Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF"

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik Thoresen Ivar Eriksen Hilde Rolandsen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Bjørn Remen, kst adm.direktør Berit Valstad-Aalmo, sekretær Styremøtet er åpent for publikum og presse SAKSLISTE: Saksnr Beslutning/ Orientering Sak SB 09/14 B Godkjenning av innkalling til møtet og signering av protokoll fra styremøtet SB 10/14 O Status etablering av Sykehusbygg HF, inkludert presentasjon av IKT-plan Underlag Delvis u.off SB 11/14 O Oppfølging av sak 03/2014: Avtale om innleie av kst.adm.direktør Vedlagt U.off. SB 12/14 B Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF Vedlagt SB 13/14 O Oppfølging sak 06/2014, punkt 3: Budsjett 2015 og aktiviteter knyttet opp mot de 10 mill i vedtakets punkt 1 fremmes for styret i desember Vedlagt SB 14/14 B Virksomhetsoverdragelse Vedlagt SB 15/14 B Rekrutteringsplan Vedlagt SB 16/14 B Leie lokaler for regionkontor Sør-Øst U.off Styreleder vil orientere nærmere om dette i møtet. SB 17/14 Eventuelt: Styreseminar mars 2015 Innspill til foretaksprotokoll for felleseide helseforetak/ oppdragsdokument 2015 Trondheim 4.desember 2014 Steinar Frydenlund, styreleder Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 1 av 1

2 SB-SAK 12/2014 OPPGAVER OG ORGANISERING AV SYKEHUSBYGG HF OPPSUMMERING Målsettingen og forutsetningene for en etablering av et nasjonalt foretak ble gitt av Helseministeren i foretaksmøte 7. januar Helse Midt-Norge ble gitt i oppgave å forestå en slik etablering. Selskapet ble stiftet med det siste RHF-styrevedtaket i Helse Vest Forslag til organisering og oppgaveområder framgår av dette saksframlegg. Dvs. med hovedkontor og fagavdelinger i Trondheim, og med 4 regionavdelinger som har ansvaret for å forestå etablering og gjennomføring av de enkelte prosjekt. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret gir sin tilslutning til den organisering som er angitt i saksframlegg, og med grunnlag i den type oppgaver som er skissert. 2. Det nasjonale felleseide foretaket Sykehusbygg HF, må utvikles gradvis, og i faser slik det er beskrevet i saksframlegg. TRYKTE VEDLEGG: Ingen Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 1 av 5

3 BAKGRUNN/UTREDNING: Sykehusbygg HF sine oppgaver kan overordnet beskrives slik iht. vedtak i RHFstyrene: 1. Rammefinansierte fellesoppgaver og administrasjon. 2. Prosjektfinansierte oppgaver. Vi foreslår å beskrive aktivitetene videre i 4 virksomhetsområder: 1. Forretning og administrasjon. 2. Fellesoppgaver. 3. Plan- og utvikling. 4. Prosjektering / bygging. Område 1 og 2, vil i all hovedsak inngå i de rammefinansierte fellesoppgavene, mens område 3 og 4 vil være prosjektfinansiert. For øvrig er det vedtatt at virksomheten skal ha en geografisk plassering med hovedkontor i Trondheim og med en desentralisert organisering. Hovedoppgavene i Sykehusbygg kan beskrives slik: 1. Forretning og administrasjon Hovedoppgaven her blir å forestå alle administrative tjenester som et slikt selskap skal forestå. Primært bør slike aktiviteter organiseres ved hovedkontoret. Dvs. overordnet ledelse av selskapets aktiviteter, herunder sikre HR-funksjon, økonomi og overordnet prosjektstyring, IKT og kommunikasjons-funksjoner. 2. Fellesoppgaver Innenfor dette området er det definert mange oppgaver, som skal være oppgaver til felles nytte i Sykehusbygg HF og for RHF/HF ene. Det må påregnes at det kontinuerlig vil være behov for avklaringer videre vedrørende hva som skal inngå som slike fellesoppgaver. Noen konkrete bestillinger vil framkomme gjennom årlige oppdragsdokumenter, men mange oppgaver vil også være naturlig å utvikle som en del av bestilte prosjekter. Sentrale oppgaver for fellesoppgaver kan være: Utvikle kompetanse vedr. off. anskaffelser. Etablere og håndtere felles løsninger innen IKT, som ulike databaser, webløsninger/prosjekthotell etc. Utvikle bruk av BIM (prosjektering, bygging, ferdigstillelse, drift). Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 2 av 5

4 Utvikle veiledere, standarder, styringssystem, kvalitetssystem/hms-system. Utarbeide felles standarder vedr. etisk handel (miljø, sosial dumping, korrupsjon). Klassifisering av sykehusareal. Systematisk tilstandsregistrering av bygg. Utvikle eksisterende systemer, herunder overordnede FDVU-systemer. Følge- og etterevalueringer av prosjekt (i alle faser). Myndighetskontakt (høringsuttalelser, komitèarbeid, nasjonale konferanser). Delta i nasjonale/internasjonale nettverk/program, eks. Prosjekt Norge. Bistand og rådgiving vedr. kulturminnevern (Landsverneplan helse). 3. Plan og utvikling (sykehusplanlegging i tidligfasen) Her vil det være aktuelt med oppgaver hvor Sykehusbygg HF bistår det enkelte RHF/HF gjennom alle faser, f.o.m. utviklingsplaner t.o.m. forprosjekt. Som hovedregel må det legges til grunn at Sykehusbygg får det samlede ansvar for tidligfasen i et prosjekt. Oppgaver som vil inngå i plan og utvikling kan være: Prosjektledelse/prosessledelse i alle faser. Medisinsk faglige kompetanse og oppgaver innenfor et prosjekt. Gjennomføre utviklingsprosjekt, bestilt gjennom Oppdragsdokument, eller av det enkelte RHF/HF. Utvikling av veiledere (som også inngår innenfor fellesoppgave-området). Beregninger innenfor framskrivning av kapasitet, pasientanalyser og økonomi. Programmering innenfor alle funksjonsområder. Lede brukermedvirkningsprosesser. Utvikle veiledere for universell utforming. Oppgaver innenfor helse- og arkitektur/kunst. Oppgaver vedr. arealplanlegging (stedsvalg/byplanlegging, infrastruktur). 4. Prosjektering og bygging Overgangen mellom planfasen og prosjekteringsfasen, kan variere litt mellom det enkelte prosjekt. Dvs hvem og hvordan denne overgangsfasen blir ledet. Dette kan ha sammenheng med kompetansen/kapasiteten til de som leder prosessene i disse fasene, og det kan også ha sammenheng med hvilken gjennomføringsmodell en ønsker å benytte fram til ferdigstillelse av prosjektet. Prosjektene her vil i all hovedsak være prosjektfinansiert. Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 3 av 5

5 Oppgavene kan også her variere, fra det å leie ut personell til å delta i et prosjekt styrt av det enkelte RHF/HF, eller håndtere enkeltoppgaver innenfor et prosjekt, til det som man vil legge til grunn som en hovedregel: At Sykehusbygg HF får et samlet gjennomføringsansvar i de enkelte prosjekt (byggherrefunksjon). Sentrale oppgaver som vil inngå under prosjektering og bygging er: Prosjektledelse/prosjekteringsledelse/prosessledelse. Fagoppgaver/ledelse, innenfor infrastruktur - bygg teknikk IKT logistikk testing/ferdigstillelse. Oppgaver vedr. økonomi og framdrift (prosjektstyring). Hovedbyggeledelse. Organisering av Sykehusbygg HF Det er i Foretaksprotokoll fra januar 2014, lagt til grunn at hovedkontor skal være i Trondheim, og med en desentralisert modell. Det er videre lagt til grunn at det skal etableres et Bestillerforum som skal: «Bruk av helseforetaket til å utføre fellesoppgaver, reguleres gjennom en tjenesteavtale som følges opp av et oppnevnt Bestillerforum». Mandat for dette Bestillerforumet er ikke vedtatt, men må besluttes. Det foreslås at mandat utarbeides i løpet av 2015, og hvor erfaringene rundt dette forumet vurderes før et endelig mandat vedtas. Organisasjonskartet nedenfor er vist slik at Sykehusbygg ivaretar de overordnede føringene for: 1. Fagansvar/fellesoppgaver. Det betyr en kvalitetssikring av den faglige utviklingen innenfor alle områder gjennom å sikre at prosjektene arbeider under enhetlige faglige krav. Viktig at de ressursene som inngår her, også skal være en ressurspool for de ulike prosjekt underlagt regionkontorene. En slik enhet som her skisseres, skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim. Men ressurspersoner som i dag inngår i ulike RHF/HF, og som ansettes (helt el. delvis) i Sykehusbygg HF, bør fortsatt kunne ha en geografisk tilknytning til sin region. 2. Prosjektansvar delegeres (innenfor egne instrukser og fullmakter), til regionene. Se organisasjonskart under. I prosjektene, særlig i prosjektering/byggefasen, så forutsettes det i all hovedsak en lokalisering tett opp til det aktuelle prosjekt. Organiseringen innenfor de ulike prosjekt, vil måtte variere, avhengig av størrelse/kompleksitet, geografisk plassering etc. I større prosjekt forutsettes oppnevnt egne prosjektstyrer, og i mindre prosjekt kan styringsgrupper være aktuelt. Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 4 av 5

6 Gjennomføringen/etableringen av denne organisasjonen, vil avhenge av hvilke oppdrag og oppdragsmengder som tilføres Sykehusbygg de neste 2 år. Det må forutsettes at Sykehusbygg HF gis et samlet prosjektansvar for litt større prosjekt allerede i 2015 (min 2 stk). I tillegg vil det tilkomme flere oppgaver vedr. den praktiske etableringen av Sykehusbygg som organisasjon, og mange oppgaver innenfor område Fellesoppgaver. Det antas at etableringen av hele organisasjonen, slik den er vist på organisasjonskartet under, må skje i faser. Fase 1: Etablering av hovedkontor i Trondheim med nødvendig administrasjon. Ansette utviklingsdirektører for de 3 virksomhetsområdene. Ansette nødvendige medarbeidere innenfor fellesoppgaver og tidligfaseplanlegging. Fase 2: Ansette regionsjefer/regiondirektører i de regioner hvor det trolig etterspørres prosjektansvar/tjenester fra Sykehusbygg i Ansette nødvendige prosjektmedarbeidere og eventuelt styrke administrasjonen. Fase 3: Fullføre ansettelsene av regionsjefer, utviklingsdirektører og nødvendige prosjektmedarbeidere. Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 5 av 5

7 SB-SAK 13/2014 OPPFØLGING AV SAK 06/2014: DRIFTSKAPTAL Det vises til styresak SB 06/2014, driftskapital 2015, hvor styret fattet følgende vedtak: 1. Styret i Sykehusbygg HF ber om å få tilført ¼ av interimbudsjett for 2015 til etableringskostnader, fellesoppgaver og administrasjon. Administrasjonen får i oppgave å følge opp saken mot eierne iht. avtalt fordelingsnøkkel. Til sammen kr 10 mill overføres til Sykehusbygg HF innen Styret i Sykehusbygg HF ber administrasjonen vurdere likviditetsbehovet fortløpende. Overføringer fra RHFene skal skje iht. vedtatte føringer for felleseide foretak. 3. Budsjett 2015 og aktiviteter knyttet opp mot de 10 mill i vedtakets punkt 1 fremmes for styret i desember FORSLAG TIL VEDTAK Styret for Sykehusbygg HF tar framlagt budsjett og aktiviteter knyttet til 10 mill som overføres innen til orientering. TRYKTE VEDLEGG: Vedlegg 1: Budsjett etableringskostnader Vedlegg 2: Budsjett driftskostnader 1. kvartal Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 1 av 3

8 Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 er 40 mill for områdene etablering, administrasjon og fellesoppgaver. Det er rimelig å anta at Sykehusbygg vil trenge en likviditet som dekker etableringskostnader samt andelen driftskostnader som forventes å påløpe i første kvartal. Dette utgjør til sammen 10 mill. Budsjettet for første kvartal er 3,4 mill. Dette er satt under forutsetning om at det ikke ansettes faste ansatte i perioden. Det forutsettes også at etablering av nye kontorer skjer etter første kvartal. Aktiviteter første kvartal Etableringskostnader Etablering av hovedkontoret med anskaffelse av støttesystemer og overføring av databaser fra Kompetansenettverket (fellesoppgaver) vil være en prioriteringsaktivitet første kvartal i Sykehusbygg vil trenge innleie av administrativt personell i oppstarten for å få administrative systemer på plass (inkl. personalsystem, pensjon, forsikringer mm) for deretter å starte rekrutteringsprosessen for bemanning av hovedkontoret. Dette er lagt inn som en del av etableringskostnadene. Eksakte kostnader er ikke framskaffet da en rekke tjenester skal ut på anbud, men det er rimelig å anta at totalt nivå på etableringskostnader vil ligge på 8,6 mill. Av dette er 2,8 mill belastet HMN i 2014 og vil fordeles på de fire RHFene i henhold til avtale. Månedlige driftskostnader Det vil påløpe faste driftskostnader fra til blant annet IKT, støttesystemer og nettside. Det blir anskaffet 5 PCer som settes i drift fra årsskiftet og månedlige driftsutgifter knyttet til dette vil ligge på kroner. I tillegg kommer generelle kontorkostnader som vil ligge på kroner per mnd, samt kostnader til revisjon, juridisk bistand mv. Det vil påløpe faste kostnader til regnskapstjenester fra samme dato. Tjenesten er ute på anbud og eksakt kostnad kan ikke angis, men det er rimelig å anta at denne vil ligge på opp mot kroner per mnd. Anskaffelser Sykehusbygg HF har behov for avtaler innenfor et vidt spekter. Men det er ikke gitt at Sykehusbygg kan bruke/gjøre avrop på Hinas- eller RHFenes avtaler. Administrasjonen har bedt om å tiltre noen rammeavtaler HINAS har koordinert på vegne av de regionale helseforetakene. Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 2 av 3

9 Ut over disse, må Sykehusbygg snarest gjøre anskaffelser bl.a. innenfor: Regnskapssystem inkl. lønn (pågår) Arkiv/journalsystem Forsikringer (inkludert personal, reiser, utstyr, byggherreforsikring?) Kontorlokaler Rekrutteringsbyrå Juridiske tjenester Kommunikasjonsrådgivning KSK-rådgivere Listen er ikke uttømmende Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 3 av 3

10 Vedlegg 1, SB-sak 13/14 Budsjett etableringskostnader Sykehusbygg Belatset HMN i Total Rådgiverbistand stiftelse Rådgiverbistand MVA, domene med mer Økonomikonsulent Konsulenttjenester Konsulenttjenester Fungerende AD Administrativ bistand i etableringfasen Påløpte kostnader i Helsebygg Faktureres fra fra Helsebygg Rekruttering AD Annonsekostnader rekruttering AD Rekruttering Rekruttering Revisjon Regnskapstjenester, lønn- og personalsystem Revisjon og regnskap Domenenavn Hjemmeside Hjemmeside IKT-løsning, forprosjekt, hovedprosjekt, etablering IKT-plattform Prosjektstyringsstyringsverktøy Prosjekthotell/Prosjektplass Arkiv-/Journalsystem IKT og systemer Reiser Diverse uforutsett Utrulling avdelingskontor Andre kostnader Totale etableringskostnader Driftsbudsjett 1. kvartal Totale kostnader Belastet HMN og fordeles fire RHF iht avtale Overføres Sykehusbygg

11 Vedlegg 2, SB-sak 13/14 Budsjett Sykehusbygg HF 1. kvartal 2015 Antall årsverk første driftsår 0 Konstituert direktør (innleid fra HBMN) Lønnskostnader innleid bistand IKT-plattform (drift per ansatt) Regnskapstjenester, lønn- og personalsystem ( Arkiv-/Journalsystem (2 Nettside/webdesign (etableres i 2014) Prosjektstyringsstyringsverktøy (3 Prosjekthotell/Prosjektplass IKT - / Støttesystemer i drift Konsulenttjenester Rekruttering Reiser Diverse uforutsett Utrulling avdelingskontor Godtgjørelse til styret inkl. møtekostnader Kontorkostnader inkl. rekvisita og telefoni Nye kontorlokaler inkl. ev flyttekostnader Kompetanseutvikling og velvferdstiltak Medlemsskap nasjonale prosjekter Juridiske tjenester Forvaltning og drift av felles databaser Nye felles databaser Kulturminne, drift "Interregionalt eiendomsforum" Garanti/Byggherreforsikringer Revisor Driftskostnader SUM KOSTNADER

12 SB-SAK 14/2014 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE OPPSUMMERING Sykehusbygg har et snarlig behov for å rekruttere nødvendig kompetanse for å ivareta spesielt administrative tjenester og fellesoppgaver spesielt. Tilgjengelig kompetanse gjennom virksomhetsoverdragelse må hensyntas og vurderes i analysen av kompetansebehov i pågående rekrutteringsprosess. Ressursbehov ut over dette blir rekruttert eksternt. Helseregionene har vurdert mulige virksomhetsoverdragelser til Sykehusbygg HF. Det er kun Helse Midt-Norge som har klare vedtak på å iverksette en overdragelse av en enhet i regionen. Helse Sør-Øst gir signaler om at virksomhetsoverdragelse av oppgaver/enheter/ressurser til Sykehusbygg HF kan være aktuelt på et senere tidspunkt. Helse Sør-Øst signaliserer at mva-problematikken har betydning for vurderingen og er viktig å få avklart før beslutning om iverksettesle av virksomhetsoverdragelse. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret i Sykehusbygg HF gir sin tilslutning til at Helsebygg Midt-Norge virksomhetsoverdras til Sykehusbygg i løpet av første kvartal Styret i Sykehusbygg HF oppfordrer Helse Sør-Øst om å iverksette en prosess med sikte på virksomhetsoverdragelse av personell/oppgaver som skissert i saksframlegg. Saken legges fram for styremøtet i Sykehusbygg HF for endelig godkjenning i 15. februar Styret i Sykehusbygg HF ber administrasjonen om å oversende et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med en henstilling om å avklare mvaproblematikken vedrørende fellesoppgaver og prosjektoppgaver i regi av Sykehusbygg HF. TRYKTE VEDLEGG: 1. Brev fra Sykehusbygg til de 4 RHF, datert Brev fra Helse Nord, datert Brev fra Helse Midt, datert Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 1 av 3

13 BAKGRUNN/UTREDNING: 29. oktober sendte Sykehusbygg ut et brev til administrerende direktører i helseregionene med forespørsel om det er gjort/bør gjøres vurderinger rundt eventuelle virksomhetsoverdragelser fra regionene i forbindelse med etableringen av Sykehusbygg HF. Det betyr om det var aktuelle enheter/ansatte som bør virksomhetsoverdraes til Sykehusbygg HF med bakgrunn i de oppgaver som det nye foretaket etter hvert skal ivareta. Det ble understreket at det er Arbeidsmiljølovens kapittel 16 som kommer til anvendelse ved slike overdragelser, «Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse». Det er definisjoner og bestemmelser i dette kapittelet som er avgjørende for om det kan foreligge en virksomhetsoverdragelse etter lovens forstand, eller ikke. De respektive regionene ble bedt om å ta stilling til hvorvidt de har enheter/arbeidstakere som har rettigheter i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse. Sykehusbygg ba samtidig om en bekreftelse på om det var gitt orientering til og innledet nødvendig dialog med arbeidstakerne/tillitsvalgte mht. spørsmålet om hvorvidt det foreligger en virksomhetsoverdragelse og rettigheter, dersom så var tilfelle. Sykehusbygg har mottatt 2 skriftlige svar fra hhv Helse Nord og Helse Midt. Saken er ikke realitetsbehandlet i de øvrige 2 RHFene, men har signalisert hvilke vurderinger som tenkes gjort. Helse Nord viste i sitt brev til et drøftingsmøte med tillitsvalgte Helseregionen har ingen ønske om å iverksette virksomhetsoverdragelse for noen ansatte på nåværende tidspunkt. Helse Midt-Norge sier i sitt brev av at de primært ønsker å overføre p.t. 18 ansatte i Helsebygg Midt-Norge til Sykehusbygg og begrunner dette med at Helsebygg ivaretar de funksjoner for helseregionen som naturlig hører inn under Sykehusbygg. HMN opplyser også i sitt svarbrev om de oppgaver som vil følge med inn til Sykehusbygg HF ved en slik virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelsen ønskes gjennomført snarest mulig etter Det forutsettes dialog i forkant rundt overføring av aktiva, samt avklare prinsipper for resultatansvar og styring av prosjekter som Helse Midt-Norge bestiller hos Sykehusbygg HF. Sekundært vurderer også Helse Midt-Norge å overføre personell fra eiendomsavdelingene i HFene, dersom Sykehusbygg får en rolle i forvaltning av bygg. Beslutningen er bygget på juridiske vurderinger fra 2 advokatfirma samt dialog med arbeidstakerrepresentanter i eget møte Konserntillitsvalgte og verneombud vil bli orientert om virksomhetsoverdragelsen i konsernmøtet i begynnelsen av desember. Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 2 av 3

14 Helse Vest signaliserer at de ikke har ressurser/enheter som er aktuelle for virksomhetsoverdragelse innenfor område fellesoppgaver. De har foreløpig ikke gjort konkrete vurderinger vedrørende en slik overdragelse knyttet til prosjektenheter innenfor helseforetakene i Helse Vest. De ønsker en nærmere diskusjon om oppdrag og ressurser i styret for Sykehusbygg. Drøftinger med arbeidstakerne/tillitsvalgte er ikke iverksatt. Helse Sør-Øst gir signaler om at virksomhetsoverdragelse innenfor noen områder/oppgaver kan være aktuelt. Drøftinger med arbeidstakerne/tillitsvalgte er ikke iverksatt. Helseregionen peker på utfordringen med mva-påslag fra et nasjonalt helseforetak. En overføring av enheter/ressurser til Sykehusbygg HF, for deretter å måtte betale 25 % mva for de samme ressursene tilbake, ser de på som problematisk. Rekrutteringsbehov Sykehusbygg har et snarlig behov for å rekruttere nødvendig kompetanse for å ivareta spesielt administrative tjenester og fellesoppgaver, men også ressurser innenfor tidligfaseplanlegging og gjennomføring vil være nødvendig i løpet av kort tid. Tilgjengelig kompetanse gjennom virksomhetsoverdragelse må hensyntas og vurderes i analysen av kompetansebehov i rekrutteringsprosessen. Ressursbehov ut over dette blir rekruttert eksternt, se egen sak om rekrutteringsplan. Administrasjonen har vurdert de oppgaver/kompetanse/ressurser beskrevet i brevet fra Helse Midt og som kan bli virksomhetsoverdratt inn i Sykehusbygg HF. Tilsvarende vurdering for de signaler som Helse Sør-Øst har gitt vedrørende oppgaver/kompetanse/ressurser (innenfor landsverneplan, BIM, salg, kvalitet, prosjektledelse). Det er naturlig at de oppgaver og ressurser som er skissert fra Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst bør inngå i Sykehusbygg HF. Det må da forutsette at prosessene også i Helse Sør-Øst oppstartes umiddelbart med sikte på virksomhetsoverdragelse. Alternativt vil flere av disse funksjonene måtte rekrutteres eksternt. Mva-problematikken må avklares på et overordnet nivå snarest. Konklusjon: Det anbefales at prosessen med virksomhetsoverdragelse av Helsebygg Midt-Norge iverksettes i løpet av første kvartal i Helse Sør-Øst bes om å avklare internt de formelle forhold vedrørende en slik prosess, med sikte på snarlig virksomhetsoverdragelse til Sykehusbygg HF. Arkiv.: Journalsaksnr.: 14/00117 Side 3 av 3

15

16

17

18

19

20

21 SB-SAK 15/2014 REKRUTTERINGSPLAN 2015 OPPSUMMERING Det må ansettes personell innen alle virksomhetsområder så snart som mulig. Det gjennomføres en samlet kunngjøring i regionenes sentrale aviser og deres nettsider, fagtidsskrifter, kampanjer på sosiale medier (Linkedin og Facebook) og selvfølgelig Sykehusbygg og helseforetakene sine egne nettsider. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret gir sin tilslutning til den rekrutteringsplan som er skissert i saksframlegg. 2. Stillinger som omfatter sentrale ledere på de ulike områdene, skal kunngjøres eksternt. TRYKTE VEDLEGG: Ingen. Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 1 av 5

22 BAKGRUNN: Rekrutteringsplan for et nytt foretak vil i oppstartsfasen være en oppgave med betydelig usikkerhet. På den ene siden er det ønskelig å få etablert et selskap som er attraktivt og med høy kompetanse innenfor ledelse av sykehusprosjekter. På den andre siden må det også være tilstrekkelig med oppgaver for å bygge opp en slik organisasjon. Det betyr oppgaver innenfor alle områder fra utviklingsplaner til ferdigstilling og drift av sykehusbygg. Det vil være en utfordrende oppgave å bygge opp en kompetent nasjonal organisasjon under så vidt usikre forutsetninger. I 2012 og 2013 ble det utarbeidet 2 rapporter omkring organisering av en slik virksomhet. Det ble i den forbindelse foretatt en kartlegging som viste at personer er tilsatt i eiendomsrelaterte oppgaver (ekskl. renhold) ved sykehusene. Kartleggingen viste at rundt 230 personer av disse er knyttet til oppgaver relatert til Sykehusbygg HF. I den felles RHF-styresaken som ble framlagt for alle styrene høsten 2014, er det anslått følgende bemanning innenfor de ulike områdene i løpet av 2015: Administrasjon og fellesoppgaver: personer. Prosjektfinansierte oppgaver: Bemanning etter oppdragsmengde Nedenfor følger en vurdering av behov for rekruttering i 2015, hvor vi også må ta inn noe personell knyttet til prosjektfinansierte oppgaver, uten at det foreløpig er gjort avtaler vedr. dette. Uten personell har vi heller ikke mulighet til å påta oss oppgaver. Det er i egen sak 12/2014, Oppgaver og organisering av Sykehusbygg HF, beskrevet organisering og type oppgaver som er aktuelle for Sykehusbygg. Dette gjentas derfor ikke like detaljert i denne saken. Nedenfor er angitt arbeidsoppgaver/funksjoner/stillinger, hvor vi skiller mellom en utlysing av stillinger snarest mulig i 2015 og de øvrige i løpet av Under hvert virksomhetsområde, vil vi angi de ressurser som kan være aktuelle ved en virksomhetsoverdragelse fra enheter i Helse Midt og Helse Sør-Øst. Når det gjelder sentrale lederstillinger i foretaket, er det lagt til grunn at stillingene kunngjøres og hvor personell må selv søke på de aktuelle stillinger, selv om en allerede inngår i en virksomhetsoverdragelse inn i foretaket og kanskje innehar den kompetanse som stillingen krever. Styret må vurdere om det i slike tilfeller kun skal kunngjøres internt i helseforetakene. Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 2 av 5

23 Administrasjon Stilling 1.kvartal Senere Kommentar Administrerende direktør X Styrets ansvar Økonomisjef/ansvarlig øk.styring X Inkl. lønn og regnskap Personal-/HR-sjef/Adm.sjef X Delvis løsning internt IKT-ansvarlig Løses internt Kommunikasjonsrådgiver X Innleie foreløpig Sekretær/kontorstøtte X Løses internt. Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse fra Helse Midt, inngår 3-4 personer innen ledelse, administrasjon/hr, IKT, sekretær/kontorstøtte. Forslag: 3 stillinger kunngjøres eksternt, med tiltredelse snarest. Prosess vedr. rekruttering AD er igangsatt. Dette betyr ca 6 personer totalt innenfor administrasjon og IKT når disse er tilsatt. Utviklingsdirektør Ledelse av 3 virksomhetsområder; fellesoppgaver, plan og utvikling, prosjektering og bygging lyses ut senere. Fellesoppgaver Stilling 1.kvartal Senere Kommentar En utviklingsdirektør for de 3 X virksomhetsområdene Fagansvarlig fellesoppgaver X Kontrakt/anskaffelser X Løses internt foreløpig Prosjektstyringssjef, styringssystemer, X Løses delvis internt KS, HMS Støttesystemer, IT-verktøy, BIM, X Løses internt databaser Fremskrivningsmodell, veiledere, standarder, evalueringer X Løses internt, men må suppleres Energi, miljø, LCC, Universell X utforming Kulturminne X Løses internt Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse fra Helse Midt, inngår 1-2 personer innenfor anskaffelser/innkjøp og BIM. Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst inngår ca. 5 personer. Forslag: Det lyses ut stillinger som fagansvarlig og sykehusplanleggere (veiledere etc. antall avhenger av oppgaver/kompetanse på søkere). Minimum 2-3 nye stillinger. Dette betyr totalt minimum 9 personer innenfor dette området etter rekruttering. Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 3 av 5

24 Totalt innenfor administrasjon og fellesoppgaver i løpet av 2015: Ca. 16 personer, inkludert personer virksomhetsoverdratt fra RHF-ene. Plan og utvikling Stilling 1.kvartal Senere Kommentar Fagansvarlig plan og utvikling X Løses internt foreløpig Sykehusplanleggere i X Suppleres tidligfase/medisinsk kompetanse Prosjektledere X «Prosessledere, brukermedvirkning X «Analyser, framskrivning, kapasitet etc. X «Helse/arkitektur, arealplanleggere Løses internt Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse fra Helse Midt, inngår 5-6 personer innenfor sykehusplanlegging, logistikk, arealplanlegging, helse og arkitektur. Disse er i all hovedsak opptatt med prosjekter i Midt-Norge. Forslag: Det legges til grunn at det vil være mest behov for ressurser innenfor dette området i 2015 og stillinger må lyses ut. Søkermengde/kompetanse og innmeldte behov/prosjekt fra RHF/HF ene, avgjør antall ansatte. Det må uansett ansettes snarest en kapasitet innenfor disse områdene for å være forberedt på prosjekter som påregnes bestilt fra foretakene. Noe innleie av personell gjennom rammeavtaler må påregnes. Prosjektering og bygging Stilling 1.kvartal Senere Kommentar Fagansvarlig prosjektering og bygging X Prosjekteringsledere X X Flere fag Prosjektledere X X Flere fag Fagansvarlige innen alle fagområder X Hovedbyggeledere Løses internt foreløpig Byggeledere. Løses gjennom innleie Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse fra Helse Midt, inngår 7-8 personer innenfor ledelse, prosjekteringsledelse, elektro, bygg, infrastruktur, med. utstyr, HMS, ferdigstillelse, prosjektstyring. De fleste av disse personene vil en stor del av 2015 våre opptatt med prosjekter i Midt-Norge. Fra Helse Sør-Øst vil 1 person mulig være aktuell (innenfor ledelse) ved en virksomhetsoverdragelse. Forslag: Det kunngjøres stillinger innenfor de nevnte områder snarest. Det må ansettes noe personell som kan være tilgjengelig for pågående oppgaver. Kompetanse på søkerne vil være avgjørende. Oppgavene innenfor dette området er Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 4 av 5

25 meget usikre i 1. halvår Det vil i større grad være aktuelt med innleie av personell gjennom rammeavtaler i Regionkontor (desentralisert organisasjon) I forslag til organisasjonskart for Sykehusbygg HF, er det foreslått 4 regionkontorer med ansvar for å organisere og gjennomføre prosjekter i regionen. Hver region må ledes ev en regionsjef/regiondirektør. Disse regionale enhetene skal inngå i de prosjektfinansierte tjenestene. Disse enhetene bør bygges opp gradvis i takt med utvikling/bestilling av oppgaver fra RHF/HF ene i regionen. Regiondirektør rapporterer til administrerende direktør. Forslag: Det kunngjøres stilling som regiondirektør hvor region Sør-Øst prioriteres i oppstartsfasen. Regionkontor bør etableres i Oslo-området. Nødvendig administrativ kontorstøtte avklares når regiondirektør er ansatt. Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF Helse Sør-Øst har behov for 4 nye prosjektadministrative stillinger i Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold. Her skal en nå i gang med forprosjektet. Helse Sør-Øst ønsker at 4 stillinger annonseres i regi av Sykehusbygg, og hvor 3 av disse stillingene omfatter ansettelse i Sykehusbygg HF. Det betyr at disse personene blir ansatt i Sykehusbygg og leid ut til Tønsbergprosjektet. Annonsering av disse stillingene vil skje i uke 50/51. Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 5 av 5

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Sted: Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Møtetidspunkt: 22. januar kl. 11:30-17:00 Saksnr.: SB 01/15 SB 12/15 Arkivsaksnr.: 15/00003 Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Radisson Blu Gardemoen Møtetidspunkt: 10.november 2014 kl. 16:00-18:30 Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Observatør: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF)

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Etablering av Sykehusinnkjøp HF

Etablering av Sykehusinnkjøp HF Etablering av Sykehusinnkjøp HF Arbeidsstrøm 3 Forretning og organisering Arbeidspakke F1 Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhets-overdragelse Godkjenningsprosedyre:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER. Konkurranse etter del III

ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER. Konkurranse etter del III KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV REGNSKAPSTJENESTER Konkurranse etter del III i forskrift om offentlige anskaffelser TILBUDSFRIST 16. desember 2014 kl. 10:00 Trondheim 31.10.2014 Innledning Sykehusbygg

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Hinas sine lokaler, Vadsø Dato: Styremøte 4.april 2016 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Hinas sine lokaler, Vadsø Dato: Styremøte 4.april 2016 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Hinas sine lokaler, Vadsø Dato: Styremøte 4.april 2016 Tidspunkt: Kl 12.30-19.15 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (på telefon på

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Arbeidsstrøm 3. F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse

Arbeidsstrøm 3. F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse Arbeidsstrøm 3 F1: Fellesfunksjoner og organisering i fra første virksomhetsoverdragelse F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse # Arbeidspakke Formål

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 5.6.2015 Styresak 70-2015/4 Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Bakgrunn/formål AD-møtet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

2. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til Pasientreiser HF.

2. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til Pasientreiser HF. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Omdanning av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/11 Nytt foretak i Møre og Romsdal Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/12 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF stifter Helse Møre

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte i Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte i Sykehusinnkjøp HF Møtested: Dato: 30.juni 2016 Tidspunkt: Helse-Nord Innkjøp, Tromsø Kl. 14.30-16.00 (Styringsgruppemøte ble avholdt som en integrert del av styremøte fra

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Konferanse om sykehusutbygging NSH og Arkitektforum for helsebygg Bergen,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 101-2016 OMDANNING AV HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS OG HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30)

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardemoen Møterom 4 Møtetidspunkt: Torsdag 12. mars 2015 kl. 08:00-14:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Steinar Frydenlund,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid SAKA GJELD: Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Saken ble utredet i rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg. I rapporten gis følgende anbefaling:

Saken ble utredet i rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg. I rapporten gis følgende anbefaling: Utredning 30.10.2013 Reorganisering av Helsebygg Midt-Norge 1. Bakgrunn Foretaksgruppen i Helse Midt-Norge har en samlet eiendomsmasse på vel 700.000 kvm og er i sum en av landsdelens største eiendomsbesittere.

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 091-2012 ETABLERING AV NY PENSJONSKASSE STATUS Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om etablering av ny

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Venke Reiten Saksmappe 2014/11 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Miljø og klimakonferanse

Miljø og klimakonferanse Nasjonal samordning av innkjøp i spesialisthelsetjenesten Miljø og klimakonferanse Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF Stavanger 5. mars 2015 Prosess i 2014 Utdrag - foretaksprotokoll

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 SAK NR 31-2016 Gjennomgang av foretaksprotokollen - avsjekk Forslag til vedtak: Styret ber konst. daglig leder særlig følge opp

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et

KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Januar 2015 Valg: Det er nå gjennomført valg av ansattvalgte styremedlemmer i alle styrene bortsett fra Helse Fonna. Det ble gjennomført

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Tid 9. september 2013, kl. 10.00-16.00 Sted: Thon Hotel Arena Tilstede: Elisabeth Fahlstrøm, Bård Henningsen, Hanne Hungnes, Bjørnar Ness, Thor Marhaug og Dag

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Styresaknr. 38/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer