Årsberetning for 1965

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 1965"

Transkript

1 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den har hatt betydning for samlivet mellom barn og foreldre, og mitt inderlige håp er at FJELLFAUNA etterhånden vil vise seg å være et kjærkomment supplement til dette samliv i familier hvor forståelsen av naturfølelsens betydning fremdeles er levende. Vi er i slagordenes tidsalder. Jeg forsøker meg, jeg også: FJELLFLORA i den ene og FJELLFAUNA i den andre jakkelommen, når du i fjellet skal vandre. Smeltehytta på Reitan som skal bli restaurant o Årsberetning for årsberetning Oversikt over Vinteren 1964/65 var en av de snerikeste i manns minne, og foran påskesesongen fikk en store problemer med å få fraktet inn til hyttene betjening og proviant. Men med vanlig god hjelp av våre trofaste venner innen transportsektoren lykkedes det å få alt på plass i rett tid. Været i påsken var ustabilt og besøket på hyttene ble ikke som ventet. Også sommersesongen fikk merke snetyngden. Vi måtte utsette åpningen av hyttene til 3. juli, men selv da vi åpnet hyttene lå sneen dyp i fjellet og fristet ikke til fotturer. Så sent som den 14/7 måtte vi skrive i avisene og advare fotturister som ikke var kjent med terrenget, å gå over Mellomfjell, da sneen fremdeles dekket all varding. Da dessuten hele juli måned var temmelig kjølig, ble hyttene dårlig besøkt. I august måned hadde vi en del fine dager og trafikken tok seg opp noe, men for sent til å redde sesongen. En må bare konstatere at dette er en av de dårligste sesongene en har hatt på lenge, men det skyldes ikke manglende interesse for fjellturer, men som nevnt, været får ta skylden. Dessverre hadde vi også denne sommeren en ulykke med døden til følge. Tannlege Eg fra Oslo omkom den 4/8 på en tur mellom Schulzhytta og Hegset i Selbu. Generalforsamling ble holdt i Handelsstandens Hus 13. mai. 37 av foreningens medlemmer + styret var til stede. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden, og da ingen innsigelser mot innkallingen til generalforsamlingen, var fremkommet, erklærtes forsamlingen for lovlig satt. Valgt til å undertegne protokollen ble Erling Nielsen og Reidar Jørgensen. Formannen ønsket velkommen og leste årsberetningen. Her ble også referert resultatet av hytteutlodningen, en netto fortjeneste på kr ,49. Formannen rettet en varm takk til utlodningskomitéen og spesielt til dens formann Astrid Olsen. Formannen takket også Carl W. Gotaas for den verdifulle bistand han har ydet ved å samle inn opplysninger fra arkiv o.l. til hjelp for styret ved den påtenkte vassdragsregulering i Nedalen. Det ble opplyst at eierne av Kasa hadde T. T. 113

2 latt bygningens l. etasje gjennomgå en større ombygging, så den nå presenterer seg i en atskillig forbedret stand. Tore Mo forespurte om hvor lang leietid foreningen har på Kjøli, da Killingdal Gruber skal sette igang boring der. Formannen svarte at vi ikke har noen bestemt leietid, og opplyste at det i styret har vært diskutert planer om å bygge en ny hytte i de samme trakter. Årsberetningen ble så godkjent. Formannen refererte regnskapet og desisorenes bemerkninger til dette. Formannen leste også revisors beretning pr. 31. desember Desisorenes bemerkninger ble kommentert av formannen som ga opplysninger om de forskjellige punkter. En av desisorene, Trygve Wik, opplyste at når denne beretning var så vidt omfattende, så var det en følge av styrets instruks. Finn Kleven hevdet at livsvarige medlemmers fond burde gå inn i driften og at kontoen for Minister Bachkes gave burde bli tatt inn som aktiva i status ved neste års regnskap. Sertifikatene burde også likvideres etter hvert, uttalte Kleven. På Klevens spørsmål om størrelsen av eiendommen i Tydalen som Minister Bachke hadde testamentert til foreningen, svarte formannen at denne i dag var på ca. 40 mål. Dessuten opplyste han at sertifikatene etter hvert blir nedskrevet. Styret og forretningsføreren ble deretter enstemmig gitt ansvarsfrihet. Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesetergt. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter, Bankbussen Kontingent. Styrets fremsatte forslag om å holde samme kontingent som foregående år, ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 1965 ble da: Livsvarige medlemmer... kr. 250,oo Hovedmedlemmer pr. år...» 15,oo Konekort»»...» 10,oo Juniorkort»»...» 5,oo Budsjett. Formannen refererte styrets forslag til budsjett for Johs. B. Havig mente at kr ,oo til vedlikehold av hyttene måtte være for lite. Formannen opplyste at posten er for liten, men at vi må sette tæring etter næring og bruke det vi etter hvert ser vi har råd til. Budsjettet ble så vedtatt. Valg. På valg var: Eivind Kierulf, Rolf Høyem, Baard Norberg og Astrid Olsen. Eivind Kierulf ønsket ikke gjenvalg og valgkomiteen innstilte som ny formann oberstløytnant Johs. B. Havig. De øvrige tre styremedlemmer som var på valg innstilles til gjenvalg. Dessuten innstilles det til gjenvalg på revisor, desisorer og Eldres råd

3 Valgt til ny formann, Johs. B. Havig. Valget var enstemmig. Gjenvalgt ble styremedlemmene Rolf Høyem, Baard Norberg og Astrid Olsen. Gjenstående i styret er Fritz Christensen, Erling Dyblie, Tor Johansen og Magnhild Lereggen. Eldres råd: De fire medlemmer som var på valg, Gunnar Birkeland, Arne Falkanger, Arvid Heirung og Trygve Kristiansen, ble gjenvalgt, slik at Eldres råd har bestått av: Utenbys : Ola Hilmo, Tydal, Trygve Kristiansen, Kopperå, Dag Schefte, Oppdal. Innenbys : Gunnar Birkeland, Anders Dahl, Arne Falkanger, Arvid Heirung, Magne Haave, Reidar Jørgensen, Finn Kleven, Roar Tønseth og Gunnar Wettergreen. Lønnet revisor: Valgt ble Kjell Dahl Andersen (gjenvalg). Valgkomite: Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt Eivind Kierulf og Finn Kleven. Under eventuelt refererte formannen brev fra Magne Haave angående årboken som er under utarbeidelse. Styret besluttet å arrangere en fotokonkurranse som vil bli kunngjort i den nærmeste fremtid. Tore Mp bragte på bane spørsmålet om ruteinspektør. Formannen opplyste at saken hadde vært drøftet innen styret og at en hadde planer om å oppnevne 2 ruteinspektører, l for Sylene og l for Trollheimen. Formannen rettet så en hjertelig takk til alle som har arbeidet for TT i året som gikk og takket for den glede han selv hadde hatt ved å arbeide for TT. Rolf Høyem rettet en varm takk til Kierulf for hans mangeårige arbeide i TT (fra 1946) og tildelte under forsamlingens kraftige applaus, Kierulf TT's hederstegn, Reinrosa med gull ekekrans. Styre og komiteer. I styremøte den 21. mai ble Rolf Høyem valgt til viseformann. Etter dette har foreningens styre bestått av: Formann...: Johannes B. Havig. Viseformann...: Rolf Høyem. Styremedlemmer....: Fritz Christensen, Erling Dyblie, Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Baard Norberg, Astrid Olsen

4 Tilsynsmenn: Sylene: Fritz Christensen, Astrid Olsen, Øyvin Jystad. Trollheimen: Tor Johansen, Magnhild Lereggen. Dovretraktene: Rolf Høyem, Baard Norberg. Nordpå: Tor Johansen, Karl Selmer. PENGER ER IKKE ALT Så sant som det er sagt. Men de betyr tross alt en del. Mangler de - skaper det usikkerhet og bekymringer. En reserve på sparekonto gir trygghet og visshet. Trygghet for at De og Deres familie har noe «å falle tilbake på» i en plutselig knipe. Visshet for at De har en reserve til å dekke uventete utgifter - som erfaringsmessig alltid dukker opp. Gjør det til en vane : Legg opp en sparereserve i banken. Det gjør tilværelsen tryggere for Dem og Deres familie. BERGENS PRIVATBANK Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomité....: Ruth Birkeland, Magnhild Lereggen, Astrid Olsen. Årbokkomité...: Magne Haave. Møte og propagandakomité..: Harald R. Eriksen, Astrid Olsen, Jarle Langørgen. Provianteringskomité....: Tor Johansen, Jarle Langørgen. Byggekomité: for Dindalshytta....: Fritz Christensen, Rolf Høyem, Baard Norberg. for Ramsjøhytta....: Fritz Christensen, Eivind Kierulf, Øyvin Jystad, Astrid Olsen. Turkomité: Styrets representanter...: Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Baard Norberg. Valgkomite: Styrets representant...: Rolf Høyem. Som ruteinspektør for Sylene ble valgt Tore Mo og som ruteinspektør for Trollheimen Harry Nilsen. BILHUSET

5 Medlemstallet. Pr var medlemstallet: Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Koner.: Juniormedlemmer I alt pr. 31/ Pr. 1/1 65 var medlemstallet altså en avgang på 469 medlemmer i løpet av året. Bidrag. Foreningen har i det forløpne år mottatt følgende bidrag: Trondheim kommune... kr ,oo Trondhjems Sparebank... kr. 500,oo I tillegg til dette har foreningen i løpet av året mottatt en rekke gåver. Bl.a. $ 100, frå arkitekt Bjarne Bergland til nybygging av uthus på Trollheimshytta. Styret vil uttrykke sin store takk for alle disse kjærkomne bidrag og gåver. Møter. Styret har holdt 16 styremøter og har behandlet i alt 141 saker. Påskemøte holdtes den 25. mars med foredrag av siv.ing. Tjønneland: «25 år med Leica». Møtet var meget godt besøkt. Den 9. november holdtes i Handelsstandens Hus foredrag m/lysbilder av bokhandler Lars Fjelle: «Østenfor sol og vestenfor måne». VI YTER TOPPSERVICE ALT l VVS K.LUND TRONDHEIM - MO - SVOLVÆR Hyttenes åpningstider. Før påsken åpnet hyttene: Gjevilvasshytta, Storerikvollen og Nedalshytta den 3. april. Jøldalshytta, Kasa, Trollheimshytta, Kjøli og Schulzhytta den 10. april. Samtlige hytter stengte den 19. april. På Kjøli var det vakt av 2 studenter og lettere servering. Dindalshytta og Orkelsjøhytta var stengt. På Gjevilvasshytta var det i tiden 27/3 4/4 kurs for lærerskolens elever. For sommersesongen åpnet samtlige hytter, bortsett fra Orkelsjøhytta, den 3. juli. Orkelsjøhytta åpnet 14 dager senere. Samtlige hytter stengte den 29. august. Kjøli og Ramsjøhytta var ubetjente, men hadde lager av mat. Nordpå var som vanlig åpen hele året

6 Avtale om^kvarter hadde vi hos følgende: Karvatn i Todalen Gudmund Kårvatn Halle... ca. 20 senger Hilmo, Tydal Jenny Hilmo...» 5» Stordalsvoll Inga Stokke...» 12» Stugudal Birgit Stugudal...» 20» Jamtvollen, Brekken Ragnhild Sødal...» 8» Borkhusseter, Folldal Øistein Borkhus...» 6» Sletten gård Einar Sletten...» 20» ØL OG MINERALVANN FRA AKTIEBRYGGERIET - E. C. DAHL Hytte Gjevilvasshytta Jøldalshytta... Trollheimshytta Kasa... Orkelsjøhytta. Nordpå... Kjøli... Nedalshytta.. Schulzhytta.. Storerikvollen. Ramsjøhytta.. Dindalshytta.. Oversikt over hytter, overnattinger og vertinner for året 1965: Vertinner Signe Fløystad Magna Kjelland Aud Schiøll og Guri Røen Ellen Kirksæter Hanna Røtvei I. H. Sørdal og Echaas Ubetjent Helene Gustafson Else Dahl H. E. Mogstad Klara Frog Mette Setsaas Ubetjent Ingeborg og Marie Grensen Påske Hele Senger Sommer året Sum Sum H Sum: A/S NORSKE ESSO TELEFON TRONDHEIM

7 MOTE FOR MENN DRESSER, JAKKER, BUKSER, FRAKKER OG KAPPER SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR Det store utvalg i herreklær fra innerst til ytterst, fra øverst til nederst finner De hos TRONDHEIM Hyttenes assuranse. Hyttene er fullverdiforsikret i Trondhjems Forsikringsselskab etter følgende beløp: Dindalshytta... kr ,oo Jøldalshytta, Rennebu...» ,oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» ,oo Kasa, Oppdal (inventar)...» ,oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» ,oo Nordpå, Haltdalen...» ,oo Sauefjøs, Haltdalen... Kjøli Gruber, Ålen (inventar, utstyr, mat)..» ,oo Nedalshytta, Tydal...» ,oo Nedalen gård, Tydal...» ,oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» ,oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Munkegt. 15 (inventar)...» ,oo Trondhjems Sparebank (inventar)...» 3.500,oo Tøy på Vollan Kretsfengsel...» ,oo Sum... kr ,oo Andre forsikringer: Munkegt. 15: Innbrudd, kontor- og trykksaker... kr. Vannledningsskade, innbo og løsøre...» Ombudsmenn. Steinkjer...: Steinkjer Bokhandel A/S. Levanger...: T. Thurn Paulsens Bokhandel. Stjørdal...: Oswald Lykstad. Selbu og Tydal..: Thomas Solem. Oppdal....: Kjøpmann Olav Odden. Løkken...: T. ReselPs Bokhandel. Orkanger...: Aasmund Øberg. S.OOO.oo 7.000,oo Sikringst j eneste. I påsken hadde vi som de to siste år samarbeid med Heimevernet i Trondheim, Ungdomsavdelingen, som hadde 5 mann stasjonert på Jøldalshytta, 2 mann på Trollheimshytta og 2 mann på Gjevilvasshytta. Disse hadde radioforbindelse

8 BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk med hverandre og avpatruljerte også løypene. Dessuten hadde betjeningen på våre hytter god hjelp av mannskapene. Likeledes hadde Heimevernets Ungdomsavdeling en patrulje på 6 mann stasjonert på Nedalen gård i Sylene. Også disse ytet god hjelp på Nedalshytta ved siden av at de avpatruljerte terrenget. På Schulzhytta har vertskapet over radio kontakt med Selbu flere ganger daglig. Denne ordning gjelder både i påskesesongen og om sommeren. På Trollheimshytta var det i påsken som vanlig stasjonert en telegrafist frå Norsk Radio Relæ Liga som sto i direkte kontakt med Norges Røde Kors' hovedsentral for redningstjenesten på Gol. Vardinger. Før påske ble som vanlig rutene i Sylene kvistet og likeledes ble vinterstakingen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta rettet opp. I sommersesongen gikk Tore Mo over store deler av vinter- og sommerrutene i Sylene og frisket opp og rettet på vardingene. I Trollheimen utførte HV-12' Ungdomsavdeling under ledelse av Harry Nilsen et meget godt arbeid med å rette opp og bygge nye varder på rutene i Trollheimen. En del av de gamle skilt er skiftet ut med nye. Arbeidet med å friske opp merkingen på rutene i Sylene og Trollheimen vil fortsette kommende sommer og en håper i løpet av denne og neste sommer å være kommet så langt at alle våre ruter er bragt i orden. Siste sommer ble det merket ny rute frå Gråhaugen til Trollheimshytta, idet den gamle rute gjennom Folladalen vil bli liggende under vann når sjøen frå Gråhaugen fylles opp. Den nye rute vil følge sjøens østside frem mot Trollheimshytta. Vi nytter anledningen til å takke de to ruteinspektører og HV-12's Ungdomsavdeling for godt utført arbeide. Foreningens kontor. Kontoret er fortsatt i Munkegt. 15. og bestyres av vår forretningsfører Jarle Langørgen. Fru Turid Johansen har vært kontordame på deltid. Deres erfarne partner på alle områder innen elektroteknikken SIEMENS NORGE A/S Sluppen Trondheim Samarbeidet med andre turistforeninger. Etter invitasjon fra Svenska Turistforeningen deltok Rolf Høyem i et nordisk fjellmøte i Abisko i september. Vassdragsreguleringer. Eivind Kierulf og Carl W. Gotaas har på vegne av TT deltatt i en rekke møter med Botanisk Forening, Zoologisk Forening og Naturvernrådet hvor regulering av Nedalsmyrene har vært diskutert. I løpet av 1965 er det imidlertid ikke kommet til' noen løsning av spørsmålet om neddemning. TT's styre følger imidlertid, ved de ovenfor nevnte herrer, sakens gang

9 Turkomitéen har i 1965 hatt 15 turer med ialt 482 detagere. Flere av årets søndags- og kveldsturer måtte avlyses på grunn av den regnfulle sommeren. Sesongen startet med to Førpåsketurer. l i Trollheimen med Belsås og Rønnelin som ledere og l i Sylene med Dyrdahl og Kjeldsberg som ledere. Begge turene var fulltegnet. Sommersesongen kom sent igang på grunn av sen snesmelting, og den første turen ble den meget vellykkede Pinsetur til «Dolmen By». Det ble i år også 4 ukesturer til fjells, 2 i Trollheimen og 2 i Sylene, alle fulltegnet og vellykkede. Turkomitéen har i 1965 bestått av: Tor Johansen, formann, Ivar Belsås, Ivar Dyrdahl, Magnhild Lereggen, Baard Norberg og Mette Mari Olsen. Tur for ungdommer. Sammen med Barnevernsnemnda i Trondheim og Sosialdepartementet arrangerte TT 2 fjellturer for unge gutter. Turene gikk i Sylene og Trollheimen. Leder for turen i Syleen var Trond Holan og for turen i Trollheimen Ivar Hove. TT takker begge herrer for utmerket innsats. Hyttene. TT nyter fortsatt godt av den store gave foreningen fikk til sitt 75-års jubileum, og til hyttene er det anskaffet ytterligere vakre ting til pynt, vevete løpere, åklær, treskurd. og messing lysestaker. Kjøli: I likhet med forrige år var det i påsken vakt av 2 studenter, mens den i sommersesongen ble drevet som ubetjent hytte. Flere av styrets medlemmer har som vanlig vært der og vasket rundt og foretatt de nødvendigste småreparasjoner. Huset er imidlertid nå så dårlig at det snart ikke lengere kan benyttes av foreningen. Styret har derfor sett på tomt til ny hytte, og håper i løpet av kort tid å være i stand til å bygge en ny selvbetjeningshytte i nærheten av den gamle. Nedalshytta: Her er ikke foretatt noen forandringer eller nyanskaffelser, mens en ny båt er innkjøpt. Ramsjøhytta: Materialene til den nye hytta er kjørt opp, grunnen er planert, pilarer nedstøpt og reisverket sått opp. Arbeidet måtte avbrytes på grunn av værforholdene. Tapeter - Linoleum - Gardiner - Gulvtepper Schulzhytta: Ingen forandringer. Kjøpmannsgaten 32, hjørnet Dronningens gate P4U1SENECO TAPETER HNOLEW1 CAROINER GULVTEPPER Storerikvollen: Det er lagt nye trebunner i samtlige køyer (med henblikk på utskifting av madrasser). Den panelte del av hovedhytta er malt opp. Der er anskaffet nytt spisebord i spisesalen og rustfri bryggepanne med ovn. En del mindre reparasjonsarbeider er utført. 128 T. T

10 Dindalshytta: Her er det foretatt utvendig og innvendig maling av hytta. Uthuset er beiset utvendig, gjerdet rundt eiendommen er rettet opp. Der er laget nye senger som det er lagt skumgummimadrasser i. I peisestuen er det satt inn nye benker som er forsynt med puter, trukket med husflidstrekk. Til kjøkkenet er det innkjøpt gasskomfyr og ellers er det anskaffet en hel del utstyr, slik at hytta nå presenterer seg på en tiltalende måte. Gjemlvasshytta: Ny drenering ble lagt og plassen på baksiden av hytta ble utvidet slik at adkomsten ble lettere. Der ble støpt ny septictank. l vindu på loftet er skiftet ut slik at det har forskriftsmessig størrelse. Bordene i tingstua er slipt og lakket. m Jøldalshytta:. Her er ikke foretatt noen spesielle forbedringer, da hytta var i god stand. Kasa: Til påsken 1965 hadde eierne av hytta, Marit Rolvsjord og Dordi Vassli, foretatt ombygging av første etasje. TT har anskaffet nye gardiner, benker med stoppede rygger og puter i peisestuen, 3 nye bord og 2 små stoler. fe ^5 BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Ta kontakt med Trollheimshytta: Til 75-års jubileet ble ny varmtvannsbereder montert i kjelleren, og arbeidet med å få satt i stand badstu og dusjer vil forhåpentlig bli fullført sommeren Puter i lenestoler er trukket opp, og nye løpere er anskaffet til bordene i peisestuen. Videre er innkjøpt et nytt åklæ, nye filleryer, messing lysestaker og noe treskurd til spisesalen. Nordpå: For å bedre vannforsyningen er det rensket opp i bekken. Det ble lagt nytt eternittak med torv på soveromsfløyen. Sauegården Nordpå: Frå 20/9 er sauavlslaget opphørt som følge av tapbringende drift, og foreningen har midlertidig overtatt driften av saugården. Trollheimshyttas 75-års jubileum: TT's eldste hytte i fjellet, Trollheimshytta, feiret lørdag den 28. august 75-års jubileum i tradisjonell TT-stil. Blant de innbudte gjester var mange av TT's veteraner og hjelpere gjennom mange år. Alle hygget seg stort i den herlige sensommerkvelden. Kongens gt. 30 TRONDHEIM Telefon Telex 5219 Filialer: Landbrukssentre» Tunga, telefon 25680, og Hestvika, felefon 130. Jakthundprøve på Storerikvollen. Helgen september avholdt Nordenfjeldske Fuglehundklubb sin Jakthundprøve i traktene rundt den nordlige del av Essandsjøen, og ca. 70 deltagere med rundt 60 hunder var innkvartert i full pensjon på Storerikvollen. Arrangementet var etter hva det er blitt oss fortalt, meget vellykket sett fra fuglehundklubbens side, og vi kan si ikke mindre vellykket sett frå TT's side. Det strålende høstværet gjorde sitt til at det hele ble en opplevelse. Vi håper på en gjentagelse og vil ønske såvel de gjennom hyggelige deltagere som de veldresserte hunder velkommen igjen

11 Skoleturer. Grunnet den sene sommeråpning fikk foreningens hytter mindre besøk av skoleklasser i år enn tidligere. Imidlertid fikk Nedalen besøk av ca. 60 svenske skolebarn. x Plantemargarin 100 % REN VEGETABILSK A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim Fjell-lederkurs. På Nordpå ble i tiden februar arrangert fjell-lederkurs i samarbeid med Uttrøndelag kretsidrettsråd, Trondheim Lærerlag og Skiinstruktørenes forening. Øystein Rød ledet kurset som var meget vellykket. Syforeningen har vært flittig som vanlig og har i årets løp sydd gardiner, løpere, lakener og hyttevimpler. Styret er syforeningen stor takk skyldig for det arbeid den har utført. Økonomisk oversikt. Den nedsatte trafikk på våre hytter bevirket reduserte inntekter. Til tross herfor har vi maktét å legge ned ca. kr ,oo i vedlikehold, nybygg, inventar og utstyr. I tillegg til dette er det avsatt kr ,oo til dekning av utgiftene i forbindelse med ny septictank på Gjevilvasshytta. Disse disposisjoner er grunnen til at det ikke er foretatt nedskrivninger på hyttenes verdi. For å holde hyttene i hevd, vil der etter den vedlikeholdsplan styret har utarbeidet kreves betydelige midler i flere år framover. Skal vi makte dette og dessuten kunne realisere ønsker om utvidelse av hyttene og rutenettet, er det absolutt nødvendig at medlemmene slutter opp om foreningen på enhver måte. BESØK HYTTENE VERV MEDLEMMER GÅ PÅ MØTENE Trondheim, april 1966 FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Johs. B. Havig formann. Fritz Christensen. Magnhild Lereggen. Erling Dyblie. Baard Norberg. Rolf Høyem viseformann. Tor Johansen. Astrid Olsen. Telefoner Sentralbord Telegramadresse,,Lohegstad"

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Den første hytta ollheimen

Den første hytta ollheimen Den første Jøldalshytta ble tatt i buk i 1908. Jøldalshytta Når vi i dag parkerer på Kle'va, eller Jølhaugen som de fleste feilaktig kaller stedet der bomveien til Jøldalen slutter, og begir oss i vei

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

39H ÅRSBERETNING FOR 1926

39H ÅRSBERETNING FOR 1926 Årsberetning for 1926 87 39H ÅRSBERETNING FOR 1926 GENERALFORSAMLING Den årlige generalforasmling avholdtes den 20. mai i Britannia hotel efter forwtgående bekjentgjørelse. 80 medlemmer var tilstede. 1.

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937

Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937 Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937 Klubbhistorie I klubbens arkiver finnes mye både nyttig og interessant historie, som er viktig for oss som nå har ansvar for å drive klubben videre

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Holmendammen en dag i oktober (foto Stein Wines) 1932 75 år 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side Hilsen ved formannen 3 Redaksjonelt 6 Tidlig historie

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer