PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS. HNT Sykehuset Levanger Lungesykepleiere Mariann Håpnes og Monika Aasbjørg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS. HNT Sykehuset Levanger Lungesykepleiere Mariann Håpnes og Monika Aasbjørg"

Transkript

1 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS HNT Sykehuset Levanger Lungesykepleiere Mariann Håpnes og Monika Aasbjørg

2 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS En kartlegging av dagens situasjon: Basert på forskning Erfaringsbasert - Rollen som omsorgsutøver i spesialisthelsetjenesten - Rollen som pårørende

3 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS Pasientforløp til pasienter med KOLS Utfordringer i forhold til palliativ omsorg til pasienter med KOLS Hva kan man oppnå med palliativ omsorg til pasienter med KOLS Kommunikasjon som et verktøy for å bedre den palliative omsorgen, men også en potensiell barriere Den gode samtalen

4 PALLIATIV OMSORG DEFINISJON Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Denne behandlingsmodell er også anvendelig tidligere i sykdomsforløpet samtidig som det gis kurativ eller livsforlengendebehandling (European Association for Palliativ Care/WHO)

5 PALLIATIV OMSORG OG TERMINAL PLEIE Aktiv og støttende behandling som er pasient og pårørende sentrert for å optimalisere livskvalitet ved å forutse, forebygge og behandle lidelse ut ifra et helhetlig perspektiv End of life Terminalpleie Den siste fasen av den palliative fasen, fokusere på omsorg for den døende pasienten og dens pårørende Eur Respir J Sep; 32(3): Curtis JR Palliativ og end-of-life omsorg for pasienter med alvorlig KOLS.

6 HVORFOR PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS Dårlig prognose Sykdommen er progressiv, gir i sluttfasen mange alvorlige symptomer som i stor grad er invalidiserende både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig

7 ALVORLIG, SVÆRT ALVORLIG KOLS KOLS forårsaker uførhet, sykelighet og død. Akutte forverringer som krever sykehusinnleggelse KOLS er forbundet med alvorlig fysisk funksjonshemming, ensomhet, depresjon og angst symptomer, dårlig livskvalitet Sammenlignet med SCLC har de like dårlig prognose, mer uttalt dyspné, lavere nivå av egenomsorg, større funksjonshemming, dårligere livskvalitet og høyere nivå av angst og depresjon Likevel er det mangel på tilbud om palliativ omsorg til pasienter om KOLS Kilde: Pub Med: 2007 Palliative care provision for patients with chronic obstructive pulmonary disease Yohannes AM.

8 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS En studie sammenlignet med pasienter med NSCL med 50 pasienter i hver gruppe: 90 % av pasientene med KOLS var betydelig plaget av angst/depresjon mens 52% av lungekreftpasienten var det 30 % av lungekreftpasientene mottok palliativ tjeneste fra spesialisthelsetjenesten, mens ingen av de med KOLS fikk det Thorax A Internasjonal Journal of Respitory Medicin (2000) How well do we care for patients with end stage chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? A comparison of palliative care and quality of life in COPD and lung cancer J M Goreb, C J Brophya, M A Greenstonea

9 ANGST OG DEPRESJON HOS PASIENTER MED KOLS Svært utbredt, og underbehandlet Symptomene er invalidiserende og belastende, fører til søvnløshet og tretthet, gir opp roller og aktiviteter, sosial isolasjon, redusert livskvalitet NICE anbefaler aktiv behandling med farmakoterapi, sammen med støttende behandling Støttende behandling, preget av kontinuitet for å skape trygghet JRMS Journal of the Royal Society of Medicine David A sjømerke, en Clare J sjømerke, 2 og David MG Halpin 3 Palliative care in chronic obstructive pulmonary disease: a review for clinicians

10 Tidsskrift for Den norske legeforening ESAS-skjemaet

11 ANGST OG DEPRESJON HOS PASIENTER MED KOLS Angst/depresjon hos pasienten påvirker også kvaliteten på kommunikasjon Eur Respir J Sep; 32(3): Curtis JR Palliative and end-of-life care for patients with severe COPD

12 HVILKE FAKTORER SPILLER EN VESENTLIG ROLLE FOR DET PALLIATIVE TILBUDET PASIENTER MED KOLS FÅR 1. KOLS: vanskelig prognose 2. Lite kunnskap om lindrende behandling til KOLSpasienter 3. Dårlig kommunikasjon mellom KOLS-pasienter og helsepersonell Palliasjon: behov og tilbud til pasienter med alvorlig KOLS En litteraturanalyse Madeleinvan den Hemel Videreutdanning i lungesykepleie Institutt for sykepleie Høyskolen i Bergen, vår 2008

13 PROGNOSE/ PASIENTFORLØP SOM EN UTFORDRINGER INNEN PALLIATIV OMSORG FOR PASIENTER MED KOLS Det er vanskelig å forutsi prognosen Kartleggingsverktøy, når er pasienten i en palliativ fase Health Qual Life Outcomes Apr 3;5:17. Palliative care provision for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Abebaw Mengistu Yohannes

14 PASIENTFORLØP

15 KOLS PASIENTFORLØP Preget av kontinuerlig dårlig helse Akutte forverringen, 4 ganger pr. År Økt nedgang i lungefunksjon Redusert livskalitet

16 KOLS PASIENTFORLØP En annen studie viser at det er pasienter med KOLS har et mye større forbruk av behandling på intensivavdeling Større sjanse for å dø uten at pårørende er til stede Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2010; 5: Published online 2010 May 6 Donna Goodridge,1 Josh Lawson,2 Graeme Rocker,3 Darcy Marciniuk,4 and Donna Rennie1,2 Factors associated with opioid dispensation for patients with COPD and lung cancer in the last year of life: A retrospective analysis.

17 MULIGE MÅTER Å IDENTIFISERE PASIENTER MED KOLS SOM BØR INKLUDERES I PALLIATIV OMSORG Alvorlig funksjonshemming i dagliglivets aktiviteter, kartlegging (MRADL) Gjentatte innleggelser for en alvorlig forverring av KOLS En FEV 30% eller mindre LTOT Depresjon, dårlig livskvalitet. Andre parametre som lav BMI og tilleggssykdommer (særlig hjertesvikt) Kilde: Primary Care Respiratory Journal (2006) 15, Scott A. Murray, Hilary Pinnock Palliative care for people with copd: We need to meet the challenge

18 MULIGE MÅTER Å IDENTIFISERE PASIENTER MED KOLS SOM BØR INKLUDERES I PALLIATIV OMSORG Sykepleiere/lege/behandler som spør seg spørsmålet: '' Ville jeg bli overrasket om min pasienten skulle dø i de neste tolv månedene?'' Hvis svaret er'' nei'' så er det indikasjon for å igangsette palliativ behandling Kilde: Primary Care Respiratory Journal (2006) 15, Scott A. Murray, Hilary Pinnock Palliative care for people with copd: We need to meet the challenge

19 KUNNSKAP SOM EN UTFORDRINGER INNEN PALLIATIV OMSORG FOR PASIENTER MED KOLS Lite kunnskap om lindrende behandling til KOLSpasienter GOLD-guidelines mangler anbefalinger og ønsket standard for lindrende behandling Alvorlighetsgraden av dyspne ofte oversett av helsepersonell! Palliasjon: behov og tilbud til pasienter med alvorlig KOLS En litteraturanalyse Madelein van den Hemel Videreutdanning i lungesykepleie Institutt for sykepleie Høyskolen i Bergen, vår 2008

20 RESSURSER EN UTFORDRINGER INNEN PALLIATIV OMSORG FOR PASIENTER MED KOLS Også mangel på ressurser og tilgjengelighet Health Qual Life Outcomes Apr 3;5:17. Palliative care provision for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Abebaw Mengistu Yohannes

21 KOMMUINKASJON SOM EN UTFORDRINGER INNEN PALLIATIV OMSORG FOR PASIENTER MED KOLS Dårlig kommunikasjon mellom KOLSpasienter og helsepersonell - Preger hele sykdomsforløpet (Exleyet al, 2005) - KOLS-pasienter kan lite om sin sykdom, vet ofte ikke at de er døende eller finner selv ut av dette etter hvert. De ønsker imidlertid undervisning og informasjon. (Elkingtonet al, 2005; Exleyet al, 2005; RandallCurtiset al, 2002). Dette minsker mulighetene til å påvirke eget liv og død - Årsaker til dårlig kommunikasjon ligger både hos helsepersonell og pasienten (Knauftet al, 2005) Madelein van den Hemel På den måten blir kommunikasjon er barriere

22 KOMMUNIKASJON EN POTENSIELLE BARRIERER FOR PALLIATIV TILNÆRMING Mangel på informasjon på et tidligere tidspunkt Hos pasienten, ønsker ikke å snakke om det Ferdigheter hos behandler/lege Angst/depresjon hos pasienten påvirker også kvaliteten på kommunikasjon Eur Respir J Sep; 32(3): Curtis JR Palliativ og end-of-life care for patients with severe COPD

23 PASIENTENS BEHOV FOR INNFORMASJON OG OPPLÆRING I FORHOLD TIL KOLS Studier viser at pasienten ønsker opplæring og informasjon i forhold til sykdomsutvikling og prognose Ærlig og tydelig, men individuelt tilpasset, med samsvar mellom hva hver enkelt sier Generell Også behov for å diskutere avansert behandling uten at det skaper ubehag

24 PALLIATIV OMSORG FOKUS OMRÅDER Fokuserer på symptomlindring Fokus på tiltak for å opprettholde uavhengighet lengst mulig, feks. fysisk aktivitet, ernæring, etterlevelse av ordinert behandling Praktisk støtte Psykososial og åndelig støtte til pasient og pårørende, hjelp til å takle angst og depresjon Best mulig livskvalitet, og mulighet til å planlegge God kommunikasjon et viktig verktøy for å bedre den palliative omsorgen Health Qual Life Outcomes Apr 3;5:17. Palliative care provision for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Abebaw Mengistu Yohannes

25 PÅRØRENDE TIL KOLS PASIENTER Forskning viser at behovene til pårørende ikke er godt nok ivarertatt Forskning viser at de har behov for informasjon og støtte Forskning viser at omsorgsbelastningen til pårørende til pasienter med KOLS er stor (B. Nordtug) Andre resultat: Den sykes selvhjelpsgrad er avgjørende Tilbaketrekking fra familie og venner Lite bruk av offentlig støtte Kjønnsforskjeller i hva som påvirker omsorgsbelastning

26 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE MED KOLS HVA KAN MAN OPPNÅ? Redusere angst gjennom kunnskap om sykdommen (forskning.no 2012) Mulighet til å planlegg gjennom å ha kunnskap om sykdommen og prognose Opplevelse av økt kontroll, noe som kan lede til at pasienten spiller en mer aktiv rolle i sin egen sykdom og forebygge depresjon Informasjon på et tidlig stadium kan øke pasientens bevissthet og tillitt til behandler, noe som gjør det enklere å snakke i livets slutt fase Fokus på palliativ omsorg vil bedre kommunikasjon Bedre helhetlig omsorg og livskvalitet for pasient og pårørende Lettere kunne støtte og gi omsorg til pårørende Palliativ omsorg reduserer helsekostnader Health Qual Life Outcomes Apr 3;5:17. Palliative care provision for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Abebaw Mengistu Yohannes

27 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS ER EFFEKTIVT. Det handlet om utforming av behandlingsplan Psykososial støtte Inkludering av pårørende Fokus på symptomlindring og åndelig velære.

28 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS KARTLEGGING AV DAGENS SITUASJON I ROLLEN SOM OMSORGSUTØVER Man kvier seg for å ta den samtalen Døden kommer ofte som en overraskelse på pårørende, noen ganger også på oss som pleiere Man venter for lenge før man tar den samtalen

29 PALLIATIV OMSORG TILTAK SETT UT IFRA ET OMSORGSPERSPEKTIV Nødvendig med et kompetanseløft Bør i større grad inngå i utdanningen, og integreres i praksissfeltet Tilegne seg forskningsbasert kunnskap Kurs Gjennom å standardisere sykehusbehandlingen skal man kvalitetssikre at det behovet blir ivaretatt Implementere kunnskap blant personale Nødvendig å bygge opp ressurser både på sykehuset og i kommunene for å bedre den palliative omsorgen til pasienter med KOLS God samhandling mellom 1. og 2. linje tjenesten

30 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS SETT FRA ROLLEN SOM PÅRØRENDE PASIENTCASE: Svært alvorlig KOLS Hyppige forverringer, flere innleggelser med behov for ventilasjonsbehandling Forskjellig forståelse av sykdomsutvikling og forventet forløp blant pårørende Æ skulla ønska at nån ha tatt den samtalen for mæ

31 DEN GODE SAMTALEN Viktig å signalisere at å snakke om palliativ omsorg ikke vil redusere innsatsen til å behandle eller forbedre livskvaliteten Nødvendig pga at pasient og pårørende ofte ikke er forberedt på døden Plan viktig: KOLS- akutt forverringer- kritisk syk Samtale omkring palliativ omsorg inngå som en del av den helhetlige omsorgen Gjennom å snakke om temaet kan pasienten selv være med å bestemme Beslutning redusere stress og gir økt kvalitet på pleien til pasient og pårørende Eur Respir J Sep; 32(3): Curtis JR Palliativ og end-of-life care for patients with severe COPD.

32 DEN GODE SAMTALEN Nyttige spørsmål for å åpne en diskusjon Hvis ting blir verre, hvordan vil du ha det og hvor vil du aller helst være? Hva er det du opplever som verst i hverdagen din? Hva er det som er viktig i livet ditt nå? Hva er det som kan hjelpe deg videre? Kilde: Primary Care Respiratory Journal (2006) 15, Scott A. Murray, Hilary Pinnock Palliative care for people with copd: We need to meet the challenge

33 STRATEGIER FOR Å STARTE EN SLIK SAMTALE Fokus på hva palliativ omsorg handler om Ha fokus på pasienten og pårørendes ønsker og behov Tiltak rettes mot det de opplever som viktig Tid og rom for reaksjoner, bearbeiding og oppfølging Pasient og pårørende trenger også informasjon om økonomisk, praktisk og sosial støtte

34 STRATEGIER FOR Å STARTE EN SLIK SAMTALE Bruk usikkerhet i forhold til prognose som et utgangspunkt Identifisere muligheter og bruke de til å starte en slik samtale Kontinuitet, relasjon over tid, tillit og trygghet, hvor man utøver omsorg og respekt, hatt samtaler tidligere basert på sykdomsutvikling

35 PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS Forekomsten av KOLS vil øke kraftig i årene framover Mangel på palliativ omsorg til pasienter med KOLS Nødvendig med mer kompetanse innen palliativ omsorg til pasienter med KOLS Store utfordringer, med mange problemstillinger Komunikasjon som et verktøy i forhold til psykososiale og åndelige behov - forskningsbasert - erfaringsbasert som omsorgsperson (Hvorfor har vi ikke snakket med pasient og pårørende om dette tidligere?) - erfaringsbasert som pårørende («Skulla ønska at nån ha tatt den samtalen for mæ»)

Trygg hjemme med kols

Trygg hjemme med kols Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: Rehabiliteringsprosjekt 2012.3.0135 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Trygg hjemme med kols Utvikling og utprøving av modell for

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2008 TEMA: Lungesykepleie AV INNHOLDET: Leder: Kjære NSF FLU medlemmer... 2 Gratulerer....................... 4 Til lykke......................... 5.....................

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Hva kan en som sykepleier gjøre for at pasienter med KOLS skal oppnå best mulig livskvalitet? Kandidatnummer: 5 Antall ord: 7651 Innleveringsfrist: 23.02.09. Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE 0 KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Sist revidert: 31.10.2014 INNHOLD 1.0 Sammendrag 3 2.0 Bakgrunn og mandat 4 2.1 Kreftforekomst og utviklingstrekk 4 3.0 Forebyggende kreftarbeid 5 3.1 Tobakksbruk

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter?

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? LINDRENDE BERØRING Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? http://www.massagenerd.com/pictures_massage/hand_massage/index.htm Bacheloroppgave

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Pårørende til en kreftpasient en viktig støttespiller, men samtidig en der trenger støtte Et litteraturstudie Caregiver to a cancerpatient an important person for the patient,

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Vil ikke klage vil ikke plage

Vil ikke klage vil ikke plage Enslige eldre Vil ikke klage vil ikke plage Hvordan er det for enslige eldre i distriktene å ha uhelbredelig kreft? De fem som er intervjuet i denne studien har alle kjent på hvordan det er å leve i spenning,

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Her vil eg bu til eg døyr». Dette var ord som. hjemme. Best å dø

Her vil eg bu til eg døyr». Dette var ord som. hjemme. Best å dø fagartikkel Aldring og død Anne-Tove Bjelland er vernepleier og har jobbet som miljøterapeut i Stemhaugmarka Bofellesskap i 26 år. Sissel Lavoll Martinsen er psykiatrisk sykepleier og har jobbet på sykehjem

Detaljer