Årsberetning for 1968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 1968"

Transkript

1 Årsberetning for årsberetning GENERALFORSAMLING Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret. : Geralforsamling ble åpnet av formann Johs. B. Havig, som ønsket velkomm og refererte innkalling. Ing innsigelser fremkom, og geralforsamling ble erklært lovlig satt. Formann mintes de av forings hjelpere som var gått bort i det forløpne år: Martha Evj Hårstad, Karl Selmer og Einar Storli. Sakslist ble vedtatt ut anmerkninger. Valgt til å undertegne protokoll ble Øyvind Jystad og Arne Nyhus. Valgt til å telle stemmer ble Ivar Dyrdahl og Knut Christs. ÅRSBERETNING Formann refererte årsberetning. D este anmerkning som fremkom var feilskrift. Lærerhøgskol var anført som leier av Gjevilvasshytta. Det skulle vært Trondheim offtlege lærarskole. REGNSKAP Frå Snøhetta mot sydøst. Regnskapet ble så referert av forretningsfører. På forespørsel fikk Krist Mo opplyst at aksjepost på kr. l,, gjaldt Haltdal Samvirkelag. Axel Rønnelin ba om nærmere utredning for post radio og telefon på hytte. Han nevnte dne burde komme inn under sikringstjeste og at TT muligs kunne, slippe med rimeligere avgifter. Det ble opplyst at TT kun betaler radioliss for hvert område. Det øvrige er telefonavgifter. Styret skulle undersøke om det var'muligheter for reduksjon. Helge Foss forespurte "om hva post kr. l O 000, til sikringstjeste og varding innebar. Astrid Ols opplyste at det til staking allerede var brukt kr ,. Krist Mo spurte om TT hadde til hsikt å lage like tett staking som svske, og fikk opplyst at de arbeider som pågår kun gjaldt oppsetting av nye staker der de gamle var fait ned. Etter revisors og desisores anmerkninger ble regnskapet vedtatt og styre og forretningsfører gitt ansvarsfrihet. Forslag til budsjett for 1968 ble vedtatt. Formann refererte styrets forslag om økning av kontingt for hovedmedlemmer frå kr. 15, til kr. 20,. Krist Mo foreslo kr. 25,, m ble T. T

2 lir 134 BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk Deres erfarne partner på alle_områder inn elektroteknikk SIEMENS NORGE A/S Slupp Trondheim imøtegått av bl.a. Finn Klev som mte vi ikke burde komme like høyt som DNT, som dog hadde atskillig mere å by sine medlemmer. Etter del diskusjon ble kontingtforhøyels vedtatt v/akklamasjon i oversstemmelse med styrets forslag. Kontingt for 1969 ble da: Livsvarige medlemmer... kr 250, Hovedmedlemmer... «20, Konemedlemmer... «10, Juniormedlemmer... «10, VALG Valgkomites formann Finn Klev refererte valgkomites innstilling: Formann Fritz Christs. Styremedlemmer gjvalg: Margrete Bekkevahr, Tor Johans, Magnhild Leregg, Frants-G. Mørch. Krist Mo foreslo Ivar Belsaas som ba seg fritatt på grunn av tidsnød. Forslaget ble trukket tilbake. VALGT BLE: Formann : Fritz Christs. Styremedlemmer : Margrete Bekkevahr, Tor Johans, Magnhild Leregg, Frants-G. Mørch. Samtlige ble valgt stemmig. Valgkomites innstilling om gjvalg på Eldre Råds medlemmer for 3 år: Arne Falkanger, Arvid Heirung, Gunnar Birkeland og Trygve Kristians, ble tatt til følge v/akklamasjon. Det samme gjaldt lønnet revisor Edvard Leistad som ble valgt for et år. Trygve Wik og Ivar Wold hadde bedt seg fritatt som desisorer og valgkomites innstilling på Johan Såg og Odd Schjetlein ble fulgt v/akklamasjon. Som medlemmer av valgkomite ble valgt: Eivind Kierulf og Helge Foss. EVENTUELT: Formann refererte styrets forslag til dring av lovs 2. Dette innebar at siste ledd i nevnte sløyfes. Dette lyder slik: «Livsvarige medlemmers kontingt avsettes til et fond som styret forvalter. Rte disponeres av styret.» Forslaget ble etter diskusjon vedtatt, og fondets midler stilles derved til styrets disposisjon for forings drift. Til årsmøtet var i rett tid dette forslag levert, av Krist Mo jr.: «Følgde forslag ønsker jeg tatt opp til behandling på førstkommde årsmøte. 1. Valg av tilsyn til forings hytter skjer blant medlemme, dog kan styremedlemmer ikke velges. Det ser for meg ut som hvert este styremedlem har masse oppgaver utom styret, og det tror jeg foring ikke er tjt med. Jeg foreslår at det velges eller utpekes 2 tilsynsmn for hver hytte. 135

3 MOTE FOR MENN DRESSER, JAKKER, BUKSER, FRAKKER OG KAPPER SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR Det store utvalg i herreklær fra innerst til ytterst, fra øverst til nederst finner De hos nning TRONDHEIM 2. Forings hytter er idag ikke åp for besøk utom påsk og sommersesong. Med d strukturdring som er skjedd i vårt land de siste 10 år med hsyn til friluftsliv, synes jeg det er på tide at Trondhjems Turistforing møter det behov som idag gjør seg gjeldde. Med lovbestemt vinterferie og frilørdager, har man større anledninger til å ta turer til fjells utom de to sesonger. Jeg forstår at det ikke er økonomisk ansvarlig å ha hytte åpne med betjing utom nåværde åpningstider, m jeg vil sette frem det forslag at forings hytter utstyres med tidsmessig selvhushold til bruk for medlemme hele året. 3. Trøndelagsområdet er i rivde utvikling på alle områder. Fjellplan etter fjellplan vil om kort tid foreligge for bygde i fylket hvor turistforing har sine hytter. Hyttebyer og bilveier er planlagt for å bedre forholde for turistnæring i bygde. Kraftutbygging og industrielle virksomheter presser på for å få sin del Jeg finner det nødvdig at turistforings styre lager rammeplan om hvordan foring har tkt å møte dne utvikling, og setter frem forslag om at styret inn l år legger frem for forings medlemmer geralplan for det videre arbeide. Med hils Krist Mo jr. (sign).» Forannevnte forslag i 3 punkter ble kommtert og diskutert. Vedr. pkt. l hadde formann og flere talere ordet, bl.a. Finn Klev som fremholdt at styrets viktigste oppgave nettopp var tilsynet, fordi dets funksjoner hadde nøye sammhg med styrets arbeide. Vedr. pkt. 2 utspant det seg livlig diskusjon. Finn Klev med flere fremholdt at det hverk ville være mulig eller riktig å åpne hytte utom sesong, slik de nå er utstyrt. Tor Johans sa at man kunne komme til ordning med å låne ut nøkler mot depositum til nødromme på Trollheimshytta, Jøldalshytta og Villa Tipp ved Gjevilvasshytta. De som da ønsket å gå utom sesong, kunne i så fall overnatte der, m måtte medbringe mat og soveposer, samt holde romme i stand. Vedr. pkt. 3 oriterte formann om de konferanser vedr. fjellplaner som styret hadde vært med på, og nevnte også de konkrete planer som er utarbeidet ang. vedlikehold og nybygging. Etter dne redegjørelse ba Krist Mo om at hans forslag l 3 burde bearbeides videre av styret. Formann oriterte deretter om Nedalssak. Kl avsluttet formann møtet med å takke for innsats i året som gikk, både til styrets medlemmer, vertinner, betjing og øvrige hjelpere. Han ønsket Fritz Christs til lykke med formannsvervet og Frants-G. Mørch velkomm som nytt styremedlem. Fritz Christs takket Havig for hans innsats og godt samarbeid i de åre han hadde virket i TT. STYRE, TILSYN, KOMITEER, RÅD OG OMBUD I styremøte d 21/ ble Tor Johans valgt til viseformann og tilsyn og komiteer oppnevnt

4 TTs styre har bestått av: Formann...: Fritz Christs Viseformann...: Tor Johans Styremedlemmer...: Margrete Bekkevahr Rolf Høyem Magnhild Leregg Frants-G. Mørch Knut Nils Astrid Ols ØL OG MINERALVANN FRÅ AKTIEBRYGGERIET - E. C. DAHL TILSYN, KOMITEER: Syle...: Øyvin Jystad og Astrid Ols Trollheim...: Tor Johans og Magnhild Leregg Dindal-Dome og Kjøli-Nordpå...: Margrete Bekkevahr og Knut Nils Utstyrskomité...: Astrid Ols, Ruth Birkeland, Magnhild Leregg og Margrete Bekkevahr. Årbokredaktør... : Magne Haave. Møte- og propagandaleder...: Rolf Høyem. Provianteringskåmité...: Tor Johans og Astrid Ols Tttrkomité...: Styrets represtanter Magnhild Leregg og Tor Johans. Øvrige medlemmer er: Ivar Belsaas, Solveig og Ivar Dyrdahl, Torleif Jegerstedt og Baard Norberg. Branntilsyn...: Ivar Dyrdahl. Bygge og vedlikeholdskomité...: Fritz Christs og Frants-G. Mørch. Byggekomité, Nedalshytta...: Fritz Christs, Frants-G. Mørch, Eivind Kierulf og Astrid Ols. Valgkomite...; Styrets represtant Magnhild ' Leregg. Ruteinspektører: Syle...: Ivar Dyrdahl. "Trollheim... i- Harry Nils. Eldres Råd:.-.-, >--r ,- Innbys...; Gunnar Wetteyrgr, Arne Falkanger, Arvid ' " '_ Heirung, Gunnar Birkeland, Magne Haave, N Finn Klev, 'Roar Tønseth, Anders Dahl og Reider Jørgs. Utbys...: Trygve Kristians, Stjørdal. Dag Schefte, Opdal. Ola Hilmo, Tydal

5 Ombudsmerin: Steinkjer...: Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn Paulss Bokhandel Stjørdal...: Oswald Lykstad Selbu og Tydal...: Thomas Solem Oppdal...: Olav Odd Sport Løkk...:,T. Resells Bokhandel Orkanger...; Aasmund Øberg Medlemstall 31/12-68 Livsvarige medlemmer ner Hovedmedlemmer Konemedlemmer Juniormedlémmer Dette innebærer avgang på 72 medlemmer i / tilgang/ av gang f ^ f- 72 ADMINISTRASJON VI YTER TOPPSERVICE ALT l VVS K. LUN D TRONDHEIM - MO - SVOLVÆR Styret har holdt 22 styremøter og behandlet 207 saker. TTs kontor holder fortsatt til i Munkegt. 15 og forretningsfører er Jarle Langørg. Som kontordame i halvdagsstilling ansatte styret d 21/5 fru Ella Rædergård. Rolf Høyem har vært medlem i Turistforinges Samarbeidsutvalg. Fritz Christs avløste Rolf Høyem som styremedlem i Sør Trøndelag Friluftsråd ved geralforsamling d 31/ Fritz Christs, Rolf Høyem og Jarle Langørg deltok i D Norske Turistforings 100-årsjubileum. Rolf Høyem, Tor Johans og Magnhild Leregg deltok i Turistlandsmøtet 11/10 13/10 på Lifjellstua i Telemark. TT er tildelt landsmøtet i I møte d 18/6 oppnevnte styret komité som skulle behandle prognoser for forings drift med følgde mandat: 1. Prognoser for trafikks framtidige utvikling. 2. Framtidige rutett og knutepunkter for hytter. 3. Betjte eller selvbetjte hytter. 4. Hyttes omtrtlige størrelse også sett i forhold til bilturistes muligheter for fotturer. 5. Sylområdets framtidige tilknytning fra Meråkerområdet til område: Aursund Røros Femundsmarka, Kvikne Orkdalsjøtrakte, Kjøli Nordpå

6 OVERSIKT OVER Vinter 1967/68 var rik på snø. Transporte foran påskesesong gikk likevel bra med snøscooter, beltevogn og fly. Vi hadde del vanskeligheter med vannforsyning. På Gjevilvasshytta måtte det f.eks. kjøres vann daglig. Medlemmer av Norsk Radio Releliga var stasjonert på Jøldal og Gjevilvasshytta og Trollheimshytta. Heldigvis var det ing alvorlige uhell. Heimevernsfolk var stasjonert på Jøldalshytta, Trollheimshytta og Nedal. Besøket på hytte var tilfredsstillde. Sommer 1968 var relativt tørr. Sesongåpning måtte utsettes uke p.g.a. store snømgder, m etter hvert ble det meget tørt i fjellet, og fine forhold for turgåing. Dette førte til stor trafikk så sesong må betegnes som meget bra. Besøket i Syle var spesielt bra. D nye Ramsjøhytta har ført til at besøket på Schulzhytta har tatt seg opp. Det er gledelig å konstatere at der går mere ungdom i fjellet. Betjingssituasjon er fremdeles vanskelig. Det har vist seg umulig å holde de kelte hytter åpne etter sesong. Med det gode høstværet vi hadde, ville det ha vært ønskelig. HYTTENES DRIFT: Åpning og stgning i påsk: Nedalshytta, Storerikvoll, Gjevilvasshytta og Jøldalshytta åpnet 3/4. Trollheimshytta, Kasa og Schulzhytta åpnet 7/4. Samtlige hytter stgte 15/4. Ramsjøhytta var selvbetjt m/vakt, og hadde lager av mat. Orkelsjøhytta, Kjøli og Dindalshytta var stgt. Gjevilvasshytta og Jøldalshytta var bortleid til hholdsvis Lufkrigsskol og Trondheim offtlege lærarskole 14 dager før påske. Åpning og stgning i sommersesong: Samtlige hytter åpnet 6/7 og stgte 25/8. Ramsjøhytta var selvbetjt med lager av matvarer. Under rypejakt høst 1968 var det jaktlag som leiet følgde hytter: Nedalshytta, Schulzhytta og Jøldalshytta. Nordpå Var stgt i tid 5/ /2-68. KVARTERA VTALER: Kårvatn i Todal Gudmund Kårvatn Halle... ca. 20 sger Stordalsvoll i Meråker Inga Stokke... «12 «Stugudal i Tydal Birgit Stugudal... «20 «Jamtvoll i Brekk Ragnhild Sødal... «8 «H HYTTENES STANDARD OG VEDLIKEHOLD: Schulzbytta: Reparasjon av pipe er utført. Det gjstår omfattde reparasjon

7 TT hjelper Dem i fjellet, m hvem hjelper Dem med økonomi? Det er alltid fint med god bankforbindelse når det gjelder økonomiske spørsmål. TT finner De over alt i fjellet - Oss finner De over hele by. spør SPAREBANKEN av gavl ved pipe fra peisestu. Hytt bør få ekstra kledning med isolasjon. Taket må repareres og kloakksystemet sjekkes opp. Så langt økonomi rekker vil dette bli gjnomført sommer Storerikvoll: Tak over kjøkkinngang er reparert. Arbeidet med trykkvann vil bli forsøkt utført Nedalshytta: Reparasjoner utsatt i påvte av ny hytte. Trollheimshytta: Ing nye tiltak i Taket må snart ha hovedreparasjon. Jøldalsbytta: Kloakkanlegget ble ordnet. Her må gavl mot vest repareres og kles til sommer. Vannanlegget må gåes over og ledning legges dypere. Gjevilvasshytta: Ing reparasjoner i Vi må ha nytt vannanlegg. Skillevegger i kjeller, badstu og toiletter, må nu utbedres. Kasa: Leiekontrakt er forlget med 2 år, til 1/1-71. Nøstebu: Hytta står bra og har tjt sin hsikt. Dindalshytta: Ing forandringer Kjøli: Det er skrevet kontrakt med byggmester Langg, Ål, om oppførelse av ny hytte til vår. Nordpå: Tak over peisestu ble skiftet ut og isolert shøstes. Samtlige sofaer i peisestu er stoppet opp og har fått nytt ulltrekk. Orkelsjøhytta: Ing utbedringer er utført, og hytta er fremdeles i dårlig forr fatning, m forings økonomi tillater ikke foreløpig no tiltak. SYFORENINGEN: Hovedkontor: Kongs gt. 4 Avd.kontor: Cicignlons plass FILIALER: Byås Butikkster, Bøckmans vei 112, Elgeseter gt. 38, Håkon Jarls gt. 2, Innherredsvei 84, Kongs gt. 15, Norges tekniske høgskole, Studtby på Mbholt, Valhallveg 5, Bankbuss. Syforing har i årets løp sydd nye gardiner til spisestu og hall på Gjevilvasshytta og til soveromme på Kasa. Som vanlig er det sydd opp del hyttevimpler. TURKOMITÉEN: I turkomités 13 turer deltok ialt 405 deltagere. Vintersesong startet opp med tringstur til Iglfjell med 27 deltagere, 2 førpåsketurer, med i Syle og i Trollheim. D siste forløp ikke helt ut dramatikk, idet de 16 deltagerne, på grunn av dårlig vær og tungt føre, måtte grave seg ned for natt. Takket være gode ledere, var samtlige deltagere ig i at de hadde hatt det fint, og fått fin innføring i å grave snøhule og å oppholde seg ute vinternatt. Sommersesong startet opp med 2 pinseturer, til Nordpå og fjordtur med M/S Agdes til Steinkjer. Videre var det kveldstur til Steinviksholm

8 oo \ > r-t 1- F (T) ro $ "$ *-" I C^l -ri CM r\ in + * -^- K * CS Cvl T(- vo I <N av in vo + h CM + ~ rt Natur greier sin farvelegging seiv. M gjelder det maling av hytter og hus, da står vi til tjeste. d M o b 1 ; f <» -O ^ C/3 p-4 l-t (U S -4 N d CO o Ti- K oo 1-1 vo I in O O 1 in oo vo vo fn in vo oo oo i OO Tt- VO TT 1 Tt- <S CM in in vo oo l O vo CM in cv 00 CM Tf vo K vo oo oo K m r-x Ov Tt- Tf Ov oo os i Ov 1 O OO Tj- en oo O O vo oo vo 1 TI- 0 TI- en Pv! CM T - es K r-s VO CM CS ^H mi vo in in in Tf <J- Cvl in CM av av av 00 m VO CM Tt- OV in «N M <u U S «> ort Østerlie's Farvehandel A.s g O C/3 00 vo S Tj- VO 00 in Ov Tt- [ CM Ttm i-i CM vo O 1 VO VO Ov Tf CS 1-1 av * av m m vo Ov 00 Ov -o -o Dronnings gt. 42 BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Ta kontakt med V -«OCi PH t Q 1 t C3 ; H J > K d M 0 OO \D Vi Tj- * K Q, Tt- OV T - oo in CM CM O CM CM l oo in vo t^ M OO rt O "2 S T3 S fe a K gso> Q 5 bx p c. M -g O a S" «a s-1 S S ^ ««^ «o o m oo 00 N. vo m00 vo CJV hs vo in vo vo Tf in N. T(- O in T - VO S fi> 01 MH O d O <3 Q S <U '-8W w 5" S g P S S ^ a a^-d 'tf S 1 S Æ s s t - j S 0 <! 5 D 00, CM Cvl in vo CM m * in Cvl T w CTJ 60 fe d Q M c/3 Ov vo Ti vo T in l B «2!?g J3 "H.13 Kongs gt. 30 TRONDHEIM Telefon Telex 5219 Filialer: Landbruksstret Tunga, telefon og Hestvika, telefon I-( «U (U co bø ik U j * oo in Cvl o fv m * m CM -,.... ri ' rt ' ' *»l a "l 2 4-> III. If.62 *g Os.S -S o > w p o 8«N ri im Trollheime C/3 * m o M <*vi VO VO CO 2 J c* 2 II! !& <! V) co p:! M oo U 1 ine C/3 vo ro oets ^ lh Æ A if u g 2.8 a s i«

9 'mm ukesturer i fjellet, med to i Trollheim og i Syle. Weekdturer til Gjevilvasshytta og Nordpå, og delig fikk vi arrangert Vårstigtur som har stått på de tidligere års program. Bruk trikk først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM SPORVEI TELEFON FOR SIKKERHETS SKYLD RUTER OG VARDINGER: Påsk i Syle: Før påsk ble rut Stordal Schulzhytta, merket opp med impregnerte staker, Essandsjø var kvistet som vanlig. Påsk i Trollheim: Kvistet rut Gjevilvasshytta Trollheimshytta. Sommer i Syle: Varding frisket opp i området rundt Schulzhytta. Sommer i Trollheim: Etter sesong er det bygget nye broer over Svartåa og Folla ved hjelp av Trollheim Kraftverk. MØTER OG PROPAGANDA: Et par hundre mnesker tros et det ufyselige været onsdag d 14. februar, og møtte opp i Katedralskols aula for å høre sekretær Finn Hag holde foredrag om «100 år i fjellet», og for å se film «Fjellevtyret», 35 m/m fargefilm tatt opp i anledning D Norske Turisforings 100 års jubilum. Møtet var arrangert i samarbeide med Speidergrupp ved N. De fremmøtte angret sikkert ikke på at de kom. Film var virkelig høysang til fjellet og interessant var også Finn Hags kåseri med fargelysbilder som i raske glimt fortake om fjellturisms 100 L årige historie. Forings tradisjonelle «Før-påskemøte» arranges d 21. mars, i Katedralskols aula. Det ble som vanlig gitt opplysninger om forholde i fjellet, om kvisting av rute mellom forings hytter, og om åpnings- og lukningstider. Afts foredragsholder var Thorleif Schjelderup som viste fargefilm av utsøkt kvalitet og kåserte over emnet «Friluftsliv og det moderne mneske». I løpet av vinter hadde styret latt utarbeide nye vinterbrosjyrer, for Syle og for Trollheim, med karter over fjellstrøke med forings hytter. Disse brosjyrer ble sdt til rekke bedrifter og institusjoner i god tid før påske. Før sommersesong tok til sdte foring ut nye sommerbrosjyrer for Syle og Trollheim. Disse brosjyrer var i likhet med vinterbrosjyre forsynt med kart over «våre» fjellstrøk og diverse turforslag. Vi håper at disse brosjyrer kan være til god hjelp ved planlegging av fotturer i fjellet. 148 T. T

10 VASSDRAGSREGULERING OG FJELLPLANER: REIS MED - SEND MED Overfor Sør Trøndelag Elektrisitetsverk har styret fremmet krav om erstatninger i forbindelse med regulering av Gjevilvatnet og andre ulemper som plane med Driva Kraftverk vil medføre for foring. Forings styre har også fremmet sine krav når det gjelder skader og ulemper som regulering av Folla medfører. En følge av disse krav er at vi nu har fått nye broer over Svartåa og Folla. For begge disse saker har vi konsultert advokat Reidar Selmer. Vi regner med å få ordning i løpet av året for begges vedkommde. NEDALSSAKEN: ' - ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTEI Blomster til hverdag og fest Idungård Telefon SPESIALFORRETNING l FOTO - KINO Til tross for stor innsats frå Nedalsutvalget og andre naturkjære instanser lykkedes det ikke å unngå at Trondheim Elektrisitetsverk fikk konsesjon på Nea-Nesjø dam. Ifølge stortingets proposisjon av 23/8 og 13/9 1968, fikk E-verket tillatelse til å demme opp Nesjø til kote 729, oppdemningshøyde som la over det det var søkt om. D 50-år gamle fredningsbestemmelse ble opphevet for d del som vil bli neddemmet. Styret tok konsekvs av Stortingets beslutning, og vedtok å foreslå å bygge ny hytte i Nedal. Som arkitekt ble valgt Roar Tønset s. Samtidig ble det oppnevnt et utvalg som skulle ta seg av prognoser for forings fremtidige drift som nevnt under administrasjon. Styret og utvalg ble 24-25/8 ved befaring i mark, og møte på Nedalshytta ige om tomt for ny hytte. Under planlegging av Nedalshytta har hele styret deltatt som byggekomité. D 20/11-68 var Nedalsutvalget v/eivind Kierulf og Carl W. Gotaas, samt Fritz Christs til stede ved inkaminasjonsmøte for ersatningssak om Nedalsregulering og dal ved Finkoihøgda ved Lødølja, hvor forings advokat Nils M. Vaagland la frem forings syn på de skader d kom til å bli påført. Noe sere tok styret i Trondheim Elektrisitetsverk initiativet til å få opprettet et samarbeidsutvalg som skulle ta seg av problemer som etter hvert ville oppstå under regulerings gang. Det ble med gang fastslått at de gamle bygninger på Nedal ikke he'nsiktsmessig lot seg flytte, og at ny hytte måtte bygges. Utvalget består av ordfører Odd Sagør, direktør M. Nordness og overing. Myran frå E-verket, og Eivind Kierulf, Frants-G. Mørch og Fritz Christs fra TT. E-verket ønsket å komme til mindelig overskomst om erstatning for Nedalshytta og Nedal gård. Erstatning for skog og mark skulle følge skjønnet. MIDT l NORDRE TRONDHEIM ÅRBOKEN Vi er fremdeles så heldig at Magne Haave fortsetter som redaktør. Han ber medlemme hjelpe til med å sde inn bilder og artikler. (Dessverre forgjeves. Red. bemerkn.)

11 Styret har fått utarbeidet kartotekkort over alle artikler og alle artikelforfåttere til våre årbøker frå første årbok 1889 til d.d. Korte er ordnet alfabetisk og distriktsvis: Trollheim, Syle o.a. Om De kjner artikel, kan vi finne hva bestemt person har skrevet om og når. For styret og vårt kontor har dette vært til stor hjelp. Medlemmer har også gjort seg nytte av kartoteket. GÅVER OG BIDRAG: I årets løp har TT mottatt flere tilskudd til forings drift. Med de store oppgaver som ligger foran oss, vil vi oppfordre medlemmer og interesserte til å hjelpe oss å bringe i havn de store tiltak som er satt igang. Dette gjelder spesielt utstyr til de nye hytte. Trondheim, 31/12-68 mai A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim Fritz Christs, formann Tor Johans, viseformann Margrete Bekkevahr Rolf Høyem Magnhild Leregg Frants-G. Mørch Knut Nils Astrid Ols *^*Æ^>* '^ffafffåt ^W L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Stralbord Telegramadresse,-Lohegstad" */* RANHEIM PAPIRFABRIK RANHEIM

12 illkstraordinær GENERALFORSAMLING: ETABLERE! 1856 RIEBERS AREGG Støvler i toppkvalitet BLOMSTERHANDEL TRONDHEIM illtt 1969, d 25/8 ble ekstraordinær geralforsamling holdt i Kunstindustrilinuséets lokale. II;!Tilstede var styret (minus Tor Johans) og 18 fremmøtte medlemmer. Forlliann åpnet møtet og refererte til årsmøte hvor styret ble pålagt å holde l ekstraordinær "geralforsamling. Han redegjorde så for hvor lang"t plane for d lltye Nedal Turisthytte var kommet og refererte kostnadsoverslag ifølge anbud. iljet var kommet inn 3 anbud på byggearbeidet, 3 på varme- og sanitærutførels liig 2 på de elektriske installasjoner. Bygningsarbeidet er kostnadsberegnet til les 1,5 mill. kroner, VVS-anlegget til , kroner. I tillegg kommer opplirfceidelse av vei, anskaffelse av invtar, sgetøy, kjøkkutstyr m.m. D iiatmlede byggesum er anslått til kr ,. Skiformann ga så ordet fritt. iigii i Magne Haave spurte om Stortinget hadde satt no betingelser for E-verket da ^tillatelse til neddemming av Nedal ble gitt. Sig: iivaagland svarte at slike betingelser blir ikke satt av Stortinget ved konsesjon, l ién vanlig er at E-verket må dekke gjanskaffelsesverdi av hytta + 25,%. lllét blir tatt hsyn til de strge krav som nå stilles til nybygg. Uliprants-G. Mørch kompletterte opplysning ved å referere frå et brev frå, ifiet-iefondet ved Departemtet. Han opplyste at plane nå var godkjt av iftats Branninspeksjon og av Tydal Bygningsråd. W;SÅrne Falkanger kom inn på det økonomiske og mulig minnelig ordning med gllsyerket kontra skjønn. Ill^ormann og Mørch redegjorde for sak, kom inn på forhandlinge med og om tidsnød styret var i. kommterte med å si at «skjønn er skjønn» og at det var litt av i! ii lotterispill. Han foreslo at styret skulle få fullmakt til å gå igang med bygging ^is: det fant det forsvarlig. llæørch spurte Vaagland om evtuell erstatning ved avbrudd. Vaagland mte e : var vanskelig å beregne hva ville tape ved avbrudd. ;;J pnnann refererte så fullmaktsforslaget frå styret. og Falkanger mte at styret burde holde ny ekstraordinær geralfor å avlaste seg seiv for ansvaret, da plane var lite konkrete økonosett. Dette ble diskutert del. Jørgs kom så med forslag om at styret med Eldres -råd kunne ta avgjørelse. ^?ettergre ville ha rede på hva "det innebærer at bygging ikke kan komme i år. Han mte at det ikke hadde så stor betydning om man tapte et års Hvis skulle komme til minnelig ordning med E-verket, måtte det f^re et meget gunstig tilbud. Sak burde gå sin gang ved skjønn mte han. ørch og formann redegjorde for probleme ved å utsette bygging. Illigétaas holdt fast på ny geralforsamling da han mte at det burde fore- ls ges papirer om sak

13 Philishave Battery nå i lommeformat! Mørch redegjorde for arbeider som var satt igang (vei- og høysptledninger) og om hvor viktig det var å få starte bygging i høst.. Falkanger og Gotaas mte at «tilfredsstillde overskomst med E-verket» burde falle ut av forslaget. Klev kom inn på at «tilfredsstillde overskomst» var meget uklart og vanskelig å oppnå. Han mte at erstatning for bygninge var mer realistisk, m at erstatning for grunn burde gå til skjønn. Følgde forslag gikk til avstemming og ble stemmig godkjt: «Styret gis fullmakt til å fortsette plane for Nedal Turisthytte og å sette igang bygging så snart anbude er godkjt. Styret gis fullmakt til å oppta nødvdige byggelån for igangsetting av prosjektet, evtuelt tilleggslån for toppfinansiering av hytte med utstyr. Styret fatter vedtak i samråd med Eldres råd.» Gotaas kom til slutt inn på d nye Naturvernlov. Formann opplyste at det blir tatt opp som styresak. 156 D nye kompakte Philishave Battery inneholder 4 små batterier og et innebygget speil - og gjør Dem dermed helt uavhgig av både bad og stikkkontakt. Med Philishave Battery i bakhånd er De alltid forberedt på hva det skal være - hvor som helst. I bil, på jobb, utfor Færder eller innerst i Jotunheim - Philishave Battery er frihet for mannfolk, i ny og konstrert form l Pris bare kr. 78,- (veil.) ekskl. batterier Adresseavis TT AVVENTER DOM I NEDALSSAKEN MED STØRSTE FORVENTNING. Plane for d nye Nedalshytta klar, m intet blir gjort før erstatningssumm' er kjt. Nedalssak har vært helt dominerde i Trondhjems Turistforings arbeid i året som gikk. Vi hadde et berettiget håp om å få istand mindelig ord'ning med Trondheim Elektrisitetsverk om erstatning for de skader vår foring påføres i og med oppdemming av Nedal, m disse forhandlinger er nå avsluttet med negativt resultat. Det er bare å vte på retts avgjørelse i sak. Prosedyr tar til i begynnels av desember, og dom kan vi vte gang i januar måned neste år. Det var formann i Trondhjems Turistforing, Fritz Christs som uttalte dette innledningsvis på TTs høstmøte i Katedralsskols aula i går kveld. Formann opplyste videre at man i samarbeid med arkitekt Tønset, har kommet frem til et utmerket hytteprosjekt. De fleste anbud er forlgst kommet inn, og frå TT"s side er alt klart for bygging. Styret har imidlertid funnet det lite formålstjlig å starte før man vet erstatningssumms nøyaktige størrelse. Blir dne tilfredsstillde for TT vil arbeide med d nye hytta i Nedal bli sått i gang til vår. Vei frem til det nye hyttestedet er på det nærmeste ferdig. Elektrisitet vil også være ført frem når byggearbeide tar til. Besøket på d gamle Nedalshytta gikk betraktelig ned i sommer i forhold til tidligere sesonger, og det er naturlig å tro at de omfattde raseringer i skog er skyld i dette. Det samlede besøk på TT's hytter sesong 1969 ble imidlertid tilfredsstillde, uttalte Friz Christs. Formann ga dessut del opplysninger om andre av TT's prosjekter i fjellet. 157

14 Bygning s artikler NICOLAY BUCH TRONDHEIM LA DET BLI SPORT - GÅ TIL NYTT FRA TROLLHEIMEN 1969: Gjevihasshytta: Her presterer kjeller seg i nyoppusset, hvitmalt stand. Spesielt vil vi fremheve det delikate utsede dames dusjrom har fått. Fortid pågår forhandlinger om elektrisk kraft til hytta, og går det i ord, vil det bety bedre muligheter for oppbevaring av matvarer ved anskaffelse av fryseboks. Dessut kan arbeidet på kjøkket lettes betraktelig ved elektriske hjelpemidler. Kloakkutslippet er nu godkjt av Industridepartemtet. Jøldakhytta: Her er det foretatt reparasjonsarbeider i peisestua, som også har fått nye gardiner. Gavlvegg er panelt utvdig, og nye vinduer er innsatt i 2. etg. Hytta er malt og tjærebredd utvdig. Dusjromme er reparert og malt. Trollheimshytta: Her er det ikke foretatt no reparasjonsarbeider, m et lintøyskap er innredet i vertinnerommet. I løpet av høst blir hytta tjærebredd og vinduer malt, og d vil da få et noe annet utsede n tidligere. Vi håper resultatet blir bra. Nordpå i Aunegrda er åp året rundt, og vertinn, fru Sørdal, ønsker sine gjester velkomm med god mat og godt stell. Med Nordpå's beligghet i skogbandet ligger turterrget rett utfor døra med tallrike turvalg såvel sommer som L E F S T A D SPORTSFORRETNING Munkegat 44 TRONDHEIM Telefon flern SKOMAGASIN A / s Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM

15 vj nter/ barskt for de barske og såkalt familievnlig for d som ønsker det. Veg opp frå Haltdal blir stadig bedre og brøytes hele vinter. Om sommer kan du bile helt frem til hytta, og om vinter er det opparbeidet parkeringsplass ved melkeramp. Tk på det neste week-d, og i vinter- eller høstferi! Ta med dine vner til turliv og peiskos på Nordpå! Velkomm! (Brunrtttt 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35 Hovedagt: Kristian Alstad, Fjordgt. l Vår vertinne Hanna Røtvei på Orkelsjøhytta har truet med å si farvel til vertinnevervet. Fru Røtvei har regjert på hytta ved Orkelsjø sid 1931, så vi kan forstå hne, m i alle gjesters bevissthet er Orkelsjøhytta og Hanna Røtvei ett og samme begrep. Hvis hun derfor når sommer kommer og fjell-lgt våkner, ønsker seg opp til Orkelsjø igj, er hun hjertelig velkomm. Foreløbig sier vi på dne måt hjertelig takk til hne for alle år! Kjølihytta: Ved Rundtjern ca m øst for Kjøli, på østsid av tjernet står nu.d nye Kjølihytta. Hytta og uthus er stort sett bygget etter samme tegninger som Ramsjøhytta, ialt 88 m 2 gulvflate. D er bygget av byggmester I. Langg, Ål, og er nu bygningsmessig ferdig, utvdig beiset og malt og innvdig lakket. Arbeidet ble begynt i juli og ble såvidt ferdig til sne kom. Alt invtar og utstyr er kjørt opp slik at styret håper å ha hytta ferdig til bruk i påsk Hytta har 6 sger og 4 sofabker og 2 sger i uthuset, ialt 12 sgeplasser. Byggekostnade vil vasre ca. kr , l. C. PIENE & SØN AKTIESELSKAP A/S MASKINAGENTUR Kongs gt. 2V Telefon 3S76O

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Årsberetning for 1963

Årsberetning for 1963 Årsberetning for 1963 Oversikt over 1963. Oversikt over 1963 Sommeren 1963 var usedvanlig stabil og fin, og vil nok leve lenge i minnet hos alle trøndere. Forholdene i påsken var også gode slik at året,

Detaljer

Årsberetning for 1964

Årsberetning for 1964 Årsberetning for 1964 77. årsberetning Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesefergf. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter,

Detaljer

Årsberetning for 1961 74. årsberetning

Årsberetning for 1961 74. årsberetning Årsberetning for 1961 74. årsberetning Oversikt over 1961 IVled disse fjellets blomster ønsker vi Trondhjems Turistforening til lykke med de 75 år. Må den ha fremgang i sitt virke! OFFSETTRYKKER! TRONDHEIM

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv.

Detaljer

Årsberetning for 1959

Årsberetning for 1959 Årsberetning for 1959 72-års beretning Oversikt over 1939. 1959 har vært 'et godt år for Trondhjems Turistforening. Det er spesielt hyggelig at trafikken i fjellet viser en betydelig stigning for året

Detaljer

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning o Årsberetning for 1966 EN APPELL Er De oppmerksom på hva De kan gjøre for å støtte vår forening? Si til alle sorn ikke er medlem hos oss: Ved å støtte TT med Deres medlemskap oppnår De: Billig losji på

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer:

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer: våre hedrede Æresmedlemmer: 1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1970 Eivind Kierulf, overingeniør t-^-i^umucsi 160 Innehavere av vårt hederstegn:

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN 166 En virkelig fin feriekombinasjon! Tvete Prinsens gt. 51 Trondheim (Årsberetning 1970 112. virkeår GENERALFORSAMLING 1970 i rdinær generalforsamling ble holdt i Børssalen,

Detaljer

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! REIS MED - SEND MED Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap Årboken gjengir ber en interessant skrivelse som Styret sendte Trondheim kommunes formannskap 10. mai 1971: ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Årsberetning for 1958 71-års beretning

Årsberetning for 1958 71-års beretning ne som det glade fjellmennesket, med de kloke, gode ideer, som hun alltid fremkom med på sin likefremme, beskjedne, men dog bestemte måte, og for det gode hjertelag som la bak. Vi vil alltid bevare minnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. ni H 00000000000000000C>000 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1953 66 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

FOR BEISFJORD VANNVERK AL. FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009. kl 1900

FOR BEISFJORD VANNVERK AL. FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009. kl 1900 ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009 kl 1900 Side 1 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Vilkår for hytteavgift Dagsorden

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Sommemter i Trollheimen og Sylene

Sommemter i Trollheimen og Sylene Sommemter i Trollheimen og Sylene l// AMtø^ - I \ / \ \ ' Riktignok kan enhver få brosjyrer om TTs sommerturer i Trollheimen og Sylene, men hvorfor ikke ta dem med t årboka? sa en velkjent tillitsmann

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie. Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Som møteleder ble valgt: lan Johnsen.

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie. Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Som møteleder ble valgt: lan Johnsen. PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie Avholdt: 14.04.2015 Sted: Fellesrommet Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Årsberetning for 1941 54. årsberetning 102 TROMDHEIAA Forvaltningskapital kr. 12,500,000.00. Egen formue oa. kr. 820,000.oo. A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessønsgt. 28.

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Møtereferat Mars-2012 Nr.3

Møtereferat Mars-2012 Nr.3 Pensjonistenes Fellesorganisasjon Møtereferat Mars-2012 Nr.3 Møtet gjelder: Styret for Pensjonistenes Fellesorganisasjon Tid: 20.mars 2012, kl.10.00. Sted: Daglig leders kontor 2.etage. Tilstede: Knut

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Innhold PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune. Levanger, den 31.

Innhold PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune. Levanger, den 31. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, 2. etg., Levanger rådhus Dato: 06.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Møtedato 10.05.2007 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker Videregående Skole Tilstede var og til sammen 23 andelseiere 4 med fullmakt 27 stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL 1 Adresse UNDELSTAD HUSEIERLAG Vedtekter Fastsatt av konstituerende Generalforsamling 9. mars 1977. Revidert av ordinær Generalforsamling 6. mars 1989, og vedtatt av ekstraordinær Generalforsamling 28.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 9. april 2011 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 9. april 2011 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 9. april 2011 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Tilstede fra styret: Inger Hjellemarken, Bjørn Pedersen, Ove Bruvoll, Anne Grethe Hofnes BK Munken: Per

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 26. mars 2014 kl 19 Sted: Backlund Hotell 27 medlemmer deltok. Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han foreslo for

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer