Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet"

Transkript

1 Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg

2 Innhold 1. Innledning Oppgaver og dimensjonering Utvikling og vedlikehold/oppdatering av felles standarder, retningslinjer og veiledere Forvalte og drifte felles databaser Fagutredning, fagutvikling, metodeutvikling, verktøyutvikling og maler Prosjektevaluering og læringsprosesser Koordinering av arbeidet med myndighetskontakt Tjenester prosjektfinansierte Administrative oppgaver Avsluttende og oppsummerende vedr. ressursbehov fellesoppgaver og administrative oppgaver Sykehusbygg HFs oppdrag ved byggeprosjekter Organisering Driftsfinansiering Kapitalisering Eierandeler Videre arbeid

3 1. Innledning Denne rapporten har sitt utgangspunkt i foretaksmøtene mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de fire regionale helseforetakene , der de regionale helseforetakene fikk i oppdrag å etablere et nasjonalt helseforetak for samordning av eiendomsområdet. Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og omtale i Prop. 1 S ( ) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Departementet ønsker bedre samordning av eiendomsvirksomheten innenfor spesialisthelsetjenesten og ba om at de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Midt- Norge RHF, etablerer et felles eid helseforetak for samordning innenfor eiendomsområdet i løpet av Selskapet skal ha ansvar for oppgaver innen analyse, systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer, samt rådgivning og byggherrefunksjoner ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Selskapet skal ha en desentralisert organisasjonsmodell med hovedkontor i Trondheim. Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene etablere et felles eid helseforetak for samordning av eiendomsområdet i løpet av Det interregionale AD-møtet behandlet Det interregionale AD-møtet behandlet den prosjektoppdraget og nedsatte en styringsgruppe med følgende representanter: Jan Eirik Thoresen, ass. eierstyringsdirektør Helse Midt-Norge RHF, leder Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF Atle Brynestad, konserndirektør Helse Sør-Øst RHF Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF Helga Daae, underdirektør eieravdelingen HOD Svein Øverland, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF Ellen Marie Wøhni, konserntillitsvalgt Helse Midt-Norge RHF John Olav Berdahl, hovedverneombud Helse Midt-Norge RHF og en arbeidsgruppe med følgende representanter: Nils Arne Bjordal, eiendomssjef Helse Midt-Norge RHF, leder Ann-Margrethe M. Langbakk, juridisk direktør Helse Sør-Øst RHF Steinar Frydenlund, dir. bygg og eiendom, Helse Sør-Øst RHF Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF Per Karlsen, økonomi og finansdirektør Helse Vest RHF Ernst&Young v/partner Willy Eidissen er engasjert som rådgiver og fasilitator. Saken har vært forelagt det interregionale AD-møtet 3 ganger, styringsgruppen har avholdt 4 møter og arbeidsgruppen 7 møter. 3

4 2. Oppgaver og dimensjonering Sykehusbygg HFs virksomhet vil omfatte to hovedkategorier av oppgaver; fellesoppgaver og prosjektoppgaver. Fellesoppgaver er oppgaver som det nye foretaket løpende skal ivareta for de fire helseregionene, mens prosjektoppgaver leveres etter bestilling fra et eller flere RHF/HF. I Utredningen av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging er det foretatt en vurdering av hvilke «fellesoppgaver» som bør ivaretas av foretaket og ressursbehovet forbundet med dette. Oppsummert viser gjennomgangen at det på noe sikt er anslått et behov for i størrelsesorden 25 årsverk, for å ivareta disse aktivitetene. Det forventes at Sykehusbygg HF bygges gradvis opp i løpet av det første driftsåret til å ha en basisbemanning til å ivareta fellesoppgaver og administrasjon på omkring årsverk (15-17 til fellesoppgaver og 3-5 til administrasjon). Til sammenligning legges det ned ca. 16 årsverk per i dag samlet i de fire foretaksgruppene til å ivareta fellesoppgaver som fra 2015 skal ivaretas av Sykehusbygg HF. I løpet av 3-4 år kan det forventes at antall årsverk til å ivareta fellesoppgaver vil øke til årsverk, samt at nødvendige ressurser til å ivareta administrasjon vil øke til 6-8 årsverk. I tillegg til ressurser som skal ivareta fellesoppgaver og administrasjon kommer ressurser i henhold til konkrete prosjekter og byggeoppgaver som tilføres foretaket fra et eller flere RHF/HF. Etter etableringsåret planlegges det at foretaket bemannes opp og utvikles balansert slik at økning av ressursinnsats til fellesoppgaver og administrasjon følger oppbyggingen av aktivitet i forbindelse med byggeprosjekter. I de fire regionale helseforetakene vil det måtte være noen som ivaretar bestillerfunksjonen, og som følger opp leveranser fra Sykehusbygg HF. Det enkelte regionale helseforetak avklarer og dimensjonerer denne funksjonen etter eget behov. Arbeidsgruppen har foretatt en nærmere vurdering av fellesoppgavene herunder dagens ressursbruk, prioritering og ressursbehovet på kort og lengere sikt hvor oppgavene er kategoriser i følgende hovedområder: Utvikling og vedlikehold/oppdatering av felles standarder, retningslinjer og veiledere o Kontrakt og innkjøpsregler o Kvalitetssystemer o Prosjektstøtte, herunder arkivsystemer, byggeweb, prosjekteringsverktøy o Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder Forvalte og drifte felles databaser Fagutredning, fagutvikling, metodeutvikling, verktøyutvikling og maler o BIM o Energi og miljø o Fremskrivningsmodell o Kulturminne Prosjektevaluering og læringsprosesser 4

5 o Kompetanseoppbygging prosjektledelse «prosjektlederskole» o Kompetanseoverføring mellom prosjekt følgeevaluering og etterevaluering o Benchmarking drift, LCC-analyser Koordinering av arbeidet med myndighetskontakt Arbeidsgruppen har også drøftet hvilke prosjektfinansierte oppgaver Sykehusbygg HF skal ivareta og hvilke administrative oppgaver og ressurser foretaket må ha for å ivareta tillagte oppgaver. Nedenfor følger nærmere beskrivelser og vurderinger for hvert av disse områdene Utvikling og vedlikehold/oppdatering av felles standarder, retningslinjer og veiledere Det er behov for standardisering innenfor eiendomsområdet for å få bedre oversikt, gjøre gode sammenlikninger/benchmarking, bedre prioriteringer, samt for å understøtte standardiseringen av kliniske prosedyrer og pasientforløp. Videre vil standarder, systemer, verktøy/hjelpemidler og veiledere være til nytte for alle helseforetak innenfor prosjekt- og driftsområdet. Eksempel på dette er arbeid på generelt nivå i forhold til forvaltningsplaner, kulturminnevern, kjøp/salg/innleie/utleie. Arbeid med standardisering innenfor prosjekt- og driftsområdet, f. eks standardisering knyttet til BIM, miljø og energi etc. innebærer bl.a. å samle inn og oppdatere eksempler på praksis/beste praksis og gjøre dette tilgjengelig, for eksempel ved vurdering av husleiemodeller, vedlikeholdsplaner etc. I det etterfølgende skal kommenteres enkelte oppgaver/arbeidsområder: Kontrakt og innkjøpsregler Kvalitetssystemer Prosjektstøtte, herunder arkivsystemer, byggeweb, prosjekteringsverktøy Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder Kontrakt og innkjøpsregler En vesentlig del av oppgavene knyttet til planlegging og gjennomføring av byggeoppgaver og dels fellesoppgaver må baseres på kjøp av tjenester. Kjøp av tjenester stiller krav til kompetanse og er tid- og ressurskrevende. Bestiller må kunne utarbeide kravspesifikasjon, foreta en faglig evaluering av tilbudene og gjennomføre anbudskonkurranse på en tilfredsstillende måte. I forbindelse med større byggeoppgaver er det behov for egne innkjøpsansvarlige. Til eksempel kan nevnes at en ved utbyggingen av St. Olavs Hospital på det meste hadde 10 personer som arbeidet med innkjøp/anskaffelser i tillegg 4 personer i en egen kontraktavdeling som også deltok i innkjøpsprosessen (en hadde totalt flere tusen avtaler). I tillegg bisto fagansvarlige med kravspesifikasjon og evaluering av tilbud. 5

6 Systematikk knyttet til gjennomføring av innkjøp i store prosjekt har overføringsverdi. Det har vært og det kan være aktuelt å gjennomføre felles innkjøp for foretaksgruppen evt. felles rammeavtaler og det forutsettes at HINAS ivaretar dette. I dag mangler en oversikt over avtalestrukturen, hvilke avtaler som er inngått på foretaksnivå/regionalt foretaksnivå og hvilke rammeavtaler på foretaksnivå/regionalt foretaksnivå en kan gjøre avrop på. Det er behov for en ressurs som kan sikre en bedre samordning av dette arbeidet og som kan bistå HINAS med kravspesifikasjon og evaluering av tilbud innenfor eiendomsområdet. Det forutsettes at prosjektorganisasjoner som skal ivareta større byggeprosjekt har nødvendig innkjøpskompetanse. Det må vurderes nærmere om/i hvilken grad denne kompetansen skal sentraliseres i det nasjonale helseforetaket eller ivaretas av de respektive prosjekteierne/ helseforetakene. Ressursbehov En har i dag flere ansatte i HSØ og HMN som ivaretar innkjøp innenfor bygg og eiendomsområdet for foretaksgruppen og herunder sørger for standardisering av kontrakter og innkjøpsregler. Konservativt vurdert anslås ressursbruken i dag til 1årsverk mht. standardisering. Det foreslås at en i Sykehusbygg HF avsetter 1 årsverk for å ivareta standardisering av kontrakter og innkjøpsregler og samordning av innkjøp innenfor eiendomsområdet. Kvalitetssystemer I forbindelse med gjennomføring av store (og små) byggetiltak er det nødvendig å etablere kvalitetssystem for å ivareta styring av økonomi, fremdrift og kvalitet. I tillegg til kjøp av styringssystem utarbeides i de store prosjektene egenutviklede administrative styringssystem. Disse kvalitetssystemene kommer i tillegg til de kvalitetssystemene som er etablert for den generelle virksomheten i HFene. Som eksempel på egenutviklede styringsdokumenter kan nevnes at Helsebygg Midt-Norges styringssystem inneholder rundt 250 dokumenter inndelt i følgende kapitler: a) ledelse b) administrasjon c) prosjektstyring d) utvikling e) utbygging f) hms/ks g) personal h) informasjon i) arbeidsplassen vår j) beredskapsplan 6

7 Dokumentene kan være styringsdokumenter (eks. utbyggingsavtaler, mandat, vedtak), funksjonsbeskrivelser (eks stillingsbeskrivelser), prosedyrer (eks. HMS-koordinering), veiledninger (eks varsling alvorlig ulykke), skjema (eks. sjekklister, reiseregninger) og maler (eks overtakelsesprotokoll). Bruk av kvalitetssystemene har betydelig overføringsverdi og gjenbruk som kan bidra til effektivisering og besparelser. Det bør være en prioritert oppgave å utvikle/standardisere styringsdokumentene i Selskapet. Ressursbehov Som eksempel på ressursbruk i store byggeprosjekt kan nevnes at Helsebygg Midt-Norge hadde i 7-8 år en egen kvalitetssikringsavdeling med 4 ansatte som utviklet og forvaltet styrende dokumenter i prosjekt St. Olavs Hospital. Konservativt vurdert benyttes i dag 2 årsverk i HSØ og HMN til ajourhold/utvikling av styringssystemene. Det er foreslått at en avsetter 2 årsverk i Sykehusbygg HF til ajourhold/utvikling av styringssystemene. I tillegg vil det være behov for ressurser i de større byggeprosjektene for styring av økonomi, fremdrift og kvalitet samt forvaltning av de administrative styringssystemene. Prosjektstøtte, herunder arkivsystemer, byggeweb, prosjekteringsverktøy Alle prosjekt etablerer en form for prosjektstøtte innenfor flere områder. I dag er det ingen samordning av hvordan støtten gis eller hvilke systemer som benyttes. En rekke leverandører benyttes for leveranse av systemer, det være seg innen prosjekteringsverktøy (DAK-systemer), prosjektstyringsverktøy og lignende. Normalt benyttes også arkivsystemer for tegninger og dokumenter, enten basert på byggeweb eller tradisjonelle integrerte arkivsystemer (Proarc e.l). Det vil kunne oppnås effektivisering og besparelsen ved å samordne bruk av slike systemer. Dette vil også kunne lette gjenbruk og utveksling av dokumenter. Et ensartet system for innlegging og overføring av input til FDV-systemer ville også være ressursbesparende og effektiv i driftssammenheng. Ressursbehov I dag er dette dekket gjennom direkte prosjektansettelser, uten krav til samordning. For å få til dette, bør det avsettes minimum 1 årsverk i Sykehusbygg HF for samordning av prosjektstøtten. Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder 7

8 Kompetansenettverket for sykehusplanlegging har en styringsgruppen bestående av representanter fra de regionale helseforetakene, repr. fra Helsedirektoratet og repr. fra HOD (observatør) og med følgende mandat: «Styringsgruppa skal arbeide for at det utvikles gode metoder og verktøy for planlegging og utvikling av bygg og infrastruktur, slik at sykehusanleggene bidrar til en kvalitetsmessig god og effektiv helsetjeneste med lave investerings- og driftskostnader. For øvrig skal styringsgruppa: være et forum for samarbeid mellom direktoratet og de regionale helseforetakene, gjennom å tilby møteplasser og å bidra til faglig utvikling. prioritere og gjennomføre prosjekter innenfor de budsjetter som tilskuddene gir grunnlag for. bidra til å bygge opp erfaringsbasert kunnskap og være et faglig referansemiljø for planlegging og utvikling av sykehusanlegg gjennom å dokumentere, overføre og formidle relevant og oppdatert kunnskap og informasjon om viktige aspekter ved utvikling og planlegging av sykehus. utvikle verktøy for planlegging, utbygging og forvaltning for å utnytte samlede ressurser effektivt. legge til rette for samhandling mellom de regionale foretakene, innen området eiendomsforvaltning. bidra til utvikling av kunnskapsdatabaser, planleggingsverktøy og retningslinjer for planlegging og evaluering av helseinstitusjoner, som hever den faglige kvaliteten på planlegging og beslutningsgrunnlaget, og som bidrar til at prosjekter lar seg sammenligne. utvikle og vedlikeholde et faglig nettverk for organisasjoner og personer som arbeider med planlegging og utvikling, gjennom presentasjoner på webportalen og gjennom arbeidsseminarer og faglige konferanser bidra til utvikling av nasjonalt og internasjonalt samarbeid om forskning, utvikling og dokumentasjon på områder som styringsgruppa finner relevante.» Det forutsettes at Kompetansenettverket nedlegges etter at Sykehusbygg HF er etablert og at oppgavene videreføres av dette. I regi av kompetansenettverket er det utarbeidet veiledere for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, Veileder for hovedfunksjonsprogram og Veileder for hovedprogram utstyr samt Veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekt i helsebygg. Videre har kompetansenettverket hatt ansvaret for etableringen av Klassifikasjonssystemet for sykehusbygg og utviklingen av ny Fremskrivningsmodell. P.t. arbeider Kompetansenettverket med nytt prosjekt vedr evaluering av sykehusprosjekt og revisjon av Tidligfaseplanleggings-veilederen. Kompetansenettverkets styringsgruppe har tidligere drøftet behovet for en veileder for Overordnet teknisk program, men besluttet at dette bør være en oppgave for det nasjonale helseforetaket. 8

9 Det må tas stilling til om Sykehusbygg HF skal videreføre alle oppgaver som i dag ivaretas av Kompetansenettverket og vurderes om det er enkelte oppgaver som kan ivaretas på en bedre måte. Ressursbehov Det er i dag avsatt ca. 2,0 mill. kr til dekning av kostnadene forbundet med arbeidet i Kompetansenettverket for sykehusplanlegging hvorav 1,6 mill. kr finansieres av Helsedirektoratet og det resterende av de regionale helseforetakene. Midlene går til lønning av sekretariatet, drift av sykehusportalen.no og kjøp av tjenester. Anslagsvis representerer dette 2 årsverk hvorav 0,5 årsverk er knyttet til drift av sykehusportalen.no. Det må tas opp med Helsedirektoratet/HOD om midler som tidligere er avsatt til kompetansenettverket, kan overføres til Sykehusbygg HF. Det foreslås at en i Sykehusbygg HF avsetter 2 årsverk for å ivareta de oppgaver som kompetansenettverket har ivaretatt. Deler av dette arbeidet videreføring av sykehusportalen.no/etablering og drift av webside for Sykehusbygg HFmå sees i sammenheng og vil kreve en ekstra ressursinnsats ved etableringen av foretaket Forvalte og drifte felles databaser Det er i dag i regi av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging etablert en kostnadsdatabase. Videre har HOD bedt om at en overtar SKE (Statens kulturhistoriske eiendommers) database knyttet til utarbeidelse av landsverneplanen (foretaksmøtet januar 2009) og at en etablerer en nasjonal database for arealklassifiseringen klassifikasjonssystemet (foretaksmøtet januar 2012). Etablering av felles databaser har vært et fokusområde i samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, og arbeidet har i stor grad vært utført av eksterne konsulenter. Etter hvert går man nå over i en fase der videreutvikling, bruk, vedlikehold og ordinær drift av disse databasene får et større fokus. Det er uheldig at helsesektoren ikke har eierskap til virksomhetsdata i egen virksomhet. Denne typen arbeid er i kjerneområdet for foretakets virksomhet, og bør derfor gjøres av dette, fremfor å kjøpes fra eksterne konsulenter. Sykehusbygg HF må avklare spørsmål om databaser med dagens eiere og forvaltere. Ressursbehov En benytter i dag ca. 1,5 årsverk til kjøp av tjenester forbundet med disse databasene. Det er viktig/nødvendig å avsette en ressurs som har oversikt over de ulike databasene og kan bidra til å utvikle felles databaser samt legge til rette for rapportering og tolkning av data. Ved etableringen av Selskapet foreslås det at en avsetter en tilsvarende ressurs 1,5 årsverk. På sikt vurderes behovet til 4 årsverk. 9

10 2.3. Fagutredning, fagutvikling, metodeutvikling, verktøyutvikling og maler Sykehusbygg HF gir muligheter for å utvikle og forvalte relevant kompetanse på et nivå som det hverken er hensiktsmessig eller mulig at alle helseforetak i landet håndterer i egen regi. Det bør tas sikte på systematisk samarbeid og kompetanseutvikling i alle faser av et investeringsprosjekt herunder systematisk læring knyttet til utviklingsplan og tidligfaseprosjekter. Sykehusbygg HF kan også være sektorens «tankesmie» i eiendomsrelaterte spørsmål, og bør kunne initiere/gjennomføre forskning/utviklingsprosjekter med generell eller prinsipiell karakter, og ikke nødvendigvis knyttes til gjennomføring av enkeltprosjekter. Arbeidet med utvikling på fagområder innen eiendom gjennomføres i dag både av innleide konsulenter og av internt ansatte, men uten at kunnskapen er samlet, koordinert og delt i særlig grad. For å få til dette, legges det til grunn at kompetansen på noen av planleggingsforetakets kjerneområder bør samles og vedlikeholdes i foretaket. Dette gjelder i første rekke følgende fagfelt, og med tilhørende ressursbehov: BIM (systemansvarlig, FDVU, opplæring) Energi og miljø (bygg og miljø) Fremskrivningsmodell Kulturminne BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) I rapporten «Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale helseforetakene» som de regionale helseforetakene utarbeidet i 2012 er der gjort grundig rede for BIM. Det påpekes her at innføringen av BIM vil være et meget godt hjelpemiddel for planlegging av bygg og gjennomføring av byggeprosessen. Grunnen til dette er at BIM-modellen er en avansert database hvor all informasjon kan lagres og brukes, blant annet til simulering av byggets logistikk og pasientflyt, hvor utformingens innvirkning på behandlingskapasitet i fremtiden kan utprøves og dokumenteres og visualiseres i en helt annen grad enn hva som er mulig med tradisjonell prosjektering. Dersom det legges til rette for dette vil BIM også være et nyttig verktøy i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. I ovennevnte rapport blir det pekt på følgende fordeler med et interregionalt samarbeid: Felles database over generiske objekter som kan brukes i forbindelse med sykehusplanlegging. Felles database over funksjonelle og tekniske løsninger som er planlagt og brukt ved sykehusutbygginger 10

11 Felles database over alle produkter som er benyttet i sykehusenes BIM-prosjekter, med alt fra større moduler til den minste enhet. All relevant FDV-dokumentasjon kobles til objektene i dette registeret. Felle s krav til objektenes informasjonsinnhold i BIM Felles BIM-serverløsninger Felles FDV-programmer basert på åpen BIM Ressursbehov: BIM er fundamentalt i dagens byggebransje. Det er i dag et begrenset miljø i spesialisthelsetjenesten som arbeider med BIM som metode/verktøy, anslagsvis 4 personer i HSØ og HMN. Ressursbehovet i Sykehusbygg HF for å ivareta metodeutviklingen/verktøyet og opplæring er anslått til 4 5 personer. Disse vil også kunne ha oppgaver knyttet til gjennomføring av byggeprosjekt. Energi og miljø (bygg og miljø) I det interregionale miljø og klimaprosjektet ble det i 2012 utarbeidet et eget delprosjekt vedr bygg og miljø. I rapporten gjør en rede for en rekke områder som bør tas hensyn til i planlegging, bygging og drift av sykehus: Klimagassutslipp Energibruk Materialbruk Rive- og byggavfall Videre pekes på nødvendigheten av miljøkompetanse og miljøledelse og verktøy og metoder for miljøvurderinger. Det pekes i rapporten på at det er en avgjørende forutsetning for at spesialisthelsetjenesten skal oppfylle sine miljøambisjoner innen bygg og eiendom at miljøkompetansen heves internt i helseforetakene og at erfaringsutveksling mellom helseforetakene og regionene sikres. Sykehusbygg HF kan ha en rolle i den sammenheng, ved å bidra til at miljøkompetansen heves i helseforetakene, utvikle veiledere mht. materialbruk og veiledere for miljøriktig energibruk i nybygg og ved ombygging, veiledere for avfallshåndtering i byggeprosjekt med mer, bistå helseforetakene i forbindelse med bruk av verktøy (utarbeidelse av miljøplaner, gjennomføring av miljøklassifisering, utarbeidelse av klimaregnskap og bruk av LCC som miljøverktøy). Ressursbehov 11

12 Det foreslås at en avsetter 1 årsverk ved etablering av Sykehusbygg HF og øker dette til 2 årsverk. Fremskrivningsmodell Kompetansenettverket for sykehusplanlegging har tatt initiativ til etablering av en ny fremskrivningsmodell for aktivitets og kapasitetsbehov til erstatning for «Sintef-modellen». Modellen er under oppdatering med bakgrunn i arbeider i HSØ og versjon 2.0 vil bli presentert i en egen rapport når HSØ-prosjektet er avsluttet september I rapporten vil det bli lagt vekt på drøfte hvilke krav en slik modell vil stille til drift og vedlikehold, herunder tilgang til data og tilrettelegging og bruk av data. Ressursbehov En vil ha nærmere kjennskap til ressursbehov knyttet til videre utvikling, drift og opplæring i bruk av modellen samt gjennomføring av analyser basert på modellen i løpet av høsten Det foreslås avsatt 1 årsverk i Sykehusbygg HF i løpet av de nærmeste årene. Kulturminne All statlig virksomhet har utarbeidet en «landsverneplan» for sin eiendomsmasse. For fredede og bevaringsverdige objekter skal det utarbeides forvaltningsplaner. Forvaltningsplaner for fredede objekter skal forelegges Riksantikvaren og bevaringsverdige objekter som er medtatt i landsverneplanen, men ikke fredet regional/kommunal kulturminnemyndighet. Bygningsmessige tiltak på de nevnte objektene skal forelegges de respektive for behandling. Kulturminnearbeidet krever særlig kompetanse og det er av stor viktighet for å få en smidig og minst mulig tidkrevende behandling hos Riksantikvaren, regionale/kommunale kulturminnemyndigheter at saken er best mulig forberedt at den holder kvalitative mål og er godt nok belyst. De regionale helseforetakene har vært enighet om at en skal avsette en felles ressurs som kan bistå helseforetakene i forbindelse med saksbehandlingen og ivareta generell kompetanseutvikling i helseforetakene. Ressursbehov: 12

13 Ressursbehovet er tidligere vurdert til 2-3 årsverk, jfr notatet Behov for og organiseringen av særskilt kulturminnekompetanse i helsesektoren dat som ble forelagt AD-møtet i mai En har p.t. 1 stilling og det er under vurdering å øke ressursinnsatsen på dette området til 2 stillinger. Helsesektoren har en betydelig eiendomsmasse som er underlagt vern. Dette er bygg som er i aktiv bruk og tidsødende saksbehandling i forbindelse med godkjenning av tiltak kan innebære driftsulemper og merkostnader. På sikt antas det at det vil være behov for ytterligere 1 stilling Prosjektevaluering og læringsprosesser I der følgende skal en gjøre rede for ulike tiltak som kan være aktuelt å iverksette med sikte på kunnskapsoverføring: Kompetansebygging prosjektledelse «prosjektlederskole» Kunnskapsoverføring mellom prosjekt følgeevaluering og etterevaluering Benschmarking drift, LCC-analyser (Levekostnadsanalyser) Kompetansebygging prosjektledelse «prosjektlederskole» Prosjektledelse er et eget fag og en bør vurdere om en skal etablere en «prosjektlederskole» på tilsvarende måte som i Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs prosjektlederskole kan tas i flere nettbaserte moduler og gir deltakeren sertifisering og 30 studiepoeng. Dessuten kjører Forsvarsbygg kontinuerlig interne kurs i forhold til aktuelle standarder og lover en må forholde seg til. Forsvarsbygg sponser i tillegg ingeniørstudier, mastergrader, doktorgrader og forskningsprosjekter. En prosjektlederskole kan bidra til kompetanseheving i egen organisasjon, standardisering og effektivisering av virksomhetsutøvelsen og bidra til kulturbygging i organisasjonen. Ressursbehov Det er foreslått at en avsetter 1 årsverk til å lede arbeidet med kompetanseoppbygging i Sykehusbygg HF. I tillegg forutsettes det at ansatte med prosjektoppgaver bistår i dette arbeidet. Kunnskapsoverføring mellom prosjekt følgeevaluering og etterevaluering Det bør legges til rette for systematisk innhenting av erfaringer og kontinuerlig tilegning av ny kunnskap innen bygg og eiendom herunder erfaringsoverføring gjennom obligatoriske involvering i enkeltprosjekter følgeevaluering av spesielle prosjekter og prosesser som det gir generell nytte å følge etterevaluering av prosjekter for å lære fra disse etter at de er sluttført, herunder evaluering av både selve prosjektgjennomføringen og evaluering av byggene i en ordinær driftssituasjon. 13

14 Ressursbehov Det er tidligere foreslått (jfr. Utredningen av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging) at foretaket som et minimum skal ha en representant som deltar i alle prosjekt over en viss størrelse med sikte på kunnskapsoverføring. I prosjekt som helt eller delvis er tillagt Sykehusbygg HF vil dette automatisk være ivaretatt. Når det gjelder evalueringsmetodikk er dette også tatt opp av kompetansenettverket som prosjekt. Det vurderes å være behov for 2 årsverk for å koordinere, systematisere og følge opp følgeevalueringer. Etterevaluering av prosjekter er forventet å kreve 1 årsverk. I tillegg må det avsettes ressurser til gjennomføring av evaluering. Det må vurderes nærmere om evaluering skal gjennomføres med bruk av egne ressurser eller ved kjøp av tjenester. Det forutsettes at gjennomføring av evaluering prosjektfinansieres. Benchmarking drift, LCC-analyser Det er viktig å systematisere kunnskapen om bruk og drift av bygg. Dette kan bidra til bedre planlegging av nybygg. LCC-analyser (levetidskostnads-analyser) vil være en viktig del av beslutningsunderlaget i forbindelse med planlegging av nybygg. Ressursbehov Det vurderes å være behov for 1 årsverk i Sykehusbygg HF for å ivareta benchmarking og forestå veiledning mht gjennomføring av LCC-analyser Koordinering av arbeidet med myndighetskontakt Der de regionale helseforetakene finner det hensiktsmessig bør Sykehusbygg HF kunne ivareta kontakt og koordinert oppfølging på vegne av de fire regionale helseforetakene mot ulike myndighetsorganer, som for eksempel Riksantikvaren, i generelle og prinsipielle spørsmål som krever samordning utover den enkelte helseregion. Der Sykehusbygg HF ikke blir tillagt ansvar kan foretaket forberede saker og utrede etter bestilling. Helseforetakene blir ofte utfordret til å delta i ulike prosjektrelaterte oppgaver sammen med andre offentlige, og særlig statlige virksomheter. P.t. deltar repr. i de regionale helseforetakene/helseforetakene i følgende nasjonale bransjeorganisasjoner: Prosjekt Norge (NTNU m.fl) Bygg21 (Dir. for byggkvalitet) Lean Construction Norge 14

15 Building Smart Norge BAE 2015 (NTNU m.fl) Sykehusbygg HFvil ikke beslutte noe på vegne av enkelte helseforetak eller hele spesialisthelsetjenesten, men være en rådgivende og samordnende funksjon, som kan fremme spesialisthelsetjenesten interesser samlet. Dette kan bidra til bedre resultater enn om spesialisthelsetjenesten opptrådte sporadisk uten å bruke en samlet påvirkningskraft. Ressursbehov Dette arbeidsområdet forutsettes ivaretatt av ledelse og kommunikasjonsansvarlig i stab og krever i utgangspunktet ikke egne ressurser Tjenester prosjektfinansierte I tillegg til fellesoppgavene kan det være aktuelt å be Sykehusbygg HF om følgende: Bistand, rådgivning, strategiske analyser herunder av prosjekteffektivitet og utredningsoppdrag, i hovedsak knyttet mot utviklingsplaner og tidligfase. Bistand i gjennomføringsfasen av byggeprosjekt, herunder uttesting og overlevering Bistand i forbindelse med forvaltningsplaner, kulturminnevern, kjøp/salg/innleie/utleie, forsikring, energi, miljø, brannvern, vedlikeholdsplaner, etc. Fremskrivningsmodell, analyse og kapasitetsberegning Diverse utredningsoppdrag etter bestilling fra de regionale helseforetakene Dette er tjenester som bidrar til: bedre analyser som grunnlag for framtidige beslutninger effektivisere planleggings- og utviklingsarbeid, og som fremmer kvalitet og gjenbruk av løsninger. profesjonalisering av prosjektledelse og utøvelse av byggherrerollen at spisskompetanse utvikles og er disponible for alle helseforetak Ressursbehov Dette er oppgaver som alternativt må ivaretas av det enkelte helseforetak ved bruk av egne ressurser eller kjøp av tjenester. Ved å tillegge Sykehusbygg HF disse oppgavene vil en kunne redusere kjøp av eksterne tjenester og bygge/utvikle kompetanse i den felles eide organisasjonen som en ikke klarer å bygge opp i det enkelte helseforetak/regionale helseforetak med kvalitative og økonomiske gevinster til følge. 15

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF)

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Forslag til vedtak:

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 SYKEHUSBYGG HF - Bygg og miljø Nils Arne Bjordal Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 Bakgrunn Kompetansenettverket for sykehusplanlegging 1997 2014 «Bedre helsebygg» 2006 2011 Interregionalt eiendomsforum

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket PROTOKOLL Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket Onsdag den 8. mars 2006 kl 1900 ble det avholdt foretaksmøte på Rica Hell hotell på Stjørdal. Saksliste: 1. Foretaksmøtet

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer