SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015"

Transkript

1 SYKEHUSBYGG HF - Bygg og miljø Nils Arne Bjordal Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015

2 Bakgrunn Kompetansenettverket for sykehusplanlegging «Bedre helsebygg» Interregionalt eiendomsforum 2013 Utredning vedr samordning av eiendomsområdet 2013 Etablering av Sykehusbygg HF et felles eid foretak for samordning av eiendomsområdet 2014

3 Kompetansenettverket for sykehusplanlegging Startet i 1997 av Helse- og omsorgsdepartementet Reetablert og omorganisert i 2003 og eierskap overført til Helsedirektoratet Styringsgruppe sammensatt av representanter for Helsedirektoratet, regionale helseforetak og med observatør fra Helse-og omsorgsdepartementet Finansieres av Staten og de regionale helseforetakene SINTEF Teknologi og samfunnavd. helse sekretariat Kompetansenettverket eier portalen Avviklet ultimo 2014

4 «Bedre helsebygg» Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester - FoU-prosjekt initiert av Multiconsult, finansiert av Multiconsult, de regionale helseforetakene og Norges Forskningsråd og med medvirkning fra SINTEF Teknologi og samfunn avd. helse. Et kunnskaps- og kompetanseprosjekt som skal styrke RHF- /HF enes rolle som strategisk bygg- og eiendomsforvalter med det for øye at en oppnår bygninger som i størst mulig grad støtter oppunder helsevirksomheten.

5 - Delprosjekt 1: Rollen som strategisk byggog eiendomsforvalter «Prosjektets arbeidsgruppe er av den oppfatning at den beste løsningen vil være å etablere et Helsebygg Norge som fremstår som en sterk og profesjonell aktør som sikrer at bygnings- og eiendomsmassen utvikles i tråd med Spesialisthelsetjenestens behov. Spesielt ser vi at dette vil legge best til rette for å bygge opp og utvikle tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre det store investeringsløftet som spesialisthelsetjenesten står ovenfor.»

6 Interregionalt eiendomsforum Rapport «Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene» dat Felles styresak ultimo 2012/primo Konklusjon: «Administrerende direktør anbefaler at det etableres et interregionalt eiendomsforum, i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Dette har som hovedmål å effektivisere og profesjonalisere eiendomsvirksomheten gjennom erfaringsoverføring, standardisering og kompetanseheving, samt bruk av felles databaser og erfaringsdata.»

7 Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging dat Foretaksmøte 30. januar 2013 Av foretaksprotokollen fremgår det at det skal utredes:.. etablering av et nasjonalt helseforetak for planlegging, utvikling og drift av sykehusbygg. Kunnskap om forvaltning og drift er en forutsetning for å kunne planlegge gode nye sykehusbygg. Et nytt nasjonalt foretak skal bistå i kunnskapsoverføring mellom helseforetak, i utvikling og forvaltning av eiendomsmassen og planlegging av byggeprosjekter.

8 - forts. Foretaket skal videre ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde metoder og verktøy for strategisk analyse på området. Utredningen skal bygge på eksisterende samarbeid innen eiendomsområdet. Etablering av foretaket skal ikke endre etablerte eier- og ansvarsforhold for forvaltning og utvikling av eiendommene. Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede arbeidet. Departementet skal delta som observatør. Utredningen skal være ferdigstilt innen 1. oktober Utredningen ble behandlet av styrene i de regionale helseforetakene ultimo 2013 og oversendt HOD.

9 Etablering av Sykehusbygg HF et felles eid foretak for samordning av eiendomsområdet Foretaksmøtet «Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og omtale i Prop. 1 S ( ) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Departementet ønsker bedre samordning av eiendomsvirksomheten innenfor spesialisthelsetjenesten og ba om at de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, etablerer et felles eid helseforetak for samordning innenfor eiendomsområdet i løpet av Det felles eide helseforetaket skal ha ansvar for oppgaver innen analyse, systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer, samt rådgivning og byggherrefunksjoner ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Helseforetaket skal ha en desentralisert organisasjonsmodell med hovedkontor i Trondheim.»

10 Etablering av Sykehusbygg HF Sak vedr Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet («Sykehusbygg HF») ble forelagt de regionale styrene sept okt Sykehusbygg HF ble stiftet Første styremøte ble avholdt

11 Sykehusbygg HF - formål 4 Sykehusbygg HF skal være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus, og sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte. Byggeoppdrag eller bidrag til byggeoppdrag skal bare kunne leveres til de 4 RHFene og deres underliggende HF samt parter som inngår i et sameie med disse.

12 Sykehusbygg HF - virksomhet 5 Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for sykehuseiere og sektoren forøvrig. Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og tjenester innen eiendomsområdet som det er gevinster ved å utføre felles for sektoren, herunder; utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for byggog eiendomsrelatert sykehusplanlegging, samt gi tilgang på personell med spisskompetanse vedrørende alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom, prosjektledelse og rådgivning til byggeprosjekter øvrige tjenester som naturlig hører inn under Sykehusbygg HFs formål

13 Fellesoppgaver Utvikling og vedlikehold/oppdatering av felles standarder, retningslinjer og veiledere Kontrakt og innkjøpsregler Kvalitetssystemer Prosjektstøtte, herunder arkivsystemer, byggeweb, prosjekteringsverktøy Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder Forvalte og drifte felles databaser Fagutredning, fagutvikling, metodeutvikling, verktøyutvikling og maler BIM

14 - forts. Energi og miljø Fremskrivningsmodell Kulturminne Prosjektevaluering og læringsprosesser Kompetanseoppbygging prosjektledelse «prosjektlederskole» Kompetanseoverføring mellom prosjekt følgeevaluering og etterevaluering Benchmarking drift, LCC-analyser Koordinering av arbeidet med myndighetskontakt

15 Tjenester prosjektfinansierte Bistand, rådgivning, strategiske analyser herunder av prosjekteffektivitet og utredningsoppdrag, i hovedsak knyttet mot utviklingsplaner og tidligfase. Bistand i gjennomføringsfasen av byggeprosjekt, herunder uttesting og overlevering Bistand i forbindelse med forvaltningsplaner, kulturminnevern, kjøp/salg/innleie/utleie, forsikring, energi, miljø, brannvern, vedlikeholdsplaner, etc. Fremskrivingsmodell, analyse og kapasitetsberegning Diverse utredningsoppdrag etter bestilling fra de regionale helseforetakene

16 Forholdet og organisering mellom Sykehusbygg HF og RHF/HF

17 Økonomiske forhold Driftsfinansiering Rammefinansiering Prosjektfinansiering Kostnader til fellesoppgaver foreslås finansiert med 40% fra HSØ og 20% fra hvert av de tre øvrige RHFene. Administrative kostnader foreslås finansiert med 25% av hvert av de fire RHF ene, for den delen som ikke blir belastet enkeltoppdrag. Kapitalisering - Selskapet er etablert med en innskuddskapital på kr 5,0 mill. Denne dekkes av eierne etter eierbrøk. Eierandeler mellom RHF - lik fordeling med 25% eierskap til hver av de fire RHF ene

18 Sykehusbygg HF styret og ledelse Styret: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik Thoresen, nestleder Hilde Rolandsen Ivar Eriksen Rigmor Helene Hansen, ekstern repr. Kristin Gustavsen, ekstern repr. Ansatterepr. p.t. ikke oppnevnt Ledelse p.t.: fung. adm. dir. Bjørn Remen Nytilsatt adm. dir.: Ann Elisabeth Wedø

19 Foretaksmøte RHF januar 2015

20 Status Sykehusbygg HF mai 2015 adm. oppgaver Strategiplan og virksomhetsplan (avvent AD) Personalreglement (påbegynt) Systemer for økonomistyring/prosjektstyring, rapportering og årsregnskap (påbegynt) Årsbudsjett og langtidsbudsjett (OK) Finansieringsmodell (OK) Adm. styringssystemer og kvalitetssystemer (delvis påbegynt) IKT etablering hovedkontor og prosjektkontor (OK) Lokaler hovedkontor og lokale kontor (OK) Anskaffelser (se egen liste) Miljøsertifisering (gjenstår) Risiko- og internkontrollrutiner, inkl. beredskapsplan (delvis påbegynt) Rekruttering og organisering, inkl. virksomhetsoverdragelser (OK) Hjemmesider, intranettsider og Sykehusplan.no (delvis OK)

21 Status Sykehusbygg HF mai anskaffelser Organisasjonsnummer Personalforsikringer og pensjon IKT-tjenester Regnskapstjenester Banktjenester Internettsider Kommunikasjonstjenester HINAS-avtaler (ca. 20 stk) Kontorlokaler; hovedkontor Trondheim og lokalt i Oslo Domenenavnet Sykehusbygg.no Prosjektstyringsverktøy (under vurdering) Arkiv- og journalsystem (under forberedelse) Juridiske tjenester (under forberedelse) Intranettsider (under forberedelse) Bedriftshelsetjeneste (under forberedelse)

22 Igangsatte og planlagte prosjekt Utvikling av standarder standardløsninger av rom/sykehusbygg Utvikling av modell for erfaringsoverføring og type løsninger Utvikling av metodikk for evaluering av sykehusprosjekter Videreutvikling og drift av fremskrivningsmodellen Nasjonal database og etablere en oversikt over klassifiserte sykehusareal Revisjon av veileder for tidligfaseplanlegging Utvikling av veileder for overordnet teknisk program Utvikling av veileder for brukermedvirkning i sykehusprosjekter Evaluering av KSK utlysing av ny rammeavtale Digital kommunikasjon digitale tjenester for kommunikasjon med samarbeidspartnere Gjennomføre en kartlegging av sykehusbyggs tilgjengelighet og strategi for å gjøre Norge universelt tilgjengelig innen 2025 Etablere kravdokument vedr. miljø og klimatiltak. Etablere miljøledelse og miljøstyringssystem

23 Etablere og videreutvikle verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus Fullføre prosjekt vedr. sammenligning av byggekostnader mellom Norge og Danmark «Sykehusbyggskolen». Etablere en intern kompetanseenhet og kontakt/avtale med eksterne kompetansemiljø Prosjektstyringssystem, prosjektstyringsverktøy og støttesystemer, program og porteføljestyring Myndighetskontakt. Koordinator ift. eksterne nettverk (nasjonalt og internasjonalt) Kulturminnevern Avhending bygg og eiendom

24 Oppdatering av veileder for økonomisk bærekraft Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt Sykehuslogistikk Virksomhetsutvikling, organisering, ibruktaking planprosess og metodeutvikling

25

26 Sykehusbygg HF - ansettelsesforhold Kun innleide adm. ressurser fram til 1.april 2015 Januar: Prosjektleder helikopterlandingsplasser April: 17 faste ansatte i Helsebygg Midt-Norge ble virksomhetsoverdratt med prosjektportefølje fra Helse Midt-Norge. I tillegg ansettelse av en prosjektleder samhandling i Tønsbergprosjektet Konst. AD etablerte en konst.ledergruppe Mai: Adm. dir. og ass. adm. dir. tilsatt Juni september: 7 sykehusplanleggere, 1 fagansvarlig spesialrom, 2 spesialrådgivere kulturminnevern, 1 spesialrådgiver omsetning Flere stillinger utlyst i februar, ansettelsesprosess pågår: Mulig tilsetting av 3 fagansvarlige innenfor bygg, teknikk og IKT i nærmeste framtid. Prosjektledere og prosjekteringsledere Lederstillinger (5 stk)

27 Virksomhetsoverdragelse fra HSØ : Infomøter med de ansatte pågår, med sikte på overgang 1. juni. Møte med Helse Nord avholdt Dvs med 4 HF. Det igangsettes en prosess vedr. mandat for en evt. overgang til Sykehusbygg. Målsetting om behandling i Direktørmøte HN 1. juli. Prosess vedr. avtale med Stavanger Universitetssykehus (SUS) pågår.

28 Oppdragsdokument 2015 til Sykehusbygg HF STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2015 i) Miljø- og klimaarbeid Det vises til rapporten Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport De regionale helseforetakene skal videreføre arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. Sykehusbygg HF skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. De regionale helseforetakene skal arbeide videre med å utvikle konkrete miljøindikatorer som er egnet for resultatmåling. Sykehusbygg HF skal ved behov kunne gi bidrag til dette arbeidet.

29 Oppdragsdokument 2015 til Sykehusbygg HF STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2015 q) Kvalitet i anskaffelsesprosessene -- Det legges til grunn at Sykehusbygg HF -- Følger opp anbefalingene fra de regionale helseforetakenes fellesprosjekt knyttet til miljø og samfunnsansvar, delprosjekt innkjøp.

30 Oppdragsdokument 2015 til Sykehusbygg HF STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2015 r) Miljø- og klimatiltak Det vises til arbeidet med det nasjonale miljø- og klimaprosjektet i helseforetakene og til sluttrapport om miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten. Det vises videre til krav om oppfølging av nasjonal klimapolitikk og at sektoren gjennom energiøkonomisering og klimavennlig oppvarming må bidra til å realisere de nasjonale klimaforpliktelsene. Sykehusbygg HF bes om å etablere miljøledelse og miljøstyringssystem med påfølgende sertifisering av styringssystemet i henhold til ISO standarden. Dette arbeidet skal ta sikte på å innføre slike systemer innen utgangen av Sykehusbygg HF bes om å følge opp og iverksette de øvrige målene med anbefalte tiltak som er omhandlet i sluttrapporten på områdene innkjøp, bygg/eiendom og transport.

31 - Sluttrapport innkjøp - sette miljøkrav ved anskaffelser - vedta etiske krav i sine anskaffelser

32 - - Bygg og miljø prosjektrapport II 2012 Mål og langsiktige ambisjoner Klimagassutslipp: Arbeide fram øvre grense for klimabelastning for nybygg Energibruk: Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg Redusere energiforbruket vesentlig i eksisterende bygningsmasse Materialbruk: Bygg i spesialisthelsetjenesten skal ha materialer med lavest mulig klimagassutslipp og med minst mulig innhold av helse- og miljøskadelige stoffer Rive- og byggavfall: Øke graden av gjenbruk/gjenvinning for riveog byggavfall Ledelse og kompetanse: Spesialisthelsetjenesten skal være en pådriver og et forbilde i byggenæringen

33 - Bygg og miljø prosjektrapport II 2012 Sentrale anbefalinger i handlingsplan : Krav om miljømål må inngå allerede i Tidligfaseveilederen, herunder krav vedrørende det ytre miljø. Det skal utarbeides klimaregnskap for alle nye prosjekter større enn 50 mill. kr. Dette skal foreligge før en prosjektbeslutning (dvs. i konseptfasen og forprosjektfasen). Beregning av livssykluskostnader (LCC) skal utarbeides parallelt. I byggeprosjekter med størrelse som beskrevet i TEK (avfallplan), skal det utarbeides miljøplan og utpekes miljøansvarlig som har ansvaret for at miljøambisjoner og miljøkrav blir ivaretatt ved valg i alle faser av prosjektet. Det settes krav om miljødeklarasjon (EPD) ved materialvalg i alle prosjekt, samt unngå bruk av stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten. Dette skal tydeliggjøres i alle planfaser.

34 - Bygg og miljø prosjektrapport II 2012 Sentrale anbefalinger i handlingsplan , forts.: Alle nye byggeprosjekt skal etableres med passivhusnivå og få energikarakter A. Ved totalrehabilitering skal det min. tilfredsstille energimerke B (passivhusnivå fra 2015). Alle rehabiliterings- og riveprosjekt skal miljøkartlegges før oppstart. Min. 80 % (i vekt) av alt byggavfall skal kildesorteres for gjenbruk/gjenvinning. Ved riveprosjekter skal min. 95 % (i vekt) av alt avfall kunne gjenbrukes/gjenvinnes. Spesialisthelsetjenesten må organiseres slik at miljømål og virkemidler, og tilhørende erfaringsutveksling, kan samordnes slik at kompetansen kan utnyttes best mulig i alle prosjekt. Miljøklassifisering kan være et virkemiddel for å oppnå en høyere miljøstandard ved nye byggeprosjekt. Verktøyet BREEAM-NOR kan være et mulig hjelpemiddel.

35 Spørreundersøkelsen våren 2015 MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN oppfølging av prosjektrapport (2012) Ja Nei Merknad Navn Helseforetak: 1.Er rapporten og vedtak knyttet til behandlingen av denne i det regionale styret gjort kjent for helseforetaket? Er miljøkrav formidlet gjennom foretaksmøte? Utarbeides klimaregnskap for alle nye prosjekter? Beregnes livssykluskostnader for alle nye prosjekter? Utarbeides miljøplan i alle nye prosjekt? Utpekes miljøansvarlig som har ansvaret for at miljøambisjoner og miljøkrav blir ivaretatt ved valg i alle faser av prosjektet? Blir miljødeklarasjon (EPD) etterspurt ved materialvalg i alle prosjekt? Er nye byggeprosjekt etablert med passivhusnivå og med energikarakter A? 9. Er det lagt til grunn at en ved totalrehabilitering min. skal tilfredsstille energimerke B (passivhusnivå fra 2015)? 10 Er det startet et arbeid med innføring av energiledelse med grunnlag i standard NS-EN ISO 5001? 11. Er det installert automatisk innsamlingssystem for energioppfølging (EOS)? 12. Er det gjennomført miljøkartlegging før oppstart av alle rehabiliteringsog riveprosjekt? 13. Er min. 80 % (i vekt) av alt byggavfall kildesortert for gjenbruk/gjenvinning? Er min. 95 % (i vekt) av alt avfall gjenbrukt/gjenvunnet i riveprosjekt? Har ENOVA eller tilsvarende vært involvert i prosjektet? Er det behov for faglig bistand i forbindelse med ovennevnte? Hvis ja, angi hvilken bistand som ønskes.

36 Spørreundersøkelsen våren helseforetak har svart 5 ikke svart 3 helseforetak ønsker bistand i forbindelse med undervisning, opplæring, veiledning LCC, miljøkartlegging, avfallsplan

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer