Spesialisthelsetjenesten - 10 år i statlig eie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialisthelsetjenesten - 10 år i statlig eie"

Transkript

1 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Kursdagene 2012 NTNU jan. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale helseforetakene. 5. januar, NTNU Trondheim Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten - 10 år i statlig eie Statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten i 2002: 2001/2002 : Fra sykehus som var eid og styrt av 19 fylkeskommuner, til 5 regionale helseforetak med til sammen over 40 helseforetak 2012 : Fire regionale helseforetak, med 23 helseforetak.

2 Eierstruktur De tre organisatoriske nivåene: Helse- og omsorgsdepartementet, eier Regionale helseforetak, eier av helseforetakene, egne styrer Helseforetak, egne styrer Helse Nord RHF Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Rusbehandling Midt-Norge HF Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehusapotekene HF

3 Styring Helseforetaksmodellen forutsetter stor grad av selvstyre for det enkelte helseforetak, som får sine oppdrag gjennom årlige bestiller- og oppdragsdokument, og gjennom foretaksmøter gjengitt i foretaksprotokoller. Eiendomsvirksomhet i spesialisthelsetjenesten etter statlig overtagelse. Store variasjoner i størrelse og utfordringsbilde, blant annet store forskjeller på teknisk tilstand og bruk.

4 Utfordringsbildet Felles utfordringer har vært: Store eiendomsmasser, totalt ca 4,8 millioner kvadratmeter Store variasjoner i tilstand og egnethet av arealene Flere bygg med uakseptabel tilstand og totalt et betydelig vedlikeholdsetterslep. Kartlegging av bygningsmassen (2008) Arealer ca. 4,8 mill m 2, dvs. ca. 1 m 2 pr innbygger fra ca m 2 til ca m 2 pr HF og m 2 til 2,6 mill m 2 pr RHF Kilde: FOU sluttrapport Delprosjekt 1, Multiconsult 2008

5 Kartlegging av bygningsmassens tilstand(2008) Teknisk tilstand Tilstandskarakter Sykehusenes bygningsmasse har en gjennomsnittlig vektet tilstand på 1,2 iht. NS3424, der Der 0 er best og 3 dårligst. Gjennomsnittlig arealvektet alder for bygningsmassen er ca.40 år. Kilde: FOU sluttrapport Delprosjekt 1, Multiconsult 2008 Underliggende utfordringer Teknologisk og medisinsk utvikling Krever stadig tilpasning av planløsninger og endret organisering Kortere levetid på teknisk utstyr pga nye metoder Økonomisk utvikling Helsesektoren er en av de mest kostnadskrevende sektorene i samfunnet. Økonomiske bærekraft må etableres innenfor den økonomiske rammen. 10

6 Utviklings- og forbedringsarbeid De regionale helseforetakene har hatt arbeider i gang for å samordne og utvikle eiendomsvirksomheten i foretakgruppene De regionale helseforetakenes forbedringsarbeid Etablere beslutningsrutiner og fullmaktstruktur for investeringsprosjekter. Innføring av kontoplan NS 3454 for livssykluskostnader bygg Innføring av husleie Kostnadsregistrering og analyser innenfor FDVU(S)området Tilstandsregistreringer av bygningsmassen etter NS 3424, og vedlikeholdsplanlegging Energiøkonomisering og ENOVA-prosjekter Benchmarkingsprosjekter Felles innkjøp

7 Samarbeid interregionalt/nasjonalt (Nasjonalt: i oppdrag fra eier, interregionalt: avtale om samarbeid på initiativ av de regionale helseforetakene.) Kompetansenettverket for sykehusplanlegging (nasjonalt, eid av Helsedirektoratet på oppdrag fra HOD): Veileder for tidligfaseplanlegging Utarbeidelse av nomenklatur og klassifikasjonssystem for sykehusarealer Kostnadsdatabase Fremskrivningsmodell for aktivitetsnivå i spesialisthelsetjenesten og dimensjoneringsunderlag for sykehusbygg Samarbeidsprosjekter Interregionalt: FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Miljø og klimaarbeid Landsverneplan for helsesektoren Klassifikasjonssystemet Tilstands- og tilpasningsdyktighetsanalyser Felles innkjøp rådgivningstjenester

8 FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester 5 delprosjekter Delprosjekt 1: Rollen som strategisk bygg- og eiendomsforvalter Målet er å bidra til utvikling av rollen som strategisk og proaktiv bygg- og eiendomsforvalter innen helsevirksomheten. Delprosjekt 2: Behovsdimensjonering Målet er å utvikle metoder og modeller som gir underlag for å identifisere og beskrive krav til fordeling, størrelse og kvalitet på sykehusbygninger og deres infrastruktur. Delprosjekt 3: Klassifikasjonssystemer Målet er å utvikle entydige klassifikasjoner og begreper, metoder og modeller som kan bidra til en mer ressurseffektiv og profesjonell forvaltning og utvikling av sykehusene over tid. Delprosjekt 4: Metoder og modeller for strategisk planlegging og analyse av sykehusbygninger Målet er å videreutvikle og verifisere eksisterende metodikk Delprosjekt 5: Nettverksbygging, profilering og resultatspredning Målet er å videreutvikle eksisterende kontaktnett, sørge for profilering av prosjektet, samt utveksle resultater og kunnskap. FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Rapporter tilgjengelig på:

9 Prosjekt Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapporten fra prosjektet omhandler følgende områder: Etablere Miljø- og klimaforum Miljøsertifisering av helseforetakene Bruk av felles innkjøpsmakt Bygg og miljø (delrapport) Materialvalg Energibruk (energimerking) Avfallshåndtering Transport og miljø Grønt sjukehus.no LVP Helse Landsverneplan for helsesektoren (LVP Helse), interregional samhandling (alle RHF deltar) 314 bygg er foreslått omfattet av Landsverneplanen (vernestatus), dvs.ca. 14 % av total bygningsmassen

10 Videre samarbeid Hvordan føre dette arbeidet videre: Enighet mellom de fire regionale helseforetakene om å utrede følgende: (arbeidsgruppe med mandat) Videre samarbeid, mandat interregional arbeidsgruppe. å utrede hvordan de fremlagte resultater og innsamlede data gjennom FoU-prosjektet Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester ( )og andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene. anbefale hvordan allerede opprettede databaser best kan driftes og vedlikeholdes, og gjøres tilgjengelige for samtlige helseforetak. belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger vil bety i kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan oppnås ved å ta i bruk nye metoder og verktøy. vise hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og overføres til nye prosjekt.

11 Bottom-up Operativt Taktisk / strategisk Taktisk / strategisk HF RHF Agresso Lydia Dept/Dir Rapportering Nasjonale eiendomsdata db Integrasjonslag økonomi Plania TiPS FM Archibus/FM Excel RHF eiendomsapplikasjon Innrapportering/integrasjon av nøkkeldata fra HF Aggregering, analyse Rapportering Utfordringer IT-infrastruktur Datastruktur/klassifisering og datakvalitet Fordeler HFene ajourholder datagrunnlaget Merida Supplerende data Hva skjer framover? Hva er viktigst å samarbeide om? Hvordan?

12 Høy investeringsaktivitet etter 2002 Stor investeringsaktivitet knyttet til større prosjekter St. Olavs Nye Ahus, Nytt forskningsbygg Ombygging Haukeland, Nordlandssykehuset Oppfølging av: opptrappingsplanen for psykisk helse kreftplanen og sluttføring av en rekke prosjekter igangsatt i fylkeskommunal regi Høy investeringsaktivitet Totalt ca 65 mrd kr i perioden Inviterer til:

13 Samarbeid innen Utvikling Utvikling og implementering av metoder og verktøy knyttet til behovsdimensjonering, strategisk planlegging og analyser av sykehusbygninger Klassifisering av sykehusarealene Utarbeidelse av utviklingsplaner (jfr. Veilederen) herunder strategiske planer for arealbruk vurdering av bygningsmassens sammensetning i forhold til behov - avklaring av byggebehov Planlegging Prosjektorganisering etablering av prosjekt-/byggherreorganisasjon, utvikling/etablering av styringssystemer, organisering av brukermedvirkning Programmering HFP, FP, RFP, OTP mm Prosjektering prosjekteringsledelse Utarbeidelse av rapporter/planer i idefasen, konseptfasen, forprosjektfasen og detaljprosjektfasen herunder gjennomføring av KSK Bruk av BIM, bygningsinformasjonsmodell/modellering Bygging Prosjekt- og byggeledelse Overlevering håndtering av reklamasjoner Nedbygging av byggherreorganisasjonen S&A: Strategisk Analyse TPD: Tilpasningsdyktighet TFP: Tidligfaseplanlegging OT: Overtakelse FDVUS: Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling og Service / Støtte OMB: Ombygging R: Riving LCC: Life Cycle Costs (Livssykluskostnader) SLA: Service Levet Agreement (Service leveranse avtale) KTI: Kundetilfredshetsindeks ÅpenBIM-fokus S&A TFP Produksjon for å bygge Byggproduksjon OT Bruk (produksjon i bygget) FDVUS OMB R BIM Krav BIM Prosj BIM Bygging BIM Igangsetting BIM FDVUS BIM KV BIM Omb Utvikling pågang Helsebygg krav funksjon, pasientflyt Kjernevirksomhet as built, TPD

14 Samarbeid innen Miljø og klima, herunder energi. Innkjøp, etisk handel BIM Stab RHF Adm.dir RHF Bygg og Eiendom Regionalt ressurs og kompetanse senter for sykehusplanlegging og bygging HF styre HF styre HF styre HF styre Prosj.styre HF-dir HF-dir HF-dir HF-dir Prosj. 1 Prosj. 2 Prosj. 3 Prosj. 4 HF eiendom HF eiendom HF eiendom HF eiendom

15 Takk for oppmerksomheten!

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 SYKEHUSBYGG HF - Bygg og miljø Nils Arne Bjordal Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 Bakgrunn Kompetansenettverket for sykehusplanlegging 1997 2014 «Bedre helsebygg» 2006 2011 Interregionalt eiendomsforum

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30)

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/573 GEN Dykkar ref.: Dato: 19.10.2011 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Vi kallar med dette

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF)

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer