Hvordan vil Sykehusbygg tilrettelegge for energi og klimaløsninger?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan vil Sykehusbygg tilrettelegge for energi og klimaløsninger?"

Transkript

1 Hvordan vil Sykehusbygg tilrettelegge for energi og klimaløsninger? Sigmund Stikbakke Leder fellestjenester Hovedkontor i Trondheim Seminar Innovative energi og miljøløsninger for bygg Onsdag 9 september 2015, AHUS

2 1. Om Sykehusbygg 2. Vi lener oss fremover MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN- PROSJEKTRAPPORT II 3. Hva har helsesektoren fått til?

3 «Sykehusbyggs mål er å skape bygg som er sunne og helsefremmende gjennom sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte.» Fra Røroserklæringen 2015 «Sykehusbygg skal være det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus i Norge.» Hovedkontor i Trondheim

4 Bygningsmassen i Helse Samlet bygningsmasse i spesialisthelsetjenesten i Norge 5,0 millioner m2 BTA Helse Sør-Østs bygningsmasse er fordelt på 900 bygninger 2,7 millioner m2 BTA Oslo universitetssykehus 1,0 millioner m2 BTA 6

5 Store investeringsbehov Årlige investeringer i norske sykehus: 9 10 mrd Alle regioner: Stort behov for nybygging og rehabilitering. Dagens eiendomsmasse i sykehus-norge: nær 5 mill. kvm

6 «Vi har ikke råd til å la være» Fra statsrådens sykehustale 7. jan 2015 Sterk politisk vilje bak Sykehusbygg. Store forventninger til: erfaringsoverføring standardisering gjenbruk av løsninger Ber foretakene benytte Sykehusbygg. Skal benyttes i prosjekter over 500 mill.

7 Kunnskapsnavet i norsk sykehusbygging Rollemodell i byggog anleggsnæringen. Bygger opp kunnskap gjennom erfaringsoverføring. Binder prosjekter sammen. Skaper kontinuitet. Gir innovasjon. Utvikler kompetanse hos leverandører og andre aktører.

8 Sykehusbygg skal sikre nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og bygging på høyt internasjonalt nivå. bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbygging gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. være ressursleverandør for helseforetakene, sørge for felles gevinster og samhandle med NTNU og andre kunnskapsmiljøer.

9 Tre enheter: Fellesoppgaver Utvikler modeller, standarder, veiledere, metoder, databaser og annet planverktøy. Analyserer utviklingstrender for alle faser i sykehusprosjekt. Utarbeider felles metoder for evaluering. Mange delprosjekter i gang

10 Plan og utvikling Driver sykehusplanlegging i alle faser før bygging. Er kompetanseenhet og bistår fra utviklingsplan til forprosjekt. Utvikler veiledere for sykehusplanlegging. (før: Helsedirektoratet).

11 Gjennomføring Prosjektering og bygging Gjennomfører byggeprosjekter. Leder hele byggeprosessen fra prosjektering til bygging og idriftsetting. Påtar seg byggherrefunksjonen. Spesialkompetanse bistår i enkeltprosjekt.

12 Noen Sykehusbygg-prosjekter Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Byggherre- og gjennomføringsansvar i konseptfasen. St. Olavs Hospital Nybygg for akuttpsykiatri på Østmarka i Trondheim. Sykehuset i Vestfold Prosjektledelse samhandling i forprosjektfasen. Nytt Stavanger universitetssykehus Rådgiving for prosjektledelsen og gjennomføring av planleggingsoppgaver i konseptfasen.

13 Flere Sykehusbygg-prosjekter Universitetssykehuset i Nord-Norge Rådgiving for prosjektledelsen: ny A-fløy og PET-senter. Sykehusapotekene i Nord og Midt Samordning og tilpasning av vareautomater for apotekene i Levanger, Ålesund, Molde, Bodø og Tromsø. Tilpasning av dagens helikopterplattformer Slik at alle helseregioner kan ta imot nye redningshelikoptre på sine sykehus fra Anlegg for protonterapi Kvalitetssikring av nasjonal rapport om regionale anlegg for proton-behandling av kreft.

14 Kunnskapsbasert utvikling av helsebygg FOU Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Eiendomsstrategi Nettverksarbeid FOU Lavenergisykehus (visjon halvert energiforbruk i fremtidens sykehus) BEPS/veiledere Kunnskap om energibruk Nye energitiltak FOU Oscar- Verdi for eier og bruker utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning1 for eiere og brukere gjennom dets levetid. BIM strategi Standardisering Kunnskapsdeling BIM FDV(i driftsfase) 23

15 Prosjektrapport II (2012): MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN MÅL- OG LANGSIKTIGE AMBISJONER HANDLINGSPLAN VEILEDNING FOR MILJØRIKTIGE VALG I NYBYGG OG VED OMBYGNING

16 BYGG OG MILJØ I SPESIALISTHELSETJENESTEN Spesialisthelsetjenesten er samlet den største off. eiendomsforvalter i Norge ca. 4,9 mill. m 2 bygningsmasse. Det påhviler helseforetakene et betydelig samfunnsansvar herunder også ansvaret for det ytre miljøet. I kraft av sin størrelse har spesialisthelsetjenesten en betydelig markedsmakt og kan også påvirke nasjonal politikk innen bygg og eiendomsområdet. FoU rapportene (2008): behov for mrd. til teknisk og bygningsmessig oppgradering. Forutsetter miljøvennlige og kostnadseffektive bygge og driftsløsninger Formålet med foreliggende rapport er å bidra til at det i byggeprosjekter foretas en vurdering og dokumentering av den totale miljøbelastningen til bygg i spesialisthelsetjenesten. Først da kan vi ta gode miljøvalg for samfunnet

17 KRAV OG FORVENTNINGER TIL BYGGSEKTOREN Nye Byggeforskrifter Nye standarder (jf. Passivhusstandard NS 3701:2012) Klimameldingen (St.meld. 21) «Gode bygg for et bedre samfunn» (St. meld. 28): «Godt utformet, sikre, energieffektive og sunne bygg» er et av regjeringens hovedmål for bygg og byggkvaliteter de neste årene I St. meldingen settes det delmål for samme periode, hvorav følgende er særlig relatert til bygg og miljøområdet: Sikre at bygg skal møte klimaendringene Bygg skal ha tilfredsstillende inneklima, og en skal unngå helse- og miljøskadelige stoffer Energibruken i bygg skal reduseres vesentlig innen 2020 Colourbox.com

18 FOR Å MØTE NASJONAL POLITIKK RETTER DELRAPPORTEN FOKUS MOT: Reduksjon av klimagasser Energieffektivisering Redusere bruk av miljø- og helseskadelige stoffer Håndtering og gjenvinning av avfall Kompetanseutvikling innen bygg og miljø i spesialisthelsetjenesten Kostnadsmessige forutsetninger Colourbox.com

19 OPPBYGGING AV DELRAPPORTEN Del I: Mål- og langsiktige ambisjoner Handlingsplan Del II: Praktisk veiledning for miljøriktige valg i nybygg og ombygninger for områdene energibruk, materialbruk og avfallshåndtering Tidligfaseveilederen Myndighetskrav

20 DEL I Mål og langsiktige ambisjoner Handlingsplan

21 KLIMAGASSUTSLIPP MÅL DELMÅL TILTAK KLIMAGASSUTSLIPP Arbeide fram øvre grense for klimabelastning for nybygg Klimabelastningen fra nybygg skal dokumenteres Ta i bruk klimagssregnskapet.no Utarbeide sluttrapporter/informasjon med overføringsverdi for andre foretak

22 ENERGIBRUK MÅL DELMÅL TILTAK ENERGIBRUK Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg Redusere energiforbruket i eksisterende bygningsmasse Nybygg Alle sykehusbygg som planlegges og bygges skal tilfredsstille passivhusnivå Alle sykehusbygg skal oppnå energikarakter A Alle sykehusbygg skal oppnå oppvarmingsmerke grønt Ved rehabilitering Rehabiliteringer som defineres som hovedombygging skal oppnå energikarakteren A (passivhusnivå fra 2015) Ved andre typer av ombygninger skal en oppnå energikarakteren B Daglig drift Samtlige helseforetak skal innføre energiledelse Et hvert sykehusbygg skal være energimerket Alle helseforetak skal ha en handlingsplan for klima- og energibruk Helseforetakene med de Regionale helseforetakene som spydspiss skal bidra til oppbygging av et nasjonalt kompetansemiljø som møtes jevnlig og har fokus på planer og tiltak for å få ned energiforbruket og skal bidra til kompetanseheving i de enkelte helseforetak/sykehus Sette ambisiøse miljømål for energibruk i nybygg og hovedombygging i en tidlig fase i planprosessen Utføre LCC-beregninger Utarbeide klimagassregnskap i nye prosjekter Samlokalisere like funksjonsområder ved planlegging av bygg Innføre energiledelse innen utgangen av 2014 med grunnlag i standard NS-EN ISO 5001 Installere automatisk innsamlingssystem for energioppfølging (EOS) Gjennomføre ENØK-analyser av alle bygg Stille krav om produktkvalitet og energivennlige produkter i anskaffelser Etablere et nasjonalt kompetansenettverk for bygg og miljø, hvor energi inngår som tema

23 MATERIALVALG MÅL DELMÅL TILTAK MATERIALBRUK Bygg i spesialisthelsetjenesten skal ha materialer med lavest mulig klimagassutslipp og med minst mulig innhold av helse- og miljøskadelige stoffer Stille krav til dokumentasjon i form av EPD (miljødeklarasjon/environmental product declaration) til de 5 10 materialene som det brukes mest av i prosjektet Forbud mot bruk av alle materialer som inneholder stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten Forbud mot all tropisk trevirke Bruk av klimagassregnskapet og livsløpsvurderinger i alle byggefasene for å sikre beslutningsgrunnlaget for material og produktvalg Produkter som eksponeres mot oppholdsrom skal tilfredsstille klasse M1 i Finnish Society of indoor Air Quality system for klassifisering av emisjon til innemiljø Utarbeide erfaringsrapporter fra prosjekter hvor EDPer er etterspurt Beregne og dokumentere klimagassutslipp og livsløpsvurderinger for materialbruk for alternative byggløsninger Utarbeide erfaringsrapport for beregnet og dokumentert klimagassutslipp og livsløpsvurderinger for materialbruk Dokumentere bruk av substitusjonsplikten Stille krav til økt resirkuleringsgrad av materialer

24 AVFALLSHÅNDTERING MÅL DELMÅL TILTAK RIVE- OG BYGGAVFALL Øke graden av gjenbruk/gjenvinning for riveog byggavfall Riving/sanering av bygg For rene riveprosjekter: 95 vektprosent avfall for gjenbruk/gjenvinning Etablere fremdrift som tillater tilstrekkelig prøvetaking og dermed korrekt behandling av avfall. Utarbeide gode saneringsplaner med utgangspunkt i byggherrens materialprøver. Spesiell fokus på PCB i maling, mur og grunn. Etablere enhetspriser for ulike fraksjoner da det alltid vil forefinnes forurensede materialer i materialer som ikke kunne aksesseres i tidlig fase. Nybygg Etablere system som oppnår 80 % vektprosent sortert byggavfall for gjenbruk/gjenvinning Innføre «rent-tørt bygg» funksjon på større byggeprosjekt. Tilrettelegge for kildesortering, fokusere på belønning/ straff regime som virker, med hovedvekt på opplæring og motivasjon. Redusere bruken av produkter som genererer spesialavfall. Følg opp entreprenører under arbeidet.

25 LEDELSE OG KOMPETANSE MÅL DELMÅL TILTAK LEDELSE OG KOMPETANSE Spesialisthelsetjenesten skal være en pådriver og et forbilde i byggenæringen Øke miljøkompetansen innen spesialisthelsetjenestens bygg og eiendomsforvaltning Sikre erfaringsutveksling mellom helseforetak og helseregioner Utpeke miljøansvarlig i egen organisasjon Utarbeide miljøhandlingsplan i byggeprosjektet Etablere nasjonalt kompetansesenter for bygg og eiendom i spesialisthelsetjenesten for å ivareta viktige oppgaver innen bygg og miljø (ikke uttømmende): Kartlegge miljøkompetansen i de ulike helseregionene Utarbeide plan for oppbygging av kompetanse Følge opp ambisjoner, mål og handlingsplan innen bygg og miljø Utarbeide tilbud om kurs og informasjon Sørge for at miljøkrav innarbeides i Tidligfaseveilederen Drifte databaser og nettsider

26 VERKTØY OG METODE FOR MILJØBEREGNING Miljøplan Eks. Helse Bergen HF BREEAM NOR Klimagassregnskap LCC

27 SYKEHUSPLANLEGGING Pågår mange år forut for byggestart, viktig allerede i en tidlig fase å sette ambisiøse miljø- og klimamål for prosjektet I Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehus henvises det til ulike stadier i et prosjekt: Utviklingsplan: strategiske valg mht. struktur og dimensjonering Tidligfase (idefase, konseptfase, forprosjekt) Gjennomføringsfase (detaljprosjektering, utførelse/bygging) Del II Veiledning: Energi- og materialvalg I den praktiske veiledningen for miljøriktig energibruk og materialvalg i del II av rapporten er stadiene i Tidligfaseveilederen anvendt Avfallshåndtering I veiledning for miljøriktig avfallsbehandling gis en praktisk innføring i ulike steg av prosessen, samt råd for hvordan tilsynet med avfallsreglene kan gjennomføres i praksis Myndighetskrav For hvert tema følger en oversikt over aktuelle myndighetskrav

28 OPPSUMMERT: SENTRALE ANBEFALINGER I HANDLINGSPLAN : Krav om miljømål må inngå allerede i Tidligfaseveilederen, herunder krav vedrørende det ytre miljø Det skal utarbeides klimaregnskap for alle nye prosjekter over ei økonomisk grense på 50 mill. kr. Dette skal foreligge før en prosjektbeslutning (dvs. i konseptfasen og forprosjektfasen). Beregning av livssykluskostnader (LCC) skal utarbeides parallelt Det skal utarbeides miljøplan og utpekes miljøansvarlig som har ansvaret for at miljøambisjoner og miljøkrav blir ivaretatt ved valg i alle faser av prosjektet. Gjelder for byggeprosjekter av størrelse som beskrevet i TEK (avfallsplan) Det skal settes krav om miljødeklarasjon (EPD) ved materialvalg i alle prosjekt, samt unngå bruk av stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten. Dette skal tydeliggjøres i alle planfaser Alle nye byggeprosjekt skal etableres med passivhusnivå og få energikarakter A. Ved totalrehabilitering skal det min. tilfredsstille energimerke B (passivhusnivå fra 2015) Alle rehabiliterings- og riveprosjekt skal miljøkartlegges før oppstart Min. 80 % (i vekt) av alt byggavfall skal kildesorteres for gjenbruk/gjenvinning Ved riveprosjekter skal min. 95 % (i vekt) av alt avfall kunne gjenbrukes/gjenvinnes Spesialisthelsetjenesten må organiseres slik at miljømål og virkemidler, og tilhørende erfaringsutveksling, kan samordnes slik at kompetansen kan utnyttes best mulig i alle prosjekt Miljøklassifisering kan være et virkemiddel for å oppnå en høyere miljøstandard ved nye byggeprosjekt. Verktøyet BREEAM-NOR kan være et mulig hjelpemiddel

29 Energiledelse på Ahus

30 DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

31 Bestilling fra HOD Alle helseforetak skal være sertifisert etter NS-ISO innen utgangen av 2014 Flere delprosjekter: Bygg og miljø, Innkjøp etiske og miljøkrav. Økologisk mat, Legemidler og miljø og avfall Miljø og klimaforum Årlig miljø og klimakonferanse Kurs : kurs i miljøstandarden, miljørevisjon, miljøavvik, miljøkunnskap, miljølovgivning og ledelsens representant

32 Hva har vært suksesskriteriene God ledelsesforankring og engasjert ledelse Satt av nok ressurser til oppbygging av system Opplæring Erfaringsutveksling i miljø og klimaforum Involvering av ansatte i blant kartleggingen God informasjon til alle ansatte Miljø og klimakonferansen med fokus på helse og miljø God forståelse for hvorfor miljøarbeidet er en viktig del av helseforetakenes samfunnsansvar

33 Miljøarbeidet omhandler: MILJØVENNLIGE OG ETISKE ANSKAFFELSER BÆREKRAFTIG RESSURSFORBRUK OG AVFALLSHÅNDTERING TRANSPORT BYGNINGER ØKE MILJØKUNNSKAPEN Redusere klimapåvirkning Redusere miljø- og helserisiko ved forbruk (mat, produkter, tekstiler, utstyr, kjemikaler, legemidler) Sosialt ansvar «Velge riktig kaste riktig» Redusere klimapåvirkning og luftforurensing Energieffektivisering Fornybare ressurser Materialvalg med lave utslipp og innhold av miljø- og helseskadelige stoffer Opplæring Giftfritt miljø Stabilt klima Ren luft

34

35

36 «Grunnloven»

MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN Prosjektrapport II (2012): MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN MÅL- OG LANGSIKTIGE AMBISJONER 2013 2020 HANDLINGSPLAN 2013 2016 VEILEDNING FOR MILJØRIKTIGE

Detaljer

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 SYKEHUSBYGG HF - Bygg og miljø Nils Arne Bjordal Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 Bakgrunn Kompetansenettverket for sykehusplanlegging 1997 2014 «Bedre helsebygg» 2006 2011 Interregionalt eiendomsforum

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Hvordan Helse Sør-Øst ser for seg at åpenbim kan bidra til oppfyllelse av myndighetskrav, styringssignaler og egne målsettinger. Steinar Frydenlund Direktør, Bygg og

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

miljøstrategi Statsbygg har som overordnet ambisjon å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder.

miljøstrategi Statsbygg har som overordnet ambisjon å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder. Statsbygg har som overordnet ambisjon å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder. Statsbyggs miljøstrategi langsiktige miljøambisjoner og miljømål Statsbygg- en rollemodell

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene

Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Dokument 3:11 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten - 10 år i statlig eie

Spesialisthelsetjenesten - 10 år i statlig eie Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Kursdagene 2012 NTNU 5.-6. jan. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale helseforetakene. 5. januar, NTNU Trondheim Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30)

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk status.nå 2012/13 status.nå 2012/13 Forside: Faksimile, arkitektur.nå -, Departementene 2009 Status.nå 2012/13 er utarbeidet av Norsk Form Redaksjon: Direktør Andreas Vaa Bermann, Fagsjef Arkitektur Hege

Detaljer

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge Mai 2011 Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer