Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet"

Transkript

1 Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg

2 Innhold 1. Innledning Oppgaver og dimensjonering Utvikling og vedlikehold/oppdatering av felles standarder, retningslinjer og veiledere Forvalte og drifte felles databaser Fagutredning, fagutvikling, metodeutvikling, verktøyutvikling og maler Prosjektevaluering og læringsprosesser Koordinering av arbeidet med myndighetskontakt Tjenester prosjektfinansierte Administrative oppgaver Avsluttende og oppsummerende vedr. ressursbehov fellesoppgaver og administrative oppgaver Sykehusbygg HFs oppdrag ved byggeprosjekter Organisering Driftsfinansiering Kapitalisering Eierandeler Videre arbeid

3 1. Innledning Denne rapporten har sitt utgangspunkt i foretaksmøtene mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de fire regionale helseforetakene , der de regionale helseforetakene fikk i oppdrag å etablere et nasjonalt helseforetak for samordning av eiendomsområdet. Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og omtale i Prop. 1 S ( ) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Departementet ønsker bedre samordning av eiendomsvirksomheten innenfor spesialisthelsetjenesten og ba om at de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Midt- Norge RHF, etablerer et felles eid helseforetak for samordning innenfor eiendomsområdet i løpet av Selskapet skal ha ansvar for oppgaver innen analyse, systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer, samt rådgivning og byggherrefunksjoner ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Selskapet skal ha en desentralisert organisasjonsmodell med hovedkontor i Trondheim. Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene etablere et felles eid helseforetak for samordning av eiendomsområdet i løpet av Det interregionale AD-møtet behandlet Det interregionale AD-møtet behandlet den prosjektoppdraget og nedsatte en styringsgruppe med følgende representanter: Jan Eirik Thoresen, ass. eierstyringsdirektør Helse Midt-Norge RHF, leder Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF Atle Brynestad, konserndirektør Helse Sør-Øst RHF Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF Helga Daae, underdirektør eieravdelingen HOD Svein Øverland, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF Ellen Marie Wøhni, konserntillitsvalgt Helse Midt-Norge RHF John Olav Berdahl, hovedverneombud Helse Midt-Norge RHF og en arbeidsgruppe med følgende representanter: Nils Arne Bjordal, eiendomssjef Helse Midt-Norge RHF, leder Ann-Margrethe M. Langbakk, juridisk direktør Helse Sør-Øst RHF Steinar Frydenlund, dir. bygg og eiendom, Helse Sør-Øst RHF Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF Per Karlsen, økonomi og finansdirektør Helse Vest RHF Ernst&Young v/partner Willy Eidissen er engasjert som rådgiver og fasilitator. Saken har vært forelagt det interregionale AD-møtet 3 ganger, styringsgruppen har avholdt 4 møter og arbeidsgruppen 7 møter. 3

4 2. Oppgaver og dimensjonering Sykehusbygg HFs virksomhet vil omfatte to hovedkategorier av oppgaver; fellesoppgaver og prosjektoppgaver. Fellesoppgaver er oppgaver som det nye foretaket løpende skal ivareta for de fire helseregionene, mens prosjektoppgaver leveres etter bestilling fra et eller flere RHF/HF. I Utredningen av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging er det foretatt en vurdering av hvilke «fellesoppgaver» som bør ivaretas av foretaket og ressursbehovet forbundet med dette. Oppsummert viser gjennomgangen at det på noe sikt er anslått et behov for i størrelsesorden 25 årsverk, for å ivareta disse aktivitetene. Det forventes at Sykehusbygg HF bygges gradvis opp i løpet av det første driftsåret til å ha en basisbemanning til å ivareta fellesoppgaver og administrasjon på omkring årsverk (15-17 til fellesoppgaver og 3-5 til administrasjon). Til sammenligning legges det ned ca. 16 årsverk per i dag samlet i de fire foretaksgruppene til å ivareta fellesoppgaver som fra 2015 skal ivaretas av Sykehusbygg HF. I løpet av 3-4 år kan det forventes at antall årsverk til å ivareta fellesoppgaver vil øke til årsverk, samt at nødvendige ressurser til å ivareta administrasjon vil øke til 6-8 årsverk. I tillegg til ressurser som skal ivareta fellesoppgaver og administrasjon kommer ressurser i henhold til konkrete prosjekter og byggeoppgaver som tilføres foretaket fra et eller flere RHF/HF. Etter etableringsåret planlegges det at foretaket bemannes opp og utvikles balansert slik at økning av ressursinnsats til fellesoppgaver og administrasjon følger oppbyggingen av aktivitet i forbindelse med byggeprosjekter. I de fire regionale helseforetakene vil det måtte være noen som ivaretar bestillerfunksjonen, og som følger opp leveranser fra Sykehusbygg HF. Det enkelte regionale helseforetak avklarer og dimensjonerer denne funksjonen etter eget behov. Arbeidsgruppen har foretatt en nærmere vurdering av fellesoppgavene herunder dagens ressursbruk, prioritering og ressursbehovet på kort og lengere sikt hvor oppgavene er kategoriser i følgende hovedområder: Utvikling og vedlikehold/oppdatering av felles standarder, retningslinjer og veiledere o Kontrakt og innkjøpsregler o Kvalitetssystemer o Prosjektstøtte, herunder arkivsystemer, byggeweb, prosjekteringsverktøy o Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder Forvalte og drifte felles databaser Fagutredning, fagutvikling, metodeutvikling, verktøyutvikling og maler o BIM o Energi og miljø o Fremskrivningsmodell o Kulturminne Prosjektevaluering og læringsprosesser 4

5 o Kompetanseoppbygging prosjektledelse «prosjektlederskole» o Kompetanseoverføring mellom prosjekt følgeevaluering og etterevaluering o Benchmarking drift, LCC-analyser Koordinering av arbeidet med myndighetskontakt Arbeidsgruppen har også drøftet hvilke prosjektfinansierte oppgaver Sykehusbygg HF skal ivareta og hvilke administrative oppgaver og ressurser foretaket må ha for å ivareta tillagte oppgaver. Nedenfor følger nærmere beskrivelser og vurderinger for hvert av disse områdene Utvikling og vedlikehold/oppdatering av felles standarder, retningslinjer og veiledere Det er behov for standardisering innenfor eiendomsområdet for å få bedre oversikt, gjøre gode sammenlikninger/benchmarking, bedre prioriteringer, samt for å understøtte standardiseringen av kliniske prosedyrer og pasientforløp. Videre vil standarder, systemer, verktøy/hjelpemidler og veiledere være til nytte for alle helseforetak innenfor prosjekt- og driftsområdet. Eksempel på dette er arbeid på generelt nivå i forhold til forvaltningsplaner, kulturminnevern, kjøp/salg/innleie/utleie. Arbeid med standardisering innenfor prosjekt- og driftsområdet, f. eks standardisering knyttet til BIM, miljø og energi etc. innebærer bl.a. å samle inn og oppdatere eksempler på praksis/beste praksis og gjøre dette tilgjengelig, for eksempel ved vurdering av husleiemodeller, vedlikeholdsplaner etc. I det etterfølgende skal kommenteres enkelte oppgaver/arbeidsområder: Kontrakt og innkjøpsregler Kvalitetssystemer Prosjektstøtte, herunder arkivsystemer, byggeweb, prosjekteringsverktøy Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder Kontrakt og innkjøpsregler En vesentlig del av oppgavene knyttet til planlegging og gjennomføring av byggeoppgaver og dels fellesoppgaver må baseres på kjøp av tjenester. Kjøp av tjenester stiller krav til kompetanse og er tid- og ressurskrevende. Bestiller må kunne utarbeide kravspesifikasjon, foreta en faglig evaluering av tilbudene og gjennomføre anbudskonkurranse på en tilfredsstillende måte. I forbindelse med større byggeoppgaver er det behov for egne innkjøpsansvarlige. Til eksempel kan nevnes at en ved utbyggingen av St. Olavs Hospital på det meste hadde 10 personer som arbeidet med innkjøp/anskaffelser i tillegg 4 personer i en egen kontraktavdeling som også deltok i innkjøpsprosessen (en hadde totalt flere tusen avtaler). I tillegg bisto fagansvarlige med kravspesifikasjon og evaluering av tilbud. 5

6 Systematikk knyttet til gjennomføring av innkjøp i store prosjekt har overføringsverdi. Det har vært og det kan være aktuelt å gjennomføre felles innkjøp for foretaksgruppen evt. felles rammeavtaler og det forutsettes at HINAS ivaretar dette. I dag mangler en oversikt over avtalestrukturen, hvilke avtaler som er inngått på foretaksnivå/regionalt foretaksnivå og hvilke rammeavtaler på foretaksnivå/regionalt foretaksnivå en kan gjøre avrop på. Det er behov for en ressurs som kan sikre en bedre samordning av dette arbeidet og som kan bistå HINAS med kravspesifikasjon og evaluering av tilbud innenfor eiendomsområdet. Det forutsettes at prosjektorganisasjoner som skal ivareta større byggeprosjekt har nødvendig innkjøpskompetanse. Det må vurderes nærmere om/i hvilken grad denne kompetansen skal sentraliseres i det nasjonale helseforetaket eller ivaretas av de respektive prosjekteierne/ helseforetakene. Ressursbehov En har i dag flere ansatte i HSØ og HMN som ivaretar innkjøp innenfor bygg og eiendomsområdet for foretaksgruppen og herunder sørger for standardisering av kontrakter og innkjøpsregler. Konservativt vurdert anslås ressursbruken i dag til 1årsverk mht. standardisering. Det foreslås at en i Sykehusbygg HF avsetter 1 årsverk for å ivareta standardisering av kontrakter og innkjøpsregler og samordning av innkjøp innenfor eiendomsområdet. Kvalitetssystemer I forbindelse med gjennomføring av store (og små) byggetiltak er det nødvendig å etablere kvalitetssystem for å ivareta styring av økonomi, fremdrift og kvalitet. I tillegg til kjøp av styringssystem utarbeides i de store prosjektene egenutviklede administrative styringssystem. Disse kvalitetssystemene kommer i tillegg til de kvalitetssystemene som er etablert for den generelle virksomheten i HFene. Som eksempel på egenutviklede styringsdokumenter kan nevnes at Helsebygg Midt-Norges styringssystem inneholder rundt 250 dokumenter inndelt i følgende kapitler: a) ledelse b) administrasjon c) prosjektstyring d) utvikling e) utbygging f) hms/ks g) personal h) informasjon i) arbeidsplassen vår j) beredskapsplan 6

7 Dokumentene kan være styringsdokumenter (eks. utbyggingsavtaler, mandat, vedtak), funksjonsbeskrivelser (eks stillingsbeskrivelser), prosedyrer (eks. HMS-koordinering), veiledninger (eks varsling alvorlig ulykke), skjema (eks. sjekklister, reiseregninger) og maler (eks overtakelsesprotokoll). Bruk av kvalitetssystemene har betydelig overføringsverdi og gjenbruk som kan bidra til effektivisering og besparelser. Det bør være en prioritert oppgave å utvikle/standardisere styringsdokumentene i Selskapet. Ressursbehov Som eksempel på ressursbruk i store byggeprosjekt kan nevnes at Helsebygg Midt-Norge hadde i 7-8 år en egen kvalitetssikringsavdeling med 4 ansatte som utviklet og forvaltet styrende dokumenter i prosjekt St. Olavs Hospital. Konservativt vurdert benyttes i dag 2 årsverk i HSØ og HMN til ajourhold/utvikling av styringssystemene. Det er foreslått at en avsetter 2 årsverk i Sykehusbygg HF til ajourhold/utvikling av styringssystemene. I tillegg vil det være behov for ressurser i de større byggeprosjektene for styring av økonomi, fremdrift og kvalitet samt forvaltning av de administrative styringssystemene. Prosjektstøtte, herunder arkivsystemer, byggeweb, prosjekteringsverktøy Alle prosjekt etablerer en form for prosjektstøtte innenfor flere områder. I dag er det ingen samordning av hvordan støtten gis eller hvilke systemer som benyttes. En rekke leverandører benyttes for leveranse av systemer, det være seg innen prosjekteringsverktøy (DAK-systemer), prosjektstyringsverktøy og lignende. Normalt benyttes også arkivsystemer for tegninger og dokumenter, enten basert på byggeweb eller tradisjonelle integrerte arkivsystemer (Proarc e.l). Det vil kunne oppnås effektivisering og besparelsen ved å samordne bruk av slike systemer. Dette vil også kunne lette gjenbruk og utveksling av dokumenter. Et ensartet system for innlegging og overføring av input til FDV-systemer ville også være ressursbesparende og effektiv i driftssammenheng. Ressursbehov I dag er dette dekket gjennom direkte prosjektansettelser, uten krav til samordning. For å få til dette, bør det avsettes minimum 1 årsverk i Sykehusbygg HF for samordning av prosjektstøtten. Ajourhold og ivaretakelse av kompetansenettverkets veiledere og standarder 7

8 Kompetansenettverket for sykehusplanlegging har en styringsgruppen bestående av representanter fra de regionale helseforetakene, repr. fra Helsedirektoratet og repr. fra HOD (observatør) og med følgende mandat: «Styringsgruppa skal arbeide for at det utvikles gode metoder og verktøy for planlegging og utvikling av bygg og infrastruktur, slik at sykehusanleggene bidrar til en kvalitetsmessig god og effektiv helsetjeneste med lave investerings- og driftskostnader. For øvrig skal styringsgruppa: være et forum for samarbeid mellom direktoratet og de regionale helseforetakene, gjennom å tilby møteplasser og å bidra til faglig utvikling. prioritere og gjennomføre prosjekter innenfor de budsjetter som tilskuddene gir grunnlag for. bidra til å bygge opp erfaringsbasert kunnskap og være et faglig referansemiljø for planlegging og utvikling av sykehusanlegg gjennom å dokumentere, overføre og formidle relevant og oppdatert kunnskap og informasjon om viktige aspekter ved utvikling og planlegging av sykehus. utvikle verktøy for planlegging, utbygging og forvaltning for å utnytte samlede ressurser effektivt. legge til rette for samhandling mellom de regionale foretakene, innen området eiendomsforvaltning. bidra til utvikling av kunnskapsdatabaser, planleggingsverktøy og retningslinjer for planlegging og evaluering av helseinstitusjoner, som hever den faglige kvaliteten på planlegging og beslutningsgrunnlaget, og som bidrar til at prosjekter lar seg sammenligne. utvikle og vedlikeholde et faglig nettverk for organisasjoner og personer som arbeider med planlegging og utvikling, gjennom presentasjoner på webportalen og gjennom arbeidsseminarer og faglige konferanser bidra til utvikling av nasjonalt og internasjonalt samarbeid om forskning, utvikling og dokumentasjon på områder som styringsgruppa finner relevante.» Det forutsettes at Kompetansenettverket nedlegges etter at Sykehusbygg HF er etablert og at oppgavene videreføres av dette. I regi av kompetansenettverket er det utarbeidet veiledere for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, Veileder for hovedfunksjonsprogram og Veileder for hovedprogram utstyr samt Veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekt i helsebygg. Videre har kompetansenettverket hatt ansvaret for etableringen av Klassifikasjonssystemet for sykehusbygg og utviklingen av ny Fremskrivningsmodell. P.t. arbeider Kompetansenettverket med nytt prosjekt vedr evaluering av sykehusprosjekt og revisjon av Tidligfaseplanleggings-veilederen. Kompetansenettverkets styringsgruppe har tidligere drøftet behovet for en veileder for Overordnet teknisk program, men besluttet at dette bør være en oppgave for det nasjonale helseforetaket. 8

9 Det må tas stilling til om Sykehusbygg HF skal videreføre alle oppgaver som i dag ivaretas av Kompetansenettverket og vurderes om det er enkelte oppgaver som kan ivaretas på en bedre måte. Ressursbehov Det er i dag avsatt ca. 2,0 mill. kr til dekning av kostnadene forbundet med arbeidet i Kompetansenettverket for sykehusplanlegging hvorav 1,6 mill. kr finansieres av Helsedirektoratet og det resterende av de regionale helseforetakene. Midlene går til lønning av sekretariatet, drift av sykehusportalen.no og kjøp av tjenester. Anslagsvis representerer dette 2 årsverk hvorav 0,5 årsverk er knyttet til drift av sykehusportalen.no. Det må tas opp med Helsedirektoratet/HOD om midler som tidligere er avsatt til kompetansenettverket, kan overføres til Sykehusbygg HF. Det foreslås at en i Sykehusbygg HF avsetter 2 årsverk for å ivareta de oppgaver som kompetansenettverket har ivaretatt. Deler av dette arbeidet videreføring av sykehusportalen.no/etablering og drift av webside for Sykehusbygg HFmå sees i sammenheng og vil kreve en ekstra ressursinnsats ved etableringen av foretaket Forvalte og drifte felles databaser Det er i dag i regi av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging etablert en kostnadsdatabase. Videre har HOD bedt om at en overtar SKE (Statens kulturhistoriske eiendommers) database knyttet til utarbeidelse av landsverneplanen (foretaksmøtet januar 2009) og at en etablerer en nasjonal database for arealklassifiseringen klassifikasjonssystemet (foretaksmøtet januar 2012). Etablering av felles databaser har vært et fokusområde i samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, og arbeidet har i stor grad vært utført av eksterne konsulenter. Etter hvert går man nå over i en fase der videreutvikling, bruk, vedlikehold og ordinær drift av disse databasene får et større fokus. Det er uheldig at helsesektoren ikke har eierskap til virksomhetsdata i egen virksomhet. Denne typen arbeid er i kjerneområdet for foretakets virksomhet, og bør derfor gjøres av dette, fremfor å kjøpes fra eksterne konsulenter. Sykehusbygg HF må avklare spørsmål om databaser med dagens eiere og forvaltere. Ressursbehov En benytter i dag ca. 1,5 årsverk til kjøp av tjenester forbundet med disse databasene. Det er viktig/nødvendig å avsette en ressurs som har oversikt over de ulike databasene og kan bidra til å utvikle felles databaser samt legge til rette for rapportering og tolkning av data. Ved etableringen av Selskapet foreslås det at en avsetter en tilsvarende ressurs 1,5 årsverk. På sikt vurderes behovet til 4 årsverk. 9

10 2.3. Fagutredning, fagutvikling, metodeutvikling, verktøyutvikling og maler Sykehusbygg HF gir muligheter for å utvikle og forvalte relevant kompetanse på et nivå som det hverken er hensiktsmessig eller mulig at alle helseforetak i landet håndterer i egen regi. Det bør tas sikte på systematisk samarbeid og kompetanseutvikling i alle faser av et investeringsprosjekt herunder systematisk læring knyttet til utviklingsplan og tidligfaseprosjekter. Sykehusbygg HF kan også være sektorens «tankesmie» i eiendomsrelaterte spørsmål, og bør kunne initiere/gjennomføre forskning/utviklingsprosjekter med generell eller prinsipiell karakter, og ikke nødvendigvis knyttes til gjennomføring av enkeltprosjekter. Arbeidet med utvikling på fagområder innen eiendom gjennomføres i dag både av innleide konsulenter og av internt ansatte, men uten at kunnskapen er samlet, koordinert og delt i særlig grad. For å få til dette, legges det til grunn at kompetansen på noen av planleggingsforetakets kjerneområder bør samles og vedlikeholdes i foretaket. Dette gjelder i første rekke følgende fagfelt, og med tilhørende ressursbehov: BIM (systemansvarlig, FDVU, opplæring) Energi og miljø (bygg og miljø) Fremskrivningsmodell Kulturminne BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) I rapporten «Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale helseforetakene» som de regionale helseforetakene utarbeidet i 2012 er der gjort grundig rede for BIM. Det påpekes her at innføringen av BIM vil være et meget godt hjelpemiddel for planlegging av bygg og gjennomføring av byggeprosessen. Grunnen til dette er at BIM-modellen er en avansert database hvor all informasjon kan lagres og brukes, blant annet til simulering av byggets logistikk og pasientflyt, hvor utformingens innvirkning på behandlingskapasitet i fremtiden kan utprøves og dokumenteres og visualiseres i en helt annen grad enn hva som er mulig med tradisjonell prosjektering. Dersom det legges til rette for dette vil BIM også være et nyttig verktøy i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. I ovennevnte rapport blir det pekt på følgende fordeler med et interregionalt samarbeid: Felles database over generiske objekter som kan brukes i forbindelse med sykehusplanlegging. Felles database over funksjonelle og tekniske løsninger som er planlagt og brukt ved sykehusutbygginger 10

11 Felles database over alle produkter som er benyttet i sykehusenes BIM-prosjekter, med alt fra større moduler til den minste enhet. All relevant FDV-dokumentasjon kobles til objektene i dette registeret. Felle s krav til objektenes informasjonsinnhold i BIM Felles BIM-serverløsninger Felles FDV-programmer basert på åpen BIM Ressursbehov: BIM er fundamentalt i dagens byggebransje. Det er i dag et begrenset miljø i spesialisthelsetjenesten som arbeider med BIM som metode/verktøy, anslagsvis 4 personer i HSØ og HMN. Ressursbehovet i Sykehusbygg HF for å ivareta metodeutviklingen/verktøyet og opplæring er anslått til 4 5 personer. Disse vil også kunne ha oppgaver knyttet til gjennomføring av byggeprosjekt. Energi og miljø (bygg og miljø) I det interregionale miljø og klimaprosjektet ble det i 2012 utarbeidet et eget delprosjekt vedr bygg og miljø. I rapporten gjør en rede for en rekke områder som bør tas hensyn til i planlegging, bygging og drift av sykehus: Klimagassutslipp Energibruk Materialbruk Rive- og byggavfall Videre pekes på nødvendigheten av miljøkompetanse og miljøledelse og verktøy og metoder for miljøvurderinger. Det pekes i rapporten på at det er en avgjørende forutsetning for at spesialisthelsetjenesten skal oppfylle sine miljøambisjoner innen bygg og eiendom at miljøkompetansen heves internt i helseforetakene og at erfaringsutveksling mellom helseforetakene og regionene sikres. Sykehusbygg HF kan ha en rolle i den sammenheng, ved å bidra til at miljøkompetansen heves i helseforetakene, utvikle veiledere mht. materialbruk og veiledere for miljøriktig energibruk i nybygg og ved ombygging, veiledere for avfallshåndtering i byggeprosjekt med mer, bistå helseforetakene i forbindelse med bruk av verktøy (utarbeidelse av miljøplaner, gjennomføring av miljøklassifisering, utarbeidelse av klimaregnskap og bruk av LCC som miljøverktøy). Ressursbehov 11

12 Det foreslås at en avsetter 1 årsverk ved etablering av Sykehusbygg HF og øker dette til 2 årsverk. Fremskrivningsmodell Kompetansenettverket for sykehusplanlegging har tatt initiativ til etablering av en ny fremskrivningsmodell for aktivitets og kapasitetsbehov til erstatning for «Sintef-modellen». Modellen er under oppdatering med bakgrunn i arbeider i HSØ og versjon 2.0 vil bli presentert i en egen rapport når HSØ-prosjektet er avsluttet september I rapporten vil det bli lagt vekt på drøfte hvilke krav en slik modell vil stille til drift og vedlikehold, herunder tilgang til data og tilrettelegging og bruk av data. Ressursbehov En vil ha nærmere kjennskap til ressursbehov knyttet til videre utvikling, drift og opplæring i bruk av modellen samt gjennomføring av analyser basert på modellen i løpet av høsten Det foreslås avsatt 1 årsverk i Sykehusbygg HF i løpet av de nærmeste årene. Kulturminne All statlig virksomhet har utarbeidet en «landsverneplan» for sin eiendomsmasse. For fredede og bevaringsverdige objekter skal det utarbeides forvaltningsplaner. Forvaltningsplaner for fredede objekter skal forelegges Riksantikvaren og bevaringsverdige objekter som er medtatt i landsverneplanen, men ikke fredet regional/kommunal kulturminnemyndighet. Bygningsmessige tiltak på de nevnte objektene skal forelegges de respektive for behandling. Kulturminnearbeidet krever særlig kompetanse og det er av stor viktighet for å få en smidig og minst mulig tidkrevende behandling hos Riksantikvaren, regionale/kommunale kulturminnemyndigheter at saken er best mulig forberedt at den holder kvalitative mål og er godt nok belyst. De regionale helseforetakene har vært enighet om at en skal avsette en felles ressurs som kan bistå helseforetakene i forbindelse med saksbehandlingen og ivareta generell kompetanseutvikling i helseforetakene. Ressursbehov: 12

13 Ressursbehovet er tidligere vurdert til 2-3 årsverk, jfr notatet Behov for og organiseringen av særskilt kulturminnekompetanse i helsesektoren dat som ble forelagt AD-møtet i mai En har p.t. 1 stilling og det er under vurdering å øke ressursinnsatsen på dette området til 2 stillinger. Helsesektoren har en betydelig eiendomsmasse som er underlagt vern. Dette er bygg som er i aktiv bruk og tidsødende saksbehandling i forbindelse med godkjenning av tiltak kan innebære driftsulemper og merkostnader. På sikt antas det at det vil være behov for ytterligere 1 stilling Prosjektevaluering og læringsprosesser I der følgende skal en gjøre rede for ulike tiltak som kan være aktuelt å iverksette med sikte på kunnskapsoverføring: Kompetansebygging prosjektledelse «prosjektlederskole» Kunnskapsoverføring mellom prosjekt følgeevaluering og etterevaluering Benschmarking drift, LCC-analyser (Levekostnadsanalyser) Kompetansebygging prosjektledelse «prosjektlederskole» Prosjektledelse er et eget fag og en bør vurdere om en skal etablere en «prosjektlederskole» på tilsvarende måte som i Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs prosjektlederskole kan tas i flere nettbaserte moduler og gir deltakeren sertifisering og 30 studiepoeng. Dessuten kjører Forsvarsbygg kontinuerlig interne kurs i forhold til aktuelle standarder og lover en må forholde seg til. Forsvarsbygg sponser i tillegg ingeniørstudier, mastergrader, doktorgrader og forskningsprosjekter. En prosjektlederskole kan bidra til kompetanseheving i egen organisasjon, standardisering og effektivisering av virksomhetsutøvelsen og bidra til kulturbygging i organisasjonen. Ressursbehov Det er foreslått at en avsetter 1 årsverk til å lede arbeidet med kompetanseoppbygging i Sykehusbygg HF. I tillegg forutsettes det at ansatte med prosjektoppgaver bistår i dette arbeidet. Kunnskapsoverføring mellom prosjekt følgeevaluering og etterevaluering Det bør legges til rette for systematisk innhenting av erfaringer og kontinuerlig tilegning av ny kunnskap innen bygg og eiendom herunder erfaringsoverføring gjennom obligatoriske involvering i enkeltprosjekter følgeevaluering av spesielle prosjekter og prosesser som det gir generell nytte å følge etterevaluering av prosjekter for å lære fra disse etter at de er sluttført, herunder evaluering av både selve prosjektgjennomføringen og evaluering av byggene i en ordinær driftssituasjon. 13

14 Ressursbehov Det er tidligere foreslått (jfr. Utredningen av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging) at foretaket som et minimum skal ha en representant som deltar i alle prosjekt over en viss størrelse med sikte på kunnskapsoverføring. I prosjekt som helt eller delvis er tillagt Sykehusbygg HF vil dette automatisk være ivaretatt. Når det gjelder evalueringsmetodikk er dette også tatt opp av kompetansenettverket som prosjekt. Det vurderes å være behov for 2 årsverk for å koordinere, systematisere og følge opp følgeevalueringer. Etterevaluering av prosjekter er forventet å kreve 1 årsverk. I tillegg må det avsettes ressurser til gjennomføring av evaluering. Det må vurderes nærmere om evaluering skal gjennomføres med bruk av egne ressurser eller ved kjøp av tjenester. Det forutsettes at gjennomføring av evaluering prosjektfinansieres. Benchmarking drift, LCC-analyser Det er viktig å systematisere kunnskapen om bruk og drift av bygg. Dette kan bidra til bedre planlegging av nybygg. LCC-analyser (levetidskostnads-analyser) vil være en viktig del av beslutningsunderlaget i forbindelse med planlegging av nybygg. Ressursbehov Det vurderes å være behov for 1 årsverk i Sykehusbygg HF for å ivareta benchmarking og forestå veiledning mht gjennomføring av LCC-analyser Koordinering av arbeidet med myndighetskontakt Der de regionale helseforetakene finner det hensiktsmessig bør Sykehusbygg HF kunne ivareta kontakt og koordinert oppfølging på vegne av de fire regionale helseforetakene mot ulike myndighetsorganer, som for eksempel Riksantikvaren, i generelle og prinsipielle spørsmål som krever samordning utover den enkelte helseregion. Der Sykehusbygg HF ikke blir tillagt ansvar kan foretaket forberede saker og utrede etter bestilling. Helseforetakene blir ofte utfordret til å delta i ulike prosjektrelaterte oppgaver sammen med andre offentlige, og særlig statlige virksomheter. P.t. deltar repr. i de regionale helseforetakene/helseforetakene i følgende nasjonale bransjeorganisasjoner: Prosjekt Norge (NTNU m.fl) Bygg21 (Dir. for byggkvalitet) Lean Construction Norge 14

15 Building Smart Norge BAE 2015 (NTNU m.fl) Sykehusbygg HFvil ikke beslutte noe på vegne av enkelte helseforetak eller hele spesialisthelsetjenesten, men være en rådgivende og samordnende funksjon, som kan fremme spesialisthelsetjenesten interesser samlet. Dette kan bidra til bedre resultater enn om spesialisthelsetjenesten opptrådte sporadisk uten å bruke en samlet påvirkningskraft. Ressursbehov Dette arbeidsområdet forutsettes ivaretatt av ledelse og kommunikasjonsansvarlig i stab og krever i utgangspunktet ikke egne ressurser Tjenester prosjektfinansierte I tillegg til fellesoppgavene kan det være aktuelt å be Sykehusbygg HF om følgende: Bistand, rådgivning, strategiske analyser herunder av prosjekteffektivitet og utredningsoppdrag, i hovedsak knyttet mot utviklingsplaner og tidligfase. Bistand i gjennomføringsfasen av byggeprosjekt, herunder uttesting og overlevering Bistand i forbindelse med forvaltningsplaner, kulturminnevern, kjøp/salg/innleie/utleie, forsikring, energi, miljø, brannvern, vedlikeholdsplaner, etc. Fremskrivningsmodell, analyse og kapasitetsberegning Diverse utredningsoppdrag etter bestilling fra de regionale helseforetakene Dette er tjenester som bidrar til: bedre analyser som grunnlag for framtidige beslutninger effektivisere planleggings- og utviklingsarbeid, og som fremmer kvalitet og gjenbruk av løsninger. profesjonalisering av prosjektledelse og utøvelse av byggherrerollen at spisskompetanse utvikles og er disponible for alle helseforetak Ressursbehov Dette er oppgaver som alternativt må ivaretas av det enkelte helseforetak ved bruk av egne ressurser eller kjøp av tjenester. Ved å tillegge Sykehusbygg HF disse oppgavene vil en kunne redusere kjøp av eksterne tjenester og bygge/utvikle kompetanse i den felles eide organisasjonen som en ikke klarer å bygge opp i det enkelte helseforetak/regionale helseforetak med kvalitative og økonomiske gevinster til følge. 15

16 Ressursbehovet vil være avhengig av hvor store og mange oppgaver foretaket blir tillagt. Foretaket må løpende vurdere hvor stor grunnbemanning oppgavene gir grunnlag for og i hvilket omfang en skal basere seg på underleveranser/kjøp av tjenester Administrative oppgaver Det er behov for å etablere en ledelse med stabsfunksjoner tilpasset foretakets størrelse og karakter. Følgende oppgaver må ivaretas: ledelse økonomistyring personalledelse/hr kommunikasjon herunder drift av portal/webside IKT I tillegg til de nevnte bør vurderes om en i stab også skal ha egen juridisk kompetanse. Bygg og eiendomsområdet er regulert gjennom et omfattende lov og forskriftsverk som er i løpende endring. I forbindelse med gjennomføring og sluttføring av byggesaker oppstår gjerne konflikter som krever juridisk avklaring. Det er en utfordring å holde seg ajour mht endringer i lov og forskriftsverk samt standarder som forutsettes fulgt og det benyttes i betydelig grad kjøpte tjenester. Det bør vurderes om en ville være tjent med å ha en egen ressurs i Sykehusbygg HF for å ivareta ajourhold og som kan bistå i forbindelse med konfliktvurdering og løsning. Det bør også vurderes om det skal ansettes egen/egne personer som kan ivareta de viktigste kundene kundekontakt - eller om dette skal ivaretas av adm. dir. øk.dir./kontorsjef. Ressursbehov Det ville vært en fordel om leder/adm. dir. snarest kom på plass slik at vedkommende kan forestå organiseringen og rekrutteringen av ledelsen i stab. Dernest må personell som kan utvikle organisasjonen, økonomi- og styringssystemene, kommunikasjon/informasjon og rekruttering av ansatt på plass. Dette innebærer at det trolig er behov for 3-5 personer i ledelse/stab ved etableringen. Ledelsen må vurderes hvilke tjenester som mest hensiktsmessig kan kjøpes av helseforetak/regionale helseforetak eller i et eksternt marked. 16

17 2.8. Avsluttende og oppsummerende vedr. ressursbehov fellesoppgaver og administrative oppgaver I forbindelse med Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging ble det foretatt en kartlegging av kompetansen i spesialisthelsetjenesten, blant de som har arbeidsoppgaver som er vurdert som relevante i forhold til et nytt helseforetak. Samlet sett utgjør dette 231 personer av de personene som er tilsatt i til eiendomsrelaterte oppgaver (renholdspersonell kommer i tillegg). Vedlagt følger en oversikt over helseforetakenes ressursbruk p.t. knyttet til det som er definert som fellesoppgaver i Sykehusbygg HF. Som her fremgår, medgår p.t.16 årsverk til oppgaver som vil inngå i Sykehusbygg HF som fellesoppgaver. Kostnadene ved fellesoppgaver i dag vises også i et eget vedlegg. En rekke av fellesoppgavene har direkte og indirekte betydning for gjennomføring av byggetiltak; bl.a. standardisering og utvikling av styringsverktøy. Når det gjelder ressursbehovet knyttet til «fellesoppgaver» vil dette helt eller delvis bli dekkes av ansatte i Sykehusbygg HF som også hadde oppgaver knyttet til prosjektfinansierte tjenester. For øvrig forutsettes det som i dag at RHF/HF stiller ressurser til disposisjon i forbindelse med utredninger gjennom deltakelse i arbeidsgrupper/prosjektstyringsgrupper. Prioritering av oppgaver og ressursbruk i forbindelse med fellesoppgaver, herunder medvirkning fra helseforetak og kjøp av tjenester vil være til løpende vurdering i styret/ledelsen av Sykehusbygg HF. Ved etablering av Sykehusbygg HF er det nødvendig at en som et minimum avsetter nødvendige ressurser til å ivareta de ulike virksomhetsområdene. Som her fremgår, er det behov for minimum 16 årsverk for å ivareta fellesoppgaver i etableringsfasen. I tillegg er det nødvendig å avsette ressurser for å ivareta administrative oppgaver/stabsoppgaver minimum 5 personer. Den fremtidige ledelsen må vurdere om personell med ansvar for stabs- og «fellesoppgaver» skal sitte samlet eller om det er mer hensiktsmessig at de sitter tilknyttet etablerte miljø i de ulike helseforetakene. I løpet av 3-4 år kan det forventes at antall årsverk til å ivareta fellesoppgaver vil øke til årsverk (se vedlegg), samt at nødvendige ressurser til å ivareta administrasjon vil øke til 6-8 årsverk Sykehusbygg HFs oppdrag ved byggeprosjekter Spesialisthelsetjenesten i Norge forvalter ca. 4,9 mill. kvm bygningsmasse, og er dermed landets største statlige eiendomsbesitter. Bygningsmassens tekniske og bygningsmessige oppgraderingsbehov er godt dokumentert, og ble i en FOU rapport i 2008 beregnet til ca mrd. kroner. Den samme rapporten dokumenterer også at en betydelig andel av bygningene ikke er egnet for dagens sykehusdrift, og at en stor andel også vil være vanskelig å tilpasse fremtidens behov for lokaler. I tillegg til det tekniske oppgraderingsbehovet kommer dermed et omfattende behov for transformasjon av bygningsmassen for å tilpasse lokalene til fremtidig helsetjenestetilbud. Transformasjon innebærer både omdisponering av arealer, ombygging, riving og nybygging i tilknytning til eksisterende sykehuslokasjoner. 17

18 Bare de siste 10 årene har det vært betydelig aktivitet med sykehusbygging. Omfanget av HODs lån til sykehusbygging har siden helsereformen i 2002 årlig vært i størrelsesorden 2 mrd. kroner. Dette innebærer at det hvert år de siste 12 årene i gjennomsnitt har vært investert omkring 4 mrd. kroner i sykehusbygg. I tillegg kommer mindre prosjekter og aktivitet som ikke er finansiert ved HOD lån. I rapporten State of the Nation 21 ble det presentert et samlet behov for investeringer i bygg og eiendom i spesialisthelsetjenesten på ca. 230 mrd. for perioden I en rapport Helse Midt-Norge fikk utarbeidet av Multiconsult og Ernst & Young i 2012 sannsynliggjøres det et investeringsbehov til sykehusbygg og eiendom på ca. 125 mrd. kroner i perioden Dette tilsvarer et gjennomsnittsnivå på 6,5-7,5 mrd. kroner pr år. Innen de fire helseregionene er det konkrete planer for fremtidige byggeprosjekter de kommende årene. Noen av disse er nær forestående med klare investeringsrammer, mens andre er lenger frem i tid med både usikre rammer og uavklart tidspunkt for byggestart. Ovenstående indikerer at det vil være et betydelig «marked» for Sykehusbygg HF fremover, og det kan synes som det kan bli en utfordring å ha tilstrekkelig tilgang til personell til å gjennomføre alle disse prosjektene. Basert på historiske erfaringer er det utarbeidet et estimat på i hvilket omfang det vil være behov for ressurser (type roller/oppgaver som Selskapet bør kunne levere) i byggeprosjekter av ulik størrelse: Type prosjekt Små Mellomstore Store Størrelse År (mrd.) 0,5-2 Fase Idé Idé Konsept Konsept Forprosj Bygging Bygging Bygging Bygging Ressursbehov Fase Idé Idé Konsept Konsept Forprosj Bygging Bygging Bygging Bygging Bygging Ressursbehov Fase Idé Idé Konsept Konsept Forprosj Bygging Bygging Bygging Bygging Bygging Bygging Ressursbehov I praksis vil behovet variere betydelig mellom prosjekter ut fra type prosjekt, kompleksitet, kontraktsmodeller m.m. Som det fremkommer er utviklingsfasen ikke tatt med i oversikten. Dette skyldes at gjennomføring av denne fasen varierer betydelig både i tid og omfang. Ressurser til denne fasen kommer således i tillegg. Bemanningen i Sykehusbygg HF bør bygges opp over tid i tråd med at foretaket tildeles oppdrag. Helse Midt-Norge RHF har et vedtak om å engasjere det nasjonale helseforetaket til å ivareta alle de oppgavene som Helsebygg Midt-Norge per i dag ivaretar i denne helseregionen. Per i dag ivaretas disse oppgavene med en bemanning på årsverk. Hvor mange årsverk Sykehusbygg HF over tid bør ha for å kunne levere ressurser til de ulike byggeprosjektene vil være avhengig av det samlede investeringsnivået for sykehusbygg samt fordelingen av oppdrag mellom Sykehusbygg HF og private aktører. Det vil fortsatt være viktig å ha et marked for private aktører som et supplement til Sykehusbygg HFs ressurser, spesielt i perioder med mange pågående parallelle prosjekter hvor det er behov for å leie inn ressurser fra private for å ta toppene med høyt ressursbehov. Erfaringsdata fra Helsebygg Midt-Norge viser at et investeringsbeløp per ansatt per år på mill. kroner i en slik virksomhet kan være et godt utgangspunkt for å dimensjonere bemanning. Dersom det forutsettes at Sykehusbygg HF over tid skal ivareta oppgaver for et investeringsnivå på 4 mrd. (tilsvarende 60-70% av totalt investeringsnivå i sykehusbygg i Norge) og en ansatt 18

19 kan dekke 20 mill., gir dette en bemanning på ca. 200 årsverk til byggeprosjekter. En analyse basert på mer konkrete planer for byggeprosjekter de kommende årene gir et tilsvarende bilde. Ut fra ovenstående er det tydelig at det vil værestor byggeaktivitet innen sykehusbygg de kommende årene Det vil være viktig for Sykehusbygg HF at oppgavene foretaket tar på seg står i forhold til den kapasitet, bemanning og kompetanse foretaket knytter til seg. Uavhengig av denne teoretiske tilnærmingen så blir det viktig at Sykehusbygg HF er aktiv i startfasen med å være ute i helseforetakene for å synliggjørehvilke oppdrag/oppgaver de kan ivareta. Oppbygging av antall ansatte og kapasitet i Sykehusbygg HF bør gjennomføres i tilknytning tildeling av oppdrag med byggeprosjekter slik at foretakets aktivitet i hovedsak vil være byggeprosjekter med ivaretakelse av fellesoppgaver som en mindre del av virksomheten. For å sikre at Sykehusbygg HF kommer i gang med oppdrag tilknyttet byggeprosjekter må eierne legge til rette for at foretaket får oppdrag. I denne forbindelse må det tas hensyn til at det er ulike styringsmodeller i de fire helseregionene hvor det i Helse Nord og Helse Vest er en mer desentral beslutningsmodell tilknyttet byggeprosjekter enn det er i Helse Midt-Norge og i Helse Sør-Øst hvor de regionale helseforetakene har en mer sentral rolle i slike beslutningsprosesser. 3. Organisering Ved etablering av Sykehusbygg HF må forholdet mellom dette og RHF/HF avklares. Dette gjelder både fellesoppgaver som sykehusbygg HF skal ivareta for de fire eierorganisasjonene og oppgaver tilknyttet byggeprosjekter. Nedenfor følger en skisse som illustrerer foreslått prinsipp og konsept. 19

20 Nedenfor gis en kort utdypende forklaring til skissen. Merk at den interne organiseringen av Sykehusbygg HF her kun er satt opp for illustrasjonsformål. Denne vil måtte endelig defineres og etableres av foretakets administrerende direktør og styre når disse er på plass. Overordnet om forholdet mellom RHF og Sykehusbygg HF De fire RHF ene vil være eiere av Sykehusbygg HF samtidig som de er foretakets kunder. Forholdet mellom RHFene og Sykehusbygg HF reguleres på tre måter: 1. Eierstyring utøves gjennom styrerepresentasjon og foretaksmøte hvor det legges frem et årlig oppdragsdokument 2. Bruk av Sykehusbygg HF til å utføre fellesoppgaver reguleres gjennom en tjenesteavtale som følges opp av et oppnevnt «Bestillerforum» med bestillere innen eiendomsområdet fra de fire RHFene 3. Kjøp av tjenester fra Sykehusbygg HF i forbindelse med byggeprosjekter i RHF/HF gjennom inngående av avtaler prosjektoppdrag Nærmere om byggeprosjekter De enkelte HF (evt. RHF) vil fortsatt være byggeiere, og ha byggherreansvar og beslutningsmyndighet i byggeprosjekter. Byggherren kan kjøpe tjenester fra Sykehusbygg HF til å ivareta alle eller deler av oppgavene og rollene som må ivaretas i planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet. Dette avtales konkret for hvert enkelt prosjekt. Desentral modell Det er i tilknytning til beslutningen om å etablere Sykehusbygg HF lagt til grunn at det skal organiseres etter en desentralisert modell. Dette innebærer at Sykehusbygg HF vil kunne ha ansatte med arbeidssted på ulike steder. Det vil over tid være stor variasjon i hvor i landet det pågår sykehusbygging. Ved større byggeprosjekter vil det være naturlig at det etableres lokale prosjektorganisasjoner på stedet. Personell som skal jobbe med byggeprosjekter vil måtte påregne å være tilstede på den lokasjonen hvor det bygges store deler av arbeidstiden. Sykehusbygg HF vil basert på dette måtte etablere en infrastruktur og rutiner/prosesser som sikrer en god og hensiktsmessig drift basert på at det har en distribuert organisasjon med flere fysiske lokasjoner. Rene administrative funksjoner vil det være naturlig at lokaliseres til Sykehusbygg HFs hovedkontor i Trondheim. 4. Driftsfinansiering Sykehusbygg HF vil ha løpende driftskostnader basert på aktiviteten i foretaket. Hovedaktivitetene vil være ivaretagelse av de fellesoppgavene som Sykehusbygg HF skal utføre iht. tjenesteavtale med kundene (RHFene), prosjektaktiviteter basert på oppdrag fra HF i forbindelse med byggeprosjekter eller andre prosjekter, samt administrative aktiviteter. Den 20

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF)

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Forslag til vedtak:

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Steinar Frydenlund, direktør bygg og eiendom

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Steinar Frydenlund, direktør bygg og eiendom Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 19.11.2012 Fra : Konst. adm. direktør Peder Olsen Dato : 19.11..2012 Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst RHF Type sak: U.off inntil et gitt tidspkt? Vedtakssak Dato for

Detaljer

Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene

Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene Sakspapirene

Detaljer

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 SYKEHUSBYGG HF - Bygg og miljø Nils Arne Bjordal Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 Bakgrunn Kompetansenettverket for sykehusplanlegging 1997 2014 «Bedre helsebygg» 2006 2011 Interregionalt eiendomsforum

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 101/13 Nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging - utredning Saksbehandler Ansvarlig direktør Nils Arne Bjordal Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/565 Dato for styremøte

Detaljer

Styresak /5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015

Styresak /5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2013/306 Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 11.5.2016 Styresak 67-2016/5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Vedlagt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 08/13 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 08/13 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 08/13 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/558 Dato

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/601 Dato

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

Saken ble utredet i rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg. I rapporten gis følgende anbefaling:

Saken ble utredet i rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg. I rapporten gis følgende anbefaling: Utredning 30.10.2013 Reorganisering av Helsebygg Midt-Norge 1. Bakgrunn Foretaksgruppen i Helse Midt-Norge har en samlet eiendomsmasse på vel 700.000 kvm og er i sum en av landsdelens største eiendomsbesittere.

Detaljer

Mandat. Interregionalt eiendomsforum

Mandat. Interregionalt eiendomsforum Interregionalt eiendomsforum Informasjon Dokumentinformasjon Versjon Versjon Dato Utarbeidet av Kommentarer 0.1 12.02.13 Endre Fjellestad 0.2 18.02.13 Interreg. Eiendomsforum 0.3 22.02.13 Endre Fjellestad

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Konferanse om sykehusutbygging NSH og Arkitektforum for helsebygg Bergen,

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 25/15 Tiltak reduksjon varekostnader Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler:

Detaljer

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Sted: Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Møtetidspunkt: 22. januar kl. 11:30-17:00 Saksnr.: SB 01/15 SB 12/15 Arkivsaksnr.: 15/00003 Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR SAMARBEID INNEN EIENDOMSVIRKSOMHETEN VED DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR SAMARBEID INNEN EIENDOMSVIRKSOMHETEN VED DE REGIONALE HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 080-2011 SAMARBEID INNEN EIENDOMSVIRKSOMHETEN VED DE REGIONALE HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak: Styret tar fremlagte

Detaljer

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Forslag til felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadsplikige tiltak for vernede byggverk og

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon. Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF. Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4.

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon. Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF. Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4. Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4.2015 SYKEHUSBYGG HF, STIFTET 23.10.2014 Sykehusbygg HF - formål 4 Sykehusbygg

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble så et nytt oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:

I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble så et nytt oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: Sak 85/16 Orienteringssaker Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF Bakgrunn I foretaksmøtet 7. januar 2014 ble de regionale helseforetakene bedt om å komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Vedlegg 3 Versjon 1.0 Rammeavtale for konsulenttjenester Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksnummer: 14/00061 Vedlegg 3: Kravspesifikasjon

Detaljer

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 5.6.2015 Styresak 70-2015/4 Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Bakgrunn/formål AD-møtet

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Pasientreiser

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK STIFTELSESPROTOKOLL FOR NASJONAL IKT HELSEFORETAK Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Nasjonal

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Møtedato: 1. juni 2017 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2017/72-6 Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF Bodø, 1. februar 2017 Styresak 005-2017 Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Helse Nord IKT

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

2. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til Pasientreiser HF.

2. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn til Pasientreiser HF. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Omdanning av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

0 Innhold. 1 Forankring og formål. 1.1 Kongeleg resolusjon

0 Innhold. 1 Forankring og formål. 1.1 Kongeleg resolusjon Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Per Karlsen Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF)

DATO: SAKSHANDSAMAR: Per Karlsen Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF) STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Per Karlsen SAKA GJELD: Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF) ARKIVSAK:

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 010-2011 STRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Strategi for eiendomsvirksomheten i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 101-2016 OMDANNING AV HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS OG HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Radisson Blu Gardemoen Møtetidspunkt: 10.november 2014 kl. 16:00-18:30 Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Observatør: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktør, Kjetil Istad. Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016

Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktør, Kjetil Istad. Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016 Sykehusinnkjøp HF Administrerende direktør, Kjetil Istad Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016 En lang vei Sykehusinnkjøp HF ble etablert januar 2016 2011-2014 Oppdrag gjennom foretaksmøter

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL SYKEHUSBYGG HF Foretaksmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016... 4 4.

Detaljer

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011 Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11 Møte i FUBE 16. februar Delmål 2010 - Nøkkelindikator 2010 / Delprosjekt 1: Strategi og delmål for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst Etablere strategi og mål for forvaltningen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 079-2011 FELLES KOMPETANSESENTER FOR AVHENDINGAV EIENDOMMER Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall.

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.05.07 kl Møtested: Helse Midt-Norge RHf, Stjørdal Saksnr.: 50/07 59/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksframlegg Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/82 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 18.12.2013 Saksbehandlar: Espen Remme

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer