APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.)"

Transkript

1 APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) 1

2 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering i APA-standard... 3 Kildebruk... 3 Sitat... 4 Ibid APA-standarden... 5 Bøker... 6 Bok med én forfatter... 6 Bok med to til syv forfattere... 6 Bok med åtte eller flere forfattere... 6 Bok med redaktør (se også neste punkt)... 7 Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt)... 7 Lydbok... 7 Bok med flere utgaver... 7 Bok med undertittel... 7 Bok (verk) med flere bind... 8 Bok som er referert/sitert i en annen bok = Sekundær referanse... 8 Elektronisk bok (E-bok)... 9 Kompendium (tekstsamling brukt i kurs)... 9 Generelt... 9 Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn... 9 Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år Kilde uten år Kilde uten navngitt forfatter Usikkert publikasjonssted Upublisert materiale Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn Flere kilder i én henvisning Artikler Tidsskriftartikkel med én forfatter Tidsskriftartikkel med flere forfattere Avisartikler Webside, wiki, blogg Webside (generelt) Wiki Weblogg (blogg) Oppslagsverk Ordbok Leksikon Katalog Offentlige kilder Rammeplaner, læreplaner Proposisjoner og meldinger NOU-er Rundskriv Lover Forskrifter Musikk Musikk-CD/LP: Én komponist og én utøver

3 Musikk-CD/LP: Flere komponister og én utøver Musikk-CD/LP: Flere komponister og flere utøvere Musikk-CD/LP: 1 spor Noter: Én komponist Noter: Samlinger Diverse kilder Masteroppgave, doktorgradsavhandling og lignende Forelesning Bibelen/hellige skrifter Fra organisasjon/institusjon (uten personlig forfatter) Fra institusjonelle arkiv, f.eks. Brage (open access) Tabell/figur/diagram/statistikk DVD, video Bilder Dataspill Radioprogram, fjernsynsprogram Video blogg (f.eks. YouTube) Personlig kommunikasjon (e-post, privatbrev, telefonsamtale, etc.) Rapport (konferanse) Rapport (forskning), årsrapport, årbøker Referansehåndtering i APA-standard Kildebruk I forbindelse med bacheloroppgaver, masteroppgaver, rapporter eller andre typer skriftlig arbeid kan det være nyttig å kjenne til regler for kildebruk. Slikt skriftlig arbeid vil vanligvis bygge på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde. Det vil si at man benytter seg av begreper, teorier, formuleringer, empirisk materiale eller resonnementer fra andre. For at leseren skal kunne ta stilling til ditt arbeid på selvstendig grunnlag, er det nødvendig at vedkommende har mulighet for å finne frem til kildene du har benyttet deg av. I tillegg er det viktig å skille mellom hva som er ens eget og andres bidrag. Dette fordi det er viktig å anerkjenne andre forfatteres faglige bidrag, og fordi det er en måte å tydeliggjøre hva en kan og har bidratt med selv. Hvis du unnlater å henvise til kilder kan du dessuten bli anklaget for plagiering, og i verste fall fusk. Kravet om kildehenvisninger springer altså ut av hensynet til etterprøvbarhet, forskningsetikk og plagiatproblematikk. Referanser, henvisninger, sitater Det er tre begreper en bør kjenne til i forbindelse med kildebruk: referanse, henvisning og sitat. Referanse er en bibliografisk beskrivelse av et dokument (både elektroniske og trykte) som er ført opp utenfor den løpende teksten. Referanser samles alfabetisk i en egen referanseliste (også kalt bibliografi eller litteraturliste) på slutten av dokumentet. En referanse for et dokument inneholder opplysninger om forfatter, utgivelsesår, tittel, forlag og utgivelsessted. Flere referanser til samme forfatter ordnes kronologisk. 3

4 Alle referanser, fra både trykte og elektroniske kilder, skrives i samme liste. Det skal ikke skrives separate lister for websider, tidsskriftsartikler, osv. Alt skal ordnes alfabetisk, på forfatterens etternavn (evt. tittel), i samme referanseliste. Henvisning er en opplysning i den løpende teksten som viser til hvilke kilder som er brukt. Alle henvisninger viser til referanser i litteraturlisten, og alle referanser i litteraturlisten skal være henvist til i den løpende teksten. En henvisning kan henvise til kilden i sin helhet, med opplysninger om forfatter og år, eller den kan henvise til deler av kilden, med opplysninger om forfatter, år og side eller kapittel. Opplysningene settes i parentes. Eventuelt kan forfatternavnet flettes inn i den løpende teksten, i så fall utelates det fra parentesen. I følge APA-standarden oppfordres det til å oppgi sidetall i henvisninger, men dette er ikke påkrevd. Dette gjør det lettere for den interesserte leser å finne frem i dine kilder. I noen fagtradisjoner, f.eks. humaniora, er det vanlig praksis å oppgi sidetall i henvisninger. I andre fagtradisjoner, f.eks. samfunnsvitenskapene, er det ikke like vanlig å oppgi sidetall (med mindre det er direkte sitat). Sitat Et sitat er en ordrett gjengivelse av en kilde. Kort sitat: Korte sitater skal stå i anførselstegn. Når du bruker direkte sitater, skal henvisningen i teksten innholde sidetallet, f.eks.: Tilpasset opplæring er både et middel og et mål sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). eller Tilpasset opplæring er både et middel og et mål (Rognaldsen, 2008, s. 205). Langt sitat (lenger enn 3 linjer): Lengre sitater skal stå med marginnrykk, mindre skriftstørrelse, linjeskift før og etter, og uten anførselstegn, f.eks.: Svein Rognaldsen (2008) skriver at: Tilpasset opplæring er både et middel og et mål. Myndighetene mener at tilpasset opplæring er et nødvendig virkemiddel dersom elevene skal nå læreplanens mål om faglig og sosial læring. Når dette kobles sammen med visjonene om enhetsskolen, blir tilpasset opplæring også et mål. Dermed er tilpasset opplæring ikke bare et pedagogisk, men også et politisk begrep (s. 205). Når deler av sitat utelates: Hvis du utelater deler av en sitert setning, markeres det med tre punktum. F.eks.: Rognaldsen sier: Dermed er tilpasset opplæring også et politisk begrep (2008, s. 205). Hvis du utelater deler mellom to siterte setninger, markeres det med fire punktum. F.eks.: Rognaldsen sier: Tilpasset opplæring er både et middel og et mål. Dermed er tilpasset opplæring ikke bare et pedagogisk, men også et politisk begrep (2008, s. 205). 4

5 Når mer tekst er inkludert i et sitat: Når det er hensiktsmessig å legge til ekstra ord i et sitat, bruk skarpe klammer. F.eks.: Dermed kan [den enkelte læreren] betegnes som en vitenskapelig praktiker, en innovatør eller kanskje rett og slett en profesjonell yrkesutøver (Skogen & Holmberg, 2002, s. 190). Oversatt sitat Du kan selv oversette sitater fra andre språk. (På høyskolenivå er det ikke nødvendig å oversette fra dansk, svensk eller engelsk.) Følg de vanlige reglene for sitering og skriv i slutten av henvisningen egen oversettelse. F.eks: I følge sosiologen Norman K. Denzin... forstår vi nå at vi studerer andre for å lære om oss selv. (2000, s. 1022, egen oversettelse). Sitat med kursiv Hvis det finnes kursiv i den opprinnelige teksten, skal det gjengis også med kursiv i sitatet. Hvis du vil selv kursivere noe som ikke er kursivert opprinnelig, må du skrive [egen kursiv] like etter den kursiverte teksten. Ibid. Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. F.eks.: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal det kulturelle mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2006). I rammeplanen står det også at barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (ibid., s. 7). APA-standarden Det finnes forskjellige systemer og stiler for referansehåndtering. Forskjellen går primært på tegnsetting og rekkefølge av opplysninger. Felles for alle referansestiler er at de gir en konsistent måte å behandle referanser på, og at de inneholder opplysninger som gjør det mulig å finne frem til kilden som er benyttet. En må for all del unngå å blande referansesystemer. Hvis man har valgt et referansesystem må man følge det konsekvent. Høgskolen i Hedmark anbefaler sine studenter og ansatte å bruke APA-standarden (American Psychological Association), fra den 6. utgaven av Publication Manual of the American Psychological Association. Dette er et såkalt forfatter/år-system, hvor alle referanser er samlet i slutten av dokumentet. Innen APA-standarden skal fotnoter bare brukes til å gi tilleggsopplysninger som ikke er en naturlig del av den løpende teksten, eller for å henvise til kilder som ikke er gjenfinnbare for andre, f.eks. private e-poster eller telefonsamtaler. Samlingen nedenfor gir eksempler på hvordan henvisninger og referanser til forskjellige kildetyper settes opp innen APA-standarden. Denne samlingen kan med fordel brukes sammen med Odd Helge Lindseths Skriving av faglige tekster: En guide for studenter, som beskriver hvordan forskjellige typer skriftlige oppgaver skal bygges opp og hva de skal inneholde. 5

6 Bøker Bok med én forfatter Dette er av stor betydning (Bakhtin, 2003). Bakhtin (2003) har argumentert for at Hvis forfatternavnet står i teksten settes det ikke i parentes. Jørgen Sandemose har drøfta dette i sin store biografi (Sandemose, 2004, s ). Det er anbefalt å vise til sidetall i tillegg til årstall. Dette er valgfritt. Bok med to til syv forfattere Deleuze og Guattari (2005) etablerer her en ny tegnteori. eller En ny teori (Deleuze & Guattari, 2005). Med to forfattere, skriv begge navn og årstall hver gang. Dette er også behandlet innenfor estetisk teori (Carlsen, Nielsen, & Rasmussen, 2001). Med 3-5 forfattere, oppgis alle navn i første henvisning, men i senere henvisninger oppgis første forfatters etternavn etterfulgt av et al. Et al. betyr og andre. Med 6 eller flere forfattere, oppgis kun første forfatters etternavn etterfulgt av et al. i alle henvisninger. Årstall inkluderes i alle henvisninger, f.eks.: (Carlsen et al., 2001). Bakhtin, M. (2003). Latter og dialog: Utvalgte skrifter. Oslo: Cappelen Akademisk. Sandemose, J. (2004). Flyktningen: Aksel Sandemose en biografi. Oslo: Aschehoug. Deleuze, G., & Guattari, F. (2005). Tusind plateauer: Kapitalisme og skizofreni. [København]: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Carlsen, M. S., Nielsen, K. G., & Rasmussen, K. S. (2001). Flugtlinier: Om Deleuzes filosofi. København: Museum Tusculanum. Alle forfatternavn (opp til 7) skal skrives i referanselisten. Bok med åtte eller flere forfattere Biblioteket er hjertet av skolen for både studenter og ansatte skriver Nierenberg et al. (2012, s. 44). eller Biblioteket er skolens hjerte (Nierenberg et al., 2012). Første forfatterens navn, etterfulgt av et al., oppgis både i første henvisning og senere. Nierenberg, E., Brodshaug, A. G., Hagen, K., Sæta, E. R., Bäckmark, L., Myrtrøen, A., Hermansson, E. L. (2012). Biblioteket: Et sted å lære. Oslo: Universitetsforl. Oppgi navn på de første seks forfattere, etterfulgt av og siste forfatternavn når det er åtte eller flere forfattere. 6

7 Bok med redaktør (se også neste punkt) Dette ser ut til å gjelde de fleste typer funksjonshemninger (Befring & Tangen, 2008). Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2008). Spesialpedagogikk (4. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk. Her henvises det til hele boka. Dersom referansen kun gjelder en del av en bok med redaktør, se punktet nedenfor. Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt) Det er viktig å konsentrere seg om barns mestring, skriver Helland (2008). skal det henvises til kapittelforfatteren. Lydbok Dette var den vanligste forestilling om dannelse i antikken (Gunderson, 2008). Bok med flere utgaver I følge Askland er praksis... den mest personlege delen av utdanninga (1997, s. 9). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Bok med undertittel Sosial samhandling er... ett av hovedproblemene til barn med autisme og noe man må fokusere på så tidlig som mulig (McClannahan & Krantz, 2008, s. 24). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Helland, S. (2008). Spesialpedagogikkens rolle i barnehagen. I E. Befring & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (4. utg., s ). Oslo: Cappelen Akademisk. Kapittelforfatter og kapitteltittel refereres først, deretter redaktør(er) og boktittel (i kursiv), etterfulgt av kapittelets sidetall. Henvisninga til boka begynner med I. Gundersen, J. B. (2008). Filosofiens historie [Lydopptak]. Oslo: Cappelen Damm. Askland, L. (1997). I praksis (2. utg.). [Oslo]: Pedagogisk forum. Hvis det henvises til 1. utgave av en bok, oppgis bare årstall. For senere utg. skal også nr. på utg. være med. Det er forskjell på opplag og utgave. 3. utg. betyr at teksten er endret siden 2. utg. 3. opplag betyr bare at samme utg. er trykt opp for 3. gang. Dette tas ikke med i referanselisten. McClannahan, L. E., & Krantz, P. J. (2008). Aktivitetsplaner for barn med autisme: Trening av selvstendig atferd. Oslo: Gyldendal Akademisk. Undertittel skilles fra hovedtittel med kolon. Undertittel begynner med stor forbokstav. 7

8 Bok (verk) med flere bind Henvisning til hele verket: Verket klargjør for studenten hva sykepleiefaget er og hvilke verdier sykepleie er basert på (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). Henvisning til ett bind, uten egen tittel: Sykepleieren har en viktig pedagogisk funksjon i å fremme pasientens og pårørendes læring og mestring (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet om flere publikasjoner utgitt i samme år (s. 9). Henvisning til et kapittel i et bind: De nye trygghetsalarmene er mer effektive enn eldre modeler (Thorsen, 2005, s. 30). Henvisning til ett bind, med egen tittel: Sykepleiere på intensivavdelinger får hardere psykisk belastning enn på andre avdelinger (Knutstad, 2008). Referanse til hele verket: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie (Bind 1-4). Oslo: Gyldendal Akademisk. Referanse til ett bind, uten egen tittel: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie: Bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet om flere publikasjoner utgitt i samme år (s. 9). Referanse til et kapittel i et bind: Thorsen, R. (2005). Trygghet. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie: Bind 3 (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Referanse til ett bind, med egen tittel: Knutstad, U. (Red.). (2008). Klinisk sykepleie: Bind 3. Sykepleieboken. Oslo: Akribe. Her heter bind 3 Klinisk sykepleie, og serien heter Sykepleieboken. Bok som er referert/sitert i en annen bok = Sekundær referanse N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvis til den! N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvis til den! Uten sitat: Dette er helt grunnleggende, i følge Florence Nightingale (referert i Kirkevold, 1998). Med sitat: Vi må engasjere oss i det vi leser og leve oss inn i rollene, skriver pedagog Jørgen Lassen (sitert i Solstad, 2008, s. 93). eller Vi må engasjere oss i det vi leser og leve oss inn i rollene (Solstad, 2008, s. 93, sitat fra J. Lassen). Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. Solstad, T. (2008). Les mer!: Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. Oslo: Universitetsforl. Ikke oppgi den originale kilden i referanselisten, oppgi bare den kilden som faktisk blir brukt, altså den sekundære kilden. 8

9 Elektronisk bok (E-bok) - Bok med navngitt forfatter: USA er et eksperimentelt samfunn. Det har alltid vært slik. (O Keefe, 2009, s. 3, egen oversettelse). Oppgi sidetallet for sitatet. Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. - Kapitel i bok med redaktør(er): Autismediagnosen er fire ganger hyppigere blant gutter enn jenter (Fombonne, 2006). - Bok fra Kindle: Om rike mennesker, skriver forfatteren at people don t rise from nothing (Gladwell, 2008, Kapittel 1, Del 2, avsnitt 5). Oppgi kapittel osv. ved sitat hvis det ikke er sidetall i boka. - Bok med DOI (digital object identifier): Brill skildrer idrettsutøveres holdninger i The winner s way (2004). Kompendium (tekstsamling brukt i kurs) Dette er forklart av Liv Hausken (2000) i hennes artikkel om tekstteori. - Bok med navngitt forfatter: O Keefe, E. (2009). Egoism. Lokalisert på p?itemid=135 - Kapitel i bok med redaktør(er): Fombonne, E. (2006). Epidemiology of developmental disorders. I J. M. Pérez & C. Nieto (Red.), New developments in autism (s ). Lokalisert på Ebrary database. - Bok fra Kindle: Gladwell, M. (2008). Outliers [Kindle DX versjon]. Lokalisert på - Bok med DOI (digital object identifier): Brill, P. (2004). The winner s way [Adobe Digital Editions versjon]. doi: / x Hausken, L. (2000). Tekstteoretiske utfordringer i medievitenskap. I Medievitenskap 2: 3SP420: artikkelsamling [2007]. Rena: Høgskolen i Hedmark, Avd. for økonomi, samfunnsfag og informatikk. Generelt Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn Dobbelt fornavn uten bindestrek: Flere dikt i Jan Erik Volds Kalenderdikt (1995) har et politisk budskap. Dobbelt fornavn med bindestrek: Familien reiser til utlandet i Anne-Cath. Vestlys Aurora i Holland (1970). Dobbelt etternavn uten bindestrek: Lars Saabye Christensen skriver om barndommen i romanen Herman (1988). Dobbelt etternavn med bindestrek: B. Andreas Bull-Hansen dikter opp en dyster fremtid i romanen Anubis (2006). Dobbelt fornavn uten bindestrek: Vold, J. E. (1995). Kalenderdikt. Oslo: Gyldendal Norsk Forl. Dobbelt fornavn med bindestrek: Vestly, A.-C. (1970). Aurora i Holland. [Oslo]: Tiden Norsk Forl. Dobbelt etternavn uten bindestrek: Christensen, L. S. (1988). Herman. Oslo: Cappelen. Dobbelt etternavn med bindestrek: Bull-Hansen, B. A. (2006). Anubis. Oslo: Cappelen. 9

10 Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år Det er tydelig at klisjeene står i kø her (Dahl, 1995a). I en annen sammenheng har Dahl (1995b) vist at Dahl, W. (1995a). Hjerte, smerte, blod og død: Artikler om trivialiteter og kriminaliteter. Bergen: Anna forl. Dahl, W. (1995b). Stil og struktur: Linjer i norsk fiksjonsprosa gjennom to århundrer. Bergen: Eide. Kilde uten år Her gis en kritisk fremstilling av det klassiske skillet mellom fellesskap og samfunn (Bond, s.a., s ). Årstallet erstattes med s.a. (= uten år). Sidetall er valgfritt, men anbefalt. Kilde uten navngitt forfatter I Av med lua (1993) blir denne problemstillingen utførlig behandlet. Det er ikke nødvendig å skrive hele tittelen i teksten, bare de første ordene. Usikkert publikasjonssted Deleuze og Guattari (2005) etablerer her en ny tegnteori. Bond, N. (s.a.). Sociology and ideology in Ferdinand Tönnies' Gemeinschaft und Gesellschaft. Freiburg: Albert-Ludwigs- Universität. Årstallet erstattes med s.a. (= uten år) både i teksten og i litteraturlisten. Av med lua: Noen moralske betraktninger. (1993). Jongskollen: Thomsforl. Tittel settes på forfatterplassen dersom kilden ikke har navngitt forfatter. Deleuze, G., & Guattari, F. (2005). Tusind plateauer: Kapitalisme og skizofreni. [København]: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Dersom publikasjonssted ikke oppgis, men er mulig å finne ut av, settes det i skarpe klammer. Skriv [s.l.] hvis det ikke er mulig å finne ut av (s.l. = ukjent sted). Upublisert materiale Blant andre, har Lanktree (1991) dokumentert dette. Lanktree, C. (1991, januar). Tidlig data om trauma symptomer. Upublisert manuskript presentert på møte i Trauma Gruppe, Oslo, Norge. 10

11 Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn Beat for beat har aldri vært mer populær enn nå (Norsk Rikskringkasting [NRK], 2007). Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i skarpe klammer. Bruk kun forkortelsen i de neste henvisningene og i hovedteksten. Norsk Rikskringkasting. (2007). Beat for beat. Lokalisert på skrives navnet fullt ut. Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Flere kilder i én henvisning God håndhygiene den viktigste faktoren i forebygging av smittsomme virus (Kirkevold, 1998; Stordalen, 2009). Det kan henvises til flere kilder i én henvisning. De føres opp alfabetisk i samme parentes, skilt med semikolon. Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare: Smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforl. Artikler Tidsskriftartikkel med én forfatter Fra trykt tidsskrift uten DOI (Digital Object Identifier): I følge Nilsen er samfunnet... til stede i individene i form av sosialt konstituerte normer, verdier, symboler og væremåter (2002, s. 255). Skriv i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Fra elektronisk tidsskrift uten DOI: Skoleelever er mer uforskammet nå enn før, og lærere må innrømme at elevene har makt for å kunne takle klasseromsproblemer (Perlmutter, 2004). Fra trykt tidsskrift uten DOI (Digital Object Identifier): Nilsen, R, Å. (2002). Var Max Weber en metodologisk individualist? Sosiologisk tidsskrift, 10(3), Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkelen) i kursiv. Årgang (volum) i kursiv. Heftenummer i parentes, og ikke kursiv. Sidetall for hele artikkelen oppgis. Fra elektronisk tidsskrift uten DOI: Perlmutter, D. D. (2004). What works when students and teachers both misbehave. Education Digest, 70(1), Lokalisert på Oppgi nøyaktig URL hvis innholdet er fritt tilgjengelig (open access). Oppgi URL-en til tidsskriftets hjemmeside hvis tilgjengelig via abonnement (dette eksempel). Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 11

12 Fra tidsskrift (trykt eller elektronisk) med DOI: Siden 1970 har det vært en tredobling av antall barn som får diagnosen autisme (Safran, 2008, s. 92). Begrepet autisme har gjennomgått en betydelig transformasjon siden 1940-årene skriver Safran (ibid., s. 90, egen oversettelse). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. Fra tidsskrift (trykt eller elektronisk) med DOI: Safran, S. P. (2008). Why youngsters with autistic spectrum disorders remain underrepresented in special education. Remedial and Special Education, 29(2), doi: / Ikke oppgi databasenavn eller URL fordi doi-en er en entydig identifikator og lenke til artikkelen når den skrives i adresselinjen på en nettleser eller i doi-feltet på en doiresolver. Tidsskriftartikkel med flere forfattere Artikler med to forfattere: Skriv begge navn i alle henvisninger. Studiet viser at menn gjør mer husarbeid etter at de får barn (Deutsch, Lussier, & Servis, 1993, s. 116). Artikler med tre til fem forfattere: Skriv alle navn i den første henvisningen. I senere henvisninger til samme artikkel, skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og årstallet. Sidetall er valgfritt, men anbefalt. Artikler med flere enn 5 forfattere: Skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og år i alle henvisninger. Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkelen) i kursiv. Deutsch, F. M., Lussier, J. B., & Servis, L. J. (1993). Husbands at home. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), For artikler med opp til seks forfattere, skriv alle navn. For artikler med flere enn syv forfattere, skriv de første seks navn etterfulgt av... og så det siste forfatternavn. (Dette eksemplet viser en artikkel fra et trykt tidsskrift uten egen DOI.) Avisartikler Trykt avis: Brystkreft kan nå påvises med en enkel blodprøve (Alver, 2008). Elektronisk avis: Den økonomiske krisen i USA styrker Obamas sjanser i presidentvalget (Nagourney & Bumiller, 2008). Trykt avis: Alver, V. (2008, 25. september). Ny test for brystkreft. Dagbladet, s. 6. Elektronisk avis: Nagourney, A., & Bumiller, E. (2008, 25. september). McCain leaps into a thicket. The New York Times. Lokalisert på Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 12

13 Webside, wiki, blogg Webside (generelt) Ifølge forlaget som oversetter hennes verk til norsk, har Weldons tid som alenemor påvirket hennes forfatterskap (Gyldendal Norsk Forlag, s.a.). De skriver også at en midtlivskrise og en lang selverkjennelsesprosess fikk henne til å slå inn på karrieren som forfatter (ibid., avsnitt 3). Når det er flere henvisninger til samme kilde og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke oppgis skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Wiki Kildekritiske teknikker ble først utviklet under Renessansen (Kildekritikk, s.a.). Bruk informasjon fra wikier med varsomhet. Det er ingen garanti for at eksperter har skrevet artiklene i en wiki. Sammenlign fakta og statistikk fra wikier med pålitelige kilder. Weblogg (blogg) En bloggpost Vitenskapsfolk tenker ofte for smalt istedenfor å se på sammenhenger (PZ Myers, 2007). Bloggere bruker sjelden sine ordentlige navn. Bruk bloggnavnet i henvisningen og referanselisten. Hele bloggen Biologen PZ Myers tar opp både evolusjon og religion i sin blogg Pharyngula (2011). Gyldendal Norsk Forlag. (s.a.). Fay Weldon. Lokalisert på default.asp?id_person= Hvis det ikke er oppgitt årstall for utgivelse, skriv (s.a.) (=uten år). Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki, se under). - Bruk denne malen for websider som ikke faller inn under andre kategorier: Forfatter, F. (dato). Title [format, evt.]. Lokalisert på Kildekritikk. (s.a.). Lokalisert 27. juli 2010, på Wikipedia: Når forfatternavn mangler, skriv artikkeltittel først. Hvis det ikke er oppgitt årstall for utgivelse, skriv (s.a.) (=uten år). Oppgi dato lokalisert og nøyaktig URL. En bloggpost PZ Myers. (2007, 22. januar). The unfortunate prerequisites and consequences of partitioning your mind [Bloggpost]. Lokalisert på the_unfortunate_prerequisites.php Hvis bloggeren ikke bruker sitt ordentlige navn, bruk bloggnavnet i henvisningen og referanselisten. Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki, se over). Hele bloggen PZ Myers. (2011). Pharyngula [Blogg]. Lokalisert på 13

14 Oppslagsverk Ordbok Trykt ordbok: Mange norrønske ord har flere, ulike definisjoner (Heggstad, Hødnebø, & Simensen, 2004). Elektronisk ordbok: Åndsverk oversettes med enten intellectual work, intellectual achievement eller creative work (Åndsverk, s.a.). Leksikon Trykt leksikon:... vil også vise til demokratibegrepet (Slagstad, 1979). Elektronisk leksikon: Lek forekommer hos dyr og mennesker og i alle aldere (Alver & Skre, s.a., avsnitt 1). Årstallet viser til året artikkelen/leksikonet er sist oppdatert. Hvis årstall ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Når sidetallet ikke finnes skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Etter dette ble Gorm konge i Jylland (Denmark, 2009). I mangel av forfatternavn bruker vi her artikkeltittel som forfatter. Trykt ordbok: Heggstad, L., Hødnebø, F., & Simensen, E. (2008). Norrøn ordbok (5. utg.). Oslo: Det Norske Samlaget. Elektronisk ordbok: Åndsverk. (s.a.). I Stor norsk-engelsk ordbok. Lokalisert på %E5ndsverk&search_type=&publications=2 I mangel av forfatternavn bruker vi her oppslagsordet som forfatter. Hvis årstallet ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Trykt leksikon: Slagstad, R. (1979). Demokrati. I PaxLeksikon (Bind C-G, s ). Oslo: Pax forl. Oppgi sidetall for leksikonartikkel. Ved flerbindsverk, oppgi også bindnummer/-tittel. Elektronisk leksikon: Alver, B., & Skre, I. B. (s.a.). Lek: Aktivitet for moro skyld. I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon. Lokalisert på snl.no/lek/aktivitet_for_moro_skyld Skriv artikkeltittel etter forfatter og årstall. Hvis årstall ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Oppgi hovedredaktør og nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Denmark. (2009). I Encyclopædia Britannica online (Akademisk utg.). Lokalisert på I mangel av forfatternavn bruker vi her artikkeltittel som forfatter. Oppgi evt. utgaveinformasjon. 14

15 Katalog Legekontroll er nødvendig før Paracetamol brukes mot langvarige hodesmerter (Paracetamol, 2011). Paracetamol. (2011). I B. C. B. Jansen (Red.), Felleskatalogen. Lokalisert på Offentlige kilder Rammeplaner, læreplaner Gjelder hvis hentet fra en trykt eller elektronisk kilde: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal det kulturelle mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2006). I rammeplanen står det også at barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (ibid., s. 7). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Proposisjoner og meldinger Trykt eller elektronisk kilde: Kulturell skulesekk for framtida tilrettelegger for at barn og unge, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet (Kultur- og kirkedepartementet, 2007). Kunst og kultur er ressursar som bør vere tilgjengelege for alle (ibid., Kapittel 1.1). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke oppgis, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Hvis hentet fra en trykt kilde: Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementet. Hvis hentet fra en elektronisk kilde: Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Lokalisert på g/2006/0001/ddd/pdfv/ rammeplanen.pdf Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Trykt kilde: Kultur- og kirkedepartementet. (2007). Kulturell skulesekk for framtida. (St.meld. nr. 8, ). Oslo: Departementet. Elektronisk kilde: Kultur- og kirkedepartementet. (2007). Kulturell skulesekk for framtida. (St.meld. nr. 8, ). Lokalisert på gpubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Oppgi hele URL-en. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 15

16 NOU-er Trykt kilde: I følge utredningen, blir konkurransen om studenter, ansatte, forskningsmidler og samarbeidspartnere stadig skjerpet (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 15). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Elektronisk kilde: Jeg viser her til konklusjonene fra Investeringsutvalget (1999). Utvalget skriver at de samlede investeringene på kontinentalsokkelen har økt kraftig de seneste årene og er nå på et historisk høyt nivå (ibid., Kapittel 2.1). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke finnes, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Trykt kilde: Kunnskapsdepartementet. (2008). Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning. (Norges offentlige utredninger [NOU] 2008:3). Oslo: Departementet. Hvis utvalget ikke er navngitt, bruk departementet som forfatter. Elektronisk kilde: Investeringsutvalget. (1999). Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen. (Norges offentlige utredninger [NOU] 1999:11). Lokalisert på OU-er/1999/NOU html?id= Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Rundskriv Studenter skal ikke håndtere legemidler uten tilsyn (Helsedirektoratet, 2008). Direktoratet skriver at dette gjelder i utgangspunktet alle stadier av legemiddelhåndteringen fra klargjøring, kontroll til utdeling (ibid., s. 7). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Oppgi sidetall ved sitat. Trykt kilde: Helsedirektoratet. (2008, april). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. (Rundskriv IS-9/2008). Oslo: Direktoratet. Elektronisk kilde: Helsedirektoratet. (2008, april). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. (Rundskriv IS-9/2008). Lokalisert på 0044/Forskrift_om_legemid_44209a.pdf Oppgi hele URL-en. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 16

17 Lover Jeg viser her til Adopsjonsloven (1986) og til andre aktuelle lovtekster. Oppgi korttittel eller offisiell tittel, og årstall til den opprinnelige loven. (Opplysninger om korttittel finnes under hver lov i Lovdata.) Forskrifter Forskrift om individuell plan (2004) gir klare retningslinjer for dette. Henvis til korttittel. (Opplysninger om korttittel finnes under hver forskrift i Lovdata.) Adopsjonsloven, LOV (2008). Lokalisert på Bruk samme tittel som brukt i henvisningen i teksten, etterfulgt av datoen til den opprinnelige loven (betegnelsen i Lovdata). Paragraf tas med hvis aktuelt. Oppgi siste endringsdato i parentes hvis annerledes enn lovdatoen oppgitt i teksten. Forskrift om individuell plan. (2004). Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven ( ). Lokalisert på Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Musikk Musikk-CD/LP: Én komponist og én utøver Innflytelsen fra norsk folkemusikk kan komme til uttrykk på mange måter (Egge, 1999). Med dette verket markerer György Ligeti (2002) seg som kritiker av teknokratiet. Egge, K. (1999). Piano works [Innspilt av Thorleif Torgersen]. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: SIMAX classics. (Innspilt 1997). Komponist/låtskriver oppgis først. Utøveren oppgis i skarpe klammer hvis det ikke er komponisten. Innspillingsdato inkluderes når den ikke er lik utgivelsesdato. Ligeti, G. (2002). The Ligeti Project II [Innspilt av Berliner Philharmoniker]. [LP]. San Francisco: Sony. Musikk-CD/LP: Flere komponister og én utøver Dolly Parton (1999) er en av de mest kjente kvinnelige utøverne innen bluegrasssjangeren. Parton, D. (1999). The grass is blue. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Sugar Hill. 17

18 Musikk-CD/LP: Flere komponister og flere utøvere Discomusikken var i stor grad preget av den samme glamouren (Disco fever, 2001). Disco fever. (2001). [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Universal. Musikk-CD/LP: 1 spor En låt kan være komponert i én bestemt sjanger i utgangspunktet, men endre stil og uttrykk alt etter utøveren som framfører den (Joel, 1995, spor 4). Noter: Én komponist I produksjonen etter ca er det vanskelig å skille ut klare stilperioder, men man ser likevel tydelige neoklassiske trekk, bl.a. i hans ballettmusikk (Strawinsky, 1949). Joel, B. (1995). Travelin prayer. [Innspilt av Dolly Parton]. På The grass is blue. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Sugar Hill. Strawinsky, I. (1949). Pulcinella: Suite [Lommepartitur]. London: Boosey & Hawkes. Noter: Samlinger I lang tid hersket den venetianske operasjanger, opera seria, uten særlig konkurranse (Marstal, 1995). Marstal, I. (1995). Operasangbogen. København: Wilhelm Hansen. Hvis partiturtype er oppgitt skal det stå i skarpe klammer etter tittelen (se forrige eks.) Diverse kilder Masteroppgave, doktorgradsavhandling og lignende Upublisert oppgave: Forskjellige former for vurdering undersøkes av Vigmostad (2010). Upublisert oppgave: Vigmostad, I. (2010). Hvordan kan elevvurdering bidra til en bedre tilpasset opplæring? (Upublisert masteroppgave). Høgskolen i Hedmark, Hamar, Norge. Publisert oppgave: I følge Sætre (2009) er det er mange grader av dysleksi. Publisert oppgave: Sætre, A. (2009). Dysleksi og selvoppfatning (Doktoravhandling, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet [NTNU]). Trondheim: NTNU. 18

19 Forelesning Upubliserte forelesningsnotater: Disse henvises ikke til fordi de regnes som allmennkunnskap i fagområdet og fordi kilden ikke er gjenfinnbar for andre. Bruk evt. fotnote for tilleggsopplysninger. Publiserte forelesningsnotater: Mortensen sammenlignet voldelige og ikkevoldelige dataspill i sin forelesning (2008). Upubliserte forelesningsnotater: Disse blir ikke tatt med i referanselisten fordi de regnes som allmennkunnskap i fagområdet og fordi kilden ikke er gjenfinnbar for andre. Publiserte forelesningsnotater: Mortensen, T. E. (4. mars 2008). Dataspill, ikke født i går. [Utdelte forelesningsnotater]. Hamar: Høgskolen i Hedmark. Bibelen/hellige skrifter av Paulus. (2 Kor. 5:17, Milleniumsutg.). Titlene av bøkene i bibelen er ofte forkortet. Se bibelens innholdsfortegnelse for forkortelsene. Her henvises det til Paulus andre brev til korinterne, vers 5:17. Oppgi utgaven/versjonen, når vesentlig, kun i første henvisning. I følge APA-standarden er det ikke nødvendig å føre opp bibelen eller andre hellige skrifter i referanselisten. Men hvis utgaven/versjonen er vesentlig for oppgaven, skal den oppgis slik: Bibelen: Det gamle og Det nye testamente (Milleniumsutg.). (1999). Oslo: Det Norske bibelselskap. Fra organisasjon/institusjon (uten personlig forfatter) en helt ny vurdering av risikofaktoren (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon [NSO], 2004). Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i skarpe klammer. Bruk kun forkortelsen i senere henvisninger, f.eks. (NSO, 2004). Fra institusjonelle arkiv, f.eks. Brage (open access) Frivillige idrettslag ser på sport i en sosial kontekst, og tilbyr sunne alternativer for ungdom (Skille, 2009, s. 4). Det er anbefalt å oppgi sidetallet i henvisninger. Sidetallet i henvisningen er fra artikkelen i Brage, ikke fra det opprinnelige tidsskriftet, siden referansen viser til Brageartikkelen. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (2004). Risikoanalyse. Oslo: NSO. skrives navnet fullt ut. Skille, E. Å. (2009). State sport policy and voluntary sport clubs: The case of the Norwegian sports city program as social policy. Lokalisert på :no-bibsys_brage_13934 Artikler, masteroppgaver, osv. i institusjonelle arkiv er ofte publisert også andre steder, f.eks. i tidsskrifter (dette eks.). I referansen skal man vise til den kilden som 19

20 faktisk ble brukt. Tabell/figur/diagram/statistikk Tabell 39 (Statistisk Sentralbyrå, 2008) viser forholdet mellom ulike utslippskilder. Tabell 39: Utslipp til luft, etter kilde Skriftstørrelsen er mindre i tabellteksten (under tabellen). DVD, video Spillefilm: Kulturforskjellene blir opplyst i filmen A Passage to India, produsert av Brabourne og Goodwin (1984). Video: Overgangen som flyktning fra Kongo til Norge var ikke uproblematisk (Moment TV, 2008). Bilder Fotografen/kunstneren/kilden skal alltid krediteres i bildeteksten. -Bilde som du selv har tatt: Fig. 1. Høgskolestudent, av forfatteren, Brukt med tillatelse. -Privatbilde tatt av en annen: Fig. 2. Skibladner, av Ellen Nierenberg, Bilde eller illustrasjon fra Colourbox: Fig. 3. Ville hester, fra Colourbox, For kunstverk eller kopierte bilder er det flere godkjente måter å henvise i APA-stil: -Fullstendig bildetekst: Fig. 4. Grave of Karl Marx, London av Sijmen Hendriks (fotograf), Brukt med Statistisk Sentralbyrå. (2008). [Tabell]. Utslipp til luft, etter kilde. Lokalisert på Oppgi hele URL. Skriv [Figur] eller eventuelle andre formatter i skarpe klammer. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Spillefilm: Brabourne, J., & Goodwin, R. (Produsenter), & Lean, D. (Regissør). (1984). A Passage to India [Spillefilm]. USA: Metro-Goldwyn- Mayer. Video: Moment TV, TV2. (Produsent). (2008). Velkommen til Norge [DVD]. Tilgjengelig fra Norsk filminstitutt. Ikke skriv referanse for privatbilder eller bilder fra Colourbox. Referanse skrives kun når opplysninger om bildet er ufullstendig i bildeteksten, f.eks. Fig. 5 til venstre. Høgskolen i Hedmark abonnerer på Colourbox slik at studentene kan bruke bilder og illustrasjoner herfra gratis.(se lenken fra bibliotekets studiehjelpside.) Ved kommersielt bruk av bilder må du ha tillatelse av fotografen/kunsteren/forlaget. Denne tillatelsen oppgis i bildeteksten, f.eks. Fig. 4 til venstre. Ved bruk av bilder i utdanningsøyemed, for et lukket publikum, er det ikke nødvendig å innhente tillatelse. Men ved bruk av 20

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket januar 2009. http://www.hihm.no/bibliotek

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket januar 2009. http://www.hihm.no/bibliotek APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket januar 2009 http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: Referansehåndtering i APA-standard... 3 Sitat... 3 Bok med én forfatter...

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2013 (APA 6.

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert januar 2016 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

EndNote og APA-standard

EndNote og APA-standard EndNote og APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert september

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2015 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2014 (APA

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2016 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert januar 2017 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving

Retningslinjer for oppgaveskriving Retningslinjer for oppgaveskriving De formelle retningslinjene for oppgaveskriving er spesielt rettet mot større arbeid som fordypnings-, bachelor- og masteroppgaver. Ved mindre arbeider vises det til

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Kildehenvisning for fagtekster

Kildehenvisning for fagtekster Kildehenvisning for fagtekster freedigitalphotos.net HiST-biblioteket, Kalvskinnet Lisbeth Jahren Utforming av fagtekster og kildehenvisning Innenfor alle fag i høyere utdanning står oppgaveskriving og

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Sitering og kildeliste

Sitering og kildeliste Kildebruk, generelt Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff.

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Oppgaveskriving Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Innhold Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Sidenummerering Topp- og bunntekst Oppgaveskriving APA-stilen

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

EndNote og APA eksempelsamling

EndNote og APA eksempelsamling EndNote og APA eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2016 (EndNote X7 og APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek

Detaljer

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar 2013 1 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere...

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Referanse. Kurs i referanseteknikk

Referanse. Kurs i referanseteknikk Referanse Kurs i referanseteknikk Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder: bøker rapporter Tidsskriftartikler aviser bilder kart film

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Kildekritikk & Kildevern

Kildekritikk & Kildevern Kildekritikk & Kildevern Mesna videregående skole 5. sept 2007 Ulike typer fusk/plagiering Hele teksten er kopiert Teksten består av mer eller mindre avsnitt hentet fra forskjellige verk - mer eller mindre

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Revidert januar 2017 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Oppgavens oppsett... 2 2.1 Linjeavstand og skrift... 2

Detaljer

Kjeldebruk og referanseteknikk

Kjeldebruk og referanseteknikk Kjeldebruk og referanseteknikk Presentasjon på kurs i akademisk skriving 20. november 2013 Kirsti Langstøyl Biblioteket, Høgskulen i Volda Formulere søk/søkeprofil Kva er oppgåveteksten (dersom oppgåva

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

APA-stilen - et sammendrag

APA-stilen - et sammendrag APA-stilen - et sammendrag Når du skriver en akademisk tekst, er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning. Hovedregelen er at kildene du bruker skal være lett identifiserbare,

Detaljer

Hvordan vurdere kilder?

Hvordan vurdere kilder? Opphav Hvordan vurdere kilder? - Når er kilden fra? Datering, oppdatering - Hvem er forfatteren? - Hvem er utgiveren? Innhold - Hva står i kilden? - Synsvinkel - Hva er formålet? Eksempel: Søk Martin Luther

Detaljer

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar arrangert av StiV 6. september 2016 Kirsti Langstøyl, Biblioteket

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar arrangert av StiV 6. september 2016 Kirsti Langstøyl, Biblioteket Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar arrangert av StiV 6. september 2016 Kirsti Langstøyl, Biblioteket 1 Oversikt Biblioteket si nettside Planlegge søk Biblioteket sin søkeportal:

Detaljer

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Innhold Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet...1 Kildehenvising i tekst...2 Typer sitat...2 Direkte sitat...2 Parafering...3 Hovedregler for sitering og kildehenvising i tekst...3 Referering

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Rev. 19.10.2014 Dette dokumentet inneholder beskrivelse av formelle krav til skriftlige leveringer ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Dokumentet

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Direkte sitat skives inn i teksten på to ulike måter, etter hvor mye tekst du skal henvise (limer inn i din tekst).

Direkte sitat skives inn i teksten på to ulike måter, etter hvor mye tekst du skal henvise (limer inn i din tekst). Kildebruk Det finnes flere ulike måter å skrive litteraturhenvisninger på (referansen til hvor informasjonen er funnet), her på skolen bruker vi henvisningsstilen APA6 (APA sixth edition). Sitater: Det

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Studieåret 2013/2014 «Både hos studenter og lærere møter vi av og til den holdning at den fysiske utformingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI GENERELT Oppgaven skal være organisert med tittelside, innholdsfortegnelse, tekst og referanser (litteraturliste og evt. vedlegg og tabeller/figurer).

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar 28. september 2015 Kirsti Langstøyl, Biblioteket

Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar 28. september 2015 Kirsti Langstøyl, Biblioteket Kvifor og korleis bruke kjelder? Akademisk skrivekurs for studentar 28. september 2015 Kirsti Langstøyl, Biblioteket 1 Oversikt Biblioteket si nettside «Skrive og referere» (APA, oppgåveskriving) Fjerntilgang

Detaljer

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word Seksjon for digital kompetanse Topp- og bunntekst Gå på topptekst/bunntekst via Sett-inn-fanen Velg «Rediger topptekst»/«rediger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020)

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11 (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) Innleveringsfrist: Tirsdag 26.04.11 kl. 14:00 Leveres i Fronter. HENSIKT

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på:

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på: Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på: Søk og skriv (2010) Harvard [online] URL: http://sokogskriv.no/ep_tmp/files/14829918664b94d98a2d624.pdf

Detaljer

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst:

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst: Forelesningen Skrivekurs Å skrive er å tenke Å skrive akademisk er å være høflig Å skrive er å begynne Å fortelle en akademisk historie Fortellingen Fortellingen er erfaringens uttrykksform Fortellingen

Detaljer

Kildehenvisning/referanser i løpende tekst

Kildehenvisning/referanser i løpende tekst Kildehenvisning/referanser i løpende tekst Sitering og referering Sitere Når du gjengir en annens tekst ordrett inni din egen Referere Når du skriver om og gjenforteller innholdet i en annen tekst i din

Detaljer

LITTERATURHENVISNINGER OG LITTERATURLISTER (HARVARD)

LITTERATURHENVISNINGER OG LITTERATURLISTER (HARVARD) LITTERATURHENVISNINGER OG LITTERATURLISTER (HARVARD) Harvard er en forfatter- år stil som finnes i flere varianter. HIG har sin egen variant. Fremstillingen her er basert på: Søk og skriv (2010) Harvard

Detaljer

APA 6th - referansestil

APA 6th - referansestil APA 6th - referansestil APA 6th er en mye anvendt stil for litteraturlister. Stilen er i utgangspunktet engelskspråklig, men her finner du veiledning på hvordan du siterer korrekt i norskspråklige oppgaver.

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. Fremstillingen er basert på:

Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. Fremstillingen er basert på: Harvard Harvard er en forfatter-år stil som finnes i flere varianter. Fremstillingen er basert på: Learning Support Services, Leeds Metropolitan University (2004) Quote, Unquote: The Harvard Style Published

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE master

RELIGIONSHISTORIE master RELIGIONSHISTORIE master LITTERATUR : RESSURSER & SØKING Svein Helge Birkeflet Oktober/16 LITT PRAKTISK INFO FULL TILGANG TIL UBOs RESSURSER bibliotekkort UiO brukernavn & passord være på UiO-nettet koble

Detaljer

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem S-2013/09 Vedlegg 3 Standardtitler for løpende ressurser i BIBSYS Biblioteksystem Retningslinjene for bruk av forklarende tilføyelser til standardtitler etter 25.5B for løpende ressurser i BIBSYS er foreldet.

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Om litteraturlister og kildereferanser

Om litteraturlister og kildereferanser 1 Asbjørn Kolberg Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 Om litteraturlister og kildereferanser I fagartikler og vitenskapelige avhandlinger kreves det at man oppgir alle de kildene

Detaljer

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole -

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - Å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. En referanse

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Brukerveiledning (EndNote for jus)

Brukerveiledning (EndNote for jus) Brukerveiledning (EndNote for jus) 1. Nedlastning Etter å ha installert EndNote, må du laste ned referansestilen tilpasset jus (norsk og/eller engelsk versjon). Du må også laste ned RefTypeTable.xml, med

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger MEVIT1510: Tekst, produksjon og analyse, Fredag 3. 12. 2004, 12:15-14:00 Ragnhild Tronstad Fortolkningslære Hermeneutikk Hermeneutikk:

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Studieåret 2016/2017

Studieåret 2016/2017 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090/ Retningslinjer for masteroppgaven Studieåret 2016/2017 PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 Prosjektplanlegging... 2 Veiledning... 2 Masteroppgavens format...

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid

Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid - Nord universitet, Nesna Når du skal skrive en oppgave innenfor høyere utdanning er det en del regler og retningslinjer du må forholde deg til. I

Detaljer

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Akademisk skriving Kfk: norsk 1 1-7 13.30-15.30 Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Emner Nivå 1: Grunnleggende funksjoner; Merke/ navigere/stavekontroll/søk-erstatt

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

I dette dokumentet behandles formelle retningslinjer som viser hvordan oppgaver skal utformes slik at de fyller kravene til akademisk presentasjon.

I dette dokumentet behandles formelle retningslinjer som viser hvordan oppgaver skal utformes slik at de fyller kravene til akademisk presentasjon. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tekstbehandling og oppsett... 4 2.1 Sideformat... 4 3 Innholdsfortegnelse... 5 3.1 Kapitler og underkapitler... 5 3.3 Oppgavens omfang... 6 3.4 Stilmal APA... 6

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein Wivestad 05.06.09 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall av

Detaljer

Studieåret 2013/2014

Studieåret 2013/2014 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2013/2014 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Litteratursøk og kildekritikk. Universitetsbibliotekar Johanne Kristiansen, Universitetsbibliotekar Solvor Solhaug og Rådgiver Marit Brodshaug NTNU

Litteratursøk og kildekritikk. Universitetsbibliotekar Johanne Kristiansen, Universitetsbibliotekar Solvor Solhaug og Rådgiver Marit Brodshaug NTNU Litteratursøk og kildekritikk Universitetsbibliotekar Johanne Kristiansen, Universitetsbibliotekar Solvor Solhaug og Rådgiver Marit Brodshaug NTNU Plan for dagen Kl: 10:00 10:45. Tidsskrifter: populærvitenskapelige

Detaljer