Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund"

Transkript

1 Klubbundersøkelse Norges Dykkeforbund 2011

2 Innhold 1 Om undersøkelsen Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen Beskrivelse av klubb og klubbkulturen Utdanning Klubbenes eiendeler Klubbenes situasjon Organisasjonskunnskap Aktivitet i klubbene Honorering av tjenester/oppgaver Holdninger til aktivitet NDF Sentrale rabattavtaler Klubbsamarbeid i regioner Multiklubbkontingent Frivillighet og honorering av disse Seniorer Dykkefaglig samarbeid

3 Figurliste Tabell 2-1Kjennetegn ved klubbene som har på undersøkelsen... 4 Tabell 3-1 Innledende spørsmål... 5 Tabell 3-2 Klubbkultur... 6 Tabell 4-1 Tilgang til instruktører fordelt på fylke... 7 Tabell 4-2 Kursfrekvens med egne instruktører... 8 Tabell 5-1Tilgang til kompressor/båt/lokaler... 8 Tabell 5-2 Planer om å eie... 9 Tabell 5-3 Eierskap til båt/kompressor/lokale... 9 Tabell 5-4 Tilgang til kompressor/båt... 9 Tabell 5-5 Bruk av båt/kompressor Tabell 6-1 Medlemsfordeler, åpen for nye ideer Tabell 6-2 Aktivitetstilbud Tabell 6-3 Kontakt med medlemmer, omdømme i kommunen Tabell 6-4 Andre kontaktmåter Tabell 7-1Kjennskap til NDF Tabell 7-2 Opplevelse av ndf.no Tabell 7-3 Kontakt med FS Tabell 8-1 Honorering Tabell 8-2 Vurdering av honorar Tabell 8-3 Viktigheten av ulike tilbud Tabell 8-4 Sentral tilrettelegging Tabell 9-1 Sentrale rabattavtaler Tabell 9-2 Klubbsamarbeid i regioner Tabell 9-3 Multiklubbkontigent Tabell 9-4 Honorering av frivillighet Tabell 10-1 Seniorer Tabell 10-2 Dykkefaglig samarbeid

4 1 Om undersøkelsen Intensjonen med undersøkelsen er å gi et stillbilde at dagens NDF og spore til videre utvikling og strategi. Undersøkelsen ble utarbeidet på oppdrag fra Utvalget for organisasjonsutvikling. Arbeidet med undersøkelsen ble igangsatt høst Utkast ble sendt rundt til ulike ressurspersoner for innspill, men utvalget har hatt det faglige ansvaret for undersøkelsen da denne skulle danne grunnlag for videre prosesser i prosjektet NDF Undersøkelsen ble gjennomført i perioden februar og mars Respondentene ble purret en rekke ganger gjennom e-post og telefon. E-postadressene til respondentenes var de som var oppgitt på idrettsregistreringen og gjennom aktivt oppsøkende virksomhet fra utvalg og administrasjon. Analysen ble igangsatt straks etter at datafangsten var overstått. Bearbeidelsen av undersøkelsen har tatt tid og flere utkast forelå i perioden. Undersøkelsen er kompleks selv om utvalget er lite. Grunnene til dette er utdypende spørsmål som ble stilt til ulike respondenter avhengig av deres svar manglende samsvar mellom totalt antall utvalg (86 svar) og antall oppgitt på fylkestilhørighet (79 svar) Til sammen gir dette veldig store tabeller og spredt datamengde. Det gjør undersøkelsen særdeles pedagogisk utfordrende. Det har vært vanskelig å finne en måte å fremstille tallmaterialet på en enkel og forståelig måte. Ansvarlig for teknisk bistand, utforming, datafangst og sammenfatning er Cecilia Rockwell. Hun har jobbet med kompetansekartlegging, arbeidsmiljøundersøkelser, evalueringer, brukerundersøkelser med mer i sin vanlige jobb på Fag -og forskningssenteret ved Universitetssykehuset Nord Norge. 3

5 2 Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen Det er totalt 79 som har svart på spørsmålet klubbenes fylkestilhørighet. Det er flest svar fra klubber i Hordaland og Rogaland. Tabellen viser fordelingen av klubber på fylker. De første 5 kolonnene viser omsetningene i klubben i Dernest en oversikt over antall år i styreverv, mens de 5 siste kolonnene før total viser størrelsene på klubbene i undersøkelsen. Det er flest klubber under 50 tusen i omsetning og et flertall av respondenter har 2 6 års styreverv da de ble spurt. < 50 Klubbens omsetning i 1000 kr per > 350 Antall år i styreverv < < 10 Antall medlemmer har klubben < Østfold Vestfold Vest Agder Troms Telemark Sør Trøndelag Sogn og Fjordane Rogaland Oslo Oppland Nordland Nord Trøndelag Møre og Romsdal Hordaland Hedmark Finnmark Buskerud Aust Agder Akershus N Tabell 2-1Kjennetegn ved klubbene som har på undersøkelsen Klubbene i undersøkelsen domineres av klubber under 70 medlemmer. Respondenter fordelt på klubber i fylkene visert et total på 79, mens i andre spørsmål viser en total på 86 svar. Dette kan komme av respondenter har utelatt å svare på fylkestilhørighet. Det er først når fylke og svar krysses at slike svakheter avdekkes. Når utvalget er lite vil differansen mellom 79 og 86 virke inn på svarfordelingen. Dette må leser ha i bakhodet når de leser videre. I spørsmål som har betydning for NDF 2020 prosessene er det gitt svar fylkesvis slik at svakhetene lukes ut. Av hensyn til plass og pedagogisk utforming kan ikke alle svarfordelingene gjøres på denne måten. For eksempel, om de 15 innledningsspørsmålene skulle krysses med fylkestilhørighet ville det bli 15 store tabeller > 11 0 Total 4

6 3 Beskrivelse av klubb og klubbkulturen Undersøkelsen hviler på to spørsmålssett åpen for alle respondenter. Undersøkelsen var konstruert slik at innledningen gikk videre til mer utdypende spørsmål. Det var for å sikre at det som ikke var relevant for respondentene trengte de heller ikke svare på. Organisasjonsutvalget har Hvordan vil du beskrive klubben din... Stemmer Stemmer ikke N/A N er åpen for nye ideer og forslag har tilgang til båt/kompressor/klubblokale kjenner til lover og regulerer som regulerer vår aktivitet har god kontakt med medlemmene har et godt omdømme i kommunen minst 1 gang kontaktet NDFs forbundskontor har egne medlemsfordeler tilbyr ulike aktiviteter kjenner til ulike støtte- og tilskuddsordninger har tilgang til apparatdykkerinstruktører har tilgang til fridykkerinstruktører minst 1 gang vært i kontakt med medlemmer av Forbundstyret kjenner til dykkekretsen medlemmer kjenner til NDFs medlemsfordeler bør kunne doble medlemstallet på 10 år Tabell 3-1 Innledende spørsmål også valgt å prioritere visse målgrupper frem for noen andre. I dette tilfelle, de som i hovedsak har haket av for «stemmer». I ettertid kan man krysstabulere og filtrere svarene, men det er ikke en del av dette dokumentet og ikke et oppdrag fra OU-utvalget. Denne formen å konstruere undersøkelse er pedagogisk besparende for respondentene, siden respondentene ikke trenger å svare på irrelevante spørsmål. På den annen side kan man gå glipp av viktig informasjon dersom denne formen blir for rigid laget. I dette tilfellet er det verdt å merke seg et betydelig antall som svarer «stemmer ikke»/«n/a» på enkelte av påstandene. Deres stemmer er ikke hørt i denne undersøkelsen. Undersøkelsen ble åpnet med noen påstander som beskriver noen kjennetegn ved klubbvirksomhet. Respondentene ble spurt om disse kunne stemme for deres klubb eller ikke. Å krysse disse svarene med klubb er utelatt grunnet plass. Dog er tendensene klare i dette spørsmålet, jamfør tabell 2. På øvre del opplever klubbene seg helt klart som åpen for nye forslag, eier gjerne inventar/eiendom, kjenner til regelverket som angår dem og de opplever god kontakt med medlemmene. I nedre del har færre tro på å doble medlemstallet, kjenner til NDFs medlemsfordeler og kjenner til dykkekretsen. Det andre spørsmålssettet som alle skulle svare på og som også ble fulgt opp med mer utdypende spørsmål er noen av påstandene i tabell 3. Aktivitetene i klubbene preges av faste sosiale rammer, venner som dykker sammen, har mange medlemmer som ikke deltar på dykketurene, har alltid dykkeledere på dykketurene og har skriftlig HMS. 5

7 Klubbene preges IKKE av at det er lett å få medlemmer til å stille på dugnad og at det gis honorar for tjenester og tillitsmannsarbeid. Hva preger klubben din? Sant Ikke sant N/A N har mange medlemmer som ikke deltar på klubbens dykketurer preges av venner som dykker sammen har alltid dykkeledere på klubbturene arrangerer faste sosiale aktiviteter har et skriftlig HMS dokument (Internkontroll) lett å få medlemmer til å stille opp, til for eksempel dugnad fridykkere og apparatdykkere har separate dykketurer gis honorar for enkelte tjenester/oppgaver i klubben tillitsvalgte får et honorar/godtgjørelse for å sitte i styret Tabell 3-2 Klubbkultur 6

8 4 Utdanning Innledningsvis hadde omtrent 50 av respondentene huket av for tilgang til fridykkeinstruktører/tilgang til apparatdykkeinstruktører (jfr tabell 3-2) Tilgang på instruktører fordelt fylkesvis viser samsvar mellom tilgang til instruktører og deres utdanningsbakgrunn. Eksempelvis ser vi av illustrasjon 1 at i Hordaland har vi 9 som sier de har tilgang til apparatdykkeinstruktører, hvorav 8 er CMAS-utdannede. Samme område angir 7 fridykkerinstruktører og alle er CMAS-utdannede Tilgang til instruktører innen apparatdykking CMAS apparat fridykking CMAS fridykking Hordaland Vestfold Nordland Vest Agder Rogaland Møre og Romsdal Finnmark Troms Sør Trøndelag Buskerud Akershus Oslo Aust Agder Nord Trøndelag Telemark Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Tabell 4-1 Tilgang til instruktører fordelt på fylke Oppfølgingsspørsmålene til klubber som svarte på om de har tilgang til instruktører gikk i hovedsak på tilgang til CMAS utdannede instruktører. En krysstabulering mellom tilgang til CMAS instruktører og frekvensen av kurs med egne instruktører i tabell 4 viser følgende. Klubber som har tilgang til CMAS-utdannede instruktører kjører kurs årlig, i større eller mindre grad. 18 av 51 som sier de ikke kjører kurs med egne instruktører, uavhengig av om de har tilgang på CMAS-instruktører eller ikke. Av disse er det 12 som har tilgang til CMAS-utdannede apparatdykkeinstruktører, men som ikke kjører kurs med egne instruktører. Situasjonen for fridykkekursene viser at av de 41 av 50 som har tilgang til CMAS instruktører sier 17 sier de ikke kjører kurs med egne instruktører. De som ikke har CMAS fridykkeinstruktører kjører veldig få av kursene sine selv. Generelt er det mulig å si at klubber som har egne instruktører og bruker disse, har høyere kursfrekvens enn klubber uten egne instruktører. 7

9 Hvor ofte kjøres det kurs i klubben med egne instruktører tilgang til CMAS apparatdykkeinstruktører tilgang til CMAS fridykkeinstruktører N Tabell 4-2 Kursfrekvens med egne instruktører 5 Klubbenes eiendeler ikke kurs med egne instruktører 1 gang i året 2-3 ganger i året Mer enn 3 ganger i året Ja Nei N Ja Nei Respondenter som haket av for «stemmer» hva angår eiendeler i tabell 2 fikk en del utdypende spørsmål relatert til dette. Disse utgjorde 68 svar, men en krysstabulering av fylkestilhørighet og tilgang til type eiendeler viser 64 med tilgang til lokaler, 63 har tilgang til kompressor og 49 har tilgang til lokaler, jamfør tabell 5-1 Har klubben tilgang til kompressor båt lokaler Ja Nei Total Ja Nei Total Ja Nei Total Hordaland Vestfold Vest Agder Møre og Romsdal Akershus Rogaland Nordland Troms Finnmark Oslo Sør Trøndelag Nord Trøndelag Aust Agder Buskerud Telemark Oppland N Tabell 5-1Tilgang til kompressor/båt/lokaler I tabell 5-4 sier 54 av klubbene at de eier båten de bruker, 56 eier egen kompressor, mens kun 14 eier lokalene de har tilgang til. Det er verdt å merke seg et høyt antall svar fra Hordalandsområdet når det gjelder eierskap til båt/kompressor. Utdypende ble de som svarte nei på spørsmålet om eier også spurt om klubben har planer om å anskaffe. Tabell 5-2 viser en klar overvekt av nei utenom anskaffelse av båt, som fordeler seg likt. Respondentene som svarte at de har tilgang til kompressor/båt ble spurt om fra hvem klubben låner/leier tilgangen Antall svar i disse spørsmålene i tabell 5-3 er for få til å egne seg for videre fortolkning. N 8

10 Har klubben planer om å... skaffe egen kompressor bygge/kjøpe skaffe seg egen båt? klubblokale? Ja Nei N/A N Tabell 5-2 Planer om å eie Eier klubben båten/e kompressor klubblokalene Ja Nei N/A Ja Nei N/A Ja Nei N/A Hordaland Vestfold Vest Agder Rogaland Møre og Romsdal Akershus Finnmark Troms Nord Trøndelag Nordland Sør Trøndelag Buskerud Oslo Aust Agder Oppland Østfold Hedmark Telemark Sogn og Fjordane N Tabell 5-3 Eierskap til båt/kompressor/lokale Fra hvem låner/leier kompressor båt klubben tilgang til Et klubbmedlem 2 7 Et dykkesenter 2 0 Andre 3 3 N/A 0 0 N* 7 9 Tabell 5-4 Tilgang til kompressor/båt 9

11 Respondentene ble også bedt om utdype hvordan båt og kompressor brukes. Som tabell 5-5 viser tydelig at både rutiner og ansvar for bruk er høyt prioritert hos klubbene. Hvilke av disse påstander beskriver best deres bruk av Stemmer Stemmer Stemmer N/A N kompressor? noe ikke Klubben har rutiner for bruk av kompressoren Det er fastsatte regler for hvem som kan bruke kompressoren Medlemmene betaler for hver fylling Det er kun styret som bestemmer bruken av kompressoren Klubben har en kompressoransvarlig Vi kjører kurs i bruk og håndtering av kompressor Medlemmene betaler en årlig sum for fylling av luft Luftfyllingsavgiften er integrert i medlemskontigenten Hvilke av disse påstander beskriver best deres bruk av båt? Klubben har rutiner for bruk av dykkebåt Det er fastsatte regler for hvem som kan bruke båt Klubben leier ut båt til klubbmedlemmer Det er kun styret som bestemmer bruken av båt Klubben har flere båter Klubben har en båtansvarlig Vi kjører kurs i bruk og håndtering av båten Tabell 5-5 Bruk av båt/kompressor Respondentene kunne også skrive kommentarer om hvordan lokalene brukes. Kommentarene fra undersøkelsen er følgende: Klubbmøter Kurs, møter osv Styremøter lager og luftfylling. Mangler vann og kloakk for mer aktivitet. Luftfylling og lagring av utstyr Kurs, overnatting og div Kompressor, lagring av utstyr Lager, verksted, garasje Medlemskvelder og kurs Årsmøte og medlemsmøte Klubbkvelder og møtelokaler Lagring av privat dykkerutstyr, lagring av felles utstyr, kompressor, festlokale, samlingslokale for medlemsmøter Styremøte, kursvirksomhet og kompressorrom Møter/treff/hygge. Lager, årsmøte, medlemsmøter, utgangspunkt for enkelte dykk, kurs, kompressor Møter, kompressor og lager Luftfylling, medlemsmøter, sosiale tiltak, lagring utstyr Møter Luftfylling og skylling av utstyr Kurs, overnattingsturer og utleie Møtelokaler, verksted, oppbevaring Lagring av dykkeutstyr, fylle luft, oppmøteplass, vinterlagring av båt Lokale til kompressor og utstyr + at vi låner... motorbåt, lokaler for møter Møter og lager for utstyr Kurs, sosialisering, base for dykking, lagring av dykkerutstyr for medlemmer Fest, kurs, klubbkvelder, luftfylling Kompressorlagring Møter Styremøter, samling før og etter 10

12 dykketurer. Oppbevaring av utstyr Medlemsmøter, fester, utleie til medlemmer(konfirmasjon, bursdager etc.) og andre dykkere Oppbevare båt, kompressor, skylle, tørke. Klubbens medlemmer har mulighet til å oppbevare utstyr i lokalet. Noen sosiale sammenkomster. Klubben har ei brakke der vi har kompressor. Det er også plass til møtevirksomhet, men da med begrenset plass. Møtevirksomhet Samling / utleie til gjester Klubbkvelder, styremøter Årsmøter Møter, sosialt, utstyrsoppbevaring Styremøter, årsmøter, kursing, utleie Kurs, møter, klubbkvelder, selskaper. Kompressor rom, kurs og møter Klubbmøter, leier av Kystlaget Møter og sosiale aktiviteter Dykking, lagring av utstyr. Utstyrsoppbevaring, møter, kurs Møter, fest, sosiale aktiviteter, kurs Møtelokale og sosiale aktiviteter Møter / kurs Lager, kompressor, båtopplag, møteplass Møter, skifte klær før vi skal ut å dykke, sosialt samvær, kompressor er i samme bygg Sosiale sammenkomster Lager/møtelokale Kurs og møter Møter, dykkeforberedelser og sosialt Møter, sosialt samvær og utleie Sosialt samvær i klubben. Utleie til tilreisende klubber For øyeblikket lager for klubbutstyr og kompressor 6 Klubbenes situasjon Spørsmål og svarfordelingene i dette kapitlet kartlegger i hovedsak situasjonen i klubbene 1. Du har tidligere svart at klubben har flere medlemsfordeler Ja Nei N/A N Har klubben rabattavtale med lokale butikker? Har klubben rabattavtale med dykkebutikk? Du har tidligere svart at klubben er åpen for nye ideer og forslag Endrer klubben tilbudet til medlemmene seg årlig? Har klubben gjennomført Startmøte for klubbutvikling? Kjenner klubben til NDF sin handlingsplan? Styres klubben etter planer vedtatt på årsmøte i klubben? Er det stor "gjennomtrekk" av medlemmer i klubben? Tabell 6-1 Medlemsfordeler, åpen for nye ideer Klubber som mener de er åpen for nye ideer og forslag fikk følgende spørsmål Vi ser i tabellen at flesteparten av klubbene styres etter planer vedtatt på årsmøte. Flesteparten hadde ikke gjennomført startmøte for klubbutvikling, de endrer heller ikke medlemstilbudene årlig. Videre ble de som svarte klubben kunne tilby ulike aktiviteter, spurt om hva slags aktiviteter de 1 Antallet N stemmer ikke med innledende spørsmål, som er 70. Det er en feil i rutingen. Utvalget har blitt krysset med feil oppfølgingsspørsmål. 11

13 kunne tilby. Medlemsturer topper lista. Undervannsjakt er det et fåtall som tilbyr. Hvilke aktiviteter kan klubben tilby til medlemmene? Medlemsturer 59 Faste bassengtider 36 Undervannsrugby 21 Annet 19 Undervannsfotografering 17 Undervannsjakt 12 N* 61 Tabell 6-2 Aktivitetstilbud Alle medlemmer blir automatisk medlemmer ved en avtale mellom oss, kretsen og dykkeskolen som sponser oss for medlemskontingenten ut året. Har få nye medlemmer, sliter med en klubb i "dvale" hvor styret sitter av lojalitet til klubben, slik at den ikke skal dø, men hvor nesten ingen i styret er aktive i sjøen selv lenger. På kurs, deltakelse på stander Nettside, facebook, headhunting... Vi er en nystartet klubb så alle er slik sett nye... De tas med på medlemsmøter, og dykketurer, og får opplæring i bruk av vårt kompressoranlegg med regler og bestemmelser Vanlig introkurs Møter, informasjon Opplæring på kompressor Fridykkerne blir ønsket velkommen av ansvarlig i svømmehallen, apparatdykkerne blir medlemmer som en del av dykkekurset. Gjennom klubbdykk og instruksjoner i bruk av båt og kompressor Verving gjennom medlemmer De blir invitert på dykkeklubber Oppfølgingsspørsmålene relatert om klubben bør kunne doble medlemstallet på 10 år i tabell 3-1, altså 37 av 86 mener dette stemmer viser lite gjennomtrekk i klubbene. Respondentene kunne også skrive kommentarer på spørsmålet «Hvordan introduseres nye medlemmer i klubben? De blir tatt med ut på dykk, hvor de dykker med en av klubbens mer erfarne dykkere. Slik at de skal føle seg trygge og blir tatt vare på. Vi holder til i ei lita bygd med 200 innbyggere. De som flytter hit og er dykkeinteresserte blir fort tatt med på tur:) Oppskrift 1: *Restaurere båten, få den på vannet. *Få i gang turer/aktivitet. Oppskrift 2: *Utleie av foredrag *Invitere andre klubber til foredrag på våre klubbkvelder Oppskrift 3: *Medlemmene tar med seg barnebarn på turer med båten. Er som regel kjente av dagens medlemmer, naboer, venner, kollegaer etc. Stort sett venner som inviteres av klubbmedlemmer Gjennom dykketurer og svømmehalen Innføring i bruk av utstyr, sikkerhet og grunnleggende dykketeknikker De blir med på møter og inviteres på dykker turer med klubbens egen båt Presentasjon av klubbens aktivitet og sikkerhetsrutiner. Resten går av seg selv... Vi prøver å ta de med på turer. Hjelper til med valg av utstyr. 12

14 Via venner/andre medl. Anbefaling fra dykkesenter Forskjellig. Ved å kjøre kurs og reklamere for klubben. Ingen andre bevisste planer for introduksjon av ny medlemmer. De blir invitert til klubbens aktiviteter og velger så selv om de ønsker å melde seg inn. Vi har stor takhøyde og satser på at alle trives i vårt selskap. Dele mest mulig informasjon. Info via klubbavis og nettsider. Oppfordres til å være med på turer og tilstelninger som er veldig sosial Videre, kunne respondentene også skrive åpent om «Hvis din klubb skal øke i antall, hva tror du må til?» Sentral Markedsføring på landsdekkende medier som TV radio etc. Mer økonomi i klubbene som kan brukes til formålet. Sponset aktiviteter i klubbregi på turer basseng etc. Rekruttering av damer, ungdom etc. Stor konkurranse om ungdommer i andre idretter som svømming livredning, fotball håndball etc. Dykking må bli tilgjengelig i form av reklame og gjøres spennende og tøff. Bruke fridykking som inngangsvinkel på unge trinn i skolen. Må ut i skolene for å markedsføre dette i etterkant av markedsføring sentralt. Husk andre idretter har mange timer markedsføring hver uke på fotballkamper, langrenns overføringer etc. Vi må markedsføre dykking over TV på hva vi kan oppleve i Norge og ikke bare på National Geographics haifilmer. Noen som kommer utenfra og er pådriver, kurs hvor vi får opp nye dykkere med engasjement, liker svært godt tanken om regionale NDF-senter. NDF bør kjøpe det gamle vandrerhjemmet på Runde og samarbeide med Rune miljøsenter om ett senter for dykking, forskning osv. Ungdomsrekruttering er viktig OWD dykkerkurs eller tilsvarende som arrangeres lokalt Mye folk som bor rundt her, mulighetene for å vokse er stor Dykkekurs og oppfriskningskurs, samt mulighet til leie/låne utstyr Flere aktiviteter og mer aktivt styre Mere strukturerte dykkerturer Økt aktivitet fører til flere medlemmer. Båt også fordel. Vi har fått midler til båt i år 2011 og vil arrangere faste dykketurer med denne. Det blir også satset på barn og unge og da primært fridykker- og undervannsrugby/hockey inne i svømmehallen. Profilering Reklamere for å delta på uvrugby på treningene. Verve Mer variert Vi må ha instruktører som kan kurse nye medlemmer slik at de kan dykke, og som kan tilby kurs videre opp i kursstigen slik at man får ny kompetanse og strekke seg etter. Høyere folketall Mer markedsføring og større aktivitet Midler til å få båten på vannet Støtte til båtplass i Oslofjorden 13

15 Mere turannonser på f.eks. dykkesiden Arrangere attraktive kurs, f.eks. fridykking for ungdom. Flere faste dykketurer Rekruttering og reklamering Kurs Vise oss fram i lokalsamfunnet.. Mer omtale i lokalpressen. Her jobber vi med saken. Få flere kvinnelige medlemmer. Er pr. i dag en mannsbastion. Tilby et godt faglig og sosialt miljø. Bedre økonomi for å slippe dugnad. - Mer dykkeaktivitet. Mer synlig i omgivelsene, la folk vite vi finnes, og hva vi gjør. At det arrangeres kurs i nærområdet Inkludere nye medlemmer og gi de ansvarsoppgaver, slik at de føler seg sett, velkommen, og verdsatt. Samt at de får et eierforhold til klubben. Høyere aktivitet og større tilstrømming av nye medlemmer De som svarte «stemmer» på påstanden «Min klubb har god kontakt med medlemmene»/«min klubb har et godt omdømme i kommunen»i tabell 2 ble fulgt opp med utdypende spørsmål. Svarfordelingen er som vist i tabellen Du har tidligere svart at klubben har god kontakt med medlemmene Stemmer Stemmer noe Stemmer ikke Klubben har en egen facebook profil Klubben har en oppdatert internett side Min klubb bruker som eneste informasjonskanal Klubben bruker SMS som påminner Du har tidligere svart at klubben har et godt omdømme i kommunen Klubben omtales ofte i lokalavisen Klubben deltar i lokale idrettsarrangementer Vi kjenner til Idrettsrådet i kommunen Tabell 6-3 Kontakt med medlemmer, omdømme i kommunen Over halvparten av 70 svar sier klubben har en facebook side/oppdatert nettside. Over halvparten av 67 svar sier de kjenner til Idrettsrådet i Har klubben kontakt med sine medlemmer på andre kommunen, mens 36 deltar ikke i lokale måter? idrettsarrangementer. Ja 42 Nei 18 Tilleggskommentar 33 N* 67 Tabell 6-4 Andre kontaktmåter N/ A Klubben har også kontakt med medlemmene på andre måter og tallene viser 42 av 67 svarer ja. N 14

16 Det ble åpnet for å kommentere og flere benyttet anledningen: Blogg Via post Mobilsamtaler. Turer og arrangement I F.M. UKENTLIGE BASSENGAKTIVITETER På treff og samlinger Medlemspost Medlemsmøter Face to face Lapper som blir gitt ut på trening og sms På besøk hos hverandre. Telefon Telefon Personlig og pr. Telefon. Direkte personlig kontakt Årsmøte, medlemstreff innimellom. Medlemsmøter en gang i måneden Telefon Av og til (litt for sjelden) medlemsmøter Jevnlig sosial omgang med mange av de Muntlig hittil hadde vi et medlemsblad "..." Vi har svømmehall. Det blir informert der Intern Bulletin Pr. telefon Klubbavis Personlig kontakt For det meste dykkerturer Direkte Medlemsmøte 15

17 7 Organisasjonskunnskap Påfølgende spørsmål handler om hvor godt respondentene kjenner til NDF. Spørsmålene er direkte avledet av påstander om: kjenner til ulike støtte- og tilskuddsordninger, kjenner til NDFs medlemsfordele, vært i kontakt minst 1 gang med forbundskontoret, kjenner til dykkekretsen Du har tidligere svart Ja Nei N klubben kjenner til ulike støtte- og tilskuddsordninger Kjenner klubben til støtteordninger klubben kan ha fordel av? Kjenner klubben til spillemidler som støtteordning? Har klubben benyttet seg av noen av disse støtteordningene? du kjenner til NDF s medlemsfordeler Visste du om billige fly reiser gjennom SAS avtalen Visste du om billig hotell overnatting gjennom Rica avtalen Visste du om NDFs sentralavtale med AGA? Vet du noe om NDFs fagnettverk? Vet du noe om internasjonale mesterskap NDF deltar i? klubben har kontaktet forbundskontoret minst en gang. Opplevde du de ansatte som hjelpsomme? Var du fornøyd med den hjelp du fikk? Er du kjent med hva kontoret kan hjelpe deg og din klubb med? Har du besøkt NDF sin hjemmeside du kjenner til dykkekretsen. Kjenner du til hva dykkekretsen gjør? Har klubben kontakt med dykkekretsen? Tabell 7-1Kjennskap til NDF Flesteparten kjenner til ulike støtte -og tilskuddsordninger, over halvparten av 44 svar sier de kjenner til sentrale medlemsfordelene og under halvparten kjenner til NDFs fagnettverk. Det også ikke like opplysende hva forbundskontoret kan hjelpe til med. Av 49 som kjenner til dykkerkretsen er det litt over halvparten som oppgir at de har kontakt med kretsen. Færre kjenner til internasjonale mesterskap NDF deltar i. Tabellen viser respondenter som har hatt kontakt med forbundskontoret minst 1 gang ble videre spurt om antall ganger siste 12 måneder. Disse utgjorde 65 respondenter. Mer enn halvparten har vært i kontakt med forbundskontoret siste 12 måneder minst 1 gang. Det spørres da mest om støtteordninger og minst om kurs. Hvor mange ganger har du kontaktet forbundskontoret siste 12 mnd 0-2 ganger ganger ganger 2 Mer enn 8 ganger 5 N 65 Hva var det du ønsket hjelp til? Sertifikater 18 Bøker 15 HMS relaterte spørsmål 10 Apparatdykkekurs 7 Fridykkekurs 7 Spillemidler 20 Andre støtteordninger 24 Annet, skriv her 14 N* 58 16

18 Under «Annet...» var kommentarene: Kretsrelaterte spm Oppstart av klubb Skoleavtale Lisens UV-foto nordisk Div. spørsmål om lisenser, etc Klubbutvikling Klubbutvikling Lisensproblematikk Lisenser Lån av utstyr Reklamemateriell Dykkelederkurs Juridisk rådgiving Juridiske spørsmål, uv-scooter Et av oppfølgingsspørsmålene var om respondentene hadde besøkt Av 62 blir hjemmesiden vurdert som middels til bra. Det er spredte svar på bruk av e-post som kontaktmåte og langt færre som bruker den til å finne kurs/nettbutikken. Hva er din opplevelse av ndf.no? Stemmer Stemmer noe Stemmer ikke Jeg finner det jeg trenger Jeg bruker den for å finne kurs Sidene er oversiktlige Jeg bruker nettbutikken Står jeg fast, vet jeg hvordan jeg skal få hjelp Foretrekker å sende epost frem for å bruke ndf.no Tabell 7-2 Opplevelse av ndf.no N/A N På spørsmål om hva som kunne bli bedre på ndf.no skriver respondentene: Aktivitetskalender som omfatter alle klubber som kan lastes opp og brukes på egne sider. Dette vil øke muligheten for klubber å se på ativitere i sitt område. Intranettsider hvor klubber kan opprette eget arkiv slik at man slipper permer og lete etter lover og regler hver gang styret skiftes ut. Mindre fokus på uw rugby og uv-jakt, mer fokus på dykking og foto. Marmennell slik det var som et ordentlig magasin inni bladet Dykking. Ikke bruk samme bilder så ofte. Mulighet for å abonnere på nyhetsmail når nyheter blir lagt ut... Bedre informasjon om støtteordninger. Forsikringer Kommer ikke på noe i farta, synes hjemmesiden er veldig bra Mer strukturert menystruktur, klarere skille fridykking/apparatdykking Klarer ikke å finne noe negativt. Vi er svært fornøyd med den hjelp vi har mottatt Det er vanskelig å finne beskrivelse av emnekursa Aktivitet og layout vanskelig å finne dokumenter - bestemmelser, lover og regler Synes sidene er gode og oversiktlige. Kanskje litt mer info om støtteordninger. Hurtiglinker til de forskjellige aktivitetene, kontakt detaljer til 17

19 ansatte/styremedlemmer bedre tilgjengelig Oversikt med linker til støtteordrninger/steder å søke midler Få i stand avtaler som dykkerne kan dra nytte av eks o2 Oppdatert kontaktinformasjon til klubbene. Ryddighet på sidene, slik de er nå er det tungvint å finne fram Opplysninger om CMAS kurs og kursinnhold Den er lite oversiktlig. Slet med å finne klubbundersøkelsen En bedre og fyldigere oversikt over hvilke kurs som finnes (emnekurs) 50 av respondentene har vært i kontakt med FS minst 1 gang og opplever middels til bra når det gjelder lett å ta kontakt med styremedlemmene, om FS er lydhør for klubbenes behov og om FS har hatt kontakt med dem. Nesten halvparten deltar verken på Ledermøter/Dykketing. 24 av 49 som svarte de har kontakt med dykkekretsen fikk i tillegg spørsmål relatert til frekvens og sporadisk kontakt er dominerende blant de spurte. Kontakt med kretsen Flere ganger i året 5 Sporadisk 16 Det er ingen aktivitet i kretsen 3 N/A 0 N 24 Når det gjelder de 50 som de har hatt kontakt med medlemmer i FS fikk de følgende oppfølgingsspørsmål som vist i tabell Du har tidligere svart at dere har hatt kontakt med medlemmer av Stemmer Stemmer N/A N Forbundstyret minst en gang. noe FS er lydhør for klubbens behov Vi deltar på Dykketingene Vi deltar på Ledermøtene Dersom jeg lurer på noe er det lett å kontakte en eller flere av medlemmene i FS En eller flere fra FS har hatt kontakt med oss Tabell 7-3 Kontakt med FS 8 Aktivitet i klubbene Innledningsspørsmålene til dette kapitlet er i tabell 3 og handler i hovedsak om honorering av tjenester/oppgaver og av tillitsmannsarbeid. Respondentene ble også bedt om å vurdere ulike påstander som handler om klubbdrift og aktivitet. Dernest ble respondentene også bedt om deres reaksjon på sentral tilrettelegging av visse aktiviteter. Så ble respondentene også spurt om hva klubbene deres tilbyr av aktiviteter og hva de etterspør av aktiviteter. 8.1 Honorering av tjenester/oppgaver Innledningsvis svarte kun et fåtall «stemmer» når det gjelder honorering av både verv og 18

20 tjenester/ oppgaver. Det ble stilt utdypende spørsmål til både de som svarte «sant» og «ikke sant». Det gis... honorar/godtgjørelse for å sitte i styret honorar for enkelte tjenester/oppgaver Sant Ikke sant N/A Total Sant Ikke sant N/A Total Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Hordaland Møre og Romsdal Oppland Buskerud Vestfold Østfold Akershus Oslo Hedmark Telemark Vest Agder Aust Agder Rogaland Sogn og Fjordane N Tabell 8-1 Honorering Svarfordelingene krysses med fylkestilhørighet for å avgrense feilmargin. For de som haket av «stemmer» er svarfordelingen slik i tabell 8-1 Du har tidligere svart at klubben ikke gir honorar, godtgjørelse for enkelte tjenester/oppgaver i klubben. Er dette vurdert? Ja 17 Nei 54 Tilleggskommentar 17 N* 75 Tabell 8-2 Vurdering av honorar Det er kun i Hordaland og Rogaland der verv honoreres. Det er kun i Hordaland, Troms, Sør-Trøndelag, Akershus og Vestfold at tjenester eller oppgaver honoreres. Når det gjelder hva slags oppgaver som honoreres er tallmaterialet så lite at de ikke egner seg til fortolkning. hvilke tjenester/oppgaver gis det Ja Nei N/A N honorar for? Fridykkerinstruktør på kurs Apparatdykkerinstruktør på kurs Kompressorvakt Vaktmester på klubb lokalet Bassengvakt/aktivitetsleder Dykkeleder/båtfører Andre oppgaver De fleste som har svart de ikke honorerer oppgaver eller tjenester har heller ikke vurdert dette og tilleggskommentarene var disse: 19

21 Ikke økonomi til dette Ja på siste årsmøte Er ikke økonomi til det i det hele tatt Til kursinstruktørene Alle får lønn i himmelen. Her går det på ildsjeler og godt pågangsmot Diskutert i forbindelse med avholdelse av fridykkerkurs, men har (dessverre) hatt liten aktivitet på den fronten i det siste grunnet litt "rovdrift" på instruktører tidligere samt at vi ikke har fast bassengtrening grunnet dårlig økonomi og dårlig basseng.ja. Vi synes det ikke hører hjemme i frivillige organisasjoner Det har vært vurdert å tilby rabattert eller gratis medlemskap for styremedlemmer, men ikke tatt noen beslutning foreløpig Uenighet i klubben vedrørende honorar Honorar bare til regnskapsfører Klubben er liten og har ikke økonomi til det Klubben har veldig lite aktivitet, derfor er det ikke mange oppgaver på styret eller medlemmer Vi er et skolelag så det er lite med ekstra spenn Medlemmene har høy inntekt fra før, klubben ber om tid, men kan ikke konkurrere i honorar her Holdninger til aktivitet Det som er veldig viktig for klubbene er at aktivitetene drives på en trygg og sikker måte og å ha et dyktig styre. Mer enn halvparten mener også at allsidig aktivitetstilbud og dykkeledere er viktige for dykkeopplevelsen og for å beholde/rekruttere medlemmer. Det er spredte meninger om fridykking er viktig. Hvor viktig er... Ikke viktig Veldig viktig N/A N fridykking er en viktig aktivitet for barn og ungdom apparatdykkerkurs for egne og nye medlemmer er viktig for klubbene allsidig aktivitetstilbud er viktig for å beholde/rekruttere medlemmer dykkeleder gjør at klubbturene blir en bedre dykkeopplevelse å drive aktivitetene på en trygg og sikker måte er viktig et dyktig styre er ofte hjerte i klubben Tabell 8-3 Viktigheten av ulike tilbud 20

22 Respondentene ble også spurt sentral tilrettelegging av aktiviteter og svarene viser velvilje på alle tilbudene i spørsmålet. En relativt stor andel er mer negativ til tilbud instruktørutdanning. Dersom NDF... Ja Nei N/A N tilbyr andre aktiviteter, slik som uvfoto, uvjakt, uvrugby eller annet, ville klubben din benytte seg av dette? tilbyr opplæring i HMS arbeid, ville klubben din benytte seg av dette? tilbyr klubbene lederutdanning, er dette noe din klubb ville benytte seg av? la til rette for utdanning av instruktører innen apparatdykking, ville klubben din benytte seg av det? la til rette for utdanning av instruktører innen fridykking, ville klubben din benytte seg av det? Tabell 8-4 Sentral tilrettelegging Klubbene ble også spurt om hva de kunne tilby sine medlemmer og hva de kunne tenke seg mer av. Vi ser av grafen medlemsturer og faste bassengtider som de vanligste tilbudene. Vi ser også at klubbene etterspør kurs i undervannsfoto og marinbiologi er de som skiller seg ut. Når det gjelder «annet» er det en kategori som dekker temaer respondentene ikke finner i øvrig kategori. Annet, skriv her Kurs fridykking Kurs i "Dykking med barn" Å delta i "Fadderordning for vrak" Kurs Undervannsfotografering Undervannsfotografering Undervannsrugby Medlemsturer Figur 0-1 Aktivitetstilbud 9 NDF 2020 En mulig feilkilde for dette spørsmålet er manglende utdypning av ideen. Det er ikke like mange kommentarer som det er haket av i påstandene. Det kan være at alternativet ble brukt til verken ja/nei avkrysning. En god del kommentarer går på kanskje/vet ikke. Disse er ikke tatt med grunnet plass. En god del kommentarer går på kanskje/vet ikke. Disse er ikke tatt med grunnet plass. 21

23 9.1 Sentrale rabattavtaler «Rabattavtaler! Dersom NDF gjennom landsdekkende avtaler fikk forhandlet frem gode rabatter til klubben og klubbens medlemmer, var dette noe klubben ville benyttet seg av? Gjennom nettportaler kan også klubben tjene % av alle kjøp klubbens medlemmer gjør, er dette noe klubbens medlemmer ville benyttet seg av?» Ja Nei kommentar Total Hordaland Rogaland Nordland Vestfold Møre og Romsdal Vest Agder Nord Trøndelag Oslo Akershus Aust Agder Troms Sør Trøndelag Finnmark Telemark Buskerud Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Tabell 9-1 Sentrale rabattavtaler Mer enn halvparten av svarene støtter ideen om rabattavtaler i NDF og kommentarene viser ønske om mer spredning av informasjon: Det må komme resultater av en slik ordning fort før medlemmene ikke tror på opplegget. Veldig viktig, positivt med gassavtalen, men hvor er rabatten på Helium for dem som dykker teknisk? Kanskje Regner med at dette vil være aktuelt Såfremt rabattene er for relevante varer og tjenester Har gode avtaler gjennom lokal dykkebutikk og ønsker å ivareta "nærbutikken" vår. Tilbudene bør gjøres gjennom engroshandlere, mens innkjøpene fra det enkelte medlem gjøres fra nærmeste dykkesenter. Kommer an på hva Det vet jeg ikke. Men en avtale på o2 kunne forbundet laget. Flere brukere, mere rabatt. Vil spre info til medlemmene Styret må da minne medlemmene om dette Det bør fokuseres på levedyktige sentre og butikker fremfor 'nettbutikker og rabatter' 22

24 9.2 Klubbsamarbeid i regioner «Klubbsamarbeid i regioner! Vi vet at dykkekretsen kun fungerer i noen få fylker i Norge. Bør NDF etablere regionale NDF dykkesentre hvor klubbene kan samles til kursing og treff? Sentrene kan også være overnattingssted for klubber som er på ukes- og weekendturer. Dersom NDF la til rette for slike regionale NDF dykkesentre, ville din klubb støttet dette? Dersom NDF la til rette for slike regionale NDF dykkesentre, ville din klubb støttet dette? Ja Nei kommentar Total Hordaland Nordland Vest Agder Vestfold Møre og Romsdal Rogaland Akershus Finnmark Sør Trøndelag Aust Agder Nord Trøndelag Buskerud Telemark Oslo Troms Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Tabell 9-2 Klubbsamarbeid i regioner Det er helt klart at klubbene i undersøkelsen ønsker mer klubbsamarbeid i regioner og at NDF legger til rette for dette. Det kan man lese av kommentarene til påstanden som ble formulert slik: For upresist iht til aktivitet og økonomi til å svare på dette. La de kommersielle kreftene håndtere driften av dykkesentre og fokuser på klubbene. Det er mange klubber som tilbyr overnattingsmuligheter. Lag en egen side om dette på Ndf.no og link opp mot feks Dykkipedia som har beskrivelse av dykkersteder. Høres ut som en god ide, bedrer kommunikasjon mellom klubber og vi lettere kunne fylle opp kurs, kurstilbud i egen klubb "strander" en del på mangel på deltakere Vil bare bli for CMAS-fokusert På tross av tverrfylkelig regionalitet er avstandene våre relativt store, og en etterspørsel etter slikt vil være begrenset i "nærområdet"= maks 3 timers biltur Det ville bli for dyrt, og klubbene er for geografisk spredt Her er det flere spørsmål og kun et svaralternativ!!!!!! Nei til at NDF skal drive regionale dykkesentre, men klubbene innen for et område trenger en møtearena. Dette bør nok gjøres lokalt 23

25 9.3 Multiklubbkontingent «Multiklubbkontingent! I dag reiser vi mye mer, og vi er mye mer mobile. Samtidig får vi en mer og mer travel hverdag. Dette kan være noe av grunnen til at færre møter opp til klubbens regulære dykketurer. Dersom NDF la forholdene til rette for en multiklubbkontingent hvor klubbens medlemmer kunne dykke i andre klubber med klubbfordel, ville dette være et tilbud medlemmer i din klubb ville benyttet seg av? Ville dette være et tilbud medlemmer i din klubb vil ha benyttet seg av?» Ja Nei kommentar Total Hordaland Rogaland Nordland Vest Agder Vestfold Troms Finnmark Sør Trøndelag Nord Trøndelag Møre og Romsdal Oslo Buskerud Telemark Akershus Oppland Aust Agder Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Tabell 9-3 Multiklubbkontigent Det er tydelig ønske fra svarene at man kan tenke seg en tilrettelegging av multiklubbkontingent. Kommentarene er mangesidige og viser ulike behov: Kanskje hvis dette ikke generer mer kost for den enkelte, som er meget viktig for våre medlemmer. Alle er jo velkomne overalt og man skal dykke mye før man trenger medlemsfordeler for et dykk eller to. Kanskje, men i Finnmark er det lange reiseavstander Jeg opplever ikke at det er økonomien som begrenser evt. dykking med andre klubber. De fleste klubber jeg kjenner til flår ikke gjestedykkere. Tror det vil bli mer administrasjon enn nødvendig. Pimp opp oversikt over alle dykkerklubbene som ligger på NDF. Et kart pr fylke f.eks. Samarbeid f.eks med Dykkipedia God ide og kan være aktuelt for enkelte, men skjønner ikke helt hvordan dette skal gjennomføres mht til økonomi. Det er vanskelig å forutse et slikt tilbud. En må ta høyde for ulik kompetanse og sikkerhetsregler i ulike klubber. Tvilsomt, men noen ville nok brukt det. Vi er mange i klubben med medlemskap i 2-3 klubber. Mange av våre medlemmer jobber skift og i nordsjøen. Derfor vanskelig å få det til å "klaffe"for alle 24

26 Flere medlemmer har medlemskap i andre klubber pr i dag Vi har et slikt samarbeid med noen klubber her på Sørlandet. Noen medlemmervil. Klubben ønsker ikke dette. Vi prøver i hvert fall å tilby dykk hver torsdag og søndag og noen klubbturer, ellers er det også mange som planlegger å dykke sammen på andre dager. Tror ikke vi trenger multiklubbkontingent da vi arrangere turer med andre klubber i egen regi Det er eg ikke nødvendig. Vil man være med på turer i andre klubber, så får man lett det. 9.4 Frivillighet og honorering av disse «Frivillig plikt! Mye av klubbarbeidet er frivillig jobbing og slik bør det også være. Har klubben stor aktivitet med et hyppig og bredt tilbud til medlemmene så medfører dette mye arbeid og ofte krav om kompetanse. For å motvirke til at medlemmer går lei av mye frivillige plikter, bør NDF stimulere klubbene til å bli flinkere å honorere medlemmer som gjør større pålagte tjenester for klubben?» Ja Nei kommentar Total Hordaland Rogaland Nordland Vestfold Troms Møre og Romsdal Akershus Vest Agder Nord Trøndelag Sør Trøndelag Oslo Aust Agder Finnmark Buskerud Oppland Telemark Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Tabell 9-4 Honorering av frivillighet Det ble også spurt om holdninger til honorering av medlemmer og om NDF burde stimulere klubbene til dette. Det er tydelig ideen fenger respondentene, kommentarene er: Ikke økonomi til dette i de fleste små klubber Generelt går dugnadsånden ned i Norge En avler ikke ildsjeler ved penger Kvalifiserte instruktører bør få økonomisk godtgjørelse ellers går de etter hvert lei. Når det gjelder generelt arbeid for klubben er det vanskelig å gi støtte da økonomien i klubben ofte 25

27 ikke tillater dette Liker frivillig aktivitet men komp. av kostnader er jo ofte nødvendig Det å gjøre ting for fellesskapet bør være en glede. Man gjør det jo også for seg selv. Ved mye arbeid som også gir inntekt Avhengig av hvem som skal honorere medlemmer, klubben selv eller NDF. Klubben har ikke midler til dette, det er dessverre alltid de samme som stiller opp på dugnad++ Tid til overs begrenser 9.5 Seniorer «Seniorene tror vi kan bli en ny gruppe medlemmer og brukere innen dykking. Disse er mennesker med god økonomi, men som samtidig stiller høye krav til aktiviteten.» Ja Nei kommentar Total Hordaland Nordland Rogaland Vestfold Møre og Romsdal Akershus Vest Agder Nord Trøndelag Oslo Finnmark Aust Agder Troms Telemark Sør Trøndelag Buskerud Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Tabell 9-5 Seniorer Klubbene ble også spurt om voksende kjøpesterk gruppe i samfunnet, seniorene. Her var svarene spredte og kommentarene indikerer noe om medlemsmassene i klubbene: Kanskje, men det er mange av de som ønsker det rimeligste alternativet til turer etc. Vi har allerede en stor andel voksne seniordykkere Vi trenger tilbud om oppfriskningskurs til seniorer som har dykket før, utenom det PADI tilbyr da. Dykking er en fin aktivitet hvor seniorer og juniorer kan drive aktiviteten sammen, ser ingen grunn til å "stigmatisere" oss "gamle" :) De er allerede nøkkelpersoner i driften av klubben Seniorer er allerede en stor del av vår aktive medlemsmasse 26

28 Vi har mange eldre medlemmer i dag Vi har bare seniorer i klubben. Vi har mange seniorer dersom du mener 50+ Vi er allerede en seniordominert klubb Vi har mange aktive seniorer allerede Vi har mange seniorer og trenger noen litt yngre. Vi driver med UVR Er det allerede i dag. Vi har allerede en fin blanding av medlemmer, både ung og gammel Tja, er en seniorklubb Dykkefaglig samarbeid «Fagsterk! NDF har historiske bånd til forskjellige samarbeidspartnere slik som Norsk Maritime Museum, Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap, Dykkeutdanningen - Høgskolen i Bergen, Dykker og Froskemannskolen (Sjøforsvaret) Dersom NDF satset mer på dykkefaglig utvikling ved å tilby medlemmene faglig påfyll gjennom kurs og konferanser, ville dette være et tilbud medlemmer i din klubb ville benyttet seg av?» Ja Nei kommentar Total Hordaland Nordland Vestfold Vest Agder Troms Rogaland Nord Trøndelag Møre og Romsdal Finnmark Oslo Akershus Aust Agder Sør Trøndelag Buskerud Telemark Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Tabell 9-6 Dykkefaglig samarbeid Denne påstanden skulle fange opp kunnskap og kjennskap til NDFs mer eller mindre kjente nettverk. Det er overveiende mange som kjenner til samarbeidspartnere som er nevnt i påstanden og interesse for dykkefaglig påfyll gjennom kurs og konferanser. GJENNOM DYKKEKRETSEN Veldig god ide, dykkingen i Norge dreier i retning mer teknisk og dypere enn før for hvermansen. Tror dette vil være aktuelt Et sett med interaktive kurs, kombinert med et par konferanser i året hadde vært bra. For enkelte ja. Krever god markedsføring, tidlige datoer for arr. og litt jobb i lokal 27

29 klubb for å "reklamere "Vi benytter pr i dag oss av andre kanaler for slik kompetanse. Det varierer hvilke aldersgruppe/erfaringsnivå kursene blir lagt opp til. Vet ikke. Vi har noen som i tillegg driver med apparatdykking Kanskje, alltid interessant å høre hva NDF ellers kan tilby Kommer an på om det vekker medlemmenes interesse 28

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund Klubbundersøkelse Norges Dykkeforbund 2011 1 Innhold 1Om undersøkelsen... 4 2Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen... 5 3Beskrivelse av klubb og klubbkulturen... 6 4Utdanning... 7 5Klubbenes

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Ansv: Christer Norli Svenningsen Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Lederens hjørne! Hei alle mjøsdykkere! Våren er endelig her! Om ikke lenge kan vi atter en gang dykke i Mjøsa. Gjennom vinteren har jeg registrert

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

IPD

IPD IPD 2015-2019 Strategiske planer Utviklingsplaner Handlingsplaner Utviklingsplan NDF Utdanningsmål Instruktører Apparatdykking Fridykking Konkurransemål UV-Rugby UV-Jakt UV-Foto Utviklingsplan NDF Vitenskapsmål

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 19.04.2017 13:57:25 Om søker Idrettslag Idrettslag Gren Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 19/2009 TF-notat Tittel: Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status mars 2009 TF-notat nr:

Detaljer

Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen

Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen Vedlegg 3 - Oppsummering av spørreundersøkelsen Arbeidsgruppen har gjennomført en spørreundersøkelse i perioden tirsdag den 4. oktober- torsdag den 20. oktober. Undersøkelsen ble sendt ut til alle tillitsvalgte

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Versjon: 1 (Slettet) Status endret : 29.06.2011 09:59:24 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus idrettskrets Aust-Agder

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene status, utfordringer og tiltak. Nettverk for kommunal planlegging 12. mai 2014 Gardermoen

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene status, utfordringer og tiltak. Nettverk for kommunal planlegging 12. mai 2014 Gardermoen Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene status, utfordringer og tiltak Nettverk for kommunal planlegging 12. mai 2014 Gardermoen Om undersøkelsen KS oppdragsgiver Metodisk kombinasjonsperspektiv

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/12. TINGPERIODEN 2012/2014 27. mars 2012 - Telefonmøte. Nye sak: FS-03/12/01 FS-03/12/04

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/12. TINGPERIODEN 2012/2014 27. mars 2012 - Telefonmøte. Nye sak: FS-03/12/01 FS-03/12/04 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/12. TINGPERIODEN 2012/2014 27. mars 2012 - Telefonmøte GODKJENT PR. 07.05.12 KVITTERT I FRONTER Nye sak: FS-03/12/01 FS-03/12/04 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020. Sammen om den gode opplevelsen!

Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020. Sammen om den gode opplevelsen! Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020 Sammen om den gode opplevelsen! Utvalg for Organisasjonsutvikling Desember 2011 Slik vil vi at aktivitet og klubbutvikling skal være i 2020 NDF sin

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel.

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel. Norske idrettslag: Utfordringer og strategier Ørnulf Seippel www.seippel.no ornulfs@nih.no http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_isc/forskningsprojekter/sivsce Hva skal jeg snakke om? Om SIVSCE-undersøkelsen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Nyttårsbord 27. januar, kl.19:00

Nyttårsbord 27. januar, kl.19:00 Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2007 ~~~~~ Nyttårsbord 27. januar, kl.19:00 Innkalling til årsmøte 17. februar, kl.15:00 L Lederens Hjørne januar 2007 Godt

Detaljer

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Oppsummering av tilgjengelig statistikker

Oppsummering av tilgjengelig statistikker 1 2 Oppsummering av tilgjengelig statistikker Medlemsstatistikken: Aggregerte tall fra 2012-2016: Antall medlemmer per krets per år (blant de som har rapportert) fordelt på Klubb Kjønn Alder Løpsstatistikken:

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer