APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.)"

Transkript

1 APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.) 1

2 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering i APA-standard... 3 Kildebruk... 3 Sitat... 4 Ibid APA-standarden... 5 Bøker... 6 Bok med én forfatter... 6 Bok med to til syv forfattere... 6 Bok med åtte eller flere forfattere... 6 Bok med redaktør (se også neste punkt)... 7 Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt)... 7 Lydbok... 7 Bok med flere utgaver... 7 Bok med undertittel... 7 Bok (verk) med flere bind... 8 Bok som er referert/sitert i en annen bok = Sekundær referanse... 8 Elektronisk bok (E-bok)... 9 Kompendium (tekstsamling brukt i kurs)... 9 Generelt... 9 Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn... 9 Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år Kilde uten år Kilde uten navngitt forfatter Usikkert publikasjonssted Upublisert materiale Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn Flere kilder i én henvisning Artikler Tidsskriftartikkel med én forfatter Tidsskriftartikkel med flere forfattere Avisartikler Webside, wiki, blogg Webside (generelt) Wiki Weblogg (blogg) Oppslagsverk Ordbok Leksikon Katalog Offentlige kilder Rammeplaner, læreplaner Proposisjoner og meldinger NOU-er Rundskriv Lover Forskrifter Musikk Musikk-CD/LP: Én komponist og én utøver

3 Musikk-CD/LP: Flere komponister og én utøver Musikk-CD/LP: Flere komponister og flere utøvere Musikk-CD/LP: 1 spor Noter: Én komponist Noter: Samlinger Diverse kilder Masteroppgave, doktorgradsavhandling og lignende Forelesning Bibelen/hellige skrifter Fra organisasjon/institusjon (uten personlig forfatter) Fra institusjonelle arkiv, f.eks. Brage (open access) Tabell/figur/diagram/statistikk DVD, video Bilder Dataspill Radioprogram, fjernsynsprogram Video blogg (f.eks. YouTube) Personlig kommunikasjon (e-post, privatbrev, telefonsamtale, etc.) Rapport (konferanse) Rapport (forskning), årsrapport, årbøker Referansehåndtering i APA-standard Kildebruk I forbindelse med bacheloroppgaver, masteroppgaver, rapporter eller andre typer skriftlig arbeid kan det være nyttig å kjenne til regler for kildebruk. Slikt skriftlig arbeid vil vanligvis bygge på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde. Det vil si at man benytter seg av begreper, teorier, formuleringer, empirisk materiale eller resonnementer fra andre. For at leseren skal kunne ta stilling til ditt arbeid på selvstendig grunnlag, er det nødvendig at vedkommende har mulighet for å finne frem til kildene du har benyttet deg av. I tillegg er det viktig å skille mellom hva som er ens eget og andres bidrag. Dette fordi det er viktig å anerkjenne andre forfatteres faglige bidrag, og fordi det er en måte å tydeliggjøre hva en kan og har bidratt med selv. Hvis du unnlater å henvise til kilder kan du dessuten bli anklaget for plagiering, og i verste fall fusk. Kravet om kildehenvisninger springer altså ut av hensynet til etterprøvbarhet, forskningsetikk og plagiatproblematikk. Referanser, henvisninger, sitater Det er tre begreper en bør kjenne til i forbindelse med kildebruk: referanse, henvisning og sitat. Referanse er en bibliografisk beskrivelse av et dokument (både elektroniske og trykte) som er ført opp utenfor den løpende teksten. Referanser samles alfabetisk i en egen referanseliste (også kalt bibliografi eller litteraturliste) på slutten av dokumentet. En referanse for et dokument inneholder opplysninger om forfatter, utgivelsesår, tittel, forlag og utgivelsessted. Flere referanser til samme forfatter ordnes kronologisk. 3

4 Alle referanser, fra både trykte og elektroniske kilder, skrives i samme liste. Det skal ikke skrives separate lister for websider, tidsskriftsartikler, osv. Alt skal ordnes alfabetisk, på forfatterens etternavn (evt. tittel), i samme referanseliste. Henvisning er en opplysning i den løpende teksten som viser til hvilke kilder som er brukt. Alle henvisninger viser til referanser i litteraturlisten, og alle referanser i litteraturlisten skal være henvist til i den løpende teksten. En henvisning kan henvise til kilden i sin helhet, med opplysninger om forfatter og år, eller den kan henvise til deler av kilden, med opplysninger om forfatter, år og side eller kapittel. Opplysningene settes i parentes. Eventuelt kan forfatternavnet flettes inn i den løpende teksten, i så fall utelates det fra parentesen. I følge APA-standarden oppfordres det til å oppgi sidetall i henvisninger, men dette er ikke påkrevd. Dette gjør det lettere for den interesserte leser å finne frem i dine kilder. I noen fagtradisjoner, f.eks. humaniora, er det vanlig praksis å oppgi sidetall i henvisninger. I andre fagtradisjoner, f.eks. samfunnsvitenskapene, er det ikke like vanlig å oppgi sidetall (med mindre det er direkte sitat). Sitat Et sitat er en ordrett gjengivelse av en kilde. Kort sitat: Korte sitater skal stå i anførselstegn. Når du bruker direkte sitater, skal henvisningen i teksten innholde sidetallet, f.eks.: Tilpasset opplæring er både et middel og et mål sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). eller Tilpasset opplæring er både et middel og et mål (Rognaldsen, 2008, s. 205). Langt sitat (lenger enn 3 linjer): Lengre sitater skal stå med marginnrykk, mindre skriftstørrelse, linjeskift før og etter, og uten anførselstegn, f.eks.: Svein Rognaldsen (2008) skriver at: Tilpasset opplæring er både et middel og et mål. Myndighetene mener at tilpasset opplæring er et nødvendig virkemiddel dersom elevene skal nå læreplanens mål om faglig og sosial læring. Når dette kobles sammen med visjonene om enhetsskolen, blir tilpasset opplæring også et mål. Dermed er tilpasset opplæring ikke bare et pedagogisk, men også et politisk begrep (s. 205). Når deler av sitat utelates: Hvis du utelater deler av en sitert setning, markeres det med tre punktum. F.eks.: Rognaldsen sier: Dermed er tilpasset opplæring også et politisk begrep (2008, s. 205). Hvis du utelater deler mellom to siterte setninger, markeres det med fire punktum. F.eks.: Rognaldsen sier: Tilpasset opplæring er både et middel og et mål. Dermed er tilpasset opplæring ikke bare et pedagogisk, men også et politisk begrep (2008, s. 205). 4

5 Når mer tekst er inkludert i et sitat: Når det er hensiktsmessig å legge til ekstra ord i et sitat, bruk skarpe klammer. F.eks.: Dermed kan [den enkelte læreren] betegnes som en vitenskapelig praktiker, en innovatør eller kanskje rett og slett en profesjonell yrkesutøver (Skogen & Holmberg, 2002, s. 190). Oversatt sitat Du kan selv oversette sitater fra andre språk. (På høyskolenivå er det ikke nødvendig å oversette fra dansk, svensk eller engelsk.) Følg de vanlige reglene for sitering og skriv i slutten av henvisningen egen oversettelse. F.eks: I følge sosiologen Norman K. Denzin... forstår vi nå at vi studerer andre for å lære om oss selv. (2000, s. 1022, egen oversettelse). Sitat med kursiv Hvis det finnes kursiv i den opprinnelige teksten, skal det gjengis også med kursiv i sitatet. Hvis du vil selv kursivere noe som ikke er kursivert opprinnelig, må du skrive [egen kursiv] like etter den kursiverte teksten. Ibid. Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. F.eks.: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal det kulturelle mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2006). I rammeplanen står det også at barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (ibid., s. 7). APA-standarden Det finnes forskjellige systemer og stiler for referansehåndtering. Forskjellen går primært på tegnsetting og rekkefølge av opplysninger. Felles for alle referansestiler er at de gir en konsistent måte å behandle referanser på, og at de inneholder opplysninger som gjør det mulig å finne frem til kilden som er benyttet. En må for all del unngå å blande referansesystemer. Hvis man har valgt et referansesystem må man følge det konsekvent. Høgskolen i Hedmark anbefaler sine studenter og ansatte å bruke APA-standarden (American Psychological Association), fra den 6. utgaven av Publication Manual of the American Psychological Association. Dette er et såkalt forfatter/år-system, hvor alle referanser er samlet i slutten av dokumentet. Innen APA-standarden skal fotnoter bare brukes til å gi tilleggsopplysninger som ikke er en naturlig del av den løpende teksten, eller for å henvise til kilder som ikke er gjenfinnbare for andre, f.eks. private e-poster eller telefonsamtaler. Samlingen nedenfor gir eksempler på hvordan henvisninger og referanser til forskjellige kildetyper settes opp innen APA-standarden. Denne samlingen kan med fordel brukes sammen med Odd Helge Lindseths Skriving av faglige tekster: En guide for studenter, som beskriver hvordan forskjellige typer skriftlige oppgaver skal bygges opp og hva de skal inneholde. 5

6 Bøker Bok med én forfatter Dette er av stor betydning (Bakhtin, 2003). Bakhtin (2003) har argumentert for at Hvis forfatternavnet står i teksten settes det ikke i parentes. Jørgen Sandemose har drøfta dette i sin store biografi (Sandemose, 2004, s ). Det er anbefalt å vise til sidetall i tillegg til årstall. Dette er valgfritt. Bok med to til syv forfattere Deleuze og Guattari (2005) etablerer her en ny tegnteori. eller En ny teori (Deleuze & Guattari, 2005). Med to forfattere, skriv begge navn og årstall hver gang. Dette er også behandlet innenfor estetisk teori (Carlsen, Nielsen, & Rasmussen, 2001). Med 3-5 forfattere, oppgis alle navn i første henvisning, men i senere henvisninger oppgis første forfatters etternavn etterfulgt av et al. Et al. betyr og andre. Med 6 eller flere forfattere, oppgis kun første forfatters etternavn etterfulgt av et al. i alle henvisninger. Årstall inkluderes i alle henvisninger, f.eks.: (Carlsen et al., 2001). Bakhtin, M. (2003). Latter og dialog: Utvalgte skrifter. Oslo: Cappelen Akademisk. Sandemose, J. (2004). Flyktningen: Aksel Sandemose en biografi. Oslo: Aschehoug. Deleuze, G., & Guattari, F. (2005). Tusind plateauer: Kapitalisme og skizofreni. [København]: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Carlsen, M. S., Nielsen, K. G., & Rasmussen, K. S. (2001). Flugtlinier: Om Deleuzes filosofi. København: Museum Tusculanum. Alle forfatternavn (opp til 7) skal skrives i referanselisten. Bok med åtte eller flere forfattere Biblioteket er hjertet av skolen for både studenter og ansatte skriver Nierenberg et al. (2012, s. 44). eller Biblioteket er skolens hjerte (Nierenberg et al., 2012). Første forfatterens navn, etterfulgt av et al., oppgis både i første henvisning og senere. Nierenberg, E., Brodshaug, A. G., Hagen, K., Sæta, E. R., Bäckmark, L., Myrtrøen, A., Hermansson, E. L. (2012). Biblioteket: Et sted å lære. Oslo: Universitetsforl. Oppgi navn på de første seks forfattere, etterfulgt av og siste forfatternavn når det er åtte eller flere forfattere. 6

7 Bok med redaktør (se også neste punkt) Dette ser ut til å gjelde de fleste typer funksjonshemninger (Befring & Tangen, 2008). Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2008). Spesialpedagogikk (4. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk. Her henvises det til hele boka. Dersom referansen kun gjelder en del av en bok med redaktør, se punktet nedenfor. Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt) Det er viktig å konsentrere seg om barns mestring, skriver Helland (2008). skal det henvises til kapittelforfatteren. Lydbok Dette var den vanligste forestilling om dannelse i antikken (Gunderson, 2008). Bok med flere utgaver I følge Askland er praksis... den mest personlege delen av utdanninga (1997, s. 9). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Bok med undertittel Sosial samhandling er... ett av hovedproblemene til barn med autisme og noe man må fokusere på så tidlig som mulig (McClannahan & Krantz, 2008, s. 24). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Helland, S. (2008). Spesialpedagogikkens rolle i barnehagen. I E. Befring & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (4. utg., s ). Oslo: Cappelen Akademisk. Kapittelforfatter og kapitteltittel refereres først, deretter redaktør(er) og boktittel (i kursiv), etterfulgt av kapittelets sidetall. Henvisninga til boka begynner med I. Gundersen, J. B. (2008). Filosofiens historie [Lydopptak]. Oslo: Cappelen Damm. Askland, L. (1997). I praksis (2. utg.). [Oslo]: Pedagogisk forum. Hvis det henvises til 1. utgave av en bok, oppgis bare årstall. For senere utg. skal også nr. på utg. være med. Det er forskjell på opplag og utgave. 3. utg. betyr at teksten er endret siden 2. utg. 3. opplag betyr bare at samme utg. er trykt opp for 3. gang. Dette tas ikke med i referanselisten. McClannahan, L. E., & Krantz, P. J. (2008). Aktivitetsplaner for barn med autisme: Trening av selvstendig atferd. Oslo: Gyldendal Akademisk. Undertittel skilles fra hovedtittel med kolon. Undertittel begynner med stor forbokstav. 7

8 Bok (verk) med flere bind Henvisning til hele verket: Verket klargjør for studenten hva sykepleiefaget er og hvilke verdier sykepleie er basert på (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). Henvisning til ett bind, uten egen tittel: Sykepleieren har en viktig pedagogisk funksjon i å fremme pasientens og pårørendes læring og mestring (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet om flere publikasjoner utgitt i samme år (s. 9). Henvisning til et kapittel i et bind: De nye trygghetsalarmene er mer effektive enn eldre modeler (Thorsen, 2005, s. 30). Henvisning til ett bind, med egen tittel: Sykepleiere på intensivavdelinger får hardere psykisk belastning enn på andre avdelinger (Knutstad, 2008). Referanse til hele verket: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie (Bind 1-4). Oslo: Gyldendal Akademisk. Referanse til ett bind, uten egen tittel: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie: Bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet om flere publikasjoner utgitt i samme år (s. 9). Referanse til et kapittel i et bind: Thorsen, R. (2005). Trygghet. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie: Bind 3 (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Referanse til ett bind, med egen tittel: Knutstad, U. (Red.). (2008). Klinisk sykepleie: Bind 3. Sykepleieboken. Oslo: Akribe. Her heter bind 3 Klinisk sykepleie, og serien heter Sykepleieboken. Bok som er referert/sitert i en annen bok = Sekundær referanse N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvis til den! N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvis til den! Uten sitat: Dette er helt grunnleggende, i følge Florence Nightingale (referert i Kirkevold, 1998). Med sitat: Vi må engasjere oss i det vi leser og leve oss inn i rollene, skriver pedagog Jørgen Lassen (sitert i Solstad, 2008, s. 93). eller Vi må engasjere oss i det vi leser og leve oss inn i rollene (Solstad, 2008, s. 93, sitat fra J. Lassen). Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. Solstad, T. (2008). Les mer!: Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. Oslo: Universitetsforl. Ikke oppgi den originale kilden i referanselisten, oppgi bare den kilden som faktisk blir brukt, altså den sekundære kilden. 8

9 Elektronisk bok (E-bok) - Bok med navngitt forfatter: USA er et eksperimentelt samfunn. Det har alltid vært slik. (O Keefe, 2009, s. 3, egen oversettelse). Oppgi sidetallet for sitatet. Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. - Kapitel i bok med redaktør(er): Autismediagnosen er fire ganger hyppigere blant gutter enn jenter (Fombonne, 2006). - Bok fra Kindle: Om rike mennesker, skriver forfatteren at people don t rise from nothing (Gladwell, 2008, Kapittel 1, Del 2, avsnitt 5). Oppgi kapittel osv. ved sitat hvis det ikke er sidetall i boka. - Bok med DOI (digital object identifier): Brill skildrer idrettsutøveres holdninger i The winner s way (2004). Kompendium (tekstsamling brukt i kurs) Dette er forklart av Liv Hausken (2000) i hennes artikkel om tekstteori. - Bok med navngitt forfatter: O Keefe, E. (2009). Egoism. Lokalisert på p?itemid=135 - Kapitel i bok med redaktør(er): Fombonne, E. (2006). Epidemiology of developmental disorders. I J. M. Pérez & C. Nieto (Red.), New developments in autism (s ). Lokalisert på Ebrary database. - Bok fra Kindle: Gladwell, M. (2008). Outliers [Kindle DX versjon]. Lokalisert på - Bok med DOI (digital object identifier): Brill, P. (2004). The winner s way [Adobe Digital Editions versjon]. doi: / x Hausken, L. (2000). Tekstteoretiske utfordringer i medievitenskap. I Medievitenskap 2: 3SP420: artikkelsamling [2007]. Rena: Høgskolen i Hedmark, Avd. for økonomi, samfunnsfag og informatikk. Generelt Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn Dobbelt fornavn uten bindestrek: Flere dikt i Jan Erik Volds Kalenderdikt (1995) har et politisk budskap. Dobbelt fornavn med bindestrek: Familien reiser til utlandet i Anne-Cath. Vestlys Aurora i Holland (1970). Dobbelt etternavn uten bindestrek: Lars Saabye Christensen skriver om barndommen i romanen Herman (1988). Dobbelt etternavn med bindestrek: B. Andreas Bull-Hansen dikter opp en dyster fremtid i romanen Anubis (2006). Dobbelt fornavn uten bindestrek: Vold, J. E. (1995). Kalenderdikt. Oslo: Gyldendal Norsk Forl. Dobbelt fornavn med bindestrek: Vestly, A.-C. (1970). Aurora i Holland. [Oslo]: Tiden Norsk Forl. Dobbelt etternavn uten bindestrek: Christensen, L. S. (1988). Herman. Oslo: Cappelen. Dobbelt etternavn med bindestrek: Bull-Hansen, B. A. (2006). Anubis. Oslo: Cappelen. 9

10 Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år Det er tydelig at klisjeene står i kø her (Dahl, 1995a). I en annen sammenheng har Dahl (1995b) vist at Dahl, W. (1995a). Hjerte, smerte, blod og død: Artikler om trivialiteter og kriminaliteter. Bergen: Anna forl. Dahl, W. (1995b). Stil og struktur: Linjer i norsk fiksjonsprosa gjennom to århundrer. Bergen: Eide. Kilde uten år Her gis en kritisk fremstilling av det klassiske skillet mellom fellesskap og samfunn (Bond, s.a., s ). Årstallet erstattes med s.a. (= uten år). Sidetall er valgfritt, men anbefalt. Kilde uten navngitt forfatter I Av med lua (1993) blir denne problemstillingen utførlig behandlet. Det er ikke nødvendig å skrive hele tittelen i teksten, bare de første ordene. Usikkert publikasjonssted Deleuze og Guattari (2005) etablerer her en ny tegnteori. Bond, N. (s.a.). Sociology and ideology in Ferdinand Tönnies' Gemeinschaft und Gesellschaft. Freiburg: Albert-Ludwigs- Universität. Årstallet erstattes med s.a. (= uten år) både i teksten og i litteraturlisten. Av med lua: Noen moralske betraktninger. (1993). Jongskollen: Thomsforl. Tittel settes på forfatterplassen dersom kilden ikke har navngitt forfatter. Deleuze, G., & Guattari, F. (2005). Tusind plateauer: Kapitalisme og skizofreni. [København]: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Dersom publikasjonssted ikke oppgis, men er mulig å finne ut av, settes det i skarpe klammer. Skriv [s.l.] hvis det ikke er mulig å finne ut av (s.l. = ukjent sted). Upublisert materiale Blant andre, har Lanktree (1991) dokumentert dette. Lanktree, C. (1991, januar). Tidlig data om trauma symptomer. Upublisert manuskript presentert på møte i Trauma Gruppe, Oslo, Norge. 10

11 Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn Beat for beat har aldri vært mer populær enn nå (Norsk Rikskringkasting [NRK], 2007). Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i skarpe klammer. Bruk kun forkortelsen i de neste henvisningene og i hovedteksten. Norsk Rikskringkasting. (2007). Beat for beat. Lokalisert på skrives navnet fullt ut. Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Flere kilder i én henvisning God håndhygiene den viktigste faktoren i forebygging av smittsomme virus (Kirkevold, 1998; Stordalen, 2009). Det kan henvises til flere kilder i én henvisning. De føres opp alfabetisk i samme parentes, skilt med semikolon. Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare: Smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforl. Artikler Tidsskriftartikkel med én forfatter Fra trykt tidsskrift uten DOI (Digital Object Identifier): I følge Nilsen er samfunnet... til stede i individene i form av sosialt konstituerte normer, verdier, symboler og væremåter (2002, s. 255). Skriv i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Fra elektronisk tidsskrift uten DOI: Skoleelever er mer uforskammet nå enn før, og lærere må innrømme at elevene har makt for å kunne takle klasseromsproblemer (Perlmutter, 2004). Fra trykt tidsskrift uten DOI (Digital Object Identifier): Nilsen, R, Å. (2002). Var Max Weber en metodologisk individualist? Sosiologisk tidsskrift, 10(3), Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkelen) i kursiv. Årgang (volum) i kursiv. Heftenummer i parentes, og ikke kursiv. Sidetall for hele artikkelen oppgis. Fra elektronisk tidsskrift uten DOI: Perlmutter, D. D. (2004). What works when students and teachers both misbehave. Education Digest, 70(1), Lokalisert på Oppgi nøyaktig URL hvis innholdet er fritt tilgjengelig (open access). Oppgi URL-en til tidsskriftets hjemmeside hvis tilgjengelig via abonnement (dette eksempel). Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 11

12 Fra tidsskrift (trykt eller elektronisk) med DOI: Siden 1970 har det vært en tredobling av antall barn som får diagnosen autisme (Safran, 2008, s. 92). Begrepet autisme har gjennomgått en betydelig transformasjon siden 1940-årene skriver Safran (ibid., s. 90, egen oversettelse). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. Fra tidsskrift (trykt eller elektronisk) med DOI: Safran, S. P. (2008). Why youngsters with autistic spectrum disorders remain underrepresented in special education. Remedial and Special Education, 29(2), doi: / Ikke oppgi databasenavn eller URL fordi doi-en er en entydig identifikator og lenke til artikkelen når den skrives i adresselinjen på en nettleser eller i doi-feltet på en doiresolver. Tidsskriftartikkel med flere forfattere Artikler med to forfattere: Skriv begge navn i alle henvisninger. Studiet viser at menn gjør mer husarbeid etter at de får barn (Deutsch, Lussier, & Servis, 1993, s. 116). Artikler med tre til fem forfattere: Skriv alle navn i den første henvisningen. I senere henvisninger til samme artikkel, skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og årstallet. Sidetall er valgfritt, men anbefalt. Artikler med flere enn 5 forfattere: Skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og år i alle henvisninger. Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkelen) i kursiv. Deutsch, F. M., Lussier, J. B., & Servis, L. J. (1993). Husbands at home. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), For artikler med opp til seks forfattere, skriv alle navn. For artikler med flere enn syv forfattere, skriv de første seks navn etterfulgt av... og så det siste forfatternavn. (Dette eksemplet viser en artikkel fra et trykt tidsskrift uten egen DOI.) Avisartikler Trykt avis: Brystkreft kan nå påvises med en enkel blodprøve (Alver, 2008). Elektronisk avis: Den økonomiske krisen i USA styrker Obamas sjanser i presidentvalget (Nagourney & Bumiller, 2008). Trykt avis: Alver, V. (2008, 25. september). Ny test for brystkreft. Dagbladet, s. 6. Elektronisk avis: Nagourney, A., & Bumiller, E. (2008, 25. september). McCain leaps into a thicket. The New York Times. Lokalisert på Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 12

13 Webside, wiki, blogg Webside (generelt) Ifølge forlaget som oversetter hennes verk til norsk, har Weldons tid som alenemor påvirket hennes forfatterskap (Gyldendal Norsk Forlag, s.a.). De skriver også at en midtlivskrise og en lang selverkjennelsesprosess fikk henne til å slå inn på karrieren som forfatter (ibid., avsnitt 3). Når det er flere henvisninger til samme kilde og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke oppgis skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Wiki Kildekritiske teknikker ble først utviklet under Renessansen (Kildekritikk, 2010). Bruk informasjon fra wikier med varsomhet. Det er ingen garanti for at eksperter har skrevet artiklene i en wiki. Sammenlign fakta og statistikk fra wikier med pålitelige kilder. Weblogg (blogg) En bloggpost Vitenskapsfolk tenker ofte for smalt istedenfor å se på sammenhenger (PZ Myers, 2007). Bloggere bruker sjelden sine ordentlige navn. Bruk bloggnavnet i henvisningen og referanselisten. Hele bloggen Biologen PZ Myers tar opp både evolusjon og religion i sin blogg Pharyngula (2011). Gyldendal Norsk Forlag. (s.a.). Fay Weldon. Lokalisert på default.asp?id_person= Hvis det ikke er oppgitt årstall for utgivelse, skriv (s.a.) (=uten år). Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki, se under). - Bruk denne malen for websider som ikke faller inn under andre kategorier: Forfatter, F. (dato). Tittel [format, evt.]. Lokalisert på Kildekritikk. (2010). Lokalisert 27. juli 2010, på Wikipedia: Når forfatternavn mangler, skriv artikkeltittel først. Hvis det ikke er oppgitt årstall for utgivelse, skriv (s.a.) (=uten år). Oppgi dato lokalisert og nøyaktig URL. En bloggpost PZ Myers. (2007, 22. januar). The unfortunate prerequisites and consequences of partitioning your mind [Bloggpost]. Lokalisert på the_unfortunate_prerequisites.php Hvis bloggeren ikke bruker sitt ordentlige navn, bruk bloggnavnet i henvisningen og referanselisten. Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki, se over). Hele bloggen PZ Myers. (2011). Pharyngula [Blogg]. Lokalisert på 13

14 Oppslagsverk Ordbok Trykt ordbok: Mange norrønske ord har flere, ulike definisjoner (Heggstad, Hødnebø, & Simensen, 2008). Elektronisk ordbok: Åndsverk oversettes med enten intellectual work, intellectual achievement eller creative work (Åndsverk, s.a.). Leksikon Trykt leksikon:... vil også vise til demokratibegrepet (Slastad, 1979). Elektronisk leksikon: Lek forekommer hos dyr og mennesker og i alle aldere (Alver & Skre, 2011, avsnitt 1). Årstallet viser til året artikkelen/leksikonet er sist oppdatert. Når sidetallet ikke finnes skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Etter dette ble Gorm konge i Jylland (Denmark, 2011). Når forfatternavn mangler, oppgi artikkeltittel først. Trykt ordbok: Heggstad, L., Hødnebø, F., & Simensen, E. (2008). Norrøn ordbok (5. utg.). Oslo: Det Norske Samlaget. Elektronisk ordbok: Åndsverk. (s.a.). I Stor norsk-engelsk ordbok. Lokalisert på %E5ndsverk&search_type=&publications=2 I mangel av forfatternavn bruker vi her oppslagsordet som forfatter. Hvis årstallet ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Trykt leksikon: Slastad, R. (1979). Demokrati. I PaxLeksikon (Bind C-G, s ). Oslo: Pax forl. Oppgi sidetall for leksikonartikkel. Ved flerbindsverk, oppgi også bindnummer/-tittel. Elektronisk leksikon: Alver, B., & Skre, I. B. (2011). Lek: Aktivitet for moro skyld. I A. M. Godal (Red.), Store norske leksikon. Lokalisert 11. november 2011, på snl.no/lek/aktivitet_for_moro_skyld Skriv artikkeltittel etter forfatter og årstall (når sist oppdatert). Oppgi hovedredaktør og nøyaktig URL. Oppgi dato lokalisert hvis websiden (med samme URL) kan forandre seg over tid - mange E-leksika er kontinuerlig oppdatert/redigert. Denmark. (2011). I Encyclopædia Britannica (Akademisk utg.). Lokalisert 11. november 2011, på EBchecked/topic/157748/Denmark Når forfatternavn mangler, oppgi artikkeltittel først. Oppgi eventuell utgave. 14

15 Katalog Legekontroll er nødvendig før Paracetamol brukes mot langvarige hodesmerter (Paracetamol, 2011). Paracetamol. (2011). I B. C. B. Jansen (Red.), Felleskatalogen. Lokalisert på Offentlige kilder Rammeplaner, læreplaner Gjelder hvis hentet fra en trykt eller elektronisk kilde: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal det kulturelle mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2006). I rammeplanen står det også at barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger (ibid., s. 7). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Proposisjoner og meldinger Trykt eller elektronisk kilde: Kulturell skulesekk for framtida tilrettelegger for at barn og unge, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet (Kultur- og kirkedepartementet, 2007). Kunst og kultur er ressursar som bør vere tilgjengelege for alle (ibid., Kapittel 1.1). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke oppgis, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Hvis hentet fra en trykt kilde: Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementet. Hvis hentet fra en elektronisk kilde: Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Lokalisert på g/2006/0001/ddd/pdfv/ rammeplanen.pdf Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Trykt kilde: Kultur- og kirkedepartementet. (2007). Kulturell skulesekk for framtida. (St.meld. nr. 8, ). Oslo: Departementet. Elektronisk kilde: Kultur- og kirkedepartementet. (2007). Kulturell skulesekk for framtida. (St.meld. nr. 8, ). Lokalisert på gpubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Oppgi hele URL-en. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 15

16 NOU-er Trykt kilde: I følge utredningen, blir konkurransen om studenter, ansatte, forskningsmidler og samarbeidspartnere stadig skjerpet (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 15). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Elektronisk kilde: Jeg viser her til konklusjonene fra Investeringsutvalget (1999). Utvalget skriver at de samlede investeringene på kontinentalsokkelen har økt kraftig de seneste årene og er nå på et historisk høyt nivå (ibid., Kapittel 2.1). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Når sidetallet ikke finnes, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Trykt kilde: Kunnskapsdepartementet. (2008). Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning. (Norges offentlige utredninger [NOU] 2008:3). Oslo: Departementet. Hvis utvalget ikke er navngitt, bruk departementet som forfatter. Elektronisk kilde: Investeringsutvalget. (1999). Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen. (Norges offentlige utredninger [NOU] 1999:11). Lokalisert på OU-er/1999/NOU html?id= Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Rundskriv Studenter skal ikke håndtere legemidler uten tilsyn (Helsedirektoratet, 2008). Direktoratet skriver at dette gjelder i utgangspunktet alle stadier av legemiddelhåndteringen fra klargjøring, kontroll til utdeling (ibid., s. 7). Når det er flere henvisninger til samme kilde, og ingen henvisninger til andre kilder i mellom, kan ibid. brukes. Oppgi sidetall ved sitat. Trykt kilde: Helsedirektoratet. (2008, april). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. (Rundskriv IS-9/2008). Oslo: Direktoratet. Elektronisk kilde: Helsedirektoratet. (2008, april). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. (Rundskriv IS-9/2008). Lokalisert på 0044/Forskrift_om_legemid_44209a.pdf Oppgi hele URL-en. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). 16

17 Lover Jeg viser her til Adopsjonsloven (1986) og til andre aktuelle lovtekster. Oppgi korttittel eller offisiell tittel, og årstall til den opprinnelige loven. (Opplysninger om korttittel finnes under hver lov i Lovdata.) Forskrifter Forskrift om individuell plan (2004) gir klare retningslinjer for dette. Henvis til korttittel. (Opplysninger om korttittel finnes under hver forskrift i Lovdata.) Adopsjonsloven, LOV (2008). Lokalisert på Bruk samme tittel som brukt i henvisningen i teksten, etterfulgt av datoen til den opprinnelige loven (betegnelsen i Lovdata). Paragraf tas med hvis aktuelt. Oppgi siste endringsdato i parentes hvis annerledes enn lovdatoen oppgitt i teksten. Forskrift om individuell plan. (2004). Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven ( ). Lokalisert på Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Musikk Musikk-CD/LP: Én komponist og én utøver Innflytelsen fra norsk folkemusikk kan komme til uttrykk på mange måter (Egge, 1999). Med dette verket markerer György Ligeti (2002) seg som kritiker av teknokratiet. Egge, K. (1999). Piano works [Innspilt av Thorleif Torgersen]. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: SIMAX classics. (Innspilt 1997). Komponist/låtskriver oppgis først. Utøveren oppgis i skarpe klammer hvis det ikke er komponisten. Innspillingsdato inkluderes når den ikke er lik utgivelsesdato. Ligeti, G. (2002). The Ligeti Project II [Innspilt av Berliner Philharmoniker]. [LP]. San Francisco: Sony. Musikk-CD/LP: Flere komponister og én utøver Dolly Parton (1999) er en av de mest kjente kvinnelige utøverne innen bluegrasssjangeren. Parton, D. (1999). The grass is blue. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Sugar Hill. 17

18 Musikk-CD/LP: Flere komponister og flere utøvere Discomusikken var i stor grad preget av den samme glamouren (Disco fever, 2001). Disco fever. (2001). [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Universal. Musikk-CD/LP: 1 spor En låt kan være komponert i én bestemt sjanger i utgangspunktet, men endre stil og uttrykk alt etter utøveren som framfører den (Joel, 1995, spor 4). Noter: Én komponist I produksjonen etter ca er det vanskelig å skille ut klare stilperioder, men man ser likevel tydelige neoklassiske trekk, bl.a. i hans ballettmusikk (Strawinsky, 1949). Joel, B. (1995). Travelin prayer. [Innspilt av Dolly Parton]. På The grass is blue. [CD]. [Utgivelsessted ukjent]: Sugar Hill. Strawinsky, I. (1949). Pulcinella: Suite [Lommepartitur]. London: Boosey & Hawkes. Noter: Samlinger I lang tid hersket den venetianske operasjanger, opera seria, uten særlig konkurranse (Marstal, 1995). Marstal, I. (1995). Operasangbogen. København: Wilhelm Hansen. Hvis partiturtype er oppgitt skal det stå i skarpe klammer etter tittelen (se forrige eks.) Diverse kilder Masteroppgave, doktorgradsavhandling og lignende Upublisert oppgave: Forskjellige former for vurdering undersøkes av Vigmostad (2010). Upublisert oppgave: Vigmostad, I. (2010). Hvordan kan elevvurdering bidra til en bedre tilpasset opplæring? (Upublisert masteroppgave). Høgskolen i Hedmark, Hamar, Norge. Publisert oppgave: I følge Sætre (2009) er det er mange grader av dysleksi. Publisert oppgave: Sætre, A. (2009). Dysleksi og selvoppfatning (Doktoravhandling, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet [NTNU]). Trondheim: NTNU. 18

19 Forelesning Upubliserte forelesningsnotater: Disse henvises ikke til fordi de regnes som allmennkunnskap i fagområdet og fordi kilden ikke er gjenfinnbar for andre. Bruk evt. fotnote for tilleggsopplysninger. Publiserte forelesningsnotater: Mortensen sammenlignet voldelige og ikkevoldelige dataspill i sin forelesning (2008). Bibelen/hellige skrifter av Paulus. (2 Kor. 5:17, Milleniumsutg.). Titlene av bøkene i bibelen er ofte forkortet. Se bibelens innholdsfortegnelse for forkortelsene. Her henvises det til Paulus andre brev til korinterne, vers 5:17. Oppgi utgaven/versjonen, når vesentlig, kun i første henvisning. Upubliserte forelesningsnotater: Disse blir ikke tatt med i referanselisten fordi de regnes som allmennkunnskap i fagområdet og fordi kilden ikke er gjenfinnbar for andre. Publiserte forelesningsnotater: Mortensen, T. E. (4. mars 2008). Dataspill, ikke født i går. [Utdelte forelesningsnotater]. Hamar: Høgskolen i Hedmark. I følge APA-standarden er det ikke nødvendig å føre opp bibelen eller andre hellige skrifter i referanselisten. Men hvis utgaven/versjonen er vesentlig for oppgaven, skal den oppgis slik: Bibelen: Det gamle og Det nye testamente (Milleniumsutg.). (1999). Oslo: Det Norske bibelselskap. Fra organisasjon/institusjon (uten personlig forfatter) en helt ny vurdering av risikofaktoren (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon [NSO], 2004). Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i skarpe klammer. Bruk kun forkortelsen i senere henvisninger, f.eks. (NSO, 2004). Fra institusjonelle arkiv, f.eks. Brage (open access) Frivillige idrettslag ser på sport i en sosial kontekst, og tilbyr sunne alternativer for ungdom (Skille, 2009, s. 4). Det er anbefalt å oppgi sidetallet i henvisninger. Sidetallet i henvisningen er fra artikkelen i Brage, ikke fra det opprinnelige tidsskriftet, siden referansen viser til Brageartikkelen. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (2004). Risikoanalyse. Oslo: NSO. skrives navnet fullt ut. Skille, E. Å. (2009). State sport policy and voluntary sport clubs: The case of the Norwegian sports city program as social policy. Lokalisert på :no-bibsys_brage_13934 Artikler, masteroppgaver, osv. i institusjonelle arkiv er ofte publisert også andre steder, f.eks. i tidsskrifter (dette eks.). I referansen skal man vise til den kilden som faktisk ble brukt. 19

20 Tabell/figur/diagram/statistikk Tabell 39 (Statistisk Sentralbyrå, 2008) viser forholdet mellom ulike utslippskilder. Tabell 39: Utslipp til luft, etter kilde Skriftstørrelsen er mindre i tabellteksten (under tabellen). DVD, video Spillefilm: Kulturforskjellene blir opplyst i filmen A Passage to India, produsert av Brabourne og Goodwin (1984). Video: Overgangen som flyktning fra Kongo til Norge var ikke uproblematisk (Moment TV, 2008). Bilder Fotografen/kunstneren/kilden skal alltid krediteres i bildeteksten. -Bilde som du selv har tatt: Fig. 1. Høgskolestudent, av forfatteren, Brukt med tillatelse. -Privatbilde tatt av en annen: Fig. 2. Skibladner, av Ellen Nierenberg, Bilde eller illustrasjon fra Colourbox: Fig. 3. Ville hester, fra Colourbox, For kunstverk eller kopierte bilder er det flere godkjente måter å henvise i APA-stil: -Fullstendig bildetekst: Fig. 4. Grave of Karl Marx, London av Sijmen Hendriks (fotograf), Brukt med tillatelse. Lokalisert på Statistisk Sentralbyrå. (2008). [Tabell]. Utslipp til luft, etter kilde. Lokalisert på Oppgi hele URL. Skriv [Figur] eller eventuelle andre formatter i skarpe klammer. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Spillefilm: Brabourne, J., & Goodwin, R. (Produsenter), & Lean, D. (Regissør). (1984). A Passage to India [Spillefilm]. USA: Metro-Goldwyn- Mayer. Video: Moment TV, TV2. (Produsent). (2008). Velkommen til Norge [DVD]. Tilgjengelig fra Norsk filminstitutt. Ikke skriv referanse for privatbilder eller bilder fra Colourbox. Referanse skrives kun når opplysninger om bildet er ufullstendig i bildeteksten, f.eks. Fig. 5 til venstre. Høgskolen i Hedmark abonnerer på Colourbox slik at studentene kan bruke bilder og illustrasjoner herfra gratis.(se lenken fra bibliotekets studiehjelpside.) Ved kommersielt bruk av bilder må du ha tillatelse av fotografen/kunsteren/forlaget. Denne tillatelsen oppgis i bildeteksten, f.eks. Fig. 4 til venstre. Ved bruk av bilder i utdanningsøyemed, for et lukket publikum, er det ikke nødvendig å innhente tillatelse. Men ved bruk av privatbilder av gjenkjennelige personer, spesielt barn, er det god folkeskikk og 20

21 -Kort bildetekst og referanse i litteraturlisten (se til høyre): Fig. 5. Grave of Karl Marx. Fotograf: Sijmen Hendriks. -Kort bildetekst og fotnote: Fig. 6. Christinas verden av Andrew Wyeth Wyeth, A. (1948). Christinas verden [Maleri]. New York, NY: Museum of Modern Art. kildebruk å først få personens (eller foresattes) tillatelse, f.eks. Fig. 1 til venstre. Hendriks, S. (Fotograf). (2008). Grave of Karl Marx, London [Fotografi]. Lokalisert på For mer informasjon om bruk av bilder, se Dataspill Denne type animasjon brukes blant annet i spillet utviklet av Inxomniac Games (2009). Inxomniac Games. (2009). Ratchet & Clank: A crack in time [Playstation 3-spill]. London: Sony Computer Entertainment. Utvikler. (utgivelsesår). Forfatter: Spilltittel [type spill]. Utgiversted: lisenseier. Radioprogram, fjernsynsprogram Torkjell Berulfsen tar i dette programmet opp forskjellige aspekter ved pengesamfunnet (Sommer-Erichson, 2007). Sommer-Erichson, P. (Manus, regi). (2007). Fremtidens penger [TV-serie episode]. I T. Berulfsen (Produsent), Berulfsens pengebinge. Oslo: Norsk Rikskringkasting. Video blogg (f.eks. YouTube) Nortons video (2006) illustrerer hvordan katter kan trenes til praktiske oppgaver. Norton, R. (2006, november 4). How to train a cat to operate a light switch [Videofil]. Lokalisert på QXZs Personlig kommunikasjon (e-post, privatbrev, telefonsamtale, etc.) Jon Jensen, personalsjef ved Finsbråten AS, sier at trening i arbeidstid får ned sykefraværet blant ansatte i bedriften (personlig kommunikasjon, 7. juli 2010). Henvis bare i teksten, verken fotnote eller referanse er nødvendig. Personlig kommunikasjon tas ikke med i referanselisten fordi det ikke er gjenfinnbart for andre. Be om bekreftelse fra samtalepartnere på at de er rett gjengitt. 21

22 Rapport (konferanse) Resultatene ble lagt frem på en konferanse i Glasgow så tidlig som i 1964 (Crawford, 1965). Grawford, G. I. (1965). Oxygen in metals. I J. M. A. Lenihan & S. J. Thomson (Red.), Activation analysis: Principles and applications: Proceedings of a NATO Advanced Study Institute held in Glasgow (s ). London: Academic Press. Rapport (forskning), årsrapport, årbøker Trykt kilde: Modellen for brukermedvirkning i Ottestad sykehjem kommer langt i å imøtekomme pårørendes behov (Ødbehr, Heia, Haugen, & Sandvold, 2008). Elektronisk kilde: Jenter gjennomgående [egen kursiv] oppnår bedre skoleprestasjoner i norsk grunnskole enn gutter (Bakken, Borg, Backe-Hansen, & Hegna, 2008, i Sammendrag). Når sidetallet ikke oppgis, skriv avsnittnr. eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Hvis du selv kursiverer noe som ikke er kursivert opprinnelig, må du skrive [egen kursiv] like etter den kursiverte teksten. Trykt kilde: Ødbehr, L., Heia, M., Haugen, A. R., & Sandvold, T. (2008). Jo bedre vi er sammen. Ottestadmodellen bryet verdt? (Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 8, 2008). Elverum: Høgskolen i Hedmark. Elektronisk kilde: Bakken, A., Borg, E., Backe-Hansen, E. & Hegna, K. (2008). Er det skolens skyld? Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA Rapport 4, 2008). Lokalisert på bid=0&print=yes&longformat=1 Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Referanseliste: Publication manual of the American Psychological Association. (2010). (6. utg.). Washington, DC: American Psychological Association. 22

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering i

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2014 (APA

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2015 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

APA 6th - referansestil

APA 6th - referansestil APA 6th - referansestil APA 6th er en mye anvendt stil for litteraturlister. Stilen er i utgangspunktet engelskspråklig, men her finner du veiledning på hvordan du siterer korrekt i norskspråklige oppgaver.

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave 1 Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave Unni Knutsen 17. november 2014 Innhold INNLEDNING... 4 HENVISNINGER I TEKSTEN... 5 Forholdet mellom henvisninger i tekst og oppsettet i litteraturlista...

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Institutt for journalistikk og mediefag 2014 Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen,

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Høgskolen i Hedmark Informasjonsrapport nr. 1 2006 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Studieoppgaver og annen faglig litteratur vil ofte bygge på materiale som er utgitt tidligere. Du må oppgi kilder

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009. Norsk Versjon 1.

STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009. Norsk Versjon 1. STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009 Norsk Versjon 1.1 1 Kapittel 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generell informasjon om dokumentasjon...3

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Engel eller terrorist?

Engel eller terrorist? Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Kristine Sveum Strandheim Bacheloroppgave Engel eller terrorist? Digital danning Angel or terrorist? Digital formation GLUS 1-7 2014 Samtykker til utlån hos

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

Metodekurs for oppgaveskrivning

Metodekurs for oppgaveskrivning Metodekurs for oppgaveskrivning KRL 101 BIBELEN Innledning og oversikt Ansgar Teologiske Høgskole Lars Råmunddal 2002 1 2 INNHOLD Noe som ligner på et forord I GENERELT OM OPPGAVENS OPPBYGNING OG ULIKE

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer