Årsberetning for 1965

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 1965"

Transkript

1 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den har hatt betydning for samlivet mellom barn og foreldre, og mitt inderlige håp er at FJELLFAUNA etterhånden vil vise seg å være et kjærkomment supplement til dette samliv i familier hvor forståelsen av naturfølelsens betydning fremdeles er levende. Vi er i slagordenes tidsalder. Jeg forsøker meg, jeg også: FJELLFLORA i den ene og FJELLFAUNA i den andre jakkelommen, når du i fjellet skal vandre. Smeltehytta på Reitan som skal bli restaurant o Årsberetning for årsberetning Oversikt over Vinteren 1964/65 var en av de snerikeste i manns minne, og foran påskesesongen fikk en store problemer med å få fraktet inn til hyttene betjening og proviant. Men med vanlig god hjelp av våre trofaste venner innen transportsektoren lykkedes det å få alt på plass i rett tid. Været i påsken var ustabilt og besøket på hyttene ble ikke som ventet. Også sommersesongen fikk merke snetyngden. Vi måtte utsette åpningen av hyttene til 3. juli, men selv da vi åpnet hyttene lå sneen dyp i fjellet og fristet ikke til fotturer. Så sent som den 14/7 måtte vi skrive i avisene og advare fotturister som ikke var kjent med terrenget, å gå over Mellomfjell, da sneen fremdeles dekket all varding. Da dessuten hele juli måned var temmelig kjølig, ble hyttene dårlig besøkt. I august måned hadde vi en del fine dager og trafikken tok seg opp noe, men for sent til å redde sesongen. En må bare konstatere at dette er en av de dårligste sesongene en har hatt på lenge, men det skyldes ikke manglende interesse for fjellturer, men som nevnt, været får ta skylden. Dessverre hadde vi også denne sommeren en ulykke med døden til følge. Tannlege Eg fra Oslo omkom den 4/8 på en tur mellom Schulzhytta og Hegset i Selbu. Generalforsamling ble holdt i Handelsstandens Hus 13. mai. 37 av foreningens medlemmer + styret var til stede. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden, og da ingen innsigelser mot innkallingen til generalforsamlingen, var fremkommet, erklærtes forsamlingen for lovlig satt. Valgt til å undertegne protokollen ble Erling Nielsen og Reidar Jørgensen. Formannen ønsket velkommen og leste årsberetningen. Her ble også referert resultatet av hytteutlodningen, en netto fortjeneste på kr ,49. Formannen rettet en varm takk til utlodningskomitéen og spesielt til dens formann Astrid Olsen. Formannen takket også Carl W. Gotaas for den verdifulle bistand han har ydet ved å samle inn opplysninger fra arkiv o.l. til hjelp for styret ved den påtenkte vassdragsregulering i Nedalen. Det ble opplyst at eierne av Kasa hadde T. T. 113

2 latt bygningens l. etasje gjennomgå en større ombygging, så den nå presenterer seg i en atskillig forbedret stand. Tore Mo forespurte om hvor lang leietid foreningen har på Kjøli, da Killingdal Gruber skal sette igang boring der. Formannen svarte at vi ikke har noen bestemt leietid, og opplyste at det i styret har vært diskutert planer om å bygge en ny hytte i de samme trakter. Årsberetningen ble så godkjent. Formannen refererte regnskapet og desisorenes bemerkninger til dette. Formannen leste også revisors beretning pr. 31. desember Desisorenes bemerkninger ble kommentert av formannen som ga opplysninger om de forskjellige punkter. En av desisorene, Trygve Wik, opplyste at når denne beretning var så vidt omfattende, så var det en følge av styrets instruks. Finn Kleven hevdet at livsvarige medlemmers fond burde gå inn i driften og at kontoen for Minister Bachkes gave burde bli tatt inn som aktiva i status ved neste års regnskap. Sertifikatene burde også likvideres etter hvert, uttalte Kleven. På Klevens spørsmål om størrelsen av eiendommen i Tydalen som Minister Bachke hadde testamentert til foreningen, svarte formannen at denne i dag var på ca. 40 mål. Dessuten opplyste han at sertifikatene etter hvert blir nedskrevet. Styret og forretningsføreren ble deretter enstemmig gitt ansvarsfrihet. Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesetergt. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter, Bankbussen Kontingent. Styrets fremsatte forslag om å holde samme kontingent som foregående år, ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 1965 ble da: Livsvarige medlemmer... kr. 250,oo Hovedmedlemmer pr. år...» 15,oo Konekort»»...» 10,oo Juniorkort»»...» 5,oo Budsjett. Formannen refererte styrets forslag til budsjett for Johs. B. Havig mente at kr ,oo til vedlikehold av hyttene måtte være for lite. Formannen opplyste at posten er for liten, men at vi må sette tæring etter næring og bruke det vi etter hvert ser vi har råd til. Budsjettet ble så vedtatt. Valg. På valg var: Eivind Kierulf, Rolf Høyem, Baard Norberg og Astrid Olsen. Eivind Kierulf ønsket ikke gjenvalg og valgkomiteen innstilte som ny formann oberstløytnant Johs. B. Havig. De øvrige tre styremedlemmer som var på valg innstilles til gjenvalg. Dessuten innstilles det til gjenvalg på revisor, desisorer og Eldres råd

3 Valgt til ny formann, Johs. B. Havig. Valget var enstemmig. Gjenvalgt ble styremedlemmene Rolf Høyem, Baard Norberg og Astrid Olsen. Gjenstående i styret er Fritz Christensen, Erling Dyblie, Tor Johansen og Magnhild Lereggen. Eldres råd: De fire medlemmer som var på valg, Gunnar Birkeland, Arne Falkanger, Arvid Heirung og Trygve Kristiansen, ble gjenvalgt, slik at Eldres råd har bestått av: Utenbys : Ola Hilmo, Tydal, Trygve Kristiansen, Kopperå, Dag Schefte, Oppdal. Innenbys : Gunnar Birkeland, Anders Dahl, Arne Falkanger, Arvid Heirung, Magne Haave, Reidar Jørgensen, Finn Kleven, Roar Tønseth og Gunnar Wettergreen. Lønnet revisor: Valgt ble Kjell Dahl Andersen (gjenvalg). Valgkomite: Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt Eivind Kierulf og Finn Kleven. Under eventuelt refererte formannen brev fra Magne Haave angående årboken som er under utarbeidelse. Styret besluttet å arrangere en fotokonkurranse som vil bli kunngjort i den nærmeste fremtid. Tore Mp bragte på bane spørsmålet om ruteinspektør. Formannen opplyste at saken hadde vært drøftet innen styret og at en hadde planer om å oppnevne 2 ruteinspektører, l for Sylene og l for Trollheimen. Formannen rettet så en hjertelig takk til alle som har arbeidet for TT i året som gikk og takket for den glede han selv hadde hatt ved å arbeide for TT. Rolf Høyem rettet en varm takk til Kierulf for hans mangeårige arbeide i TT (fra 1946) og tildelte under forsamlingens kraftige applaus, Kierulf TT's hederstegn, Reinrosa med gull ekekrans. Styre og komiteer. I styremøte den 21. mai ble Rolf Høyem valgt til viseformann. Etter dette har foreningens styre bestått av: Formann...: Johannes B. Havig. Viseformann...: Rolf Høyem. Styremedlemmer....: Fritz Christensen, Erling Dyblie, Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Baard Norberg, Astrid Olsen

4 Tilsynsmenn: Sylene: Fritz Christensen, Astrid Olsen, Øyvin Jystad. Trollheimen: Tor Johansen, Magnhild Lereggen. Dovretraktene: Rolf Høyem, Baard Norberg. Nordpå: Tor Johansen, Karl Selmer. PENGER ER IKKE ALT Så sant som det er sagt. Men de betyr tross alt en del. Mangler de - skaper det usikkerhet og bekymringer. En reserve på sparekonto gir trygghet og visshet. Trygghet for at De og Deres familie har noe «å falle tilbake på» i en plutselig knipe. Visshet for at De har en reserve til å dekke uventete utgifter - som erfaringsmessig alltid dukker opp. Gjør det til en vane : Legg opp en sparereserve i banken. Det gjør tilværelsen tryggere for Dem og Deres familie. BERGENS PRIVATBANK Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomité....: Ruth Birkeland, Magnhild Lereggen, Astrid Olsen. Årbokkomité...: Magne Haave. Møte og propagandakomité..: Harald R. Eriksen, Astrid Olsen, Jarle Langørgen. Provianteringskomité....: Tor Johansen, Jarle Langørgen. Byggekomité: for Dindalshytta....: Fritz Christensen, Rolf Høyem, Baard Norberg. for Ramsjøhytta....: Fritz Christensen, Eivind Kierulf, Øyvin Jystad, Astrid Olsen. Turkomité: Styrets representanter...: Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Baard Norberg. Valgkomite: Styrets representant...: Rolf Høyem. Som ruteinspektør for Sylene ble valgt Tore Mo og som ruteinspektør for Trollheimen Harry Nilsen. BILHUSET

5 Medlemstallet. Pr var medlemstallet: Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Koner.: Juniormedlemmer I alt pr. 31/ Pr. 1/1 65 var medlemstallet altså en avgang på 469 medlemmer i løpet av året. Bidrag. Foreningen har i det forløpne år mottatt følgende bidrag: Trondheim kommune... kr ,oo Trondhjems Sparebank... kr. 500,oo I tillegg til dette har foreningen i løpet av året mottatt en rekke gåver. Bl.a. $ 100, frå arkitekt Bjarne Bergland til nybygging av uthus på Trollheimshytta. Styret vil uttrykke sin store takk for alle disse kjærkomne bidrag og gåver. Møter. Styret har holdt 16 styremøter og har behandlet i alt 141 saker. Påskemøte holdtes den 25. mars med foredrag av siv.ing. Tjønneland: «25 år med Leica». Møtet var meget godt besøkt. Den 9. november holdtes i Handelsstandens Hus foredrag m/lysbilder av bokhandler Lars Fjelle: «Østenfor sol og vestenfor måne». VI YTER TOPPSERVICE ALT l VVS K.LUND TRONDHEIM - MO - SVOLVÆR Hyttenes åpningstider. Før påsken åpnet hyttene: Gjevilvasshytta, Storerikvollen og Nedalshytta den 3. april. Jøldalshytta, Kasa, Trollheimshytta, Kjøli og Schulzhytta den 10. april. Samtlige hytter stengte den 19. april. På Kjøli var det vakt av 2 studenter og lettere servering. Dindalshytta og Orkelsjøhytta var stengt. På Gjevilvasshytta var det i tiden 27/3 4/4 kurs for lærerskolens elever. For sommersesongen åpnet samtlige hytter, bortsett fra Orkelsjøhytta, den 3. juli. Orkelsjøhytta åpnet 14 dager senere. Samtlige hytter stengte den 29. august. Kjøli og Ramsjøhytta var ubetjente, men hadde lager av mat. Nordpå var som vanlig åpen hele året

6 Avtale om^kvarter hadde vi hos følgende: Karvatn i Todalen Gudmund Kårvatn Halle... ca. 20 senger Hilmo, Tydal Jenny Hilmo...» 5» Stordalsvoll Inga Stokke...» 12» Stugudal Birgit Stugudal...» 20» Jamtvollen, Brekken Ragnhild Sødal...» 8» Borkhusseter, Folldal Øistein Borkhus...» 6» Sletten gård Einar Sletten...» 20» ØL OG MINERALVANN FRA AKTIEBRYGGERIET - E. C. DAHL Hytte Gjevilvasshytta Jøldalshytta... Trollheimshytta Kasa... Orkelsjøhytta. Nordpå... Kjøli... Nedalshytta.. Schulzhytta.. Storerikvollen. Ramsjøhytta.. Dindalshytta.. Oversikt over hytter, overnattinger og vertinner for året 1965: Vertinner Signe Fløystad Magna Kjelland Aud Schiøll og Guri Røen Ellen Kirksæter Hanna Røtvei I. H. Sørdal og Echaas Ubetjent Helene Gustafson Else Dahl H. E. Mogstad Klara Frog Mette Setsaas Ubetjent Ingeborg og Marie Grensen Påske Hele Senger Sommer året Sum Sum H Sum: A/S NORSKE ESSO TELEFON TRONDHEIM

7 MOTE FOR MENN DRESSER, JAKKER, BUKSER, FRAKKER OG KAPPER SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR Det store utvalg i herreklær fra innerst til ytterst, fra øverst til nederst finner De hos TRONDHEIM Hyttenes assuranse. Hyttene er fullverdiforsikret i Trondhjems Forsikringsselskab etter følgende beløp: Dindalshytta... kr ,oo Jøldalshytta, Rennebu...» ,oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» ,oo Kasa, Oppdal (inventar)...» ,oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» ,oo Nordpå, Haltdalen...» ,oo Sauefjøs, Haltdalen... Kjøli Gruber, Ålen (inventar, utstyr, mat)..» ,oo Nedalshytta, Tydal...» ,oo Nedalen gård, Tydal...» ,oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» ,oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Munkegt. 15 (inventar)...» ,oo Trondhjems Sparebank (inventar)...» 3.500,oo Tøy på Vollan Kretsfengsel...» ,oo Sum... kr ,oo Andre forsikringer: Munkegt. 15: Innbrudd, kontor- og trykksaker... kr. Vannledningsskade, innbo og løsøre...» Ombudsmenn. Steinkjer...: Steinkjer Bokhandel A/S. Levanger...: T. Thurn Paulsens Bokhandel. Stjørdal...: Oswald Lykstad. Selbu og Tydal..: Thomas Solem. Oppdal....: Kjøpmann Olav Odden. Løkken...: T. ReselPs Bokhandel. Orkanger...: Aasmund Øberg. S.OOO.oo 7.000,oo Sikringst j eneste. I påsken hadde vi som de to siste år samarbeid med Heimevernet i Trondheim, Ungdomsavdelingen, som hadde 5 mann stasjonert på Jøldalshytta, 2 mann på Trollheimshytta og 2 mann på Gjevilvasshytta. Disse hadde radioforbindelse

8 BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk med hverandre og avpatruljerte også løypene. Dessuten hadde betjeningen på våre hytter god hjelp av mannskapene. Likeledes hadde Heimevernets Ungdomsavdeling en patrulje på 6 mann stasjonert på Nedalen gård i Sylene. Også disse ytet god hjelp på Nedalshytta ved siden av at de avpatruljerte terrenget. På Schulzhytta har vertskapet over radio kontakt med Selbu flere ganger daglig. Denne ordning gjelder både i påskesesongen og om sommeren. På Trollheimshytta var det i påsken som vanlig stasjonert en telegrafist frå Norsk Radio Relæ Liga som sto i direkte kontakt med Norges Røde Kors' hovedsentral for redningstjenesten på Gol. Vardinger. Før påske ble som vanlig rutene i Sylene kvistet og likeledes ble vinterstakingen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta rettet opp. I sommersesongen gikk Tore Mo over store deler av vinter- og sommerrutene i Sylene og frisket opp og rettet på vardingene. I Trollheimen utførte HV-12' Ungdomsavdeling under ledelse av Harry Nilsen et meget godt arbeid med å rette opp og bygge nye varder på rutene i Trollheimen. En del av de gamle skilt er skiftet ut med nye. Arbeidet med å friske opp merkingen på rutene i Sylene og Trollheimen vil fortsette kommende sommer og en håper i løpet av denne og neste sommer å være kommet så langt at alle våre ruter er bragt i orden. Siste sommer ble det merket ny rute frå Gråhaugen til Trollheimshytta, idet den gamle rute gjennom Folladalen vil bli liggende under vann når sjøen frå Gråhaugen fylles opp. Den nye rute vil følge sjøens østside frem mot Trollheimshytta. Vi nytter anledningen til å takke de to ruteinspektører og HV-12's Ungdomsavdeling for godt utført arbeide. Foreningens kontor. Kontoret er fortsatt i Munkegt. 15. og bestyres av vår forretningsfører Jarle Langørgen. Fru Turid Johansen har vært kontordame på deltid. Deres erfarne partner på alle områder innen elektroteknikken SIEMENS NORGE A/S Sluppen Trondheim Samarbeidet med andre turistforeninger. Etter invitasjon fra Svenska Turistforeningen deltok Rolf Høyem i et nordisk fjellmøte i Abisko i september. Vassdragsreguleringer. Eivind Kierulf og Carl W. Gotaas har på vegne av TT deltatt i en rekke møter med Botanisk Forening, Zoologisk Forening og Naturvernrådet hvor regulering av Nedalsmyrene har vært diskutert. I løpet av 1965 er det imidlertid ikke kommet til' noen løsning av spørsmålet om neddemning. TT's styre følger imidlertid, ved de ovenfor nevnte herrer, sakens gang

9 Turkomitéen har i 1965 hatt 15 turer med ialt 482 detagere. Flere av årets søndags- og kveldsturer måtte avlyses på grunn av den regnfulle sommeren. Sesongen startet med to Førpåsketurer. l i Trollheimen med Belsås og Rønnelin som ledere og l i Sylene med Dyrdahl og Kjeldsberg som ledere. Begge turene var fulltegnet. Sommersesongen kom sent igang på grunn av sen snesmelting, og den første turen ble den meget vellykkede Pinsetur til «Dolmen By». Det ble i år også 4 ukesturer til fjells, 2 i Trollheimen og 2 i Sylene, alle fulltegnet og vellykkede. Turkomitéen har i 1965 bestått av: Tor Johansen, formann, Ivar Belsås, Ivar Dyrdahl, Magnhild Lereggen, Baard Norberg og Mette Mari Olsen. Tur for ungdommer. Sammen med Barnevernsnemnda i Trondheim og Sosialdepartementet arrangerte TT 2 fjellturer for unge gutter. Turene gikk i Sylene og Trollheimen. Leder for turen i Syleen var Trond Holan og for turen i Trollheimen Ivar Hove. TT takker begge herrer for utmerket innsats. Hyttene. TT nyter fortsatt godt av den store gave foreningen fikk til sitt 75-års jubileum, og til hyttene er det anskaffet ytterligere vakre ting til pynt, vevete løpere, åklær, treskurd. og messing lysestaker. Kjøli: I likhet med forrige år var det i påsken vakt av 2 studenter, mens den i sommersesongen ble drevet som ubetjent hytte. Flere av styrets medlemmer har som vanlig vært der og vasket rundt og foretatt de nødvendigste småreparasjoner. Huset er imidlertid nå så dårlig at det snart ikke lengere kan benyttes av foreningen. Styret har derfor sett på tomt til ny hytte, og håper i løpet av kort tid å være i stand til å bygge en ny selvbetjeningshytte i nærheten av den gamle. Nedalshytta: Her er ikke foretatt noen forandringer eller nyanskaffelser, mens en ny båt er innkjøpt. Ramsjøhytta: Materialene til den nye hytta er kjørt opp, grunnen er planert, pilarer nedstøpt og reisverket sått opp. Arbeidet måtte avbrytes på grunn av værforholdene. Tapeter - Linoleum - Gardiner - Gulvtepper Schulzhytta: Ingen forandringer. Kjøpmannsgaten 32, hjørnet Dronningens gate P4U1SENECO TAPETER HNOLEW1 CAROINER GULVTEPPER Storerikvollen: Det er lagt nye trebunner i samtlige køyer (med henblikk på utskifting av madrasser). Den panelte del av hovedhytta er malt opp. Der er anskaffet nytt spisebord i spisesalen og rustfri bryggepanne med ovn. En del mindre reparasjonsarbeider er utført. 128 T. T

10 Dindalshytta: Her er det foretatt utvendig og innvendig maling av hytta. Uthuset er beiset utvendig, gjerdet rundt eiendommen er rettet opp. Der er laget nye senger som det er lagt skumgummimadrasser i. I peisestuen er det satt inn nye benker som er forsynt med puter, trukket med husflidstrekk. Til kjøkkenet er det innkjøpt gasskomfyr og ellers er det anskaffet en hel del utstyr, slik at hytta nå presenterer seg på en tiltalende måte. Gjemlvasshytta: Ny drenering ble lagt og plassen på baksiden av hytta ble utvidet slik at adkomsten ble lettere. Der ble støpt ny septictank. l vindu på loftet er skiftet ut slik at det har forskriftsmessig størrelse. Bordene i tingstua er slipt og lakket. m Jøldalshytta:. Her er ikke foretatt noen spesielle forbedringer, da hytta var i god stand. Kasa: Til påsken 1965 hadde eierne av hytta, Marit Rolvsjord og Dordi Vassli, foretatt ombygging av første etasje. TT har anskaffet nye gardiner, benker med stoppede rygger og puter i peisestuen, 3 nye bord og 2 små stoler. fe ^5 BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Ta kontakt med Trollheimshytta: Til 75-års jubileet ble ny varmtvannsbereder montert i kjelleren, og arbeidet med å få satt i stand badstu og dusjer vil forhåpentlig bli fullført sommeren Puter i lenestoler er trukket opp, og nye løpere er anskaffet til bordene i peisestuen. Videre er innkjøpt et nytt åklæ, nye filleryer, messing lysestaker og noe treskurd til spisesalen. Nordpå: For å bedre vannforsyningen er det rensket opp i bekken. Det ble lagt nytt eternittak med torv på soveromsfløyen. Sauegården Nordpå: Frå 20/9 er sauavlslaget opphørt som følge av tapbringende drift, og foreningen har midlertidig overtatt driften av saugården. Trollheimshyttas 75-års jubileum: TT's eldste hytte i fjellet, Trollheimshytta, feiret lørdag den 28. august 75-års jubileum i tradisjonell TT-stil. Blant de innbudte gjester var mange av TT's veteraner og hjelpere gjennom mange år. Alle hygget seg stort i den herlige sensommerkvelden. Kongens gt. 30 TRONDHEIM Telefon Telex 5219 Filialer: Landbrukssentre» Tunga, telefon 25680, og Hestvika, felefon 130. Jakthundprøve på Storerikvollen. Helgen september avholdt Nordenfjeldske Fuglehundklubb sin Jakthundprøve i traktene rundt den nordlige del av Essandsjøen, og ca. 70 deltagere med rundt 60 hunder var innkvartert i full pensjon på Storerikvollen. Arrangementet var etter hva det er blitt oss fortalt, meget vellykket sett fra fuglehundklubbens side, og vi kan si ikke mindre vellykket sett frå TT's side. Det strålende høstværet gjorde sitt til at det hele ble en opplevelse. Vi håper på en gjentagelse og vil ønske såvel de gjennom hyggelige deltagere som de veldresserte hunder velkommen igjen

11 Skoleturer. Grunnet den sene sommeråpning fikk foreningens hytter mindre besøk av skoleklasser i år enn tidligere. Imidlertid fikk Nedalen besøk av ca. 60 svenske skolebarn. x Plantemargarin 100 % REN VEGETABILSK A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim Fjell-lederkurs. På Nordpå ble i tiden februar arrangert fjell-lederkurs i samarbeid med Uttrøndelag kretsidrettsråd, Trondheim Lærerlag og Skiinstruktørenes forening. Øystein Rød ledet kurset som var meget vellykket. Syforeningen har vært flittig som vanlig og har i årets løp sydd gardiner, løpere, lakener og hyttevimpler. Styret er syforeningen stor takk skyldig for det arbeid den har utført. Økonomisk oversikt. Den nedsatte trafikk på våre hytter bevirket reduserte inntekter. Til tross herfor har vi maktét å legge ned ca. kr ,oo i vedlikehold, nybygg, inventar og utstyr. I tillegg til dette er det avsatt kr ,oo til dekning av utgiftene i forbindelse med ny septictank på Gjevilvasshytta. Disse disposisjoner er grunnen til at det ikke er foretatt nedskrivninger på hyttenes verdi. For å holde hyttene i hevd, vil der etter den vedlikeholdsplan styret har utarbeidet kreves betydelige midler i flere år framover. Skal vi makte dette og dessuten kunne realisere ønsker om utvidelse av hyttene og rutenettet, er det absolutt nødvendig at medlemmene slutter opp om foreningen på enhver måte. BESØK HYTTENE VERV MEDLEMMER GÅ PÅ MØTENE Trondheim, april 1966 FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Johs. B. Havig formann. Fritz Christensen. Magnhild Lereggen. Erling Dyblie. Baard Norberg. Rolf Høyem viseformann. Tor Johansen. Astrid Olsen. Telefoner Sentralbord Telegramadresse,,Lohegstad"

Årsberetning for 1964

Årsberetning for 1964 Årsberetning for 1964 77. årsberetning Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesefergf. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter,

Detaljer

Årsberetning for 1963

Årsberetning for 1963 Årsberetning for 1963 Oversikt over 1963. Oversikt over 1963 Sommeren 1963 var usedvanlig stabil og fin, og vil nok leve lenge i minnet hos alle trøndere. Forholdene i påsken var også gode slik at året,

Detaljer

Årsberetning for 1961 74. årsberetning

Årsberetning for 1961 74. årsberetning Årsberetning for 1961 74. årsberetning Oversikt over 1961 IVled disse fjellets blomster ønsker vi Trondhjems Turistforening til lykke med de 75 år. Må den ha fremgang i sitt virke! OFFSETTRYKKER! TRONDHEIM

Detaljer

Årsberetning for 1959

Årsberetning for 1959 Årsberetning for 1959 72-års beretning Oversikt over 1939. 1959 har vært 'et godt år for Trondhjems Turistforening. Det er spesielt hyggelig at trafikken i fjellet viser en betydelig stigning for året

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv.

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

Årsberetning for 1958 71-års beretning

Årsberetning for 1958 71-års beretning ne som det glade fjellmennesket, med de kloke, gode ideer, som hun alltid fremkom med på sin likefremme, beskjedne, men dog bestemte måte, og for det gode hjertelag som la bak. Vi vil alltid bevare minnet

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning o Årsberetning for 1966 EN APPELL Er De oppmerksom på hva De kan gjøre for å støtte vår forening? Si til alle sorn ikke er medlem hos oss: Ved å støtte TT med Deres medlemskap oppnår De: Billig losji på

Detaljer

Årsberetning for 1968

Årsberetning for 1968 Årsberetning for 1968 81. årsberetning GENERALFORSAMLING 1968. Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret.

Detaljer

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer:

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer: våre hedrede Æresmedlemmer: 1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1970 Eivind Kierulf, overingeniør t-^-i^umucsi 160 Innehavere av vårt hederstegn:

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. ni H 00000000000000000C>000 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1953 66 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og

Detaljer

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå i \Y 2 times togreise, skulle det bli søkte trakter for søndagsturer på vårparten i tilfelle strøket ble mere kjent. En god del setrer og flere private hytter finnes innover fjellet langs den beskrevne

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN 166 En virkelig fin feriekombinasjon! Tvete Prinsens gt. 51 Trondheim (Årsberetning 1970 112. virkeår GENERALFORSAMLING 1970 i rdinær generalforsamling ble holdt i Børssalen,

Detaljer

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! REIS MED - SEND MED Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap Årboken gjengir ber en interessant skrivelse som Styret sendte Trondheim kommunes formannskap 10. mai 1971: ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

Detaljer

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1952 65 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHET S BOK

Detaljer

Sommemter i Trollheimen og Sylene

Sommemter i Trollheimen og Sylene Sommemter i Trollheimen og Sylene l// AMtø^ - I \ / \ \ ' Riktignok kan enhver få brosjyrer om TTs sommerturer i Trollheimen og Sylene, men hvorfor ikke ta dem med t årboka? sa en velkjent tillitsmann

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1948 61 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 nindr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKEBHETSBOKSER

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1950 63 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger.. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Årsberetning for 1941 54. årsberetning 102 TROMDHEIAA Forvaltningskapital kr. 12,500,000.00. Egen formue oa. kr. 820,000.oo. A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessønsgt. 28.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang Formannen har ordet Årsmøtet/generalforsamlingen gikk som kjent av stabelen 26. januar. I etterhånd har jeg tenkt over

Detaljer

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å undertegne protokollen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen.

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2012 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. 21 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

58 Trondhjems Turistforenings årbok

58 Trondhjems Turistforenings årbok 58 Trondhjems Turistforenings årbok Hvor mange foreldre er ennu ikke opmérksomme på hvilken betydning det kan ha å få de unge ut i naturen, ut på en for kropp og sjel sund og styrkende fjelltur? Fjellet

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Forord. Karl H.Brox Formann. Per Amund Strickert Årbok redaktør. Førpåskerast ved den norske grensa vest for Ekorndøra (SVEIN LOENG)

Forord. Karl H.Brox Formann. Per Amund Strickert Årbok redaktør. Førpåskerast ved den norske grensa vest for Ekorndøra (SVEIN LOENG) Forord ^m Værsågod, en ny årbok er servert. Den kommer sent, men forhåpentligvis godt. Vi vet at årboka betyr mye for Tunstforemngens medlemmer, for mange er den årets eneste møte med fjellet. Derfor er

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Langtidsplanen for Trondhjems Turistforening.

Langtidsplanen for Trondhjems Turistforening. gang. Tilsammen kan vi peke lit mange kjente navn, minnes tidugere turer, og plutselig er flere nye under planlegging. Så priviligerte vi er! Og så utrolig mye vi har å ta vare på, suk at vi også i framtida

Detaljer

PROTOKOLL FRA. ÅRSMØTET 3. mars 2008. NVF Den norske avdeling

PROTOKOLL FRA. ÅRSMØTET 3. mars 2008. NVF Den norske avdeling PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 3. mars 2008 Innholdsfortegnelse Deltakere... 3 Åpning... 5 Årsberetning 2007... 5 Regnskap 2007... 5 Budsjett 2008... 5 Valg av styremedlemmer... 6 Oppnevnelse av valgkomite...

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

AUST-AGDER TURISTFORENING

AUST-AGDER TURISTFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTE AUST-AGDER TURISTFORENING Austegdlagets Hus, Arendal kl. 19:00 29. MARS 2011 1. Åpning Styreleder Svein Hjorth-Olsen ønsket de 44 frammøtte medlemmene velkommen til det 96. årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Møtedato 10.05.2007 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker Videregående Skole Tilstede var og til sammen 23 andelseiere 4 med fullmakt 27 stemmeberettigede

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer