Rapporten er også tilgjengelig i elektronisk utgave på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten er også tilgjengelig i elektronisk utgave på www.kreftregisteret.no"

Transkript

1

2 Ansvarlig utgiver: Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning, Oslo Redaktør: Solveig Hofvind, Kreftregisteret Produksjon: Kreftregisteret Design omslag: 2 the point Foto: Catharina Malmfors Trykkeri: Lobo Media AS, Oslo ISBN: ISSN: Kopiering med kildehenvisning tillatt. Rapporten er også tilgjengelig i elektronisk utgave på Utgitt: Mars 2006

3 FORORD Rapporten er skrevet som et resultat av en pilotstudie som ble gjennomført ved Volvat Medisinske Senter og Tønsberg Røntgeninstitutt i Hovedmålsettingen var å kartlegge omfanget av mammografivirksomheten ved disse to instituttene, samt å gjøre erfaringer med det arbeidet som krevdes for å gjøre disse registreringene. Stein Aspelid og Elisabeth Egge har vært kontaktpersoner på Volvat, Odd Klausen og Geir Duus på Tønsberg Røntgeninstitutt. En stor takk til disse og andre involverte ved de respektive instituttene og på Kreftregisteret for et solid arbeid som er gjennomført. Mars 2006 Solveig Hofvind Steinar Thoresen og Frøydis Langmark Side 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...5 PILOTSTUDIEN...6 ARBEIDSGRUPPE...6 PILOTSTUDIENS MÅLSETTING...7 ETISKE BETRAKTNINGER...7 GJENNOMFØRING...7 Volvat Medisinske Senter (VMS)...7 Tønsberg Røntgeninstitutt (TRI)...8 RESULTATER...10 ANTALL...10 ALDER...10 TILLEGGSUNDERSØKELSER OG BRYSTKREFTTILFELLER...11 SAMTYKKE...12 OPPSUMMERING...13 PRAKTISK GJENNOMFØRING...13 OMFANG, ALDER OG RESULTAT AV MAMMOGRAFIUNDERSØKELSEN...13 INFORMERT SAMTYKKE...13 ØKONOMISKE ASPEKTER...13 REFERANSER...14 Side 4

5 INNLEDNING I 1980 ble det utført 10,000 mammografiundersøkelser i Norge (1). Antallet økte til 220,000 i 1993 (2). Fra midten av 1980 tallet installerte en rekke private røntgeninstitutter mammograf, og i 1993 ble halvparten av mammografiutstyret i Norge disponert av 22 private institutter. Disse utførte 70% av undersøkelsene (156,795 undersøkelser). Samme år utførte 24 offentlige sykehus 64,415 mammografiundersøkelser (2). I 2003 var det ifølge Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon registrert 18 mammografer på 7 private institutter. Ytterligere to institutter oppga mammografivirksomhet ved en ringerunde utført av Kreftregisteret i august 2004 (Tabell 1). Ringerunden kartla at det ble utført omlag 90,000 mammografiundersøkelser ved private røntgeninstitutter i I tillegg ble det utført mammografi ved 8-10 offentlige sykehus og ved 17 Bryst Diagnostiske Sentre (BDS). BDS ene ble etablert i forbindelse med oppstart av den offentlige mammografiscreeningen. Til tross for stor interesse for mammografi både i fagmiljøer og i den generelle populasjon ble beslutningen om offentlig mammografiscreening fattet først i 1993 (3). I 1995/96 startet offentlig mammografiscreening (Mammografiprogrammet) som et prøveprosjekt i Akershus, Hordaland, Oslo og Rogaland (4). I 1998 besluttet Stortinget å tilby alle landets kvinner i alderen år mammografiscreening i offentlig regi. En gradvis inklusjon av nye fylker/områder har funnet sted, og programmet ble landsdekkende i februar 2004 (5). Ved innføring av Mammografiprogrammet ble en rekke administrative, faglige, evaluering- og forskningsmessige aspekter knyttet til diagnostikk og behandling av brystkreft satt i system og perspektiv. Det er få eller ingen andre diagnose- og behandlingskjeder, eller helsefremmende tiltak som kan vise tilsvarende organisering og logistikk. Programmets målsetting er å redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte med 30%. Med intention to treat som overordnet mål (effekten beregnet på alle de inviterte) er et høyt oppmøte en av de viktigste faktorene for å nå målsettingen. Mammografiprogrammet kan dokumentere hvilke kvinner som deltar i programmet, men den reelle bruk av mammografi i Norge er ukjent, både i forhold til screening og klinisk mammografi. Mangel på informasjon vil vanskeliggjøre anslaget av totaleffekten av mammografiscreening, og ditto for Mammografiprogrammet. I tillegg vanskeliggjøres målrettet Side 5

6 informasjon til kvinner som verken bruker offentlig eller privat tilbud. Kreftregisteret har derfor som målsetting å kartlegge den totale mammografivirksomheten i Norge. PILOTSTUDIEN Arbeidsgruppe I april 2003 inviterte Kreftregisteret alle private røntgeninstitutter med mammografivirksomhet til et møte på Kreftregisteret. På bakgrunn av et felles mål om å redusere dødeligheten av brystkreft, fikk Kreftregisteret i oppdrag å opprette en arbeidsgruppe med representanter fra de private instituttene og Kreftregisteret, og å utarbeide forslag til gruppens mandat. Arbeidsgruppen besto av Kirsti Løken (Sentrum røntgeninstitutt), Ellen Eben (erstattet av Tone Snare, begge Capio Røde Kors, Oslo), Else Berit Velken (Kristiansand røntgeninstitutt/ Mammografiprogrammet i Agder), Eli Marie Sager (Ullevål Universitetssykehus), Frøydis Langmark (Kreftregisteret), Steinar Thoresen (Kreftregisteret), Frank Rønning (Kreftregisteret) og Solveig Hofvind (Kreftregisteret). Kreftregisteret fungerte som sekretariat. Gruppen hadde fire møter, per august Referater fra disse, og det innledende møtet ble sendt alle private institutter, BDS og andre involverte. Gruppens mandat var følgende: Å utarbeide forslag til samarbeidsformer mellom private røntgeninstitutter og Mammografiprogrammet. Forslagene skal inneholde fremdriftsplan, organiseringsmodell, økonomiske betraktninger og konsekvenser av løsninger. Tidsrammen ble satt til oktober 2003, med muligheter for oppstart av en pilotstudie med inklusjon av privat mammografiaktivitet i Mammografiprogrammet i januar Arbeidsgruppen så det hensiktsmessig å klargjøre hva som trengtes av informasjon og ressurser for å registrere mammografivirksomheten ved private institutter. Ulike løsninger ble diskutert, og det ble besluttet å gjennomføre en pilotstudie. Side 6

7 Pilotstudiens målsetting 1. Kartlegge mammografivirksomheten ved Volvat Medisinske Senter, avdeling Hamar (VMS) og Tønsberg Røntgeninstitutt (TRI) i en begrenset periode (4 måneder), med fokus på omfang, alder og resultatet av mammografiundersøkelsen. 2. Samle inn aktivt informert samtykke fra kvinner som ble undersøkt med mammografi på de to instituttene for å kartlegge andelen som samtykket i at opplysninger om utfallet av undersøkelsen kunne blir lagret på Kreftregisteret ut over 6 måneder. VMS og TRI ble valgt fordi de hadde fysisk tilhørighet i fylker hvor Mammografiprogrammet ikke hadde startet sin virksomhet, og aktiviteten ved instituttene ble derfor antatt å være upåvirket av offentlig screening. Begge instituttene var velvillige til deltakelse, og en protokoll dannet grunnlag for gjennomføring av studien. Etiske betraktninger Kreftregisteret utarbeidet en prosjektplan. Det ble søkt Datatilsynet om midlertidig konsesjon for registrering av kvinner som fikk utført mammografi ved private institutter. Etter å ha fått bekreftet at den type innsamling av data var dekket av Kreftregisterforskriften (6) iverksatte Kreftregisteret, VMS og TRI studien. Gjennomføring Volvat Medisinske Senter (VMS) Studieperioden var fra 1. november 2003 til og med 28. februar Alle kvinnene møtte som følge av en påminnelse/innkalling fra VMS, og ble utført uten henvisning fra lege (screening). Kreftregisteret fikk tilsendt lister med navn, personnummer og dato for undersøkelse på de screenede i den aktuelle perioden. Kvinnene ble primærundersøkt på Hamar. Tyding av screeningbildene og etterundersøkelser fant sted på VMS, avdeling Majorstua. Informasjon om dato for etterundersøkelse, hva slags undersøkelser kvinnene gjennomgikk, og utfallet av disse ble sendt fra VMS, avdeling Majorstua til Kreftregisteret. Side 7

8 Kvinnene mottok samtykkeerklæringene sammen med innkalling til screening. Avdelingen på Hamar samlet disse inn når kvinnene møtte til screening. Disse ble sendt Kreftregisteret sammen med navnelister på de som møtte. Tønsberg Røntgeninstitutt (TRI) Studieperioden var fra 1. februar 2004 til og med 31. mai På TRI ble det utført mammografi både med og uten henvisning fra lege. Alle undersøkelsene og tydingene fant sted på instituttet. Instituttet utførte ultralyd, men etterundersøkelser ut over dette fant sted på Sykehuset i Vestfold (SiV). Informasjon om dato og utfall av undersøkelsen på TRI ble sendt fra instituttet til Kreftregisteret, sammen med informasjon om hvilke kvinner som ble henvist til SiV for tilleggsundersøkelse utover ultralyd. Informasjon om tilleggsundersøkelsen og resultatet av denne ble sendt fra mammografienheten på SiV, til Kreftregisteret. Kvinnene mottok samtykkeerklæring når de møtte til undersøkelse på TRI. Den ble lest og levert før de forlot instituttet. TRI sendte disse til Kreftregisteret. Side 8

9 Tabell 1: Virksomhet ved private institutter i 2002/2003. Kommentarer i tekst Sentrum røntgeninstitutt 3 Antall kvinner us 2003 Andel med henvisning Start Medlem mx 1 register Innkalling Anbefalt Tilleggsintervall 2 bilder Utføres ultralyd Utføres FNAC/CNB Ventetid FNAC/ CNB 1 Oslo Kr.August gt % år <1 uke Oslo Grønnegt % år <1 uke Lillestrøm % år uker Bergen % år uker Trondheim % ,5 år Til sykehus Gjøvik 3, % år + Oslo Oslo 1-2 uker Stavanger % år Til sykehus Capio Volvat Oslo år uke Hamar år + Oslo Oslo 1 uke Capio Røntgen, Oslo % /1,5 år uke Capio Tønsberg rtg inst % år Til sykehus Capio Moss % ,5 år + + cyt Ingen Capio Fredrikstad % år + + cyt Ingen Telemark rtg senter % Rtg.senteret, Kr.sand % ,5-2 år Til sh Kristiansund rtg inst år Ingen NM rtg inst, Bodø ,5 år + + cyt Ingen Drammen rtg. inst % år + + cyt <1 uke Haugesund rtg.inst % og 2 år Til sykehus Wolland % år - + cyt Ingen Medi3Ålesund % år Til sykehus Oppstart mammografiaktivitet på instituttet, 2 Instituttets anbefalte tid mellom mammografiundersøkelser. Dette ble oppgitt også til å være opp til den enkelte kvinne ved flere institutter 3 Tall fra 2002, 4 Brystinstituttet på Gjøvik kjøpt av Sentrum Røntgeninstitutt medio 2003, antallet refererer til aktivitet oppgitt ved telefonisk kontakt med Brystinstituttet på Gjøvik i 2002, 5 Lagt ned virksomheten i 2004

10 RESULTATER Data ble innsamlet i en periode på fire måneder på begge instituttene. Antall Det ble registerert 3,164 mammografiundersøkelser i studien, hvorav 2,123 på VMS og 1,041 på TRI. VMS utførte kun screeningundersøkelser, mens 37 av de utførte undersøkelsene på TRI var på bakgrunn av henvisning. Av de undersøkte hadde 94% og 99% av kvinnene bostedsadresse i det fylket de ble undersøkt i, henholdsvis i Hedmark (2,005/2,123) og Vestfold (1,027/1,041). Alder Kvinnenes alder varierte fra 20 til 89 år. Gjennomsnittsalderen var 56,8 år (95% KI; 56,5-57,2 år) og median alder var 56 år (Tabell 2). På VMS var 66% av de undersøkte år på undersøkelsestidspunktet, mens andelen utgjorde 56% av de undersøkte på TRI (Figur 1). Det ble registrert 1,290 og 556 kvinner som var bosatt i henholdsvis Hedmark og Vestfold i alderen år. Målgruppen i Mammografiprogrammet er 22,552 kvinner i Hedmark og 24,886 kvinner i Vestfold i Antallet en forventer ville blitt screenet på de to respektive instituttene i løpet av et år (årlig intervall, se Tabell 1) utgjør anslagsvis 17% (1,290*3/22,552) og 7% (556*3/24886) av målgruppen i Mammografiprogrammet i de to fylkene. Tabell 2: Alder (gjennomsnitt, standard feilen til gjennomsnittet, median, minste og høyeste) blant kvinner undersøkt med mammografi på VMS og TRI Gjennomsnittsalder (år) Standard feil (SEM) Median alder (år) Min alder (år) Max alder (år) Møtt VMS (n=2,123) 57,5 0, Møtt TRI (n=1,041) 55,5 0, Alle møtte (n=3,164) 56,8 0, Bosatt Hedmark (n=2,005) 57,4 0, Bosatt Vestfold (n=1,027) 55,5 0, Side 10

11 Antall undersøkte i fire måneder (n) Undersøkt Tønsberg Røntgeninstitutt Undersøkt Volvat Medisinske Senter, avd Hamar < Alder (år) Figur 1: Antall kvinner undersøkt med mammografi ved VMS og TRI, etter alder på undersøkelsestidspunktet Tilleggsundersøkelser og brystkrefttilfeller Det ble diagnostisert 14 brystkrefttilfeller i pilotstudien, hvorav to duktale karsinomer in situ (Tabell 3). I alt fikk 378 av 3,164 (11,9%) kvinner utført en tilleggsundersøkelse (tilleggsbilder, ultralyd, FANAC og/eller CNB). Ultralyd var mest vanlig. VMS henviste 83 (3,9%) av 2,123 kvinner som var undersøkt på Hamar, til Oslo for videre utredning. Blant de 83 kvinnene ble det diagnostisert fem brystkrefttilfeller. På TRI fikk 262 av 1,004 (26.1%) utført en tilleggsundersøkelse på instituttet, og 24 (2,4%) ble sendt til sykehuset i Vestfold for videre utredning. Blant de kvinnene som hadde henvisning til mammografi var det 33 av 37 (84,6%) som fikk utført tilleggsundersøkelser på instituttet og syv (18,9%) som ble videresendt til Sykehuset i Vestfold. Det ble diagnostisert ni brystkrefttilfeller på TRI. Blant kvinner i alderen år ble det diagnostisert syv brystkrefttilfeller. Deteksjonen var høy blant de kvinnene som hadde henvisning til undersøkelse til TRI. Av de 569 kvinnene i denne aldersgruppen som kom til screeningundersøkelse ved TRI fikk 91 (15,8%) utført en tilleggsundersøkelse på instituttet (hovedsakelig ultralyd), mens 11 (1.9%) ble henvist til videre utredning ved sykehuset i Vestfold. Det ble diagnostisert fire brystkrefttilfeller som følge av screening og ett tilfelle som følge av en henvisning. På Hamar ble 1,328 kvinner Side 11

12 screenet i denne aldersgruppen og 48 (3,6%) henvist til Oslo for videre utredning. Det ble diagnostisert to brystkrefttilfeller blant de 48 kvinnene som ble henvist til Oslo. Tabell 3: Antall undersøkte kvinner (n), tilleggsundersøkelser (n,%) og brystkrefttilfeller (n) ved VMS, TRI og i Mammografiprogrammet Antall undersøkte (n) Tilleggsundersøkelse (n,%) Til sykehus/volvat i Oslo (n,%) Brystkrefttilfeller (infiltrerende og DCIS) (n) Alle aldre VMS 2, ( 3,9) 5 TRI totalt screening klinisk 1,041 1, (28,3) 262 (26,1) 33 (84,6) 31 ( 3,0) 24 ( 2,4) 7 (18,9) Samlet 3, (11,9) 114 ( 3,6) år VMS 1, ( 3,6) 2 TRI totalt screening klinisk (15,8) 84 (14,8) 7 (87,5) 11 ( 1,9) 9 ( 1,6) 3 (37,5) Samlet 1, ( 7,3) 59 ( 3,1) 7 Mammografi- 220,058 7,597 ( 3,5) 1,123 programmet 1 1 Tallene refererer til etterundersøkelser på grunn av teknisk utilfredsstillende bilder, kliniske symptomer og mammografifunn hos kvinner som har vært screenet mer enn en gang i programmet (7) Samtykke Det ble samlet inn 3,265 samtykkeerklæringer, 1,037 (99,8%) fra TRI og 2,228 (>100%) fra VMS. At vi fikk flere erklæringer enn antall kvinner fra VMS skyldes at noen kvinner har levert samtykke både ved screening og etterundersøkelse. En eventuell fremtidig registrering av samtykke bør derfor knyttes opp mot fødselsnummer. Ingen kvinner responderte negativt, det vi si at ingen motsatte seg deltakelse i studien. Ressurser brukt i studien VMI, avdeling Hamar oppga at de hadde brukt omlag 87 timer på arbeidet. I tillegg kom utgifter til porto for å sende samtykkeerklæringene til Kreftregisteret. En eventuell komplett registrering av all mammografiaktivitet vil kreve store ressurser i forhold til IT-logistikk, og må planlegges nøye. VMS, avd Majorstua og TRI har ikke anslått tiden som ble brukt til studien. Hvert institutt fikk 7,500 NOK fra Kreftregisteret for arbeidet de utførte. Side 12

13 OPPSUMMERING Praktisk gjennomføring Gjennomføringen av pilotstudien gikk uten store problemer. Oversendelse av lister kan bli tidkrevende. Dette var papirbasert, og en eventuell utvidelse bør utføres elektronisk. Utprøving av ulike modeller for et slikt system må testes for å optimaliseres. Omfang, alder og resultat av mammografiundersøkelsen Omlag 90,000 kvinner ble undersøkt med mammografi ved private røntgeninstitutter i I løpet av studieperioden på fire måneder ble det registrert omlag 3,000 kvinner som hadde fått utført mammografi ved VMS eller TRI. Omlag halvparten av disse var i aldersgruppen år. Antallet utgjør omlag 17% og 7% av kvinnene i målgruppen for Mammografiprogrammet i henholdsvis Hedmark og Vestfold. Andelen som fikk utført tilleggsundersøkelser på de to instituttene var på samme nivå som Mammografiprogrammet (3,5% og 3,6%), mens det ser ut til at Mammografiprogrammet detekterer et større antall brystkrefttilfeller per 1,000 undersøkte enn instituttene. På grunn av et lite antall krefttilfeller må tallene betraktes med svært stor forsiktighet. Informert samtykke Andelen kvinner som leverte skriftlig samtykke om at informasjon om utfallet av undersøkelsen kunne lagres i mer enn 6 måneder var nær 100%. Dette synes positivt i forhold til mulighetene for å innfri Kreftregisterets målsetting om å kartlegge den totale mammografivirksomheten i Norge. Økonomiske aspekter Pilotstudien omfatter ikke økonomiske aspekter ved en slik innsamling av data, heller ikke økonomiske aspekter knyttet til refusjoner og avtaler. Det synes nødvendig at slike forhold utredes for å kunne betrakte den totale kost - nytte effekten av en registrering av all mammografivirksomhet som utføres i Norge. Side 13

14 REFERANSER (1) Aakhus T, Poppe E. Medisinsk radiologi i Norge. Joh. Nordahls Trykkeri, Oslo, (2) Widmark A, Olsen J. Mammografivirksomhet i Norge. Rapport nr 5, Statens strålevern, Oslo, Norge (3) Aarre LB, Wright P, Sager EM. Prøveprosjekt med masseundersøkelse av brystkreft ved mammografi. Prosjektplan per 21. juni (4) Kreftregisteret. Prøveprosjekt med masseundersøkelse for brystkreft ved mammografi. Evaluering av 1. screeningrunde. Forskningsrapport nr. 2, (5) Hofvind S. The Norwegian Breast Cancer Screening Program; Selected Process Indicators and their Utilization in Epidemiological Research. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo/Kreftregisteret, (6) Det Kongelige Helsedepartement. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften). Helsedepartementet (7) Hofvind S, Wang H, Thoresen S. Do the results of the process indicators in the Norwegian Breast Cancer Screening Program predict future mortality reduction from breast cancer? Acta Oncol 2004; 43: Side 14

15 programmet Et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Kreftregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens strålevern og Helseforetakene.

Mammografiprogrammet. -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder

Mammografiprogrammet. -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder Mammografiprogrammet -en kort presentasjon- Berit Damtjernhaug Leder Forskningsrådet 17.aug.2007 Bakgrunn og historikk > 1985: de første internasjonale randomiserte studier blir publisert > 1993: Kreftforeningen

Detaljer

Bruk av mammografi i Norge i 2005 og 2008

Bruk av mammografi i Norge i 2005 og 2008 HiO rapport 2010 nr 14 Bruk av mammografi i Norge i 2005 og 2008 Solveig Hofvind, PhD Audun Sanderud, PhD Radiografutdanningen Avdeling for Helsefag Høgskolen i Oslo Oslo, september 2010 Prosjektet er

Detaljer

Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet

Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet Momenter ved inklusjon av aldersgruppene 45-49 år og 70-74 år Gjøril Bergva Aas, Ragnhild Sørum, Anka Ertzaas, Solveig Hofvind, Berit Damtjernhaug, Tor

Detaljer

Mammografiprogrammet. Undervisning, Ullevål 27092012. Berit Damtjernhaug overlege Leder for Mammografiprogrammet Kreftregisteret

Mammografiprogrammet. Undervisning, Ullevål 27092012. Berit Damtjernhaug overlege Leder for Mammografiprogrammet Kreftregisteret Mammografiprogrammet Undervisning, Ullevål 27092012 Berit Damtjernhaug overlege Leder for Mammografiprogrammet Kreftregisteret Innhold > Litt kreftstatistikk > Hva er screening? > Organiseringen av Mammografiprogrammet

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Kommentarer fra Kreftregisteret

Kommentarer fra Kreftregisteret Kommentarer fra Kreftregisteret Solveig Hofvind Leder Mammografiprogrammet Marta Roman, PhD, post doc Kreftforeningen/Kreftregisteret Norges forskningsråd 7. september 2015 Hovedtemaer i rapporten Brystkreftepidemiologi

Detaljer

Appendiks Alder ved invitasjon Norske dødelighetsstudier Norske overdiagnostikkstudier

Appendiks Alder ved invitasjon Norske dødelighetsstudier Norske overdiagnostikkstudier Ragnhild Sørum Falk. Hvorfor er resultater fra organisert mammografiscreening så vanskelig å tolke? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1124 6. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet

Detaljer

Statenstrålevern NorwegianRadiationProtectionAuthority

Statenstrålevern NorwegianRadiationProtectionAuthority Statenstrålevern NorwegianRadiationProtectionAuthority I henhold til vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Vår dato 12/00420/301 16.4.2012 Saksbeh. Seksjonssjef Eva Godske Friberg Individuell helsekontroll

Detaljer

Mammografiprogrammet Resultater fra prosessindikatorer 2006-2013/14

Mammografiprogrammet Resultater fra prosessindikatorer 2006-2013/14 Mammografiprogrammet Resultater fra prosessindikatorer 2006-2013/14 Utarbeidet ved mammografiseksjonen på Kreftregisteret Juli 2015 Mammografiprogrammet Resultater fra prosessindikatorer 2006-2013/14 Redaktør:

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2010 Kommentarer til grunnlaget for

Detaljer

Ulike typer screening

Ulike typer screening Ulike typer screening Hvordan virker dette på overdiagnostikk? Moderne bildediagnostikk og medisinske tester, for mye av det gode? Mette Kalager Lege, PhD Min bakgrunn Kirurg Sykehuset Telemark, OUS Radiumhospitalet

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Prøveprosjekt med masseundersøkelse for brystkreft ved mammografi. Evaluering av 1. screeningrunde. Kreftregisteret

Prøveprosjekt med masseundersøkelse for brystkreft ved mammografi. Evaluering av 1. screeningrunde. Kreftregisteret Prøveprosjekt med masseundersøkelse for brystkreft ved mammografi Evaluering av 1. screeningrunde Kreftregisteret Forskningsrapport nr. 2 1999 Forord Med denne evalueringsrapporten presenteres første runde

Detaljer

Journaldato: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02.2013-24.02.2013, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2013 Opphoping av krefttilfeller

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011-17.1.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 12.1.2011-17.1.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2011-17.1.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2011 Søknad om bruk av data Hvordan

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Etablering av testsett for radiologer som tyder mammografibilder

Etablering av testsett for radiologer som tyder mammografibilder Etablering av testsett for radiologer som tyder mammografibilder Arvid Austgulen Anne Kathrin Olsen Ertzaas Helseinformatikk Innlevert: Desember 2012 Hovedveileder: Pieter Jelle Toussaint, IDI Medveileder:

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret Prostatakre) Diagnos0kk og Screening Giske Ursin Direktør Kre)registeret Enorm økning i prostatakre) forekomst de siste 20 år Noe nedgang i dødelighet siste 20 år Forekomst Dødelighet Forekomst, dødelighet

Detaljer

Hvordan kan screening program evalueres? Mette Kalager MD Oslo Universitetssykehus Harvard School of Public Health

Hvordan kan screening program evalueres? Mette Kalager MD Oslo Universitetssykehus Harvard School of Public Health Hvordan kan screening program evalueres? Mette Kalager MD Oslo Universitetssykehus Harvard School of Public Health Mette Kalager, Marvin Zelen, Frøydis Langmark, Hans-Olov Adami Effect of screening mammography

Detaljer

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft 704104_01M.indd 1 21.01.13 14:22 Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Mammografiscreening for kvinner 45-49 år i perioden oktober 1999 juni 2002

Mammografiscreening for kvinner 45-49 år i perioden oktober 1999 juni 2002 Oslo-prosjektet Mammografiscreening for kvinner 45-49 år i perioden oktober 1999 juni 2002 Ragnhild Sørum, Solveig Hofvind, Tor Haldorsen, Rita Steen, Berit Damtjernhaug og Per Skaane DEL 3 Copyright 2008

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

11.05.2012. Mammografiscreening med fokus på Norge. Kreftscreening. Grunnlag for screening i en befolkningen. Mammografi screening

11.05.2012. Mammografiscreening med fokus på Norge. Kreftscreening. Grunnlag for screening i en befolkningen. Mammografi screening Kreftscreening Mammografiscreening med fokus på Norge Mette Kalager Lege og postdoc Tidlig deteksjon Prevensjon Blanding av de to 3 Grunnlag for screening i en befolkningen Vanlig sykdom Høy dødelighet

Detaljer

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft 704104_01M_07.16.indd 1 06.09.2017 08.42 Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse

Detaljer

Journaldato: 23.11.2009-30.11.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 23.11.2009-30.11.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Ad etablering av en tverrfaglig ekspertgruppe for ikke-ioniserende

Detaljer

Mest til skade? Jan Mæhlen og Per-Henrik Zahl. Mammografiscreeningen

Mest til skade? Jan Mæhlen og Per-Henrik Zahl. Mammografiscreeningen Mammografiscreeningen Mest til skade? I Sverige og Norge har mammografiscreeningen ført til at hyppigheten av brystkreft har økt sterkt i de screenede aldersgruppene, men screeningen har ikke redusert

Detaljer

Journaldato: 13.1.2010-31.1.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 13.1.2010-31.1.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2010-31.1.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Extraction of data from the cancer

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling Helse-Bergen Logistikk henviste pasienter med kliniske funn/symptomer

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Formål med Laboratoriemappen

Formål med Laboratoriemappen Formål med Laboratoriemappen Laboratoriemappen inneholder definisjoner, algoritmer og prosedyrer som inngår i implementering av HPV-test i primærscreening. Formålet med mappen er å sørge for at laboratoriene

Detaljer

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20453182 Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/1065-30

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge

ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge ClinicalAuditsfor nukleærmedisinske enheter i Norge Rune Sundset Leder NSNM Høstmøte Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbilding 24. november 2011 ClinicalAudit Definisjon: Audit = Evaluering

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

Drammen, 13. desember 2010. Nils Fr. Wisløff. Administrerende direktør

Drammen, 13. desember 2010. Nils Fr. Wisløff. Administrerende direktør Dato 092.12.10 Saksfremlegg Brystdiagnostikk i Vestre Viken HF Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 149/2010 20.12.10 Trykte vedlegg: 1. Foreløpig

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Journaldato: 12.10.2009-19.10.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 12.10.2009-19.10.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.10.2009 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A tsendelse av samtykkebrev HPV vaksine / FTRE studien

Detaljer

Screening kva er forskingsbasert?

Screening kva er forskingsbasert? Screening kva er forskingsbasert? Geir Sverre Braut, SUS Sola, 7. september 2017 Grunnkurs D (Forsking i allmennpraksis) Med inspirasjon og ein del lånte plansjar frå professor Lars Vatten, NTNU Læringsutbytte

Detaljer

Anbefalinger om bruk av HPV vaksine. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Anbefalinger om bruk av HPV vaksine. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Anbefalinger om bruk av HPV vaksine Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI anbefaler at HPV-vaksinen innføres i vaksinasjonsprogrammet Anbefalingen fra FHI bygger på flere

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Status for organdonasjon fra avdød giver Stein Foss Transplantasjonskoordinator

Status for organdonasjon fra avdød giver Stein Foss Transplantasjonskoordinator Status for organdonasjon fra avdød giver - 2015 Stein Foss Transplantasjonskoordinator hva skjer på veien fra 294 potensielle meldte donorer til 110 realiserte? Potensiell donor Død eller med stor sannsynlighet

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet?

Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet? Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet? - bakgrunnsinformasjon for en konsekvensanalyse Solveig Hofvind, Anne Kathrin Ertzaas, Ragnhild Sørum, Berit Damtjernhaug, Tor Haldorsen, Rita Steen DEL

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Cancer in Norway 2015

Cancer in Norway 2015 Cancer in Norway 2015 Kreftinsidens, mortalitet, overlevelse og prevalens i Norge Norsk sammendrag CiN 2015 Image: Shutterstock Norsk sammendrag Kreft i Norge 2015 Hvordan forstå krefttall I vår årlige

Detaljer

Mammografiprogrammet i Norge

Mammografiprogrammet i Norge Mammografiprogrammet i Norge Evaluering av prøveprosjektet 1996-2000 Kreftregisteret Forskningsrapport nr. 2-2000 Forord Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2012 Etterlyser svar på brev Saksbehandling

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling 26.03.2010 Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 1 Oppdraget Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte. Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Marit Stene Severinsen 827665 (2016_00215) Vår dato: 13.4.2016 Høringssvar:

Detaljer

Alternative strategier for informasjon og samtykkeinnhenting

Alternative strategier for informasjon og samtykkeinnhenting 27.8.13 Alternative strategier for informasjon og samtykkeinnhenting HPV-test i primærscreening Bakgrunn Helsedirektoratet (Hdir) har utarbeidet tre ulike strategier for informasjon og samtykkeinnhenting

Detaljer

Journaldato: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-21.3.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Søknad om sommerjobb Forespørsel

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Journaldato: 1.4.2011-8.4.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.03.

Journaldato: 1.4.2011-8.4.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2011-8.4.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2011 Kontroll ved Kreftregisteret - varsel

Detaljer

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali v4-29.07.2015 Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 16/3592-1 Saksbehandler: Svein Høegh Henrichsen Dato: 05.02.2016 Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali Følgende

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05.

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2012 Diagnose på min avdøde mor Opplysnings-

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/ Samfunnsstraff Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram Samfunnsstraff er En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for brystkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post monica.johansen@kreftregisteret.no;

Detaljer

HPV, celleforandringer og kreft. Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN

HPV, celleforandringer og kreft. Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN HPV, celleforandringer og kreft Av Sveinung Sørbye Overlege, klinisk patologi UNN Hvorfor får nesten aldri nonner livmorhalskreft? Humant papillomavirus (HPV) Livmorhalskreft skyldes et virus som er seksuelt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

TARMKREFTSCREENING NASJONALT RÅD FOR PRIORITERING

TARMKREFTSCREENING NASJONALT RÅD FOR PRIORITERING TARMKREFTSCREENING NASJONALT RÅD FOR PRIORITERING 22.09.16 Screening et tema som skaper engasjement Diskuterer vi screening»per se», eller for hvilken tilstand det skal screenes for? 1. Tilstanden skal

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Mari Nygård Bodø, 16. september 2013

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Mari Nygård Bodø, 16. september 2013 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mari Nygård Bodø, 16. september 2013 Kvinner 25-33 år: Celleprøver hvert 3. år (som i dag) Kvinner 34-69 år: Screening med høyrisko

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Sammendrag av uttalelse

Sammendrag av uttalelse Sammendrag av uttalelse Ikke diskriminerende at Mammografiprogrammet ikke legger til rette for kvinne med nedsatt funksjonsevne. Kreftregisterets organisering av Mammografiprogrammet er ikke er strid med

Detaljer

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Screeningprogram for kreft i tykktarm / endetarm Notat til Nasjonalt Råd for prioritering 16.03.2010

Screeningprogram for kreft i tykktarm / endetarm Notat til Nasjonalt Råd for prioritering 16.03.2010 Screeningprogram for kreft i tykktarm / endetarm Notat til Nasjonalt Råd for prioritering 16.03.2010 Forekomst Kreft i tykktarm og endetarm (CRC colorectal cancer) er en av de hyppigst forekommende krefttypene

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer