Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet med ytre miljø i Helse Sør-Øst til orientering. Hamar, 2. september 2015 Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Side 1 av 6

2 1. Hva saken gjelder Helse Sør-Øst skal være i forkant av miljøutfordringer og være pådrivere for miljøvennlige sykehus. Foretaksgruppen er en viktig aktør i samfunnet og Helse Sør-Øst ønsker å synliggjøre miljøansvar og miljøengasjement på en god måte. Saken legges frem for styret for å orientere om status i arbeidet med ytre miljø i regionen, herunder miljøkrav i innkjøp, energitiltak i bygg, miljøsertifisering etter ISO og miljø- og klimakonferansen Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer Miljøkrav i innkjøp Helse Sør-Øst er en stor offentlig innkjøper med anskaffelser av varer og tjenester for mer enn 23 milliarder kroner i året. Helse Sør-Øst har med dette et stort ansvar for å bidra til at miljøbelastningene knyttet til innkjøp blir minimale, ved å se til at miljø og livsløpskostnader alltid vektlegges i anskaffelser. Dette er også pålagt gjennom Lov om offentlige anskaffelser og statlige føringer for at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Helse Sør-Øst skal være en krevende kunde. Det vil hjelpe næringslivet til å bli mer konkurransedyktige i et marked der etterspørselen etter miljøteknologi øker raskt. I Oppdrag- og bestillerdokumentet for 2015 er følgende presisert: Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. På regionalt nivå er det Sykehuspartner HF, Innkjøp og logistikk, som er ansvarlig for regionale anskaffelser. Miljøkrav i anskaffelser er blitt satt på agendaen de to siste årene, blant annet ved styrking av ressurser med miljøkompetanse og med arbeid gjennom programmet VinnVinn. Dette er et utviklingsprogram eid av Helse Sør-Øst RHF sammen med helseforetakene i regionen og Sykehuspartner HF, Innkjøp og logistikk, for å implementere strategien for innkjøps- og logistikkvirksomheten i regionen. Følgende tiltak er gjennomført for å styrke arbeidet med å redusere miljøbelastningene: Identifisering av hvordan arbeidet med miljøvennlig innkjøp gjøres i dag i foretaksgruppen Utarbeidelse av metodikk for å innhente den beste informasjonen om disse temaene fra leverandørmarkedet Gjennomføring av en forbruksbasert klimafotavtrykksanalyse Innføring av nye rutiner og verktøy, blant annet målinger/kpier for å sikre etikk og miljø i alle anskaffelser, gjennom en felles innkjøpshåndbok Videre arbeides det med rapporteringsformer for å bedre kunne informere brukere av produkter og utstyr om hva som er det beste miljøvalget ved valg fra rammeavtaler. Det arbeides også med å bedre informasjonen om substitusjon av miljøskadelige stoffer og en plan for gradvis utfasing av uønskede stoffer. Side 2 av 6

3 Forbruksbasert klimafotavtrykksanalyse Helse Sør-Øst viste i miljørapporten for 2014 (styresak 018/2015) for første gang fram et klimaregnskap for hele foretaksgruppen. Regnskapet er basert på mal fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og er den vanlige måten å vise klimaregnskap på hvor de direkte utslippene bedriften har, måles. Utfordringen er å måle utslipp knyttet til forbruk av varer og tjenester produsert andre steder også. Et enkelt eksempel på dette er utslipp i produksjon av et produkt som brukes i sykehuset. Dette kan være produsert i en fabrikk i Kina som baserer produksjon på kullenergi og transport til Norge ved hjelp av fly eller annet transportmiddel. Man antar at dersom man også kunne klare å måle dette, vil klimaregnskapet til det enkelte sykehus kunne ganges med fire-fem. For å se nærmere på dette, har Helse Sør-Øst vår/sommer 2015 gjennomført en forbruksbasert klimafotavtrykksanalyse i samarbeid med Sunnaas Sykehus HF (se figur 1). Det gjøres nærmere analyser av resultatene nå og målet er å finne ut hvor de store utslippene knyttet til anskaffelser er, og deretter se på om det er mulig å sette krav for å favorisere klimaslank produksjon/tjenester. Figur 1 Energitiltak i bygg Helse Sør-Øst har ambisiøse mål for miljø- og klimatiltak i bygg, dette vises blant annet gjennom implementeringen av styrebehandlet rapport Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten (Sak ). Helsesektoren er blant sektorene som bruker mest energi pr kvadratmeter. Miljømessig og økonomisk er det av stor betydning å arbeide med en energieffektivisering av bygningsmassen i regionen. Prioritering av investeringsmidler til miljø- og energitiltak har erfaringsmessig vært utfordrende i de fleste av helseforetakene, selv om inntjeningstid er svært kort for mange av tiltakene. Side 3 av 6

4 Samarbeid med Enova I mars 2015 ble det inngått en rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Enova SF. Enova har gjennomført en analyse for å avdekke potensial og barrierer knyttet til næringsbyggs energiytelse. Målet med studien har vært å kartlegge hva som er potensialet for energieffektivisering for norske næringsbygg. Beregnet energibruk i norske yrkesbygninger i 2010 var på 35,4 TWh, som utgjør om lag 21 prosent av total stasjonær energibruk. For sykehus fremkommer følgende tall på potensial og energibruk: Nasjonalt *HSØ Reelt forbruk 2075 GWh (2010) 793 GWh (2012) **Teoretisk potensial 1080 GWh (52 % ) 412 GWh *** Teknisk potensial 1011 GWh (49 % ) 389 GWh **** Økonomisk potensial 538 GWh (26 % ) 206 GWh * Reduksjonspotensial for HSØ fremkommer ikke i Potensial og barrierestudien, men er her beregnet ved å anta samme prosentvise potensial som for sykehusene samlet sett (nasjonalt nivå). ** Det teoretiske potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygg angis ved differansen mellom beregnet representativ energiytelse (levert energi) for de ulike årsklasser opp til energiytelsen for TEK10 / energimerke C, medregnet hele arealet av den norske sykehusmassen. ***Teknisk potensial er den andelen av teoretisk potensial som er teknisk gjennomførbart. Dvs. at det tas hensyn til at en viss andel av eksisterende bygningsmasse i hver årsklasse ikke kan nå TEK10-nivå, men et lavere nivå, pga. tekniske og bygningsfysiske (fukt og varmeteknikk) begrensninger samt begrensninger i forhold til verne- og bevaringsstatus. **** Økonomisk potensial er den andelen av teknisk potensial som er økonomisk lønnsomt å gjennomføre. Det økonomiske potensialet vil variere med de ulike energiprisene. Økonomisk potensial er beregnet ut fra energipris på 0,8 kr/kwh Helse Sør- Øst og Enova har målsettinger om å bidra til vesentlig forbedring i miljø- og energieffektivitet i norsk bygningsmasse. Samarbeidsavtalen skal øke muligheten for måloppnåelsen hos begge parter. Avtalens fokusområder for samarbeid er følgende: Støtte til energieffektiviseringstiltak som bidrar til at energibruken i eksisterende bygg reduseres mer enn det som ellers ville være mulig å realisere Mål om minst 10 % redusert energibruk i Helse Sør-Østs bygningsmasse innen utgangen av 2019 Energiomleggingstiltak som fører til utfasing av olje- og gasskjeler som primæroppvarmingskilde i Helse Sør- Øst sine bygg innen 2019 Samarbeid om å utvikle og fase inn mer innovative teknologiske løsninger og konsepter for lavest mulig energi- og klimamessig avtrykk fra bygg Kompetanseutvikling hos begge parter gjennom regelmessig informasjonsutveksling om faglige aktiviteter med relevans for samarbeidsavtalens områder Incentivordning for å fremme bærekraftige miljø- og energiprosjekter For å stimulere til økt antall tiltak innen miljøområdet ble det i 2012 etablert en låneordning for støtte til prosjekter som reduserer energiforbruk og fremmer et bærekraftig miljø. Lån blir gitt etter bestemte kriterier og innenfor den låneramme som er stilt til disposisjon. Nedbetalingstid settes lik beregnet inntjeningstid. Investeringen belaster derfor ikke helseforetakets økonomi og etter endt nedbetalingsperiode, vil helseforetaket beholde besparelsene. I det private markedet omtales disse kontraktene gjerne som EPC- kontrakter (Energy Performance Contracting). Låneordningen fungerer som en «intern EPC-ordning» og har per dags dato en ramme på 20 millioner kroner. Side 4 av 6

5 Prosjekt lavenergisykehus Helse Sør-Øst har deltatt som partner i forskningsprosjektet Lavenergisykehus. Prosjektet har vært ledet av Norconsult og flere av helseforetakene har deltatt i prosjektet. Den totale økonomiske rammen for prosjektet var på ca. 24 mill. kroner inkludert midler tildelt fra Forskningsrådet. Visjonen for prosjektet var Halvering av energiforbruk i fremtidens sykehus. Kunnskap fra dette prosjektet er gjort tilgjengelig gjennom publikasjoner, delrapport og veiledere. Det ble i mai 2015 holdt konferanse for erfaringsoverføring med ca 80 deltagere, som representerte alle helseforetakene i regionen og andre interessenter. Grønn Byggallianse Våren 2015 ble Helse Sør-Øst medlem i Grønn Byggallianse. Medlemskapet gjelder for hele foretaksgruppen. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge. Til sammen representerer medlemmene en bygningsmasse på ca. 30 millioner kvadratmeter, det vil si omtrent hver fjerde kvadratmeter næringseiendom. Hovedhensikten med å delta i nettverket er å forbedre kompetansen innen miljøområdet. Dette gjør Grønn Byggallianse gjennom bl.a. å: Utarbeide felles høringsinnspill til myndighetene som taler eiendomsaktørenes sak Samarbeide med myndighetene for å få til en hensiktsmessig implementering av lover og forskrifter innenfor miljø Vise sammenheng mellom miljøsatsing og økonomi, både fordeler og ulemper Vise gode eksempler på lønnsomhet i miljøeffektive løsninger Utarbeide veiledere og arrangere miljøkurs for medlemmer og andre interesserte Kjøp av opprinnelsessertifikater Opprinnelsesgarantier er en dokumentasjon på hvor og når kraften er produsert. Det gjør det mulig å "handle" med miljøverdier knyttet til elektrisitet som produseres fra fornybare energikilder. En opprinnelsesgaranti er et elektronisk sertifikat som blir utstedt på 1 MWh (1000 kwh). Kraft fra mange kraftstasjoner mates inn på strømnettet, og ingen vet hvilken man får strøm fra, rent fysisk. Når vi som kunde kjøper garantert fornybar kraft, er opprinnelsesgarantien en dokumentasjon på at en tilsvarende mengde fornybar strøm er produsert. Ved kjøp av sertifikat/kvote reduseres den beregnede klimagassutslippet fra bruk av elektrisk energi tilsvarende. Det nasjonale samarbeidsprosjektet for klima og miljø Grønt sjukehus har tatt standpunkt til hvorvidt spesialisthelsetjenesten skal gå til innkjøp av opprinnelsessertifikater og har følgende konklusjon: Det er i dag mangel på entydig anbefaling og praksis fra norske myndigheters side, samt ulike synspunkter om ordningen virker etter sin hensikt fra fagmiljø og miljøorganisasjoner. Intensjonen bak opprinnelsesgarantier er god, men mye tyder på at ordningen i dag er lite effektiv og vanskelig å vurdere effekt av. Prosjektgruppen tar utgangspunkt i at ordningen med opprinnelsesgarantier er frivillig, og anbefaler derfor helseforetakene å ikke inngå avtaler om kjøp av opprinnelsessertifikater, men først og fremst å gjennomføre tiltak som faktisk reduserer forbruk av energi i virksomheten. Side 5 av 6

6 Status miljøsertifisering Ti av 11 helseforetak i regionen er miljøsertifisert etter ISO standarden. Det forventes at Oslo universitetssykehus HF sertifiseres innen utgangen av juni ISO standarden for miljøstyring kommer i ny versjon høsten I revidert utgave er den overordnede strukturen endret til en felles struktur for styringssystemer som gjør det enklere å integrere miljøstyring med for eksempel kvalitet og arbeidsmiljø. I revidert standard er fokuset flyttet fra forbedring av system til forbedring av miljøprestasjon. I tillegg er krav til risikovurderinger og livsløpsperspektiver styrket. Alle helseforetak skal i løpet av en treårs periode resertifisere etter revidert ISO standard. Sykehuset i Vestfold resertifiseres i desember i år og vil bidra til erfaringsutveksling i regionen. Miljø og klimakonferansen 2016 Miljø og klimakonferansen arrangeres årlig og vertsrollen går på rundgang mellom de fire helseregionene. I 2016 er det Helse Sør-Øst RHF som er arrangør i samarbeid med det nasjonale samarbeidsprosjektet Grønt Sjukehus. Konferansen avholdes 3. og 4. mars på Thon Hotel Opera i Oslo. Tema for konferansen i 2016 er Spesialisthelsetjenesten og det grønne skifte - Hvordan har helseforetakene endret rutiner for å drifte sykehus på en mer miljøvennlig måte? Helseforetak fra hele landet presenterer sine løsninger. 3. Administrerende direktørs anbefaling Helse Sør-Øst skal være i forkant av miljøutfordringer og være pådrivere for miljøvennlige sykehus og miljøvennlige løsninger samt anskaffelser. Foretaksgruppen er en viktig aktør i samfunnet og Helse Sør-Øst ønsker å synliggjøre miljøansvar og miljøengasjement på en god måte. Det er administrerende direktørs vurdering at det arbeides godt tiltak knyttet til det ytre miljø i regionen, herunder miljøkrav i innkjøp, energitiltak i bygg og miljøsertifisering etter ISO Styret inviteres til å ta redegjørelsen om arbeidet med ytre miljø i Helse Sør-Øst til orientering. Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen Side 6 av 6

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen Klimakur 2020 Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen TA 2598 2010 Klima- og forurensningsdirektoratet Sammendrag Formålet med denne rapporten er å beskrive eksisterende virkemidler som kommuner og

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer