EndNote og APA-standard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EndNote og APA-standard"

Transkript

1 EndNote og APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert september 2014 (EndNote X7 og APA 6. utg.) 1

2 Innhold Bøker... 9 Bok med én forfatter... 9 Bok med to til sju forfattere Bok med åtte eller flere forfattere Bok med redaktør (se også neste punkt) Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt) Kapittel i bok med forskjellige kapittelforfattere og ingen redaktør Bok med flere utgaver Bok med undertittel Bok (verk) med flere bind Lydbok Elektronisk bok (E-bok) Kompendium (tekstsamling brukt i kurs) Generelt Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år Sekundær referanse (Kilde som er sitert/referert til i en annen kilde) Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn Kilde uten år Kilde uten navngitt forfatter Flere forfattere med samme etternavn og forbokstav Usikkert publikasjonssted Upublisert materiale Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn

3 Flere kilder i én henvisning Artikler Tidsskriftartikkel med én forfatter Tidsskriftartikkel med flere forfattere Avisartikler Review-artikler Webside, wiki, blogg Webside (generelt) Blogg (Weblogg) Wiki Oppslagsverk Leksikon Ordbok Håndbok Database Offentlige kilder Lover Forskrifter Rammeplaner Læreplaner Meldinger og proposisjoner fra Stortinget NOU-er Rundskriv og høringer Musikk Musikk-CD/LP: én komponist og én utøver

4 Musikk-CD/LP: flere komponister og én utøver Musikk-CD/LP: flere komponister og flere utøvere Musikk-CD/LP: 1 spor Noter én komponist Noter samlinger Diverse kilder Masteroppgave, doktorgradsavhandling og lignende Fra organisasjon/institusjon (uten personlig forfatter) Dokumenter som er lenket til fra en webside (f.eks. PDF, PowerPoint osv.) Kart/Satelittbilde Forelesning Bibelen / hellige skrifter Dataspill Statistikk Fra institusjonelle arkiv, f.eks. Brage (open access) Figur/tabell DVD, spillefilm Fjernsynsprogram, podcast App (applikasjon for mobile enheter) Bilder Videoblogg (f.eks. YouTube) Personlig kommunikasjon (e-post, privatbrev, telefonsamtale, etc.) Rapport/proceedings (konferanse) Rapport (forskning), årsrapport, årbøker

5 EndNote og APA-standard Tabellen under viser hvordan å skrive referanser og henvisninger i APA-standard for mange typer kilder. Den bruker APA-eksempelsamlingen (link fra bibliotekets Studiehjelpside) som utgangspunkt, men inkluderer også en ekstra kolonne som viser hvordan EndNote kan brukes i referanseskriving. Det er alltid flere måter å bruke EndNote for å oppnå samme resultat, men bare én måte blir beskrevet her. Bøker, DVD-er osv. kan eksporteres direkte fra Bibsys Ask til EndNote. Søk opp boka (f.eks.) i Bibsys Ask, hakk av på riktig bok og klikk nederste på «Send til: EndNote». Det kan være nødvendig å rette feil i EndNote etter eksport. Det er viktig å sjekke at riktig referansetype blir valgt i EndNote, bl.a. opplysninger om redaktør og utgave blir ofte borte ved eksport og må skrives inn. Artikler fra de fleste databaser kan også eksporteres direkte til EndNote. Klikk på f.eks. «Export citation» og velg EndNote. Kontroller i EndNote etter eksport. Noen referansetyper, f.eks. websider, kan ikke eksporteres til EndNote, men må skrives manuelt. Klikk på New Reference i EndNote (grønn sirkel med hvit plusstegn), og bruk høyrekolonnen i tabellen under for å velge referansetype og felter. EndNote-programmet er ikke feilfritt! Referansetypen Electronic Book, f.eks., fører ikke med seg en URL, så vi anbefaler å bruke Web Page isteden. Referansetypene i høyrekolonnen kan derfor virke ulogisk, men de fører til at referansen ser riktigere ut til slutt! Eksemplene i denne samlingen er korrekt ifølge 6. utgaven av Publication manual of the American Psychological Association (2010). EndNotepostene bør alltid kontrolleres mot denne tabellen og eventuelt korrigeres manuelt, enten i EndNote eller i Word etterpå. 5

6 Referansehåndtering i APA-standard Kildebruk I forbindelse med bacheloroppgaver, masteroppgaver, rapporter eller andre typer skriftlig arbeid er det nødvendig å kjenne til regler for kildebruk. Slik skriftlig arbeid vil vanligvis bygge på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde. Det vil si at man benytter seg av begreper, teorier, formuleringer, empirisk materiale eller resonnementer fra andre. For at leseren skal kunne ta stilling til ditt arbeid på selvstendig grunnlag, er det nødvendig at vedkommende har mulighet for å finne frem til kildene du har benyttet deg av. I tillegg er det viktig å skille mellom hva som er ens eget og andres bidrag. Dette fordi det er viktig å anerkjenne andre forfatteres faglige bidrag, og fordi det er en måte å tydeliggjøre hva en kan og har bidratt med selv. Hvis du unnlater å henvise til kilder, kan du dessuten bli anklaget for plagiering og i verste fall fusk. Kravet om kildehenvisninger springer altså ut av hensynet til etterprøvbarhet, forskningsetikk og plagiatproblematikk. Referanser, henvisninger, sitater Det er tre begreper en bør kjenne til i forbindelse med kildebruk: referanse, henvisning og sitat. Referanse er en bibliografisk beskrivelse av et dokument (både elektroniske og trykte) som er ført opp utenfor den løpende teksten. Referanser samles alfabetisk i en egen referanseliste (også kalt bibliografi eller litteraturliste) på slutten av dokumentet. En referanse for et dokument inneholder opplysninger om forfatter, utgivelsesår, tittel og enten forlag og utgivelsessted eller URL/doi. Flere referanser til samme forfatter ordnes kronologisk, med de eldste øverst, men hvis det er medforfattere, ordnes referansene alfabetisk på neste forfatternavn, f.eks.: Lundberg, I. (1990). Lundberg, I. (2010). Lundberg, I. & Kolovos, C. (2007). Lundberg, I., Tønnessen, F. E. & Høien, T. (1993). Alle referanser, fra både trykte og elektroniske kilder, skrives i samme liste. Det skal ikke skrives separate lister for websider, tidsskriftsartikler osv. Alt skal ordnes alfabetisk på forfatterens etternavn (evt. tittel) i samme referanseliste. For elektroniske kilder, er det kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Henvisning er en opplysning i den løpende teksten som viser til hvilke kilder som er brukt. Alle henvisninger viser til referanser i litteraturlisten, og alle referanser i litteraturlisten skal være henvist til i den løpende teksten. En henvisning kan henvise til kilden i sin helhet, med opplysninger om forfatter og år, eller den kan henvise til deler av kilden, med opplysninger om forfatter, år 6

7 og side eller kapittel. Opplysningene settes i parentes. Eventuelt kan forfatternavnet flettes inn i den løpende teksten, i så fall utelates det fra parentesen. Ifølge APA-standarden oppfordres det til å oppgi sidetall i henvisninger, men dette er ikke påkrevd. Dette gjør det lettere for den interesserte leser å finne frem i dine kilder. I noen fagtradisjoner, f.eks. humaniora, er det vanlig praksis å oppgi sidetall i henvisninger. I andre fagtradisjoner, f.eks. samfunnsvitenskapene, er det ikke like vanlig å oppgi sidetall (med mindre det er direkte sitat). Sitater Et sitat er en gjengivelse av et utsagn. Et direkte sitat er en ordrett gjengivelse, mens et indirekte sitat er en omformulering (parafrasering) av et utsagn/budskap fra en forfatter. Når du bruker direkte sitater, skal henvisningen i teksten inneholde sidetallet. Sidetallet er også anbefalt ved indirekte sitater, men ikke påkrevd. Kort sitat: Korte direkte sitater skal stå i anførselstegn. Punktum kommer etter henvisningen. F.eks.: «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). eller «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» (Rognaldsen, 2008, s. 205). Langt sitat (lenger enn 40 ord): Lengre direkte sitater skal stå med marginnrykk, mindre skriftstørrelse, linjeskift før og etter, og uten anførselstegn. Punktum kommer før henvisningen. F.eks: Svein Rognaldsen (2008) skriver at: Tilpasset opplæring er både et middel og et mål. Myndighetene mener at tilpasset opplæring er et nødvendig virkemiddel dersom elevene skal nå læreplanens mål om faglig og sosial læring. Når dette kobles sammen med visjonene om enhetsskolen, blir tilpasset opplæring også et mål. Dermed er tilpasset opplæring ikke bare et pedagogisk, men også et politisk begrep (s. 205). Når deler av sitat utelates: Hvis du utelater deler av en sitert setning, markeres det med tre punktum. F.eks.: Rognaldsen sier: Dermed er tilpasset opplæring også et politisk begrep (2008, s. 205). Hvis du utelater deler mellom to siterte setninger, markeres det med fire punktum. F.eks.: Rognaldsen sier: Tilpasset opplæring er både et middel 7

8 og et mål. Dermed er tilpasset opplæring ikke bare et pedagogisk, men også et politisk begrep (2008, s. 205). Når mer tekst er inkludert i et sitat: Når det er hensiktsmessig å legge til ekstra ord i et sitat, bruk skarpe klammer. F.eks.: Dermed kan [den enkelte læreren] betegnes som en vitenskapelig praktiker, en innovatør eller kanskje rett og slett en profesjonell yrkesutøver (Skogen & Holmberg, 2002, s. 190). Oversatt sitat Du kan selv oversette sitater fra andre språk. (På høyskolenivå er det ikke nødvendig å oversette fra dansk, svensk eller engelsk.) Følg de vanlige reglene for sitering og skriv i slutten av henvisningen egen oversettelse. F.eks: Ifølge sosiologen Norman K. Denzin... forstår vi nå at vi studerer andre for å lære om oss selv. (2000, s. 1022, egen oversettelse). Sitat med kursiv Hvis det finnes kursiv i den opprinnelige teksten, skal det gjengis også med kursiv i sitatet. Hvis du vil selv kursivere noe som ikke er kursivert opprinnelig, må du skrive [egen kursiv] like etter den kursiverte teksten. APA-standarden Det finnes forskjellige systemer og stiler for referansehåndtering. Forskjellen går primært på tegnsetting og rekkefølge av opplysninger. Felles for alle referansestiler er at de gir en konsistent måte å behandle referanser på, og at de inneholder opplysninger som gjør det mulig å finne frem til kilden som er benyttet. En må for all del unngå å blande referansesystemer. Hvis man har valgt et referansesystem, må man følge det konsekvent. Høgskolen i Hedmark anbefaler sine studenter og ansatte å bruke APA-standarden (American Psychological Association), fra den 6. utgaven av Publication manual of the American Psychological Association (2010). Dette er et såkalt forfatter/år-system, hvor alle referanser er samlet i slutten av dokumentet. Innen APA-standarden skal fotnoter bare brukes for å gi tilleggsopplysninger som ikke er en naturlig del av den løpende teksten, eller for å henvise til kilder som ikke er gjenfinnbare for andre, f.eks. private e-poster eller telefonsamtaler. 8

9 Ved kilder som er oversatt fra andre språk, skal ikke informasjon om oversettere være inkludert i referansen. Samlingen nedenfor gir eksempler på hvordan henvisninger og referanser til forskjellige kildetyper settes opp innen APA-standarden. Denne samlingen kan med fordel brukes sammen med Odd Helge Lindseths SAFT: Skriving av faglige tekster: En guide for studenter, (på Fronter), et notat som beskriver hvordan forskjellige typer skriftlige oppgaver skal bygges opp og hva de skal inneholde. Bøker Bok med én forfatter Dette er av stor betydning (Bakhtin, 2003). Bakhtin, M. (2003). Latter og dialog: Utvalgte skrifter. Oslo: Cappelen Bakhtin (2003) har argumentert for at Akademisk. Hvis forfatternavnet står i teksten, settes det ikke i parentes. Jørgen Sandemose har drøftet dette i sin biografi (Sandemose, 2004, s ). Det er anbefalt å vise til sidetall i tillegg til årstall. Dette er valgfritt. Sandemose, J. (2004). Flyktningen: Aksel Sandemose en biografi. Oslo: Aschehoug. Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published og Publisher. - bruk kolon mellom tittel og undertittel - undertittel begynner med stor bokstav - sidetall i henvisninger føres inn manuelt i Word (EndNote-fane) med Edit & Manage Citations 9

10 Bok med to til sju forfattere Skovsmose og Ravn (2011) etablerer her en ny tallteori. eller En ny teori (Skovsmose & Ravn, 2011). Med to forfattere, skriv begge navn og årstall hver gang. Dette er også behandlet innenfor estetisk teori (Carlsen, Nielsen & Rasmussen, 2001). Med 3-5 forfattere oppgis alle navn i første henvisning, men i senere henvisninger oppgis første forfatters etternavn etterfulgt av et al. Et al. betyr og andre. Med seks eller flere forfattere, oppgis kun første forfatters etternavn etterfulgt av et al. i alle henvisninger. Årstall inkluderes i alle henvisninger, f.eks.: (Carlsen et al., 2001) Skovsmose, O. & Ravn, O. (2011). Matematikfilosofi. Århus: Systime. Carlsen, M. S., Nielsen, K. G. & Rasmussen, K. S. (2001). Flugtlinier: Om Deleuzes filosofi. København: Museum Tusculanum. Alle forfatternavn (opp til sju) skal skrives i referanselisten. Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published og Publisher. - skriv de første 7 forfatternavn i Authorfeltet og trykk Enter mellom hvert navn 10

11 Bok med åtte eller flere forfattere I teksten I referansen I EndNote «Biblioteket er hjertet av skolen for både studenter og ansatte», skriver Nierenberg et al. (2013, s. 44). eller Biblioteket er skolens hjerte (Nierenberg et al., 2013). Første forfatterens navn, etterfulgt av et al., oppgis både i første henvisning og senere Nierenberg, E., Brodshaug, A. G., Hagen, K., Sæta, E. R., Bäckmark, L., Myrtrøen, A., Hermansson, E. L. (2013). Biblioteket: Et sted å lære. Oslo: Universitetsforl. Oppgi navn på de første seks forfattere, etterfulgt av og siste forfatternavn når det er åtte eller flere forfattere. Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published og Publisher. - skriv alle forfatternavn i Authorfeltet og trykk Enter mellom hvert navn Bok med redaktør (se også neste punkt) Dette ser ut til å gjelde de fleste typer funksjonshemninger (Befring & Tangen, 2012). Befring, E. & Tangen, R. (Red.). (2012). Spesialpedagogikk (5. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk. Her henvises det til hele boka. Dersom referansen kun gjelder en del av en bok med redaktør, se punktet nedenfor. Velg Edited book Fyll ut feltene: Editor, Year, Title, Place Published, Publisher og ev. Edition (hvis det ikke er første utgaven). - trykk Enter mellom hvert navn - skriv kun tallet i Edition-feltet, f.eks rett eventuelt feltene for Author og Editor 11

12 Kapittel i bok med redaktør (se også foregående punkt) Det er viktig å konsentrere seg om barns mestring, skriver Helland (2012). I teksten skal det henvises til kapittelforfatteren. Helland, S. (2012). Spesialpedagogikkens rolle i barnehagen. I E. Befring & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (5. utg., s ). Oslo: Cappelen Akademisk. Kapittelforfatter og kapitteltittel refereres først, deretter redaktør(er) og boktittel (i kursiv), etterfulgt av kapittelets sidetall. Henvisninga til boka begynner med I. Velg Book section Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book Title, Place Published, Publisher, Pages og evt. Edition (hvis det ikke er første utgaven). - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - skriv sidespenn med kun tall i Pages-feltet, f.eks skriv kun tallet i Edition-feltet, f.eks ved eksport fra Oria blir redaktørnavn borte og må skrives inn manuelt i EndNote 12

13 Kapittel i bok med forskjellige kapittelforfattere og ingen redaktør «Barnekonvensjonenes artikkel 13 som handler om barns ytringsfrihet, kan også bidra til å utdype forståelsen av barns medvirkning», skriver Bae (2006, s. 15). I teksten skal det henvises til kapittelforfatteren. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Bae, B. (2006). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. I B. Bae, B. J. Eide, N. Winger & A. E. Kristoffersen, Temahefte om barns medvirkning (s. 6-27). [Oslo]: Kunnskapsdepartementet. Kapittelforfatter og kapitteltittel refereres først, deretter øvrige forfattere og boktittel (i kursiv), etterfulgt av kapittelets sidetall. Henvisninga til boka begynner med «I». Velg Book section Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Book Title, Place Published, Publisher, Pages og evt. Edition (hvis det ikke er første utgaven). - Trykk Enter mellom hvert navn i Authorfeltet - skriv sidespenn med kun tall i Pages-feltet, f.eks skriv kun tallet i Edition-feltet, f.eks. 5. Korriger referansene i Word for å få dem lik eksemplene, men ikke konverter til plain text før du er helt ferdig med å bruke EndNote. Bok med flere utgaver Solvang skriver at atombomben «hadde tross alt imponert mange av dem som skulle ha forstått bedre» (1992, s. 9). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Solvang, R. (1992). Matematikkdidaktikk (2. utg.). Bekkestua: NKI. Hvis det henvises til 1. utgave av en bok, oppgis bare årstall. For senere utg. skal også nr. på utg. være med. Det er forskjell på opplag og utgave. «3. utg.» betyr at teksten er endret siden 2. utg. «3. opplag» betyr bare at samme utg. er trykt opp for 3. gang. Opplag tas ikke med i referanselisten.. Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Edition. - Trykk Enter mellom hvert navn i Authorog Editor-feltene - skriv kun tallet i Edition-feltet, f.eks ved eksport fra Bibsys blir utgaveinfo. borte og må skrives inn manuelt i EndNote - sidetall i henvisninger føres inn manuelt i Word (EndNote-fane) med Edit & Manage Citations 13

14 Bok med undertittel Sosial samhandling er... ett av hovedproblemene til barn med autisme og noe man må fokusere på så tidlig som mulig (McClannahan & Krantz, 2008, s. 24). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. McClannahan, L. E. & Krantz, P. J. (2008). Aktivitetsplaner for barn med autisme: Trening av selvstendig atferd. Oslo: Gyldendal Akademisk. Undertittel skilles fra hovedtittel med kolon. Undertittel begynner med stor forbokstav. Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published og Publisher. - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - undertittel skilles fra hovedtittel med kolon - undertittel begynner med stor forbokstav - sidetall i henvisninger føres inn manuelt i Word (EndNote-fane) med Edit & Manage Citations 14

15 Bok (verk) med flere bind Henvisning til hele verket: Verket klargjør for studenten hva sykepleiefaget er og hvilke verdier sykepleie er basert på (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Henvisning til ett bind, uten egen tittel: Sykepleieren har en viktig pedagogisk funksjon i å fremme pasientens og pårørendes læring og mestring (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet om flere publikasjoner utgitt i samme år (s. 9). Henvisning til ett kapittel i ett bind: De nye trygghetsalarmene er mer effektive enn eldre modeller (Thorsen, 2005, s. 30). Henvisning til ett bind med egen tittel: Sykepleiere på intensivavdelinger får hardere psykisk belastning enn på andre avdelinger (Knutstad, 2008). Referanse til hele verket: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie (Bind 1-4). Oslo: Gyldendal Akademisk. Referanse til ett bind uten egen tittel: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie: Bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hvis begge referanser finnes i referanselisten, se også punktet om flere publikasjoner utgitt i samme år (s. 9). Referanse til ett kapittel i ett bind: Thorsen, R. (2005). Trygghet. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie: Bind 3 (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Referanse til ett bind med egen tittel: Knutstad, U. (Red.). (2008). Klinisk sykepleie: Bind 3. Sykepleieboken. Oslo: Akribe. Her heter bind 3 Klinisk sykepleie, og serien heter Sykepleieboken. Velg Edited book Fyll ut feltene: Editor, Year, Title, Place Published, Publisher og Volume. - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - i Volume-feltet for hele verk, skriv f.eks i Volume-feltet for ett bind, skriv f.eks. 3 (legg til tittel på bind etter nummeret) - skriv sidespenn i Pages-feltet hvis det er et kapittel i et bind Korriger referansene eventuelt i Word for å få dem lik eksemplene, men ikke konverter til plain text før du er helt ferdig med å bruke EndNote. 15

16 Lydbok Dette var den vanligste forestilling om dannelse i antikken (Gundersen, 2008). Gundersen, J. B. (2008). Filosofiens historie [Lydopptak]. Oslo: Cappelen Damm. Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published og Publisher. - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - undertittel skilles fra hovedtittel med kolon - undertittel begynner med stor forbokstav - skriv [Lydopptak] i Title-feltet, etter tittelen 16

17 Elektronisk bok (E-bok) - Bok med navngitt forfatter: USA er et eksperimentelt samfunn. Det har alltid vært slik. (O Keeffe, 2009, s. 3, egen oversettelse). Oppgi sidetallet for sitatet. Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. - Kapitel i bok med redaktør(er): Den mest oppgitte grunnen til å lyde loven er frykt for straff (Barry, 2003). - Bok fra Kindle: Om rike mennesker, skriver forfatteren at «people don t rise from nothing» (Gladwell, 2008, Kapittel 1, Del 2, avsnitt 5). Oppgi kapittel osv. ved sitat hvis det ikke er sidetall i boka. - Bok med DOI (digital object identifier): Brill (2004) skildrer idrettsutøveres holdninger i The Winner s way. - Bok med navngitt forfatter: O Keeffe, E. (2009). Egoism & the crisis in Western values. Lokalisert på p?itemid=135 - Kapitel i bok med redaktør(er): Barry, B. (2003). Is democracy special? I T. Christiano (Red.), Philosophy and democracy: An anthology (s ). Lokalisert på - Bok fra Kindle: Gladwell, M. (2008). Outliers [Kindle DX versjon]. Lokalisert på - Bok med DOI (digital object identifier): Brill, P. (2004). The winner s way [Adobe Digital Editions versjon]. - Bok med navngitt forfatter: Velg Web Page Fyll ut feltene: Author, Year, Title og URL (evt. DOI eller Name of database). - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - legg eventuelle opplysninger i skarpe klammer i Title-feltet, f.eks. [Kindle DX versjon] - Kapitel i bok med redaktør(er): Velg Book Section Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book Title, Pages og URL (evt. DOI eller Name of database). - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - skriv sidespenn med kun tall i Pages-feltet, f.eks Korriger referansene eventuelt i Word for å få dem lik eksemplene, men ikke konverter til plain text før du er helt ferdig med å bruke EndNote. 17

18 Kompendium (tekstsamling brukt i kurs) For tidligere publiserte tekster, oppgi originalkilden. For upubliserte tekster, oppgi opplysninger for kompendiet. Tidligere publiserte tekster: mens Hundeide (1977) mener at Piagets metode er ineffektiv. Upubliserte tekster: Dette er forklart av Liv Hausken (2000) i hennes notater om medievitenskap. Generelt Tidligere publiserte tekster: Hundeide, K. (1977). En vurdering av Piagets aktivitetspedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 61(2), Upubliserte tekster: Hausken, L. (2000). Tekstteoretiske utfordringer i medievitenskap. I Medievitenskap 2: 3SP420: artikkelsamling [2007]. Rena: Høgskolen i Hedmark, Avd. for økonomi, samfunnsfag og informatikk. Forfatteren har gitt ut flere publikasjoner samme år Det er tydelig at klisjeene står i kø her (Dahl, 1995a). I en annen sammenheng har Dahl (1995b) vist at Dahl, W. (1995a). Hjerte, smerte, blod og Død. Bergen: Anna forl. Dahl, W. (1995b). Stil og struktur: Linjer i norsk fiksjonsprosa gjennom to århundrer. Bergen: Eide. Tidligere publiserte tekster: Velg Journal article (dette eksemplet) Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Pages. Upubliserte tekster: Velg Book section Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Book Title, Place Published og Publisher. - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - Rekkefølgen og nummereringen skjer automatisk i EndNote. 18

19 Sekundær referanse (Kilde som er sitert/referert til i en annen kilde) N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvise til den! Uten sitat: Dette er helt grunnleggende, ifølge Florence Nightingale (referert i Kirkevold, 1998). Solstad, T. (2008). Les mer!: Utvikling av Med sitat: lesekompetanse i barnehagen. Oslo: I et avisinnlegg skrev pedagogen Jørgen Universitetsforl. Lassen at «vi må engasjere oss i det vi leser og leve oss inn i rollene» (sitert i Solstad, 2008, s. 93). Henvisning i sitat: Som Solstad (2008) poengterer: «barn og unge sender SMS til venner, kjærester, søsken og foreldre (Skog, 2006, s. 201). Vi bruker både muntlig og skriftlig språk på en annen måte sammen med venner» (s. 24). N.B. Det er alltid best å finne den originale kilden og henvise til den! Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. Ikke oppgi den originale kilden i referanselisten, oppgi bare den kilden som faktisk blir brukt, altså den sekundære kilden. I eksemplet til venstre skal Solstad oppgis i referanselisten, men ikke Skog. Legg inn informasjonen til dokumentet du har lest i EndNote - I Word: Klikk på referansen din, klikk på Edit and Manage Citations, skriv inn teksten som viser til originalkilden i Prefix-feltet 19

20 Forfatter med dobbelt fornavn/etternavn Dobbelt fornavn uten bindestrek: Flere dikt i Jan Erik Volds Kalenderdikt (1995) har et politisk budskap. Dobbelt fornavn med bindestrek: Familien reiser til utlandet i Anne-Cath. Vestlys Aurora i Holland (1970). Dobbelt etternavn uten bindestrek: Lars Saabye Christensen skriver om barndommen i romanen Herman (1988). Dobbelt etternavn med bindestrek: B. Andreas Bull-Hansen dikter opp en dyster fremtid i romanen Anubis (2006). Dobbelt fornavn uten bindestrek: Vold, J. E. (1995). Kalenderdikt. Oslo: Gyldendal Norsk Forl. Dobbelt fornavn med bindestrek: Vestly, A.-C. (1970). Aurora i Holland. Oslo: Tiden Norsk Forl. Dobbelt etternavn uten bindestrek: Christensen, L. S. (1988). Herman. Oslo: Cappelen. Dobbelt etternavn med bindestrek: Bull-Hansen, B. A. (2006). Anubis. Oslo: Cappelen. Legg inn forfatter i Author som vanlig. Trykk på Enter mellom hvert forfatternavn. EndNote sørger for å få plassert navnene riktig ifølge APA-standarden. Kilde uten år Her gis en kritisk fremstilling av det klassiske skillet mellom fellesskap og samfunn (Bond, s.a., s ). Årstallet erstattes med s.a. (= uten år). Sidetall er valgfritt, men anbefalt. Bond, N. (s.a.). Sociology and ideology in Ferdinand Tönnies' Gemeinschaft und Gesellschaft. Freiburg: Albert-Ludwigs- Universität. Årstallet erstattes med s.a. (= uten år) både i teksten og i litteraturlisten. I feltet for årstall, sett inn s.a. 20

21 Kilde uten navngitt forfatter I Å lese for livet (2003) blir denne problemstillingen utførlig behandlet. Å lese for livet: Barn lærer å lese. (2003). Oslo: Cappelen akademisk forl. Ikke skriv i Author-feltet. Det er ikke nødvendig å skrive hele tittelen i teksten, bare de første ordene. Tittel settes på forfatterplassen dersom kilden ikke har navngitt forfatter. Flere forfattere med samme etternavn og forbokstav ifølge biografien (Danny Thomas, 1991).... som kommer tydelig frem i romanen (Dylan Thomas, 1954). Skriv hele fornavnet i henvisningene. Thomas, D. [Danny] & Davidson, B. (1991). Make room for Danny. New York, NY: Putnam. Thomas, D. [Dylan]. (1954). A child s Christmas in Wales. Norfolk, CT: New Directions. Skriv hele fornavnet i skarpe klammer i referansen og ordne alfabetisk. Legg inn forfatterne som vanlig i EndNote. EndNote ordner dette for deg. Usikkert publikasjonssted Deleuze og Guattari (2005) etablerer her en ny tegnteori. Deleuze, G. & Guattari, F. (2005). Tusind plateauer: Kapitalisme og skizofreni. [København]: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Dersom publikasjonssted ikke oppgis, men er mulig å finne ut av, settes det i skarpe klammer. Skriv [s.l.] hvis det ikke er mulig å finne ut av (s.l. = ukjent sted). - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - Skriv antatte publikasjonssted i skarpe klammer i feltet Place Published. - Skriv [s.l.]: hvis det ikke er mulig å finne ut av (s.l. = ukjent sted). 21

22 Upublisert materiale Blant andre har Lanktree (1991) dokumentert dette. Lanktree, C. (1991, januar). Tidlig data om trauma symptomer. Upublisert manuskript presentert på møte i Trauma Gruppe, Oslo, Norge. Velg Unpublished Work Fyll ut feltene: Author, Year, Title of Work og Series Title. - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - Skriv opplysninger i feltet Series Title, f.eks. Upublisert manuskript presentert på Kilde som har forkortelse/akronym/populærnavn Temaer i Debatten i 2013 inkluderte bl.a. tigging, transportplanen og rikets tilstand etter åtte år med rødgrønn regjering (Norsk Rikskringkasting [NRK], 2013). Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i skarpe klammer. Bruk kun forkortelsen i de neste henvisningene og i hovedteksten. Norsk Rikskringkasting. (2013). Debatten. Lokalisert på I referanselisten skrives navnet fullt ut. Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Bruk av forkortelser skjer ikke automatisk i EndNote. Korriger i Edit & Manage Citations. Feltet Abbreviation kan fylles ut, men det påvirker ikke hvordan referansen eller henvisningene ser ut. 22

23 Flere kilder i én henvisning God håndhygiene den viktigste faktoren i forebygging av smittsomme virus (Kirkevold, 1998; Stordalen, 2009). Det kan henvises til flere kilder i én henvisning. De føres opp alfabetisk i samme parentes, skilt med semikolon. Kirkevold, M. (1998). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering. Oslo: Ad notam Gyldendal. Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare: Smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforl. Markér to eller flere referanser i EndNote ved å bruke Ctrl-tasten og klikk på referansene og eksporter til Word. Henvisningene blir ført opp i alfabetisk rekkefølge, skilt med semikolon. Alternativt kan du bruke Insert citation i Word og søke opp referansene. 23

24 Artikler Tidsskriftartikkel med én forfatter Fra trykt tidsskrift uten DOI (Digital Object Identifier): Ifølge Nilsen er «samfunnet... til stede i individene i form av sosialt konstituerte normer, verdier, symboler og væremåter» (2002, s. 255). Skriv i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Fra trykt tidsskrift uten DOI (Digital Object Identifier): Nilsen, R. Å. (2002). Var Max Weber en metodologisk individualist? Sosiologisk tidsskrift, 10(3), Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkel) i kursiv. Årgang (volume) i kursiv. Heftenummer (issue) i parentes, og ikke kursiv. Sidetall for hele artikkelen oppgis. Fra elektronisk tidsskrift uten DOI: Skoleelever er mer uforskammet nå enn før, og lærere må innrømme at elevene har makt for å Fra elektronisk tidsskrift uten DOI: kunne takle problemer i klasserommet Perlmutter, D. D. (2004). What works when (Perlmutter, 2004). students and teachers both misbehave. Education Digest, 70(1), Lokalisert på Hvis artikkelen er tilgjengelig uten abonnement, oppgi enten full URL eller URLen til tidsskriftets hjemmeside når artikkelen er søkbar derfra. Hvis artikkelen er tilgjengelig via abonnement (dette eksempel), oppgi URL til tidsskriftets hjemmeside. Databasenavn inkluderes ikke. Fra trykt tidsskrift uten DOI (Digital Object Identifier): Velg Journal article Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Pages. - det går an å eksportere referanser til EndNote fra de fleste artikkeldatabaser - sidetall i henvisninger føres inn manuelt i Word (EndNote-fane) med Edit & Manage Citations Fra elektronisk tidsskrift uten DOI: Velg Electronic Article Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical Title, Volume, Issue, Pages og URL. - det går an å eksportere referanser til EndNote fra de fleste artikkeldatabaser 24

25 Fra tidsskrift (trykt eller elektronisk) med DOI: Siden 1970 har det vært en tredobling av antall barn som får diagnosen autisme (Safran, 2008, s. 92). «Begrepet autisme har gjennomgått en betydelig transformasjon siden 1940-årene», skriver Safran i samme artikkel (s. 90, egen oversettelse). Når sitater oversettes må dette oppgis i henvisningen. Fra tidsskrift (trykt/elektronisk) med DOI: Safran, S. P. (2008). Why youngsters with autistic spectrum disorders remain underrepresented in special education. Remedial and Special Education, 29(2), DOI-en er en entydig identifikator og lenke til artikkelen når den skrives i en doiresolver. Skriv evt. foran DOI-nr. for å lage en URL for referansen. Databasenavnet skal ikke synes i URL-en. Fra tidsskrift (trykt eller elektronisk) med DOI: Se over. Fyll ut DOI-feltet i tillegg. - det går an å eksportere referanser til EndNote fra de fleste artikkeldatabaser - sidetall i henvisninger føres inn manuelt i Word (EndNote-fane) med Edit & Manage Citations 25

26 Tidsskriftartikkel med flere forfattere Artikler med to forfattere: Skriv begge navn i alle henvisninger. Tittelen på tidsskriftet (ikke artikkelen) i kursiv. Det går an å eksportere referanser til EndNote fra de fleste artikkeldatabaser. Studiet viser at menn gjør mer husarbeid etter at de får barn (Deutsch, Lussier & Servis, 1993, s. 116). Artikler med tre til fem forfattere: Skriv alle navn i den første henvisningen. I senere henvisninger til samme artikkel, skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og årstallet.. «Et al.» betyr «og andre». Sidetall er valgfritt, men anbefalt. Artikler med flere enn 5 forfattere: Skriv kun etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. og år i alle henvisninger. Deutsch, F. M., Lussier, J. B. & Servis, L. J. (1993). Husbands at home. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), For artikler med opp til seks forfattere, skriv alle navn. For artikler med flere enn syv forfattere, skriv de første seks navn etterfulgt av... og så det siste forfatternavn. (Dette eksemplet viser en artikkel fra et trykt tidsskrift uten egen DOI.) Skrives i EndNote på samme måte som tidsskriftartikkel med én forfatter (over). Trykk Enter mellom hvert navn. Sidetall i henvisninger føres inn manuelt i Word (EndNote-fane) med Edit & Manage Citations. Korriger eventuelt referansene i Word for å få dem lik eksemplene, men ikke konverter til plain text før du er helt ferdig med å bruke EndNote. 26

27 Avisartikler Trykt avis: Brystkreft kan nå påvises med en enkel blodprøve (Alver, 2008). Elektronisk avis: Den økonomiske krisen i USA styrker Obamas sjanser i presidentvalget (Nagourney & Bumiller, 2008). Trykt avis: Alver, V. (2008, 25. september). Ny test for brystkreft. Dagbladet, s. 6. Elektronisk avis: Nagourney, A. & Bumiller, E. (2008, 25. september). McCain leaps into a thicket. The New York Times. Lokalisert på Oppgi avisens hjemmeside når artikkelen kan søkes opp derfra. Review-artikler Ifølge en oppsummering av forskningen, kan hypnoses være effektiv behandling for noen pasienter (Shaw, O Rourke, Del Mar & Kenardy, 2009). Shaw, K., O Rourke, P., Del Mar, C. & Kenardy, J. (2009). Psychological interventions for overweight or obesity. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (2) pub2 Dette eksemplet viser en artikkel fra en online-database med egen DOI. Skriv ev. foran DOI-nr. for å lage en URL til referansen. Trykt avis: Velg Newspaper Article. Fyll ut feltene: Reporter, Title, Newspaper, Pages og Issue Date. - skriv kun sidetallet i Pages-feltet, f.eks. 6 Elektronisk avis: Velg Newspaper Article. Fyll ut feltene: Reporter, Title, Newspaper, Pages, Issue Date og URL. - skriv URL-en til nettavisens hovedside - Trykk Enter mellom hvert forfatternavn Velg Electronic Article Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical Title, Volume, Issue og DOI (eller URL). - trykk Enter mellom hvert forfatternavn 27

28 Webside, wiki, blogg Webside (generelt) I gjennomsnitt får jenter høyere karakterer enn gutter i norsk grunnskole (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). Statistisk Sentralbyrå. (2012). Karakterer ved avsluttet grunnskole. Lokalisert på Forfatteren her er Statistisk Sentralbyrå. Skriv navnet helt ut i første henvisning. Hvis Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å kilden blir brukt senere, oppgi forkortelsen i oppgi dato lokalisert hvis websiden kan skarpe klammer. Bruk kun forkortelsen i senere forandre seg over tid (f.eks. Wiki, se under). henvisninger, f.eks.(ssb, 2012). Bruk denne malen for de fleste websider: Forfatter, F. (dato). Tittel. Lokalisert på Hvis det er ingen forfatter, verken person- eller korporasjonsnavn, bruk denne malen: Tittel. (dato). Lokalisert på Velg Web Page Fyll ut feltene: Author, Year, Title og URL. Hvis forfatteren ikke er en person, slik som dette eksempelet, skriv komma etter navnet i Author-feltet, f.eks.statistisk Sentralbyrå, ellers tror EndNote at Sentralbyrå er etternavnet til forfatteren. 28

29 Blogg (Weblogg) En bloggpost: En wiki kan være et nyttig verktøy for forskningssamarbeid (Stone, 2013). Bruk «bloggernavnet» i henvisningen og referanselisten hvis bloggeren ikke bruker sitt ordentlige navn. Hele bloggen: Bibliotekaren Graham Stone (2012) ved University of Huddersfield har laget bloggen Informed researcher, med online-kurs i sosiale medier for forskere. En bloggpost: Stone, G. (2013, 11. februar). Thing 7: Wikis [Bloggpost]. Lokalisert på 3/02/11/thing-7/ Bruk «bloggernavnet» i henvisningen og referanselisten hvis bloggeren ikke bruker sitt ordentlige navn. Oppgi nøyaktig URL. Hele bloggen: Stone, G. (2012). Informed researcher: 9 research things 2012 [Blogg]. Lokalisert på Velg Blog Fyll ut feltene: Author, Year, Title of entry, Date og URL - I Date-feltet, Skriv datoen for blogginlegget slik: 11. februar - Legg til [Bloggpost] etter tittelen på blogginlegget i Title of entry-feltet 29

30 Wiki Kildekritiske teknikker ble først utviklet under Renessansen (Kildekritikk, s.a.). Bruk informasjon fra wikier med varsomhet. Det er ingen garanti for at eksperter har skrevet artiklene i en wiki. Sammenlign fakta og statistikk fra wikier med pålitelige kilder. Kildekritikk. (s.a.). I Wikipedia. Lokalisert 4. juni 2013, på Når forfatternavn mangler, skriv artikkeltittel først. Når årstallet ikke oppgis, skriv (s.a.) (=uten år). Oppgi dato lokalisert og nøyaktig URL. Velg Web Page Fyll ut feltene: (Author), Year, Title, Series Title og URL. -la Author-feltet stå tom når det er ingen navngitt forfatter - skriv f.eks. 27. april 2012, på i URL-feltet (før URL-en) - Korriger referansene eventuelt i Word for å få dem lik eksemplene, men ikke konverter til plain text før du er helt ferdig med å bruke EndNote. 30

31 Oppslagsverk Leksikon Trykt leksikon:... vil også vise til demokratibegrepet (Slastad, 1979). Elektronisk leksikon: «Lek forekommer hos dyr og mennesker og i alle aldere» (Alver & Skre, s.a., avsnitt 1). Årstallet viser til året artikkelen/leksikonet er sist oppdatert. Hvis årstallet ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Når sidetallet ikke finnes, skriv avsnittsnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Den forventede levealderen for menn i Danmark er 77,1 år (Denmark, 2013). Når forfatternavn mangler, oppgi artikkeltittel først. Trykt leksikon: Slastad, R. (1979). Demokrati. I PaxLeksikon (Bind C-G, s ). Oslo: Pax forl. Oppgi sidetall for leksikonartikkelen. Ved flerbindsverk, oppgi også bindnummer/-tittel. Elektronisk leksikon: Alver, B. & Skre, I. B. (s.a.). Lek: Aktivitet for moro skyld. I A. M. Godal (Red.), Store norske leksikon. Lokalisert 8. mai 2013, på Skriv artikkeltittel etter forfatter og årstall (når sist oppdatert). Hvis årstallet ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Oppgi eventuell hovedredaktør og nøyaktig URL. Oppgi dato lokalisert hvis websiden (med samme URL) kan forandre seg over tid. Mange E-leksika er kontinuerlig oppdatert/redigert. Denmark. (2013). I Encyclopædia Britannica (Akademisk utg.). Lokalisert 8. mai 2013, på pic/157748/denmark Når forfatternavn mangler, oppgi artikkeltittel først. Oppgi eventuell utgave. Trykt leksikon: Velg Encyclopedia Fyll ut feltene: Author (ev. Editor), Year, Title, Encyclopedia Title, Place Published, Publisher, Volume og Pages. Elektronisk leksikon: Velg Electronic Article Fyll ut feltene: Author (evt. Editor), Year, Title, Periodical Title og URL - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - i URL-feltet, før URL-en, skriv f.eks.11. november 2011, på - skriv eventuell utgaveinformasjon i Editionfeltet 31

32 Ordbok Trykt ordbok: Mange norrøne ord har flere ulike definisjoner (Heggstad, Hødnebø & Simensen, 2008). Elektronisk ordbok: «Åndsverk» oversettes med enten intellectual work, intellectual achievement eller creative work (Åndsverk, s.a.). Trykt ordbok: Heggstad, L., Hødnebø, F. & Simensen, E. (2008). Norrøn ordbok (5. utg.). Oslo: Samlaget. Elektronisk ordbok: Åndsverk. (s.a.). I Stor norsk-engelsk ordbok. Lokalisert på rch=%c3%a5ndsverk&lang=en I mangel på forfatternavn bruker vi her oppslagsordet som «forfatter». Hvis årstallet ikke er oppgitt, skriv (s.a.). Oppgi nøyaktig URL. Det er kun nødvendig å oppgi lesedato hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Trykt ordbok: Velg Book Fyll ut feltene: Author (ev. Editor), Year, Title, Place Published, Publisher og ev. Edition. Hvis det ikke er første utgave, skriv f.eks. 5. i Edition-feltet. Elektronisk ordbok: Velg Electronic Article Fyll ut feltene: (Author eller Editor, hvis aktuelt), Year, Title, Periodical title og URL. - skriv s.a. i Year-feltet ved ukjent årstall - skriv oppslagsordet i Title - skriv tittel på ordboka i Periodical title - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene 32

33 Håndbok Trykt kilde: Legekontroll er nødvendig før Paracetamol brukes mot langvarige hodesmerter (Paracetamol, 2012). Elektronisk kilde: Legekontroll er nødvendig før Paracetamol brukes mot langvarige hodesmerter (Paracetamol, s.a.). Trykt kilde: Paracetamol. (2012). I B. C. B. Jansen (Red.), Felleskatalogen over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge (54. utg., s. 1548). Oslo: Felleskatalogen. Elektronisk kilde: Paracetamol. (s.a.). I B. C. B. Jansen (Red.), Felleskatalogen. Lokalisert på Når årstallet ikke oppgis, skriv (s.a.) (=uten år). Oppgi håndbokens hjemmeside når artikkelen kan søkes opp derfra Hvis hentet fra en trykt kilde: Velg Encyclopedia Fyll ut feltene: (Author), Year, Title, Editor, Encyclopedia title, Place Published, Publisher, Edition og Pages. Hvis hentet fra en elektronisk kilde: Velg Electronic Article Fyll ut feltene: (Author eller Editor, hvis aktuelt), Year, Title, Periodical title og URL. - Trykk Enter mellom hvert navn i Author- og Editor-feltene - skriv oppslagsordet i Title - skriv tittel på håndboka i Periodical title Database Det kan være bivirkninger når de to legemidlene tas samtidig (Legemiddelverket, s.a.). Legemiddelverket. (s.a.). interaksjoner.no [database]. Lokalisert på Velg Web Page Fyll ut feltene: Author, Year, Title og URL. - skriv s.a. i Year når årstallet ikke er oppgitt - skriv [database] i Title-feltet, etter tittelen 33

34 Offentlige kilder Lover I teksten I I referanselisten I EndNote I Jeg viser her til Adopsjonsloven (1986) og til andre aktuelle lovtekster. Oppgi korttittel eller offisiell tittel, og årstall til den opprinnelige loven. (Opplysninger om korttittel finnes under hver lov i Lovdata.) Adopsjonsloven, LOV (2014) Bruk samme tittel som brukt i henvisningen i teksten, etterfulgt av datoen til den opprinnelige loven (betegnelsen i Lovdata). Paragraf tas med hvis aktuelt. Oppgi siste endringsdato i parentes hvis annerledes enn lovdatoen oppgitt i teksten. For den offisielle versjonen av loven, er det ikke nødvendig å oppgi flere opplysninger om kilden. Elektronisk kilde: Velg Government Document Fyll ut feltene: Year, og Title - i Year-feltet, oppi årstallet for siste endring - i Title-feltet, skriv f.eks. Adopsjonsloven, LOV Korriger referansene eventuelt i Word for å få dem lik eksemplene, men ikke konverter til plain text før du er helt ferdig med å bruke EndNote. 34

35 Forskrifter Forskrift om rammeplan for lektorutdanning (2013) gir klare retningslinjer for dette. Henvis til korttittel. (Opplysninger om korttittel finnes under hver forskrift i Lovdata.) Forskrift om rammeplan for lektorutdanning, FOR Bruk korttittel, etterfulgt av datoen (betegnelsen i Lovdata) til den opprinnelige forskriften. Paragraf tas med hvis aktuelt. For den offisielle versjonen av forskriften er det ikke nødvendig å oppgi flere opplysninger om kilden. Elektronisk kilde: Velg Government Document Fyll ut feltene: Author, Year og Title - i Author-feltet, skriv korttittel etterfulgt av komma, f.eks. Forskrift for rammeplan for lektorutdanning, - i Title-feltet, skriv full tittel og dato, f.eks. Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 ( ) Rammeplaner I trykt eller elektronisk kilde Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) skal det kulturelle mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i barnehagen. I rammeplanen står det at «barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger» (s. 8). Trykt kilde: Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Rev. utg.). Oslo: Departementet. Elektronisk kilde: Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Rev. utg.). Lokalisert på mmeplan-for-barnehagens-innhold-ogoppgaver/ Hvis hentet fra en trykt kilde: Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, (Edition), Place Published og Publisher. Hvis hentet fra en elektronisk kilde: Velg Web Page Fyll ut feltene: Author, Year, Title og URL. - når forfatter ikke er en person, skriv komma etter navnet i Author-feltet for å unngå invertering - eventuelle opplysninger om utgave skrives i Title-feltet, etter tittelen (gjelder elektronisk kilde). 35

36 Læreplaner Hele læreplanen: i den generelle delen av læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2006). Læreplaner i fag: I barnetrinnet skal elever ha 328 timer med naturfag (Utdanningsdirektoratet, 2013). Hele læreplanen: Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (Midl. utg.). [Oslo]: Kunnskapsdepartementet. Læreplaner i fag: Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i naturfag. Lokalisert på I referansen, skriv året som læreplanen gjelder fra. Oppdaterte læreplaner finnes på Hvis hentet fra en trykt kilde: Velg Book Fyll ut feltene: Author, Year, Title, (Edition), Place Published og Publisher. Hvis hentet fra en elektronisk kilde: Velg Web Page Fyll ut feltene: Author, Year, Title og URL. - når forfatter ikke er en person, skriv komma etter navnet i Author-feltet for å unngå invertering - eventuelle opplysninger om utgave skrives i Title-feltet, etter tittelen (gjelder elektronisk kilde). 36

37 Meldinger og proposisjoner fra Stortinget Trykt eller elektronisk kilde: Kulturell skulesekk for framtida tilrettelegger for at barn og unge, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet (Kultur- og kirkedepartementet, 2007). «Kunst og kultur er ressursar som bør vere tilgjengelege for alle» (Kapittel 1.1). Når sidetallet ikke oppgis, skriv avsnittnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Trykt kilde: Kultur- og kirkedepartementet. (2007). Kulturell skulesekk for framtida. (St.meld. nr. 8, ). Oslo: Departementet. Elektronisk kilde: Justis- og beredskapsdepartementet. (2013). Terrorberedskap: Oppfølging av NOU 2012: 14. Rapport fra 22. juli-kommisjonen. (Meld. St. 21, ). Lokalisert på FS/STM DDDPDFS.pdf Oppgi hele URL-en. Det er kun nødvendig å oppgi dato lokalisert hvis websiden kan forandre seg over tid (f.eks. Wiki). Trykt kilde: Velg Government Document Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number, Place Published og Publisher. Elektronisk kilde: Velg Government Document Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number og URL. - når forfatteren ikke er en person, skriv komma etter navnet i Author-feltet for å unngå invertering - skriv f.eks. St.meld. nr. 8, i feltet for Report number 37

38 NOU-er Trykt kilde: Ifølge utredningen, blir «konkurransen om studenter, ansatte, forskningsmidler og samarbeidspartnere stadig skjerpet» (Stjernø et.al., 2008, s. 15). Skriv... i et sitat hvis noen ord er utelatt. Oppgi sidetallet for sitatet i henvisningen. Elektronisk kilde: Utvalget skriver at «de samlede investeringene på kontinentalsokkelen har økt kraftig de seneste årene og er nå på et historisk høyt nivå» (Investeringsutvalget, 1999, Kapittel 2.1). Når sidetallet ikke finnes, skriv avsnittsnummer eller kapittel/del for sitatet i henvisningen. Trykt kilde: Stjernø, S. et. al. (2008). Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning. (NOU 2008:3). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. NOU-er er skrevet av et utvalg. Hvis utvalget ikke er navngitt, bruk utvalgets leder som hovedforfatter, etterfulgt av et al. Elektronisk kilde: Investeringsutvalget. (1999). Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen. (NOU 1999:11). Lokalisert på OU-er/1999/NOU html?id= NOU-er er skrevet av et utvalg. Hvis utvalget er navngitt, bruk det som forfatternavn. Trykt kilde: Velg Government Document Fyll ut feltene: Author, Year, Title og Report number. - når forfatteren ikke er en person, skriv komma etter navnet i Author-feltet - skriv f.eks. NOU 2008:3 i feltet for Report number Elektronisk kilde: Velg Government Document Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number og URL. - når forfatteren ikke er en person, skriv komma etter navnet i Author-feltet - skriv f.eks. NOU 1999:11 i feltet for Report number 38

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2015 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2014 (APA

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering i

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

APA 6th - referansestil

APA 6th - referansestil APA 6th - referansestil APA 6th er en mye anvendt stil for litteraturlister. Stilen er i utgangspunktet engelskspråklig, men her finner du veiledning på hvordan du siterer korrekt i norskspråklige oppgaver.

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. MAC-versjon

Veiledning til EndNote X7. MAC-versjon Veiledning til EndNote X7 MAC-versjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote...4 Installere og starte EndNote...4 Ordforklaringer...4 Biblioteket...5 Modus...6 Stil...6 Felt...6 Rating...6

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

EndNote X6. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

EndNote X6. En veiledning fra Medisinsk bibliotek EndNote X6 Fra 1. januar 2015 blir OUS Medisinsk bibliotek på Ullevål og Radiumhospitalet en del av Universitetsbiblioteket i Oslo. Medisinsk bibliotek vil fortsette å være lokalisert på Ullevål og Radiumhospitalet.

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave 1 Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave Unni Knutsen 17. november 2014 Innhold INNLEDNING... 4 HENVISNINGER I TEKSTEN... 5 Forholdet mellom henvisninger i tekst og oppsettet i litteraturlista...

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

Håndbok til EndNote versjon X 2

Håndbok til EndNote versjon X 2 Biblioteket Håndbok til EndNote versjon X 2 Forord Dette er en håndbok til EndNote versjon X2. Den er tenkt å skulle fungere både for nybegynnere og for erfarne EndNote-brukere. Beskrivelsene er i forhold

Detaljer

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Høgskolen i Hedmark Informasjonsrapport nr. 1 2006 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Institutt for journalistikk og mediefag 2014 Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen,

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

EndNote referansehåndterings program

EndNote referansehåndterings program EndNote referansehåndterings program For Windows 13.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Studieoppgaver og annen faglig litteratur vil ofte bygge på materiale som er utgitt tidligere. Du må oppgi kilder

Detaljer

Engel eller terrorist?

Engel eller terrorist? Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Kristine Sveum Strandheim Bacheloroppgave Engel eller terrorist? Digital danning Angel or terrorist? Digital formation GLUS 1-7 2014 Samtykker til utlån hos

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer