Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finne kilder og litteratur til din masteroppgave"

Transkript

1 Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere ut fra hvilken problemstilling du har. Du skal finne både primærkilder(lover, forarbeider, dommer, traktater, direktiver osv.) og sekundærkilder(litteratur). Ikke alle kilder finnes elektronisk i databaser og for juridiske emner er det fremdeles mye litteratur som ikke finnes elektronisk, men du må lete i databaser for å finne trykte eksemplarer. De fleste vil ha nytte av å finne oversiktslitteratur om emneområdet de skriver innen. Det vil si bøker eller tidsskriftsartikler som omtaler temaet innenfor det emneområdet det tilhører, temaet i en større sammenheng, temaets plass i juridisk teori osv. Dessuten kan det være nyttig å se hvor mye som er skrevet innen temaet, om det er skrevet noe i det hele tatt. Hvordan få en oversikt over litteraturen i henhold til problemstillingen? Orienter deg om emnet og emneområdet. Er problemstillingen snever eller vid? Har problemstillingen tilknytning til andre emneområder? Dette har betydning for hvordan du skal legge opp søkene etter litteratur. Søk i bokdatabasen(bibsys Ask) og Oria på generelle og mer spesifikke ord i forhold til din problemstilling. Sjekk tidsskriftsartikler, eventuelt kommentarutgaver til lover, google etc. Finn kilder spesifikt til din problemstilling. Planlegg søkene For at et søk skal være mest mulig effektivt bør det lages en plan for søket. Det vil si at du tenker ut hvordan du kan søke effektivt i forhold til din problemstilling: Ta utgangspunkt i rettskildelæren og finn ut hvilke kilder du trenger. Hvor kan kilden finnes? Fysisk i et bibliotek eller i en database/på en nettside? Finnes dokumentene trykt eller i en database? Hvor må du søke for å finne dem? Ta utgangspunkt i Juridisk bibliotek sin fagressursside: ub.uio.no/jus. For å finne ut hvilke databaser UB abonnerer på, klikk på [Databaser] under [Våre søketjenester], velg Jus under kategori og klikk på [Finn databaser]. Du kan enten få en liste over alle basene som er relevante for jus, eller velge underkategori. Noen databaser inneholder fulltekst, andre inneholder bare en beskrivelse av dokumentene(referansedatabase) og eventuelt en forklaring på hvordan du finner dem fysisk. En database som kan hjelpe med å finne juridiske nettsider og databaser som er tilgjengelige gratis på Internett er Juridisk nettviser (juridisk.net). Søk i denne for å finne nettsider og databaser i henhold til ditt emneområde, ønsket rettskilde eller jurisdiksjon.

2 Lag en søkestrategi/fremgangsmåte for søk i databasene En vanlig søkestrategi er å søke med ord som beskriver problemstillingen, emneord, synonymer osv. Men det finnes også andre søkestrategier som inkluderer å følge referanser, søke etter sentrale forfatteres tekster osv. Det kan også være nyttig å sjekke bøkene i tilknytning til ditt emne fysisk i biblioteket. Søkestrategien vil som regel variere etter om det er snakk om en fulltekstdatabase eller referansedatabase. Bruk flere søkestrategier. Forskjellige databaser har forskjellige søkemåter/søkespråk. Lær deg hvordan du søker i databaser ved bruk av søkespråk. Dette er gjennomgått på den innledende forelesningen i emnesøk. Se disposisjonen fra denne fra En beskrivelse av forskjellige søkestrategier: Følg referanser Hvis du allerede har funnet relevante dokumenter, og disse inneholder referanser, følg disse og sjekk ut referansene i disse osv. Du kan ut fra dette også identifisere forfattere som skriver innen området. Samt identifisere søkeord det kan være lurt å søke på i databaser ved emnesøk eller fritekstsøk. Finn sentrale forfattere Via referanser, tips fra forelesere, veileder, andre studenter, fritekstsøk osv. vil sentrale forfattere kunne utpekes. Søk på disse for å se hva de har skrevet og sjekk ut referanser i deres dokumenter. Sjekk innholdsfortegnelser i bøker og tidsskrifter Noen innholdsfortegnelser ligger på nett eller i bokdatabasene, og kan da sjekkes direkte på pc. Fremdeles er det mange bøker som bare kan sjekkes fysisk, og en kikk på hylla i biblioteket er nyttig. Sjekk ut bøker som står i tilknytning til de bøkene du allerede har funnet. Du kan være heldig å finne andre relevante bøker. Nye tidsskrifter finnes, med noen få unntak, på nett. Sjekk innholdfortegnelsene i de nyeste tidsskriftene. Emnesøk/fritekstsøk Lag søkeord, finn synonymer, ta utgangspunkt i dokumenter du allerede har lest, og finn ut hvordan de omtaler temaet osv. Sjekk Jusleksikon 1 for synonymer. For utenlandske ord, sjekk Jusleksikon og andre ordbøker(via UBs databaser). Søk på forskjellige måter i databasene, bruk sammensatte søk/avanserte søkefunksjoner. Hvis noen søk gir dårlige treff, vurder om søkestrategien skal omformuleres. Husk å trunkere hvis du er usikker på endelsene i ord, om ord er delt/sammensatt osv. Bruk skjemaet under til å skrive opp aktuelle søkeord. 1 John Gisle, Jusleksikon, Finnes også i Ordnett, en database som UB abonnerer på. Finnes via [Databaser].

3 Fra tema til emneord Mulige emneord Synonymer/alternative termer Evt. termer på andre språk Eksempel på skjema til hjelp for å tenke ut og skrive ned aktuelle søkeord Det kan være effektivt å skrive opp hvordan du søkte i de forskjellige databasene. Du kan lage et skjema hvor du fyller inn aktuell database, søkeord og søkespråk du brukte, og indikere hvor mange treff du fikk, samt eventuelt skrive ned de relevante treffene du fikk. Database Søkeord og søkespråk Søkeresultat/referanser Rettsdata Referansehåndtering Relevante treff etter søk i databaser skrives ned som fulle referanser til litteraturlisten. Indiker gjerne sidetall du har funnet relevante argumenter du vil bruke i oppgaven. Anbefalt fremgangsmåte for henvisninger og litteraturliste på jus, se denne nettsiden: Eksempel på planlegging og fremgangsmåte for søk etter kilder Problemstilling: Hvilke asylbarn får bli i Norge, og hvilke får ikke? Hvilke hensyn blir tillagt vekt i vurderingen av om et asylbarn får innvilget asyl i Norge? Hvilke rettskilder er aktuelle: Utlendingsloven ( 28 og 38), barnekonvensjonen (artikkel 3). Forarbeider til utlendingsloven, dommer, rundskriv fra departementene, rundskriv og praksis, samt andre dokumenter fra UDI. Praksis og andre dokumenter fra UNE. Litteratur i form av bøker og tidsskriftsartikler. Det kom ny utlendingslov i 2008, noe som får betydning både for søk etter kilder og ved vurderingen av hvilke kilder som er mest aktuelle for bruk i oppgaven. Finne bøker for å få en oversikt over emneområdet: Søk (enten i Oria eller Bibsys Ask) på ord som utlendingsrett, utlendingsrett og barn, barnekonvensjonen: Utlendingsrett / Runa Bunæs, Kristin Ottesen Kvigne og Bjørn Vandvik (red.) 2004 Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge / Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 2012 Prinsippet om barnets beste i utlendingsrettslig sammenheng : en studie av barnets beste i utlendingsretten med utgangspunkt i teori fra Agamben og rettsliggjøring / Amina Sahitovich 2012

4 Er alle disse aktuelle? For eksempel er den siste på lista av Amina Sahitovich en rettssosiologisk masteroppgave. Siden min problemstilling handler om vilkår for opphold er det ikke sikkert dette er relevant litteratur. Andre oversiktsressurser: Kommentarutgaven til utlendingsloven på kommentarutgaver.no Norsk lovkommentar i Gyldendal rettsdata. Utlendingsloven. Sjekk datoen for når kommentaren er oppdatert. Nye rettskilder kan ha kommet til etter denne datoen. Men kommentaren kan gi en fin oversikt over et utgangspunkt til hvilke rettskilder som er relevante ved tolkningen. : Gå inn i lovteksten til utlendingsloven, konvensjonstekst til barnekonvensjonen og se hvilke rettskilder det henvises til i krysslenkingen i. Sjekke nettsider: For eksempel nettsidene til UNE og UDI Søkestrategi for spesifikk problemstilling. Hvilke databaser kan være aktuelle å søke i: Atekst (Norges sentrale aviser: eksempler til oppgaven/ytterligere spissing av problemstilling) (primærkilder og litteratur) Rettsdata (primærkilder og litteratur) Idunn.no (fulltekst tidsskriftartikler) Norart (referanser til tidsskriftartikler ikke fulltekstsøk) Oria via ub.uio.no/jus (Søk etter trykte bøker og tidsskrifter, samt direkte søk i en del elektroniske bøker og artikler) Bibsys Ask (den norske bokdatabasen for universiteter og høgskoler etc) Regjeringen.no/stortinget.no (særlig for aktuelle endringer i regelverk etc) Duo.uio.no (for masteroppgaver skrevet etter 2003 i fulltekst) Google/google scholar Sjekk Juridisk nettviser og [Databaser] om andre databaser kan være aktuelle Eksempel på en søkestrategi ved søk på nye tidsskriftsartikler: Jeg ønsker nye artikler som omhandler min problemstilling. Aktuelle databaser: Idunn.no, Gyldendal rettsdata, Norart,. Jeg søker først i Gyldendal rettsdata fordi denne databasen kan inneholder relevante tidsskriftartikler. Jeg velger å søke via emneord/fritekstsøk. Databasen er en fulltekstdatabase, derfor er det viktig å lage et spesifikt søk i forhold til problemstilingen. Ord det kan være aktuelt å søke på: asyl* barn* utlendingslov* mindreårig* vilkår* barnekonvensjon* osv. Databasens trunkeringstegn er *, mellomrom mellom ordene angir søkeordet OG. Eksempel på utført søk: asyl* barn* utlendingsloven* ble skrevet inn i søkefeltet, avgrenset til Bøker, utgivelser og tidsskrifter i venstre kolonne. Det ser ikke ut til å være så mye relevant i forhold til min problemstilling. Et av treffene i trefflista er «FAB /2 Hvor ble det av gutten?» Denne samler jeg på. Full referanse til litteraturlisten: Bendiksen, Lena Renate L. og Trude Haugli, Hvor ble det av gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt s I: Tidsskrift for Familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål. 2010, s (Sitert fra Gyldendal rettsdata)

5 Eksempel på en søkestrategi når jeg ønsker rettspraksis: Jeg ønsker nye dommer fra Høyesterett: Jeg velger å søke i fordi jeg synes denne databasen gir meg best kontroll på at jeg har funnet de mest relevante dommene. Jeg velger å søke via henvisning til lovtekst, utlendingslovens 38. Jeg kan også velge å søke på ord i lovteksten i emnefeltene i, men siden jeg blant annet ønsker en tolkning av utlendingslovens 38, tror jeg lovhenvisning-søket er et mer presist søk. Database Søkeord og søkespråk Søkeresultat/referanser Lovhenvisningsfeltet: lov treff * - søk i fulltekst Emnefeltet: barn* Lovhenvisningsfeltet: lov * - søk i sammendrag 4 treff (de relevante for min problemstilling:) HR P HR P

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010 Veiledninger fra Medisinsk

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus CINAHL & MEDLINE - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon v/ Idunn Bøyum Handelshøyskolen BI. Bibliotektjenesten Høsten 2004 Her har du noen nyttige tips. Bibliotektjenestens hjemmeside er et godt startpunkt i informasjonssøkeprosessen.

Detaljer

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem!

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem! Ovidbaser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health - mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juli 2013 Veiledninger

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon En veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen ISI Web of Science & Impact factor En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2008 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene!

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! Versjon 1.0 versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! En veiledning i hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

KILDER TIL KUNNSKAP. Anselm Kiefer (f. 1945): The High Priestess

KILDER TIL KUNNSKAP. Anselm Kiefer (f. 1945): The High Priestess 13 KILDER TIL KUNNSKAP Etter å ha arbeidet med dette kapittelet har du kunnskap om ulike kunnskaps- og informasjonskilder, hvordan du kan vurdere ulike kilder, hvordan du kan sitere fra kilder i egne tekster,

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn

Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn En analyse av lagmannsrettspraksis fra 2011 av Liv Johanne Martinsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet.

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. Alle dokumenter i forbindelse med den nye prøveordningen vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert på slutten av semesteret. VEILEDNING:

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer