Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON"

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan for innovasjon til orientering. Planen gir et godt grunnlag for styrket innovasjonsaktivitet i regionen. Styret ønsker å bli orientert om utviklingen av innovasjonsarbeidet gjennom det etablerte systemet for virksomhetsrapportering og gjennom årlig melding. 2. Styret ber administrerende direktør legge frem en egen sak for styret om etablering av Medinnova som felles kommersialiseringsenhet for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Hamar, 11. november 2008 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Administrerende direktørs anbefaling/konklusjon Gjennom oppdragsdokument og i statsbudsjett har Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet gitt føringer om en femårig satsing (fram til 2011) på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Som ledd i satsingen skal RHFene bidra med konkretisering og implementering av planer om økt innovasjon i helsesektoren. Styret vedtok 22.mai 2008 i styresak regional forskningsstrategi for Denne omtaler også innovasjon. Styret ba i sitt vedtak om at det ble utarbeidet en handlingsplan for innovasjon innen 1.oktober 2008,. Denne foreligger nå. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg innledet et samarbeid med de øvrige RHFene på området, og en felles gruppe har utarbeidet en overordnet handlingsplan for innovasjon i de regionale helseforetakene. Handlingsplanen for innovasjon i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe fra de helseforetakene som har lengst erfaring på området. Medinnova har også vært representert i arbeidsgruppen. Planen skal bidra til implementering av de nasjonale føringene på området og til realisering av tiltak knyttet til innovasjon i den regionale forskningsstrategien. Den regionale handlingsplanen er også en oppfølging av,rhfenes felles handlingsplan for innovasjon som nylig er behandlet i møtet mellom de administrerende direktørene i RHF-ene. Det regionale forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF (RFU) støtter handlingsplanen, og planen er også presentert for det administrative forskningsledernettverket (AFN) i Helse Sør-Øst. Hovedfokus i satsingen vil være på den forskningsbaserte innovasjonen. Handlingsplanen vil bli fulgt opp i det regionale forskningsutvalget og i administrativt forskningsledernettverk. Strategisk IKT Forum vil samordne IKT relaterte innovasjonsprosjekter med øvrig prosjektportefølje i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør har forsøkt å møte behovet for midler til innovasjon gjennom budsjettforslaget 2009 ved å inkludere slike midler som en del av de regionale strategiske forskningsmidlene. Midlene vil bli brukt til delfinansiering av forsknings- og utviklingskontrakter (OFU- kontrakter) i helseforetakene som får tilskudd fra Innovasjon Norge og til infrastrukturtiltak i helseforetakene. Det regionale forskningsutvalget vil gi råd om hvilke forskningsrelaterte innovasjonstiltak som bør støttes av de regionale forskningsmidlene. Administrerende direktør vil også følge opp handlingsplanen i driftsavtalene med med HFene og utvikle rapporteringsmål for innovasjon. 2. Faktabeskrivelse 2.1. Hva saken gjelder I Helse Sør-Øst RHF er innovasjon integrert i den forskningsstrategien som styret vedtok 22.mai Styret ba i vedtaket om at det utarbeides en handlingsplan for innovasjon innen 1.okt.d.å. Det er denne planen som legges fram til orientering for styret. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg innledet et samarbeid med de øvrige RHF på området og en felles gruppe har utarbeidet en overordnet handlingsplan som nylig har vært til behandling i møte mellom de administrerende direktørene i RHF-ene Den felles handlingsplan for RHFene vektlegger spesielt følgende tema: Side 2 av 5

3 Virkemidler og finansiering Forskning og innovasjon Innovasjonsledelse kultur Oppfølging og måling Kunnskap om hva som er gode innovasjonsprosesser Håndtering av rettigheter Utvikling, utprøving og verifisering av forskningsresultater Den regionale handlingsplanen for innovasjon legger opp til et nært samarbeid med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og InnoMed. I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Sør-Øst RHF er økning i antall forsknings- og utviklingskontrakter (OFU- kontrakter) i samarbeid med Innovasjon Norge trukket frem som resultatmål. Gjennom utviklingskontrakter mellom helseforetakene og leverandørindustrien er det tanken å få til næringsutvikling Handlingsalternativer og hovedpunkter I handlingsplanen for Helse Sør-Øst er det foreslått 12 konkrete tiltak med tidsplan for gjennomføring som bør følges opp i hele foretaksgruppen. Tiltakene i planen er følgende: 1. Etablering av mål for innovasjonsvirksomheten 2. Tiltak for oppfølging i den enkelte helseforetak 3. Handlingsplan for organisering av den felles kommersialiseringsenhet 4. Tiltak for å utløse innovasjon mellom flere helseforetak 5. Tiltak for å ta ut innovasjonspotensialet i FoU 6. Tiltak for å innfri kravet om flere OFU- kontrakter 7. Tiltak for å stimulere innovasjon utenfor forskningsmiljøene 8. Tiltak for håndtering av ikke- materielle rettigheter (IPR) 9. Tiltak for samarbeide med de øvrige RHF 10. Tiltak for samarbeide med universiteter og høyskoler 11. Tiltak for samarbeide med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd 12. Tiltak for oppfølging og måling av innovasjon Tiltakene foreslås gjennomført i løpet av Et viktig punkt i handlingsplanen er å få på plass et system for å håndtering av rettighetsspørsmål.. Dette innebærer samordning av alle avtaler om fordelingen av rettigheter (IPR) og etablering av et formelt system for melding av ideer og oppfinnelser. Det er også foreslått å utvikle et nært samarbeid mellom kommersialiseringsaktørene i området, som også omfatter dem knyttet til universiteter og høyskoler. Felles kommersialiseringssystem. Et sentralt virkemiddel i planen er etablering av et felles helhetlig kommersialiseringssystem. I handlingsplanen poengteres betydningen av å få på plass et velregulert avtaleforhold knyttet til ikke materielle rettigheter og en langsiktig og ryddig relasjon til en kommersialiseringsenhet. I Helse Sør-Øst sitt geografiske område finnes flere virksomheter som bistår i kommersialiseringsprosesser og som har tilknytning til universitet, høyskoler og helseforetak. Erfaring viser at utvikling av en oppfinnelse fra ide til kommersialisering er en komplisert prosess der kompetanse og kontaktnett innen fagområdet er sentralt. Gruppen som har Side 3 av 5

4 utredet handlingsplanen understreker at det vil være avgjørende å velge en sentral, felles kommersialiseringsaktør som er spesialisert på biomedisin. En slik organisasjon vil raskere kunne sortere ideer etter innovasjonspotensiale (innovasjonshøyde) og ha inngående kjennskap til støttesystemer og potensielle partnere inne utvikling og forretning. To kommersialiseringsaktører i Sør- Øst Norge har kompetanse innen biomedisin, Birkeland Innovasjon (eid av Universitetet i Oslo) og Medinnova (eid av Rikshospitalet HF). Birkeland Innovasjon dekker alle fagområder, men hvor biomedisin utgjør en viktig del, mens Medinnova er en dedikert aktør for biomedisin utviklet av Rikshospitalet HF for dette formålet. Medinnova er en integrert del av Rikshospitalets innovasjonssystem som utgjør et tyngdepunkt innen den biomedisinske innovasjonen i Sør- Norge. Medinnova har samlet betydelig og bred erfaring og kompetanse fra industriell og helsefaglig virksomhet innen biomedisin, patentkompetanse, klinisk utprøvning, kontraktsforhandlinger, økonomi/finans og forretningsutvikling. Medinnova har i dag samarbeidsavtaler med universitetssykehusene i Oslo og har ansvaret for InnoMeds virksomhet i Sør- Norge. Handlingsplanen foreslår at Medinnova velges som den felles kommersialiseringsenhet for Helse Sør-Øst og at det utarbeides en regional rammeavtale. Planen understreker at Medinnova må organiseres slik at mangfoldet i Helse Sør-Øst på innovasjonsområdet kan opprettholdes ved at det etableres satellittfunksjoner i forhold til alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Handlingsplanen legger videre lagt til grunn at ansvaret for håndtering av forskningsfond og industriavtaler fortsatt skal ligge under Medinnova. Det ligger økonomiske og ressursmessige gevinster ved en slik løsning. For å finansiere sin virksomhet må Medinnova også kunne trekke veksler på de økonomiske virkemidler Forskningsrådet har etablert på området gjennom FORNY- programmet. 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener handlingsplanen gir en godt utgangspunkt for oppfølging av innovasjonsdelen i den regionale forskningsstrategien. Implementering av handlingsplanen innebærer også at Helse Sør-Øst RHF følger opp den klare forpliktelsen som ligger i oppdragsdokumentet om innovasjon. Administrerende direktør legger vekt at handlingsplanen har blitt utformet av en bredt sammensatt gruppe og har blitt støttet av det regionale forskningsutvalget. Planen er også presentert for det administrative forskningsledernettverket i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør vil også understreke som handlingsplanen påpeker at det er viktig at det nye kommersialiseringssystemet blir tydelig forankret i helseforetakets ledelse og at ansvaret for gjennomføringen er klart plassert. Handlingsplanen vil bli fulgt opp gjennom driftsavtalene med helseforetakene og i det regionale forskningsutvalget. Rapporteringen vil bli innarbeidet i de vanlige rutiner for virksomhetsrapportering. Administrerende direktør vil be om at rutiner for håndtering av etiske problemstillinger og habilitetsspørsmål vedrørende innovasjon og kommersialisering tydeliggjøres i internkontrollrutinene for forskning i samarbeid med helseforetakene og Universitetet i Oslo. Administrerende direktør støtter forslaget i handlingsplanen om at Medinnova videreutvikles som en felles kommersialiseringsaktør for Helse Sør-Øst. Ved dette vil Helse Sør-Øst sikre god bruk av kompetanse, infrastruktur, lave driftsutgifter og oppnå en kritisk tilgang på innovasjonsprosjekter. Løsningen vil også passe godt inn i forhold hovedstadsprosessen for øvrig. Side 4 av 5

5 Administrerende direktør vil utrede nærmere eierskapet til Medinnova og legge dette fram for styret. Handlingsplanen kan sees uavhengig av eierskapet til kommersialiseringsenheten. Det er viktig at alle helseforetak sikres lik tilgang til kompetansen i enheten.. Etiske utfordringer. Oppfølging Kommersialisering er utfordrende på flere områder og har risiko knyttet til habilitet, etikk og økonomisk risiko og krever god internkontroll og klare fullmakter. Gjennom den valgte løsning og de mange konkrete tiltakene, vil innovasjonsområdet underkastes god styring og rapportering. Det er likevel viktig å følge virksomheten nøye slik at risikoen på området ikke blir for høy. Administrerende direktør ønsker derfor en løpende oppfølging av innovasjonsarbeidet gjennom virksomhetsrapportering og at implementering av handlingsplanen følges opp i regionalt forskningsutvalg og i administrativt forskningsledernettverk. Trykte vedlegg: Handlingsplan for innovasjon RHFenes handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Utrykte vedlegg: Ingen Side 5 av 5

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes,, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Formål

Detaljer