APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket januar 2009. http://www.hihm.no/bibliotek"

Transkript

1 APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket januar

2 Innhold: Referansehåndtering i APA-standard... 3 Sitat... 3 Bok med én forfatter... 5 Bok med to til fem forfattere... 5 Bok med seks eller flere forfattere... 6 Bok med undertittel... 6 Bok med flere utgaver... 6 Bok med usikkert publikasjonssted... 6 Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn... 7 Bok med redaktør (se også neste punkt)... 7 Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt)... 7 Bok med flere bind... 8 Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år... 8 Bok som er referert/sitert i en annen bok = Sekundær referanse... 8 Kilde uten år... 9 Kilde uten navngitt forfatter... 9 Flere kilder i én henvisning... 9 Elektronisk bok (E-bok)... 9 Artikkel med én forfatter Artikkel med flere forfattere Fra organisasjon/institusjon (uten personlig forfatter) Kompendium Leksikon Ordbok Masteroppgave, doktorgradsavhandling og lignende Rapport (konferanse) Rapport (forskning) Rammeplan NOU-er Proposisjoner og meldinger Rundskriv Lover Forskrifter Avisartikkel Video, DVD Radioprogram, fjernsynsprogram Musikk-CD: Én komponist og én utøver Musikk-CD: Flere komponister og én utøver Musikk-CD: Flere komponister og flere utøvere Musikk-CD: CD-spor Noter: Én komponist Noter: Samlinger Upublisert materiale Artikkel fra elektronisk database, med egen DOI (Digital Object Identifier) Artikkel fra elektronisk database, uten egen DOI (Digital Object Identifier) Artikkel fra online tidsskrift (ikke i en database) Webside (datert) Webside (uten datering)

3 Wikier Statistikk Bilder Samtale, telefonsamtale E-post Forelesning Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn Referansehåndtering i APA-standard Kildebruk I forbindelse med bacheloroppgaver, masteroppgaver, rapporter eller andre typer skriftlig arbeid kan det være nyttig å kjenne til regler for kildebruk. Slikt skriftlig arbeid vil vanligvis bygge på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde. Det vil si at man benytter seg av begreper, teorier, formuleringer, empirisk materiale eller resonnementer fra andre. For at leseren skal kunne ta stilling til ditt arbeid på selvstendig grunnlag, er det nødvendig at vedkommende har mulighet for å finne frem til kildene du har benyttet deg av. I tillegg er det viktig å skille mellom hva som er ens eget og andres bidrag. Dette fordi det er viktig å anerkjenne andre forfatteres faglige bidrag, og fordi det er en måte å tydeliggjøre hva en kan og har bidratt med selv. Hvis du unnlater å henvise til kilder kan du dessuten bli anklaget for plagiering, og i verste fall fusk. Kravet om kildehenvisninger springer altså ut av hensynet til etterprøvbarhet, forskningsetikk og plagiatproblematikk. Referanser, henvisninger, sitater Det er tre begreper en bør kjenne til i forbindelse med kildebruk: referanse, henvisning og sitat. Referanse er en bibliografisk beskrivelse av et dokument (både elektroniske og trykte) som er ført opp utenfor den løpende teksten. Referanser samles alfabetisk i en egen referanseliste (også kalt bibliografi eller litteraturliste) på slutten av dokumentet. En referanse for et dokument inneholder opplysninger om forfatter, utgivelsesår, tittel, forlag og utgivelsessted. Flere referanser til samme forfatter ordnes kronologisk. Henvisning er en opplysning i den løpende teksten som viser til hvilke kilder som er brukt. Alle henvisninger viser til referanser i litteraturlisten, og alle referanser i litteraturlisten skal være henvist til i den løpende teksten. En henvisning kan henvise til kilden i sin helhet, med opplysninger om forfatter og år, eller den kan henvise til deler av kilden, med opplysninger om forfatter, år og side eller kapittel. Opplysningene settes i parentes. Eventuelt kan forfatternavnet flettes inn i den løpende teksten, i så fall utelates det fra parentesen. Sitat Et sitat er en ordrett gjengivelse av en kilde. Kort sitat: Når du bruker direkte sitater, skal henvisningen i teksten innholde sidetallet, f.eks.: Men samfunnet er ikke bare en sosial, men en sosio-materiell virkelighet sier Dag Østerberg (1996, s. 136). 3

4 eller Men samfunnet er ikke bare en sosial, men en sosio-materiell virkelighet (Østerberg, 1996, s. 136). Langt sitat (lenger enn 3 linjer): Lengre sitater skal stå med marginnrykk, mindre skriftstørrelse, linjeskift før og etter, og uten anførselstegn, f.eks.: Dag Østerberg (1996) skriver videre: De sosiale relasjonene og den sosiale interaksjon finner sted i materielle omgivelser, den gjør bruk av og formidles med materielle ting og emner. Handlings- og adferdsmønstrenes meningssammenhenger utgjør en sosio-materie for så vidt som de er sammenvevet med materiellstrukturene et begrep jeg har prøvd å bestemme flere ganger før, og som her kort skal beskrives slik: Handlinger går svært ofte ut på å forandre materien som omgir oss: Lage veier, boliger, redskaper, husgeråd, skilter, bøker, våpen, sysaker osv. (s. 136). Når deler av sitat utelates: Hvis du utelater deler av et sitat, markeres det med tre punktum eller tre punktum i en parentes ( ). F.eks.: Dag Østerberg sier: De sosiale relasjonene (...) finner sted i materielle omgivelser (...) (1996, s. 136). Når mer tekst er inkludert i et sitat: Når det er hensiktsmessig å legge til ekstra ord i et sitat, bruk hakeparentes. F.eks.: Dermed kan [den enkelte læreren] betegnes som en vitenskapelig praktiker, en innovatør eller kanskje rett og slett en profesjonell yrkesutøver (Skogen & Holmberg, 2002, s. 190). Oversatt sitat Du kan selv oversette sitater fra andre språk. (På høyskolenivå er det ikke nødvendig å oversette fra dansk, svensk eller engelsk.) Følg de vanlige reglene for sitering og skriv i slutten av henvisningen egen oversettelse. F.eks: I følge forsker Norman K. Denzin... forstår vi nå at vi studerer andre for å lære om oss selv. (2000, s. 1022, egen oversettelse). Sitat med kursiv Hvis det finnes kursiv i den opprinnelige teksten, skal det gjengis også med kursiv i sitatet. Hvis du vil selv kursivere noe som ikke er kursivert opprinnelig, må du skrive [egen kursiv] like etter den kursiverte teksten. Ibid. Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. F.eks.: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal det kulturelle mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2006). I rammeplanen står det 4

5 også at barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (ibid., s. 7). APA-standarden Det finnes forskjellige systemer og stiler for referansehåndtering. Forskjellen går primært på tegnsetting og rekkefølge av opplysninger. Felles for alle referansestiler er at de gir en konsistent måte å behandle referanser på, og at de inneholder opplysninger som gjør det mulig å finne frem til kilden som er benyttet. En må for all del unngå å blande referansesystemer. Hvis man har valgt et referansesystem må man følge det konsekvent. Høgskolen i Hedmark anbefaler sine studenter og ansatte å bruke APA-standarden. Dette er et såkalt forfatter/år-system, hvor alle referanser er samlet i slutten av dokumentet. Innen APAstandarden skal fotnoter bare brukes til å gi tilleggsopplysninger som ikke er en naturlig del av den løpende teksten. Samlingen nedenfor gir eksempler på hvordan henvisninger og referanser til forskjellige kildetyper settes opp innen APA-standarden. Denne samlingen kan med fordel brukes sammen med Odd Helge Lindseths Skriving av faglige tekster: En guide for studenter, som beskriver hvordan forskjellige typer skriftlige oppgaver skal bygges opp og hva de skal inneholde. Bok med én forfatter Bakhtin (2003) har argumentert for at Dette er av stor betydning (Bakhtin, 2003). Hvis forfatternavnet ikke står i teksten settes det i parentes. Jørgen Sandemose har drøfta dette i sin store biografi (Sandemose, 2004, s ). Det kan være aktuelt å vise til sidetall eller kapittel i tillegg til årstall. Dette er valgfritt. Bakhtin, M. (2003). Latter og dialog: Utvalgte skrifter. Oslo: Cappelen Akademisk Sandemose, J. (2004). Flyktningen: Aksel Sandemose en biografi. Oslo: Aschehoug. Bok med to til fem forfattere Deleuze og Guattari (2005) etablerer her en ny tegnteori. Neste gang det henvises til bok med to forfattere: gjenta. Dette er også behandlet innenfor estetisk teori (Carlsen, Nielsen, & Rasmussen, 2001). Neste gang det henvises til bok med tre til fem forfattere: (Carlsen et al., 2001). Et al. betyr og andre. Deleuze, G., & Guattari, F. (2005). Tusind plateauer: Kapitalisme og skizofreni. [København]: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Carlsen, M. S., Nielsen, K. G., & Rasmussen, K. S. (2001). Flugtlinier: om Deleuzes filosofi. København: Museum Tusculanum Forl. 5

6 Bok med seks eller flere forfattere Biblioteket er hjertet av skolen for både studenter og ansatte skriver Nierenberg et al. (2009, s. 44). Første forfatterens navn, etterfulgt av et al., oppgis både i første henvisning og senere. Nierenberg, E., Brodshaug, A. G., Hagen, K., Sæta, E. R., Bäckmark, L., Hermansson, E. L., et al. (2009). Biblioteket: Et sted å lære. Oslo: Universitetsforl. Oppgi navn på de første seks forfattere, etterfulgt av et al. hvis det er flere enn seks. Bok med undertittel Sosial samhandling er (...) ett av hovedproblemene til barn med autisme og noe man må fokusere på så tidlig som mulig (McClannahan & Krantz, 2008, s. 24). Skriv (...) i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. McClannahan, L. E., & Krantz, P. J. (2008). Aktivitetsplaner for barn med autisme: Trening av selvstendig atferd. Oslo: Gyldendal Akademisk. Undertittel skilles fra hovedtittel med kolon. Undertittel begynner med stor forbokstav. Bok med flere utgaver I følge Askland er praksis (...) den mest personlege delen av utdanninga (1997, s. 9). Skriv (...) i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Askland, L. (1997). I praksis (2. utg.). [Oslo]: Pedagogisk forum. Hvis det henvises til første utgave av en bok, oppgis bare årstall. For senere utgaver skal også nr. på utgaven være med. Det er forskjell på opplag og utgave. 3. utgave betyr at teksten er endret siden 2. utgave. 3. opplag betyr bare at samme utgave er trykt opp for tredje gang. Dette tas ikke med i referanselisten. Bok med usikkert publikasjonssted Deleuze og Guattari (2005) etablerer her en ny tegnteori. Deleuze, G., & Guattari, F. (2005). Tusind plateauer: Kapitalisme og skizofreni. [København]: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Dersom publikasjonssted ikke oppgis i boken, men er mulig å finne ut av, settes det i hakeparentes. Skriv [s.l.] hvis det ikke er mulig å finne ut av (s.l. = ukjent sted). 6

7 Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn Dobbelt fornavn uten bindestrek: Flere dikt i Jan Erik Volds Kalenderdikt (1995) har et politisk budskap. Dobbelt fornavn med bindestrek: Familien reiser til utlandet i Anne-Cath. Vestlys Aurora i Holland (1970). Dobbelt etternavn uten bindestrek: Lars Saabye Christensen skriver om barndommen i romanen Herman (1988). Dobbelt etternavn med bindestrek: B. Andreas Bull-Hansen dikter opp en dyster fremtid i romanen Anubis (2006). Dobbelt fornavn uten bindestrek: Vold, J. E. (1995). Kalenderdikt. Oslo: Gyldendal Norsk Forl. Dobbelt fornavn med bindestrek: Vestly, A.-C. (1970). Aurora i Holland. [Oslo]: Tiden Norsk Forl. Dobbelt etternavn uten bindestrek: Christensen, L. S. (1988). Herman. Oslo: Cappelen. Dobbelt etternavn med bindestrek: Bull-Hansen, B. A. (2006). Anubis. Oslo: Cappelen. Bok med redaktør (se også neste punkt) Dette ser ut til å gjelde de fleste typer funksjonshemninger (Befring & Tangen, 2008). Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2008). Spesialpedagogikk (4. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk. Her henvises det til hele boka. Dersom referansen kun gjelder en del av en bok med redaktør, se punktet nedenfor. Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt) Her er det, som Ratliff (2006) har vist, store variasjoner. skal det henvises til kapittelforfatteren. Ratliff, M. (2006). Prefix variation and reconstruction. I T. D. Cravens (Red.), Variation and reconstruction (s ). Amsterdam: John Benjamins. Kapittelforfatter og kapitteltittel refereres først, deretter redaktør og boktittel (i kursiv). Henvisninga til boka skjer med I. 7

8 Bok med flere bind Henvisning til hele verket: Verket klargjør for studenten hva sykepleiefaget er og hvilke verdier sykepleie er basert på (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). Henvisning til ett bind: Sykepleieren har en viktig pedagogisk funksjon i å fremme pasientens og pårørendes læring og mestring (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet under. Referanse til hele verket: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie (Bind 1-4). Oslo: Gyldendal Akademisk. Referanse til ett bind: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie. Bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet under. Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år Det er tydelig at klisjeene står i kø her (Dahl, 1995a). I en annen sammenheng har Dahl (1995b) vist at Bok som er referert/sitert i en annen bok = Sekundær referanse N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvis til den! Dahl, W. (1995a). Hjerte, smerte, blod og død: Artikler om trivialiteter og kriminaliteter. Bergen: Anna forl. Dahl, W. (1995b). Stil og struktur: Linjer i norsk fiksjonsprosa gjennom to århundrer. Bergen: Eide. N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvis til den! For henvisning/referat (ikke sitat): Dette er helt grunnleggende, iflg. Florence Nightingale (referert i Kirkevold, 1998, s. 89). For sitat (ikke henvisning): Vi må engasjere oss i det vi leser og leve oss inn i rollene, skriver pedagog Jørgen Lassen (sitert i Solstad, 2008, s. 93). eller Vi må engasjere oss i det vi leser og leve oss inn i rollene (Solstad, 2008, s. 93, sitat fra J. Lassen). For henvisning/referat (ikke sitat): Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. For sitat (ikke henvisning): Solstad, T. (2008). Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. Oslo: Universitetsforl. 8

9 Kilde uten år Her gis en kritisk fremstilling av det klassiske skillet mellom fellesskap og samfunn (Bond, s.a.). Bond, N. (s.a.). Sociology and ideology in Ferdinand Tönnies' Gemeinschaft und Gesellschaft. Freiburg: Albert-Ludwigs- Universität. Årstallet erstattes med s.a. (= uten år) både i teksten og i litteraturlisten. Kilde uten navngitt forfatter I Av med lua (1993) blir denne problemstillingen utførlig behandlet. Det er ikke nødvendig å skrive hele tittelen i teksten, bare de første ordene. Flere kilder i én henvisning Med denne sykdommen er god hygiene den viktigste faktoren i forebygging av smitte (Kirkevold, 1998; Nordby, 2006). Det kan henvises til flere kilder i én henvisning. De føres opp alfabetisk i samme parentes, skilt med semikolon. Av med lua: Noen moralske betraktninger. (1993). Jongskollen: Thomsforlaget. Tittel settes på forfatters plass dersom boka ikke har navngitt forfatter. Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. Nordby, H. (2006). Når svaret ikke er opplagt. Sykepleien (13). Lokalisert 15. februar 2008, på D=2831&categoryID=27 Elektronisk bok (E-bok) Bok med navngitt forfatter: Representasjonsproblemet hos Kant kan også tolkes som et språkfilosofisk problem (Dickerson, 2004, s. 32, egen oversettelse). Oppgi sidetallet for sitatet. Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. Kapitel i bok med redaktør(er): Autismediagnosen er fire ganger hyppigere blant gutter enn jenter (Fombonne, 2006). Bok med navngitt forfatter: Dickerson, A. B. (2004). Kant on representation and objectivity. Lokalisert på Ebrary database. Kapitel i bok med redaktør(er): Fombonne, E. (2006). Epidemiology of Pervasive Developmental Disorders. I J. M. Pérez, & C. Nieto (Red.), New Developments in Autism: The Future is Today (s ). Lokalisert på Ebrary database. 9

10 Artikkel med én forfatter I følge Nilsen er samfunnet (...) til stede i individene i form av sosialt konstituerte normer, verdier, symboler og væremåter (2002, s. 255). Skriv (...) i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Artikkel med flere forfattere I første henvisning, skriv alle navn (opp til fem). I neste henvisning til samme artikkel, skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og årstallet.) Studiet viser at menn gjør mer husarbeid etter at de får barn (Deutsch, Lussier, & Servis, 1993). For artikler med flere enn fem forfattere, skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og årstallet, for alle henvisninger. Nilsen, R, Å. (2002). Var Max Weber en metodologisk individualist? Sosiologisk tidsskrift, 10(3), Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkelen) i kursiv. Hefte (volum) i kursiv. Nr. i parentes, og ikke kursiv. Sidetall for hele artikkelen oppgis. Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkelen) i kursiv. Deutsch, F. M., Lussier, J. B., & Servis, L. J. (1993). Husbands at home. Journal of Personality and Social Psychology, 65, For artikler med opp til seks forfattere, skriv alle navn. For artikler med syv eller flere forfattere, skriv de første seks navn etterfulgt av et al. Fra organisasjon/institusjon (uten personlig forfatter) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon legger til grunn en helt ny vurdering av risikofaktoren (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon [NSO], 2004). Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i hakeparentes. Bruk kun forkortelsen i senere henvisninger (NSO, 2004). Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (2004). Risikoanalyse. Oslo: NSO. skrives navnet fullt ut. Kompendium Dette er forklart av Liv Hausken (2000) i hennes artikkel om tekstteori. Hausken, L. (2000). Tekstteoretiske utfordringer i den medievitenskapelige disiplin. I Medievitenskap 2: 3SP420: artikkelsamling [2007]. Rena: Høgskolen i Hedmark, Avd. for økonomi, samfunnsfag og informatikk. 10

11 Leksikon 1. Trykt leksikon:... vil også vise til demokratibegrepet (Slagstad, 1979). 2. Elektronisk leksikon: Av sin ulykkelige kjærlighet til Hulda Malthe skapte han idealbildet Stella, skriver Edvard Beyer (2006, avsnitt 2). Årstallet viser til året artikkelen/leksikonet er sist oppdatert. Hvis datoen ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Når sidetallet ikke oppgis skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Etter dette ble Gorm konge i Jylland (Denmark: The Viking Age, 2005). I mangel av forfatternavn bruker vi her artikkel-tittel som forfatter. 1. Trykt leksikon: Slagstad, R. (1979). Demokrati. I PaxLeksikon (Bind C-G, s ). Oslo: Pax Forl. Ta med sidetall for leksikonartikkel. Hvis flerbindsverk, ta også med bindnummer eller navn. 2. Elektronisk leksikon: Beyer, E. (2006). Wergeland, Henrik (Arnold). I Store Norske Leksikon. Lokalisert 8. desember 2008, på Oppgi URL til oppslagsverkets hjemmeside, ikke til selve artikkelen. Denmark: The Viking Age (2005). I Encyclopædia Britannica. Lokalisert 8. januar 2008, på Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Ordbok 1. Trykt ordbok: Det norrønske ordet hvélvala kan enten bety runde knokler eller runde småstein (Heggstad, Hødnebø, & Simensen, 2004, s. 211). 2. Elektronisk ordbok: Åndsverk oversettes med enten intellectual work, intellectual achievement eller creative work (Åndsverk, s.a.). I mangel av forfatternavn bruker vi her oppslagsordet som forfatter. Årstallet er når websiden sist var oppdatert. Hvis årstallet ikke er oppgitt skriv (s.a.). 1. Trykt ordbok: Heggstad, L., Hødnebø, F., & Simensen, E. (2004). Norrøn ordbok (4. utg.). Oslo: Det Norske Samlaget. 2. Elektronisk ordbok: Åndsverk. (s.a.). I Stor norsk-engelsk ordbok. Lokalisert 8. oktober 2008, på Årstallet er når websiden sist var oppdatert. Hvis årstallet ikke er oppgitt skriv (s.a.). Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Oppgi URL til oppslagsverkets hjemmeside. 11

12 Masteroppgave, doktorgradsavhandling og lignende Upublisert oppgave: Dette undersøkes i en masteroppgave fra Høgskolen i Hedmark (Gustavsen, 2007). Når store oppgaver blir publisert heter de ikke lengre masteroppgaver eller doktorgradsavhandlinger. Da kalles de bøker, o.l. Upublisert oppgave: Gustavsen, A. M. (2007). Sosial kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. Upublisert masteroppgave, Høgskolen i Hedmark, Hamar, Norge. Rapport (konferanse) Resultatene ble lagt frem på en konferanse i Glasgow så tidlig som i 1964 (Crawford, 1965). Grawford, G. I. (1965). Oxygen in metals. I J. M. A. Lenihan & S. J. Thomson (Red.), Activation analysis: Principles and applications: Proceedings of a NATO Advanced Study Institute held in Glasgow (s ). London: Academic Press. Rapport (forskning) Trykt kilde: Modellen for brukermedvirkning i Ottestad sykehjem kommer langt i å imøtekomme pårørendes behov (Ødbehr, Heia, Haugen, & Sandvold, 2008). Elektronisk kilde: Jenter gjennomgående [egen kursiv] oppnår bedre skoleprestasjoner i norsk grunnskole enn gutter (Bakken, Borg, Backe-Hansen, & Hegna, 2008, i Sammendrag). Når sidetallet ikke oppgis, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Hvis du selv kursiverer noe som ikke er kursivert opprinnelig, må du skrive [egen kursiv] like etter den kursiverte teksten. Trykt kilde: Ødbehr, L., Heia, M., Haugen, A. R., & Sandvold, T. (2008). Jo bedre vi er sammen. Ottestadmodellen bryet verdt? (Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 8, 2008). Elverum: Høgskolen i Hedmark. Elektronisk kilde: Bakken, A., Borg, E., Backe-Hansen, E. & Hegna, K. (2008). Er det skolens skyld? Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA Rapport 4, 2008). Lokalisert på bid=0&print=yes&longformat=1 Det er unødvendig å oppgi dato lokalisert fordi innholdet kommer ikke til å forandre seg. 12

13 Rammeplan Gjelder hvis hentet fra en trykt eller elektronisk kilde: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal det kulturelle mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2006). I rammeplanen står det også at barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (ibid., s. 7). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. NOU-er Jeg viser her til konklusjonene fra Investeringsutvalget (1999). Utvalget skriver at de samlede investeringene på kontinentalsokkelen har økt kraftig de seneste årene og er nå på et historisk høyt nivå (ibid., Kapittel 2.1). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke oppgis, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Proposisjoner og meldinger Den Kulturelle Skolesekken tilrettelegger for at barn og unge, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet (Kultur- og kirkedepartementet, 2007). Kunst og kultur er ressursar som bør vere tilgjengelege for alle (ibid., Kapittel 1.1). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke oppgis, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Hvis hentet fra en trykt kilde: Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementet. Hvis hentet fra en elektronisk kilde: Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Lokalisert på g/2006/0001/ddd/pdfv/ rammeplanen.pdf Det er unødvendig å oppgi dato lokalisert fordi innholdet kommer ikke til å forandre seg. Investeringsutvalget. (1999). Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen. (Norges offentlige utredninger [NOU] 1999:11). Lokalisert på OU-er/1999/NOU html?id= Det er unødvendig å oppgi dato lokalisert fordi innholdet kommer ikke til å forandre seg. Kultur- og kirkedepartementet. (2007). Kulturell skulesekk for framtida. (St.meld. nr. 8, ). Lokalisert på gpubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Det er unødvendig å oppgi dato lokalisert fordi innholdet kommer ikke til å forandre seg. 13

14 Rundskriv Studenter skal ikke håndtere legemidler uten tilsyn (Sosial- og helsedirektoratet, 2008). Direktoratet skriver at dette gjelder i utgangspunktet alle stadier av legemiddelhåndteringen fra klargjøring, kontroll til utdeling (ibid., s. 7). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Lover Jeg viser her til Adopsjonsloven (1986) og til andre aktuelle lovtekster. Oppgi korttittel eller offisiell tittel, og årstall til den opprinnelige loven. (Opplysninger om korttittel finnes under hver lov i Lovdata.) Forskrifter Forskrift om individuell plan (2004) gir klare retningslinjer for dette. Henvis til korttittel. (Opplysninger om korttittel finnes under hver forskrift i Lovdata.) Avisartikkel Trykt avis: Brystkreft kan nå påvises med en enkel blodprøve (Alver, 2008). Online avis: Den økonomiske krisen i USA styrker Obamas sjanser i presidentvalget (Nagourney & Bumiller, 2008). Sosial- og helsedirektoratet. (2008). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (Rundskriv IS-9/2008). Lokalisert på 0044/Forskrift_om_legemid_44209a.pdf Det er unødvendig å oppgi dato lokalisert når innholdet kommer ikke til å forandre seg. Adopsjonsloven, LOV (2006). Lokalisert 15. februar 2008, på Lovdata. Bruk samme tittel som brukt i henvisningen i teksten, etterfulgt av datoen til den opprinnelige loven (betegnelsen i Lovdata). Paragraf tas med hvis aktuelt. Oppgi siste endringsdato i parentes hvis annerledes enn lovdatoen oppgitt i teksten. Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Forskrift om individuell plan. (2004). Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven ( ). Lokalisert 15. februar 2008, på Lovdata. Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Trykt avis: Alver, V. (2008, september 25). Ny test for brystkreft. Dagbladet, s. 6. Online avis: Nagourney, A., & Bumiller, E. (2008, september 25). McCain leaps into a thicket. New York Times. Lokalisert på 14

15 Video, DVD er gjort et poeng av i filmen Et sted å leve av Segelcke og Karlsen (1999) der Segelcke, T. & Karlsen, R. (Manus/Regi). (1999). Et sted å leve [DVD]. Norge: Fabel & Fakta. Radioprogram, fjernsynsprogram Torkjell Berulfsen (2008) tar i dette programmet opp forskjellige aspekter ved pengesamfunnet. Berulfsen, T. (2008). I pengenes vold [TVserie episode]. I T. Berulfsen (Programleder), Berulfsens pengebinge. Oslo: Norsk Rikskringkasting. Musikk-CD: Én komponist og én utøver Innflytelsen fra norsk folkemusikk kan komme til uttrykk på mange måter (Egge, 1999). Egge, K. (1999). Piano works [Innspilt av Thorleif Torgersen]. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: SIMAX classics. (Innspilt 1997). Med dette verket markerer György Ligeti (2002) seg som kritiker av teknokratiet. Ligeti, G. (2002). The Ligeti Project II [Innspilt av Berliner Philharmoniker]. [CD]. San Francisco: Sony. Musikk-CD: Flere komponister og én utøver Dolly Parton (1997) er en av de mest kjente kvinnelige utøverne innen bluegrasssjangeren. Parton, D. (1995). The grass is blue. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Sugar Hill. Musikk-CD: Flere komponister og flere utøvere Discomusikken var i stor grad preget av den samme glamouren (Disco fever, 2001). Disco fever. (2001). [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Universal. Musikk-CD: CD-spor En låt kan være komponert i én bestemt sjanger i utgangspunktet, men endre stil og uttrykk alt etter utøveren som framfører den (Joel, 1995, spor 4). Joel, B. (1995). Travelin prayer. [Innspilt av Dolly Parton]. På The grass is blue. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Sugar Hill. 15

16 Noter: Én komponist I produksjonen etter ca er det vanskelig å skille ut klare stilperioder, men man ser likevel tydelige neoklassiske trekk, bl.a. i hans ballettmusikk (Strawinsky, 1949). Strawinsky, I. (1949). Pulcinella: Suite [Lommepartitur]. London: Boosey & Hawkes. Noter: Samlinger I lang tid hersket den venetianske operasjanger, opera seria, uten særlig konkurranse (Marstal & Nørholm, 1995). Marstal, I., & Nørholm, K. (1995). Operasangbogen. København: Wilhelm Hansen. Hvis partiturtype er oppgitt skal det stå i hakeparentes etter tittelen (se forrige eksempel). Upublisert materiale Blant annet har Lanktree dokumentert dette (1991). Lanktree, C. (1991, januar). Tidlig data om trauma symptomer. Upublisert paper presentert på møte i Trauma Gruppe, Oslo, Norge. Artikkel fra elektronisk database, med egen DOI (Digital Object Identifier) Siden 1970 har det vært en tredobling av antall barn som får diagnosen autisme (Safran, 2008). Begrepet autisme har gjennomgått en betydelig transformasjon siden 1940-årene skriver Safran (ibid., s. 90, egen oversettelse). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. Safran, S. P. (2008). Why Youngsters with Autistic Spectrum Disorders Remain Underrepresented in Special Education. Remedial and Special Education, 29(2), doi: / Ikke oppgi databasenavn eller URL fordi DOI en er en entydig identifikator og lenke til innholdet når den skrives i adresselinjen på en nettleser. Ikke oppgi dato lest/lokalisert fordi referansen gjelder den endelige versjonen av artikkelen. 16

17 Artikkel fra elektronisk database, uten egen DOI (Digital Object Identifier) Hele 6000 personer brekker lårhalsen hvert år i Norge (Hem, 2007). Artikkel fra online tidsskrift (ikke i en database) Hem, A. (2007). Protese best ved lårhalsbrudd. Tidsskrift for Den norske legeforening, 128(2), 151. Lokalisert på Oppgi nøyaktig URL hvis innholdet er fritt tilgjengelig (open access). Oppgi URL en til tidsskriftets hjemmeside hvis tilgjengelig via abonnement. Ikke oppgi dato lest/lokalisert fordi referansen gjelder den endelige versjonen av artikkelen. diskuterer hvordan etiske problemstillinger oppstår (Nordby, 2006). Nordby, H. (2006). Når svaret ikke er opplagt. Sykepleien (13). Lokalisert 15. februar 2008, på D=2831&categoryID=27 Oppgi nøyaktig URL. Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Webside (datert) Høgskolebiblioteket ved Høgskolen i Hedmark tilbyr alle fjernstudenter å kunne bestille lån eller kopier av tidsskriftartikler ved å bruke Bibsys (Høgskolen i Hedmark, 2003). Årstallet i henvisningen viser til når websiden sist var oppdatert. Høgskolen i Hedmark (2003, 8. april). Bibliotektjenester for fjernstudenter. Lokalisert 7. februar 2008, på rg=left_8485&rightpage_6835=8485:0:&l eft_8485=9703:0:8,2012&m=2 Her er det to dateringer. Den første viser til når websiden sist er oppdatert av utgiver, den andre til når websiden er lokalisert. Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Oppgi nøyaktig URL. 17

18 Webside (uten datering) I følge forlaget som oversetter hennes verk til norsk, har Weldons tid som alenemor påvirket hennes forfatterskap (Gyldendal Norsk Forlag, s.a.). De skriver også at en midtlivskrise og en lang selverkjennelsesprosess fikk henne til å slå inn på karrieren som forfatter (ibid., avsnitt 3). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke oppgis skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Wikier Kildekritiske teknikker ble først utviklet under Renessansen (Kildekritikk, s.a.). Gyldendal Norsk Forlag. (s.a.). Fay Weldon. Lokalisert 9. oktober 2008, på _Person= Hvis det ikke er oppgitt årstall for utgivelse, skriv (s.a.) (=uten år). Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Oppgi nøyaktig URL. Kildekritikk. (s.a.). Lokalisert 29. februar 2008, på Wikipedia: Hvis det ikke er oppgitt årstall for utgivelse, skriv (s.a.) (=uten år). Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Oppgi nøyaktig URL. Statistikk Tabellen i fig. 3 (Statistisk Sentralbyrå, 2004) viser forholdet mellom ulike utslippskilder. Statistisk Sentralbyrå. (2004). [Tabell]. Kildefordelt utslipp til luft. Lokalisert på html Ikke oppgi dato lokalisert når URL en viser til den endelige versjonen. Oppgi nøyaktig URL. Bilder Fra Internett: Det berømte slagordet står på gravstøtta hans (Grave of Karl Marx, London). Fra trykt kilde: Bildet som er tatt av Dorothea Lange, og som er gjengitt på denne sida (Allern, 1988, s. 145), gir fattigdommen et ansikt. Fra Internett: Grave of Karl Marx in London [bilde, Internett]. Lokalisert på Fra trykt kilde: Allern, S. (1988). Møkkagraverne & den kritiske tradisjonen [bilde]. Oslo: Oktober. 18

19 Samtale, telefonsamtale Pedersen 1 mente at Ola Pedersen, personalsjef ved HÅP & TRO A/S. Telefonsamtale Samtaler tas ikke med i referanselisten fordi de ikke er gjenfinnbare for andre. Bruk evt. fotnote for å få med alle nødvendige opplysninger. Be om bekreftelse fra samtalepartner på at hun/han er rett gjengitt. E-post Dette har jeg fått opplyst i en e-post fra bibliotekar Heidi Kristiansen (personlig kommunikasjon, 20. februar 2008). E-poster tas ikke med i referanselisten fordi de ikke er gjenfinnbare for andre. Husk å be om tillatelse til å bruke opplysninger og sitater fra e-post. Forelesning Mortensen 2 hevder at det nettopp ikke forholder seg slik, men at T. E. Mortensen: Dataspill, ikke født i går. Forelesning ved Høgskolen i Hedmark, Avd. LUNA Hamar, 4. mars 2008) Forelesningsnotater og lignende blir ikke tatt med i referanselisten fordi de ikke er gjenfinnbare for andre. Bruk evt. fotnote i hovedteksten for å få med alle nødvendige opplysninger. Be om bekreftelse fra foreleser på at hun/han er rett gjengitt. Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn Beat for beat har aldri vært mer populær enn nå (Norsk Rikskringkasting [NRK], 2007). Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i hakeparentes. Bruk kun forkortelsen i de neste henvisningene og i hovedteksten. Norsk Rikskringkasting. (2007). Beatforbeat. Lokalisert 2. februar 2008, på skrives navnet fullt ut. Dato lokalisert skrives når det er sannsynlig at innholdet forandrer seg/blir oppdatert. Oppgi nøyaktig URL. 19

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering i

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

EndNote og APA-standard

EndNote og APA-standard EndNote og APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert september

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2013 (APA 6.

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert januar 2016 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar 2013 1 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere...

Detaljer

Sitering og kildeliste

Sitering og kildeliste Kildebruk, generelt Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff.

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2015 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Oppgaveskriving Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Innhold Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Sidenummerering Topp- og bunntekst Oppgaveskriving APA-stilen

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

Kjeldebruk og referanseteknikk

Kjeldebruk og referanseteknikk Kjeldebruk og referanseteknikk Presentasjon på kurs i akademisk skriving 20. november 2013 Kirsti Langstøyl Biblioteket, Høgskulen i Volda Formulere søk/søkeprofil Kva er oppgåveteksten (dersom oppgåva

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

Referanse. Kurs i referanseteknikk

Referanse. Kurs i referanseteknikk Referanse Kurs i referanseteknikk Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder: bøker rapporter Tidsskriftartikler aviser bilder kart film

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2014 (APA

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving

Retningslinjer for oppgaveskriving Retningslinjer for oppgaveskriving De formelle retningslinjene for oppgaveskriving er spesielt rettet mot større arbeid som fordypnings-, bachelor- og masteroppgaver. Ved mindre arbeider vises det til

Detaljer

Kildehenvisning for fagtekster

Kildehenvisning for fagtekster Kildehenvisning for fagtekster freedigitalphotos.net HiST-biblioteket, Kalvskinnet Lisbeth Jahren Utforming av fagtekster og kildehenvisning Innenfor alle fag i høyere utdanning står oppgaveskriving og

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

Kildekritikk & Kildevern

Kildekritikk & Kildevern Kildekritikk & Kildevern Mesna videregående skole 5. sept 2007 Ulike typer fusk/plagiering Hele teksten er kopiert Teksten består av mer eller mindre avsnitt hentet fra forskjellige verk - mer eller mindre

Detaljer

Hvordan vurdere kilder?

Hvordan vurdere kilder? Opphav Hvordan vurdere kilder? - Når er kilden fra? Datering, oppdatering - Hvem er forfatteren? - Hvem er utgiveren? Innhold - Hva står i kilden? - Synsvinkel - Hva er formålet? Eksempel: Søk Martin Luther

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Rev. 19.10.2014 Dette dokumentet inneholder beskrivelse av formelle krav til skriftlige leveringer ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Dokumentet

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2016 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar arrangert av StiV 6. september 2016 Kirsti Langstøyl, Biblioteket

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar arrangert av StiV 6. september 2016 Kirsti Langstøyl, Biblioteket Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar arrangert av StiV 6. september 2016 Kirsti Langstøyl, Biblioteket 1 Oversikt Biblioteket si nettside Planlegge søk Biblioteket sin søkeportal:

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI GENERELT Oppgaven skal være organisert med tittelside, innholdsfortegnelse, tekst og referanser (litteraturliste og evt. vedlegg og tabeller/figurer).

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Revidert januar 2017 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Oppgavens oppsett... 2 2.1 Linjeavstand og skrift... 2

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole -

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - Å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. En referanse

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert januar 2017 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar 28. september 2015 Kirsti Langstøyl, Biblioteket

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar 28. september 2015 Kirsti Langstøyl, Biblioteket Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar 28. september 2015 Kirsti Langstøyl, Biblioteket 1 Oversikt Biblioteket si nettside «Skrive og referere» (APA, oppgåveskriving) Fjerntilgang

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Studieåret 2013/2014 «Både hos studenter og lærere møter vi av og til den holdning at den fysiske utformingen

Detaljer

Kildehenvisning/referanser i løpende tekst

Kildehenvisning/referanser i løpende tekst Kildehenvisning/referanser i løpende tekst Sitering og referering Sitere Når du gjengir en annens tekst ordrett inni din egen Referere Når du skriver om og gjenforteller innholdet i en annen tekst i din

Detaljer

EndNote og APA eksempelsamling

EndNote og APA eksempelsamling EndNote og APA eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2016 (EndNote X7 og APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst:

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst: Forelesningen Skrivekurs Å skrive er å tenke Å skrive akademisk er å være høflig Å skrive er å begynne Å fortelle en akademisk historie Fortellingen Fortellingen er erfaringens uttrykksform Fortellingen

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

LITTERATURHENVISNINGER OG LITTERATURLISTER (HARVARD)

LITTERATURHENVISNINGER OG LITTERATURLISTER (HARVARD) LITTERATURHENVISNINGER OG LITTERATURLISTER (HARVARD) Harvard er en forfatter- år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på: Søk og skriv (2010) Harvard

Detaljer

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger MEVIT1510: Tekst, produksjon og analyse, Fredag 3. 12. 2004, 12:15-14:00 Ragnhild Tronstad Fortolkningslære Hermeneutikk Hermeneutikk:

Detaljer

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. Fremstillingen er basert på:

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. Fremstillingen er basert på: Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. Fremstillingen er basert på: Learning Support Services, Leeds Metropolitan University (2004) Quote, Unquote: The Harvard Style Published

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Direkte sitat skives inn i teksten på to ulike måter, etter hvor mye tekst du skal henvise (limer inn i din tekst).

Direkte sitat skives inn i teksten på to ulike måter, etter hvor mye tekst du skal henvise (limer inn i din tekst). Kildebruk Det finnes flere ulike måter å skrive litteraturhenvisninger på (referansen til hvor informasjonen er funnet), her på skolen bruker vi henvisningsstilen APA6 (APA sixth edition). Sitater: Det

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på:

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på: Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på: Søk og skriv (2010) Harvard [online] URL: http://sokogskriv.no/ep_tmp/files/14829918664b94d98a2d624.pdf

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020)

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11 (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) Innleveringsfrist: Tirsdag 26.04.11 kl. 14:00 Leveres i Fronter. HENSIKT

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Formelle sider ved skriftlige innleveringer Jan Hesselberg 2004 Innhold. Begrens problemstillingen så mye som mulig. Husk at du har lite tid. Begynn innledningen

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word Seksjon for digital kompetanse Topp- og bunntekst Gå på topptekst/bunntekst via Sett-inn-fanen Velg «Rediger topptekst»/«rediger

Detaljer

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden.

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden. Til Det kongelige Kunnskapsdepartement Høring forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Med

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukerveiledning (EndNote for jus)

Brukerveiledning (EndNote for jus) Brukerveiledning (EndNote for jus) 1. Nedlastning Etter å ha installert EndNote, må du laste ned referansestilen tilpasset jus (norsk og/eller engelsk versjon). Du må også laste ned RefTypeTable.xml, med

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem S-2013/09 Vedlegg 3 Standardtitler for løpende ressurser i BIBSYS Biblioteksystem Retningslinjene for bruk av forklarende tilføyelser til standardtitler etter 25.5B for løpende ressurser i BIBSYS er foreldet.

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Om litteraturlister og kildereferanser

Om litteraturlister og kildereferanser 1 Asbjørn Kolberg Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 Om litteraturlister og kildereferanser I fagartikler og vitenskapelige avhandlinger kreves det at man oppgir alle de kildene

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Innhold Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet...1 Kildehenvising i tekst...2 Typer sitat...2 Direkte sitat...2 Parafering...3 Hovedregler for sitering og kildehenvising i tekst...3 Referering

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Kildehenvisninger i en tekst (APA-standard)

Kildehenvisninger i en tekst (APA-standard) Kildehenvisninger i en tekst (APA-standard) I forbindelse med oppgaveskriving, vil du ha behov for å vise til noe andre har skrevet. APA (American Psychological Association) er den standarden som brukes

Detaljer

Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid

Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid - Nord universitet, Nesna Når du skal skrive en oppgave innenfor høyere utdanning er det en del regler og retningslinjer du må forholde deg til. I

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Institutt for journalistikk og mediefag 2014 Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen,

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

ALTs krav til fagtekster

ALTs krav til fagtekster ALTs krav til fagtekster Vedtatt av avdelingsstyret i møte 03.05.2011 Sak A 10/11 Innenfor alle fag i høyere utdanning står oppgaveskriving og utforming av fagtekster sentralt. De enkelte fagtradisjonene

Detaljer