Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund"

Transkript

1 Klubbundersøkelse Norges Dykkeforbund

2 Innhold 1Om undersøkelsen Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen Beskrivelse av klubb og klubbkulturen Utdanning Klubbenes eiendeler Klubbenes situasjon Organisasjonskunnskap Aktivitet i klubbene Honorering av tjenester/oppgaver Holdninger til aktivitet NDF Sentrale rabattavtaler Klubbsamarbeid i regioner Multiklubbkontingent Frivillighet og honorering av disse Seniorer Dykkefaglig samarbeid Tabelliste Klubbenes fylkestilhørighet krysset med omsetning, styreverv, og størrelse... 5 Innledende spørsmål til undersøkelsen... 6 Innledende spørsmål - klubbkultur... 6 Frekvens av kurs med CMAS instruktører... 8 Klubbenes eiendeler fordelt på fylkestilhørighet... 9 Planer om anskaffelse... 9 Tilgang til kompressor/båt... 9 Rutiner for bruk av kompressor/båt Klubbenes egne medlemsfordeler og åpen for nye ideer og forslag Aktiviteter som tilbys i klubben Gjennomtrekk av medlemmer Klubben har god kontakt med medlemmene og har et godt omdømme i kommunen kontakt med medlemmer på andre måter Kontakt forbundskontor og type henvendelse

3 Opplevelse av 16 Kontakt med dykkekretsen Kontakt med Forbundstyret Honorering hos klubbene fordelt etter fylkestilhørighet Type oppgaver/tjenester det honoreres for Klubber som ikke honorerer Klubbenes holdning til klubbvirksomhet Sentral tilrettelegging av aktiviteter NDF 2020 Rabattavtaler fordelt etter fylkestilhørighet NDF 2020 Klubbsamarbeid fordelt etter fylkestilhørighet NDF 2020 Multikontigent fordelt etter fylkestilhørighet NDF 2020 Frivillig plikt fordelt etter fylkestilhørighet NDF 2020 Seniorer fordelt etter fylkestilhørighet NDF 2020 Fagsterk fordelt etter fylkestilhørighet Illustrasjonsliste Illustrasjon 1: Tilgang på instruktører fordelt fylkesvis... 7 Illustrasjon 2: Klubben kjenner til ulike støtte -og tilskuddsordninger, kjenner til NDFs medlemsfordeler, har vært i kontakt med forbundskontoret, kjenner til dykkekretsen Illustrasjon 3: Aktivitetstilbud og aktivitetsetterspørsel

4 1 Om undersøkelsen Intensjonen med undersøkelsen er å gi et stillbilde at dagens NDF og spore til videre utvikling og strategi. Undersøkelsen ble utarbeidet på oppdrag fra Utvalget for organisasjonsutvikling. Arbeidet med undersøkelsen ble igangsatt høst Utkast ble sendt rundt til ulike ressurspersoner for innspill, men utvalget har hatt det faglige ansvaret for undersøkelsen da denne skulle danne grunnlag for videre prosesser i prosjektet NDF Undersøkelsen ble gjennomført i perioden februar og mars Respondentene ble purret en rekke ganger gjennom e-post og telefon. E-postadressene til respondentenes var de som var oppgitt på idrettsregistreringen og gjennom aktivt oppsøkende virksomhet fra utvalg og administrasjon. Analysen ble igangsatt straks etter at datafangsten var overstått. Bearbeidelsen av undersøkelsen har tatt tid og flere utkast forelå i perioden. Undersøkelsen er kompleks selv om utvalget er lite. Grunnene til dette er utdypende spørsmål som ble stilt til ulike respondenter avhengig av deres svar manglende samsvar mellom totalt antall utvalg (86 svar) og antall oppgitt på fylkestilhørighet (79 svar) Til sammen gir dette veldig store tabeller og spredt datamengde. Det gjør undersøkelsen særdeles pedagogisk utfordrende. Det har vært vanskelig å finne en måte å fremstille tallmaterialet på en enkel og forståelig måte. Ansvarlig for teknisk bistand, utforming, datafangst og sammenfatning er Cecilia Rockwell. Hun har jobbet med kompetansekartlegging, arbeidsmiljøundersøkelser, evalueringer, brukerundersøkelser med mer i sin vanlige jobb på Fag -og forskningssenteret ved Universitetssykehuset Nord Norge. 4

5 2 Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen Det er totalt 79 som har svart på spørsmålet klubbenes fylkestilhørighet. Det er flest svar fra klubber i Hordaland og Rogaland. Tabellen viser fordelingen av klubber på fylker. De første 5 kolonnene viser omsetningene i klubben i Dernest en oversikt over antall år i styreverv, mens de 5 siste kolonnene før total viser størrelsene på klubbene i undersøkelsen. Det er flest klubber under 50 tusen i omsetning og et flertall av respondenter har 2 6 års styreverv da de ble spurt. Klubbene i undersøkelsen domineres av klubber under 70 medlemmer. Respondenter fordelt på klubber i fylkene visert et total på 79, mens i andre spørsmål viser en total på 86 svar. Dette kan komme av respondenter har utelatt å svare på fylkestilhørighet. Det er først når fylke og svar Tabell 1: Klubbenes fylkestilhørighet krysset med omsetning, styreverv, og størrelse Omsetning 2009 Antall år i styreverv Størrelse på klubb kr kr kr - < kr kr kr kr > kr < 2 år 2-6 år 6-10 år < 10 år < > 110 Total Østfold Vestfold Vest Agder Troms Telemark Sør Trøndelag Sogn og Fjordane Rogaland Oslo Oppland Nordland Nord Trøndelag Møre og Romsdal Hordaland Hedmark Finnmark Buskerud Aust Agder Akershus N krysses at slike svakheter avdekkes. Når utvalget er lite vil differansen mellom 79 og 86 virke inn på svarfordelingen. Dette må leser ha i bakhodet når de leser videre. I spørsmål som har betydning for NDF 2020 prosessene er det gitt svar fylkesvis slik at svakhetene lukes ut. Av hensyn til plass og pedagogisk utforming kan ikke alle svarfordelingene gjøres på denne måten. For eksempel, om de 15 innledningspørsmålene skulle krysses med fylkestilhørighet ville det bli 15 store tabeller. 3 Beskrivelse av klubb og klubbkulturen 5

6 Undersøkelsen hviler på to spørsmålsett åpen for alle respondenter. Undersøkelsen ble konstruert slik at innledningen gikk videre til mer utdypende spørsmål. Det var for å sikre at det som ikke var relevant for respondentene trengte de heller ikke svare på. Organisasjonsutvalget har også valgt å prioritere visse målgrupper frem for noen andre. I dette tilfelle, de som i hovedsak har haket av for Tabell 2: Innledende spørsmål til undersøkelsen Stemmer Hvordan vil du beskrive klubben din... Stemmer ikke N/A N er åpen for nye ideer og forslag har tilgang til båt/kompressor/klubblokale kjenner til lover og regulerer som regulerer vår aktivitet har god kontakt med medlemmene har et godt omdømme i kommunen minst 1 gang kontaktet NDFs forbundskontor har egne medlemsfordeler tilbyr ulike aktiviteter kjenner til ulike støtte- og tilskuddsordninger har tilgang til apparatdykkerinstruktører «stemmer». I ettertid kan man krysstabulere og filtrere svarene,men det er ikke en del av dette dokumentet og ikke et oppdrag fra OU-utvalget. Denne formen å konstruere undersøkelse er pedagogisk besparende for respondentene, siden respondentene ikke trenger å svare på irrelevante spørsmål. har tilgang til fridykkerinstruktører minst 1 gang vært i kontakt med medlemmer av Forbundstyret På den annen side kjenner til dykkekretsen kan man gå glipp av medlemmer kjenner til NDFs medlemsfordeler bør kunne doble medlemstallet på 10 år viktig informasjon dersom denne formen blir for rigid laget. I dette tilfellet er det verdt å merke seg et betydelig antall som svarer «stemmer ikke»/«n/a» på enkelte av påstandene. Deres stemmer er ikke hørt i denne undersøkelsen. Undersøkelsen ble åpnet med noen påstander som beskriver noen kjennetegn ved klubbvirksomhet. Respondentene ble spurt om disse kunne stemme for deres klubb eller ikke. Å krysse disse svarene med klubb er utelatt grunnet plass. Dog er tendensene klare i dette spørsmålet, jamfør tabell 2. På øvre del opplever klubbene seg helt klart som åpen for nye forslag, eier gjerne inventar/eiendom, kjenner til regelverket som angår dem og de opplever god kontakt med medlemmene. På nedre del har færre tro på å doble medlemstallet, kjenner til NDFs 6 Tabell 3: Innledende spørsmål - klubbkultur Ikke Hva preger klubben din? Sant sant N/A N har mange medlemmer som ikke deltar på klubbens dykketurer preges av venner som dykker sammen har alltid dykkeledere på klubbturene arrangerer faste sosiale aktiviteter har et skriftlig HMS dokument (Internkontroll) lett å få medlemmer til å stille opp, til for eksempel dugnad fridykkere og apparatdykkere har separate dykketurer gis honorar for enkelte tjenester/oppgaver i klubben tillitsvalgte får et honorar/godtgjørelse for å sitte i styret

7 medlemsfordeler og kjenner til dykkekretsen. Det andre spørsmålssettet som alle skulle svare på og som også ble fulgt opp med mer utdypende spørsmål er noen av påstandene i tabell 3. Aktivitetene i klubbene preges av faste sosiale rammer, venner som dykker sammen, har mange medlemmer som ikke deltar på dykketurene, har alltid dykkeledere på dykketurene og har skriftlig HMS. Klubbene preges IKKE av at det er lett å få medlemmer til å stille på dugnad og at det gis honorar for tjenester og tillitsmannsarbeid. 4 Utdanning Innledningsvis hadde omtrent 50 av respondentene huket av for tilgang til fridykkeinstruktører /tilgang til apparatdykkeinstruktører (jfr tabell 2) Tilgang på instruktører fordelt fylkesvis viser samsvar mellom tilgang til instruktører og deres utdanningsbakgrunn. Eksempelvis ser vi av illustrasjon 1 at i Hordaland har vi 9 som sier de har tilgang til apparatdykkeinstruktører, hvorav 8 er CMAS-utdannede. Samme område angir 7 fridykkerinstruktører og alle er CMAS-utdannet. Oppfølgingsspørsmålene til klubber som svarte på om de har tilgang til instruktører gikk i hovedsak på tilgang til CMAS utdannede instruktører. En krysstabulering mellom tilgang til CMAS instruktører og frekvensen av kurs med egne instruktører i tabell 4 viser følgende. 7

8 Illustrasjon 1: Tilgang på instruktører fordelt fylkesvis tilgang til apparatdykkerinstruktører tilgang til fridykkerinstruktører tilgang til CMAS instruktører tilgang til CMAS fridykkerinstruktører Sogn og Fjordane Hedmark Østfold Oppland Telemark Nord Trøndelag Aust Agder Oslo Akershus Buskerud Sør Trøndelag Troms Finnmark Møre og Romsdal Rogaland Vest Agder Nordland Vestfold Hordaland Tabell 4: Frekvens av kurs med CMAS instruktører Hvor ofte kjøres det kurs i klubben med egne instruktører tilgang til CMAS apparatdykkeinstruktører tilgang til CMAS fridykkeinstruktører kjører ikke kurs med egne 1 gang i 2-3 ganger i Mer enn 3 ganger i instruktører året året året N Ja Nei Ja Nei Klubber som har tilgang til CMAS-utdannede instruktører kjører kurs årlig, i større eller mindre grad. 18 av 51 som sier de ikke kjører kurs med egne instruktører, uavhengig av om de har tilgang på CMAS-instruktører eller ikke. Av disse er det 12 som har tilgang til CMAS-utdannede apparatdykkeinstruktører, men som ikke kjører kurs med egne instruktører. Situasjonen for fridykkekursene viser at av de 41 av 50 som har tilgang til CMAS instruktører sier 17 sier de ikke kjører kurs med egne instruktører. De som ikke har CMAS fridykkeinstruktører kjører veldig få av kursene sine selv. Generelt er det mulig å si at klubber som har egne instruktører og bruker disse, har høyere kursfrekvens enn klubber uten egne instruktører. 8

9 5 Klubbenes eiendeler Respondenter som haket av for «stemmer» hva angår eiendeler i tabell 2 fikk en del utdypende spørsmål relatert til dette. Tabell 5: Klubbenes eiendeler fordelt på fylkestilhørighet Eier klubben båten/e de Eier klubben egen Eier klubben klubblokalene bruker? kompressor? de bruker? Ja Nei N/A Ja Nei N/A Ja Nei N/A Hordaland Vestfold Vest Agder Rogaland Møre og Romsdal Akershus Finnmark Troms Nord Trøndelag Nordland Sør Trøndelag Buskerud Oslo Aust Agder Oppland Østfold Hedmark Telemark Sogn og Fjordane N Disse utgjorde 68 svar, men en krysstabulering av fylkestilhørighet og type eiendeler viser følgende fordeling. I tabell 5 sier 54 av klubbene at de eier båten de bruker, 56 eier egen kompressor, mens kun 14 eier lokalene de har tilgang til. Det er verdt å merke seg et høyt antall svar fra Hordalandsområdet når det gjelder eierskap til båt/kompressor. Utdypende ble de som svarte nei på spørsmålet om eier også spurt om klubben har planer om å anskaffe. Tabell 6 viser en klar overvekt av nei utenom anskaffelse av båt, som fordeler seg likt. Tabell 7: Tilgang til kompressor/båt Fra hvem låner/leier klubben tilgang til... kompressor båt Et klubbmedlem 2 7 Et dykkesenter 2 0 Andre 3 3 N/A 0 0 N* 7 9 Tabell 6: Planer om anskaffelse Har klubben skaffe egen bygge/kjøpe skaffe seg planer om å... kompressor klubblokale? egen båt? Ja Nei N/A Respondentene som svarte at de har tilgang til kompressor/båt ble spurt om fra hvem klubben låner/leier tilgangen Antall svar i disse spørsmålene i tabell 7 er for få til å egne seg for videre fortolkning. Spørsmålene videre handlet i hovedsak om bruk av kompressor og båt. De viser at klubbene har både rutiner og regler for bruk av båt/kompressor. 9

10 Tabell 8: Rutiner for bruk av kompressor/båt Hvilke av disse påstander beskriver best deres bruk av kompressor? Stemmer Stemmer noe Stemmer ikke N/A N Klubben har rutiner for bruk av kompressoren Det er fastsatte regler for hvem som kan bruke kompressoren Medlemmene betaler for hver fylling Det er kun styret som bestemmer bruken av kompressoren Klubben har en kompressoransvarlig Vi kjører kurs i bruk og håndtering av kompressor Medlemmene betaler en årlig sum for fylling av luft Luftfyllingsavgiften er integrert i medlemskontigenten Hvilke av disse påstander beskriver best deres bruk av båten? Klubben har rutiner for bruk av dykkebåt Det er fastsatte regler for hvem som kan bruke båt Klubben leier ut båt til klubbmedlemmer Det er kun styret som bestemmer bruken av båt Klubben har flere båter Klubben har en båtansvarlig Vi kjører kurs i bruk og håndtering av båten Respondentene kunne også skrive kommentarer om hvordan lokalene brukes. Kommentarene fra undersøkelsen er følgende: Klubbmøter Kurs, møter osv Styremøter lager og luftfylling. Mangler vann og kloakk for mer aktivitet. Luftfylling og lagring av utstyr Kurs, overnatting og div Kompressor, lagring av utstyr Lager, verksted, garasje Medlemskvelder og kurs Årsmøte og medlemsmøte Klubbkvelder og møtelokaler Lagring av privat dykkerutstyr, lagring av felles utstyr, kompressor, festlokale, samlingslokale for medlemsmøter Styremøte, kursvirksomhet og kompressorrom Møter/treff/hygge. Lager, årsmøte, medlemsmøter, utgangspunkt for enkelte dykk, kurs, kompressor Møter, kompressor og lager Luftfylling, medlemsmøter, sosiale tiltak, lagring utstyr Møter Luftfylling og skylling av utstyr Kurs, overnattingsturer og utleie Møtelokaler, verksted, oppbevaring Lagring av dykkeutstyr, fylle luft, oppmøteplass, vinterlagring av båt Lokale til kompressor og utstyr + at vi låner... motorbåt, lokaler for møter Møter og lager for utstyr Kurs, sosialisering, base for dykking, lagring av dykkerutstyr for medlemmer Fest, kurs, klubbkvelder, luftfylling Kompressorlagring Møter Styremøter, samling før og etter dykketurer. Oppbevaring av utstyr Medlemsmøter, fester, utleie til medlemmer(konfirmasjon, bursdager etc.) og andre dykkere Oppbevare båt, kompressor, skylle, tørke. Klubbens medlemmer har mulighet til å oppbevare utstyr i lokalet. Noen sosiale sammenkomster. 10

11 Klubben har ei brakke der vi har kompressor. Det er også plass til møtevirksomhet, men da med begrenset plass. Møtevirksomhet Samling / utleie til gjester Klubbkvelder, styremøter Årsmøter Møter, sosialt, utstyrsoppbevaring Styremøter, årsmøter, kursing, utleie Kurs, møter, klubbkvelder, selskaper. Kompressor rom, kurs og møter Klubbmøter, leier av Kystlaget Møter og sosiale aktiviteter Dykking, lagring av utstyr. Utstyrsoppbevaring, møter, kurs Møter, fest, sosiale aktiviteter, kurs Møtelokale og sosiale aktiviteter Møter / kurs Lager, kompressor, båtopplag, møteplass Møter, skifte klær før vi skal ut å dykke, sosialt samvær, kompressor er i samme bygg Sosiale sammenkomster Lager/møtelokale Kurs og møter Møter, dykkeforberedelser og sosialt Møter, sosialt samvær og utleie Sosialt samvær i klubben. Utleie til tilreisende klubber For øyeblikket lager for klubbutstyr og kompressor 6 Klubbenes situasjon Spørsmål og svarfordelingene i dette kapitlet kartlegger i hovedsak situasjonen i klubbene 1. Klubber som mener de er åpen for nye ideer og forslag fikk følgende spørsmål Vi ser i tabell 9 at Tabell 9: Klubbenes egne medlemsfordeler og åpen for nye ideer og forslag Du har tidligere svart at klubben har flere medlemsfordeler Ja Nei N/A N Har klubben rabattavtale med lokale butikker? Har klubben rabattavtale med dykkebutikk? Du har tidligere svart at klubben er åpen for nye ideer og forslag Endrer klubben tilbudet til medlemmene seg årlig? Har klubben gjennomført Startmøte for klubbutvikling? Kjenner klubben til NDF sin handlingsplan? Styres klubben etter planer vedtatt på årsmøte i klubben? flesteparten av klubbene styres etter planer vedtatt på årsmøte. Flesteparten hadde ikke gjennomført startmøte for klubbutvikling, de endrer heller ikke medlemstilbudene årlig. Videre ble de som svarte klubben kunne tilby ulike aktiviteter, spurt om hva slags aktiviteter de kunne tilby. Medlemsturer topper lista. Undervannsjakt er det et fåtall som tilbyr. Tabell 11: Gjennomtrekk av medlemmer Oppfølgingsspørsmålene relatert om klubben bør kunne doble medlemstallet på 10, altså 37 av 86 Tabell 10: Aktiviteter som tilbys i klubben Aktiviteter klubben tilbyr til medlemmene Medlemsturer oppfølgingsspørsmål. 59 Faste bassengtider Undervannsrugby 21 Annet 19 Undervannsfotografering 17 Undervannsjakt 12 N* 61 mener dette stemmer viser lite gjennomtrekk i klubbene. Er det stor "gjennomtrekk" av medlemmer i klubben? Ja 5 Nei 31 N/A 1 N 37 1 Antallet N stemmer ikke med innledende spørsmål, som er 70. Det er en feil i rutingen. Utvalget har blitt krysset med feil

12 Respondentene kunne da skrive kommentarer på spørsmålet «Hvordan introduseres nye medlemmer i klubben?» Alle medlemmer blir automatisk medlemmer ved en avtale mellom oss, kretsen og dykkeskolen som sponser oss for medlemskontingenten ut året. Har få nye medlemmer, sliter med en klubb i "dvale" hvor styret sitter av lojalitet til klubben, slik at den ikke skal dø, men hvor nesten ingen i styret er aktive i sjøen selv lenger. På kurs, deltakelse på stander Nettside, facebook, headhunting... Vi er en nystartet klubb så alle er slik sett nye... De tas med på medlemsmøter, og dykketurer, og får opplæring i bruk av vårt kompressoranlegg med regler og bestemmelser Vanlig introkurs Møter, informasjon Opplæring på kompressor Fridykkerne blir ønsket velkommen av ansvarlig i svømmehallen, apparatdykkerne blir medlemmer som en del av dykkekurset. Gjennom klubbdykk og instruksjoner i bruk av båt og kompressor Verving gjennom medlemmer De blir invitert på dykkeklubber De blir tatt med ut på dykk, hvor de dykker med en av klubbens mer erfarne dykkere. Slik at de skal føle seg trygge og blir tatt vare på. Vi holder til i ei lita bygd med 200 innbyggere. De som flytter hit og er dykkeinteresserte blir fort tatt med på tur:) Oppskrift 1: *Restaurere båten, få den på vannet. *Få i gang turer/aktivitet. Oppskrift 2: *Utleie av foredrag *Invitere andre klubber til foredrag på våre klubbkvelder Oppskrift 3: *Medlemmene tar med seg barnebarn på turer med båten. Er som regel kjente av dagens medlemmer, naboer, venner, kollegaer etc. Stort sett venner som inviteres av klubbmedlemmer Gjennom dykketurer og svømmehalen Innføring i bruk av utstyr, sikkerhet og grunnleggende dykketeknikker De blir med på møter og inviteres på dykker turer med klubbens egen båt Presentasjon av klubbens aktivitet og sikkerhetsrutiner. Resten går av seg selv... Vi prøver å ta de med på turer. Hjelper til med valg av utstyr. Via venner/andre medl. Anbefaling fra dykkesenter Forskjellig. Ved å kjøre kurs og reklamere for klubben. Ingen andre bevisste planer for introduksjon av ny medlemmer. De blir invitert til klubbens aktiviteter og velger så selv om de ønsker å melde seg inn. Vi har stor takhøyde og satser på at alle trives i vårt selskap. Dele mest mulig informasjon. Info via klubbavis og nettsider. Oppfordres til å være med på turer og tilstelninger som er veldig sosiale. Videre, kunne respondentene også skrive åpent om «Hvis din klubb skal øke i antall, hva tror du må til?» Sentral Markedsføring på landsdekkende medier som TV radio etc. Mer økonomi i klubbene som kan brukes til formålet. Sponset aktiviteter i klubbregi på turer basseng etc. Rekruttering av damer, ungdom etc. Stor konkurranse om ungdommer i andre idretter som svømming livredning, fotball håndball etc. 12

13 Dykking må bli tilgjengelig i form av reklame og gjøres spennende og tøff. Bruke fridykking som inngangsvinkel på unge trinn i skolen. Må ut i skolene for å markedsføre dette i etterkant av markedsføring sentralt. Husk andre idretter har mange timer markedsføring hver uke på fotballkamper, langrenns overføringer etc. Vi må markedsføre dykking over TV på hva vi kan oppleve i Norge og ikke bare på National Geographics haifilmer. Noen som kommer utenfra og er pådriver, kurs hvor vi får opp nye dykkere med engasjement, liker svært godt tanken om regionale NDF-senter. NDF bør kjøpe det gamle vandrerhjemmet på Runde og samarbeide med Rune miljøsenter om ett senter for dykking, forskning osv. Ungdomsrekruttering er viktig OWD dykkerkurs eller tilsvarende som arrangeres lokalt Mye folk som bor rundt her, mulighetene for å vokse er stor Dykkekurs og oppfriskningskurs, samt mulighet til leie/låne utstyr Flere aktiviteter og mer aktivt styre Mere strukturerte dykkerturer Økt aktivitet fører til flere medlemmer. Båt også fordel. Vi har fått midler til båt i år 2011 og vil arrangere faste dykketurer med denne. Det blir også satset på barn og unge og da primært fridykker- og undervannsrugby/hockey inne i svømmehallen. Profilering Reklamere for å delta på uvrugby på treningene. Verve Mer variert Vi må ha instruktører som kan kurse nye medlemmer slik at de kan dykke, og som kan tilby kurs videre opp i kursstigen slik at man får ny kompetanse og strekke seg etter. Høyere folketall Mer markedsføring og større aktivitet Midler til å få båten på vannet Støtte til båtplass i Oslofjorden Mere turannonser på f.eks. dykkesiden Arrangere attraktive kurs, f.eks. fridykking for ungdom. Flere faste dykketurer Rekruttering og reklamering Kurs Vise oss fram i lokalsamfunnet.. Mer omtale i lokalpressen. Her jobber vi med saken. Få flere kvinnelige medlemmer. Er pr. i dag en mannsbastion. Tilby et godt faglig og sosialt miljø. Bedre økonomi for å slippe dugnad. - Mer dykkeaktivitet. Mer synlig i omgivelsene, la folk vite vi finnes, og hva vi gjør. At det arrangeres kurs i nærområdet Inkludere nye medlemmer og gi de ansvarsoppgaver, slik at de føler seg sett, velkommen, og verdsatt. Samt at de får et eierforhold til klubben. Høyere aktivitet og større tilstrømming av nye medlemmer De som svarte «stemmer» på påstanden «Min klubb har god kontakt med medlemmene»/«min klubb har et godt omdømme i kommunen»i tabell 2 ble fulgt opp med utdypende spørsmål. Tabell 12: Klubben har god kontakt med medlemmene og har et godt omdømme i kommunen Du har tidligere svart at klubben har god kontakt Stemmer Stemmer med medlemmene Stemmer noe ikke N/A N Klubben har en egen facebook profil Klubben har en oppdatert internett side Klubben bruker SMS som påminner Min klubb bruker som eneste informasjonskanal Du har tidligere svart at klubben har et godt omdømme i kommunen 13 Vi kjenner til Idrettsrådet i kommunen Klubben omtales ofte i lokalavisen Klubben deltar i lokale idrettsarrangementer

14 Svarfordelingen er som vist i tabell 12. Over halvparten av 70 svar sier klubben har en facebook side/oppdatert nettside. Over halvparten av 67 svar sier de kjenner til Idrettsrådet i kommunen, mens 36 deltar ikke i lokale idrettsarrangementer. Klubben har også kontakt med medlemmene på andre måter og tallene viser 42 av 67 svarer ja. Det ble åpnet for å kommentere og flere benyttet anledningen: Blogg Mobilsamtaler. I F.M. UKENTLIGE BASSENGAKTIVITETER Medlemspost Face to face På besøk hos hverandre. Telefon Direkte personlig kontakt Medlemsmøter en gang i måneden Av og til (litt for sjelden) medlemsmøter Muntlig Vi har svømmehall. Det blir informert der Pr. telefon Personlig kontakt Direkte Via post Turer og arrangement På treff og samlinger Medlemsmøter Lapper som blir gitt ut på trening og sms Telefon Personlig og pr. Telefon. Årsmøte, medlemstreff Tabell 13: kontakt med medlemmer på andre måter Har klubben kontakt med sine medlemmer på andre måter? innimellom. Ja 42 Telefon Nei 18 Tilleggskommentar 33 Jevnlig sosial omgang med mange av de hittil hadde vi et medlemsblad "..." Intern Bulletin Klubbavis For det meste dykkerturer Medlemsmøter 14

15 7 Organisasjonskunnskap Påfølgende spørsmål handler om hvor godt respondentene kjenner til NDF. Spørsmålene er direkte avledet av påstander om: kjenner til ulike støtte- og tilskuddsordninger, kjenner til NDFs medlemsfordele, vært i kontakt minst 1 gang med forbundskontoret, kjenner til dykkekretsen Illustrasjon 2: Klubben kjenner til ulike støtte -og tilskuddsordninger, kjenner til NDFs medlemsfordeler, har vært i kontakt med forbundskontoret, kjenner til dykkekretsen Ja Nei N klubben kjenner til ulike støtte- og tilskuddsordninger er klubben til støtteordninger klubben kan ha fordel av? Kjenner klubben til spillemidler som støtteordning? lubben benyttet seg av noen av disse støtteordningene? du kjenner til NDF s medlemsfordeler Visste du om billige fly reiser gjennom SAS avtalen sste du om billig hotell overnatting gjennom Rica avtalen Visste du om NDFs sentralavtale med AGA? Vet du noe om NDFs fagnettverk? Vet du noe om internasjonale mesterskap NDF deltar i? klubben har kontaktet forbundskontoret minst en gang. Opplevde du de ansatte som hjelpsomme? Var du fornøyd med den hjelp du fikk? Flesteparten kjenner til ulike støtte -og tilskuddsordninger, over halvparten av 44 svar sier de kjenner til sentrale medlemsfordelene og under halvparten kjenner til NDFs fagnettverk. Det også ikke like opplysende hva forbundskontoret kan hjelpe til med. Av 49 som kjenner til dykkerkretsen er det litt over halvparten som oppgir at de har kontakt med kretsen. Færre kjenner til internasjonale mesterskap NDF deltar i. jent med hva kontoret kan hjelpe deg og din klubb med? Har du besøkt NDF sin hjemmeside du kjenner til dykkekretsen. 49 Tabell 14 viser respondenter som har hatt kontakt med forbundskontoret minst 1 gang ble videre spurt om antall ganger siste 12 måneder. Disse utgjorde 65 respondenter. Mer enn halvparten har vært i kontakt med forbundskontoret siste 12 måneder minst 1 gang. Det spørres da mest om støtteordninger og minst om kurs. Under «Annet...» var kommentarene: 15 Kjenner du til hva dykkekretsen gjør? Har klubben kontakt med dykkekretsen? Tabell 14: Kontakt forbundskontor og type henvendelse Hvor mange ganger har du kontaktet forbundskontoret siste 12 mnd 0-2 ganger ganger ganger 2 Mer enn 8 ganger 5 N 65 Hva var det du ønsket hjelp til? Andre støtteordninger 24 Spillemidler 20 Sertifikater 18 Bøker 15 Annet, skriv her 14 HMS relaterte spørsmål 10 Apparatdykkekurs 7 Fridykkekurs 7

16 Kretsrelaterte spm Oppstart av klubb Skoleavtale Lisens UV-foto nordisk Div. spørsmål om lisenser, etc Klubbutvikling Klubbutvikling Lisensproblematikk Lisenser Lån av utstyr Reklamemateriell Dykkelederkurs Juridisk rådgiving Juridiske spørsmål, uvscooter Tabell 15: Opplevelse av Hva er din opplevelse av ndf.no? Stemmer Stemmer noe Stemmer ikke N/A N Jeg finner det jeg trenger Jeg bruker den for å finne kurs Sidene er oversiktlige Jeg bruker nettbutikken Står jeg fast, vet jeg hvordan jeg skal få hjelp Foretrekker å sende epost frem for å bruke ndf.no Et av oppfølgingsspørsmålene var om respondentene hadde besøkt Av 62 blir hjemmesiden vurdert som middels til bra. Det er spredte svar på bruk av e-post som kontaktmåte og langt færre som bruker den til å finne kurs/nettbutikken. På spørsmål om hva som kunne bli bedre på ndf.no skriver respondentene: Aktivitetskalender som omfatter alle klubber som kan lastes opp og brukes på egne sider. Dette vil øke muligheten for klubber å se på ativitere i sitt område. Intranettsider hvor klubber kan opprette eget arkiv slik at man slipper permer og lete etter lover og regler hver gang styret skiftes ut. Mindre fokus på uw rugby og uv-jakt, mer fokus på dykking og foto. Marmennell slik det var som et ordentlig magasin inni bladet Dykking. Ikke bruk samme bilder så ofte. Mulighet for å abonnere på nyhetsmail når nyheter blir lagt ut... Bedre informasjon om støtteordninger. Forsikringer Kommer ikke på noe i farta, synes hjemmesiden er veldig bra Mer strukturert menystruktur, klarere skille fridykking/apparatdykking Klarer ikke å finne noe negativt. Vi er svært fornøyd med den hjelp vi har mottatt Det er vanskelig å finne beskrivelse av 16

17 emnekursa Aktivitet og layout vanskelig å finne dokumenter - bestemmelser, lover og regler Synes sidene er gode og oversiktlige. Kanskje litt mer info om støtteordninger. Hurtiglinker til de forskjellige aktivitetene, kontakt detaljer til ansatte/styremedlemmer bedre tilgjengelig Oversikt med linker til støtteordrninger/steder å søke midler Få i stand avtaler som dykkerne kan dra nytte av eks o2 Oppdatert kontaktinformasjon til klubbene. Ryddighet på sidene, slik de er nå er det tungvint å finne fram Opplysninger om CMAS kurs og kursinnhold Den er lite oversiktlig. Slet med å finne klubbundersøkelsen En bedre og fyldigere oversikt over hvilke kurs som finnes (emnekurs) 50 av respondentene har vært i kontakt med FS minst 1 gang og opplever middels til bra når det gjelder lett å ta kontakt med styremedlemmene, om FS er lydhør for klubbenes behov og om FS har hatt kontakt med dem. Nesten halvparten deltar verken på Ledermøter/Dykketing. 24 av 49 som svarte de har kontakt med dykkekretsen fikk i tillegg spørsmål relatert til frekvens og sporadisk kontakt er dominerende blant de spurte. Tabell 16: Kontakt med dykkekretsen Hvor ofte har klubben kontakt med dykkekretsen Flere ganger i året 5 Sporadisk 16 Det er ingen aktivitet i kretsen 3 Kan/vil ikke svare 0 N 24 Når det gjelder de 50 som de har hatt kontakt med medlemmer i FS fikk de følgende oppfølgingsspørsmål som vist i tabell 17. Tabell 17: Kontakt med Forbundstyret Du har tidligere svart at dere har hatt kontakt med medlemmer av Forbundstyret minst en gang Stemmer Stemmer noe Stemmer ikke N/A N Dersom jeg lurer på noe er det lett å kontakte en eller flere av medlemmene i FS FS er lydhør for klubbens behov En eller flere fra FS har hatt kontakt med oss Vi deltar på Dykketingene Vi deltar på Ledermøtene

18 8 Aktivitet i klubbene Innledningsspørsmålene til dette kapitlet er i tabell 3 og handler i hovedsak om honorering av tjenester/oppgaver og av tillitsmannsarbeid. Respondentene ble også bedt om å vurdere ulike påstander som handler om klubbdrift og aktivitet. Dernest ble respondentene også bedt om deres reaksjon på sentral tilrettelegging av visse aktiviteter. Så ble respondentene også spurt om hva klubbene deres tilbyr av aktiviteter og hva de etterspør av aktiviteter. 8.1 Honorering av tjenester/oppgaver Innledningsvis svarte kun et fåtall «stemmer» når det gjelder honorering av både verv og tjenester/ oppgaver. Det ble stilt Tabell 18: Honorering hos klubbene fordelt etter fylkestilhørighet Det gis... honorar/godtgjørelse for å sitte i styret honorar for enkelte tjenester/oppgaver Ikke Ikke Sant sant N/A Total Sant sant N/A Total Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Hordaland Møre og Romsdal Oppland Buskerud Vestfold Østfold Akershus Oslo Hedmark Telemark Vest Agder Aust Agder Rogaland Sogn og Fjordane N utdypende spørsmål til både de som svarte «sant» og «ikke sant». Svarfordelingene krysses med fylkestilhørighet for å avgrense feilmargin. For de som haket av «stemmer» er svarfordelingen slik i tabell 18. Det er kun i Hordaland og Rogaland der verv honoreres. Det er kun i Hordaland, Troms, Sør- Trøndelag, Akershus og Vestfold at tjenester eller oppgaver honoreres. Når det gjelder hva slags oppgaver som honoreres er tallmaterialet så lite at de ikke egner seg til fortolkning. Tabell 19: Type oppgaver/tjenester det honoreres for hvilke tjenester/oppgaver gis det honorar for? Ja Nei N/A N Fridykkerinstruktør på kurs Apparatdykkerinstruktør på kurs Kompressorvakt Vaktmester på klubb lokalet Bassengvakt/aktivitetsleder Dykkeleder/båtfører Andre oppgaver Tabell 20: Klubber som ikke honorerer Du har tidligere svart at klubben ikke gir honorar, godtgjørelse for enkelte tjenester/oppgaver i klubben. Er dette vurdert? Ja 17 Nei 54 Tilleggskommentar 17 N* 75

19 De fleste som har svart de ikke honorerer oppgaver eller tjenester har heller ikke vurdert dette og tilleggskommentarene var disse: Ikke økonomi til dette Ja på siste årsmøte Er ikke økonomi til det i det hele tatt Til kursinstruktørene Alle får lønn i himmelen. Her går det på ildsjeler og godt pågangsmot Diskutert i forbindelse med avholdelse av fridykkerkurs, men har (dessverre) hatt liten aktivitet på den fronten i det siste grunnet litt "rovdrift" på instruktører tidligere samt at vi ikke har fast bassengtrening grunnet dårlig økonomi og dårlig basseng.ja. Vi synes det ikke hører hjemme i frivillige organisasjoner Det har vært vurdert å tilby rabattert eller gratis medlemskap for styremedlemmer, men ikke tatt noen beslutning foreløpig Uenighet i klubben vedrørende honorar Honorar bare til regnskapsfører Klubben er liten og har ikke økonomi til det Klubben har veldig lite aktivitet, derfor er det ikke mange oppgaver på styret eller medlemmer Vi er et skolelag så det er lite med ekstra spenn Medlemmene har høy inntekt fra før, klubben ber om tid, men kan ikke konkurrere i honorar her Holdninger til aktivitet Det som er veldig viktig for klubbene er at aktivitetene drives på en trygg og sikker måte og å ha et dyktig styre. Mer enn halvparten mener også at allsidig aktivitetstilbud og dykkeledere er viktige for dykkeopplevelsen og for å beholde/rekruttere medlemmer. Det er spredte meninger om fridykking er viktig. Tabell 21: 22: Klubbenes Sentral tilrettelegging holdning til av klubbvirksomhet aktiviteter Dersom NDF... Ikke Ja Nei Veldig N/A N Hvor tilbyr viktig andre er... aktiviteter, slik som uvfoto, uvjakt, uvrugby eller viktig annet, 2 3 4viktig N/A N fridykking ville klubben er en din viktig benytte aktivitet seg for av barn dette? og ungdom apparatdykkerkurs tilbyr opplæring for i HMS egne arbeid, og nye medlemmer ville klubben er viktig din for benytte klubbene seg av dette? allsidig tilbyr klubbene aktivitetstilbud lederutdanning, er viktig for å beholde/rekruttere er dette noe din medlemmer klubb ville benytte 1 seg av? dykkeleder la til rette gjør for at utdanning klubbturene av blir instruktører en bedre dykkeopplevelse innen apparatdykking, ville å klubben drive aktivitetene din benytte på en seg trygg av og det? sikker måte er viktig et la dyktig til rette styre for er utdanning ofte hjerte i klubben av instruktører innen fridykking, ville klubben din benytte seg av det? Respondentene ble også spurt sentral tilrettelegging av aktiviteter og svarene viser velvilje på alle tilbudene i spørsmålet. En relativt stor andel er mer negativ til tilbud instruktørutdanning. 19

20 Klubbene ble også spurt om hva de kunne tilby sine medlemmer og hva de kunne tenke seg mer av. Vi ser av grafen medlemsturer og faste bassengtider som de vanligste tilbudene. Vi ser også at klubbene etterspør kurs i undervannsfoto og marinbiologi er de som skiller seg ut. Når det gjelder «annet» er det en kategori som dekker temaer respondentene ikke finner i øvrig kategori. Illustrasjon 3: Aktivitetstilbud og aktivitetsetterspørsel Aktiviteter klubben tilbyr Medlemsturer Faste bassengtider Undervannsrugby Undervannsfotografering Undervannsjakt Annet Andre aktiviteter klubben ønsker Kurs Undervannsfotografering Kurs marinbiologi Delta i "Fadderordning for vrak" Kurs apparatdykking Kurs i "Dykking med barn" Kurs Undervannsjakt Kurs fridykking Kurs Undervannsrugby Annet

21 9 NDF 2020 En mulig feilkilde for dette spørsmålet er manglende utdypning av ideen. Det er ikke like mange kommentarer som det er haket av i påstandene. Det kan være at alternativet ble brukt til verken ja/nei avkrysning. En god del kommentarer går på kanskje/vet ikke. Disse er ikke tatt med grunnet plass. En god del kommentarer går på kanskje/vet ikke. Disse er ikke tatt med grunnet plass. 9.1 Sentrale rabattavtaler «Rabattavtaler! Dersom NDF gjennom landsdekkende avtaler fikk forhandlet frem gode rabatter til klubben og klubbens medlemmer, var dette noe klubben ville benyttet seg av? Gjennom nettportaler kan også klubben tjene % av alle kjøp klubbens medlemmer gjør, er dette noe klubbens medlemmer ville benyttet seg av?» Mer enn halvparten av svarene støtter ideen om rabattavtaler i NDF og kommentarene viser ønske om mer spredning av informasjon: Tabell 23: NDF 2020 Rabattavtaler fordelt etter fylkestilhørighet Det må komme resultater av en slik Rabattavtaler Ja Nei kommentar Total ordning fort før medlemmene ikke tror Hordaland på opplegget Veldig viktig, positivt med gassavtalen, men hvor er rabatten på Helium for dem som dykker teknisk? Kanskje Regner med at dette vil være aktuelt Såfremt rabattene er for relevante varer og tjenester Har gode avtaler gjennom lokal dykkebutikk og ønsker å ivareta "nærbutikken" vår. Tilbudene bør gjøres gjennom engroshandlere, mens innkjøpene fra det enkelte medlem gjøres fra nærmeste dykkesenter. Kommer an på hva Det vet jeg ikke. Men en avtale på o2 kunne forbundet laget. Flere brukere, mere rabatt. Vil spre info til medlemmene Styret må da minne medlemmene om dette Det bør fokuseres på levedyktige sentre Rogaland Nordland Vestfold Møre og Romsdal Vest Agder Nord Trøndelag Oslo Akershus Aust Agder Troms Sør Trøndelag Finnmark Telemark Buskerud Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N og butikker fremfor 'nettbutikker og rabatter' 21

22 9.2 Klubbsamarbeid i regioner «Klubbsamarbeid i regioner! Vi vet at dykkekretsen kun fungerer i noen få fylker i Norge. Bør NDF etablere regionale NDF dykkesentre hvor klubbene kan samles til kursing og treff? Sentrene kan også være overnattingssted for klubber som er på ukes- og weekendturer. Dersom NDF la til rette for slike regionale NDF dykkesentre, ville din klubb støttet dette? Dersom NDF la til rette for slike regionale NDF dykkesentre, ville din klubb støttet dette? Det er helt klart at klubbene i undersøkelsen ønsker mer klubbsamarbeid i regioner og at NDF legger til rette for dette. Det kan man lese av kommentarene til påstanden som ble formulert slik: For upresist iht til aktivitet og økonomi til å svare på dette. La de kommersielle kreftene håndtere driften av dykkesentre og fokuser på klubbene. Det er mange klubber som tilbyr overnattingsmuligheter. Lag en egen side om dette på Ndf.no og link opp mot feks Dykkipedia som har beskrivelse av dykkersteder. Høres ut som en god ide, bedrer kommunikasjon mellom klubber og vi lettere kunne fylle opp kurs, kurstilbud i egen klubb "strander" en del på mangel på deltakere Vil bare bli for CMAS-fokusert På tross av tverrfylkelig regionalitet er avstandene våre relativt store, og en etterspørsel etter slikt vil være begrenset i "nærområdet"= maks 3 timers biltur Det ville bli for dyrt, og klubbene er for geografisk spredt Her er det flere spørsmål og kun et svaralternativ!!!!!! Nei til at NDF skal drive regionale dykkesentre, men klubbene innen for et område trenger en møtearena. Tabell 24: NDF 2020 Klubbsamarbeid fordelt etter fylkestilhørighet Klubbsamarbeid Ja Nei kommentar Total Hordaland Nordland Vest Agder Vestfold Møre og Romsdal Rogaland Akershus Finnmark Sør Trøndelag Aust Agder Nord Trøndelag Buskerud Telemark Oslo Troms Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Dette bør nok gjøres lokalt 22

23 9.3 Multiklubbkontingent «Multiklubbkontingent! I dag reiser vi mye mer, og vi er mye mer mobile. Samtidig får vi en mer og mer travel hverdag. Dette kan være noe av grunnen til at færre møter opp til klubbens regulære dykketurer. Dersom NDF la forholdene til rette for en multiklubbkontingent hvor klubbens medlemmer kunne dykke i andre klubber med klubbfordel, ville dette være et tilbud medlemmer i din klubb ville benyttet seg av? Ville dette være et tilbud medlemmer i din klubb vil ha benyttet seg av?» Det er tydelig ønske fra svarene at man kan tenke seg en tilrettelegging av multiklubbkontingent. Kommentarene er mangesidige og viser ulike behov: Kanskje hvis dette ikke generer mer kost for den enkelte, som er meget viktig for våre medlemmer. Alle er jo velkomne overalt og man skal dykke mye før man trenger medlemsfordeler for et dykk eller to. Kanskje, men i Finnmark er det lange reiseavstander Jeg opplever ikke at det er økonomien som begrenser evt. dykking med andre klubber. De fleste klubber jeg kjenner til flår ikke gjestedykkere. Tror det vil bli mer administrasjon enn nødvendig. Pimp opp oversikt over alle dykkerklubbene som ligger på NDF. Et kart pr fylke f.eks. Samarbeid f.eks med Dykkipedia God ide og kan være aktuelt for enkelte, men skjønner ikke helt hvordan dette skal gjennomføres mht til økonomi. Det er vanskelig å forutse et slikt tilbud. En må ta høyde for ulik kompetanse og sikkerhetsregler i ulike klubber. Tvilsomt, men noen ville nok brukt det. Vi er mange i klubben med medlemskap i 2-3 klubber. Mange av våre medlemmer jobber skift og i nordsjøen. Derfor vanskelig å få det til å "klaffe"for alle Flere medlemmer har medlemskap i andre klubber pr i dag Vi har et slikt samarbeid med noen klubber her på Sørlandet. Tabell 25: NDF 2020 Multikontigent fordelt etter fylkestilhørighet Multiklubbkontigent Ja Nei kommentar Total Hordaland Rogaland Nordland Vest Agder Vestfold Troms Finnmark Sør Trøndelag Nord Trøndelag Møre og Romsdal Oslo Buskerud Telemark Akershus Oppland Aust Agder Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Noen medlemmervil. Klubben ønsker ikke dette. Vi prøver i hvert fall å tilby dykk hver torsdag og søndag og noen klubbturer, ellers er det også mange som planlegger å dykke sammen på andre dager. Tror ikke vi trenger multiklubbkontingent da vi arrangere turer med andre klubber i egen regi Det er eg ikke nødvendig. Vil man være med på turer i andre klubber, så får man lett det. 23

24 9.4 Frivillighet og honorering av disse «Frivillig plikt! Mye av klubbarbeidet er frivillig jobbing og slik bør det også være. Har klubben stor aktivitet med et hyppig og bredt tilbud til medlemmene så medfører dette mye arbeid og ofte krav om kompetanse. For å motvirke til at medlemmer går lei av mye frivillige plikter, bør NDF stimulere klubbene til å bli flinkere å honorere medlemmer som gjør større pålagte tjenester for klubben?» Det ble også spurt om holdninger til honorering av medlemmer og om NDF burde stimulere klubbene til dette. Det er tydelig ideen fenger respondentene, kommentarene er: Ikke økonomi til dette i de fleste små klubber Generelt går dugnadsånden ned i Norge En avler ikke ildsjeler ved penger Kvalifiserte instruktører bør få økonomisk godtgjørelse ellers går de etter hvert lei. Når det gjelder generelt arbeid for klubben er det vanskelig å gi støtte da økonomien i klubben ofte ikke tillater dette Liker frivillig aktivitet men komp. av kostnader er jo ofte nødvendig Det å gjøre ting for fellesskapet bør være en glede. Man gjør det jo også for seg selv. Ved mye arbeid som også gir inntekt Avhengig av hvem som skal honorere medlemmer, klubben selv eller NDF. Klubben har ikke midler til dette, det er dessverre alltid de samme som stiller opp på dugnad++ Tid til overs begrenser Tabell 26: NDF 2020 Frivillig plikt fordelt etter fylkestilhørighet Frivillig plikt! Ja Nei kommentar Total Hordaland Rogaland Nordland Vestfold Troms Møre og Romsdal Akershus Vest Agder Nord Trøndelag Sør Trøndelag Oslo Aust Agder Finnmark Buskerud Oppland Telemark Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N

25 9.5 Seniorer «Seniorene tror vi kan bli en ny gruppe medlemmer og brukere innen dykking. Disse er mennesker med god økonomi, men som samtidig stiller høye krav til aktiviteten.» Klubbene ble også spurt om voksende kjøpesterk gruppe i samfunnet, seniorene. Her var svarene spredte og kommentarene indikerer noe om medlemsmassene i klubbene: Kanskje, men det er mange av de som ønsker det rimeligste alternativet til turer etc. Vi har allerede en stor andel voksne seniordykkere Vi trenger tilbud om oppfriskningskurs til seniorer som har dykket før, utenom det PADI tilbyr da. Dykking er en fin aktivitet hvor seniorer og juniorer kan drive aktiviteten sammen, ser ingen grunn til å "stigmatisere" oss "gamle" :) De er allerede nøkkelpersoner i driften av klubben Seniorer er allerede en stor del av vår aktive medlemsmasse Vi har mange eldre medlemmer i dag Vi har bare seniorer i klubben. Vi har mange seniorer dersom du mener 50+ Vi er allerede en seniordominert klubb Vi har mange aktive seniorer allerede Vi har mange seniorer og trenger noen litt yngre. Tabell 27: NDF 2020 Seniorer fordelt etter fylkestilhørighet Seniorene Ja Nei kommentar Total Hordaland Nordland Rogaland Vestfold Møre og Romsdal Akershus Vest Agder Nord Trøndelag Oslo Finnmark Aust Agder Troms Telemark Sør Trøndelag Buskerud Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N Vi driver med UVR Er det allerede i dag. Vi har allerede en fin blanding av medlemmer, både ung og gammel Tja, er en seniorklubb Dykkefaglig samarbeid «Fagsterk! NDF har historiske bånd til forskjellige samarbeidspartnere slik som Norsk Maritime Museum, Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap, Dykkeutdanningen - Høgskolen i Bergen, Dykker og Froskemannskolen (Sjøforsvaret) Dersom NDF satset mer på dykkefaglig utvikling ved å tilby medlemmene faglig påfyll gjennom kurs og konferanser, ville dette være et tilbud medlemmer i din klubb ville benyttet seg av?» Denne påstanden skulle fange opp kunnskap og kjennskap til NDFs mer eller mindre kjente nettverk. Det er overveiende mange som kjenner til samarbeidspartnere som er nevnt i påstanden og interesse for dykkefaglig påfyll gjennom kurs og konferanser. 25

26 GJENNOM DYKKEKRETSEN Veldig god ide, dykkingen i Norge dreier i retning mer teknisk og dypere enn før for hvermansen. Tror dette vil være aktuelt Et sett med interaktive kurs, kombinert med et par konferanser i året hadde vært bra. For enkelte ja. Krever god markedsføring, tidlige datoer for arr. og litt jobb i lokal klubb for å "reklamere "Vi benytter pr i dag oss av andre kanaler for slik kompetanse. Det varierer hvilke aldersgruppe/erfaringsnivå kursene blir lagt opp til. Vet ikke. Vi har noen som i tillegg driver med apparatdykking Kanskje, alltid interessant å høre hva NDF ellers kan tilby Kommer an på om det vekker medlemmenes interesse Tabell 28: NDF 2020 Fagsterk fordelt etter fylkestilhørighet Fagsterk Ja Nei kommentar Total Hordaland Nordland Vestfold Vest Agder Troms Rogaland Nord Trøndelag Møre og Romsdal Finnmark Oslo Akershus Aust Agder Sør Trøndelag Buskerud Telemark Oppland Østfold Hedmark Sogn og Fjordane N

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen Fotball for alle Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen En rapport fra Norges Fotballforbund 2012 Innhold Alle skal med! 4 Hvor mange med innvandringsbakgrunn deltar? 5 Hva koster det å spille

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Ungdomsarbeid omfatter arbeid både med barn og ungdom 17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Med ungdomsarbeid mener vi arbeid med både barn og ungdom. Ungdomsarbeid har vært et av NJFFs viktigste satsingsområder

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer