Optimalt pasientforløp for pasienter med klinisk problem bryst i OUS. Rapport fra en arbeidsgruppe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Optimalt pasientforløp for pasienter med klinisk problem bryst i OUS. Rapport fra en arbeidsgruppe."

Transkript

1 Optimalt pasientforløp for pasienter med klinisk problem bryst i OUS. Rapport fra en arbeidsgruppe. 1

2 INNHOLDFORTEGNELSE Bakgrunn 3 Mandat 4 Sammendrag 5 Optimalt pasientforløp 6 Henvisningsrutiner 7 Felles henvisningsmottak 8 Brystdiagnostisk senter 9 Avtale med privat røntgeninstitutt 11 Tverrfaglig brystmøte 14 Kirurgisk poliklinikk 16 Operasjon 17 Kirurgisk kontroll 18 Onkologisk poliklinikk 19 Kontroller 20 Opplæringstilbud 21 Rehabilitering 22 Rekonstruksjoner 23 Vedlegg 24 Side 2

3 Bakgrunn Utredning og behandling av brystkreftpasienter i OUS følger i dag ikke et standardisert forløp. I tillegg er ventetidene, spesielt for utredning av pasienter med klinisk problem bryst, for lang. Det har vært flere oppslag i media på bakgrunn av ventetider på Brystdiagnostisk senter (BDS) på opptil 12 uker. Regjeringen har nylig besluttet nye normgivende retningslinjer for ventetider for kreftbehandling. Disse tilsier at det skal være maksimum 5 virkedager for vurdering av henvisning, 10 virkedager for oppstart av utredning og 20 virkedager for iverksetting av første behandlingsmodalitet, alle regnet fra mottatt henvisning. Disse normene er ingen pasientrettighet, men normerende for hva pasienter med kreft generelt bør forvente av forløpstider, og derved førende for foretakenes organisering og logistikk. Helsedirektoratet har fra mai i år hatt fokus på enkelte kvalitetsindikatorer, bl.a. ventetider for brystkreft og disse blir jevnlig offentliggjort. Organisatoriske og ressursmessige hindringer for å gjennomføre anbefalte tidsfrister må løses for å fjerne flaskehalser. Utredning av brystkreftpasienter samt kirurgisk og onkologisk behandling foregår i dag ved to lokalisasjoner i OUS, Ullevål og Radiumhospitalet. I tillegg overføres pasienter som er operert med primær rekonstruksjon på Ullevål til Plastikkirurgisk avdelings sengepost på Rikshospitalet postoperativt, og profylaktiske mastektomier gjøres som samarbeidsoperasjoner mellom bryst- og endokrinkirurg og plastikkirurg på Rikshospitalet. Det foreligger en plan for å samle dette i et brystsenter lokalisert til Radiumhospitalet, men tidspunkt for flytting er foreløpig utsatt på ubestemt tid. Uavhengig av lokalisasjon(er), må utredning og behandling av denne pasientgruppen følge samme forløp og holde samme høye kvalitet. I Danmark etablerte man i 2009 et såkalt Pakkeforløp for brystkreft der formålet var at alle pasienter skulle oppleve et vel tilrettelagt faglig forløp, uten unødvendig ventetid i forbindelse med utredning og behandling. Målet var å forbedre prognose og livskvalitet for pasientene. På initiativ fra fagpersoner involvert i brystkreftpasienter, ble det foreslått å nedsette en arbeidsgruppe for å se på muligheter for å lage et standardisert og effektivt pasientforløp i OUS. Klinikklederne i Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon og Klinikk for diagnostikk og intervensjon er oppdragsgivere. 3

4 Mandat 1. Utvikle et optimalt pasientforløp for pasienter med sykdom i bryst ( klinisk problem bryst ) fra primærhelsetjenesten til avsluttet behandling 2. Foreslå tiltak for å redusere ventetider og fjerne flaskehalser 3. Utrede hvilke(n) rettighetsvurdering(er) denne pasientgruppen omfattes av 4. Foreslå hvilken plass private røntgensentra bør ha i utredning av pasienter med mistenkt sykdom i bryst 5. Vurdere hvordan behandlingstilbud innen plastikkirurgi med primær og sekundær rekonstruksjon kan integreres i behandlingslinjen Arbeidsgruppen har basert sitt arbeid på det danske pakkeforløpet, Norsk Bryst Cancer Gruppes anbefalinger og klinikk redesign prosjekt fra høsten Arbeidsgruppen har bestått av: Ellen Schlichting (leder, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi) Vibeke Schou Jensen (koordinator, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi) Marit Muri Holmen (BDS) Torill Sauer (Avdeling for patologi) Erik Wist (Avdeling for kreftbehandling) Anne Marie Skogli (Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi) Kari Graue (Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi) Eline Rostad (BDS) Ismeta Talundzic (BDS) Kari Melhus (Foreningen for brystkreftopererte) Michael Schneider (Avdeling for plastikkirurgi) Hanne Eeg-Henriksen (jurist, OUS) har vært til stede på noen møter Arbeidsgruppen påbegynte sitt arbeid og har hatt 10 møter. Gruppen har hatt besøk av pasientkoordinator Charlotte Ibsen fra Rigshospitalet, København, som holdt foredrag om pasientforløpsarbeidet i Danmark og stilte opp på et arbeidsgruppemøte. To medlemmer av arbeidsgruppen har vært på besøk på Rigshospitalet. Gruppen har hatt møte med praksiskonsulent, Eivind Wik, vedørende samarbeid med fastlegene. Det har også vært avholdt et møte med kodeansvarlig i Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Berit Bungum, vedrørende mulighet for felles henvisningsmottak. Arbeidsgruppen har samarbeidet godt, tross enkelte områder med uenighet. Gevinsten har spesielt bestått i at gruppens medlemmer (sentrale aktører i brystkreftdiagnostikk og behandling) er blitt godt kjent med hverandre, ulike rutiner og tankegang rundt denne pasientgruppen. Flaskehalser er identifisert og tiltak for å løse disse er beskrevet i rapporten. 4

5 Sammendrag Den viktigste forutsetningen for å få et bedre pasientforløp for pasienter med klinisk problem bryst, er en snarlig samlokalisering i et brystsenter Arbeidsgruppen anbefaler at det ansettes en pasientkoordinator o Det er sendt en søknad til Foreningen for brystkreftopererte om å finansiere en slik stilling via såkalte Rosa sløyfe midler i 3 år. Gruppen har laget forslag til standardiserte pasientforløp Det må etableres et felles henvisningsmottak for alle henvisninger som gjelder klinisk problem bryst ( en dør inn ) o Pasientene får en rettighetsvurdering ved henvisning til dette mottaket Det må lages en avtale med et eller flere private røntgensentra om utredning av denne pasientgruppen når kapasiteten på BDS er for liten o Forslag til en slik avtale er utarbeidet I 2010 ble 35 % av alle nye brystkreftpasienter i OUS primært utredet ved privat røntgensenter Det må etableres bedre kontakt med fastlegene for å sikre gode henvisninger til brystsenteret og optimalisere kontrollene av brystkreftopererte. o PKO Nytt Tilbud til pasienter om onkoplastisk kirurgi og primære/og sekundære rekonstruksjoner må forbedres o Avventer arbeidet i nylig nedsatt nasjonal arbeidsgruppe Frist Akkreditering som brystsenter i henhold til krav fra EUSOMA er et mål 5

6 6

7 Sykdom i bryst? Henvisningsrutiner I dag mottas det mange ufullstendige henvisninger. Tid brukes til å innhente flere opplysninger, eller undersøkelser må tas på nytt. Dette ønsker vi i samarbeid med klinikkens praksiskonsulent å gjøre noe med. MÅL: TILTAK: KLINISK HANDLING: Gode henvisninger med nok informasjon til å starte utredning. Informere fastleger og andre sykehus om hva henvisningen skal inneholde. NEL, norsk elektronisk legehåndbok, som fastleger benytter, har god informasjon om hva en henvisning skal inneholde. Via PKO-fastlegenytt, god hjemmeside og direkte kontakt. Standardisering av henvisninger ved klinisk problem bryst. TENTATIV DIAGNOSE: Malignitet bryst? Sannsynlig benignt funn bryst ANAMNESE: Brystkreftoperert: Bryst/eggstokk kreft i nær familie: KLINISK PROBLEMSTILLING Funn Kul i brystet: Størrelse: Lokalisasjon: Hud/papille forandringer: Aksillestatus: Sekresjon: Varighet av symptomer: Utredning ved annen institusjon: Aktuelle billedfunn: Institutt/sykehus: INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: Pasienten skal være informert av sin fastlege om hva legen mistenker, samt at henvisning sendes henvisningsmottak for problem bryst. Pasientens lege eller annen henvisende instans. 7

8 FORLØPSTID: Henvisningen vil vurderes samme dag som henvisningen mottas på BDS. Felles henvisningsmottak Det er forskjellige veier inn til sykehuset for pasienten/henvisningen i dag. Dette slår forskjellig ut i forhold til registrert ventetid. Myndighetene har oppgitt normerte frister, men de er ikke juridisk bindende. Vi ønsker likevel å forholde oss til disse, og ved å opprette et felles henvisningsmottak vil vi synliggjøre hvilket behov det er for utredning innenfor disse tidsfristene. MÅL: 1. Etablere et felles henvisningsmottak 2. Hindre dobbelbooking 3. Vurdere bruk av privat røntgeninstitutt til utredning 4. Pasientene få en rettighet i forhold til tid. Henvisningene må registreres i PasDoc. TILTAK: Vi ønsker å etablere et felles mottak for alle henvisninger til utredning/behandling av problem bryst. (Gjelder ikke pasienter som er operert på annet sykehus og som henvises til cytostatika eller strålebehandling.) Det er en legeoppgave å vurdere henvisninger. Dette arbeidet kan delegeres, men det må være en fast lege fra hver avdeling som har ansvaret for henvisningene. Vi søker om å få etablere et henvisningsmottak på tvers av avdelinger og tre klinikker. (Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Klinikk for kirurgi og nevrofag og Klinikk for diagnostikk og intervensjon). Da den største andelen henvisninger kommer til BDS, er det naturlig at et slikt felles henvisningsmottak er lokalisert der. Etablere samarbeid med privat(e) røntgeninstitutt(er) om gode henvisninger. INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: BESLUTNING: FORLØPSTID: Pasient får time til utredning En fast lege fra hver avdeling har ansvaret for henvisningene Følgende pasienter innlemmes i pasientforløpet: Malignitetssuspekte billedfunn eller suspekte funn ved klinisk undersøkelse BRAC 1 og 2 bærere følger eget løp. Henvisningene skal vurderes samme dag. Time til utredning/vurdering innen 5-10 virkedager ved malignitetssuspekte forandringer eller klinikk. 8

9 Time brystdiagnostisk senter (BDS) Innen 5 10 virkedager Henvisninger til Brystdiagnostisk senter, BDS, utgjør et stort volum. Enheten er ikke dimensjonert for å håndtere hele denne pasientgruppen. Det er derfor nødvendig at Helse Sør-Øst RHF lager en driftsavtale med ett eller flere private institutt. Forslag til innhold i slik avtale er vedlagt. MÅL: TILTAK: HENVISNINGER SOM ADRESSERES TIL HENVISNINGSMOTTAKET FOR PROBLEM BRYST Optimalisere utredningen 1. Samlokalisere Radium og Ullevål 2. Etablere avtale med 1-2 private røntgeninstitutt 3. Nok utstyr (apparater og arbeidsplass) på BDS 4. BDS får tilgang til timer på Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk A. Klinisk problem bryst hvor malignitet kan foreligge. o Palpatorisk suspekt tumor o Nytilkommet inndragning av hud eller papille o Papille-areolaeksem/ulcerasjon o Malignitetssuspekte aksillære lymfeknuter o Billeddiagnostiske suspekte funn o Aksillemetastaser ukjent origo o Sekresjon: blodig, ensidig serøs Denne pasientgruppen vil bli prioritert og kanalisert slik at pasientens rett til nødvendig helsehjelp blir ivaretatt. B. Klinisk problem bryst med lav malignitetsmistanke o Palpatorisk benign tumor o Sekresjon (minus blodig, ensidig serøs) Denne pasientgruppen har lavere prioritet og vil i større grad bli kanalisert til private institutt via henvisningsmottaket eller direkte. Brystenheten har en viktig funksjon som sekundær- og referansesenter, og denne rollen bør opprettholdes og styrkes. MR mamma bør derfor utføres i offentlig regi. 9

10 INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: BESLUTNING: FORLØPSTID: Når den billeddiagnostiske utredning er ferdig, informerer radiologen pasienten om videre forløp. Ved mistanke om ondartet sykdom vil pasienten inkluderes i behandlingsforløpet, og få informasjon om forløpskoordinator. Pasienten får time til Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk. Radiologen har ansvaret for pasienten inntil pasienten er ferdig primær utredet ved BDS. Godartede forandringer avsluttes av radiolog dersom radiolog ikke finner det nødvendig med kirurgisk vurdering. Pasienten får time til Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk innen 5 dager. 10

11 Pasienten utredes på privat røntgen Institutt med avtale Henvisninger til Enhet for brystdiagnostikk i OUS utgjør et stort volum. Enheten er ikke dimensjonert for å håndtere hele denne pasientgruppen. Det er derfor nødvendig at Helse Sør-Øst RHF lager en driftsavtale med ett eller flere private institutt. Et etablert samarbeid med private institutt kan være en god løsning for å unngå uakseptable ventetider. Det må etableres gode retningslinjer for sortering av henvisninger og avklares hvilke henvisninger som kan/bør sendes direkte til private institutt. Moderne kreftbehandling krever et team med mange spesialister som arbeider tett sammen. Det er viktig at et privat røntgeninstitutt best mulig er en del av det tverrfaglige teamet ved OUS for å opprettholde best mulig kvalitet. MÅL: TILTAK: HENVISNINGER SOM KAN ADRESSERES DIREKTE TIL PRIVAT INSTITUTT Optimalisere utredningen/ redusere ventetiden Etablere avtale med 1-2 private røntgeninstitutt A. Klinisk problem bryst med lav/ingen malignitetsmistanke o Kvinner < 30 år med kul i brystet o Smerteproblematikk o Diffuse problemstillinger av benign karakter B. Kontroller o Arvelig kreftrisiko uten påvist genfeil o Kontroll etter brystkreftkirurgi enkelte pasientgrupper. Dette er foreløpig ikke avklart og vil være avhengig av kapasitet og nasjonale retningslinjer. 11

12 FORSLAG TIL DRIFTSAVTALE MED PRIVAT RØNTGEN- INSTITUTT Instituttet skal levere brystdiagnostikk som er i overensstemmelse med de kvalitetskravene som er gjeldende ved Brystenheten. Standardutredning spesifiseres, inkludert billeddiagnostikk og cytologisk prøvetaking. Ved klinisk problem bryst skal det utføres trippeldiagnostikk. Brystdiagnostikk. o Mammografi. Ved kalkutredninger og uavklarte lesjoner/distorsjoner skal det taes forstørrelsesbilder. o Ultralyd. Ved malignitetsutredning skal det utføres ultralyd av begge bryst og begge axiller. o Intervensjon. Lesjoner som kan påvises med ultralyd utredes primært med finnålspunksjon. Patolog med spesialkompetanse i mammacytologi skal være tilstede ved prøvetaking. Uavklart kalkfunn og andre uavklarte mammografifunn som ikke påvises ved ultralyd henvises Brystenheten for røntgenveiledet biopsi. o Komplekse kasus overføres Brystenheten for sekundær utredning. o Radiolog ved privat institutt har ansvar for å sammenholde radiologiske og cytologiske funn og gi et samlet svar til henvisende lege. Håndtering ved behandlingskrevende funn. o Pasienter utredet ved privat institutt henvises direkte til bryst- og endokrinkirurgisk avdeling (ikke via fastlegen) og tas opp på tverrfaglig møte, helst i forkant av poliklinisk time. Dersom man ved det tverrfaglige møtet finner indikasjon for ytterligere utredning, overføres pasienten til BDS. o Radiolog fra privat institutt skal/bør delta på de tverrfaglige møtene. Kvalitetssikring. Instituttet må ha en plan for kvalitetssikring som er i overensstemmelse med BDS kvalitetskrav. BDS har en forpliktelse til å kontrollere at kvaliteten opprettholdes. Fellesmøter skal sikre forsvarlig drift og et godt samarbeid. BDS bør kunne tilby hospiteringsplass. Ferieavvikling Det bør foreligge samarbeidsavtaler om sommerferieavvikling. 12

13 INFORMASJON TIL PASIENT: Pasienter som utredes ved privat institutt henvises direkte til bryst- og endokrinkirurgisk avdeling (ikke via fastlegen) og tas opp på tverrfaglig møte, helst i forkant av poliklinisk time. Pasienten får time til Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk. ANSVARLIG: Røntgeninstituttet har ansvaret for pasienten inntil pasienten er utredet og henvist til Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk eller til BDS. FORLØPSTID: Pasienten får time til Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk innen 5 dager 13

14 Tverrfaglig brystmøte MÅL: TILTAK: DELTAGERE: Kvalitetssikre utredning og videre behandling. Øke antall tverrfaglige mammamøter. Faste deltagere på alle møter: Radiolog Patolog Kirurg Kirurgisk sykepleier Sekretær Forløpskoordinator Fast deltager på et ettermiddagsmøte: Onkolog Plastikkirurg Begrenset oppmøte / etter behov: Radiograf MØTESTRUKTUR: Pasienter som skal tas opp på møtet: Alle nye cancerutredninger Alle som skal ha diagnostisk merkebiopsi Problemkasus (fra radiolog /patolog/kliniker) Bildeveiledete biopsier: Alle C3/C4 (legges til listen av patolog) Utvalgte grovnålsbiopsier Stereotaxier Alle merkebiopsier. Flest mulig av de øvrige operasjonspreparat (begrenses av kapasitet). Pas. som er i utredning/skal ha kirurgisk behandling. Tas opp før time på kir.pol. Meldes inn av kir. Vurdere mulighet for primær rekonstruksjon Uavklarte cytologi/histologifunn. Meldes inn av patolog. Problemkasus. Meldes inn av radiolog/kirurg. Ukentlig ettermiddagsmøte m / onkolog: Som over, men med spesielt fokus på tverrfaglige problemstillinger Andre problemstillinger som behandlingsforløpet, kapasitet, etc 14

15 IKKE PÅ TVERRFAGLIG MØTE: Klinisk problem bryst: Benign klinikk+benign/sannsynlig benign billeddiagnostikk + benign biopsi Ikke palpable lesjoner: Benign/sannsynlig benign billeddiagnostikk+benign biopsi MØTETIDER: Forslag til møtetider ved to lokalisasjoner: Ullevål: 2 møter ukentlig (ettermiddag) Radiumhospitalet: 1 møte ukentlig (ettermiddag) V/ Samlokalisasjon 5 møter ukentlig: 4 morgenmøter, 1 ettermiddagsmøte INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: I den skriftlige informasjonen som pasienten får om behandlingsforløpet blir tverrfaglige brystmøter omtalt. BDS har ansvaret for møtene. Alle har ansvaret for å melde inn pasienter/problemstillinger i henhold til møtestruktur. 15

16 Time kirurgisk poliklinikk innen virkedager MÅL: Pasienten får stilt diagnose og får tid til operasjon TILTAK: Alle svar fra utredningen må være tilgjengelig Pasienten er diskutert på tverrfaglig brystmøte KLINISK HANDLING: Pasienten blir informert av pasientansvarlig kirurg. I etterkant informerer sykepleier om det praktiske rundt operasjonen og tilbyr psykososial bistand. INFORMASJON TIL PASIENT: Pasienten blir informert om diagnose, operasjon og om preoperative forberedelser. Pasienten mottar også skriftlig informasjon samt telefonnummer til kontaktsykepleierne. ANSVARLIG: Pasientansvarlig kirurg og kontaktsykepleier BESLUTNING: Pasienten settes opp til operasjon FORLØPSTID: Pasienten får tid til operasjon innen 20 dager 16

17 Operasjon ev. med primær rekonstruksjon innen 20 dager MÅL: TILTAK: KLINISK HANDLING: INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: BESLUTNING: FORLØPSTID: Pasienten blir operert innen 20 dager. Pasienter får evt. tilbud om primær rekonstruksjon (protese). Øke antall primære rekonstruksjoner og mulighet for onkoplastiske inngrep (avvente rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, frist ). Vil kreve flere operasjonsstueressurser og kirurger. Antall pasienter henvist til OUS for å få slike inngrep vil øke. Pasienten blir informert av pasientansvarlig kirurg. I etterkant informerer sykepleier om det praktiske rundt operasjonen og psykososiale forhold. Pasienten blir informert om diagnose, operasjon og om preoperative forberedelser. Pasienten mottar også skriftlig informasjon samt telefonnummer til kontaktsykepleierne. Pasientansvarlig kirurg og kontaktsykepleier Pasienten settes opp til operasjon Pasienten får tid til operasjon innen 20 dager fra henvisning mottatt 17

18 Kirurgisk kontroll med informasjon om videre behandling, 2-3 uker etter operasjon MÅL: Kontrollere sårområdet. Gi pasienten beskjed om behov for videre onkologisk behandling, evt. reoperasjon eller kontroll HANDLING: Pasienten skal være tatt opp på tverrfaglig brystmøte. Svar fra avdeling for patologi må foreligge til dette møtet. TILTAK: Bedre infrastrukturen på patologisk avdeling INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: BESLUTNING: FORLØPSTID: Øke laboratoriekapasiteten Gi beskjed om histologisk svar på operasjonspreparat samt receptorer, Her2 og Ki 67. Hva det betyr i forhold til evt. videre onkologisk behandling, eller om pasienten skal over i et kontrollopplegg og hvordan det skal være. Pasientansvarlig kirurg Får time til samtale ved Brystonkologisk poliklinikk, hvis aktuelt. Opplegg for kontroller formidles. Time til Brystonkologisk poliklinikk 3-5 uker etter operasjonen. SÅRKONTROLL: Pasienten tilbys å komme til sykepleier på kirurgisk poliklinikk til kontroll av såret 5-7 dager etter operasjon. 18

19 Brystonkologisk poliklinikk MÅL: Eventuell oppstart cytostatika 4-6 uker etter operasjon Eventuell oppstart strålebehandling 6-8 uker etter operasjon HANDLING: Iverksette nødvendig adjuvant behandling TILTAK: INFORMASJON TIL Informasjon om adjuvant behandling PASIENT: ANSVARLIG: Brystonkolog 19

20 Kontroller MÅL: HANDLING: TILTAK: INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: BESLUTNING: FORLØPSTID: Oppdage lokale residiv og hjelpe ved evt. seneffekter av kirurgisk og onkologisk behandling Følge nærmere oppsatt plan for kontroller av de ulike pasientgruppene Skriftlig informasjon om opplegg Brystkirurg, evt. brystonkolog Lage god informasjon om kontrollopplegg; hvorfor, hvordan og tidsplan til pasient og fastlege. Vanlig kontrollopplegg er 10 år, helt eller delvis ved OUS, evt. noe hos fastlege. Forslag: 0 5 år: Pasienten følges opp av kirurg/onkolog etter skjema år: Pasientene følges opp av sin fastlege. Pasienten må da bli satt opp til årlig mammografi hvor svaret går både til fastlege og den legen som har fulgt pasienten de første 5 årene. Det blir sykehuslegens ansvar å følge opp pasienten, samt involvere fastlegen hvis man finner noe på mammografi OBS: Pasienter som inngår i studier har egne kontrollopplegg. 20

21 Opplæringstilbud til pasient MÅL: HANDLING: TILTAK: INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: Gi pasienter tilbud om hvordan de best kan lære å leve med en kreftdiagnose, hva de kan gjøre for å unngå tilbakefall, alternativ ved bivirkninger av behandling Pasientene inviteres til å delta i forskjellige gruppe Pasientgrupper ledet av sykepleiere Tilbud om deltakelse i grupper Kontaktsykepleiere, leger 21

22 Rehabilitering MÅL: HANDLING: TILTAK: INFORMASJON TIL PASIENT: ANSVARLIG: Gjenvinne eller forbedre fysisk og psykisk funksjonsnivå fra før kreftdiagnose ble stillet. Tilbud om informasjon fra ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Etablere tilbud om fysisk aktivitet og evt. vektkontroll. Dette er en viktig del av behandlingen av brystkreft. Fysisk aktivitet kan muligens redusere antall tilbakefall av brystkreft. Høy BMI og vektøkning er prognostisk uheldig. Tilbud om hjelp til økt fysisk aktivitet og riktig kosthold. Kontaktsykepleier, leger 22

23 Rekonstruksjoner MÅL: HANDLING: TILTAK: Bedre tilbudet til pasienter som ønsker rekonstruksjon Helsedirektoratet setter ned en gruppe som skal se på rekonstruksjon av bryst. Ellen Schlichting er leder av gruppen. Avvente gruppens innstilling. 23

24 Vedlegg 1. Kartlegging av mulighet for felles henvisningsmottak 2. Forslag til stillingsinstruks for Forløpskoordinator for brystkreft i OUS 3. Søknad om bevilgning til en forløpskoordinator fra Foreningen for brystkreftopererte 4. Optimalisering av mammadiagnostikken i OUS, et delprosjekt initiert og ledet av ARN 5. Referat fra studietur til Rigshospitalet 6. Risikoanalyse, a. Dagens situasjon b. Ved samlokalisering Inspirasjon fra Rigshospitalet i København / Dansk sunnhetsstyrelse: 7. Pakkeforløb for pasienter mistænkt for brystkræft (Power Point presentasjon fra Forløbskoordinator i København) 8. Hva er en forløbskoordinator? (Charlotte Ibsen, Danmark) 9. Pakkeforløb for brystkræft, Sunnhetsstyrelsen

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling Helse-Bergen Logistikk henviste pasienter med kliniske funn/symptomer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.12.2013 Sak nr: 064/2013 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Anita Schumacher Sakstittel: Nasjonale kvalitetsindikatorer tiltak for å nå målene om forløpstider

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I tildelingsbrev av 12.02.2014 til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ble direktoratet gitt i oppdrag å utarbeide Pakkeforløp for kreft og Diagnoseveiledere

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 4 Brystkreft Sist oppdatert 09.04.13 Sørlandet sykehus HF Rapport fra arbeidsgruppen for handlingsprogram for brystkreft ICD10 koder C50

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015 Case og problemstillinger med koding Erfaringsseminar 22. september 2015 1. Hvis Sykehuset Innlandet trenger å få utført en PET og/eller en CTveiledet biopsi i OUS, skal Sykehuset Innlandet benytte Overføringskoden

Detaljer

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner

Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Kreftomsorg i Norge, status og ambisjoner Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Konferanse - Innen 48 timer - Stortinget 8. mars 2012 - Erik Kreyberg Normann 1 Helsedirektoratets arbeid på kreftområdet

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

Pakkeforløp for kreft. Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for kreft Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Sigbjørn Smeland Klinikkleder/professor Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Oslo universitetssykehus OPPDRAGET 2015

Detaljer

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1 IS- 2247 Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for brystkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for brystkreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2247 ISBN-nr. 978-82-8081-348-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Koordineringsgruppe kreftpakker

Koordineringsgruppe kreftpakker Organisering ved STHF Koordineringsgruppe kreftpakker Ledere, personell fra aktuelle fagmiljø, IKT, brukerrepresentanter, rep fra fastlegene DIPS Analyse Forløpskoordinatorer m/stedfortredere Prosjektleder/Kreftkoordinator

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25.

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. August, 2015 Morten Mowe, professor Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder

Detaljer

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015 Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Forløpskoordinatorrollen er viktig Sommerferie avvikling

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer

Prioriteringsveileder onkologi

Prioriteringsveileder onkologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder onkologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Kort introduksjon til pakkeforløp Ansvar og oppgaver Lise Kristin Knutsen og Ingvild Strømsholm Stab medisin, helsefag og utvikling Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Pakkeforløp hjerneslag

Pakkeforløp hjerneslag Pakkeforløp hjerneslag Oktober 2015 Oppdraget Helsedirektoratets tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet: I forbindelse med revidering av Nasjonale faglige retningslinjer Behandling og rehabilitering

Detaljer

Statistisk prosesskontroll (SPC)

Statistisk prosesskontroll (SPC) Statistisk prosesskontroll (SPC) Verktøy til hjelp for å monitorere forløpstidene Hvordan kan vi bruke de tallene som er tilgjengelig for å følge opp og dokumentere utfordringene. Gjør bruk av de data

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

Innst. 200 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:8 S (2011 2012)

Innst. 200 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:8 S (2011 2012) Innst. 200 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:8 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Kreftbehandling: Innføring av veiledende forløpstider Behov for avklaringer

Kreftbehandling: Innføring av veiledende forløpstider Behov for avklaringer NOTAT Kreftbehandling: Innføring av veiledende forløpstider Behov for avklaringer I. Omfang av 20-dagersregelen og behov for avklaring I forbindelse med stasministerens pressekonferanse 24.06.11. tok han

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Fra arbeidsgiversiden: Bess Frøyshov, Torill Hvila, Erna Lund og Kristin Walderhaug

Fra arbeidsgiversiden: Bess Frøyshov, Torill Hvila, Erna Lund og Kristin Walderhaug Drøftingsreferat/drøftingsprotokoll VEDRØRENDE FLYTTING AV KLINISK MAMMOGRAFI FRA BÆRUM SYKEHUS TIL BRYSTDIAGNOSTISK SENTER I DRAMMEN, SAMT ETABLERE BRYSTKREFTSCREENING PÅ BÆRUM SYKEHUS I FORBINDELSE MED

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS () Side 1-4: Side 5-23: Oversikt over pakkeforløp ved med angivelse av klinikk,, lokalisering og ansvarsområde i pakkeforløpet. Trykk på den

Detaljer

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Pakkeforløp helsesekr Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft Kodeveileder Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Rapport fra Clinical observership ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center april 2011.

Rapport fra Clinical observership ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center april 2011. Rapport fra Clinical observership ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center april 2011. Ellen Schlichting og Turid Aas Vi var så heldige å få stipend fra Foreningen for bryst og endokrinkirurgi for å

Detaljer

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Innhold Hva er ventelistetall? Gjennomgang av registrering av data knyttet til venteliste

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Drammen, 13. desember 2010. Nils Fr. Wisløff. Administrerende direktør

Drammen, 13. desember 2010. Nils Fr. Wisløff. Administrerende direktør Dato 092.12.10 Saksfremlegg Brystdiagnostikk i Vestre Viken HF Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 149/2010 20.12.10 Trykte vedlegg: 1. Foreløpig

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

FRITT BEHANDLINGSVAL. v/liv Torunn Rundhovde, Pasientrådgjevar, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted, Helse Vest. 8.

FRITT BEHANDLINGSVAL. v/liv Torunn Rundhovde, Pasientrådgjevar, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted, Helse Vest. 8. FRITT BEHANDLINGSVAL v/liv Torunn Rundhovde, Pasientrådgjevar, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted, Helse Vest 8. Mars 2017 Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted Pasientrådgivertelefon: 800

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Kliniske erfaringer fra Lungeavdelingen AHUS Gunnar Einvik Konst. overlege/postdok Lungeavdelingen Medisinsk divisjon AHUS 1) Hvordan unngå «ennå

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1 IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for føflekkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for føflekkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2324 ISBN-nr. 978-82-8081-390-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Hvordan kan data fra kvalitetsregistre. Barthold Vonen NLSH

Hvordan kan data fra kvalitetsregistre. Barthold Vonen NLSH Hvordan kan data fra kvalitetsregistre brukes? Barthold Vonen NLSH Disposisjon Bruk av registerdata i en klinisk avdeling Kvalitetsregisterdata som basis for nasjonale retningslinjer Foretakets bruk av

Detaljer

Mammografiprogrammet. -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder

Mammografiprogrammet. -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder Mammografiprogrammet -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder Forskningsrådet 17.aug.2007 Bakgrunn og historikk > 1985: de første internasjonale randomiserte studier blir publisert > 1993: Kreftforeningen

Detaljer

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 IS-2319 Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2319 ISBN-nr. 978-82-8081-385-5

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Pakkeforløp for føflekkreft

Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for kreft IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Pakkeforløp hjerneslag Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Helsemyndighetens fokus og arbeide på feltet Revisjon av Nasjonal retningslinje

Detaljer

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Disposisjon Pakkeforløp Bakgrunn Diagnoseveilederen Forløpskoordinator Utfordringer

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Status nasjonalt og erfaringer på tvers av regionene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 28. oktober 2015 Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve

Detaljer

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - Thoraxkirurgi 3 Håndsvetting og rødming 4 Lungemetastase

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Arbeidet med pasientforløp ved St. Olavs Hospital + Helhetlige pasientforløp Sak til Administrativt samarbeidsutvalg 14/3-17

Arbeidet med pasientforløp ved St. Olavs Hospital + Helhetlige pasientforløp Sak til Administrativt samarbeidsutvalg 14/3-17 Arbeidet med pasientforløp ved St. Olavs Hospital + Helhetlige pasientforløp Sak til Administrativt samarbeidsutvalg 14/3-17 Tor Åm Samhandlingsdirektør Standardiserte pasientforløp; Krav til utredningstid,

Detaljer

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Flaskehalser i pakkeforløp Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Pasientforløp Pakkeforløpenes «100 dager» er snart gått.

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT KLARA HAMMERLUND DIAKONHJEMMET SYKEHUS 06.04.2016 Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikkemedisinsk begrunnet ventetid, slik at pasientene opplever

Detaljer

Pasientforløp Brystkreft

Pasientforløp Brystkreft Pasientforløp Brystkreft Nidaroskongressen 2015 Jarle Karlsen Overlege Kreftklinikken St Olavs Hospital Brystkreft generelt Internt forløp Regionalt forløp Pakkeforløp Pasienthistorie Brystkreft Brystkreft

Detaljer

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten?

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten? Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten? Ellen Schlichting Gastrokirurgisk avdeling Ullevål universitetssykehus Er volum viktig for resultatet etter

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer