Veileder i oppgaveskriving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder i oppgaveskriving"

Transkript

1 Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Studieåret 2013/2014

2 «Både hos studenter og lærere møter vi av og til den holdning at den fysiske utformingen av en oppgave er likegyldig det er faktisk innholdet som teller. Det er også riktig at innholdet teller mest, men det er en dypt uprofesjonell holdning å blåse i utformingen, det være seg språket eller typografi og layout. Formålet er selvsagt å forme det faglige innholdet så tilgjengelig som mulig for leseren. En funksjonell bruk av typografi og layout verdsettes også av de fleste lærere og sensorer vi har spurt» (Rienecker & Jørgensen 2006:343) 1

3 Innhold 1.0 Innledning Ulike typer oppgaver Oppgavens oppsett Marger, skrift og linjeavstand Skriveflate og avsnitt Sideangivelse Kapittelinndeling og overskrifter Bilder, tabeller og figurer Innhold og rekkefølge Oppgaven organiseres på følgende måte: Forside Innholdsfortegnelse Innledning Metodedel Hovedinnhold Konklusjon/Oppsummering Litteraturliste Vedlegg Oppgi kilder skrive sitater lage litteraturliste Oppgi kilder i teksten Vanlig referanse i tekst: Direkte sitat: Indirekte sitat: Flere utgivelser fra samme forfatter på samme år Sekundærkilde Unntak fra hovedregler om direkte og indirekte sitater Lage litteraturliste

4 5.2.1 Referanser til bøker Referanser til kapittel i bok Referanser til tidsskriftartikler Referanser til seriepublikasjoner Referanser til avisartikler (i papirform) Referanser til digitale kilder Elektroniske tidsskrift Henvisninger kompendium Henvisninger til muntlige kilder, forelesninger, utstillinger og lignende Generelle kriterier for en god oppgave Litteratur

5 1.0 Innledning Hvert fagfelt har sin tradisjon for hvordan skriftlige tekster utformes. I vår utdanning er det praktisk å ha en mal som både studenter og lærere forholder seg til. Alle studenter og lærere ved førskolelærerutdanningen skal derfor benytte seg av denne veilederen i oppgaveskriving. Veilederen bygger mest på APA6 th -manualen (Publication Manual of the American Psychological Association), men er tilpasset skrivetradisjonen ved instituttet. I en utdanning med så mange ulike fagfelt, kan det forekomme variasjoner. Er det sterke grunner for å gjøre unntak fra veilederen på bakgrunn av fagtradisjon, er faglærer ansvarlig for at dette kommer tydelig frem av oppgaveteksten og ved presentasjon av oppgaven i undervisning. Det er ikke anledning til å gjøre store unntak fra veilederen, da dette vil ødelegge intensjonen med både veilederen og skrivekursene som holdes. 2.0 Ulike typer oppgaver På høyskolen vil du møte ulike typer oppgaver og du vil møte litt forskjellige krav til skriving. Denne veilederen er en generell veiledning i skriving som retter seg primært mot bachelor- og masteroppgaver. For mindre oppgaver er det viktig å avklare med faglærer i hvilken grad dere skal følge alle deler av veilederen. Generelt kan vi si at alle oppgaver skal ha referering i tekst og litteraturliste. Videre kan du gå ut fra følgende premisser: Refleksjonsnotat: Er ofte kortere oppgaver (under 800 ord) som skrives sammenhengende. Her refererer du i tekst og har en referanseliste, men du trenger normalt ikke dele inn i innledning, hoveddel og konklusjon. Her står du fritt, men avklar med faglærer hva som skal med. Skriftlig arbeidskrav: Her følger du malen, men det kan være aktuelt å kutte ut metodedel. Del opp i en kort innledning, en fyldig hoveddel og en kort avslutning/konklusjon. Avklar dette med faglærer. Bachelor/master Skrives etter malen. 4

6 3.0 Oppgavens oppsett Alle hjemmeoppgaver og prosjektoppgaver skal normalt være maskinskrevet etter de formatene som er beskrevet i dette kapittelet. 3.1 Marger, skrift og linjeavstand Linjeavstand: 1,5. Skrifttype: Times New Roman Skriftstørrelse: 12 pkt. Oppgi alltid antallet ord til sist i oppgaven. Innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg skal ikke telles med i antall ord i oppgaven. Bruk også topptekst eller bunntekst med opplysninger om navn, klasse, fag og type besvarelse. 3.2 Skriveflate og avsnitt Oppgaven skal ordnes i kapitler og underkapitler og den skal skrives på ark av A4 format. Avsnitt skal benyttes når en går over til å omtale noe annet, og angis systematisk ved et ekstra linjeskift. Ikke bruk innrykk (tabulator) eller endre formatene for mye. Teksten skal i venstre kant være på linje med overskriften og den skal være venstrejustert. 3.3 Sideangivelse Alle sider nummereres, f.o.m. innholdsfortegnelse t.o.m. litteraturliste. Tallene kan stå nederst på arket og midt på eller i høyre hjørne. 3.4 Kapittelinndeling og overskrifter Oppgaven deles inn i hovedkapitler med kapitteloverskrifter som er instruktive i den forstand at de dekker det kapittelet omhandler. Hovedkapitlene deles inn i underkapitler dersom de er store og inneholder flere tema. 5

7 Strukturen synliggjøres ved å benytte ulike skriftstørrelser til de ulike overskriftene. Overskrifter av samme rang skal ha samme skrifttype og størrelse. Kapitteloverskrifter markeres med større typer (og fet skrift) enn underkapitler. I tillegg bør strukturen synliggjøres ved å benytte tallinndeling på overskriftene. Overskrifter angis fra venstre marg (dvs. venstrejustert), og det skal ikke være punktum etter overskriften. Det vil være naturlig å benytte overskrift av 1., 2. og ev. 3. rang der -Overskrift av 1. rang er kapittelnavn. -Overskrift av 2. rang er hovedpunkter innenfor et kapittel. -Overskrift av 3. rang er underpunkter innenfor hovedpunkter. Eksempel: 1.0 Overskrift av 1. rang 1.1 Overskrift av 2. rang Overskrift av 3. rang Etter hver hovedoverskrift bør det være en liten innledning som sier noe om hva som presenteres i kapittelet. Det gjør at den røde tråden følger oppgaven. 3.5 Bilder, tabeller og figurer. Alle bilder, figurer og tabeller som settes inn i teksten skal ha et nummer og en tekst. De skal nummereres fortløpende for hvert element (tabeller har sin nummerrekkefølge, figurer sin rekkefølge osv.). Figurer og bilder skal ha bildenummer og bildeteksten under elementet. Tabeller har bildenummer og bildetekst over elementet. Når du skriver skal du henvise til bildet/figuren/tabellen når du snakker om den: Eksempel: Barnehagen ligger nydelig til ved en liten skog (bilde 1). De ansatte har ulike funksjoner i barnehagen (tabell 1). Utviklingen i lønn har stagnert for førskolelærere de siste tjue år (figur 1). 6

8 4.0 Innhold og rekkefølge Det er viktig at oppgaven følger en logisk oppbygning og at du veileder leseren gjennom oppgaven. Følg malen for hovedoverskrifter (unntak se kap 2.0) og lag underkapitler der dette er hensiktsmessig. Pass på at du ikke lager for mange underkapitler. Oppgaven kan da fort fremstå som oppstykket og lite sammenhengende. 4.1 Oppgaven organiseres på følgende måte: Forside Innholdsfortegnelse med sideangivelser Innledning/presentasjon av oppgaven Eventuelt en metodedel Hovedinnhold Konklusjon/oppsummering Litteraturliste Eventuelle vedlegg NB: Noen bruker IMRaD som huskeregel: I (introduction), M (methodology), R (results) a (and) D (discussion). I tillegg kommer litteraturliste og eventuelle vedlegg Forside Kandidatens navn/eventuelt kandidatnummer og klasse. Høgskolen og studieretningens navn. Type skriftlig arbeid (refleksjonsnotat, praksisoppgave, hjemmeeksamen) Fag Semester og studieår Dato og årstall Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen skal vise oppgavens kapitler og underkapitler med sideangivelser. Innholdsfortegnelsen skal vise overskriftenes nummerering. Litteraturliste føres også opp som eget kapittel med sidetall. 7

9 4.1.3 Innledning Det er mange måter å skrive en innledning på. Innledningen gir oftest en kort presentasjon av oppgaven. Skriv hvordan du tolker oppgaveteksten. Pek på eventuelle avgrensinger du vil gjøre og hva du ønsker å få frem gjennom oppgaven. I arbeidskrav og bachelor er det ikke behov for underkapitler, mens innledningen i en mastergrad ofte får et slikt omfang at underkapitler kan være nødvendig Metodedel I noen typer oppgaver er det aktuelt å samle inn data gjennom for eksempel observasjon, intervju eller spørreskjema. Slike oppgaver skal ha et metodekapittel. Her redegjør studenten for hva som er oppgavens datamateriale, og begrunnelser for valg av dette. Videre bør det redegjøres for hvordan data er samlet inn og hvordan studenten vil analysere datamaterialet. Det er også lurt å skrive noe om hvor sikre dine kilder er Hovedinnhold Hovedinnhold er selve tekstmaterialet/teorien, inndelt i kapitler og eventuelt underkapitler. I denne delen blir du ofte bedt om å redegjøre og/eller om å drøfte. En redegjørelse består av en gjennomgang av relevant teori, skrevet på en selvstendig måte. I en drøfting skal du diskutere ut i fra faglige begreper og teorier. Hvilke synspunkter, retninger eller problemstillinger er aktuelle i fagfeltet? Hvilke er mest aktuelle i forhold til ditt emne? Det kan også være at du blir bedt om å diskutere tekster opp mot praksiserfaringer. Er det synspunkter fra ulike fag som skal brukes for å belyse samme problemstilling? Forsøk å finne en god balanse mellom teori og egne erfaringer og meninger. Dersom du har samlet inn data, f eks gjennom observasjon vil du i hoveddelen analysere og drøfte dine resultater. Husk at du må bruke relevant teori i alle typer oppgaver og skrive korrekte henvisninger i teksten. Mer om dette i kapitel Konklusjon/Oppsummering I den avsluttende delen av oppgaven oppsummerer du ditt arbeid. I avslutning trekker du linjene til innledningen. Hva har du lovet å gjøre (i innledningen) og hva kan du nå si (i avslutningen) at du har gjort og vist i oppgaven. Hva har du funnet ut? Trekk en konklusjon. 8

10 Hvor sikre er dine konklusjoner? Kan du eventuelt antyde hvordan man kan jobbe videre med dette tema? Litteraturliste Alle typer oppgaver skal bruke teori i hoveddelen. All teori som henvises til i oppgaven skal oppgis i litteraturlisten, og alle kilder i litteraturlisten må være henvist til i oppgaven. Mer om litteraturliste og kildehenvisning i neste kapitel. Husk å være konsekvent når du setter opp litteraturliste Vedlegg Noen ganger er det hensiktsmessig å legge planer, store figurer og tabeller som vedlegg. Vedleggene kommer etter litteraturlista. Vedleggene skal være med i innholdsfortegnelsen, men skal ikke ha kapittelnummer. I teksten henviser du til vedlegg når du snakker om dette. Hvis henvisningen gjelder hele vedlegget, henviser du til dette: eks: (vedlegg 1). Hvis det er et element i et vedlegg, skal du henvise direkte til dette: eks: (figur 3, vedlegg 2). Prinsippet er at du alltid veileder leseren videre og henviser til hvilke bilder, figurer, tabeller og vedlegg du snakker om. 5.0 Oppgi kilder skrive sitater lage litteraturliste Her tar vi for oss en del retningslinjer for referering i tekst og oppføring av litteraturliste. Alle oppgaver skal i utgangspunktet følge disse retningslinjene, men vær oppmerksom på at det kan være noen små ulikheter mellom fagtradisjonene. Hvis det er avvik fra denne veilederen, skal dere som studenter få beskjed om dette fra faglærer gjennom oppgaveteksten. 5.1 Oppgi kilder i teksten Henvisning betyr at du i den løpende teksten viser til en kilde. Når du skriver en oppgave må du gjøre rede for hvor du har hentet stoff fra, og henvise til det på en slik måte at andre kan følge dine referanser og finne det samme som deg. I teksten skal det tydelig komme fram hva du har hentet fra andre og hva som er ditt eget. 9

11 5.1.1 Vanlig referanse i tekst: Når du skriver en tekst og argumenterer med bakgrunn i litteratur, kan du sette inn en vanlig referanse. Her er prinsippet etternavn på forfatter og årstall, satt inn i en parentes. Eksempel: (Gunnestad 2007). Dette er den vanligste formen for referering i akademisk skriving. Ved flere forfattere: Det er et varierende antall forfattere av bøker og artikler. Når du refererer i teksten kan du følge dette settet med eksempler: En forfatter: (Steine 1996). To forfattere: (Ekholm & Hedin 1993). Tre forfattere: (Steine, Ekholm og Hedin 1996). Flere enn tre forfattere: (Langholm m.fl. 2011). Merk: I litteraturlista skal alle forfattere nevnes Direkte sitat: Kilden må oppgis når du gjengir direkte avskrift av en artikkel, bok etc. Dette kaller vi et direkte sitat. Eksempler på direkte sitat: «Læring er ein relativt varig modifikasjon av oppleving og av åtferd som fylgje av tidligare erfaring» (Steine 1996:30). Ved direkte sitat som går over mer enn to linjer brukes innrykk (ikke anførselstegn): Når vi fortel eller les for barn, opplever vi noko saman med dei og dette noko kan danne grunnlaget for samkjensle og kontakt [ ] slik at vi får lyst til å snakke saman, kanskje blir vi felles om noko vi tidlegare ikkje hadde ord for, eller vi blir oppglødde til leik og spel (Gravir og Imenes 1995:17). Hvis du utelater en del av teksten i sitatet skal dette markeres med [...] 10

12 5.1.3 Indirekte sitat: Kilden må gjengis når du gir et detaljert referat av en spesifikk tekst, altså når du med egne ord "låner" et resonnement. Dette er et indirekte sitat. Både ved direkte sitat og indirekte sitat angir du forfatternavnet, etterfulgt av utgivelsesåret og eventuell sidehenvisning (siste gjelder kun direkte sitat) for det materialet du henviser til, satt i parentes i teksten. Direkte sitat settes i anførselstegn. Dette gjelder for alle typer dokumenter med personlig forfatter. Eksempler på indirekte sitat: Steine (1996) skriver om barn med ulike funksjonshemninger og hvilke tilpasninger som kan gjøres for å få et best mulig utbytte av treningen. I Eg kan eg klarer skriver Steine (1996) om kroppen som instrument for å oppleve verden og menneskene omkring seg. Ved gjentatte henvisninger til samme kilde etter hverandre, og uten at andre kilder kommer mellom, kan forfatter og årstall erstattes med den latinske forkortelsen ibid. Ibid skal stå i parentes. Når du begynner på et nytt avsnitt, skal du oppgi referansen på nytt i sin helhet Flere utgivelser fra samme forfatter på samme år. Noen forfattere har gitt ut flere artikler eller bøker på samme året. Da vil referansen på forskjellige utgivelser bli like i teksten. Prinsippet om at hver referanse i teksten er en unik ID for referansen i litteraturlista står da i fare for å forsvinne. Derfor må det lages en unik id. Dette gjøres ved å sette a, b, c etter årstallet. Eksempel: I tekst: Barn kan reagere sånn og slik (Rolfsen 1999a) og voksne kan reagere sånn og slik (Rolfsen 1999b). 11

13 I litteraturlista: Rolfsen, R. (1999a). Barns reaksjonsmønstre. Oslo: Gyldendal. Rolfsen, R. (1999b). Voksnes reaksjonsmønstre. Oslo: Gyldendal Sekundærkilde Av og til blir en nødt til å bruke en sekundærkilde. Det vil si at den kilden du benytter refererer til en annen kilde. En hovedregel er at du prøver å få tak i primærkilden, men noen ganger viser det seg dessverre umulig. Eksempel på henvisning til sekundærkilde: En problemstilling skal si noe om hvilke fenomener som skal undersøkes, og hvilke egenskaper ved dem det skal sies noe om. (Hellevik 2002, her i Larsen 2007:117) Unntak fra hovedregler om direkte og indirekte sitater På førskolelærerutdanningen er det flere fagtradisjoner. Noen fagtradisjoner ønsker at sidetall alltid skal oppføres etter både direkte og indirekte sitater. Hvis så er tilfelle, skal faglærer opplyse om dette i oppgaveteksten. 5.2 Lage litteraturliste All litteratur som du har referert eller sitert til i teksten, skal føres opp i litteraturlista. All bruk av andres materiale skal dokumenteres. Kilden må oppgis slik at det siterte materialet lett kan gjenfinnes for sensorene. Det skal være samsvar mellom henvisningene i teksten og litteraturlisten. Det vil si at all litteratur som er referert eller sitert i teksten skal være med, og ingenting skal stå i lista som det ikke er referert til i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og plasseres til slutt i oppgaven, (men før eventuelle vedlegg). Det er viktig å være konsekvent i oppsettet Referanser til bøker 1. Forfatterens navn (Etternavn, fornavn). Du kan skrive forfatterens fornavn fullt ut eller bruke initialene, men vær konsekvent. Har forfatteren dobbelt etternavn, skal det siste stå først, unntatt hvis det er bindestrek mellom de to etternavnene. Et mellomnavn skal skrives etter fornavnet (eller initialene.) Har boka to til fem forfattere skal alle føres 12

14 opp, med komma mellom hver, men med & foran det siste navnet. Er det seks eller flere navn, angis det første fulgt av m.fl. 2. Utgivelsesår (Settes i parentes). 3. Bokas tittel (Settes i kursiv). 4. Utgave (Hvis det står i boka skal det oppføres). 5. Utgivelsessted: 6. Forlag. 7. Hvis referansen er på mer enn to linjer, skal linje to og utover ha innrykk. Går teksten over mer enn én linje, skal de påfølgende linjene rykkes inn. Er det redaktører av boka, markeres det med (red.). Eksempler: Birkeland, T. og Risa, G. (red.) (1990). Litteratur for barn: Artiklar om barns bøker og lesing. Oslo: LNU/Cappelen. Ekholm, B. og Hedin, A. (1993). Det sitter i veggene. Oslo: Ad Notam, Gyldendal. Gravir, M. og Imenes, O. (1995). Bøker for barn: Analyse-vurdering-formidling. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Repstad, P. (1992). Sosiologiske perspektiver på helse- og sosialinstitusjoner. Oslo: Tano. Langholm, G. (red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka. Barn og natur. Oslo: Fagbokforlaget. Primærkilder som Vygotsky eller Saussure siteres ofte i bøker skrevet av andre. Bruker du slike sitater, er det sekundærkilden som skal oppgis i litteraturlisten, siden det er den du har lest. 13

15 5.2.2 Referanser til kapittel i bok Noen ganger henvises det til et kapittel i en bok med flere forfattere. Da settes sidetallene for kapittelet inn etter tittelen på boka. Eksempel: Søbstad, F. (2005). Småbarnas humoropplevelser. I Haugen, S., Løkken, G., og Röthle, M., (Red) (2005). Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. ( ). Oslo: Cappelen Referanser til tidsskriftartikler Ved bruk av tidsskriftartikler skrives først navnet på artikkelforfatter, årstall for utgivelse i parentes, tittelen på artikkelen skrives med vanlig skrift uten anførselstegn. Navnet på tidsskriftet kursiveres, etterfulgt av komma, så kommer nummeret på tidsskriftet (Volum (issue)) og sidetall der artikkel står (nummer og sidetall skilles med komma). Eksempel: Thoresen, V. (1994). Leker og utstyr for 6-åringer. Debattserien for barnehagefolk, 20(1), Det betyr volum (årgang) 20 og issue (utgave) Referanser til seriepublikasjoner Ved Stortingsmeldinger, Norges offentlige utredninger og lignende publikasjoner angis nøyaktig serietittel, samt evt. år og serienummer. Det som er felles for alle offentlig dokumenter er at tittelen kursiveres. Hvilken rekkefølge opplysningene kommer i er avhengig av hvilken publikasjon det er snakk om. Eksempler: NOU 1993:17 Levekår i Norge. Er graset grønt for alle? Norges offentlige utredninger. Finans- og tolldepartementet. Statistisk sentralbyrå, NOS Levekårsundersøkelsen 1991 Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 14

16 Utdannings- og forskingsdepartementet (2004). Vilje til forsking. St.meld. nr. 20, Oslo: Utdannings- og forskingsdepartementet Referanser til avisartikler (i papirform) Ved henvisning til aviser skrives navnet på avisen i kursiv (punktum), deretter årstall og dato: Eksempel: Aftenposten november. Kronikker skrives slik: Kuhnle, S. (1994). Europas velferd. Dagbladet. 19. september Referanser til digitale kilder Dokumenter i elektronisk form blir i økende grad tilgjengelig over Internett. Noe av hovedproblemet er at slike dokument ofte er veldig ustabile. Det vi vil vite: Forfatterens navn, utgivelsesår, tittel etterfulgt av [online], utgave, hvor den er utgitt (eks. serie), hvor du fant den (URL) og datoen du fant det på nettet. Dersom du ikke finner forfatter bruker du den minste organisatoriske enheten som utgiver. I teksten skrives referansen som en vanlig bokreferanse. Eksempler: Zwilgmeyer, B. (2009) Endringer i formålsparagrafen 1 [online]. URL : ( ) Hafstad, A. (2002). Sosial status avgjørende for astma [online]. URL: ( ) Wikipedia, store norske leksikon på nett og andre oppslagsverk Det er veldig lett å ty til oppslagsverk på nett og henvise til disse. Dette er ikke alltid kvalitetssikrede kilder. Wikipedia er ikke en referanse, men et oppslagsverk. Du kan bruke 15

17 disse for å raskt tilegne deg kunnskap og definisjoner, men wikipedia skal ikke brukes som referanse i teksten. I oppgaver skal dere bare bruke gode nettkilder med en tydelig forfatter som står ansvarlig for innholdet. Her er det viktig at du viser god kildekritikk Elektroniske tidsskrift Forfatterens navn, utgivelsesår, tittel etterfulgt av [online], årgang, nummer (i parentes), hvor i dokumentet du fant det (gjelder dersom du henviser til et sitat eller spesiell del og dokumentet har sidehenvisning e.l.), hvor du fant det (URL) og datoen du hentet det fra nettet. Eksempel: Church, K.B. (1995). People machines: on Robot-Consciousness. I: Psychology [online], 6 (15). URL: gopher://wwachaw.ai.univie.ac/psychology/1654/ ( ) Henvisninger kompendium Bruk referansen til originaldokumentet. Er ikke dette oppført i kompendiet, spør faglærer Henvisninger til muntlige kilder, forelesninger, utstillinger og lignende Det er ikke lov å henvise til muntlige kilder. Hvis du har sitater fra forelesninger eller fra andre muntlige kilder anbefaler vi at man kontakter kilden for å skaffe til veie en skriftlig kilde som du kan bruke. Ofte vil en foreleser vise studenten til kildene han selv har brukt. 6.0 Generelle kriterier for en god oppgave En skriftlig fremstilling bør bære preg av at oppgaveområdet er dekket klar terminologi, dvs. at du definerer eller presiserer begreper som inntar en sentral plass i fremstillingen, og nytter disse konsekvent videre i oppgaven klar fremstilling både faglig og språklig med korrekt ortografi kunnskap innen oppgaveområdet, som kan dokumenteres ved henvisninger til litteratur grundighet og saklighet i argumentasjonen. Prøv å se problemfeltet fra flere synsvinkler. Dette gir et innblikk i at du ser nyansert på spørsmål som oppgaven stiller og at du klarer å vurdere flere forhold ved en sak. Det gir også innblikk i hvor godt egne 16

18 vurderinger underbygges av kunnskap og evne til logisk resonnement balanse i stoffet: De enkeltproblemer en har skissert i innledningen bør bli drøftet etter den betydning de tillegges balanse mellom teoretisk og praktisk del. Dersom oppgaven du velger er tydelig todelt, eller du selv velger å gjøre dette, er det viktig å være oppmerksom på tendensen til å skrive for mye teori, og at det blir lagt for liten vekt på det praktiske. Bruk helst ikke mer teori enn det du klarer å anvende, eller vise betydningen av i den praktiske delen balanse konkretisering - generalisering. Du bør tilstrebe en balanse mellom egne erfaringer og andres (gjennom teori/forskningsresultater). Dersom du presenterer enten den ene eller det andre, vil oppgaven i det første tilfelle lett preges av et for konkret og i verste fall lite anvendbart opplegg. I det andre tilfellet kan oppgaven lett få slagside i retning av et for generelt og fjernt opplegg. Se for øvrig spesifikke kriterier for det enkelte fag og eksamen i fagplanene 17

19 7.0 Litteratur Helness, A., Izquierdo, J.M., Løken, A. & Wiltil, M. (2005). Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (2. utgave) Her på URL: (rtf-filen kompendium ) ( ). Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2006) Den gode oppgaven. Fagbokforlaget. Spangen, I. C. (2001): Henvisninger til kilder og utforming av litteraturlister (online) URL: ( ). For videre lesning om oppgaveskriving anbefales Dalland, O. (1993). Metode og oppgaveskriving for studenter. 3.opplag Oslo: Gyldendal. Larsen, A. K. (2007). En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Oslo: Fagbokforlaget. Sandvik, M. (2006). Skriving i lærerutdanningene. Oslo: Cappelen. 18

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Revidert januar 2017 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Oppgavens oppsett... 2 2.1 Linjeavstand og skrift... 2

Detaljer

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Oppgaveskriving Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Innhold Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Sidenummerering Topp- og bunntekst Oppgaveskriving APA-stilen

Detaljer

Velkommen til studiestart og førskolelærerstudiet

Velkommen til studiestart og førskolelærerstudiet Førskolelærerstudiet 2011-2012 1.heltid Velkommen til studiestart og førskolelærerstudiet Foto: Björn Abelin/Mira i Kihlström (1998) Velkommen til førskolelærerutdanningen! I dette heftet finner du: Studiestartprogrammet

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Kildekritikk & Kildevern

Kildekritikk & Kildevern Kildekritikk & Kildevern Mesna videregående skole 5. sept 2007 Ulike typer fusk/plagiering Hele teksten er kopiert Teksten består av mer eller mindre avsnitt hentet fra forskjellige verk - mer eller mindre

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Studieåret 2013/2014

Studieåret 2013/2014 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2013/2014 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word Seksjon for digital kompetanse Topp- og bunntekst Gå på topptekst/bunntekst via Sett-inn-fanen Velg «Rediger topptekst»/«rediger

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Kildehenvisning for fagtekster

Kildehenvisning for fagtekster Kildehenvisning for fagtekster freedigitalphotos.net HiST-biblioteket, Kalvskinnet Lisbeth Jahren Utforming av fagtekster og kildehenvisning Innenfor alle fag i høyere utdanning står oppgaveskriving og

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving

Retningslinjer for oppgaveskriving Retningslinjer for oppgaveskriving De formelle retningslinjene for oppgaveskriving er spesielt rettet mot større arbeid som fordypnings-, bachelor- og masteroppgaver. Ved mindre arbeider vises det til

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Kjeldebruk og referanseteknikk

Kjeldebruk og referanseteknikk Kjeldebruk og referanseteknikk Presentasjon på kurs i akademisk skriving 20. november 2013 Kirsti Langstøyl Biblioteket, Høgskulen i Volda Formulere søk/søkeprofil Kva er oppgåveteksten (dersom oppgåva

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Studieåret 2016/2017

Studieåret 2016/2017 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090/ Retningslinjer for masteroppgaven Studieåret 2016/2017 PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 Prosjektplanlegging... 2 Veiledning... 2 Masteroppgavens format...

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020)

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11 (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) Innleveringsfrist: Tirsdag 26.04.11 kl. 14:00 Leveres i Fronter. HENSIKT

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole -

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - Å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. En referanse

Detaljer

Studieåret 2015/2016

Studieåret 2015/2016 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2015/2016 A. PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 1. Prosjektplanlegging... 2 2. Veiledning...

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Sitering og kildeliste

Sitering og kildeliste Kildebruk, generelt Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff.

Detaljer

APA-stilen - et sammendrag

APA-stilen - et sammendrag APA-stilen - et sammendrag Når du skriver en akademisk tekst, er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning. Hovedregelen er at kildene du bruker skal være lett identifiserbare,

Detaljer

Direkte sitat skives inn i teksten på to ulike måter, etter hvor mye tekst du skal henvise (limer inn i din tekst).

Direkte sitat skives inn i teksten på to ulike måter, etter hvor mye tekst du skal henvise (limer inn i din tekst). Kildebruk Det finnes flere ulike måter å skrive litteraturhenvisninger på (referansen til hvor informasjonen er funnet), her på skolen bruker vi henvisningsstilen APA6 (APA sixth edition). Sitater: Det

Detaljer

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2011/2012 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2011/2012 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

A. Skriftlig gruppeoppgave (fordypningsoppgaven)

A. Skriftlig gruppeoppgave (fordypningsoppgaven) 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 12.01.2017 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI GENERELT Oppgaven skal være organisert med tittelside, innholdsfortegnelse, tekst og referanser (litteraturliste og evt. vedlegg og tabeller/figurer).

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar 2013 1 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere...

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Formelle sider ved skriftlige innleveringer Jan Hesselberg 2004 Innhold. Begrens problemstillingen så mye som mulig. Husk at du har lite tid. Begynn innledningen

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1015/PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I

Eksamensoppgave i PSY1015/PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1015/PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I Faglig kontakt under eksamen: Kristine Rensvik Viddal Tlf.: Psykologisk institutt 73591960 Eksamensdato: 23. mai Eksamenstid

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Akademisk skriving Kfk: norsk 1 1-7 13.30-15.30 Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Emner Nivå 1: Grunnleggende funksjoner; Merke/ navigere/stavekontroll/søk-erstatt

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 05.09.13 Artikkel (_sjanger, _sakprosa) En saklig, informativ

Detaljer

SOS4011 Teorifordypning i sosiologi HØST STUDIEPOENG HJEMMEEKSAMEN

SOS4011 Teorifordypning i sosiologi HØST STUDIEPOENG HJEMMEEKSAMEN SOS4011 Teorifordypning i sosiologi HØST 2008 10 STUDIEPOENG HJEMMEEKSAMEN Oppgaven deles ut fredag 28. november kl. 12.00 fra emnesiden på nett. Oppgaven leveres inn fredag 5. desember mellom kl. 11.00

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst:

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst: Forelesningen Skrivekurs Å skrive er å tenke Å skrive akademisk er å være høflig Å skrive er å begynne Å fortelle en akademisk historie Fortellingen Fortellingen er erfaringens uttrykksform Fortellingen

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Rev. 19.10.2014 Dette dokumentet inneholder beskrivelse av formelle krav til skriftlige leveringer ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Dokumentet

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Radiografutdanning : R09 Emnekode/navn : BRE 103 Eksamensform : Mappeeksamen arbeid 2 Eksamensdato :

Detaljer

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Innhold Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet...1 Kildehenvising i tekst...2 Typer sitat...2 Direkte sitat...2 Parafering...3 Hovedregler for sitering og kildehenvising i tekst...3 Referering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i 2012 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Veiledning. i skriving av. bacheloroppgave

Veiledning. i skriving av. bacheloroppgave Veiledning i skriving av bacheloroppgave 2015-2016 Handelshøgskolen ved UiS Retningslinjer for skriving av bacheloroppgave Rammer for oppgaven 1) Begynn å tenke problemstilling så tidlig som mulig. 2)

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON

Detaljer

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap. Vedtatt av programstyret

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

VEILEDNING I SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE I SOSIOLOGI

VEILEDNING I SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE I SOSIOLOGI VEILEDNING I SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE I SOSIOLOGI Universitetet i Stavanger Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 1 RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV BACHELOROPPGAVE Skriving av bacheloroppgave

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Faglig kontakt under eksamen: Roger Hagen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: Utlevering: 30. november kl. 14:00 Eksamenstid

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE ARBEIDER

RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE ARBEIDER RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE ARBEIDER Gjelder for skriftlige arbeider som utføres av studenter ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Eksamen 23.05.2013 NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Fakultet for samfunnsfag Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 25.11.2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Den tekniske utformingen av oppgaven... 3 Oppsett... 3 Brødtekst... 3 Sidenummerering...

Detaljer

Oppgaveskriving. MUS2280 Digital Audio og MIDI

Oppgaveskriving. MUS2280 Digital Audio og MIDI MUS2280 Digital Audio og MIDI Oppgaveskriving Foreleser: Hans T. Zeiner-Henriksen e-mail: h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no Tlf.: Mob.: 48059723 Kontor: 22854857 Eksamensinnlevering: En produksjon på 3-4

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Om litteraturlister og kildereferanser

Om litteraturlister og kildereferanser 1 Asbjørn Kolberg Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 Om litteraturlister og kildereferanser I fagartikler og vitenskapelige avhandlinger kreves det at man oppgir alle de kildene

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFØ230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer