Årsberetning for 1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 1968"

Transkript

1 Årsberetning for årsberetning GENERALFORSAMLING Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret. : Geralforsamling ble åpnet av formann Johs. B. Havig, som ønsket velkomm og refererte innkalling. Ing innsigelser fremkom, og geralforsamling ble erklært lovlig satt. Formann mintes de av forings hjelpere som var gått bort i det forløpne år: Martha Evj Hårstad, Karl Selmer og Einar Storli. Sakslist ble vedtatt ut anmerkninger. Valgt til å undertegne protokoll ble Øyvind Jystad og Arne Nyhus. Valgt til å telle stemmer ble Ivar Dyrdahl og Knut Christs. ÅRSBERETNING Formann refererte årsberetning. D este anmerkning som fremkom var feilskrift. Lærerhøgskol var anført som leier av Gjevilvasshytta. Det skulle vært Trondheim offtlege lærarskole. REGNSKAP Frå Snøhetta mot sydøst. Regnskapet ble så referert av forretningsfører. På forespørsel fikk Krist Mo opplyst at aksjepost på kr. l,, gjaldt Haltdal Samvirkelag. Axel Rønnelin ba om nærmere utredning for post radio og telefon på hytte. Han nevnte dne burde komme inn under sikringstjeste og at TT muligs kunne, slippe med rimeligere avgifter. Det ble opplyst at TT kun betaler radioliss for hvert område. Det øvrige er telefonavgifter. Styret skulle undersøke om det var'muligheter for reduksjon. Helge Foss forespurte "om hva post kr. l O 000, til sikringstjeste og varding innebar. Astrid Ols opplyste at det til staking allerede var brukt kr ,. Krist Mo spurte om TT hadde til hsikt å lage like tett staking som svske, og fikk opplyst at de arbeider som pågår kun gjaldt oppsetting av nye staker der de gamle var fait ned. Etter revisors og desisores anmerkninger ble regnskapet vedtatt og styre og forretningsfører gitt ansvarsfrihet. Forslag til budsjett for 1968 ble vedtatt. Formann refererte styrets forslag om økning av kontingt for hovedmedlemmer frå kr. 15, til kr. 20,. Krist Mo foreslo kr. 25,, m ble T. T

2 lir 134 BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk Deres erfarne partner på alle_områder inn elektroteknikk SIEMENS NORGE A/S Slupp Trondheim imøtegått av bl.a. Finn Klev som mte vi ikke burde komme like høyt som DNT, som dog hadde atskillig mere å by sine medlemmer. Etter del diskusjon ble kontingtforhøyels vedtatt v/akklamasjon i oversstemmelse med styrets forslag. Kontingt for 1969 ble da: Livsvarige medlemmer... kr 250, Hovedmedlemmer... «20, Konemedlemmer... «10, Juniormedlemmer... «10, VALG Valgkomites formann Finn Klev refererte valgkomites innstilling: Formann Fritz Christs. Styremedlemmer gjvalg: Margrete Bekkevahr, Tor Johans, Magnhild Leregg, Frants-G. Mørch. Krist Mo foreslo Ivar Belsaas som ba seg fritatt på grunn av tidsnød. Forslaget ble trukket tilbake. VALGT BLE: Formann : Fritz Christs. Styremedlemmer : Margrete Bekkevahr, Tor Johans, Magnhild Leregg, Frants-G. Mørch. Samtlige ble valgt stemmig. Valgkomites innstilling om gjvalg på Eldre Råds medlemmer for 3 år: Arne Falkanger, Arvid Heirung, Gunnar Birkeland og Trygve Kristians, ble tatt til følge v/akklamasjon. Det samme gjaldt lønnet revisor Edvard Leistad som ble valgt for et år. Trygve Wik og Ivar Wold hadde bedt seg fritatt som desisorer og valgkomites innstilling på Johan Såg og Odd Schjetlein ble fulgt v/akklamasjon. Som medlemmer av valgkomite ble valgt: Eivind Kierulf og Helge Foss. EVENTUELT: Formann refererte styrets forslag til dring av lovs 2. Dette innebar at siste ledd i nevnte sløyfes. Dette lyder slik: «Livsvarige medlemmers kontingt avsettes til et fond som styret forvalter. Rte disponeres av styret.» Forslaget ble etter diskusjon vedtatt, og fondets midler stilles derved til styrets disposisjon for forings drift. Til årsmøtet var i rett tid dette forslag levert, av Krist Mo jr.: «Følgde forslag ønsker jeg tatt opp til behandling på førstkommde årsmøte. 1. Valg av tilsyn til forings hytter skjer blant medlemme, dog kan styremedlemmer ikke velges. Det ser for meg ut som hvert este styremedlem har masse oppgaver utom styret, og det tror jeg foring ikke er tjt med. Jeg foreslår at det velges eller utpekes 2 tilsynsmn for hver hytte. 135

3 MOTE FOR MENN DRESSER, JAKKER, BUKSER, FRAKKER OG KAPPER SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR Det store utvalg i herreklær fra innerst til ytterst, fra øverst til nederst finner De hos nning TRONDHEIM 2. Forings hytter er idag ikke åp for besøk utom påsk og sommersesong. Med d strukturdring som er skjedd i vårt land de siste 10 år med hsyn til friluftsliv, synes jeg det er på tide at Trondhjems Turistforing møter det behov som idag gjør seg gjeldde. Med lovbestemt vinterferie og frilørdager, har man større anledninger til å ta turer til fjells utom de to sesonger. Jeg forstår at det ikke er økonomisk ansvarlig å ha hytte åpne med betjing utom nåværde åpningstider, m jeg vil sette frem det forslag at forings hytter utstyres med tidsmessig selvhushold til bruk for medlemme hele året. 3. Trøndelagsområdet er i rivde utvikling på alle områder. Fjellplan etter fjellplan vil om kort tid foreligge for bygde i fylket hvor turistforing har sine hytter. Hyttebyer og bilveier er planlagt for å bedre forholde for turistnæring i bygde. Kraftutbygging og industrielle virksomheter presser på for å få sin del Jeg finner det nødvdig at turistforings styre lager rammeplan om hvordan foring har tkt å møte dne utvikling, og setter frem forslag om at styret inn l år legger frem for forings medlemmer geralplan for det videre arbeide. Med hils Krist Mo jr. (sign).» Forannevnte forslag i 3 punkter ble kommtert og diskutert. Vedr. pkt. l hadde formann og flere talere ordet, bl.a. Finn Klev som fremholdt at styrets viktigste oppgave nettopp var tilsynet, fordi dets funksjoner hadde nøye sammhg med styrets arbeide. Vedr. pkt. 2 utspant det seg livlig diskusjon. Finn Klev med flere fremholdt at det hverk ville være mulig eller riktig å åpne hytte utom sesong, slik de nå er utstyrt. Tor Johans sa at man kunne komme til ordning med å låne ut nøkler mot depositum til nødromme på Trollheimshytta, Jøldalshytta og Villa Tipp ved Gjevilvasshytta. De som da ønsket å gå utom sesong, kunne i så fall overnatte der, m måtte medbringe mat og soveposer, samt holde romme i stand. Vedr. pkt. 3 oriterte formann om de konferanser vedr. fjellplaner som styret hadde vært med på, og nevnte også de konkrete planer som er utarbeidet ang. vedlikehold og nybygging. Etter dne redegjørelse ba Krist Mo om at hans forslag l 3 burde bearbeides videre av styret. Formann oriterte deretter om Nedalssak. Kl avsluttet formann møtet med å takke for innsats i året som gikk, både til styrets medlemmer, vertinner, betjing og øvrige hjelpere. Han ønsket Fritz Christs til lykke med formannsvervet og Frants-G. Mørch velkomm som nytt styremedlem. Fritz Christs takket Havig for hans innsats og godt samarbeid i de åre han hadde virket i TT. STYRE, TILSYN, KOMITEER, RÅD OG OMBUD I styremøte d 21/ ble Tor Johans valgt til viseformann og tilsyn og komiteer oppnevnt

4 TTs styre har bestått av: Formann...: Fritz Christs Viseformann...: Tor Johans Styremedlemmer...: Margrete Bekkevahr Rolf Høyem Magnhild Leregg Frants-G. Mørch Knut Nils Astrid Ols ØL OG MINERALVANN FRÅ AKTIEBRYGGERIET - E. C. DAHL TILSYN, KOMITEER: Syle...: Øyvin Jystad og Astrid Ols Trollheim...: Tor Johans og Magnhild Leregg Dindal-Dome og Kjøli-Nordpå...: Margrete Bekkevahr og Knut Nils Utstyrskomité...: Astrid Ols, Ruth Birkeland, Magnhild Leregg og Margrete Bekkevahr. Årbokredaktør... : Magne Haave. Møte- og propagandaleder...: Rolf Høyem. Provianteringskåmité...: Tor Johans og Astrid Ols Tttrkomité...: Styrets represtanter Magnhild Leregg og Tor Johans. Øvrige medlemmer er: Ivar Belsaas, Solveig og Ivar Dyrdahl, Torleif Jegerstedt og Baard Norberg. Branntilsyn...: Ivar Dyrdahl. Bygge og vedlikeholdskomité...: Fritz Christs og Frants-G. Mørch. Byggekomité, Nedalshytta...: Fritz Christs, Frants-G. Mørch, Eivind Kierulf og Astrid Ols. Valgkomite...; Styrets represtant Magnhild ' Leregg. Ruteinspektører: Syle...: Ivar Dyrdahl. "Trollheim... i- Harry Nils. Eldres Råd:.-.-, >--r ,- Innbys...; Gunnar Wetteyrgr, Arne Falkanger, Arvid ' " '_ Heirung, Gunnar Birkeland, Magne Haave, N Finn Klev, 'Roar Tønseth, Anders Dahl og Reider Jørgs. Utbys...: Trygve Kristians, Stjørdal. Dag Schefte, Opdal. Ola Hilmo, Tydal

5 Ombudsmerin: Steinkjer...: Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn Paulss Bokhandel Stjørdal...: Oswald Lykstad Selbu og Tydal...: Thomas Solem Oppdal...: Olav Odd Sport Løkk...:,T. Resells Bokhandel Orkanger...; Aasmund Øberg Medlemstall 31/12-68 Livsvarige medlemmer ner Hovedmedlemmer Konemedlemmer Juniormedlémmer Dette innebærer avgang på 72 medlemmer i / tilgang/ av gang f ^ f- 72 ADMINISTRASJON VI YTER TOPPSERVICE ALT l VVS K. LUN D TRONDHEIM - MO - SVOLVÆR Styret har holdt 22 styremøter og behandlet 207 saker. TTs kontor holder fortsatt til i Munkegt. 15 og forretningsfører er Jarle Langørg. Som kontordame i halvdagsstilling ansatte styret d 21/5 fru Ella Rædergård. Rolf Høyem har vært medlem i Turistforinges Samarbeidsutvalg. Fritz Christs avløste Rolf Høyem som styremedlem i Sør Trøndelag Friluftsråd ved geralforsamling d 31/ Fritz Christs, Rolf Høyem og Jarle Langørg deltok i D Norske Turistforings 100-årsjubileum. Rolf Høyem, Tor Johans og Magnhild Leregg deltok i Turistlandsmøtet 11/10 13/10 på Lifjellstua i Telemark. TT er tildelt landsmøtet i I møte d 18/6 oppnevnte styret komité som skulle behandle prognoser for forings drift med følgde mandat: 1. Prognoser for trafikks framtidige utvikling. 2. Framtidige rutett og knutepunkter for hytter. 3. Betjte eller selvbetjte hytter. 4. Hyttes omtrtlige størrelse også sett i forhold til bilturistes muligheter for fotturer. 5. Sylområdets framtidige tilknytning fra Meråkerområdet til område: Aursund Røros Femundsmarka, Kvikne Orkdalsjøtrakte, Kjøli Nordpå

6 OVERSIKT OVER Vinter 1967/68 var rik på snø. Transporte foran påskesesong gikk likevel bra med snøscooter, beltevogn og fly. Vi hadde del vanskeligheter med vannforsyning. På Gjevilvasshytta måtte det f.eks. kjøres vann daglig. Medlemmer av Norsk Radio Releliga var stasjonert på Jøldal og Gjevilvasshytta og Trollheimshytta. Heldigvis var det ing alvorlige uhell. Heimevernsfolk var stasjonert på Jøldalshytta, Trollheimshytta og Nedal. Besøket på hytte var tilfredsstillde. Sommer 1968 var relativt tørr. Sesongåpning måtte utsettes uke p.g.a. store snømgder, m etter hvert ble det meget tørt i fjellet, og fine forhold for turgåing. Dette førte til stor trafikk så sesong må betegnes som meget bra. Besøket i Syle var spesielt bra. D nye Ramsjøhytta har ført til at besøket på Schulzhytta har tatt seg opp. Det er gledelig å konstatere at der går mere ungdom i fjellet. Betjingssituasjon er fremdeles vanskelig. Det har vist seg umulig å holde de kelte hytter åpne etter sesong. Med det gode høstværet vi hadde, ville det ha vært ønskelig. HYTTENES DRIFT: Åpning og stgning i påsk: Nedalshytta, Storerikvoll, Gjevilvasshytta og Jøldalshytta åpnet 3/4. Trollheimshytta, Kasa og Schulzhytta åpnet 7/4. Samtlige hytter stgte 15/4. Ramsjøhytta var selvbetjt m/vakt, og hadde lager av mat. Orkelsjøhytta, Kjøli og Dindalshytta var stgt. Gjevilvasshytta og Jøldalshytta var bortleid til hholdsvis Lufkrigsskol og Trondheim offtlege lærarskole 14 dager før påske. Åpning og stgning i sommersesong: Samtlige hytter åpnet 6/7 og stgte 25/8. Ramsjøhytta var selvbetjt med lager av matvarer. Under rypejakt høst 1968 var det jaktlag som leiet følgde hytter: Nedalshytta, Schulzhytta og Jøldalshytta. Nordpå Var stgt i tid 5/ /2-68. KVARTERA VTALER: Kårvatn i Todal Gudmund Kårvatn Halle... ca. 20 sger Stordalsvoll i Meråker Inga Stokke... «12 «Stugudal i Tydal Birgit Stugudal... «20 «Jamtvoll i Brekk Ragnhild Sødal... «8 «H HYTTENES STANDARD OG VEDLIKEHOLD: Schulzbytta: Reparasjon av pipe er utført. Det gjstår omfattde reparasjon

7 TT hjelper Dem i fjellet, m hvem hjelper Dem med økonomi? Det er alltid fint med god bankforbindelse når det gjelder økonomiske spørsmål. TT finner De over alt i fjellet - Oss finner De over hele by. spør SPAREBANKEN av gavl ved pipe fra peisestu. Hytt bør få ekstra kledning med isolasjon. Taket må repareres og kloakksystemet sjekkes opp. Så langt økonomi rekker vil dette bli gjnomført sommer Storerikvoll: Tak over kjøkkinngang er reparert. Arbeidet med trykkvann vil bli forsøkt utført Nedalshytta: Reparasjoner utsatt i påvte av ny hytte. Trollheimshytta: Ing nye tiltak i Taket må snart ha hovedreparasjon. Jøldalsbytta: Kloakkanlegget ble ordnet. Her må gavl mot vest repareres og kles til sommer. Vannanlegget må gåes over og ledning legges dypere. Gjevilvasshytta: Ing reparasjoner i Vi må ha nytt vannanlegg. Skillevegger i kjeller, badstu og toiletter, må nu utbedres. Kasa: Leiekontrakt er forlget med 2 år, til 1/1-71. Nøstebu: Hytta står bra og har tjt sin hsikt. Dindalshytta: Ing forandringer Kjøli: Det er skrevet kontrakt med byggmester Langg, Ål, om oppførelse av ny hytte til vår. Nordpå: Tak over peisestu ble skiftet ut og isolert shøstes. Samtlige sofaer i peisestu er stoppet opp og har fått nytt ulltrekk. Orkelsjøhytta: Ing utbedringer er utført, og hytta er fremdeles i dårlig forr fatning, m forings økonomi tillater ikke foreløpig no tiltak. SYFORENINGEN: Hovedkontor: Kongs gt. 4 Avd.kontor: Cicignlons plass FILIALER: Byås Butikkster, Bøckmans vei 112, Elgeseter gt. 38, Håkon Jarls gt. 2, Innherredsvei 84, Kongs gt. 15, Norges tekniske høgskole, Studtby på Mbholt, Valhallveg 5, Bankbuss. Syforing har i årets løp sydd nye gardiner til spisestu og hall på Gjevilvasshytta og til soveromme på Kasa. Som vanlig er det sydd opp del hyttevimpler. TURKOMITÉEN: I turkomités 13 turer deltok ialt 405 deltagere. Vintersesong startet opp med tringstur til Iglfjell med 27 deltagere, 2 førpåsketurer, med i Syle og i Trollheim. D siste forløp ikke helt ut dramatikk, idet de 16 deltagerne, på grunn av dårlig vær og tungt føre, måtte grave seg ned for natt. Takket være gode ledere, var samtlige deltagere ig i at de hadde hatt det fint, og fått fin innføring i å grave snøhule og å oppholde seg ute vinternatt. Sommersesong startet opp med 2 pinseturer, til Nordpå og fjordtur med M/S Agdes til Steinkjer. Videre var det kveldstur til Steinviksholm

8 oo \ > r-t 1- F (T) ro $ "$ *-" I C^l -ri CM r\ in + * -^- K * CS Cvl T(- vo I <N av in vo + h CM + ~ rt Natur greier sin farvelegging seiv. M gjelder det maling av hytter og hus, da står vi til tjeste. d M o b 1 ; f <» -O ^ C/3 p-4 l-t (U S -4 N d CO o Ti- K oo 1-1 vo I in O O 1 in oo vo vo fn in vo oo oo i OO Tt- VO TT 1 Tt- <S CM in in vo oo l O vo CM in cv 00 CM Tf vo K vo oo oo K m r-x Ov Tt- Tf Ov oo os i Ov 1 O OO Tj- en oo O O vo oo vo 1 TI- 0 TI- en Pv! CM T - es K r-s VO CM CS ^H mi vo in in in Tf <J- Cvl in CM av av av 00 m VO CM Tt- OV in «N M <u U S «> ort Østerlie's Farvehandel A.s g O C/3 00 vo S Tj- VO 00 in Ov Tt- [ CM Ttm i-i CM vo O 1 VO VO Ov Tf CS 1-1 av * av m m vo Ov 00 Ov -o -o Dronnings gt. 42 BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Ta kontakt med V -«OCi PH t Q 1 t C3 ; H J > K d M 0 OO \D Vi Tj- * K Q, Tt- OV T - oo in CM CM O CM CM l oo in vo t^ M OO rt O "2 S T3 S fe a K gso> Q 5 bx p c. M -g O a S" «a s-1 S S ^ ««^ «o o m oo 00 N. vo m00 vo CJV hs vo in vo vo Tf in N. T(- O in T - VO S fi> 01 MH O d O <3 Q S <U '-8W w 5" S g P S S ^ a a^-d 'tf S 1 S Æ s s t - j S 0 <! 5 D 00, CM Cvl in vo CM m * in Cvl T w CTJ 60 fe d Q M c/3 Ov vo Ti vo T in l B «2!?g J3 "H.13 Kongs gt. 30 TRONDHEIM Telefon Telex 5219 Filialer: Landbruksstret Tunga, telefon og Hestvika, telefon I-( «U (U co bø ik U j * oo in Cvl o fv m * m CM -,.... ri ' rt ' ' *»l a "l 2 4-> III. If.62 *g Os.S -S o > w p o 8«N ri im Trollheime C/3 * m o M <*vi VO VO CO 2 J c* 2 II! !& <! V) co p:! M oo U 1 ine C/3 vo ro oets ^ lh Æ A if u g 2.8 a s i«

9 'mm ukesturer i fjellet, med to i Trollheim og i Syle. Weekdturer til Gjevilvasshytta og Nordpå, og delig fikk vi arrangert Vårstigtur som har stått på de tidligere års program. Bruk trikk først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM SPORVEI TELEFON FOR SIKKERHETS SKYLD RUTER OG VARDINGER: Påsk i Syle: Før påsk ble rut Stordal Schulzhytta, merket opp med impregnerte staker, Essandsjø var kvistet som vanlig. Påsk i Trollheim: Kvistet rut Gjevilvasshytta Trollheimshytta. Sommer i Syle: Varding frisket opp i området rundt Schulzhytta. Sommer i Trollheim: Etter sesong er det bygget nye broer over Svartåa og Folla ved hjelp av Trollheim Kraftverk. MØTER OG PROPAGANDA: Et par hundre mnesker tros et det ufyselige været onsdag d 14. februar, og møtte opp i Katedralskols aula for å høre sekretær Finn Hag holde foredrag om «100 år i fjellet», og for å se film «Fjellevtyret», 35 m/m fargefilm tatt opp i anledning D Norske Turisforings 100 års jubilum. Møtet var arrangert i samarbeide med Speidergrupp ved N. De fremmøtte angret sikkert ikke på at de kom. Film var virkelig høysang til fjellet og interessant var også Finn Hags kåseri med fargelysbilder som i raske glimt fortake om fjellturisms 100 L årige historie. Forings tradisjonelle «Før-påskemøte» arranges d 21. mars, i Katedralskols aula. Det ble som vanlig gitt opplysninger om forholde i fjellet, om kvisting av rute mellom forings hytter, og om åpnings- og lukningstider. Afts foredragsholder var Thorleif Schjelderup som viste fargefilm av utsøkt kvalitet og kåserte over emnet «Friluftsliv og det moderne mneske». I løpet av vinter hadde styret latt utarbeide nye vinterbrosjyrer, for Syle og for Trollheim, med karter over fjellstrøke med forings hytter. Disse brosjyrer ble sdt til rekke bedrifter og institusjoner i god tid før påske. Før sommersesong tok til sdte foring ut nye sommerbrosjyrer for Syle og Trollheim. Disse brosjyrer var i likhet med vinterbrosjyre forsynt med kart over «våre» fjellstrøk og diverse turforslag. Vi håper at disse brosjyrer kan være til god hjelp ved planlegging av fotturer i fjellet. 148 T. T

10 VASSDRAGSREGULERING OG FJELLPLANER: REIS MED - SEND MED Overfor Sør Trøndelag Elektrisitetsverk har styret fremmet krav om erstatninger i forbindelse med regulering av Gjevilvatnet og andre ulemper som plane med Driva Kraftverk vil medføre for foring. Forings styre har også fremmet sine krav når det gjelder skader og ulemper som regulering av Folla medfører. En følge av disse krav er at vi nu har fått nye broer over Svartåa og Folla. For begge disse saker har vi konsultert advokat Reidar Selmer. Vi regner med å få ordning i løpet av året for begges vedkommde. NEDALSSAKEN: ' - ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTEI Blomster til hverdag og fest Idungård Telefon SPESIALFORRETNING l FOTO - KINO Til tross for stor innsats frå Nedalsutvalget og andre naturkjære instanser lykkedes det ikke å unngå at Trondheim Elektrisitetsverk fikk konsesjon på Nea-Nesjø dam. Ifølge stortingets proposisjon av 23/8 og 13/9 1968, fikk E-verket tillatelse til å demme opp Nesjø til kote 729, oppdemningshøyde som la over det det var søkt om. D 50-år gamle fredningsbestemmelse ble opphevet for d del som vil bli neddemmet. Styret tok konsekvs av Stortingets beslutning, og vedtok å foreslå å bygge ny hytte i Nedal. Som arkitekt ble valgt Roar Tønset s. Samtidig ble det oppnevnt et utvalg som skulle ta seg av prognoser for forings fremtidige drift som nevnt under administrasjon. Styret og utvalg ble 24-25/8 ved befaring i mark, og møte på Nedalshytta ige om tomt for ny hytte. Under planlegging av Nedalshytta har hele styret deltatt som byggekomité. D 20/11-68 var Nedalsutvalget v/eivind Kierulf og Carl W. Gotaas, samt Fritz Christs til stede ved inkaminasjonsmøte for ersatningssak om Nedalsregulering og dal ved Finkoihøgda ved Lødølja, hvor forings advokat Nils M. Vaagland la frem forings syn på de skader d kom til å bli påført. Noe sere tok styret i Trondheim Elektrisitetsverk initiativet til å få opprettet et samarbeidsutvalg som skulle ta seg av problemer som etter hvert ville oppstå under regulerings gang. Det ble med gang fastslått at de gamle bygninger på Nedal ikke he'nsiktsmessig lot seg flytte, og at ny hytte måtte bygges. Utvalget består av ordfører Odd Sagør, direktør M. Nordness og overing. Myran frå E-verket, og Eivind Kierulf, Frants-G. Mørch og Fritz Christs fra TT. E-verket ønsket å komme til mindelig overskomst om erstatning for Nedalshytta og Nedal gård. Erstatning for skog og mark skulle følge skjønnet. MIDT l NORDRE TRONDHEIM ÅRBOKEN Vi er fremdeles så heldig at Magne Haave fortsetter som redaktør. Han ber medlemme hjelpe til med å sde inn bilder og artikler. (Dessverre forgjeves. Red. bemerkn.)

11 Styret har fått utarbeidet kartotekkort over alle artikler og alle artikelforfåttere til våre årbøker frå første årbok 1889 til d.d. Korte er ordnet alfabetisk og distriktsvis: Trollheim, Syle o.a. Om De kjner artikel, kan vi finne hva bestemt person har skrevet om og når. For styret og vårt kontor har dette vært til stor hjelp. Medlemmer har også gjort seg nytte av kartoteket. GÅVER OG BIDRAG: I årets løp har TT mottatt flere tilskudd til forings drift. Med de store oppgaver som ligger foran oss, vil vi oppfordre medlemmer og interesserte til å hjelpe oss å bringe i havn de store tiltak som er satt igang. Dette gjelder spesielt utstyr til de nye hytte. Trondheim, 31/12-68 mai A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim Fritz Christs, formann Tor Johans, viseformann Margrete Bekkevahr Rolf Høyem Magnhild Leregg Frants-G. Mørch Knut Nils Astrid Ols *^*Æ^>* '^ffafffåt ^W L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Stralbord Telegramadresse,-Lohegstad" */* RANHEIM PAPIRFABRIK RANHEIM

12 illkstraordinær GENERALFORSAMLING: ETABLERE! 1856 RIEBERS AREGG Støvler i toppkvalitet BLOMSTERHANDEL TRONDHEIM illtt 1969, d 25/8 ble ekstraordinær geralforsamling holdt i Kunstindustrilinuséets lokale. II;!Tilstede var styret (minus Tor Johans) og 18 fremmøtte medlemmer. Forlliann åpnet møtet og refererte til årsmøte hvor styret ble pålagt å holde l ekstraordinær "geralforsamling. Han redegjorde så for hvor lang"t plane for d lltye Nedal Turisthytte var kommet og refererte kostnadsoverslag ifølge anbud. iljet var kommet inn 3 anbud på byggearbeidet, 3 på varme- og sanitærutførels liig 2 på de elektriske installasjoner. Bygningsarbeidet er kostnadsberegnet til les 1,5 mill. kroner, VVS-anlegget til , kroner. I tillegg kommer opplirfceidelse av vei, anskaffelse av invtar, sgetøy, kjøkkutstyr m.m. D iiatmlede byggesum er anslått til kr ,. Skiformann ga så ordet fritt. iigii i Magne Haave spurte om Stortinget hadde satt no betingelser for E-verket da ^tillatelse til neddemming av Nedal ble gitt. Sig: iivaagland svarte at slike betingelser blir ikke satt av Stortinget ved konsesjon, l ién vanlig er at E-verket må dekke gjanskaffelsesverdi av hytta + 25,%. lllét blir tatt hsyn til de strge krav som nå stilles til nybygg. Uliprants-G. Mørch kompletterte opplysning ved å referere frå et brev frå, ifiet-iefondet ved Departemtet. Han opplyste at plane nå var godkjt av iftats Branninspeksjon og av Tydal Bygningsråd. W;SÅrne Falkanger kom inn på det økonomiske og mulig minnelig ordning med gllsyerket kontra skjønn. Ill^ormann og Mørch redegjorde for sak, kom inn på forhandlinge med og om tidsnød styret var i. kommterte med å si at «skjønn er skjønn» og at det var litt av i! ii lotterispill. Han foreslo at styret skulle få fullmakt til å gå igang med bygging ^is: det fant det forsvarlig. llæørch spurte Vaagland om evtuell erstatning ved avbrudd. Vaagland mte e : var vanskelig å beregne hva ville tape ved avbrudd. ;;J pnnann refererte så fullmaktsforslaget frå styret. og Falkanger mte at styret burde holde ny ekstraordinær geralfor å avlaste seg seiv for ansvaret, da plane var lite konkrete økonosett. Dette ble diskutert del. Jørgs kom så med forslag om at styret med Eldres -råd kunne ta avgjørelse. ^?ettergre ville ha rede på hva "det innebærer at bygging ikke kan komme i år. Han mte at det ikke hadde så stor betydning om man tapte et års Hvis skulle komme til minnelig ordning med E-verket, måtte det f^re et meget gunstig tilbud. Sak burde gå sin gang ved skjønn mte han. ørch og formann redegjorde for probleme ved å utsette bygging. Illigétaas holdt fast på ny geralforsamling da han mte at det burde fore- ls ges papirer om sak

13 Philishave Battery nå i lommeformat! Mørch redegjorde for arbeider som var satt igang (vei- og høysptledninger) og om hvor viktig det var å få starte bygging i høst.. Falkanger og Gotaas mte at «tilfredsstillde overskomst med E-verket» burde falle ut av forslaget. Klev kom inn på at «tilfredsstillde overskomst» var meget uklart og vanskelig å oppnå. Han mte at erstatning for bygninge var mer realistisk, m at erstatning for grunn burde gå til skjønn. Følgde forslag gikk til avstemming og ble stemmig godkjt: «Styret gis fullmakt til å fortsette plane for Nedal Turisthytte og å sette igang bygging så snart anbude er godkjt. Styret gis fullmakt til å oppta nødvdige byggelån for igangsetting av prosjektet, evtuelt tilleggslån for toppfinansiering av hytte med utstyr. Styret fatter vedtak i samråd med Eldres råd.» Gotaas kom til slutt inn på d nye Naturvernlov. Formann opplyste at det blir tatt opp som styresak. 156 D nye kompakte Philishave Battery inneholder 4 små batterier og et innebygget speil - og gjør Dem dermed helt uavhgig av både bad og stikkkontakt. Med Philishave Battery i bakhånd er De alltid forberedt på hva det skal være - hvor som helst. I bil, på jobb, utfor Færder eller innerst i Jotunheim - Philishave Battery er frihet for mannfolk, i ny og konstrert form l Pris bare kr. 78,- (veil.) ekskl. batterier Adresseavis TT AVVENTER DOM I NEDALSSAKEN MED STØRSTE FORVENTNING. Plane for d nye Nedalshytta klar, m intet blir gjort før erstatningssumm' er kjt. Nedalssak har vært helt dominerde i Trondhjems Turistforings arbeid i året som gikk. Vi hadde et berettiget håp om å få istand mindelig ord'ning med Trondheim Elektrisitetsverk om erstatning for de skader vår foring påføres i og med oppdemming av Nedal, m disse forhandlinger er nå avsluttet med negativt resultat. Det er bare å vte på retts avgjørelse i sak. Prosedyr tar til i begynnels av desember, og dom kan vi vte gang i januar måned neste år. Det var formann i Trondhjems Turistforing, Fritz Christs som uttalte dette innledningsvis på TTs høstmøte i Katedralsskols aula i går kveld. Formann opplyste videre at man i samarbeid med arkitekt Tønset, har kommet frem til et utmerket hytteprosjekt. De fleste anbud er forlgst kommet inn, og frå TT"s side er alt klart for bygging. Styret har imidlertid funnet det lite formålstjlig å starte før man vet erstatningssumms nøyaktige størrelse. Blir dne tilfredsstillde for TT vil arbeide med d nye hytta i Nedal bli sått i gang til vår. Vei frem til det nye hyttestedet er på det nærmeste ferdig. Elektrisitet vil også være ført frem når byggearbeide tar til. Besøket på d gamle Nedalshytta gikk betraktelig ned i sommer i forhold til tidligere sesonger, og det er naturlig å tro at de omfattde raseringer i skog er skyld i dette. Det samlede besøk på TT's hytter sesong 1969 ble imidlertid tilfredsstillde, uttalte Friz Christs. Formann ga dessut del opplysninger om andre av TT's prosjekter i fjellet. 157

14 Bygning s artikler NICOLAY BUCH TRONDHEIM LA DET BLI SPORT - GÅ TIL NYTT FRA TROLLHEIMEN 1969: Gjevihasshytta: Her presterer kjeller seg i nyoppusset, hvitmalt stand. Spesielt vil vi fremheve det delikate utsede dames dusjrom har fått. Fortid pågår forhandlinger om elektrisk kraft til hytta, og går det i ord, vil det bety bedre muligheter for oppbevaring av matvarer ved anskaffelse av fryseboks. Dessut kan arbeidet på kjøkket lettes betraktelig ved elektriske hjelpemidler. Kloakkutslippet er nu godkjt av Industridepartemtet. Jøldakhytta: Her er det foretatt reparasjonsarbeider i peisestua, som også har fått nye gardiner. Gavlvegg er panelt utvdig, og nye vinduer er innsatt i 2. etg. Hytta er malt og tjærebredd utvdig. Dusjromme er reparert og malt. Trollheimshytta: Her er det ikke foretatt no reparasjonsarbeider, m et lintøyskap er innredet i vertinnerommet. I løpet av høst blir hytta tjærebredd og vinduer malt, og d vil da få et noe annet utsede n tidligere. Vi håper resultatet blir bra. Nordpå i Aunegrda er åp året rundt, og vertinn, fru Sørdal, ønsker sine gjester velkomm med god mat og godt stell. Med Nordpå's beligghet i skogbandet ligger turterrget rett utfor døra med tallrike turvalg såvel sommer som L E F S T A D SPORTSFORRETNING Munkegat 44 TRONDHEIM Telefon flern SKOMAGASIN A / s Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM

15 vj nter/ barskt for de barske og såkalt familievnlig for d som ønsker det. Veg opp frå Haltdal blir stadig bedre og brøytes hele vinter. Om sommer kan du bile helt frem til hytta, og om vinter er det opparbeidet parkeringsplass ved melkeramp. Tk på det neste week-d, og i vinter- eller høstferi! Ta med dine vner til turliv og peiskos på Nordpå! Velkomm! (Brunrtttt 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35 Hovedagt: Kristian Alstad, Fjordgt. l Vår vertinne Hanna Røtvei på Orkelsjøhytta har truet med å si farvel til vertinnevervet. Fru Røtvei har regjert på hytta ved Orkelsjø sid 1931, så vi kan forstå hne, m i alle gjesters bevissthet er Orkelsjøhytta og Hanna Røtvei ett og samme begrep. Hvis hun derfor når sommer kommer og fjell-lgt våkner, ønsker seg opp til Orkelsjø igj, er hun hjertelig velkomm. Foreløbig sier vi på dne måt hjertelig takk til hne for alle år! Kjølihytta: Ved Rundtjern ca m øst for Kjøli, på østsid av tjernet står nu.d nye Kjølihytta. Hytta og uthus er stort sett bygget etter samme tegninger som Ramsjøhytta, ialt 88 m 2 gulvflate. D er bygget av byggmester I. Langg, Ål, og er nu bygningsmessig ferdig, utvdig beiset og malt og innvdig lakket. Arbeidet ble begynt i juli og ble såvidt ferdig til sne kom. Alt invtar og utstyr er kjørt opp slik at styret håper å ha hytta ferdig til bruk i påsk Hytta har 6 sger og 4 sofabker og 2 sger i uthuset, ialt 12 sgeplasser. Byggekostnade vil vasre ca. kr , l. C. PIENE & SØN AKTIESELSKAP A/S MASKINAGENTUR Kongs gt. 2V Telefon 3S76O

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985 ÅRSBERETNING 1985 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz 1920 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridtjof Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen. 1953 Arne

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Den første hytta ollheimen

Den første hytta ollheimen Den første Jøldalshytta ble tatt i buk i 1908. Jøldalshytta Når vi i dag parkerer på Kle'va, eller Jølhaugen som de fleste feilaktig kaller stedet der bomveien til Jøldalen slutter, og begir oss i vei

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la 1 Påsken 2006 Løssalg: kr. 20,- Turbulens i Mysusæter Vels styre Etter at Kåre Sejersted Bødtker la sitt prosjekt ved skiheisen ut for salg, startet velstyret en diskusjon av prosjektet, via e-post. Dessverre

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. NR. 3/2006 Foto: Spectrum AS - Ragnar Utne Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag Utgårdskilen er Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Her planlegges

Detaljer

Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen

Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen Jubileumsnummer 100 år - 2013 www.betongen.no Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen Det å bli hundre år står det respekt av og i juni runder foreningen

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 Forord Vestheim Kafé (ca. 1930) lå der 4Men ligger, og var hele Bekkestua og Øvre Stabekks forsamlingssted Bekkestua Vel har vært i virksomhet i 50 år. Dette er kort tid historisk

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

40 år i regnskapsførernes tjeneste

40 år i regnskapsførernes tjeneste 40 år i regnskapsførernes tjeneste STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn

Detaljer

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009 Forord Vatn er viktig. Vi kan derfor være takknemlig til de som startet og har stått i spissen for Rissa vannverk. Mange har ytet stor innsats for å bygge opp

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Historisk tilbakeblikk på A/L Mellomgården borettslag gjennom 50 år

Historisk tilbakeblikk på A/L Mellomgården borettslag gjennom 50 år Historisk tilbakeblikk på A/L Mellomgården borettslag gjennom 50 år Av Gro Kvalø Da det ble bestemt å markere 50 års jubileumet i Mellomgården borettslag, kom straks ideen om å prøve å lage et minnehefte

Detaljer