Mammografi INFORMASJON TIL HENVISENDE LEGER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mammografi INFORMASJON TIL HENVISENDE LEGER. www.sri.no"

Transkript

1 Mammografi INFORMASJON TIL HENVISENDE LEGER

2 INFORMASJON OM MAMMOGRAFI TIL HENVISENDE LEGER Radiologene Knut Korsbrekke og Kirsti Løken har i samarbeid med Radiologkollegiet ved Sentrum Røntgeninstitutt utarbeidet denne informasjonsbrosjyren om mammografi for henvisende leger. Sentrum Røntgeninstitutt anbefaler regelmessig årlig helsekontroll mammografi for kvinner fra 40 år. CANCER MAMMA, OMFANG OG RISIKO FOR UTVIKLING Cancer mamma er den hyppigste kreftform hos kvinner og utgjør i Norge ca 23% av alle krefttilfeller hos kvinner. Mer enn 2500 kvinner får årlig brystkreft i Norge. Statistisk sett vil en av 12 kvinner bli rammet av denne sykdommen i løpet av sitt liv (1). Hyppigheten stiger med økende alder,og de fleste som blir rammet er over 60 år. Men det er verdt å merke seg at det er anslagsvis like mange nye tilfeller med brystkreft i aldersgruppen år som i gruppen år (1). Over 50% av nye tilfeller forekommer hos kvinner eldre enn 60 år. Mindre enn 5% av nye tilfeller er hos kvinner < 40 år, men hos disse yngre kvinner utgjør brystkreft ca 35% av alle krefttilfeller i denne aldersgruppen. Det er også en økt hyppighet hos kvinner med cancer mamma i nærmeste familie (mor, datter, søstre; det vil si førstegradsslektninger) Disse kvinner som har en høyere hyppighet av brystkreft bør følges med hyppigere kontrollintervaller (se senere under helsekontroll mammografi) Sentralt er det at langt de fleste cancere (ca 90-95%) forekommer hos kvinner uten spesiell familiær disposisjon. Prognosen ved cancer mamma er blant annet avhengig av histologisk type/differensieringsgrad og stadie-inndeling (lymfeknute-status). For lokalisert sykdom uten tegn til spredning er tumors størrelse på diagnosetidspunktet et viktig prognostisk parameter (2). Ofte er det slik at jo mindre tumor, jo bedre prognose, men enkelte ganger kan selv store tumores ha en benign og langsom utvikling. Som en hovedregel kan man si at: Tumorstørrelse under 1 cm (uavhengig av lymfeknutestatus): 12 års overlevelse på 95%. Tumorstørrelse under 1,5 cm og ingen regional spredning: 12 års overlevelse på 94%(3) Selv aggressive cancere kan helbredes hvis de oppdages tidlig nok. De aller fleste mamma-tumores kan oppdages i preklinisk stadium ved hjelp av mammografi. Cancer mamma er en progressiv sykdom; større tumor betyr ofte mer aggressivt vekstmønster betinget av at tumor ofte får et mindre differensiert preg etter hvert. Tidlig oppdagelse av sykdom er viktig for et godt behandlingsresultat. Preklinisk oppdagelse av sykdom ved helsekontroll mammografi eller screening reduserer mortalitet ved cancer mamma i betydelig grad. Klinisk erkjennbare tumores oppdages som regel først av kvinnen selv. Regelmessig egenkontroll og palpasjon hos egen lege er helt sentralt og må ikke neglisjeres. Mammografi er en god metode for å kartlegge allerede mistenkt tumor. Den største fordelen ved mammografi er likevel evnen til påvise preklinisk sykdom og dermed bedre prognosen radikalt. SELVE UNDERSØKELSEN Under gradert kompresjon av mamma tas det rutinemessig røntgenbilder i to plan av begge bryst. Eventuelle tilleggsbilder tas ved behov, og dette kan bety etterinnkalling av kvinnen. Kompresjon oppleves ofte ubehagelig (men sjeldent smertefullt) av kvinnen, men er viktig for et godt resultat. Selve undersøkelsen er rask å utføre og krever ingen spesielle forberedelser. Mammografi suppleres ofte med ultralyd for å øke den diagnostiske treffsikkerheten, spesielt ved klinisk palpable tumores og usikre mammografifunn. Ultralyd er uegnet til en generell mamma-undersøkelse, men brukes målrettet ved usikre mammografiske funn eller klinisk påviselig tumor. Selv om det benyttes røntgenstråler ved mammografi er strålebelastningen ved undersøkelsen minimal og kan ses bort ifra, selv ved årlige undersøkelser gjennom flere ti-år (8). Strålebelastningen tilsvarer ikke mer enn ca en ukes naturlig bakgrunns-bestråling som alle er utsatt for. Statistisk er det blitt beregnet at livsløpsrisikoen for cancer mamma ved årlige kontroller øker med 0,1 %, mens undersøkelsene reduserer mortaliteten ved sykdommen med nærmere 30 %.

3 SENTRUM RØNTGENINSTITUTT MENER AT : 1. Pr i dag er mammografi den beste metoden for å påvise brystkreft i et tidlig stadium. 2. Når brystkreft påvises i et tidlig stadium, medfører dette en bedre mulighet til helbredelse 3. Brystkreft som oppdages tidlig er ofte liten. Det betyr at det kan bli en liten operasjon. SENSITIVITET OG SPESIFISITET Mammografi er en meget god metode med tanke på deteksjon og kartlegging av cancer mamma. Hos kvinner med tett vevsstruktur (rikelig fibroglandulært vev - fibroadenomatose) blir den mammografiske vurderingen vanskelig. Spesielt gjelder dette yngre kvinner, men tett parenchym kan forekomme i alle aldre. Hos dem med tettest vev, er mammografi en mindre egnet metode. Det må her legges stor vekt på kliniske palpasjonsfunn. Hos kvinner med normalt tette mamma eller parenchymatrofi har mammografi en høy sensitivitet for å påvise sykdom. Tumor kan i sjeldne tilfeller likevel overses på grunn av ukarakteristisk utseende og vekstmønster. Generelt regner man med ca 5-15 % falske negative mammografi-undersøkelser, det vil si at kvinnen har en tumor som ikke påvises mammografisk. Sjansen for falske negative er vesentlig større ved tett parenchym. Egenkontroll og klinisk undersøkelse hos lege er også viktig i vurdering av mamma. Spesielt hos kvinner med tette mamma må det legges stor vekt på kvinnens egne opplysninger og palpasjonsfunnet, uavhengig av funn ved mammografi. Et usikkert palpasjonsfunn krever videre utredning uavhengig av mammografi-funn. Ved mammografi fremstilles tre-dimensjonale stukturer todimensjonalt. Selv om vi bruker flere projeksjoner og god kompresjon som sprer vevet utover, blir ikke fremstillingen alltid optimal. Overprojeksjon av normalt vev kan gi inntrykk av patologiske fortetninger. Relativt hyppig (3-6 % av alle undersøkelser) skjer det at vi må kalle kvinnen tilbake for supplerende og avklarende undersøkelse enten med mammografispesialbilder eller ultralyd. Re-innkallinger skjer også når vi ved mammografi har påvist en reell patologisk prosess som må avklares nærmere. Selv i disse tilfellene dreier det seg oftest om benigne tilstander. Erfaringsmessig oppleves re-innkallinger ofte skremmende av kvinnen, som er overbevist om at hun har en malign tilstand. Men det er her viktig å være klar over at det i de fleste tilfeller dreier seg om benign tilstander eller ikke optimalt fremstilte områder. Dette blir også presisert i vårt re-innkallingsskriv og vi utfører disse tilleggsundersøkelsene uten unødig ventetid for pasienten. TRIPPEL-DIAGNOSTIKK Trippel-diagnostikk er kombinasjon av klinisk undersøkelse, mammografi (og ultralyd) samt prøvetaking (enten cytologi eller sylinderbiopsi). Malignitetssuspekte forandringer enten de påvises klinisk eller mammografisk må verifiseres eller avkreftes med biopsi. Falske negative biopsier (evetuelt ikke representative biopsier) forekommer. Hvis det er diskrepans mellom klinikk, mammografifunn og histologi/cytologi, må åpen biopsi (kirurgisk) utføres. Trippeldiagnostikk i Sentrum Røntgeninstitutts regi skjer i dag ved avdelingen i Kr. Augusts gate i Oslo og avdelingen i Bergen. HVEM SKAL TIL MAMMOGRAFI? Klinisk mammografi: Kvinner som har symptomer som kan være uttrykk for malign sykdom. Helsekontroll mammografi: Undersøkelse av friske kvinner med tanke på å oppdage eventuell preklinisk sykdom KLINISK MAMMOGRAFI (1): Alle kvinner med mistenkt/påvist tumor Hos en del yngre kvinner (<35 år) vil fysiologiske forandringer i brystene oppfattes ofte som nyoppståtte kuler. Kulene varierer imidlertid med menstruasjon og forsvinner ofte spontant. I og med at det her ofte er snakk om fysiologiske og sykliske forandringer, kan du i mange tilfeller avvente situasjonen noe over tid og ta pasienten tilbake til fornyet klinisk undersøkelse. Selv om sjansen for malign sykdom i denne aldersgruppen totalt sett er liten, må det presiseres at det er påkrevet med videre utredning ved enhver nyoppstått forandring i mamma: - Nyoppstått invertert papille - Ensidig sekresjon fra papille dersom blodig/serøs - Nytilkomne ukarakteristiske smerter/ubehag i mammae - Palpable glandler i aksiller når fokus ikke er åpenbart - Før biopsi og ved utredning av cancer mamma Det er viktig at mammografi utføres før kirurgisk intervensjon. Dette gjelder både

4 for kartlegge den palpable tumor, men også for å se hvorvidt det foreligger multifokale forandringer, eventuelt forandringer i det andre bryst. HELSEKONTROLL MAMMOGRAFI: Årlig fra 40 år Mammografi er en meget god metode for å påvise tumor i preklinisk fase; det vil si før den kan klinisk kan palperes. Systematiske screening-undersøkelser reduserer mortalitet av brystkreft i betydelig grad. Det er holdepunkt for nærmere 30 % reduksjon i aldersgruppen år. Senere års resultater har vist en meget betydelig reduksjon av mortalitet også i gruppen år (4,5,). Metaanalyser i denne aldersgruppen har vist en reduksjon på 17 %; i enkelte studier vesentlig høyere. Lengden på det prekliniske intervall varierer avhengig av en rekke faktorer som selve tumors biologiske egenskaper og bla kvinnens alder. Yngre kvinner har generelt kortere preklinisk intervall (1-2 år for kvinner i 40-årene) I tillegg vil en høyere andel av tumores i denne aldergruppen ha en lavere differensieringsgrad (mer "maligne")(2,3) Ut ifra blant annet disse betraktninger og resultater fra flere internasjonale studier, er det i dag meget gode holdepunkter for at forebyggende mammografi (ikke nødvendigvis screening) også bør omfatte aldersgruppen år, og at kontrollene bør skje årlig i allefall frem mot 60 år (6). RISIKOPASIENTER: Hos kvinner hvor der foreligger cancer mammae hos mor, datter eller søster (debutalder <45år hos en eller <55 år hos to) anbefales følgende: Regelmessige undersøkelser igangsettes ved 35-års alder. Ved spesiell tidlig sykdomsdebut i familie, iverksettes undersøkelser 10 år før debutalder hos slektning, men ikke før 25-års alder (1). Genetisk veiledning anbefales. OPPSTART AV HORMON- SUBSTITUSJON Kvinner som vurderes til østrogenbehandling bør etter vårt syn også til mammografi før hormon-behandlingen startes, for å utelukke cancer mamma. Det er ikke bevist at østrogen-behandling fører til hyppigere mamma-cancere, men allerede etablerte cancere ved oppstart av behandling vil sannsynligvis kunne øke sin veksthastighet. OFFENTLIG SCREENING ELLER HELSEKONTROLL MAMMOGRAFI? Det er det i dag internasjonal enighet om at årlige mammografi undersøkelser fra 40 års alder anbefales på et individuelt grunnlag pga reduksjon av dødelighet. Regelmessig helsekontroll mammografi vil gi fordeler for den enkelte kvinne. I et samfunnsmedisinsk perspektiv er det ikke vist netto helsegevinst ved dette. Det er et viktig skille mellom samfunnsmedisinske anslag over økonomisk nytteverdi på den ene siden og rene medisinske vurderinger på den annen. Offentlig screening baserer seg på undersøkelse av store pasientgrupper og er ikke spesifikt individ-orientert. Screening er masse-undersøkelser hvor hovedvekten legges på en netto helsegevinst i en befolkningsgruppe. Her er det snakk om en kostnadseffektiv gevinst i forhold til ressursbruk; og ikke hva som nødvendigvis ville være til beste for den enkelte kvinne. Vi mener at alle kvinner, og helst i samarbeid med egen lege, bør skaffe seg oppdatert kunnskap om mammografi. Kvinnen må selv avgjøre om hun vil ta del i helsekontroll mammografi som ikke er en del av et offentlig screening-tilbud. Helsekontroll mammografi i regi av Sentrum Røntgeninstitutt er et tilbud til kvinner om regelmessige undersøkelser i samsvar med internasjonalt anerkjente kriterier for aldersutvelgelse og undersøkelses-hyppighet. Derfor anbefaler vi årlig helsekontroll mammografi for kvinner fra 40 års alder. Selvundersøkelse og legekontroll er like viktig uansett mammografi eller ikke. Selv om kvinnen deltar i et organisert kontroll-opplegg; nyoppdaget tumor eller mistanke om tumor må utredes uavhengig av dette. En mammografi-undersøkelse er ikke 100% pålitelig. Hvis det klinisk foreligger palpasjonsfunn som ikke er entydig benign, er det indikasjon for videre utredning uavhengig av mammografi-funn. Referanser: 1. Brystkreft; diagnostikk og behandling. Norsk Bryst Cancer Gruppe. 5.utgave 1988: Tabar L, Duffy SW, Warren Burhenne L: New Swedish breast cancer detection results for women aged Supplement to Cancer, og lignende 72, No 4 Aug Tabar L, Fagerberg G, Day NE, Duffy SW: New Insights from results of Screeninge.Lancet, Febr 15, 1992; Breast-Cancer Screening wih Mammography in Women aged years; Organizing Comitee, Falun Meeting. Int. J. Cancer: 68; Feig SA: Estimation of currently attainable benefit from Mammographic Screening of woman aged years. Cancer 1995; 75; Mammography and other Breast Imaging Information. American Cancer Society. Mars/april 1999:Internett: 7. Kopans, Daniel: An Overview of the Breast Cancer Screening Controversy. Journal of National Cancer Institute Monographs 1997; No Feig, SA: Radiation risk from mammography: Is it clinically significant?. AJR 1984; 143(3):

5 Sentrum Røntgeninstitutt er landets største private røntgeninstitutt. Vårt diagnostiske tilbud omfatter syv avdelinger - Oslo (2), Lillestrøm, Gjøvik, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi har ca. 200 ansatte og utfører årlig over undersøkelser. Alle våre avdelinger har nytt og moderne utstyr. Vi satser på medisinskfaglig kvalitet, tilgjengelighet og service. Våre kvalitets- og miljøstyringssystemer er ISO-sertifisert. Henviste pasienter betaler kun vanlig egenandel som på sykehus. Det er kort ventetid og lite køer ved våre avdelinger. OSLO CITY Stenersgt 1A 0050 Oslo Tlf Faks OSLO Kr. Augusts gt Oslo Tlf Faks LILLESTRØM Nittedalsgt 2B 2000 Lillestrøm Tlf Faks GJØVIK Niels Ødegaardsgt Gjøvik Tlf Faks TRONDHEIM Kjøpmannsgt Trondheim Tlf Faks BERGEN Vincens Lungesgt Bergen Tlf Faks STAVANGER Børehaugen Stavanger Tlf Faks

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning Blåboka Brystkreft Diagnostikk og behandling En veiledning 7. utgave, 2003 1 Forord... 4 Stadieinndeling... 5 TNM-klassifikasjon (AJCC 2002 = UICC 2002)... 5 Forekomst av brystkreft... 7 Mammografi/mammografiscreening...

Detaljer

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft IS-2063 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST IS-1524 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling

Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling MED- 3950 5.- årsoppgaven Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Martine Mirabella Bjørnvold Larsen, MK09 Mla044@post.uit.no

Detaljer

Mammografiprogrammet i Norge

Mammografiprogrammet i Norge Mammografiprogrammet i Norge Evaluering av prøveprosjektet 1996-2000 Kreftregisteret Forskningsrapport nr. 2-2000 Forord Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi

Detaljer

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors Kvalitetsmanualen er revidert av representanter for de ulike faggrupper og institusjoner i Mammografiprogrammet. Se revisjonsansvarlig for hvert nytt kapittel. Ansvarlig utgiver: Kreftregisteret, Institute

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet Den norske lægeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår ref.: 07.4.179 Deres Ref.:OB/- Dato: 12.10.07 Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes

Detaljer

Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009

Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 360053_Omslag_kreft_NY.indd 1 26-04-06 15:58:53 Forord fra helse- og omsorgsministeren Kreft er en av vår tids store folkesykdommer. Mer enn 173 000 mennesker

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller

Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller SØ-9110 Innhold 3 4 5-7 8-9 10-11 12-13 14 15 16 Forord Brystkreftsykdommen Behandlingsformer Mulige komplikasjoner etter operasjonen Oppfølging etter operasjonen

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no >

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no > Føflekkreft - og annen hudkreft kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Huden 6 Hva er kreft? 8 Føflekkreft 12 Kartlegging av kreft 16 Behandling av kreft 18 Behandling av føflekkreft

Detaljer

Brystkreft. Informasjon fra Kreftforeningen

Brystkreft. Informasjon fra Kreftforeningen Brystkreft Informasjon fra Kreftforeningen Hensikten med dette faktaarket er å gi en kortfattet, generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørte av brystkreft. De det gjelder vil

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Innhold Bidrag til den nasjonale kreftstrategien Bakgrunn Kreftregisterets overordnede mål Kreftregisterets organisering Kreftregisterets fortrinn Kreftregisterets

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret Årsrapport 2014 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Kreftregisteret 2 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 3 Forord fra direktøren............................................. 4 Forord fra styreleder ved Kreftregisteret.........................

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

SENTRUM RØNTGENINSTITUTT ÅRSRAPPORT 2007

SENTRUM RØNTGENINSTITUTT ÅRSRAPPORT 2007 30 ÅR SENTRUM RØNTGENINSTITUTT ÅRSRAPPORT 2007 Dyresymbolene viser vei for pasientene i våre avdelinger Innhold 3 Styrets årsberetning 6 2007 - et godt år for SRI 7 30 år i norsk radiologi 8 Nytt institutt

Detaljer

Kreft årsaker og behandling

Kreft årsaker og behandling 140 Kreft årsaker og behandling 141 Kreft årsaker og behandling Øyvind S. Bruland Etter mange år som forsker og lege ved Radiumhospitalet, har jeg til fulle fått erfare hvor lumsk og uforutsigbar en kreftsykdom

Detaljer

Forskjeller mellom kvinner og menn på symptomene ved koronarsykdom

Forskjeller mellom kvinner og menn på symptomene ved koronarsykdom Forskjeller mellom kvinner og menn på symptomene ved koronarsykdom 5.-årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Elisabeth Albertsen MK-05 Veileder: Professor Knut Rasmussen, Hjertemedisinsk

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer