleksib 30 ingeniørutdanning. Bygg: Prosjektstyring og ledelse, konstruksjon. Elektro: elkraft. Industriell design og teknologiledelse. el Bachelor i teknologidesign og ledelse TØL år Gjøvik 20 Kommentar: Fokus på produktutvikling, design og teknologiledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin, TØL år Gjøvik 20 NYTT effektiv vareproduksjon/lean manufacturing Bachelor i geomatikk TØL år Gjøvik 15 Styremøte nr. 6/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 25/29

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 15/05305-2 / Dato: 07.01.2016 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning Drøftingsnotat fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler 6. oktober 2009 Frist for kommentarer og innspill 31.desember 2009 Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 24.04.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. april 2008 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj)

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Styremøte nr 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-15:30 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Saksliste Beslutningssaker

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer